CÍMKE: 'parkolás'

Hihetetlen, ami Bódi Margóékkal történt: mindent elmondott a fia

Hihetetlen, ami Bódi Margóékkal történt: mindent elmondott a fia

Bódi Csabi az Ins­tag­ram-ol­da­lán me­sélte el, mit éltek át a minap az édes­any­já­val.

Bunkó autósok miatt lehetetlen a buszozás az Andrássy úton

Bunkó autósok miatt lehetetlen a buszozás az Andrássy úton

Nem csak a jár­dá­kat lepik el a fa­ra­gat­lan au­tó­sok a fő­vá­ros­ban, de több he­lyen a busz­meg­ál­ló­kat is.

Ingyenessé teszik a parkolást ezeknél a kórházaknál, egy feltétellel

Ingyenessé teszik a parkolást ezeknél a kórházaknál, egy feltétellel

Két nyol­ca­dik ke­rü­leti kór­ház­nál tör­lik el a par­ko­lási díjat.

Két nyol­ca­dik ke­rü­leti kór­ház­nál tör­lik el a par­ko­lási díjat.

Lázálom! Karácsony akar parkolási rendszert tervezni

Lázálom! Karácsony akar parkolási rendszert tervezni

Nem vicc, Ka­rá­csony Ger­gely akar ja­vas­la­tot tenni a ke­rü­leti és fő­vá­rosi par­ko­lás mű­köd­te­té­sére.

Vicc, hogy Ka­rá­csony Ger­gely zug­lói pol­gár­mes­ter akar ja­vas­la­tot tenni a ke­rü­leti és fő­vá­rosi par­ko­lás mű­köd­te­té­sére.

Megbüntették Gelencsér Tímeát: fizetnie kell!

Megbüntették Gelencsér Tímeát: fizetnie kell!

Hibát kö­ve­tett el, most bosszan­kod­hat az Exat­lon Hun­gary sztárja. Leg­kö­ze­lebb biz­to­san job­ban oda­fi­gyel majd.

Hibát kö­ve­tett el, most bosszan­kod­hat az Exat­lon Hun­gary sztárja. Leg­kö­ze­lebb biz­to­san job­ban oda­fi­gyel majd.

Tarlós István: Teljes a káosz a zuglói parkolási rendszer körül

Tarlós: Teljes a káosz a zuglói parkolási rendszer körül

Tar­lós Ist­ván fő­pol­gár­mes­ter jel­le­mezte így a hely­ze­tet és "külön pa­ró­di­á­nak" ne­vezte, ahogy a ke­rü­let ki­vizs­gálná a saját par­ko­lási szer­ző­dé­seit.

Piszkos alku eredménye a zuglói parkolás

Piszkos alku eredménye a zuglói parkolás

Visszás, hogy a zug­lói ön­kor­mány­zat vizs­gálja ki a par­ko­lási szer­ző­dés­nek a jog­sze­rű­sé­gét, amit ko­ráb­ban ők kö­töt­tek meg és most ők mond­tak fel.

Tarlós leoltotta Karácsonyt és bejelentette: ingyenessé tenné a parkolást

Tarlós leoltotta Karácsonyt és bejelentette: ingyenessé tenné a parkolást

In­gye­nessé tenné a par­ko­lást min­den fő­vá­rosi szá­mára a lak­he­lye sze­rinti ke­rü­le­té­ben Tar­lós Ist­ván. A fő­pol­gár­mes­ter be­je­len­té­sé­vel a pa­zarló zug­lói par­ko­lási szer­ző­dé­sekre re­a­gált.

Míg tart a botrány, ingyenes a parkolás

Míg tart a botrány, ingyenes a parkolás

Azon­nali ha­tállyal fel­mondja a zug­lói ön­kor­mány­zat a bot­rá­nyos par­ko­lási szer­ző­dé­se­ket, mi­u­tán a Fi­desz erre vo­nat­kozó ja­vas­lata meg­kapta a szük­sé­ges több­sé­get.

Azon­nali ha­tállyal fel­mondja a zug­lói ön­kor­mány­zat a bot­rá­nyos par­ko­lási szer­ző­dé­se­ket, mi­u­tán a Fi­desz erre vo­nat­kozó ja­vas­lata meg­kapta a szük­sé­ges több­sé­get.

Alkalmatlansági adót fizetnek a zuglóiak

Alkalmatlansági adót fizetnek a zuglóiak

Pol­gár­mes­te­rük miatt kény­te­le­nek a zug­ló­iak fi­zetni.

Pol­gár­mes­te­rük miatt kény­te­le­nek a zug­ló­iak "al­kal­mat­lan­sági adót" fi­zetni - írta pén­teki Fa­ce­book-poszt­já­ban Ko­csis Máté, a Fi­desz par­la­menti frak­ció­ve­ze­tője.

Hihetetlen, hová nem parkolnak, ezt nézd!

Hihetetlen, hová nem parkolnak, ezt nézd!

Újabb po­fát­la­nul par­koló au­tó­sok­ról ka­pott ké­pe­ket a Ri­post!

Újabb po­fát­la­nul par­koló au­tó­sok­ról ka­pott ké­pe­ket a Ri­post! Mint arról feb­ruár végén be­szá­mol­tunk, tart­ha­tat­lan az a hely­zet, hogy az au­tó­sok ott hagy­ják el a ko­csi­ju­kat, ahol csak eszükbe jut.

Napi 3 bunkó autós állítja le a tömegközlekedést

Napi 3 bunkó autós állítja le a tömegközlekedést

Iszo­nyúan bosszantó, ami­kor egy sza­bály­ta­la­nul par­koló autó miatt nem fér el a busz, a vil­la­mos vagy a troli.

Iszo­nyúan bosszantó, ami­kor egy sza­bály­ta­la­nul par­koló autó miatt nem fér el a busz, a vil­la­mos vagy a troli. Tud­juk, hogy ren­ge­teg az ilyen eset, de ami­kor rá­kér­dez­tünk, hogy pon­to­san mennyi, meg­döb­bentő ada­tot kap­tunk. Máris jön­nek az ijesztő rész­le­tek és a kri­it­kus vo­na­lak, te­rü­le­tek.

Dagad a parkolási botrány a budapesti bevásárlóközpontban

Dagad a parkolási botrány a budapesti bevásárlóközpontban

Óbuda egyik leg­na­gyobb be­vá­sár­ló­köz­pont­já­ban bot­rá­nyos par­ko­lási rend­szer bor­zolja a vá­sár­lók és lá­to­ga­tók ide­geit.

Óbuda egyik leg­na­gyobb be­vá­sár­ló­köz­pont­já­ban bot­rá­nyos par­ko­lási rend­szer bor­zolja a vá­sár­lók és lá­to­ga­tók ide­geit. Az egy hó­napja fi­ze­tőssé vált rend­szer­ben nem elég, hogy bank­kár­tyá­val nem lehet fi­zetni, de vissza­já­rót sem ad min­dig az au­to­mata.

Hatalmas terület válik fizetőssé a fővárosban

Hatalmas terület válik fizetőssé a fővárosban

Egy tel­jes ke­rü­let­rész válik fi­ze­tőssé az au­tó­sok szá­mára Óbu­dán, ahol eddig in­gye­ne­sen par­kol­hat­tak az au­tó­sok. A ke­rü­let ve­ze­té­sé­nek és a la­ko­sok­nak az in­gá­zók­kal gyűlt meg a baja.

Egy tel­jes ke­rü­let­rész válik fi­ze­tőssé az au­tó­sok szá­mára Óbu­dán, ahol eddig in­gye­ne­sen par­kol­hat­tak az au­tó­sok.

Panaszkodik, duzzog, könnyezik

Panaszkodik, duzzog, könnyezik Karácsony Gergely

A ke­rü­leti ve­ze­tői al­kal­mas­sága is kér­dé­ses.

Tar­lós Ist­ván sze­rint Ka­rá­csony Ger­gely­nek a zug­lói par­ko­lási ügy­ben foly­ta­tott vi­sel­ke­dése még a ke­rü­leti ve­ze­tői al­kal­mas­sá­gát is meg­kér­dő­je­lezi.

Razziáznak a járdán parkoló autók miatt a BAH-csomópontnál

Razziáznak a járdán parkoló autók miatt a BAH-csomópontnál

El­ren­del­ték a fo­ko­zott el­len­őr­zést!

Mi­u­tán a Ri­post fel­ke­reste az új­bu­dai jegy­zőt a sza­bály­ta­lan­sá­gok miatt, azon­nal el­ren­del­ték a fo­ko­zott el­len­őr­zést: volt autós, akit máris meg­bün­tet­tek.

A kép magáért beszél: Szorult helyzetbe került Hódi Pamela

A kép magáért beszél: Szorult helyzetbe került Hódi Pamela

Pa­mela igye­ke­zett nyu­godt ma­radni.

Hódi Pa­mela igye­ke­zett meg­őrizni a nyu­gal­mát, de csak ne­he­zen ment neki.

Elképesztő tahósága miatt kerülhet bajba a Liverpool sztárja

Tahósága miatt kerülhet bajba a Liverpool sztárja

Ro­berto Fir­mino moz­gás­kor­lá­to­zott par­ko­ló­helyre állt a lu­xus­ko­csi­já­val, ezt pedig ki­szúr­ták a le­si­fo­tó­sok.

Ro­berto Fir­mino moz­gás­kor­lá­to­zott par­ko­ló­helyre állt a lu­xus­ko­csi­já­val, ezt pedig ki­szúr­ták a le­si­fo­tó­sok. Ko­moly pénz­bír­ság lehet a "ju­talma".

Nem hitt a szemének: Elvitték Sebestyén Balázs luxusverdáját

Nem hitt a szemének: Elvitték Sebestyén Balázs luxusverdáját

Kel­le­met­len meg­le­pe­tés érte.

Kel­le­met­len meg­le­pe­tés­ben volt része a Rá­dió1 mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek, mi­u­tán szom­ba­ton csa­lád­já­val vissza­tért a Vá­ros­li­get­ben ti­los­ban ha­gyott au­tó­já­hoz.

Holnaptól jön az új 500 forintos, de sok minden más is változik péntektől

Holnaptól jön az új 500 forintos, de sok minden más is változik péntektől

Feb­ruár 1-jétől kerül for­ga­lomba az új 500-as bankó, ezzel be­fe­je­ző­dik a pa­pír­pén­zek meg­újí­tása. De sok min­den más is vál­to­zik.

Magából kikelve őrjöngött a sztárapuka, csúnyán megjárta

Magából kikelve őrjöngött a sztárapuka, csúnyán megjárta

Az a mi­ni­mum, hogy vé­gig­csi­nál egy düh­ke­ze­lési tan­fo­lya­mot.

Az a mi­ni­mum, hogy vé­gig­csi­nál egy düh­ke­ze­lési tan­fo­lya­mot. Hi­he­tet­len, min gu­rult be Alec Bald­win!

Parkolás miatt szúrtak halálra egy 48 éves nőt

Parkolás miatt szúrtak halálra egy 48 éves nőt

Le­tar­tóz­ta­tott ked­den a Bihar me­gyei a rend­őr­ség egy 19 éves fi­a­talt, akit azzal gya­nú­sí­ta­nak, hogy meg­ölt egy nőt, ami­ért a háza elé par­kolt.

Le­tar­tóz­ta­tott ked­den a rend­őr­ség egy 19 éves fi­a­talt, akit azzal gya­nú­sí­ta­nak, hogy meg­ölt egy nőt, ami­ért a háza elé par­kolt.

Hol kell fizetni a parkolásért az ünnepek alatt is?

Hol kell fizetni a parkolásért az ünnepek alatt is?

A fő­vá­ros nagy ré­szén in­gye­nes.

A fő­vá­ros nagy ré­szén in­gye­nes a par­ko­lás az ün­ne­pek alatt.

Újabb csapás érte Katie Price-t, ezt találta a szélvédőn

Újabb csapás érte Katie Price-t, ezt találta a szélvédőn

Rájár a rúd.

Nem elég, hogy nem­rég ittas ve­ze­tés gya­nú­já­val le­tar­tóz­tat­ták, most újabb prob­lé­má­val kell szem­be­néz­nie.

Parkolás közben ordították le Kulcsár Edinát

Parkolás közben ordították le Kulcsár Edinát

Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő min­den­től meg­óvná kisfiát, ám mindez mit sem ér, ha mások meg­gon­do­lat­la­nok.

Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő min­den­től meg­óvná kisfiát, ám mindez mit sem ér, ha mások meg­gon­do­lat­la­nok.

Beragadt autósoktól fejlődött mérgesgáz

Beragadt autósoktól fejlődött mérgesgáz

A so­rom­pók­nál be­ra­gadt au­tó­sok járó mo­tor­jai okoz­tak romló le­ve­gőt.

Bár az egész­ség­ügyi ha­tár­ér­té­ket nem érte el a szén-mon­oxid kon­cent­rá­ció, a so­rom­pók­nál be­ra­gadt au­tó­sok járó mo­tor­jai okoz­tak át­me­ne­ti­leg romló le­ve­gőt az Aréna Plaza mély­ga­rá­zsá­ban.

Fuldokoltak az emberek a saját autóikban

Fuldokoltak az emberek a saját autóikban

Kö­hög­tek, prüsz­köl­tek az au­tó­sok.

Kö­högő, prüsz­kölő au­tó­sok ful­la­doz­tak szom­bat dél­után a bu­da­pesti Aréna Plaza mély­ga­rá­zsá­ban. Tel­jes fe­jet­len­ség és káosz ural­ko­dott.

Drága mulatság ingyen parkolni

Drága mulatság ingyen parkolni

A ka­rá­cso­nyi ro­ham­ban sűrűn elő­for­dul, hogy nem ta­lá­lunk par­ko­ló­he­lyet. A par­ko­lón kívül le­tenni az autót pedig akár 50 ezer fo­rintba is ke­rül­het.

A ka­rá­cso­nyi ro­ham­ban sűrűn elő­for­dul, hogy nem ta­lá­lunk par­ko­ló­he­lyet. Ilyen­kor a ki­je­lölt par­ko­lón kívül, úgy­ne­ve­zett zöld­fe­lü­le­ten le­tenni az autót a le­hető leg­rosszabb ötlet. Ez ugyanis 50 ezer fo­rintba is ke­rül­het.

Megvan az év legbénább parkolása: Kegyetlen, amit ez a nő művel!

Megvan az év legbénább parkolása: Kegyetlen, amit ez a nő művel!

Egy ideig még pró­bál­ko­zott a he­lyé­ről kul­tu­rál­tan ki­állni.

Egy ideig még pró­bál­ko­zott a he­lyé­ről kul­tu­rál­tan ki­állni. Aztán el­sza­kadt nála a cérna és mit sem tö­rődve a kö­rötte lévő lu­xus­au­tók­kal, rá­ta­po­sott a gáz­pe­dálra.

Csúnyán összetörték Jennifer Garner kocsiját, a gyerekek is vele voltak

Csúnyán összetörték Jennifer Garner kocsiját, a gyerekek is vele voltak

A men­tők re­kord­se­bes­ség­gel értek a hely­színre.

A men­tők re­kord­se­bes­ség­gel értek a hely­színre.

Jó hír a budapesti autósoknak: könnyebb lesz a parkolás

Jó hír a budapesti autósoknak: könnyebb lesz a parkolás

Ha­tal­mas jó hír ér­ke­zett a bel­vá­rosi au­tó­sok szá­mára. Ha­ma­ro­san okos­te­le­fo­nos al­kal­ma­zás se­gít­het a par­ko­lás­ban.

Külföldön balhézott Ördög Nóra, itt a videó!

Külföldön balhézott Ördög Nóra, itt a videó!

Ke­mé­nyen ki­osz­totta a par­ko­lóőrö­ket.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető ke­mé­nyen ki­osz­totta a por­tu­gál par­ko­lóőrö­ket.

Bunkó parkolás, kiverte a biztosítékot a világbajnok

Bunkó parkolás, kiverte a biztosítékot a világbajnok

Nem marad kö­vet­kez­mény nél­kül.

Nem marad kö­vet­kez­mény nél­kül a vi­lág­sztár tette, fel­há­bo­rí­tó­nak tart­ják a vi­sel­ke­dé­sét.

Ha elolvasod ezt a rémtörténetet, tutira bezárkózol a kocsidba

Ha elolvasod ezt a rémtörténetet, tutira bezárkózol a kocsidba

Durva dolog tör­tént a par­ko­ló­ban.

Kö­ze­leg a ka­rá­csony, de ez nem fel­tét­le­nül je­lenti azt, hogy az em­be­rek ked­ve­seb­bek vagy fi­gyel­me­seb­bek len­né­nek egy­más­sal.

Szegény Shane Tusup, már megint megbüntették

Szegény Tusup, már megint megbüntették

Hosszú Ka­tinka férje tesz a sza­bá­lyokra. Csak ja­nu­ár­ban há­rom­szor bír­sá­gol­ták meg.

Hosszú Ka­tinka férje tesz a sza­bá­lyokra. Csak ja­nu­ár­ban há­rom­szor bír­sá­gol­ták meg.

Bajba került az utcán, a rendőrség segítségét kérte Nagy Bandó

Bajba került az utcán, a rendőrség segítségét kérte Nagy Bandó

A hu­mo­ris­tát szo­rí­totta az idő.

A hu­mo­ris­tát szo­rí­totta az idő, így nem volt más vá­lasz­tása, szól­nia kel­lett a zsa­ruk­nak.

Őrület, ennyi idő alatt juthatunk be most hétvégén a parkolóházakba

Őrület, ennyi idő alatt juthatunk be most hétvégén a parkolóházakba

Ha lehet, te­gyük le a ko­csit jó pár ut­cá­val vagy meg­ál­ló­val a be­vá­sár­ló­köz­pon­tok előtt!

5 egyszerű kérdés: Ezen a teszten a sofőrök 25 százaléka megbukik

5 egyszerű kérdés: Ezen a teszten a sofőrök 25 százaléka megbukik

Ré­góta van jog­sid? Azt hi­szed ma­ga­biz­to­san ve­zetsz, pedig az sem biz­tos, hogy he­lye­sen tudsz par­kolni! Tedd magad pró­bára!

Hihetetlen, hogyan trükköznek az autósok a sárga villogóval

Hihetetlen, hogyan trükköznek az autósok a sárga villogóval

Az autós bol­tok tele van­nak ilyen lám­pák­kal, ame­lyek jo­go­su­lat­lan hasz­ná­la­táért szinte le­he­tet­len bün­te­tést ki­róni!

Hihetetlenül nagy ráfizetés ez a kórházi betegeknek és látogatóknak

Hihetetlenül nagy ráfizetés ez a kórházi betegeknek és látogatóknak

Or­szág­szerte ren­ge­te­gen pa­nasz­kod­nak a kór­há­zak par­ko­lási dí­ja­ira.

Or­szág­szerte ren­ge­te­gen pa­nasz­kod­nak a kór­há­zak par­ko­lási dí­ja­ira. Né­me­lyik in­téz­mény ugyanis túl­zásba esett. Akad olyan egész­ség­ügyi in­téz­mény, ame­lyik 1000 fo­rin­tot is képes el­kérni har­minc perc­nyi par­ko­lá­sért.

Felháborító, mit műveltek Jennifer Lopezék

Felháborító, mit műveltek Jennifer Lopezék

Annyira ké­nyel­me­sek vol­tak, hogy til­tott he­lyen áll­tak meg lu­xus­au­tó­juk­kal.

Annyira ké­nyel­me­sek vol­tak, hogy til­tott he­lyen áll­tak meg lu­xus­au­tó­juk­kal.

Egy év alatt elévül a parkolási büntetés

Egy év alatt elévül a parkolási büntetés

A Ri­post most segít, hogy ne kell­jen sú­lyos bün­te­té­se­ket fi­zet­nie!

Könnyen meg­fe­led­ke­zik az ember a par­ko­lási bün­te­tés befi­ze­té­sé­ről, pedig azt a pénz­tár­cánk sínyli meg. A Ri­post most segít, hogy ne kell­jen sú­lyos bün­te­té­se­ket fi­zet­nie!

Hihetetlen, mi történt a magyar sztárszakáccsal a Balatonnál

Hihetetlen, mi történt a magyar sztárszakáccsal a Balatonnál

Gya­nút­la­nul le­par­kolt az ár­nyékba, majd egy üze­net várta a szél­vé­dőn. Ál­mod­ban sem gon­dol­nád, mi volt rajta!

Elképesztő üzenetet talált a magyar orvos a szélvédőjén

Elképesztő üzenetet talált a magyar orvos a szélvédőjén

A dok­tor a ren­de­lője előtt par­kolt, ami­kor a lakók meg­üzen­ték neki: nem örül­nek, hogy ott áll az au­tója.

A dok­tor a ren­de­lője előtt par­kolt, ami­kor a lakók meg­üzen­ték neki: nem örül­nek, hogy ott áll az au­tója.

Az év legbénább parkolását hozta össze a buszsofőr a rakparton! - videó

Az év legbénább parkolását hozta össze a buszsofőr a rakparton! - videó

Az addig jól jár­ható út pil­la­na­tok alatt be­du­gult.

Az addig jól jár­ható út pil­la­na­tok alatt be­du­gult a busz­ve­zető ügyet­len­sége miatt.

Pofonegyszerűen megúszható a parkolási bírság!

Pofonegyszerűen megúszható a parkolási bírság!

Itt az el­mé­lete. Egy jog­vé­delmi szer­ve­zett osz­totta meg a hon­lap­ján azt az ese­tet, amely­ben egy ti­los­ban par­koló ál­lam­pol­gár úszta meg az bír­sá­got.

Itt az el­mé­lete. Egy jog­vé­delmi szer­ve­zett osz­totta meg a hon­lap­ján azt az ese­tet, amely­ben egy ti­los­ban par­koló ál­lam­pol­gár úszta meg az bír­sá­got.

Háborognak az utasok, újabb hiba a BKK-automatáknál

Háborognak az utasok, újabb hiba a BKK-automatáknál

Alig tud­juk hasz­nálni az új ban­kó­kat.

Alig két hó­napja van­nak for­ga­lom­ban, mégse tud­juk hasz­nálni az új bank­je­gye­ket. Ki­de­rí­tet­tük, hogy va­ló­ban gon­dot okoz­nak-e az új két- és öt­ez­re­sek az au­to­ma­ták­nak.

Nem hiszed el, mi a baja TV2 sztárjának

Nem hiszed el, mi a baja TV2 sztárjának

Kon­dá­kor Zsófi­nak egye­dül­álló anya­ként nehéz ko­or­di­nál­nia az éle­tét.

Kon­dá­kor Zsófi­nak egye­dül­álló anya­ként nehéz ko­or­di­nál­nia a reg­geli el­in­du­lást. A szí­nésznő saját be­val­lása sze­rint tö­ké­le­te­sen par­kol, ki­vá­lóan olvas tér­ké­pet, de nem tud egy­szerre több do­logra kon­cent­rálni.

Ezt a pofátlanságot: Luxusautók pöffeszkednek ingyen a közterületen

Ezt a pofátlanságot: Luxusautók pöffeszkednek ingyen a közterületen

El­sza­ba­dult a pokol a fő­vá­ros leg­szebb su­gár­út­ján, az And­rássy úton. Egész pon­to­san a Rózsa utcai ke­resz­te­ző­dés­ben.

Felrobbantottak egy autót - mert olyan rosszul parkolt

Felrobbantottak egy luxusautót - mert olyan rosszul parkolt

Hosszúra si­ke­re­dett a férfi éj­sza­kája...

A pá­ri­zsi tűz­sze­ré­szek bom­bára gya­na­kod­tak, mert azt hit­ték, ilyen rosszul nem lehet vé­let­le­nül par­kolni. Té­ved­tek.

Váratlan hatósági felszólítás: Nem tudott tartozásáról Czippán Anett

Váratlan hatósági felszólítás: Nem tudott tartozásáról Czippán Anett

A csi­nos mű­sor­ve­ze­tő­nek fo­gal­mas sem volt arról, hogy meg­bír­sá­gol­ták.

A csi­nos mű­sor­ve­ze­tő­nek fo­gal­mas sem volt arról, hogy meg­bír­sá­gol­ták.

Tombol Papadimitriu Athina: Újra megbírságolták!

Tombol Papadimitriu Athina: Újra megbírságolták!

Igaz­ság­ta­lan­ság ál­do­zata lett!

A szí­nész­nőt nem az bántja, hogy megint mé­lyen a pénz­tár­cá­jába kell nyúl­nia, hanem az, hogy igaz­ság­ta­lan­ság ál­do­zata lett, mint sokan mások!

Itt büntetnek meg karácsonykor!

Itt büntet meg a parkolóőr karácsonykor is!

Nem min­den­hol lesz in­gye­nes a par­ko­lás Bu­da­pest te­rü­le­tén!

Nem min­den­hol lesz in­gye­nes a par­ko­lás Bu­da­pest te­rü­le­tén az ün­nepi idő­szak­ban! Eze­ken a he­lye­ken kell fi­zetni a par­ko­lá­sért a sze­re­tet ün­ne­pén.

Bosszantó: más mikuláscsomagját találta az autóján

Bosszantó: más mikuláscsomagját találta az autóján

Ol­va­sónk küldte el az au­tó­jára té­ve­sen ra­kott bír­sá­got. Nézd meg a rend­szá­mo­dat, lehet, hogy te vagy a gaz­dája...

Ol­va­sónk küldte el az au­tó­jára té­ve­sen ra­kott bír­sá­got. Nézd meg a rend­szá­mo­dat, lehet, hogy te vagy, akit meg­bün­tet­tek.

Így spórolhatsz százezreket a fizetős parkoláson

Így spórolhatsz százezreket a fizetős parkoláson

Egy­szerű trükk, és ál­lí­tó­lag koc­ká­zat­men­tes. Kap­cso­la­tok azért kel­le­nek hozzá...

Ha a par­ko­lóőr meg­bír­sá­golja is a tu­laj­do­nost, a bün­te­tést egy­sze­rűen nem tud­ják be­haj­tani raj­tuk. Egy­szerű és ál­lí­tó­lag koc­ká­zat­men­tes a meg­ol­dás...

Dráma: Döntött az orvosbizottság Medveczky Ilona sorsáról!

Dráma: Döntött az orvosbizottság Medveczky Ilona sorsáról!

Az el­is­mert tánc­mű­vésznő élete de­cem­ber óta a feje te­te­jére állt! El­lop­ták a rok­kant­kár­tyá­ját, azóta bün­te­té­se­ket kap!

Tragikusan vezet a párod? Ezt a pasit nézd meg! - videó

Tragikusan vezet a párod? Ezt a pasit nézd meg! - videó

Jó­za­nul kép­te­len­ség így haj­tani...

Két perc múlva el­fe­lej­ted a ko­csi­don ej­tett ap­róbb kar­co­lá­so­kat, az biz­tos! Lehet, hogy a híres-hír­hedt len­gyel vodka a fe­le­lős a tör­tén­te­kért...

Hosszú Katinka büntetést kapott? Itt a bizonyíték

Hosszú Katinka büntetést kapott? Itt a bizonyíték

A szom­bati mun­ka­nap sok au­tóst össze­za­vart az or­szág­ban. Az Iron Lady maga szol­gált az igaz­ság­gal.

A szom­bati mun­ka­nap sok au­tóst össze­za­vart az or­szág­ban. Az Iron Lady maga szol­gált az igaz­ság­gal.

A tetőn kötött ki az elszabadult autó

A tetőn kötött ki az elszabadult autó

Fura módon si­ke­rült par­kol­nia egy kínai so­főr­nek egy he­gyes-dom­bos te­rü­le­ten. Iga­zá­ból nem is ő irá­nyí­tott, a jármű ön­álló életre kelt.

Fura módon si­ke­rült par­kol­nia egy kínai so­főr­nek egy he­gyes-dom­bos te­rü­le­ten. Iga­zá­ból nem is ő irá­nyí­tott, a jármű ön­álló életre kelt.

Így kell helyretenni a pofátlanul parkoló luxusautóst!

Nem hiszel a szemednek: így kell helyretenni egy pofátlanul parkoló luxusautóst!

Ame­rika a le­he­tő­sé­gek or­szága...

A pickup ve­ze­tője azon­ban be­bi­zo­nyí­totta, hogy Ame­rika a sza­bad­ság és le­he­tő­sé­gek or­szága...

A világ legfurcsább parkolása

A világ legfurcsább parkolása: Mercedes a Ferrarin

Több tíz­ezer dol­lárba ke­rült a mu­tat­vány.

Több tíz­ezer dol­lárba ke­rült a mu­tat­vány.

Lebukott: Tilosban parkolt Győzike!

Lebukott: Tilosban parkolt Győzike!

A roma show­man nem gon­dolta át jól, hol áll meg az au­tó­já­val! Ennek a csú­nya sza­bály­sér­tés­nek pedig a Ri­post egyik szem­fü­les ol­va­sója is a szem­ta­núja volt.

A roma show­man nem gon­dolta át jól, hol áll meg az au­tó­já­val! Ennek a csú­nya sza­bály­sér­tés­nek pedig a Ri­post egyik szem­fü­les ol­va­sója is a szem­ta­núja volt.

Németh Kristóf kitálalt a parkolási botrányáról

Németh Kristóf kitálalt a parkolási botrányáról

A szí­nész végre meg­szó­lalt az ügy­ben, és ki­de­rült, nem ez az első al­ka­lom, hogy ilyen hely­zetbe ke­rült.

A szí­nész végre meg­szó­lalt az ügy­ben, és ki­de­rült, nem ez az első al­ka­lom, hogy ilyen hely­zetbe ke­rült.

Közokirat-hamisítás miatt nyomozhat a rendőrség a magyar sztár ellen

Közokirat-hamisítás miatt nyomozhat a rendőrség a magyar sztár ellen

Bajba ke­rült, ami­ért jo­go­su­lat­la­nul hasz­nálta a rok­kant­kár­tyát.

A szí­nész jó nagy ka­la­maj­kába ke­ve­re­dett, ami­ért jo­go­su­lat­la­nul hasz­nálta a rok­kant­kár­tyát.

Bunkón parkolt, jól megszívta! Videó!

Bunkón parkolt, jól megszívta! Videó!

Leg­kö­ze­lebb biz­to­san fi­gyel majd rá, ho­gyan és hol par­kol...

Leg­kö­ze­lebb biz­to­san fi­gyel majd rá, ho­gyan és hol par­kol...

Ezért ne szívózz a nagyival!

Ezért ne szívózz a nagyival!

A tökös nagy­mama ne­he­zen vi­seli, ha le­nyúl­ják előle a par­ko­ló­he­lyet.

Van­nak a lek­vár­főző, süti sütő nagy­ma­mák és van Ő! A tökös nagy­mama, aki ne­he­zen vi­seli, ha po­fát­la­nul le­nyúl­ják előle a par­ko­ló­he­lyet.

Ezt hozza a nyuszi az autósoknak!

Ezt hozza a nyuszi a budapesti autósoknak!

Vissza­ke­rül­het a bu­da­pesti par­ko­lási ren­de­letbe az öt­per­ces tü­relmi idő.

Ennyire még sosem örül­het­tek az au­tó­sok öt perc­nek, úgy tűnik, vissza­ke­rül­het a par­ko­lási ren­de­letbe a ko­ráb­ban tö­rölt öt­per­ces tü­relmi idő.

Így parkol a nap tahója

Így parkol a nap tahója

Sza­bály­ta­la­nul par­koló kis­te­her­autó aka­dá­lyozza a 78-as troli út­vo­na­lát.

Sza­bály­ta­la­nul par­koló kis­te­her­autó aka­dá­lyozza a 78-as troli út­vo­na­lát, a busz nem fér el az úton. Az uta­sok jog­gal há­bo­rod­tak fel, sok­kal töb­bet kell sé­tál­niuk.

Vigyázat: parkolójeggyel is büntethetnek

Vigyázat: parkolójeggyel is büntethetnek

Mos­tan­tól job­ban kell fi­gyel­niük azok­nak, akik a fő­vá­ros­ban akar­nak par­kolni.

Mos­tan­tól job­ban kell fi­gyel­niük azok­nak, akik a fő­vá­ros­ban akar­nak par­kolni. Sza­bály­mó­do­sí­tás tör­tént...

Gratulálok, csodásan leparkoltál, nesze egy sör paraszt!

Gratulálok, csodásan leparkoltál, nesze egy sör paraszt!

Így üze­nünk a bun­kón par­ko­lók­nak.

Így üze­nünk a bunkó módon par­koló au­tó­sok­nak! Senki nem ve­rek­szik sen­ki­vel, mégis na­gyon ütős a mód­szer, és mű­kö­dik...

Pofátlan parkolás a budai luxusnegyedben, az önkormányzat előtt!

Pofátlan parkolás a budai luxusnegyedben, az önkormányzat előtt!

Bunkó par­ko­lók min­dig vol­tak és lesz­nek is. Ez a mai eset vi­szont va­ló­ban kü­lön­le­ges.

Kiskapu, így parkolj ingyen Óbudán

Kiskapu, így parkolj ingyen Óbudán

Két hétig még in­gyen vá­ra­koz­hatsz a har­ma­dik ke­rü­let­ben. Óbu­dán már jú­li­us­ban ki­épí­tet­ték az órá­kat, azon­ban van, ahol no­vem­ber 1-ig még sza­ba­don par­kol­ha­tunk.

Két hétig még in­gyen vá­ra­koz­hatsz a har­ma­dik ke­rü­let­ben. Óbu­dán már jú­li­us­ban ki­épí­tet­ték az órá­kat, azon­ban van, ahol no­vem­ber 1-ig még sza­ba­don par­kol­ha­tunk.

Rámehet az autód, ha nem fizeted a parkolási büntetést

Rámehet az autód, ha nem fizeted a parkolási büntetést

Több au­tó­tu­laj­do­nos arra ját­szik, hogy a bün­te­tő­cé­du­láit a szél­vé­dőn hagyja, hátha el­ke­rüli a to­vábbi bír­sá­got.

Több au­tó­tu­laj­do­nos is arra ját­szik, hogy a fel­hal­mo­zott bün­te­tő­cé­du­láit a szél­vé­dőn hagyja, hátha így el­ke­rüli a to­vábbi bír­sá­got.

Előítélet vagy zseniális ötlet a rózsaszín női parkolóhely?

Előítélet vagy zseniális ötlet a rózsaszín női parkolóhely?

Ügyes ötlet vagy fel­há­bo­rító?

Zse­ni­á­lis ötlet vagy fel­há­bo­rító meg­kü­lön­böz­te­tés? Ezt min­denki döntse el maga!

Bunkón parkoltak eléd? Így előzd meg legközelebb!

Bunkón parkoltak eléd? Így előzd meg legközelebb!

Vic­ces üze­ne­tek a par­ko­ló­ban.

A vic­ces üze­ne­tek­kel le­ve­ze­ted a dühöd és elég­té­telt is ve­szel, anél­kül, hogy kárt ten­nél a másik au­tó­já­ban. Azt még ő sem ér­demli...

Elkerülik a vásárlók az első fizetőparkolós Tescót

Elkerülik a vásárlók az első fizetőparkolós Tescót

Pén­tek dél­után el­le­nére meg­le­he­tő­sen ke­ve­sen lé­zeng­tek abban a Váci úti hi­per­mar­ket­ben, ahol el­ső­ként be­ve­zet­ték a fi­ze­tős par­ko­lást.

Pén­tek dél­után el­le­nére meg­le­he­tő­sen ke­ve­sen lé­zeng­tek abban a Váci úti hi­per­mar­ket­ben, ahol el­ső­ként be­ve­zet­ték a fi­ze­tős par­ko­lást. A díj­kö­te­les­sé­get több tábla is hir­deti, a vá­sár­lók több­sége azon­ban még így sem tu­dott a vál­to­zás­ról.

Szeptember 1-től büntetnek a parkolóőrök Óbudán!

Szeptember 1-től büntetnek a parkolóőrök Óbudán!

Jú­lius 31. óta fi­ze­tős a 3. ke­rü­let nagy része, a teszt­idő­sza­kot szep­tem­ber 1-ig ki­tol­ták.

Csúcstarifa a balatonfüredi parkolókban

Csúcstarifa a balatonfüredi parkolókban

Idén még a strand­be­lé­pők is drá­gul­tak.

Akik au­tó­val vág­nak neki a Ba­la­ton­nak, két­szer is meg­gon­dolja, hol par­kol­jon.

Ezek a sofőrök rosszabbak, mint 10 szőke nő

Ezek a sofőrök rosszabbak, mint 10 szőke nő

Azt hit­ted, csak a női au­tó­ve­ze­tő­kön lehet jót ne­vetni? Hát na­gyon té­vedsz!