CÍMKE: 'pécs'

Olimpiai bajnok polgármestert kaphat Pécs

Olimpiai bajnok polgármestert kaphat Pécs

Újabb el­is­me­rés a ví­zi­lab­dá­zók­nak, a szö­vet­ség el­nö­ké­nek élete tel­je­sen meg­vál­toz­hat ősz­től.

FRISS HÍREK

Fantasztikus hír érkezett Demjén Ferenc állapotáról

Fantasztikus hír érkezett Demjén Ferenc állapotáról

A le­gen­dás ze­nész múlt hét pén­te­ken lett rosszul ott­ho­ná­ban, ahon­nan azon­nal kór­házba szál­lí­tot­ták.

A le­gen­dás ze­nész múlt hét pén­te­ken lett rosszul ott­ho­ná­ban, ahon­nan azon­nal kór­házba szál­lí­tot­ták, szer­dán fel­éb­redt az al­ta­tás­ból.

Ömlött a vér Pécsen: Vascsővel vertek egy férfit a nyílt utcán

Ömlött a vér Pécsen: Vascsővel vertek egy férfit a nyílt utcán

A meg­tá­ma­dott férfi vérző fej­jel ro­hant be egy kö­zeli ven­dég­látó hely­ségbe, és kért se­gít­sé­get.

A meg­tá­ma­dott férfi vérző fej­jel ro­hant be egy kö­zeli ven­dég­látó hely­ségbe, és kért se­gít­sé­get.

Megvan a nap képe: őrület, mi történt a pécsi temetőnél

Megvan a nap képe: őrület, mi történt a pécsi temetőnél

Egy lu­xus­autó pén­tek reg­gel nagy se­bes­ség­gel csa­pó­dott a te­mető ka­pu­jába és ha­tal­mas lyu­kat ütött rajta.

Egy lu­xus­autó pén­tek reg­gel nagy se­bes­ség­gel csa­pó­dott a te­mető ka­pu­jába és ha­tal­mas lyu­kat ütött rajta.

Sikkasztásért körözik Harmat Miklóst

Sikkasztásért körözi a rendőrség Harmat Miklóst

Az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik a rend­őrök, hogy meg­ta­lál­ják!

A pécsi rend­őrök most az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik, hogy meg­ta­lál­ják a férfit!

A rendőrök fetrengtek a röhögéstől, megszólalt az autóval szexelő Gergő

A rendőrök fetrengtek a röhögéstől, megszólalt az autóval szexelő Gergő

A férfi­ról a minap elő­ke­rült egy 2017-es fel­vé­tel róla akció köz­ben.

A férfi­ról a minap elő­ke­rült egy 2017-es fel­vé­tel.

Ez a magyar fa lehet Európa fája, most Te is szavazhatsz

Ez a magyar fa lehet Európa fája, most Te is szavazhatsz

Egy man­du­lafa kép­vi­seli ha­zán­kat.

A ta­va­lyi Év fája ver­se­nyen győz­tes pécsi, ha­vi­he­gyi man­du­lafa kép­vi­seli Ma­gyar­or­szá­got az Eu­rópa fája el­ne­ve­zésű meg­mé­ret­te­té­sen.

Szörnyű tragédia történt este, halálra gázoltak egy gyalogost

Szörnyű tragédia történt este, halálra gázoltak egy gyalogost

Tra­gi­kus bal­eset tör­tént este a ba­ra­nyai me­gye­szék­he­lyen. Egy idős asszonyt gá­zol­tak ha­lálra a vá­ros­ban.

Tra­gi­kus bal­eset tör­tént este a ba­ra­nyai me­gye­szék­he­lyen. Egy idős asszonyt gá­zol­tak ha­lálra a vá­ros­ban. A ki­ér­kező men­tők kór­házba szál­lí­tot­ták, de a sé­rü­lé­sei olyan sú­lyo­sak vol­tak, hogy az éle­tét nem tud­ták meg­men­teni. A rend­őr­ség vizs­gá­ló­dik.

Eltűnt egy magyar kislány alvókendője, nagy erőkkel keresik

Eltűnt egy magyar kislány alvókendője, nagy erőkkel keresik

Nem­csak a gye­re­kek, hanem a szü­lők rém­álma is, ha el­tű­nik a sze­re­tett kendő, ami­vel min­dig al­szik a kicsi!

Nem­csak a gye­re­kek, hanem a szü­lők rém­álma is, ha el­tű­nik a sze­re­tett kendő!

32 millióan látták már a pécsi kis Zoé elképesztő videóját

32 millióan látták már a pécsi kis Zoé elképesztő videóját

Sorra uta­sítja vissza az édes­sé­ge­ket.

Ren­ge­te­gen lát­ták már a pécsi kis­lány­ról szóló vi­deót. Zoé sorra uta­sítja vissza az édes­sé­ge­ket, a brok­ko­lit vi­szont jóízűen eszi.

Megjött az első helyszíni fotó: tragédia történt Baranya megyében

Megjött az első helyszíni fotó: tragédia történt Baranya megyében

Va­sár­nap dél­előtt tör­tént bal­eset­ben, amely­ben egy ember ször­nyet­halt, töb­ben pedig meg­sé­rül­tek.

Felfoghatatlan, ami Pécsett történt: ott volt a helyszínelésen a gyilkos is, de nem tűnt fel

Felfoghatatlan, ami Pécsett történt: ott volt a helyszínelésen a gyilkos is, de nem tűnt fel

Egy ba­rátja élet­tár­sá­val vég­zett.

A férfi egy ba­rátja élet­tár­sát gyil­kolta meg, de a nő nem adta fel a tet­test, hanem még el is búj­tatta.

Brutális gyilkosság történt Pécsen: holtan találtak egy 57 éves férfit

Brutális gyilkosság történt Pécsen: holtan találtak egy 57 éves férfit

Össze­vesz­tek, majd le­szúrta vi­ta­part­ne­rét egy 61 éves férfi.

Össze­vesz­tek, majd le­szúrta vi­ta­part­ne­rét egy 61 éves férfi.

Fagyival, üdítővel csábította el a gyerekeket a pécsi pedofil

Fagyival, üdítővel csábította el a gyerekeket a pécsi pedofil

A helyi park­ban rend­sze­re­sen is­mer­ke­dett gye­re­kek­kel.

A helyi park­ban rend­sze­re­sen is­mer­ke­dett gye­re­kek­kel.

Botrány a magyar plázában: a biztonsági őr megfenyegette a kismamát

Botrány a magyar plázában: a biztonsági őr megfenyegette a kismamát

Az édes­anya csak a ba­bá­ját akarta meg­szop­tatni, ami­kor az őr oda­lé­pett hozzá és meg­fe­nye­gette, hogy rend­őrt hív.

Szexéhes óriáslepkék lepték el Pécs belvárosát

Szexéhes óriáslepkék lepték el Pécs belvárosát

Ha­tal­mas lep­kék je­len­tek meg Pé­csett, kissé meg­ijesztve a he­lyi­e­ket, hi­szen ak­ko­rák, mint egy te­nyér.

Undorító dolgot művel egy ismeretlen Pécsen, keresik!

Undorító dolgot művel egy ismeretlen Pécsen, keresik!

Ko­ráb­ban is tör­tént ha­sonló eset.

Ko­ráb­ban is tör­tént ha­sonló eset, a lakók tel­je­sen ki­ké­szül­tek! A rend­őr­ségre még nem ér­ke­zett be­je­len­tés a fan­tom­ról. Rész­le­tek...

Eltűnt egy 12 éves magyar lány, lehet, hogy babát vár

Eltűnt egy 12 éves magyar lány, lehet, hogy babát vár

Rend­őrök, pol­gár­őrök is ke­re­sik.

Egy pécsi át­me­neti ott­hon­ból szö­kött meg pén­te­ken Pe­regi Ge­or­gina Jo­hanna, most rend­őrök ke­re­sik. Sokan ag­gód­nak a kis­ka­ma­szért.

Pécsre utaztunk, de nem csak a jó borok miatt

Pécsre utaztunk, de nem csak a jó borok miatt

Újabb ol­da­lát fe­dez­het­jük fel.

Pécs és kör­nyé­ké­nek meg­is­me­rése egy fe­lejt­he­tet­len kul­tu­rá­lis ba­ran­go­lás lehet, de most ismét egy újabb ol­da­lát fe­dez­het­jük fel a vi­dék­nek.

Sokkot kapott a feleség, amikor férjének estek a nyílt utcán Pécsett

Sokkot kapott a feleség, amikor férjének estek a nyílt utcán Pécsett

Egy férfi se szó, se be­széd meg­tá­madta a há­zas­pár rok­kant férfi­tag­ját és még a föl­dön is ütötte.

Zebrán történt a súlyos baleset, megrázó helyszíni fotó érkezett

Zebrán történt a súlyos baleset, megrázó helyszíni fotó érkezett

A gya­lo­gos nem tudta el­ke­rülni a gá­zo­lást, sú­lyo­san meg­sé­rült.

A gya­lo­gos nem tudta el­ke­rülni a gá­zo­lást, sú­lyo­san meg­sé­rült. A sofőr be­val­lotta, hogy nem fi­gyelt.

Fordulat, hamarosan eldől olimpiai hősünk sorsa

Hamarosan eldől olimpiai hősünk sorsa

Több mint két­ezer ember kö­szön­tötte Pé­csen Bur­ján Csa­bát és Knoch Vik­tort.

Több mint két­ezer ember kö­szön­tötte Pé­csen Bur­ján Csa­bát és Knoch Vik­tort. Utóbbi már­ci­us­ban dönt a vissza­vo­nu­lá­sá­ról.

Továbbra sem találják a tegnap Pécsett megszökött rabot

Továbbra sem találják a tegnap Pécsett megszökött rabot

Más­fél napja nagy erők­kel ke­re­sik.

Más­fél napja nagy erők­kel ke­resi a rend­őr­ség azt a férfit, aki bör­tönbe szál­lí­tása köz­ben ol­dott ke­re­ket. Fél órá­val előtte kap­ták el a rend­őrök.

Driftelés okozhatta a balesetet

Driftelés okozhatta a balesetet

Egy pécsi kör­for­ga­lom­ban csú­szott meg a nagy se­bes­ség­től.

Egy pécsi kör­for­ga­lom­ban csú­szott meg a nagy se­bes­ség­től annyira egy Mer­ce­des, hogy a feje te­te­jére ál­lí­totta a vele szem­ben menő Su­zu­kit. A sofőr ta­gadja, hogy drift­elt volna, de jól szó­ra­ko­zik az ese­ten.

Dagad a botrány Pécsen: beteg nő mellett "szexeltek" az ápolók

Dagad a botrány Pécsen: beteg nő mellett "szexeltek" az ápolók

Az ápo­lók nem úsz­ták meg, fel­há­bo­rí­tóan vi­sel­ked­tek!

Az ápo­lók nem úsz­ták meg, fel­há­bo­rí­tóan vi­sel­ked­tek! Az in­ter­ne­te­zők is ki­akad­tak.

Brutális gyilkosság Pécsen: bíróság elé áll a baltás támadó

Brutális gyilkosság Pécsen: bíróság elé áll a baltás támadó

Bal­tá­val csapta fejbe volt sze­relme új pár­ját a férfi. Hó­na­po­kig buj­kál­tak ez­után a rend­őr­ség elől.

Bal­tá­val csapta fejbe volt sze­relme új pár­ját a férfi. Hó­na­po­kig buj­kál­tak ez­után a rend­őr­ség elől.

Most érkezett: súlyos fertőzéssel küzd egy pécsi diák, azonnal elkülönítették

Most érkezett: súlyos fertőzéssel küzd egy pécsi diák, azonnal elkülönítették

Meg­kezd­ték az elő­írt szű­rő­vizs­gá­la­tok el­vég­zé­sét azo­kon, akik­kel kap­cso­lat­ban le­he­tett a fer­tő­zött diák.

A család közölte: Holtan találták az eltűnt magyar édesapát

A család közölte: Holtan találták az eltűnt magyar édesapát

Ku­tyák­kal is ke­res­ték, de saj­nos már csak a holt­tes­tét ta­lál­ták meg.

Lecsaptak a pécsi rendőrök, 11 pakisztáni potyautas

Lecsaptak a pécsi rendőrök, 11 pakisztáni potyautas

El­fog­tak három ma­gyar em­ber­csem­pészt Pécs ha­tá­rá­ban a Ba­ra­nya Me­gyei Rendőr-fő­ka­pi­tány­ság rend­őrei.

El­fog­tak három ma­gyar em­ber­csem­pészt Pécs ha­tá­rá­ban a Ba­ra­nya Me­gyei Rendőr-fő­ka­pi­tány­ság rend­őrei.

Bejutottunk a horrorbalesetet szenvedett Jordán Tamáshoz

Bejutottunk a horrorbalesetet szenvedett Jordán Tamáshoz

Jor­dán Tamás négy napja Pé­csett szen­ve­dett sú­lyos bal­ese­tet.

Jor­dán Tamás négy napja Pé­csett szen­ve­dett sú­lyos bal­ese­tet, azóta az ideg­se­bé­szet in­ten­zív osz­tá­lyán ápol­ják. A szín­igaz­gató jó ke­dé­lyű, nin­cse­nek fáj­dal­mai, de az arca ala­po­san össze­tört.

Borzalmas dolgokat műveltek a négyéves Krisztiánnal

Borzalmas dolgokat műveltek a négyéves Krisztiánnal

Borzalmas dolgokat műveltek a négyéves Krisztiánnal

Élet és halál kö­zött ke­rült a pécsi gyer­mek­kli­ni­kára az a kisfiú, aki­nek szü­lei le­töl­tendő bör­tönt kap­tak.

Élet és halál kö­zött ke­rült a pécsi gyer­mek­kli­ni­kára az a kisfiú, aki­nek szü­leit le­töl­tendő bör­tönt kap­tak.

Tanóráról tűnt el a 15 éves magyar tini, egy hónap után ment haza

Tanóráról tűnt el a 15 éves magyar tini, egy hónap után ment haza

Éjjel ment haza már­cius 7-én.

Va­lé­ria egy Ba­ra­nya me­gyei köz­ség­ből tűnt el feb­ruár 7-én, egy Pécsre tartó bu­szon lát­ták utol­jára.

Dárdai bulizással várta az újévet - fotó

Dárdai bulizással várta az újévet - fotó

A Her­tha ma­gyar si­ker­edzője Pé­csen bú­csúz­tatta az óévet.

A Her­tha ma­gyar si­ker­edzője Pé­csen ka­rá­cso­nyo­zott, az óévet is szü­lő­vá­ro­sá­ban bú­csúz­tatta. Szé­lesi Zol­tán is fel­buk­kant mel­lette.

Kellemetlen kérdésekkel hozták zavarba Dárdait

Kellemetlen kérdésekkel hozták zavarba Dárdait

Ber­lin­ben ő lett az év em­bere.

Ber­lin­ben őt vá­lasz­tot­ták az év em­be­ré­nek. De be­szélt arról is, hogy mi a sor­rend nála Pécs és a német fő­vá­ros kö­zött. No meg pi­á­lás­ról, Me­tal­li­cá­ról...

Így emlékeznek a magyar bajnokra

Így emlékeznek a tragikusan elhunyt magyar olimpia bajnokra

A több­szö­rös vi­lág­baj­nok pá­lya­fu­tá­sát az egész or­szág­ban be­mu­tat­ják.

A több­szö­rös vi­lág­baj­nok le­genda pá­lya­fu­tá­sát az egész or­szág­ban be­mu­tat­ják.

Inába szállt a bátorsága

Inába szállt a bátorsága

A pa­lack­ban ma­radt a 100 ezres bor. Nem merte el­fo­gyasz­tani a zsák­mányt, ezért vissza­vitte a boltba. Nem ússza meg vi­szont bün­te­tés nél­kül.

A pa­lack­ban ma­radt a 100 ezres bor.

Tragédia: Holtan találták a Rózsadombról eltűnt férfit

Tragédia: Holtan találták a Rózsadombról eltűnt férfit

A 64 éves Zol­tán­nak még de­cem­ber 3-án ve­szett nyoma, ám saj­nos már csak a holt­tes­tét ta­lál­ták meg.

Hoppá! Már Pécs sem kér Weisz Fanniból

Hoppá! Már Pécs sem kér Weisz Fanniból

Weisz Fanni körül to­vábbra is izzik a le­vegő.

Weisz Fanni körül to­vábbra is izzik a le­vegő. Most éppen az de­rült ki, hogy a fi­a­tal siket mo­dell már nem Pécs arca, mivel a város el­vette tőle a meg­tisz­telő címet.

Megrázó részletek a pécsi szerelmi gyilkosságról

Megrázó részletek a pécsi szerelmi gyilkosságról

So­káig csak ta­lál­gat­ták, mi okoz­hatta a férfi ha­lá­lát. Nem gon­dol­ták volna, hogy párja képes lenne ilyes­mire...

So­káig csak ta­lál­gat­ták, mi okoz­hatta a férfi ha­lá­lát. Nem gon­dol­ták volna, hogy párja képes lenne ilyes­mire...

Családi dráma, nem lesz olimpiai bajnok Kenderesi?

Családi dráma, nem lesz olimpiai bajnok Kenderesi?

Lehet, hogy több esé­lye nem lesz az arany­éremre. Vá­gyott a mos­tani sze­re­pére.

A riói nyári já­té­ko­kon ha­tal­mas meg­le­pe­tést oko­zott a 19 éves te­het­ség, de lehet, hogy több esé­lye nem lesz az arany­éremre.

Botrány! Árokba lökött egy mozgássérültet a buszsofőr

Botrány! Árokba lökött egy mozgássérültet az érzéketlen buszsofőr

El­ké­pesztő! A ve­zető őr­jön­geni kez­dett a meg­ál­ló­ban, és be­lökte az árokba a ma­ga­te­he­tet­len utast...

Megható videó: Ilyen volt Somló Tamás utolsó fellépése!

Megható videó: Ilyen volt Somló Tamás utolsó fellépése!

El­va­rá­zsolta a pécsi kö­zön­sé­get.

A ked­den el­hunyt ze­nész sú­lyos be­teg­sége el­le­nére május végén még szín­padra állt egy pécsi jó­té­kony­sági ren­dez­vé­nyen...

Kenderesi Tamás mindenkit meglep! Új szőke lány mellett fotózták

Kenderesi Tamás mindenkit meglep! Új szőke lány mellett fotózták

Ran­gos el­is­me­rés­ben ré­sze­sül­tek az egyik leg­ne­ve­sebb egye­te­men.

Ran­gos el­is­me­rés­ben ré­sze­sül­tek az egyik leg­ne­ve­sebb egye­te­men, ilyen­kor kö­te­lező ele­gáns öl­tö­zék­ben meg­je­lenni.

Brutális fotók a halálos pécsi balesetről

Brutális fotók a halálos pécsi balesetről

Össze­sen öten sé­rül­tek meg.

Össze­sen öten sé­rül­tek meg a ször­nyű bal­eset­ben, ami­ben két jármű ka­ram­bo­lo­zott.

Ez a kegyetlen szatír tapogatja a 10 éves kislányokat Pécsen!

Ez a kegyetlen szatír tapogatja a 10 éves kislányokat Pécsen!

Rend­őr­ségi grafika is ké­szült a férfi­ről.

Már rend­őr­ségi grafika is ké­szült arról a férfi­ről, aki Pécs kert­vá­ro­sá­ban csalja el a kis­lá­nyo­kat, hogy a nemi szer­vét mu­to­gat­hassa nekik.

Döbbenetes baleset Pécs belvárosában, nem hiszel a szemednek!

Döbbenetes baleset Pécs belvárosában, nem hiszel a szemednek!

Döb­be­ne­tes bal­eset tör­tént az At­hi­nay úton.

Döb­be­ne­tes bal­eset tör­tént az At­hi­nay úton. Két autó össze­üt­kö­zött, és az egyik szinte be­re­pült egy üz­letbe a ki­ra­ka­ton át. Ket­ten meg­se­be­sül­tek, több mentő ér­ke­zett a bal­eset­hez.

Kegyetlen szatír csalja el a tízéves kislányokat Pécsen!

Kegyetlen szatír csalja el a tízéves kislányokat Pécsen! Körözik!

Sza­tír­tól fél­nek Pé­csen, egy kert­vá­rosi anyuka arra hívja fel a fi­gyel­met, hogy egy férfi tíz év kö­rüli lá­nyo­kat akar el­csalni. Már a rend­őr­ség is nyo­moz!

Sza­tír­tól fél­nek Pé­csen, egy kert­vá­rosi anyuka arra hívja fel a fi­gyel­met, hogy egy férfi tíz év kö­rüli lá­nyo­kat akar el­csalni. Már a rend­őr­ség is nyo­moz a pe­dofil után!

Heves veszekedés után veszett nyoma a 19 éves pécsi kismamának

Heves veszekedés után veszett nyoma a 19 éves pécsi kismamának

Nagy erők­kel ke­resi a rend­őr­ség Szücs Anna Ma­ri­annt.

A 6 hó­na­pos ter­hes, fi­a­tal lány már­cius 27-én tűnt el Pécs­ről, azóta nem ad ma­gá­ról élet­je­let.

Dárdai titokban hazajött Pécsre focizni

Dárdai titokban hazajött Pécsre focizni - fotó

Ilyen mez­ben már rég lát­hat­tad Palit! Ha­za­ug­rott a hús­véti ün­nepre.

Ilyen mez­ben már rég lát­hat­tad Palit! Ha­za­ug­rott a hús­véti ün­nepre. Édes­ap­já­val együtt ját­szott a ne­ve­lő­egye­sü­lete öregfi­úk­csa­pa­tá­ban.

Ekkora tojást még te sem láttál!

Ekkora tojást még te sem láttál!

A két­mé­te­res to­jást Pé­csett ál­lí­tot­ták ki, még ta­valy kap­tuk a hor­vá­tok­tól.

A két­mé­te­res to­jást Pé­csett ál­lí­tot­ták ki, még ta­valy kap­tuk a hor­vá­tok­tól. 2010-ben a pápa i fo­gadta az em­ber­nél is na­gyobb utazó cso­dát.

Durva! Húsevő baktérium terjed a szekszárdi kórházban

Durva! Húsevő baktérium terjed a szekszárdi kórházban

A pécsi kli­ni­kát okol­ják.

A Ba­lassa János Kór­ház hi­gi­é­ni­kus fő­or­vosa a pécsi kli­ni­kát okolja. Azt mondja, a nem meg­fe­lelő hi­gi­é­niás kö­rül­mé­nyek miatt több­ször is szól­tak.

Aggódva keresi eltűnt lányát a pécsi édesapa!

Aggódva keresi eltűnt lányát a pécsi édesapa!

A 16 éves Csirke Lívia ked­den tűnt el.

A 16 éves Csirke Lívia ked­den még is­ko­lá­ban volt, de onnét nem tért haza. Csa­ládja min­den követ meg­moz­gat, hogy meg­ta­lálja a lányt.

Újraélesztette osztálytársát a hős pécsi lány

Újraélesztette osztálytársát a hős pécsi lány

A pécsi Nagy Lajos Gim­ná­zium ta­nu­lója az élet­ben is je­lesre vizs­gá­zott az is­ko­lá­ban ta­nul­tak­ból.

A pécsi Nagy Lajos Gim­ná­zium ta­nu­lója az élet­ben is je­lesre vizs­gá­zott az is­ko­lá­ban ta­nul­tak­ból.

Pofátlan módon fosztotta ki az időseket a két pécsi nő

Pofátlan módon fosztotta ki az időseket a két pécsi nő

Tu­cat­nyi idős em­bert fosz­tott ki két hu­szon­éves pécsi nő, akik több száz­ezer fo­rint­tal ká­ro­sí­tot­ták meg a nyug­dí­ja­so­kat.

Le akarta fejezni a trafikost egy pécsi rabló!

Le akarta fejezni a trafikost egy pécsi rabló!

Édes­anyja és a ba­rátja tar­totta vissza.

Édes­anyja és a ba­rátja tar­totta vissza azt a férfit, aki egy trafi­kot akart ki­ra­bolni Pé­csen. Egy 24 cen­tis kést vett ma­gá­hoz.

Látványos videó a pécsi szénmosó felrobbantásáról!

Látványos videó a pécsi szénmosó felrobbantásáról!

A vas­be­ton erő­mű­épü­let 2015-ig mű­em­lék­vé­de­lem alatt állt, kedd dél­után pil­la­na­tok alatt om­lott össze.

A vas­be­ton erő­mű­épü­let egé­szen 2015-ig mű­em­lék­vé­de­lem alatt állt, kedd dél­után vi­szont pil­la­na­tok alatt om­lott össze.

Rövid időn belül két helyen is a mentőkre támadtak

Rövid időn belül két helyen is a mentőkre támadtak

Tíz per­cen belül két he­lyen is bán­tal­maz­ták a men­tő­dol­go­zó­kat va­sár­nap este.

Tíz per­cen belül két he­lyen is bán­tal­maz­ták a men­tő­dol­go­zó­kat va­sár­nap este.

A pécsi rém ezúttal tejszínhabbal fújja be kocsikat

A pécsi rém ezúttal tejszínhabbal fújja be kocsikat

Itt a habos őrü­let!

A gyúj­to­ga­tá­sok után most itt a habos őrü­let! Ez­út­tal azon­ban egy fotó is ké­szült az el­kö­ve­tő­ről, fi­a­tal srác lehet a bűnös.

Harmadosztályú pokol a magyar fociban

Harmadosztályú pokol a magyar fociban

Az NB I bukói el­vit­ték ma­guk­kal a bot­rányt az ala­cso­nyabb osz­tályba.

Az NB I bukói el­vit­ték ma­guk­kal a bot­rányt az ala­cso­nyabb osz­tályba. A győri fo­ci­druk­ke­rek elől pél­dául a do­rogi rend­fenn­tar­tók is csak el­me­ne­kül­tek.

Brutális állatkínzók lepték el Pécs környékét

Brutális állatkínzók lepték el Pécs környékét

Három napja egy le­fe­je­zett ku­tyát ta­lál­tak egy ház ud­va­rá­ban, leg­utóbb pedig agyon­ütött kecs­kék­hez vo­nul­tak ki.

A helyi ál­lat­vé­dők az el­múlt na­pok­ban szinte kép­te­le­nek el­hinni, hogy mi tör­té­nik a ba­ra­nyai me­gye­szék­he­lyen. Három napja egy le­fe­je­zett ku­tyát ta­lál­tak egy ház ud­va­rá­ban, leg­utóbb pedig agyon­ütött kecs­kék­hez vo­nul­tak ki.

Szándékos autógyújtogatás-sorozat borzolja a pécsiek kedélyét

Szándékos autógyújtogatás-sorozat borzolja a pécsiek kedélyét

Zsi­nór­ban négy autót gyúj­tot­tak fel is­me­ret­le­nek, mil­liós kár ke­let­ke­zett.

Zsi­nór­ban négy autót gyúj­tot­tak fel is­me­ret­le­nek, mil­liós kár ke­let­ke­zett.

Farkas-ügy: Kirúghatják a pécsi állatkert igazgatóját, ha rosszul döntött

Farkas-ügy: Kirúghatják a pécsi állatkert igazgatóját, ha rosszul döntött

A vizs­gá­lat ered­mé­nyét vár­ják. Az igaz­gató egy­előre él­vezi Páva Zsolt pol­gár­mes­ter bi­zal­mát, de nem biz­tos, hogy ez így marad.

Farkas-ügy: Nyomozást indítottak a baranyai rendőrök

Farkas-ügy: Nyomozást indítottak a baranyai rendőrök

Ter­mé­szet­ká­ro­sí­tás miatt akar­ják fe­le­lős­ségre vonni a far­kas­ölő Sza­tyor Mik­lóst.

Ter­mé­szet­ká­ro­sí­tás miatt akar­ják fe­le­lős­ségre vonni a far­kas­ölő Sza­tyor Mik­lóst. Egyre in­kább úgy tűnik: a pécsi ál­lat­kert-igaz­gató rosszul dön­tött, ami­kor meg­húzta a ra­vaszt.

A pécsi állatkert vezetőjének lemondását követelik az állatvédők

A pécsi állatkert vezetőjének lemondását követelik az állatvédők

Az ál­lat­védő szer­ve­ze­tek pe­tí­ciót nyúj­tot­tak be a pécsi ön­kor­mány­zat­hoz.

Az ál­lat­védő szer­ve­ze­tek pe­tí­ciót nyúj­tot­tak be a pécsi ön­kor­mány­zat­hoz, hogy ment­sék fel tiszt­sé­gé­ből Sza­tyor Mik­lóst, aki sze­rin­tük meg­sér­tette az ál­lat­vé­delmi tör­vényt a far­kas el­pusz­tí­tá­sá­val. A pe­tí­ciót már közel 10000 ember írta alá

Kilőtték a pécsi állatkertből megszökött farkast!

Kilőtték a pécsi állatkertből megszökött farkast!

Fel­lé­le­gez­het­nek a pé­csiek, mi­u­tán maga az ál­lat­kert igaz­ga­tója lőtte ki éles lő­szer­rel az el­kó­bo­rolt ál­la­tot.

Fel­lé­le­gez­het­nek a pé­csiek, mi­u­tán maga az ál­lat­kert igaz­ga­tója lőtte ki éles lő­szer­rel az el­kó­bo­rolt ál­la­tot.

ÉLETVESZÉLY! Elszabadult farkas okoz riadalmat a pécsi parkerdőben

ÉLETVESZÉLY! Elszabadult farkas okoz riadalmat a pécsi parkerdőben

A szak­em­be­rek min­den­kit arra fi­gyel­mez­tet­nek, hogy minél előbb hagy­ják el a park­erdő te­rü­le­tét! Ebből nagy baj lehet!

Perceken múlhatott a csecsemő élete Pécsett

Perceken múlhatott a csecsemő élete Pécsett

A Lu­kács Ben­de­gúz Lázár nevet kapta.

A Lu­kács Ben­de­gúz Lázár nevet kapta az az új­szü­lött, akit élete első per­ce­i­ben ha­gyott ma­gára édes­anyja. A pécsi in­ku­bá­tor újra jól vizs­gá­zott.

Migránsáradat: holnap megérkezhet a háromszázezredik!

Migránsáradat: holnap megérkezhet a háromszázezredik!

Pécs la­kos­sá­gá­nak a dup­lája jött át a ha­tá­ron ja­nuár óta.

Rettegés Pécs külvárosában!

Rettegés Pécs külvárosában!

A Me­szes nevű kül­vá­ros lakói fél­nek: ki ál­lítja meg az ámok­fu­tást?

Múlt héten két idős nőt ver­tek meg, aztán egy busz­so­főrt és a se­gít­sé­gére siető utast tá­madta meg egy férfi. A Me­szes nevű kül­vá­ros lakói fél­nek: ki ál­lítja meg az ámok­fu­tást?

Halálos baleset az M6-oson, lószállítóval ütközött a férfi

Halálos baleset az M6-oson, lószállítóval ütközött a férfi

Azon­nal be­le­halt sé­rü­lé­se­ibe az autós, aki teg­nap éjjel össze­üt­kö­zött egy ló­szál­lí­tó­val az M6-os au­tó­pá­lyán.

Azon­nal be­le­halt sé­rü­lé­se­ibe az autós, aki teg­nap éjjel össze­üt­kö­zött egy ló­szál­lí­tó­val a sztrá­dán.

Orvostanhallgatók mentették meg egy férfi életét Pécsett

Orvostanhallgatók mentették meg egy férfi életét Pécsett

Je­len­leg kór­ház­ban ápol­ják.

Pén­tek dél­után, a bel­vá­ros­ban esett össze egy idő­sebb férfi, akit egye­te­mis­ták élesz­tet­tek újra. Je­len­leg kór­ház­ban ápol­ják.

Száműzött visszatérők a magyar fociban

Száműzött visszatérők a magyar fociban

Két éve Baj­no­kok Li­gája, idén az NB III vár a Győrre.

Két éve Baj­no­kok Li­gája, idén az NB III vár a Győrre. A zöld-fe­hé­rek hét­vé­gén kez­dik az NB III-at, csak­úgy, mint a Nyír­egy­háza.

Két öreg hölgyet vert össze egy 20 éves férfi Pécsett

Két öreg hölgyet vert össze egy 20 éves férfi Pécsett

Reg­gel 8 óra­kor, saját há­zá­ban tá­ma­dott meg egy 77 éves asszonyt egy fi­a­tal férfi.

Reg­gel 8 óra­kor, saját há­zá­ban tá­ma­dott meg egy 77 éves asszonyt egy fi­a­tal férfi. A szom­széd­asszony lé­lek­je­len­léte men­tette meg.

Italozás közben verte meg élettársát, a nő belehalt a sérülésekbe

Italozás közben verte meg élettársát, a nő belehalt a sérülésekbe

A vi­dá­man in­dult esti kor­tyol­ga­tás vég­ze­tes ve­sze­ke­désbe tor­kol­lott Pécs mel­lett.

Hajnalban, újabb utcai támadás Pécsen

Hajnalban, újabb utcai támadás Pécsen

A helyi szín­ház ifjú szí­nész­nő­jét há­tul­ról tá­mad­ták meg.

A helyi szín­ház ifjú szí­nész­nő­jét há­tul­ról tá­mad­ták meg, foj­to­gat­ták, a kezét is el­tör­ték.

Döbbenet! Temetésről kicsempészett koporsós hulla a focipályán!

Döbbenet! Temetésről kicsempészett koporsós hulla a focipályán

Nem a pécsi fut­ball mar­ko­ló­gé­pes te­me­tése volt az első bi­zarr meg­moz­du­lás a sta­di­o­nok­ban.

Pécsen markolóval temették a profi focit!

Pécsen markolóval temették el a profi focit!

A hazai és a nyír­egy­házi druk­ke­rek kö­zö­sen til­ta­koz­tak.

A pá­lyán a Nyír­egy­háza és a Pécs is ki­har­colta a benn­ma­ra­dást. Mégis bú­csúz­nak az él­vo­nal­tól.