CÍMKE: 'párkapcsolat'
FRISS HÍREK

Elképesztő ez a személyiségteszt: mindent elárul szerelmi életedről

Elképesztő ez a személyiségteszt: mindent elárul szerelmi életedről

Ez a teszt igazi mély­sé­gekbe és tit­kokba ka­la­u­zol téged.

Ez a teszt igazi mély­sé­gekbe és tit­kokba ka­la­u­zol téged.

Azt suttogják a színházban, 21 évvel fiatalabb nőt szeret Gesztesi Károly

Azt suttogják a színházban, 21 évvel fiatalabb nőt szeret Gesztesi Károly

Ál­lí­tó­lag egyik fi­a­tal kol­lé­ga­nő­jé­vel jött össze Gesz­tesi Ká­roly.

Ál­lí­tó­lag egyik fi­a­tal kol­lé­ga­nő­jé­vel jött össze Gesz­tesi Ká­roly.

Újra összejött Brad Pitt és Jennifer Aniston? Maga a színész vallott kapcsolatukról

Újra összejött Brad Pitt és Jennifer Aniston? Maga a színész vallott kapcsolatukról

Brad Pitt re­a­gált arra a kér­désre, össze­jött-e egy­kori fe­le­sé­gé­vel.

Brad Pitt re­a­gált arra a kér­désre, össze­jött-e egy­kori fe­le­sé­gé­vel.

Döbbenetes, mi derült ki Eva Rezesováról: így él most a börtön után

Döbbenetes, mi derült ki Eva Rezesováról: így él most a börtön után

Rá­ta­lált a sze­re­lem.

A hat évig ra­bos­kodó örö­kösnő fejét el­csa­varta egy fi­a­ta­labb férfi.

Nagy, májusi, szerelmi horoszkóp - most kiderül, boldogság vár-e rád

Nagy, májusi, szerelmi horoszkóp - most kiderül, boldogság vár-e rád

Rád talál a sze­re­lem? Bol­dog le­szel a pá­rod­dal? Most fény derül rá.

Rád talál a sze­re­lem? Bol­dog le­szel a pá­rod­dal? Most fény derül rá.

Kiderült, Hosszú Katinka ezért nem keresi a szerelmet

Kiderült, Hosszú Katinka ezért nem keresi a szerelmet

Együtt van Dudás Dá­ni­el­lel?

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő és ko­rábbi edző­társa, Dudás Dá­niel kap­cso­la­tá­ról még 2017-ben je­len­tek meg az első plety­kák.

Felkavaró vallomás: gyógyszerfüggővé vált Liu Shaolin volt szerelme

Felkavaró vallomás: gyógyszerfüggővé vált Liu Shaolin volt szerelme

Elise Ch­ris­tie sú­lyos de­presszi­óba esett.

Elise Ch­ris­tie sú­lyos de­presszi­óba esett, mi­u­tán sza­kí­tott vele a ma­gyar gyors­ko­ris. Két év alatt tu­dott újra talpra állni.

Vesd be ezt a húsvéti varázslatot, és rád talál a szerelem!

Vesd be ezt a húsvéti varázslatot, és rád talál a szerelem!

Hozza el a bol­dog­sá­got szá­modra a hús­vét! Íme a titok!

Hozza el a bol­dog­sá­got szá­modra a hús­vét! Íme a titok!

Durva helyzet a párkapcsolatban, amin nem segít...

Durva helyzet a párkapcsolatban, amin nem segít a kegyes hazugság

Bár­csak ne lenne ez a bi­zo­nyos dolog a hát­tér­ben. Hi­szen ezt szinte le­he­tet­len kö­zölni a má­sik­kal. Vagy még­sem?

Három éve házas, de nem él együtt férjével a magyar énekesnő

Három éve házas, de nem él együtt férjével a magyar énekesnő

Bea rá­jött a bol­dog kap­cso­lat tit­kára.

Bea és a férje rá­jöt­tek a hosszú és bol­dog kap­cso­lat igazi tit­kára. Nin­cse­nek össze­nőve...

Kőkeményen nekiestek a feleségnek, amikor bevallotta házassága titkát...

Kőkeményen nekiestek a feleségnek, amikor bevallotta házassága titkát...

Durva be­szó­lá­so­kat ka­pott a nő.

Kő­ke­mény be­szó­lá­so­kat ka­pott a nő, ami­kor el­árulta, mitől bol­dog.

Lebukott Bereczki Zoltán: kolléganőjébe szerelmes a sármos művész

Lebukott Bereczki Zoltán: kolléganőjébe szerelmes a sármos művész

A szí­nész három hó­napja alkot bol­dog párt kol­lé­ga­nő­jé­vel, Bata Évá­val.

A szí­nész három hó­napja alkot bol­dog párt kol­lé­ga­nő­jé­vel, Bata Évá­val. Egy zenés pro­duk­ció pró­báin ta­lál­tak egy­másra, egy benn­fen­tes sze­rint szinte azon­nal iz­zott kö­rü­löt­tük a le­vegő. A ro­man­ti­kus hír kap­csán Be­reczki me­ne­dzsere is meg­szó­lalt.

Váratlan fordulat: vissza akarja kapni Brad Pittet Angelina Jolie

Váratlan fordulat: vissza akarja kapni Brad Pittet Angelina Jolie

A bot­rá­nyos sza­kí­tás után úgy tűnik, a szí­nésznő meg­gon­dolta magát.

A bot­rá­nyos sza­kí­tás után úgy tűnik, a szí­nésznő meg­gon­dolta magát. De mit szól ehhez Brad?

Pikáns vallomás, így pasizott be Aleska

Pikáns vallomás, így pasizott be Aleska

Trük­kel von­zotta be pár­ját, fon­tos sze­re­pet ját­szik éle­té­ben az ezo­té­ria.

Kü­lö­nös trük­kel von­zotta be pár­ját, de élete min­den te­rü­le­tén fon­tos sze­re­pet ját­szik az ezo­té­ria.

10 férfitípus, akivel soha ne akarj randevúzni

10 férfitípus, akivel soha ne akarj randevúzni

A pár­ke­re­sés min­dig is lutri volt...

Már az első ran­din észre lehet venni bi­zo­nyos je­le­ket, amik arra utal­nak, hogy a vá­lasz­tott férfi­val nem ér­de­mes több ran­dit meg­be­szélni...

Kitálalt az exéről Osvárt Andrea: négyen voltak a kapcsolatukban!

Kitálalt az exéről Osvárt Andrea: négyen voltak a kapcsolatukban!

Ked­vese mel­lett két másik em­ber­nek is meg kel­lett fe­lel­nie.

A szí­nésznő hiába tett meg min­dent, ked­vese mel­lett két másik em­ber­nek is meg kel­lett fe­lel­nie.

Nagy, áprilisi szerelmi horoszkóp - most kiderül, rád talál-e a boldogság EZO

Nagy, áprilisi szerelmi horoszkóp - most kiderül, rád talál-e a boldogság

Nagy, áprilisi szerelmi horoszkóp - most kiderül, rád talál-e a boldogság

Öröm­teli idő­szak vár rád? Meg­ta­lál a sze­re­lem? El­árul­juk, mit üzen­nek a csil­la­gok.

Exkluzív vallomás: Újra szerelmes a magyar énekesnő

Exkluzív vallomás: Újra szerelmes a magyar énekesnő

Az éne­kesnő elő­ször me­sélt.

Az éne­kesnő elő­ször a Ri­post-nak me­sélt új kap­cso­la­tá­ról, ami öt hó­napja tart, de már most biz­tos lá­ba­kon áll.

Van barátnője Dzsudzsák Balázsnak? Elárulta a magyar sztárfocista

Van barátnője Dzsudzsák Balázsnak? Elárulta a magyar sztárfocista

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya a ma­gán­éle­té­ről be­szélt.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya a ma­gán­éle­té­ről be­szélt.

Mocskos pénzügyekről vallottak a párok: Döbbenetes sztorik

Mocskos pénzügyekről vallottak a párok: Döbbenetes sztorik

Ku­ta­tá­sok bi­zo­nyít­ják, hogy a párok leg­több­ször a pénz­ügye­ken ve­sze­ked­nek.

Ku­ta­tá­sok bi­zo­nyít­ják, hogy a párok leg­több­ször a pénz­ügye­ken ve­sze­ked­nek.

Kifakadtak a férfiak: ezért utálják feleségük körül a barátnőket

Kifakadtak a férfiak: ezért utálják feleségük körül a barátnőket

Nem szo­kás be­szélni róla, pedig elég gya­kori prob­léma, hogy a férfi ki nem áll­hatja a párja lány­ba­rá­tait.

Pofátlanul alázta porig a lányt a randipartnere - megdöbbentő

Pofátlanul alázta porig a lányt a randipartnere - megdöbbentő

Egy ár­tat­lan­nak in­duló ran­dira ké­szült a lány, de rém­álommá vált a ta­lál­kozó.

Így teszik tönkre a párok a kapcsolatukat, veszélyes ez a játék

Így teszik tönkre a párok a kapcsolatukat, veszélyes ez a játék

Tel­je­sen rend­ben van, ha időn­ként vi­táz­tok. De mi tör­té­nik a vita után?

Tel­je­sen rend­ben van, ha időn­ként vi­táz­tok. De vajon mi tör­té­nik abban az idő­szak­ban, ami­kor még nem tel­je­sen szent a béke, de már vége a ve­sze­ke­dés­nek? Sokan ekkor ron­ta­nak el min­dent...

Rettegett Hajdú Pétertől 18 évvel fiatalabb párja

Rettegett Hajdú Pétertől 18 évvel fiatalabb párja: őszintén beszéltek a kapcsolatukról

Annát óva inti csa­ládja.

A fi­a­tal lányt óva inti csa­ládja a mű­sor­ve­ze­tő­től.

Kiakadt a pasi, amikor felfedezte barátnője nagyon bizarr titkát

Kiakadt a pasi, amikor felfedezte barátnője nagyon bizarr titkát

Va­lami igen­csak meg­vál­to­zott...

Tel­je­sen sok­kolta a férfit a ba­rát­nője tit­kos do­boza. A meg­döb­bentő tar­ta­lom­mal nem tu­dott mit kez­deni...

Hajdú Péter: Ebben a szerelemben bármi lehetséges

Hajdú Péter: Ebben a szerelemben bármi lehetséges

Anna két hó­nap­pal ez­előtt lé­pett be a mű­sor­ve­zető éle­tébe, kap­cso­la­tuk pedig mára ko­molyra for­dult.

Anna két hó­nap­pal ez­előtt lé­pett be a mű­sor­ve­zető éle­tébe, kap­cso­la­tuk pedig mára ko­molyra for­dult. A mű­sor­ve­zető és a mo­dell együtt ter­ve­zik jö­vő­jü­ket.

20 évvel fiatalabb nő rabolta el a magyar humorista szívét

20 évvel fiatalabb nő rabolta el a magyar humorista szívét

Ihos Jó­zsef tíz ma­gá­nyo­san töl­tött év után ta­lált rá a sze­re­lemre.

Ihos Jó­zsef tíz ma­gá­nyo­san töl­tött év után ta­lált rá a sze­re­lemre.

Szörnyű, amit ez a nő a pasijával művelt

Brutális terror: szörnyű, amit ez a nő a pasijával művelt

Hor­rorfilmbe illő kín­zás­nak ve­tette alá a fi­a­tal férfit.

Hor­rorfilmbe illő kín­zás­nak ve­tette alá a nő a fi­a­tal férfit, aki kis híján be­le­halt a több hó­na­pon át el­szen­ve­dett sé­rü­lé­sekbe.

Válassz egy lapot, és megtudod, mit ígér neked a szerelem!

Válassz egy lapot, és megtudod, mit ígér neked a szerelem!

Az ősi kár­tyák el­árul­ják, mi vár rád.

Az ősi kár­tyák el­árul­ják, mi vár rád, és mit kell ten­ned cé­lo­dért.

Kiakadtak a nők: ez a férfi őrült pofátlan randiszabályokat írt össze....

Kiakadtak a nők: ez a férfi őrült pofátlan randiszabályokat írt össze....

Egy em­ber­ként hör­dül­tek fel a ne­tező nők, ami­kor meg­lát­ták a fickó lis­tá­ját.

Egy em­ber­ként hör­dül­tek fel a ne­tező nők, ami­kor meg­lát­ták a fickó lis­tá­ját.

Így gyilkolja le a nő önbecsülését egy pokoli rossz házasság

Így gyilkolja le a nő önbecsülését egy pokoli rossz házasság

Ezek az intő jelek!

Szé­pen las­san építi le a nőt, ha a há­zas­ság­ban el­rom­lik va­lami. Sok­szor nem csu­pán a férfiak, de maguk a fe­le­sé­gek se ve­szik észre, hogy va­lami nem stim­mel.

Megdöbbentő, hogyan szakított a férfi a lánnyal - teljesen felbolydult tőle az internet

Megdöbbentő, hogyan szakított a férfi a lánnyal - teljesen felbolydult tőle az internet

Egé­szen vá­rat­lan, ami tör­tént.

Egé­szen vá­rat­lan, ami tör­tént. Az in­ter­ne­te­zők to­tá­li­san rá­pö­rög­tek a hírre.

Kiakadt a menyasszony, olyan bizarr hírrel rukkolt elő a vőlegény

Kiakadt a menyasszony, olyan bizarr hírrel rukkolt elő a vőlegény

Egé­szen fur­csa és szür­re­á­lis mód­ját vá­lasz­totta az el­jegy­zés­nek a férfi.

Egé­szen fur­csa és szür­re­á­lis mód­ját vá­lasz­totta az el­jegy­zés­nek a férfi.

Menekülj, ha ezt tapasztalod a párkapcsolatodban!

Menekülj, ha ezt tapasztalod a párkapcsolatodban!

Cik­künk se­gít­sé­gé­vel ki­de­rít­he­ted, káros, mér­gező kap­cso­lat­ban élsz-e.

Óriási gyomros a Facebooktól: Ezt a statisztikát látnod kell

Óriási gyomros a Facebooktól: Ezt a statisztikát látnod kell

Bru­tá­lis sta­tisz­tika lá­tott nap­vi­lá­got.

Bru­tá­lis sta­tisz­tika lá­tott nap­vi­lá­got: 10 000 Fa­ce­book-profilt néz­tek át a ku­ta­tók asze­rint, hogy mikor sza­kí­ta­nak az em­be­rek.

Egy apró változtatás kell csak, és sokkal több szexhez jut a férfi

Egy apró változtatás kell csak, és sokkal több szexhez jut a férfi

A kel­le­mes külső jó alap, mégis egé­szen máson múlik a dolog.

Az ápolt­ság és a kel­le­mes külső jó alap, azon­ban az ese­tek döntő több­sé­gé­ben egé­szen máson múlik a dolog. S hogy mi is ez? Kat­tints!

Melyik ágyba feküdnél - megmutatja, mit hoz a szerelem, és felfedi titkos éned

Melyik ágyba feküdnél - megmutatja, mit hoz a szerelem, és felfedi titkos éned

Vá­laszd ki, hogy me­lyik ágy vonz leg­in­kább, és láss rá sze­mé­lyi­sé­ged tit­ka­ira.

Vá­laszd ki, hogy me­lyik ágy vonz leg­in­kább, és láss rá sze­mé­lyi­sé­ged tit­ka­ira.

Kínos vallomás: elárulta férjének a nő, kivel élte át a legjobb szexet

Kínos vallomás: elárulta férjének a nő, kivel élte át a legjobb szexet

El­ké­pesztő tör­té­ne­tet osz­tott meg a nő. És a férje még csak ki sem akadt...

El­ké­pesztő tör­té­ne­tet osz­tott meg a nő. És a férje még csak ki sem akadt...

Ez a bizonyíték rá, ha itt az ideje szakítanod...

Ez a bizonyíték rá, ha itt az ideje szakítanod...

Úgy érzed, nem vagy jó he­lyen, de még­sem vagy biz­tos benne? Se­gí­tünk dön­teni.

Úgy érzed, nem vagy jó he­lyen, de még­sem vagy biz­tos benne? Se­gí­tünk dön­teni.

Melyik buliban vennél részt? - Mindent elárul párkapcsolatodról

Melyik buliban vennél részt? - Mindent elárul párkapcsolatodról

Tarts ve­lünk ebben a teszt­ben.

Tarts ve­lünk ebben a teszt­ben, és de­rítsd ki, vajon min­dent tudsz-e sze­rel­me­tek­ről...

Vajon megcsal a párod - ezek a jelek, melyekre fontos figyelned!

Vajon megcsal a párod - ezek a jelek, melyekre fontos figyelned!

Gya­nak­szol, de nem vagy benne biz­tos, hogy jo­go­san-e? Se­gí­tünk el­dön­teni.

Kitálalt Pirner Alma: Minden nőnek ezt kéne tennie a randin

Kitálalt Pirner Alma: Minden nőnek ezt kéne tennie a randin

Hoppá!

A sztár­anyuka azt is el­árulta, mi­lyen ruhát ajánl a höl­gyek­nek a nagy ta­lál­ko­zásra.

10 vadítóan szexi női tulajdonság, amitől begerjed a férfi

10 vadítóan szexi női tulajdonság, amitől begerjed a férfi

Ha biz­tosra akarsz menni akkor al­kal­mazd az alábbi 10 be­vált tip­pet és tel­je­sen odáig lesz érted a férfi! Csak egy-két apró vál­toz­ta­tás és tiéd a tuti!

Dobó Kata megtörte a csendet: Zsidró Tamással ilyen viszonyban vannak

Dobó Kata megtörte a csendet: Zsidró Tamással ilyen viszonyban vannak

Dobó Kata rit­kán be­szél csa­ládi éle­té­ről, most ki­vé­telt tett.

Dobó Kata rit­kán be­szél csa­ládi éle­té­ről, most ki­vé­telt tett.

Hajdú Péter: Idén megtalálom az igazit

Hajdú Péter: Idén megtalálom az igazit

Egyet­len rövid kap­cso­la­tot le­szá­mítva 2 és fél éve a leg­ka­pó­sabb szingli.

Egyet­len rövid kap­cso­la­tot le­szá­mítva 2 és fél éve a leg­ka­pó­sabb szingli hí­res­ség, de már ő maga is unja ezt a ti­tu­lust és bízik benne, a 2019-es évben újra rá­ta­lál a sze­re­lem.

Micsoda nő! Ez a bikinimodell Neymar új barátnője

Micsoda nő! Ez a bikinimodell Neymar új barátnője

Együtt ka­rá­cso­nyoz­tak.

Szexi szép­ség­gel ka­rá­cso­nyo­zott a Paris Saint-Ger­main bra­zil fo­cis­tája. Úgy fest, Ney­mar újra kap­cso­lat­ban él.

Nagyon durva, mi történik veled, ha leállsz a rendszeres szexszel

Nagyon durva, mi történik veled, ha leállsz a rendszeres szexszel

Mi tör­té­nik akkor, ami­kor egy ideje már szex­men­tes az együtt­lét?

Mi tör­té­nik akkor, ami­kor egy ideje már szex­men­tes az együtt­lét? Mire lehet kö­vet­kez­tetni?

Melyik fotelbe ülnél - ez a teszt mindent elárul jövődről és boldogságodról

Melyik fotelbe ülnél - ez a teszt mindent elárul jövődről és boldogságodról

Iz­gal­mas sze­mé­lyi­ség­tesztre in­vi­tá­lunk. Fel­tá­rul a kö­zel­jö­vőd...

Iz­gal­mas sze­mé­lyi­ség­tesztre in­vi­tá­lunk. Meg­tud­ha­tod be­lőle, mit ígér szá­modra a jövő.

Gregor Bernadett kitálalt a magánéletéről!

Gregor Bernadett kitálalt a magánéletéről, olyasmit mondott, amit soha

Él­vezi az egye­dül­lé­tet.

A szí­nésznő ko­ráb­ban el sem tudta kép­zelni, hogy egye­dül­álló nő­ként éljen.

Nagy, januári, szerelmi horoszkóp: kiderül, most rád talál-e a boldogság EZO

Nagy, januári, szerelmi horoszkóp: kiderül, most rád talál-e a boldogság

Nagy, januári, szerelmi horoszkóp: kiderül, most rádtalál-e a boldogság

Mit hoz­nak neked a kö­vet­kező hetek? Ki­de­rül, ha el­ol­va­sod, mit ígér­nek a csil­la­gok.

Ennél röhejesebb Tinder-fotókat még nem láttál - elképesztő

Ennél röhejesebb Tinder-fotókat még nem láttál - elképesztő

Mégis mit gon­dol­tak, akik eze­ket ké­szí­tet­ték?

Szinte min­denki sze­ren­csét pró­bált már va­la­mi­lyen in­ter­ne­tes társ­ke­reső ol­da­lon. De a most kö­vet­kező pár­va­dá­szok mégis mit gon­dol­tak, mit re­mél­tek, mit hit­tek, ami­kor az adott ké­pek­kel akar­ták meg­hó­dí­tani az el­len­kező nemet...?!

Őszintén vallott párkapcsolatáról Tücsi!

Őszintén vallott párkapcsolatáról Tücsi!

A mű­sor­ve­ze­tő­nek ha­ma­ro­san meg­szü­le­tik az első gyer­meke, ennek örö­mére pedig össze­gezte az el­múlt év ta­pasz­ta­la­tait.

A mű­sor­ve­ze­tő­nek ha­ma­ro­san meg­szü­le­tik az első gyer­meke, ennek örö­mére pedig össze­gezte az el­múlt év ta­pasz­ta­la­tait.

Ma érkezik a Rák jegyébe a telihold: szerelemvarázslat az ünnepre EZO

Ma érkezik a Rák jegyébe a telihold: szerelemvarázslat az ünnepre

Ma érkezik a Rák jegyébe a telihold: szerelemvarázslat az ünnepre

Ebben az idő­szak­ban a kap­cso­la­tok el­mé­lyül­nek, csak merd meg­élni a másik kö­ze­le­dé­sét, in­ti­mi­tá­sát!

7 mondat, amit sose mondj egy férfinak, mert lelép

7 mondat, amit sose mondj egy férfinak, mert lelép

Ne ve­szítsd el azt, akit sze­retsz!

Van­nak mon­da­tok, me­lye­ket jobb, ha soha ki nem ej­tesz a szá­don! Ne mér­gezd meg a pár­kap­cso­la­tod, mert nem tud­ha­tod, mi lesz a férfi re­ak­ci­ója.

Itt a megcsalás új módszere: Így tünteti el párod előled a pénzt

Itt a megcsalás új módszere: Így tünteti el párod előled a pénzt

Job­ban be­le­gon­dolva, semmi új­don­ság nincs benne, csak eddig senki nem be­szélt róla.

Job­ban be­le­gon­dolva, semmi új­don­ság nincs benne, csak eddig senki nem be­szélt róla. Pedig nem­csak hó­na­po­kig tartó, el­mér­ge­se­dett vi­tá­hoz ve­zet­het, de vá­lás­hoz is. A leg­újabb ku­ta­tás ered­mé­nyei döb­be­ne­te­sek...

Megdöbbentő: ez a személyiségteszt elárulja, mi vár rád a szerelemben!

Megdöbbentő: ez a személyiségteszt elárulja, mi vár rád a szerelemben!

Kü­lö­nö­sen iz­gal­mas tesz­tet mu­ta­tunk, ami­ből ren­ge­te­get meg­tud­hatsz.

Kü­lö­nö­sen iz­gal­mas tesz­tet mu­ta­tunk, ami­ből ren­ge­te­get meg­tud­hatsz ma­gad­ról.

Nagy, decemberi, szerelmi horoszkóp - boldog leszel az év utolsó heteiben? EZO

Nagy, decemberi, szerelmi horoszkóp - boldog leszel az év utolsó heteiben?

Nagy, decemberi, szerelmi horoszkóp - boldog leszel az év utolsó heteiben?

Most ki­de­rül, mit tar­to­gat­nak szá­modra 2018 hát­ra­lévő nap­jai.

Most ki­de­rül, mit tar­to­gat­nak szá­modra 2018 hát­ra­lévő nap­jai.

A 13 legvadabb hazugság, amit a nők lihegtek el szex közben

A 13 legvadabb hazugság, amit a nők lihegtek el szex közben

A nők fe­jébe nehéz be­le­látni, de mi a hely­zet szex ügy­ben? Ka­pasz­kodj meg, eze­ket még te sem gon­dol­tad volna!

Ultra szűk felsőben osztja az észt Kelemen Anna

Ultra szűk felsőben osztja az észt Kelemen Anna

Meg­mondja a tutit.

An­nácska ugyan nem szá­mít kü­lö­nö­sebb gu­ru­nak pár­kap­cso­lati téren, mégis ér­de­mes oda­fi­gyelni a mon­dan­dó­jára.

Nem a megcsalás a válások leggyakoribb oka

Nem a megcsalás a válások leggyakoribb oka

A hűt­len­ség mel­lett van egy sok­kal meg­ha­tá­ro­zóbb és egyre gya­ko­ribb vá­lóok is. Mu­tat­juk, mi az!

Borbély Alexandra vallomása: ezért nem lehet még gyerekük Nagy Ervinnel

Borbély Alexandra vallomása: ezért nem lehet még gyerekük Nagy Ervinnel

Az Eu­ró­pai Fil­m­aka­dé­mia által a kon­ti­nens leg­jobb­já­nak vá­lasz­tott szí­nésznő el­árulta, min­den­nap meg­küzd ér­zé­keny én­jé­vel...

Bebizonyosodott a megcsalás-elmélet, elképesztő tudományos felismerés

Bebizonyosodott a megcsalás-elmélet, elképesztő tudományos felismerés

Aki egy­szer fél­re­lép, más­kor is fog?

Aki egy­szer fél­re­lép, más­kor is félre fog? Ku­ta­tók ezt igye­kez­tek ki­de­rí­teni.

Zimány Lindának elege lett: Ezen változtatni kell

Zimány Lindának elege lett: Ezen változtatni kell

A jog­dok­tor már meg­ál­la­podna.

Zi­mány Lin­dá­nál 32 éve­sen be­telt a pohár, elege lett abból, hogy mára szinte csak a kar­ri­er­jé­nek él, ahe­lyett, hogy a csa­lád­ala­pí­tást ter­vez­getné.

Őrjítő szexben lesz részed, ha ezt mondod a feleségednek

Őrjítő szexben lesz részed, ha ezt mondod a feleségednek

Ha bejön, akkor olyan szex­­ben lesz ré­­sze­­tek, ami­­ről még a kez­­de­tek kez­de­tén is csak ál­mod­ta­tok!

Ledőlt a régi szextabu: Mostantól új szabály érvényes

Ledőlt a régi szextabu: Mostantól új szabály érvényes

A leg­újabb ku­ta­tás most azt erő­sí­tette meg, ami eddig ta­bu­nak szá­mí­tott, mu­tat­juk a rész­le­te­ket!

A leg­újabb ku­ta­tás most azt erő­sí­tette meg, ami eddig ta­bu­nak szá­mí­tott, mu­tat­juk a rész­le­te­ket!

Ez a szex megy nálunk: házaspárok vallottak szexuális életükről

Ez a szex megy nálunk: házaspárok vallottak szexuális életükről

A kö­vet­kező 15 pár val­lo­má­sán meg fogsz döb­benni! Hi­he­tet­len mon­da­tok.

A kö­vet­kező 15 pár val­lo­má­sán meg fogsz döb­benni! Hi­he­tet­len mon­da­tok.

Válassz egy lapot - elárulja, mit hoz neked a szerelem

Válassz egy lapot - elárulja, mit hoz neked a szerelem

Vajon rád talál a bol­dog­ság?

Vajon rád talál a bol­dog­ság? A kap­cso­la­tod erős és szi­lárd marad? Ezekre kapsz vá­laszt most.

"Napokig nem jött ki hang a torkomon" - egy megcsalt nő súlyos története

"Napokig nem jött ki hang a torkomon" - egy megcsalt nő súlyos története

Anna me­sélte el ne­künk, min ment ke­resz­tül, ami­kor romba dőlt az élete.

Anna me­sélte el ne­künk, min ment ke­resz­tül, ami­kor hir­te­len ro­mokba dőlt az élete.

Amikor az anyós dob egy hátast: Ez több, mint arcpirulós jelenet

Amikor az anyós dob egy hátast: Ez több, mint arcpirulós jelenet

Fon­tos lépés a kap­cso­lat­ban a be­mu­tat­ko­zás, nem csoda, ha min­denki fe­szült a part­nere szü­lei előtt.

Fon­tos lépés a kap­cso­lat­ban a be­mu­tat­ko­zás, nem csoda, ha min­denki fe­szült a part­nere szü­lei előtt.

Kibékült a közkedvelt magyar sztárpár

Itt a bizonyíték: kibékült a közkedvelt magyar sztárpár

A páros női tagja az Ins­tag­ram-ol­da­lán írt ket­te­jük kap­cso­la­tá­ról.

A páros női tagja az Ins­tag­ram-ol­da­lán írt ket­te­jük kap­cso­la­tá­ról.

Itt a nagy bejelentés: Újra babázna a magyar színész

Itt a nagy bejelentés: Újra babázna a magyar színész

Bár már öt­gyer­me­kes édes­apa, az 55 éves szí­nész, de nem zár­kó­zik el attól, hogy ha­tod­szor is át­élje a ba­bá­zás örö­meit.

Bár már öt­gyer­me­kes édes­apa, az 55 éves szí­nész, de nem zár­kó­zik el attól, hogy ha­tod­szor is át­élje a ba­bá­zás örö­meit.