CÍMKE: 'pénisz'

Bizarr kátyúmentesítés: Bevetésben a perverz gerillaosztag

Bizarr kátyúmentesítés: Bevetésben a perverz gerillaosztag

Van az úgy, hogy egy ügy csak akkor válik sür­gőssé, ha bot­rány ke­re­ke­dik kö­rü­lötte.

Levágta a saját nemi szervét, mert "nullo" akart lenni. Most boldog

Levágta a saját nemi szervét, mert "nullo" akart lenni. Most boldog

Rá­adá­sul egyet­len orvos sem vál­lalta az ope­rá­ciót, ezért ezt saját maga vé­gezte el.

Szörnyű baleset: saját nemi szervét lőtte szét a férfi

Szörnyű baleset: saját nemi szervét lőtte szét a férfi

A sze­ren­csét­le­nül járt il­le­tőt azon­nal kór­házba szál­lí­tot­ták, túl van az élet­ve­szé­lyen.

A sze­ren­csét­le­nül járt il­le­tőt azon­nal kór­házba szál­lí­tot­ták, túl van az élet­ve­szé­lyen.

Roppant kínos: ilyen korhatáros szülinapi tortát még nem láttál

Roppant kínos: ilyen korhatáros szülinapi tortát még nem láttál

Sze­gény anyuka csú­nyán mel­lé­nyúlt. Nem csoda, hogy kí­no­san érezte magát a zsú­ron.

Sze­gény anyuka csú­nyán mel­lé­nyúlt. Nem csoda, hogy kí­no­san érezte magát a zsú­ron.

Eldurvult a szexjáték: Megkínzott hímvesszővel bóklászott a férfi

Eldurvult a szexjáték: Megkínzott hímvesszővel bóklászott a férfi

A rend­őr­ség sze­rint ő már a má­so­dik sze­ren­csét­len, aki­vel ha­sonló tör­té­nik.

A rend­őr­ség sze­rint ő már a má­so­dik sze­ren­csét­len, aki­vel ha­sonló tör­té­nik.

A menyasszonya a szerszámát becsmérelte, ezért ölt az illegális migráns

A menyasszonya a szerszámát becsmérelte, ezért ölt az illegális migráns

A 40 éves, bün­te­tett elő­életű iraki kurd férfit több­ször is ki­uta­sí­tot­ták Auszt­ri­á­ból, de ő so­ha­sem ment el az or­szág­ból.

Teljesen kiakadt az énekesnő, a kommentelők a kisfiát bántották

Teljesen kiakadt az énekesnő, a kommentelők a kisfiát bántották

Ki­osz­totta Pink a kom­men­te­lő­ket, akik kisfia kö­rül­me­té­lé­sé­vel fog­lal­koz­tak.

Ki­osz­totta Pink a kom­men­te­lő­ket, akik kisfia kö­rül­me­té­lé­sé­vel fog­lal­koz­tak.

Pasik millióinak jelenthet megoldást ez a péniszplasztikai beavatkozás!

Pasik millióinak jelenthet megoldást ez a péniszplasztikai beavatkozás!

Ez a pár per­ces be­avat­ko­zás gyors és ha­té­kony se­gít­sé­get nyújt­hat a gyors­tü­ze­lők­nek.

Sokkoló torzulás: durva, mi történik az újszülöttek nemi szervével

Sokkoló torzulás: durva, mi történik az újszülöttek nemi szervével

Egyre több kisfiút érint a rend­el­le­nes­ség, és egyre bru­tá­li­sabb az el­vál­to­zás.

Egyre több kisfiút érint a bru­tá­lis el­vál­to­zás. Egy ku­ta­tás fényt de­rí­tett az okokra

Zavarba ejtő videó: a péniszével lőtt gólt a csatár

Zavarba ejtő videó: a péniszével lőtt gólt a csatár

Hab a tor­tán, hogy a csa­pata is nyert.

Tény­leg így tör­tént, a 35 éves Glenn Mur­ray a szer­szá­má­val so­dorta be a lab­dát az el­len­fél ka­pu­jába. Hab a tor­tán, hogy a csa­pata is nyert.

Pajzán formájú szobor borzolja a kedélyeket egy kis faluban

Pajzán formájú szobor borzolja a kedélyeket egy kis faluban

A he­lyiek büsz­kék rá.

A fél világ meg­is­merte már, sokan fel­há­bo­rod­tak rajta, és kö­ve­te­lik, hogy tá­vo­lít­sák el, mert szé­gyent hoz az or­szágra.

Elképesztő áron adták el a világ legnagyobb péniszét

Elképesztő áron adták el a világ legnagyobb péniszét

Csak­nem ak­kora, mint egy ember, és a leg­vas­ta­gabb ré­szén több mint har­minc centi az át­mé­rője.

Csak­nem ak­kora, mint egy ember, és a leg­vas­ta­gabb ré­szén több mint har­minc centi az át­mé­rője. A ki­tö­mött óri­ási hím­tag a ti­zen­ki­len­ce­dik szá­zad­ból ma­radt az utó­korra, és igen bor­sos össze­gért vet­ték meg egy auk­ción...

Titokzatos nő szelleme lebeg az óriás hímtagok fölött

Titokzatos nő szelleme lebeg az óriás hímtagok fölött

A Kra­bi­ban ta­lál­ható Phra Nang bar­langba be­lépve meg­szám­lál­ha­tat­la­nul sok, fából fa­ra­gott pé­nisz fo­gadja az ér­ke­zőt.

Nem min­den­napi szen­tély tartja láz­ban a tu­ris­tá­kat Thai­föl­dön. A Kra­bi­ban ta­lál­ható Phra Nang bar­langba be­lépve meg­szám­lál­ha­tat­la­nul sok, fából fa­ra­gott pé­nisz fo­gadja az ér­ke­zőt. A pi­káns lát­vány­hoz nem min­den­napi le­genda tár­sul, ami­ben a he­lyiek a mai napig hisz­nek...

Úristen, mi van ennek a férfinek a nadrágjában?

Úristen, mi van ennek a férfinek a nadrágjában?

Gya­nút­la­nul fo­tóz­ko­dott a csa­lád­já­val, aztán a képet lel­ke­sen meg­osz­totta csak­nem egy­mil­liós kö­ve­tő­tá­bo­rá­val.

Gya­nút­la­nul fo­tóz­ko­dott a csa­lád­já­val, aztán a képet lel­ke­sen meg­osz­totta csak­nem egy­mil­liós Ins­tag­ram-kö­ve­tő­tá­bo­rá­val.

Bizarr hobbi: Hatalmas hímvesszőket rajzol futás közben ez a nő

Bizarr hobbi: Hatalmas hímvesszőket rajzol futás közben ez a nő

Va­lami fur­csa és meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan oknál fogva ra­gasz­ko­dik a pé­nisz alakú fu­tó­út­vo­na­lak­hoz a fi­a­tal ame­ri­kai nő.

Természetes módon lesz nagyobb a férfiasság, mutatjuk, mit kell tenni

Természetes módon lesz nagyobb a férfiasság, mutatjuk, mit kell tenni

Aki elé­ge­det­len a mé­re­té­vel, sok­szor igen­csak ve­szé­lyes mód­sze­rek­kel pró­bál­ko­zik, sokan a mű­tét­től sem ri­ad­nak vissza.

Maga az őrület, mit találtak ki a fázós férfiaknak, ezt látnod kell

Maga az őrület, mit találtak ki a fázós férfiaknak, ezt látnod kell

Be­ü­töt­tek a ke­mény hi­de­gek, így ké­zen­fekvő, hogy újra meg­je­lent a ter­mék a web­áru­há­zak pol­cain.

Borzalmas, mit művel az ősi afrodiziákum a harcra kész férfiassággal

Borzalmas, mit művel az ősi afrodiziákum a harcra kész férfiassággal

Sokan két­ség­be­esé­sük­ben for­dul­nak aj­zó­sze­rek­hez, mások hosszabbra akar­ják nyúj­tani a gyö­nyört.

Ilyen perverz ruhában ritkán mondanak híreket főműsoridős híradóban

Ilyen perverz ruhában ritkán mondanak híreket főműsoridős híradóban

Egy­sze­rűen nem lehet nem ész­re­venni a fal­li­kus ki­vá­gást.

Egy­sze­rűen nem lehet nem ész­re­venni a fal­li­kus ki­vá­gást.

Ijesztő, mi történik a férfiassággal 50 éves kor fölött

Ijesztő, mi történik a férfiassággal 50 éves kor fölött

Bi­zony, a kor­ral vál­to­zik a pé­nisz is...

Sokan ta­ga­dás­ban van­nak ezzel kap­cso­lat­ban, de bi­zony, a kor­ral vál­to­zik a pé­nisz is; és ezzel a ténnyel előbb-utóbb min­den férfi­nak szembe kell néz­nie.

Karácsonyi vacsorára invitálta a férfit a nő, durva, ami ezután történt

Karácsonyi vacsorára invitálta a férfit a nő, durva, ami ezután történt

Egé­szen úgy fes­tett, hogy egy jó kis légy­ott lesz a ta­lál­ká­ból. Aztán fáj­dal­mak­kal és sok-sok vér­rel vég­ző­dött az este.

Töpörödik a hímtag, ha rendszeresen használja ezt az eszközt a férfi

Töpörödik a hímtag, ha rendszeresen használja ezt az eszközt a férfi

Egy leg­újabb ku­ta­tás során de­rült fény a ve­szélyre.

Egy leg­újabb ku­ta­tás során de­rült fény a ve­szélyre; ki­de­rült, hogy a leg­több férfi érin­tett lehet...

Kiverte a biztosítékot a hatalmas hímtag a hadseregnél

Kiverte a biztosítékot a hatalmas hímtag a hadseregnél

Óri­ási bot­rány ke­re­ke­dett: egy pa­rancs­no­kot ki­rúg­tak, még fo­lyik a vizs­gá­lat.

Óri­ási bot­rány ke­re­ke­dett: egy pa­rancs­no­kot ki­rúg­tak, s ki tudja, mi lesz a vége! Még tart a vizs­gá­lat...

Ez kínos, röhögésben tört ki a közönség a sztár meztelen jelenete miatt

Ez kínos, röhögésben tört ki a közönség a sztár meztelen jelenete miatt

A 38 éves szí­nész tel­je­sen ki van akadva, hogy a férfiak nem mu­tat­hat­ják meg ma­gu­kat tel­jes va­ló­juk­ban.

Hatalmas férfiasság bukkant fel a népszerű sorozatban, dagad a botrány

Hatalmas férfiasság bukkant fel a népszerű sorozatban, dagad a botrány

El­sőre nem is szúrt sze­met, hogy mi je­lent meg vá­rat­la­nul, de né­hány szem­fü­les ra­jongó elég hamar ész­re­vette.

Ősi tabu: megtalálták a régészek a péniszek péniszét

Ősi tabu: megtalálták a régészek a péniszek péniszét

Hi­he­tet­len fel­fe­de­zést tet­tek egy tö­rök­or­szági ása­tá­son, le­esett a ku­ta­tók álla.

Hi­he­tet­len fel­fe­de­zést tet­tek egy tö­rök­or­szági ása­tá­son, le­esett a ku­ta­tók álla; de a nyil­vá­nos­sá­got is si­ke­rült ala­po­san meg­lepni vele. Ki­de­rült ugyanis, hogy az óko­riak ko­ránt­sem vol­tak olyan fi­no­mak és kul­tu­rál­tak, mint azt a tör­té­ne­lem­köny­vek ál­lít­ják, sőt...

Nem véletlenül nyúlkál folyton nadrágjához a férfi

Nem véletlenül nyúlkál folyton nadrágjához a férfi

Rop­pant kel­le­met­len, és sok­szor be­teg­ség első jele is lehet az ál­landó visz­ke­tés oda­lent.

Rop­pant kel­le­met­len, és sok­szor be­teg­ség első jele is lehet az ál­landó visz­ke­tés oda­lent. Oly­kor pedig még fer­tő­zés­ről sincs szó.

Sírva röhögött az egész stúdió Mádai Vivien erotikus sütijén

Sírva röhögött az egész stúdió Mádai Vivien erotikus sütijén

Le­állt a for­ga­tás...

A ma este adásba ke­rülő Mas­terC­hef VIP for­ga­tá­sát le kel­lett ál­lí­tani, mert a Mokka mű­sor­ve­ze­tője vé­let­le­nül olyat al­ko­tott...

5 extra mozdulat hímvesszőhöz: Így okozhat csúcsgyönyört a nő

5 extra mozdulat hímvesszőhöz: Így okozhat csúcsgyönyört a nő

Már abba be­le­re­meg a férfi, ha ezek­nek a trük­kök­nek bár­me­lyi­két be­veti a nő ké­zi­munka köz­ben.

Nagyon bizarr, ami kiderült a kis méretű pénisszel élő férfiakról

Nagyon bizarr, ami kiderült a kis méretű pénisszel élő férfiakról

A tu­do­má­nyos világ kissé kel­le­met­len egész­ség­ügyi hírt szál­lí­tott a sze­rény mé­ret­tel élő férfi­ak­nak.

A tu­do­má­nyos világ kissé kel­le­met­len egész­ség­ügyi hírt szál­lí­tott a sze­rény mé­ret­tel élő férfi­ak­nak.

Mutáns paradicsom nőtt a magyar kiskertben, elborzadt a háziasszony

Mutáns paradicsom nőtt a magyar kiskertben, elborzadt a háziasszony

A ter­mé­szet oly­kor kü­lö­nös dol­go­kat pro­du­kál...

A ter­mé­szet oly­kor kü­lö­nös dol­go­kat pro­du­kál. De erre azért nem lehet fel­ké­szülve egy gya­nút­lan nő...

Valójában 6 féle pénisz létezik, meg fogsz döbbenni!

Valójában 6 féle pénisz létezik, meg fogsz döbbenni!

Min­den férfi­nak más lóg a lába kö­zött, de 6 fő ka­te­gó­ri­ába szinte az összes lé­tező hím­ta­got be lehet so­rolni.

Min­den férfi­nak más lóg a lába kö­zött, de 6 fő ka­te­gó­ri­ába szinte az összes lé­tező hím­ta­got be lehet so­rolni.

Most már hivatalos: Ausztráliában van a világ legnagyobb hímvesszője

Most már hivatalos: Ausztráliában van a világ legnagyobb hímvesszője

A vi­lág­űr­ből is tö­ké­le­te­sen lát­szó­dik az a mé­re­tes pé­nisz, amit is­me­ret­le­nek raj­zol­tak egy ki­szá­radt tó med­rébe.

Erekcióban mért adat: Ez a nyári gyümölcs növeli a pénisz hosszát

Ez a nyári gyümölcs növeli a pénisz hosszát

Egy új tu­do­má­nyos fel­fe­de­zés sze­rint a gö­rög­dinnye fo­gyasz­tása jó­té­kony ha­tás­sal van nem­csak a férfi­as­ságra, de a hím­vessző mé­re­tére is.

A kutatók sem értik, ettől zsugorodik durván a pasik férfiassága

A kutatók sem értik, ettől zsugorodik durván a pasik férfiassága

Nem elég, hogy egyre rö­vi­debb az át­la­gos pé­nisz­mé­ret, más gon­dok is akad­nak a tu­dó­sok sze­rint.

Eszelős gyönyörrel szorít rá a férfiasságra a legújabb gumióvszer

Eszelős gyönyörrel szorít rá a férfiasságra a legújabb gumióvszer

Iz­ga­tóbb lehet a szex, mint nél­küle.

Sokan ide­gen­ked­nek az óv­szer­től, pedig a meg­fe­lelő da­rab­bal akár még iz­ga­tóbb is lehet a szex, mint nél­küle.

Maga a borzalom, ami történt szex közben

Maga a borzalom, ami történt szex közben

Ki­sebb bal­ese­tek min­den­kit értek már hem­per­gés köz­ben, de ezek most igazi hor­ror­szto­rik men­tő­vel, sür­gős­ségi el­lá­tás­sal és sok vér­rel.

Ki­sebb bal­ese­tek min­den­kit értek már hem­per­gés köz­ben, de ezek most igazi hor­ror­szto­rik men­tő­vel, sür­gős­ségi el­lá­tás­sal és sok vér­rel.

Ez lehet az oka annak, ha reggelente hatalmas férfiassággal ébredsz

Ez lehet az oka annak, ha reggelente hatalmas férfiassággal ébredsz

Szinte min­den férfi ta­pasz­talta már, sokan egy­ből ki is hasz­nál­ják a hely­ze­tet egy kis reg­geli han­cú­ro­zás­hoz.

Levágta vetélytársa péniszét Gábor: így bánnak vele a börtönben

Levágta vetélytársa péniszét Gábor: így bánnak vele a börtönben

Gábor több mint 100 kés­szú­rás­sal ölte meg ve­tély­tár­sát, majd a pé­ni­szét is le­vágta...

A férfiasságával csapott arcon egy nőt a színész: megszületett az ítélet

A férfiasságával csapott arcon egy nőt a színész: megszületett az ítélet

Nem kell meg­tor­lás­tól tar­ta­nia Jamie Foxx­nak.

Nem kell meg­tor­lás­tól tar­ta­nia Jamie Foxx­nak.

Sokkot kapott az orvos, ezt találta a srác húgyhólyagjában

Sokkot kapott az orvos, ezt találta a srác húgyhólyagjában

Sze­gény fiú túl kí­ván­csi volt, ami­kor bi­zarr módon ké­nyez­tetni sze­rette volna magát. Na­gyon rossz vége lett...

Sze­gény fiú túl kí­ván­csi volt, ami­kor bi­zarr módon ké­nyez­tetni sze­rette volna magát.

Nagyon furcsa vádak érték a sztárszínészt, ezt tette a nemi szervével

Nagyon furcsa vádak érték a sztárszínészt, ezt tette a nemi szervével

Egy nő azt ál­lítja az Oscar-díjas szí­nész­ről, hogy egy par­tin mo­lesz­tálta őt, még­hozzá nem is akár­ho­gyan.

Bizarr dolgot művel a férfiassággal a legújabb farmerdivat

Bizarr dolgot művel a férfiassággal a legújabb farmerdivat

Rend­ha­gyó slicc­ki­ala­kí­tás­sal sze­retné fel­he­lyezni magát a divat tér­ké­pére egy japán márka.

Bizarr motozás: előkapta péniszét a focidrukker a vébén

Bizarr motozás: előkapta péniszét a focidrukker a vébén

A me­xi­kói férfi ala­po­san meg­vic­celte a gya­nút­lan biz­ton­sá­gi­a­kat.

A me­xi­kói férfi ala­po­san meg­vic­celte a gya­nút­lan biz­ton­sá­gi­a­kat.

Döbbenetes, mit talált a gyerekjátékok közt a naiv anyuka!

Döbbenetes, mit talált a gyerekjátékok közt a naiv anyuka!

Az in­ter­net­ről ren­delt gye­rek­já­ték­szett­ben a cuki fi­gu­rák mel­lett meg­bújt egy mű­anyag mi­n­idildó is.

Az in­ter­net­ről ren­delt gye­rek­já­ték­szett­ben a cuki fi­gu­rák mel­lett meg­bújt egy mű­anyag mi­n­idildó is.

Kínos baleset, kilóg a képen az ünnepelt világsztár pénisze

Kínos baleset, kilóg a képen az ünnepelt világsztár pénisze

Hát ezért a leg­na­gyob­bak egyike?

Hát ezért a leg­na­gyob­bak egyike? Ál­lí­tó­lag vé­let­le­nül tör­tént a rö­he­jes eset, és már a bo­csá­nat­ké­rés is meg­volt.

Sikítva dobta el a nő a púderes dobozt, borzasztó mi lapult benne

Sikítva dobta el a nő a púderes dobozt, borzasztó mi lapult benne

Nem akart hinni a sze­mé­nek, ami­kor meg­látta a ter­mé­ket. De nem­csak ő há­bo­ro­dott fel, hanem még na­gyon sokan.

Egészen bizarr, ahogy a tapasztalatlan kamasz fiúk kielégítik magukat

Egészen bizarr, ahogy a tapasztalatlan kamasz fiúk kielégítik magukat

Nem min­dig egy­ér­telmű, ho­gyan kell kéz­mű­ves módon el­jutni a gyö­nyö­rig.

Per­sze, hogy min­den fiú ön­ki­elé­gít, de ér­de­kes módon nem min­dig egy­ér­telmű, ho­gyan is kell kéz­mű­ves módon el­jutni a gyö­nyö­rig. Más­kü­lön­ben hogy szü­let­né­nek ilyen tör­té­ne­tek... Férfiak val­lot­tak a leg­na­gyobb ka­masz­kori bak­lö­vé­se­ik­ről.

Furcsa pénisztrend, ezt művelik a férfiak szex előtt

Furcsa pénisztrend, ezt művelik a férfiak szex előtt

Erről még fel­mé­rés is ké­szült! De vajon mit szól­nak a nők az új, és egyre nép­sze­rűbb szo­kás­hoz?

Erről még fel­mé­rés is ké­szült! De vajon mit szól­nak a nők az új, és egyre nép­sze­rűbb szo­kás­hoz?

Ez történt az amerikai katonával, aki háborúban elvesztette a péniszét

Ez történt az amerikai katonával, aki háborúban elvesztette a péniszét

Egy ki­tartó or­vosi te­am­nek hála meg­tör­tént a csoda.

Egy rob­ba­nás során vesz­tette el a leg­ne­me­sebb szer­veit.

3 centivel rövidülhet a férfiasság: tömeges pánik a rejtélyes szindróma miatt

3 centivel rövidülhet a férfiasság: tömeges pánik a rejtélyes szindróma miatt

Több­ször oko­zott már tö­meg­hisz­té­riát az Ázsi­á­ban több száz éve is­mert kór, mely egyre el­ter­jed­tebb Nyu­ga­ton is.

Durva, ezt művelte a pénisz alakú sziklával a nudizó lányka

Durva, ezt művelte a pénisz alakú sziklával a nudizó lányka

Fel­há­bo­rod­tak a he­lyiek!

A fel­há­bo­ro­dott he­lyiek azt kö­ve­te­lik a rend­őrök­től, hogy ta­lál­ják meg a höl­gyet, és kény­sze­rít­sék nyil­vá­nos bo­csá­nat­ké­résre.

Ezt gondolják a nők párjuk méretéről: 15 meghökkentő vélemény

Ezt gondolják a nők párjuk méretéről: 15 meghökkentő vélemény

A mí­to­szok­nak vége! Egy friss fel­mé­rés­ben szá­mos nő árulta el, mi is a hely­zet pon­to­san a mé­re­tek­kel kap­cso­lat­ban.Mu­tat­juk az ered­mé­nye­ket!

Durva jelenet az iskolánál: diákja sokkolta nemi szervével a tanárnőt

Durva jelenet az iskolánál: diákja sokkolta nemi szervével a tanárnőt

Az egyik fiú nemi szer­vé­vel a ke­zé­ben kö­vette a pe­da­gó­gust.

Az egyik fiú nemi szer­vé­vel a ke­zé­ben kö­vette a pe­da­gó­gust, köz­ben za­varba ejtő dol­go­kat kér­dez­ge­tett tőle.

Ezekben a hímtagokban gyönyörködhetnek a téli olimpia résztvevői

Ezekben a hímtagokban gyönyörködhetnek a téli olimpia résztvevői

Aki egy­szer látja, az soha nem fe­lejti el. Sokan lá­to­gat­nak el a fur­csa ki­ál­lí­tásra a téli olim­pia kö­ze­lé­ben.

7 centi plusz: Elképesztő módszerrel lehet nagyobb a férfiasság

7 centi plusz: Elképesztő módszerrel lehet nagyobb a férfiasság

Új kor­szakba lép a plasz­ti­kai se­bé­szet: a női mell és fenék mel­lett már a férfi­as­ság mé­rete is nö­vel­hető.

A merevedő férfiasság tisztelete: Nagy, történelmi hímtagmustra

A merevedő férfiasság tisztelete: Nagy, történelmi hímtagmustra

A tör­té­ne­lem tele van bi­zarr esz­kö­zök­kel, per­verz szob­rok­kal és ké­pek­kel...

A tör­té­ne­lem tele van bi­zarr esz­kö­zök­kel, per­verz szob­rok­kal és ké­pek­kel...

Ez történt a férfival, aki hanghullámokkal keményített

Ez történt a férfival, aki hanghullámokkal keményített

Az ered­mény nem csak őt, a part­ne­rét is sok­kolta. Sze­ren­csére meg­írta a tör­té­ne­tét!

Az ered­mény nem csak őt, a part­ne­rét is sok­kolta. Sze­ren­csére meg­írta a tör­té­ne­tét!

Hatalmas férfiasság: Mutatjuk a hollywoodi legeket!

Hatalmas férfiasság: Mutatjuk a hollywoodi legeket!

A konk­rét mé­re­te­ket per­sze senki sem tudja, de a nyi­lat­ko­za­tok és a sze­ren­csé­sek él­mény­anya­gá­ból ki lehet kö­vet­kez­tetni, hogy kinek mek­kora.

Színt vallanak a nők: Ez a méret okozza a legjobb orgazmust!

Színt vallanak a nők: Ez a méret okozza a legjobb orgazmust!

Végre el­mond­ták, mitől in­dul­nak be.

A férfiak sokat ag­gód­nak a mé­re­ten. De vajon mit gon­dol­nak a nők? Végre el­mond­ták, mire vágy­nak, ami­kor elő­ször le­ve­szik a pa­si­ról az al­só­nad­rá­got...

Nagy hímtagmustra: Valójában 12 különböző típusú férfiasság létezik

Nagy hímtagmustra: Valójában 12 különböző típusú férfiasság létezik

Nem min­den­kié egy­forma, és nem ugyan­úgy re­a­gál­nak rá a nők...

Nem min­den­kié egy­forma, és nem ugyan­úgy re­a­gál­nak rá a nők: de az biz­tos, hogy mind­egyi­kért lesz, aki ra­jong. Ki­de­rült, hogy me­lyik fajta pé­niszt miért imád­ják. Mu­tat­juk a meg­nyug­tató lis­tát!

Egészen bizarr beavatkozásért járnak újabban orvoshoz a férfiak

Egészen bizarr beavatkozásért járnak újabban orvoshoz a férfiak

Meg­hök­kentő trend ter­jed a Távol-Ke­le­ten.

Meg­hök­kentő trend ter­jed a Távol-Ke­le­ten: egyre több férfi fek­szik fel a mű­tő­asz­talra.

Csak fújni kell és működik: szuperkemény lesz a férfi

Csak fújni kell és működik: szuperkemény lesz a férfi

Me­re­ve­dési gon­dok egész­sé­ges férfi­ak­kal is elő­for­dul­hat­nak. Most szü­le­tett egy na­gyon ha­té­kony meg­ol­dás.

Neked is gyakran van éjszakai merevedésed? Akkor ezt tudnod kell

Neked is gyakran van éjszakai merevedésed? Akkor ezt tudnod kell

Pé­nisz­ke­mé­nye­dés alvás köz­ben sok­szor elő­for­dul! Egy uro­ló­gus el­árulta, mi okozza, és azt is, hogy mit jelez, ha el­ma­rad.

Ezt eddig miért nem tudtuk? Elképesztő tények a férfiasságról

Ezt eddig miért nem tudtuk? Elképesztő tények a férfiasságról

Bi­zarr és meg­hök­kentő té­nyek kö­vet­kez­nek. Ka­pasz­kodj meg, mert biz­to­san meg fogsz le­pődni.

Bi­zarr és meg­hök­kentő té­nyek kö­vet­kez­nek, ami­ket mind a tu­do­mány­nak kö­szön­he­tünk. Pél­dául tud­tad, mire való iga­zá­ból a makk, vagy mi­lyen tá­vol­ságra képes ki­lö­vellni a sperma? Ka­pasz­kodj meg, mert biz­to­san meg fogsz le­pődni - ezek­ről még nem hal­lot­tál!

Ez a legideálisabb péniszméret a nők szerint

Ez a legideálisabb péniszméret a nők szerint

Mióta világ a világ, a férfiak ke­re­sik a vá­laszt az egyik leg­fon­to­sabb kér­désre. Szá­mít a nők­nek a méret? Most min­den ki­de­rül!

Mióta világ a világ, a férfiak ke­re­sik a vá­laszt az egyik leg­fon­to­sabb kér­désre. Szá­mít a nők­nek a méret? Most min­den ki­de­rül!

Sokkot kaptak a vevők, amikor meglátták, mi lapul a ládában

Sokkot kaptak a vevők, amikor meglátták, mi lapul a ládában

Senki nem akart pénzt ki­adni a meg­le­he­tő­sen bi­zarr for­májú zöld­sé­gért.

Senki nem akart pénzt ki­adni a meg­le­he­tő­sen bi­zarr for­májú zöld­sé­gért.

Harcra kész lesz a férfiasság ettől a célirányos módszertől

Harcra kész lesz a férfiasság ettől a célirányos módszertől

Egyes éte­lek cso­dá­kat mű­vel­nek lent!

Az élel­mi­sze­rek egy része magas szá­za­lék­ban tar­tal­maz férfi nemi hor­mon ter­me­lő­dé­sét ser­kentő anya­go­kat. Ér­de­mes ezek­ből bő­ség­gel fo­gyasz­ta­nod!

Mentőhelikoptert riasztottak: munkahelyén került életveszélybe a férfi

Mentőhelikoptert riasztottak: munkahelyén került életveszélybe a férfi

A férfi sú­lyo­san vér­zett, ami­kor a men­tők a hely­színre értek. Az élet­mentő műtét óta még min­dig kór­ház­ban ápol­ják.

Ezért a péniszméretért rajonganak most a nők!

Ezért a péniszméretért rajonganak most a nők!

Az örök kér­dés: szá­mít-e a méret?

Az örök kér­dés: szá­mít-e a méret a nők­nek? Most le­ránt­juk a lep­let, a leg­újabb ku­ta­tás­ból min­den ki­de­rül.

Minden, ami méret: Elképesztő tények a férfiasságról

Minden, ami méret: Elképesztő tények a férfiasságról

Vajon hány cen­ti­mé­ter az át­la­gos?

Min­denki kí­ván­csi, mek­kora az át­la­gos pé­nisz­mé­ret, de az ada­tok hi­te­les­sége ebben a té­má­ban min­dig kér­dé­ses. A leg­újabb ku­ta­tás ki­mondja az igaz­sá­got!

Mellbevágó, hogy a természetben milyen sokféle pénisz létezik

Mellbevágó, hogy a természetben milyen sokféle pénisz létezik

A világ egyet­len pé­nisz­mú­ze­u­mába lép­hetsz be ve­lünk. Kí­ván­csi vagy? Kez­dő­dik a tár­lat­ve­ze­tés!

A világ egyet­len pé­nisz­mú­ze­u­mába lép­hetsz be ve­lünk. Kí­ván­csi vagy? Kez­dő­dik a tár­lat­ve­ze­tés!

Csapattársa férfiasságát fogdosta a focilegenda?

Botrány az öltözőben, csapattársa férfiasságát fogdosta a focilegenda?

Ál­lí­tása sze­rint ez ri­tu­á­lévá vált.

Ál­lí­tása sze­rint ez ri­tu­á­lévá vált ké­sőbb. A másik érin­tett rö­hö­gő­gör­csöt ka­pott, ami­kor meg­hal­lotta a szto­rit.

7 jól bevált módszer: Szuperkemény lesz a férfi

7 jól bevált módszer: Szuperkemény lesz a férfi

Tar­tasz a me­re­ve­dési prob­lé­mák­tól?

Tar­tasz tőle, hogy me­re­ve­dési prob­lé­máid lesz­nek, vagy néha már elő is for­dult veled? Nincs veszve semmi, mu­ta­tunk né­hány trük­köt!

Férfiasság: Új megvilágításban a méret és a teljesítmény

Férfiasság: Új megvilágításban a méret és a teljesítmény összefüggése

A férfiak több­sé­gét fog­lal­koz­tatja a kér­dés, hogy meg­fe­lelő-e a mé­re­tük.

A férfiak több­sé­gét fog­lal­koz­tatja a kér­dés, hogy meg­fe­lelő-e a mé­re­tük.

Bizarr japán férfiasság robbantotta fel a netet

Bizarr japán férfiasság robbantotta fel a netet

A bár­so­nyo­san pihés, ágas­kodó hím­ta­got egy ki­te­re­ge­tett na­pi­la­pon örö­kí­tet­ték meg. El­ké­pesztő se­bes­ség­gel ter­jed a neten a kü­lö­nös fel­vé­tel.

A bár­so­nyo­san pihés, ágas­kodó hím­ta­got egy ki­te­re­ge­tett na­pi­la­pon örö­kí­tet­ték meg. El­ké­pesztő se­bes­ség­gel ter­jed a neten a kü­lö­nös fel­vé­tel.

Ezért gerjednek a nők a kis méretű péniszre - meglepő vallomások

Ezért gerjednek a nők a kis méretű péniszre - meglepő vallomások

Tény­leg nem a méret a lé­nyeg.

Tény­leg nem a méret a lé­nyeg? Nők me­sél­tek arról, miért sze­re­tik a kis hím­ta­got.

Ezt tuti nem tudtad eddig: csak négyféle férfiasság létezik

Ezt tuti nem tudtad eddig: csak négyféle férfiasság létezik

És nincs köze a mé­ret­hez!

Az or­vosi ta­pasz­ta­la­tok sze­rint mind­össze négy­féle férfi­as­ság lé­te­zik, és a mé­ret­nek egy­ál­ta­lán nincs is köze ehhez.

Férfiasság: Elkészült a világ legbizarrabb válogatása

Férfiasság: Elkészült a világ legbizarrabb válogatása

Ez a nő több mint 100 férfit fo­tó­zott le leg­in­ti­mebb tá­jé­kán, és sze­mé­lyes tör­té­ne­tük­kel együtt egy pi­káns al­bum­ban tette közzé az anya­got.

Ez a nő több mint 100 férfit fo­tó­zott le leg­in­ti­mebb tá­jé­kán, és sze­mé­lyes tör­té­ne­tük­kel együtt egy pi­káns al­bum­ban tette közzé az anya­got. El­ké­pesztő pé­nisz-szto­rik!

Sokkot kaptak a tévések amikor a pénisz-világrekorder letolta gatyáját

Sokkot kaptak a tévések amikor a pénisz-világrekorder letolta gatyáját

Pár éve még azon ke­ser­gett, hogy a nők messze el­ke­rü­lik..

Pár éve még azon ke­ser­gett, hogy a nők messze el­ke­rü­lik és még mun­kát sem kap...

Ebben az országban hazudják a legnagyobbat a péniszükről a férfiak

Ebben az országban hazudják a legnagyobbat a péniszükről a férfiak

El­ké­pesztő, hogy mennyire más­képp lát­ják a mé­re­te­ket a férfiak és a nők! Mu­tat­juk az iz­gal­mas fel­mé­rés rész­le­teit!

5 centi plusz: Elképesztő módon növelik péniszüket a férfiak

5 centi plusz: Elképesztő módon növelik péniszüket a férfiak

Egy lon­doni plasz­ti­kai se­bé­szeti kli­nika új mód­szer­rel képes meg­nö­velni a hoz­zá­juk for­duló férfiak pé­nisz­mé­re­tét.

Az orális szex magasiskolája: Így repítsd mennyekbe a férfit

Az orális szex magasiskolája: Így repítsd mennyekbe a férfit

Ga­ran­tál­tan re­megni fog a férfi, és a gyö­nyör sem marad el!

Mu­tat­juk a leg­ér­zé­kibb fo­gá­so­kat, hogy élete leg­ké­je­sebb má­mo­rá­ban ré­sze­sítsd part­ne­red. Ga­ran­tál­tan re­megni fog a férfi, és a gyö­nyör sem marad el!