CÍMKE: 'parti'

Óriási buli: Így partiznak az óceánparton Rubint Rékáék

Óriási buli: Így partiznak az óceánparton Rubint Rékáék

Évről-évre egyre töb­ben vesz­nek részt a fit­nesz­há­zas­pár tá­bo­rain...

Meghan tuti nem örült: Harry az exével partizott

Meghan tuti nem örült: Harry az exével partizott

Sus­sex her­cege a báty­já­val és az ap­já­val volt hi­va­ta­los egy ren­dez­vényre.

Nem hittünk a szemünknek: Vele ünnepelte születésnapját Zimány Linda

Nem hittünk a szemünknek: Vele ünnepelte születésnapját Zimány Linda

Har­minc­há­rom éves lett a mo­dell.

Har­minc­há­rom éves lett a csi­nos mo­dell, aki nagy bulit szer­ve­zett.

Hatalmas sztárparti volt a pesti éjszakában

Hatalmas sztárparti volt a pesti éjszakában

Egy tűt is ne­he­zen le­he­tett volna le­ej­teni csü­tör­tök este a fő­vá­rosi szó­ra­ko­zó­he­lyen, ahol ren­ge­teg sztár és influ­en­szer bu­li­zott haj­na­lig.

Egy tűt is ne­he­zen le­he­tett volna le­ej­teni csü­tör­tök este a fő­vá­rosi szó­ra­ko­zó­he­lyen, ahol ren­ge­teg sztár és influ­en­szer bu­li­zott haj­na­lig.

Exkluzív fotók Korda György születésnapi partijáról

Exkluzív fotók Korda György születésnapi partijáról

A Ri­post is meg­hí­vást ka­pott az ün­nep­ségre, ahol a leg­kö­ze­lebbi ba­rá­tok kö­szön­töt­ték a 80 éves tánc­dal­éne­kest.

A Ri­post is meg­hí­vást ka­pott az ün­nep­ségre, ahol a leg­kö­ze­lebbi ba­rá­tok kö­szön­töt­ték a 80 éves tánc­dal­éne­kest.

Exkluzív fotó: Így ünnepelte születésnapját a magyar luxusfeleség

Exkluzív fotó: Így ünnepelte születésnapját a magyar luxusfeleség

Nem ka­pott lu­xus­au­tót, he­lyette par­ti­busz­ban ün­ne­pelte 40. szü­le­tés­nap­ját Köllő Ba­bett.

George Clooney inkább bulizik, mint a családdal van

George Clooney inkább bulizik, mint a családdal van

Az Oscar-díjas fil­mest nem hát­rál­tatta, hogy a fe­le­sége egye­dül ma­radt ott­hon a gye­re­kek­kel.

Az Oscar-díjas fil­mest nem hát­rál­tatta, hogy a fe­le­sége egye­dül ma­radt ott­hon a gye­re­kek­kel. Két ha­tal­mas par­tit is ren­de­zett.

Balesetet szenvedett Janza Kata

Balesetet szenvedett Janza Kata

A szí­nész­nőt kedd este egy ba­ráti össze­jö­ve­te­len ej­tette el kol­lé­gája.

A szí­nész­nőt kedd este egy ba­ráti össze­jö­ve­te­len ej­tette el kol­lé­gája, ko­moly fáj­dal­mai van­nak.

Ezért fagyaszd le a kerti rózsákat

Ezért fagyaszd le a kerti rózsákat

Nincs is fan­tasz­ti­ku­sabb meg­le­pe­tés az esti par­tira, mint ez az ötlet.

Nincs is fan­tasz­ti­ku­sabb meg­le­pe­tés az esti par­tira, mint ez az egy­szerű ötlet Fa­gyaszd le a vi­rá­go­kat, nézd meg a ven­dé­gek cso­dál­kozó mo­so­lyát. Szu­per lesz az este!

Halloween Parti lesz ma az Állatkertben, állati jó bulinak ígérkezik

Halloween Parti lesz ma az Állatkertben, állati jó bulinak ígérkezik

A ren­dez­vényt a Hol­nem­volt Vár­ban tart­ják.

A ren­dez­vényt a Hol­nem­volt Vár­ban tart­ják, az ál­la­to­kat nem lehet lá­to­gatni a buli ide­jén. Fi­nom­sá­gok és já­té­kok is vár­ják a gye­re­ke­ket, de ijesztő lát­vány­ele­mek is fel­tűn­nek a hol­nem­volt Hal­lo­wee­nen.

Így kergetik a csajok Hajdú Pétert

Így kergetik a csajok Hajdú Pétert

Péter igazi csaj­mág­nes. A hét­vé­gén is több le­he­tő­sége adó­dott, de ő nem élt velük. Ő in­kább vé­gig­bu­lizta az éj­sza­ká­kat a Ba­la­ton part­ján ren­de­zett fesz­ti­vá­lon.

Péter igazi csaj­mág­nes. A hét­vé­gén is több le­he­tő­sége adó­dott, de ő nem élt velük. Ő in­kább vé­gig­bu­lizta az éj­sza­ká­kat a Ba­la­ton part­ján ren­de­zett fesz­ti­vá­lon.

Ezért ünnepelte két hétig a születésnapját a magyar sztárszínész

Ezért ünnepelte két hétig a születésnapját a magyar sztárszínész

Gál­völ­gyi János 70 éves lett.

Gál­völ­gyi Já­nos­ról köz­tu­dott, nem sze­reti, ha őt ün­nep­lik. Le­gyen szó szín­házi pre­mi­er­ről, vagy a szü­le­tés­nap­já­ról. Nem sze­ret a kö­zép­pont­ban lenni.

Micsoda egybeesés: kínosan kerüli a találkozót exével Jennifer Aniston

Micsoda egybeesés: kínosan kerüli a találkozót exével Jennifer Aniston

A volt há­zas­pár ugyan­arra a par­tira volt hi­va­ta­los, ám meg­ol­dot­ták, hogy ne kell­jen ta­lál­koz­niuk egy­más­sal.

Mi történt? Barna szépséggel bulizott Dobó Kata szerelme

Mi történt? Barna szépséggel bulizott Dobó Kata szerelme

A pár nem­ré­gi­ben cá­folta ugyan, hogy meg­rom­lott volna a kap­cso­la­tuk, de a sztár­fod­rász még­sem Ka­tá­val bu­li­zott a hét­vé­gén.

A pár nem­ré­gi­ben cá­folta ugyan, hogy meg­rom­lott volna a kap­cso­la­tuk, de a sztár­fod­rász még­sem Ka­tá­val bu­li­zott a hét­vé­gén.

Hitted volna? Életet mentett Justin Bieber...

Hitted volna? Életet mentett Justin Bieber...

Egy férfi foj­to­gatni kez­dett egy nőt, Bi­eber pedig köz­be­lé­pett.

Az eddig bot­rány­hős­ként is­mert pop­sztár nem hagyta szó nél­kül, hogy egy férfi foj­to­gatni kez­dett egy nőt. Sőt, végül a keze is el­járt.

Nem semmi: Köldökig dekoltált ruhában bulizott Tóth Gabi

Nem semmi: Köldökig dekoltált ruhában bulizott Tóth Gabi

Tóth Gabi ele­gáns volt és egy­ben me­rész is, ami­kor fel­vette ezt a szexi over­ált, de meg­érte, nagy si­kert ara­tott.

Tóth Gabi ele­gáns volt és egy­ben me­rész is, ami­kor fel­vette ezt a szexi over­ált.

Belopóztunk Medveczky Ilona fényűző szülinapi partijára!

Belopóztunk Medveczky Ilona fényűző szülinapi partijára!

Az el­is­mert tánc­mű­vésznő va­sár­nap töl­tötte be 77. élet­évét! Ilo­nát fer­ge­te­ges par­ti­val kö­szön­töt­ték ba­rá­tai!

Durva jelenet az italgőzös partin, így elégítette ki párját a lányka

Durva jelenet az italgőzös partin, így elégítette ki párját a lányka

Nem sokat te­ke­tó­ri­á­zott! Úgy lo­va­golta meg part­ne­rét, akár egy ta­pasz­talt zsoké a te­li­vé­rét.

Leleplező fotó, ringó női popsihoz dörgölte magát Usain Bolt

Leleplező fotó, ringó női popsihoz dörgölte magát Usain Bolt

Nem akarta vissza­fogni magát.

Nem akarta vissza­fogni magát a világ leg­gyor­sabb em­bere. Még a szín­padra is fel­ug­rott, hogy be­mu­tassa tánc­tu­dá­sát.

Szilveszteri időutazás az Akvárium Klubban

Szilveszteri időutazás az Akvárium Klubban

Három te­ma­ti­kus te­rem­ben szól­nak a '90-es évek leg­is­mer­tebb zenéi

Ha­gyo­mány­te­remtő szán­dék­kal in­dítja út­jára az Ak­vá­rium Szil­vesz­ter Happy 1998 ese­ményt a fő­vá­ros leg­jobb nagy klubja

Leszbicsókkal köszöntette egymást a két dögös szupersztár

Leszbicsókkal köszöntette egymást a két dögös szupersztár

Heidi Klum és Emily Ra­taj­kowski össze­hoz­ták a Gol­den Globe egyik leg­em­lé­ke­ze­te­sebb je­le­ne­tét.

Heidi Klum és Emily Ra­taj­kowski össze­hoz­ták a Gol­den Globe egyik leg­em­lé­ke­ze­te­sebb je­le­ne­tét.

Sármos férfiak akarták elcsábítani a buliban Kiszel Tündét!

Sármos férfiak akarták elcsábítani a buliban Kiszel Tündét!

Tünde na­gyon jól né­zett ki!

A de­ko­ra­tív mé­dia­sze­mé­lyi­ség egy fer­ge­te­ges szil­vesz­teri par­tin kö­szön­tötte az új­évet! Tünde na­gyon jól né­zett ki, ezt bi­zony a férfiak is ész­re­vet­ték!

Palvin Barbi elődje az utódja: észbontóan szexi lánnyal jár Neymar

Palvin Barbi elődje az utódja: észbontóan szexi lánnyal jár Neymar

Hol össze­jön­nek, hol sza­kí­ta­nak. Foly­ta­tó­dik a zak­la­tott ro­mánc: a szín­pad­nál estek egy­más­nak, nyal­ták-fal­ták egy­mást.

Piás karácsonyi képet lőttek Beckhamnéről

Piás karácsonyi képet lőttek Beckhamnéről

Ala­po­san be­le­csa­pott a bu­li­zásba ka­rá­csony este Vic­to­ria Beck­ham, ami­ben egy kü­lön­le­ges és elég ha­tá­sos ital volt a leg­na­gyobb társa.

Ala­po­san be­le­csa­pott a bu­li­zásba ka­rá­csony este Vic­to­ria Beck­ham, ami­ben egy kü­lön­le­ges és elég ha­tá­sos ital volt a leg­na­gyobb társa.

Eva Longoria dögös hálóingben bulizott

Eva Longoria dögös hálóingben bulizott

A szí­nésznő nem gon­dolta túl az öl­töz­kö­dést, és nagy­já­ból úgy lé­pett a vörös sző­nyegre, ahogy reg­gel ki­kelt az ágy­ból.

A szí­nésznő nem gon­dolta túl az öl­töz­kö­dést, és nagy­já­ból úgy lé­pett a vörös sző­nyegre, ahogy reg­gel ki­kelt az ágy­ból.

Nem hiszed el, milyen ruhában mutatkozott Katie Holmes

Nem hiszed el, milyen ruhában mutatkozott egy partin Katie Holmes

Még lehet csi­szolni az íz­lé­sén!

Tom Cru­ise ex-fe­le­sége megint be­bi­zo­nyí­totta, hogy íz­lé­sén még min­dig bőven akad csi­szolni való!

Újra egymásra talált Palvin Barbi és Lewis Hamilton

Micsoda buli! Újra egymásra talált Palvin Barbi és Lewis Hamilton

Ez­út­tal Lon­don­ban fu­tot­tak össze.

A ma­gyar mo­dell és a Forma-1-es brit sztár Lon­don­ban fu­tott össze, Ney­mar sem ma­radt ki a jóból.

Hova tűnt Palvin Barbi? Máris elfelejtette Hamilton

Hova tűnt Palvin Barbi? Máris elfelejtette Hamilton

A Forma-1 vi­lág­baj­noka hí­res­sé­gek­kel bu­li­zott. Va­la­kit na­gyon hi­á­nyo­lunk a közös fo­tó­ról.

A Forma-1 vi­lág­baj­noka hí­res­sé­gek­kel bu­li­zott. Va­la­kit na­gyon hi­á­nyo­lunk a közös fo­tó­ról.

Újra a Liget Clubban a legendás partisorozat, a 100 pezsgő éjszakája!

Újra a Liget Clubban a legendás partisorozat, a 100 pezsgő éjszakája!

Em­lék­szel még? Klub­him­nu­szok, tánc, pör­gés és 100 üveg pezsgő! Mindez csü­tör­tö­kön este a Liget Club­ban!

Em­lék­szel még? Klub­him­nu­szok, tánc, pör­gés és 100 üveg pezsgő! Mindez csü­tör­tö­kön este a Liget Club­ban!

A legjobb ötletek, mit vegyél fel egy szilveszteri buliba

A legjobb ötletek, mit vegyél fel egy szilveszteri buliba

Kö­szöntsd dö­gö­sen az új­évet! Mu­tat­juk a leg­sze­xibb par­ti­szet­te­ket, hogy le­vedd a lá­bá­ról az egész vi­lá­got.

Kö­szöntsd dö­gö­sen az új­évet! Mu­tat­juk a leg­sze­xibb par­ti­szet­te­ket, hogy le­vedd a lá­bá­ról az egész vi­lá­got szil­vesz­ter­kor.

10 női divatbaki: ne kövesd el ezeket a hibákat az ünnepi partikon!

10 női divatbaki: ne kövesd el ezeket a hibákat az ünnepi partikon!

Eze­ket sem­mi­képp ne vedd fel!

Le­gyen szó a mun­ka­he­lyi szil­vesz­teri bu­li­ról, vagy a ba­ráti össze­jö­ve­te­lek­ről, eset­leg a csa­ládi ka­rá­cso­nyi va­cso­rá­ról, nem egy­szerű min­den­hová az al­ka­lom­nak meg­fe­le­lően fel­öl­tözni.

Rubint Réka végignézte, ahogy lánya 4000 métert zuhan

Rubint Réka végignézte, ahogy lánya 4000 métert zuhan

Kü­lön­le­ges szü­li­napi aján­dé­kot ka­pott idén Lara a szü­le­i­től.

Kü­lön­le­ges szü­li­napi aján­dé­kot ka­pott idén Lara a szü­le­i­től. Zu­hant és le­be­gett egy szél­csa­tor­ná­ban, mind­ezt ba­rát­női tár­sa­sá­gá­ban!

Ezt a dögös bőrrucit még Sarka Kata is megirigyelné!

Ezt a dögös bőrrucit még Sarka Kata is megirigyelné!

Ni­cole Scher­zin­ger ismét sze­xis­ke­dett.

Ni­cole Scher­zin­ger ismét re­me­kül vá­lasz­tott ma­gá­nak bu­li­ru­hát, így meg is nyerte ma­gá­nak az est leg­dö­gö­sebb nője címet.

Szexi bőrruciban partizott Sarka Kata, a szemünk kiesett

Szexi bőrruciban partizott Sarka Kata, a szemünk kiesett

Nehéz nem hosszú per­ce­kig bá­mulni.

A ma­gán­életi vál­sága el­le­nére sem ko­pott meg Sarka Kata szép­sége és dö­gös­sége. Nehéz nem hosszú per­ce­kig bá­mulni.

Titokzatos férfivel került intim viszonyba Palvin Barbi

Titokzatos férfivel került intim viszonyba Palvin Barbi

Ha­mil­ton nem fog örülni.

Lewis Ha­mil­ton biz­to­san nem fogja öröm­mel né­ze­getni azo­kat a ké­pe­ket, ami­ken a he­ve­sen flör­tölő Pal­vin Barbi lát­ható.

A szexi villantásoké volt a főszerep a 2016-os HELLO! gálán

A szexi villantásoké volt a főszerep a 2016-os HELLO! gálán

El­ké­pesztő dögös ru­cik­ban vo­nul­tak végig hí­res­sé­ge­ink a vörös sző­nye­gen, va­ló­ság­gal tün­dö­köl­tek a nők. Mu­tat­juk a leg­dö­gö­sebb szet­te­ket!

El­ké­pesztő dögös ru­cik­ban vo­nul­tak végig hí­res­sé­ge­ink a vörös sző­nye­gen, va­ló­ság­gal tün­dö­köl­tek a nők. Mu­tat­juk a leg­dö­gö­sebb szet­te­ket!

Nagyot villantott Lindsay Lohan

Nagyot villantott Lindsay Lohan

Az év egyik leg­exk­lu­zí­vabb par­tija sem ma­radt ki­kan­di­káló intim test­ré­szek híján, hála az új­fent bot­rány­hős­ként tet­szelgő szí­nész­nő­nek.

Az év egyik leg­exk­lu­zí­vabb par­tija sem ma­radt ki­kan­di­káló intim test­ré­szek híján, hála az új­fent bot­rány­hős­ként tet­szelgő szí­nész­nő­nek.

Bugyiban részegedett le Mariah Carey

Bugyiban részegedett le Mariah Carey

A bol­dog­ság és az al­ko­hol kü­lö­nös dol­go­kat hoz ki a híres em­be­rek­ből is. Leg­utóbb ezt a díva bi­zo­nyí­totta be Las Ve­gas­ban.

A bol­dog­ság és az al­ko­hol kü­lö­nös dol­go­kat hoz ki a híres em­be­rek­ből is. Leg­utóbb ezt a díva bi­zo­nyí­totta be Las Ve­gas­ban.

Rémes képek a sztárpasijával bulizó Palvin Barbaráról

Rémes képek a sztárpasijával bulizó Palvin Barbaráról

Ala­po­san meg­ün­ne­pelte Ha­mil­tont.

A ma­gyar top­mo­dell ala­po­san meg­ün­ne­pelte Lewis Ha­mil­ton mo­na­cói győ­zel­mét. De a par­ti­fo­tó­ira nem lesz túl büszke.

Demi Moore-nak 53 évesen is olyan a teste, mint egy húszévesé

Demi Moore-nak 53 évesen is olyan a teste, mint egy húszévesé

Igaz, nem ki­zá­ró­lag a ter­mé­szet­nek kö­szön­heti a remek kül­se­jét, de akkor is le­esett az ál­lunk, ami­kor meg­lát­tuk.

Igaz, nem ki­zá­ró­lag a ter­mé­szet­nek kö­szön­heti a remek kül­se­jét, de akkor is le­esett az ál­lunk.

Olyat villantott Jennifer Lawrence, hogy a szemünk kiesett!

Olyat villantott Jennifer Lawrence, hogy a szemünk kiesett!

A 25 éves vi­lág­sztár Lon­don­ban, egy éj­sza­kai klubba ér­kezve tette haj­szál híján min­denki szá­mára lát­ha­tóvá a dom­bo­ru­la­tait.

Készíts kerti sütőt egyszerűen! Így lesz hangulatos nyáron a parti!

Készíts kerti sütőt egyszerűen! Így lesz hangulatos nyáron a parti!

Ha sze­ret­néd fel­dobni az ud­vart egy han­gu­la­tos tűz­rakó hellyel vagy me­di­ter­rán sü­tő­vel, akkor ezt lát­nod kell!

Vajna Tímea a cannes-i filmfesztivál legdögösebb látnivalója

Vajna Tímea a cannes-i filmfesztivál legdögösebb látnivalója

Idén is meg­lá­to­gatta a leg­na­gyobb eu­ró­pai fil­mes fesz­ti­vált.

Ahogy ta­valy, úgy idén is meg­lá­to­gatta a leg­na­gyobb eu­ró­pai fil­mes fesz­ti­vált Andy Vajna fe­le­sége. És ahogy ta­valy, úgy idén is el­ké­pesz­tően néz ki.

Elképesztő: Vajon mit akart négy rendőr a 10 éves kisfiútól?

Elképesztő: Vajon mit akart négy rendőr a 10 éves kisfiútól?

A 10 éves kisfiú éppen szü­li­napi zsúr­ját tar­totta volna, ami­kor négy rendőr ér­ke­zett a ház­hoz.

A 10 éves kisfiú éppen szü­li­napi zsúr­ját tar­totta volna, ami­kor négy rendőr ér­ke­zett a ház­hoz.

Ronaldinho bepiált, alig állt a lábán

Ronaldinho bepiált, alig állt a lábán

Egy dögös barna hajú hölgy tár­sa­sá­gá­ban ké­szült fotó Ro­nal­din­hó­ról.

Egy dögös barna hajú hölgy tár­sa­sá­gá­ban ké­szült fotó Ro­nal­din­hó­ról, aki nem tűnt szom­jas­nak. A bra­zil sztár bam­bán vi­gyor­gott, jól érezte magát El Sal­va­dor­ban.

Eláruljuk, hová ment Pataky Attila bulizni a sztárgála helyett

Eláruljuk, hová ment Pataky Attila bulizni a sztárgála helyett

Az estét így is bu­li­zás­sal töl­tötte.

Pa­taky At­tila nem esett két­ségbe, mi­u­tán nem en­ged­ték be a Story Gá­lára népes tár­sa­sá­gá­val. Az estét így is bu­li­zás­sal töl­tötte.

Gesztesit újra részegen látták!

Gesztesit újra részegen látták!

Hiába a fo­ga­dal­mak és a Hit Gyü­le­ke­zete, a na­pok­ban egy par­tin be­szélni sem tu­dott, annyit si­ke­rült innia. Ez­út­tal pezsgő és viszki volt a slá­ger.

Hiába a fo­ga­dal­mak és a Hit Gyü­le­ke­zete, a na­pok­ban egy par­tin be­szélni sem tu­dott, annyit si­ke­rült innia. Ez­út­tal pezsgő és viszki volt a slá­ger.

Úrnőmnek szólítja Kiszel Tündét a testőre, mellére varratta az arcát!

Úrnőmnek szólítja Kiszel Tündét a testőre, mellére varratta az arcát!

A szil­vesz­teri for­ga­tag­ban buk­kan­tunk Tün­dire, aki egy...

A szil­vesz­teri for­ga­tag­ban buk­kan­tunk Tün­dire, aki egy ba­ráti tár­sa­ság­ban bú­csúz­tatta az óévet. A nap­tár­díva ép­sé­gére ez­út­tal Tibi, el­hi­va­tott test­őre vi­gyá­zott.

Férjek nélkül mulattak a szexi futballistafeleségek

Férjek nélkül mulattak a szexi futballistafeleségek

Egy menő ét­te­rem­ben tűn­tek fel.

Amíg a Man­ches­ter Uni­ted já­té­ko­sai a rossz ered­mé­nyek miatt le­fúj­ták a ka­rá­cso­nyi bulit, a fe­le­sé­gek szer­vez­tek ma­gunk­nak egyet.

Szellő a nyilvánosság előtt is felvállalta szerelmét

Szellő István a nyilvánosság előtt is felvállalta szerelmét

Bár nem szó­lalt meg to­vábbra sem.

Május óta min­denki csak ta­lál­gatja, mi lehet az RTL két sztárja kö­zött, de most együtt je­len­tek meg a csa­torna szü­le­tés­napi par­ti­ján.

Kétperces csodakonty munkába és partira

Kétperces csodakonty munkába és partira

Munka után kerti par­tira vagy hi­va­ta­los? Ezt a kon­tyot két perc alatt el­ké­szít­he­ted.

Partiba vágva: két szupermodell jutott három F1-sztárra

Partiba vágva: két szupermodell jutott három F1-sztárra

Sza­bad nap­ja­ik­ban sem tét­len­ked­nek a pi­ló­ták. Ha­mil­ton Na­o­mi­val, Mas­sáék Re­fa­e­li­vel jöt­tek össze.

Vajna Tímea a világ egyik legjobb pasiját ölelgette

Vajna Tímea a világ egyik legjobb pasiját ölelgette

Egy újabb hí­res­ség­gel ké­szí­tett közös fotót Vajna Tímea, ami­ért igen­csak iri­gyel­heti min­den nő.

Kezdődik a grillszezon

Kezdődik a grillszezon

Szom­ba­ton végre min­den adott lesz egy kerti par­ti­hoz.

Szom­batra tö­ké­le­tes idő­já­rás ígér­ke­zik, végre min­den adott lesz egy jó han­gu­latú kerti sü­tö­ge­tős par­ti­hoz. Talán neked is jól jöhet né­hány ötlet.