CÍMKE: 'párkapcsolat'

7 mondat, amit sose mondj egy férfinak, mert lelép

7 mondat, amit sose mondj egy férfinak, mert lelép

Van­nak mon­da­tok, me­lye­ket jobb, ha soha ki nem ej­tesz a szá­don!

Megdöbbentő: ez a személyiségteszt elárulja, mi vár rád a szerelemben!

Megdöbbentő: ez a személyiségteszt elárulja, mi vár rád a szerelemben!

Kü­lö­nö­sen iz­gal­mas tesz­tet mu­ta­tunk, ami­ből ren­ge­te­get meg­tud­hatsz ma­gad­ról.

A 13 legvadabb hazugság, amit a nők lihegtek el szex közben

A 13 legvadabb hazugság, amit a nők lihegtek el szex közben

A nők fe­jébe nehéz be­le­látni, de mi a hely­zet szex ügy­ben? Eze­ket még te sem gon­dol­tad volna!

A nők fe­jébe nehéz be­le­látni, de mi a hely­zet szex ügy­ben? Eze­ket még te sem gon­dol­tad volna!

Ultra szűk felsőben osztja az észt Kelemen Anna

Ultra szűk felsőben osztja az észt Kelemen Anna

An­nácska ugyan nem szá­mít kü­lö­nö­sebb gu­ru­nak pár­kap­cso­lati téren, mégis ér­de­mes oda­fi­gyelni rá.

An­nácska ugyan nem szá­mít kü­lö­nö­sebb gu­ru­nak pár­kap­cso­lati téren, mégis ér­de­mes oda­fi­gyelni a mon­dan­dó­jára.

Nem a megcsalás a válások leggyakoribb oka

Nem a megcsalás a válások leggyakoribb oka

A hűt­len­ség mel­lett van egy sok­kal meg­ha­tá­ro­zóbb és egyre gya­ko­ribb vá­lóok is. Mu­tat­juk, mi az!

Bebizonyosodott a megcsalás-elmélet, elképesztő tudományos felismerés

Bebizonyosodott a megcsalás-elmélet, elképesztő tudományos felismerés

Aki egy­szer fél­re­lép, más­kor is fog?

Aki egy­szer fél­re­lép, más­kor is félre fog? Ku­ta­tók ezt igye­kez­tek ki­de­rí­teni.

Őrjítő szexben lesz részed, ha ezt mondod a feleségednek

Őrjítő szexben lesz részed, ha ezt mondod a feleségednek

Ha bejön, akkor olyan szex­­ben lesz ré­­sze­­tek, ami­­ről még a kez­­de­tek kez­de­tén is csak ál­mod­ta­tok!

Borbély Alexandra vallomása: ezért nem lehet még gyerekük Nagy Ervinnel

Borbély Alexandra vallomása: ezért nem lehet még gyerekük Nagy Ervinnel

Az Eu­ró­pai Fil­m­aka­dé­mia által a kon­ti­nens leg­jobb­já­nak vá­lasz­tott szí­nésznő el­árulta, min­den­nap meg­küzd ér­zé­keny én­jé­vel...

Zimány Lindának elege lett: Ezen változtatni kell

Zimány Lindának elege lett: Ezen változtatni kell

Zi­mány Lin­dá­nál 32 éve­sen be­telt a pohár, elege lett abból, hogy mára szinte csak a kar­ri­er­jé­nek él.

Zi­mány Lin­dá­nál 32 éve­sen be­telt a pohár, elege lett abból, hogy mára szinte csak a kar­ri­er­jé­nek él, ahe­lyett, hogy a csa­lád­ala­pí­tást ter­vez­getné egy hoz­zá­illő férfi ol­da­lán.

Ledőlt a régi szextabu: Mostantól új szabály érvényes

Ledőlt a régi szextabu: Mostantól új szabály érvényes

A leg­újabb ku­ta­tás most azt erő­sí­tette meg, ami eddig ta­bu­nak szá­mí­tott, mu­tat­juk a rész­le­te­ket!

A leg­újabb ku­ta­tás most azt erő­sí­tette meg, ami eddig ta­bu­nak szá­mí­tott, mu­tat­juk a rész­le­te­ket!

Ez a szex megy nálunk: házaspárok vallottak szexuális életükről

Ez a szex megy nálunk: házaspárok vallottak szexuális életükről

A kö­vet­kező 15 pár val­lo­má­sán meg fogsz döb­benni! Ha ez így van, akkor talán nem is olyan nagy gáz ami ott­hon vagy a négy fal kö­zött?

Mi­e­lőtt még azt hin­néd, hogy a szom­széd­ban min­dig zöl­debb a fű, azaz ál­lan­dóan tom­bol a szen­ve­dély a há­lód­szo­bá­ban, akkor ideje, hogy meg­is­merd a kö­vet­kező 15 pár val­lo­má­sát. Meg fogsz döb­benni!

Válassz egy lapot - elárulja, mit hoz neked a szerelem

Válassz egy lapot - elárulja, mit hoz neked a szerelem

Vajon rád talál a bol­dog­ság? A kap­cso­la­tod erős és szi­lárd marad? Ezekre kapsz vá­laszt most.

Vajon rád talál a bol­dog­ság? A kap­cso­la­tod erős és szi­lárd marad? Ezekre kapsz vá­laszt most.

Amikor az anyós dob egy hátast: Ez több, mint arcpirulós jelenet

Amikor az anyós dob egy hátast: Ez több, mint arcpirulós jelenet

Fon­tos lépés a kap­cso­lat­ban a be­mu­tat­ko­zás, nem csoda, ha min­denki fe­szült a part­nere szü­lei előtt.

Fon­tos lépés a kap­cso­lat­ban a be­mu­tat­ko­zás, nem csoda, ha min­denki fe­szült a part­nere szü­lei előtt.

Itt a nagy bejelentés: Újra babázna a magyar színész

Itt a nagy bejelentés: Újra babázna a magyar színész

Bár már öt­gyer­me­kes édes­apa...

Bár már öt­gyer­me­kes édes­apa, az 55 éves szí­nész, de nem zár­kó­zik el attól, hogy ha­tod­szor is át­élje a ba­bá­zás örö­meit.

Kibékült a közkedvelt magyar sztárpár

Itt a bizonyíték: kibékült a közkedvelt magyar sztárpár

A páros női tagja az Ins­tag­ram-ol­da­lán írt ket­te­jük kap­cso­la­tá­ról.

A páros női tagja az Ins­tag­ram-ol­da­lán írt ket­te­jük kap­cso­la­tá­ról.

Ettől a 4 dologtól lesz boldog és harmonikus a párkapcsolatod

Ettől a 4 dologtól lesz boldog és harmonikus a párkapcsolatod

Össze­szed­tük, mik ezek az alap­dol­gok - ha mindez is­me­rős, va­ló­szí­nű­leg hosszú távon ter­vez­hetsz.

Leleplező fotó: újra bepasizott a magyar sztárszínésznő

Leleplező fotó: újra bepasizott a magyar sztárszínésznő

Ismét rá­ta­lált a bol­dog­ság.

Ismét rá­ta­lált a bol­dog­ság a nép­szerű szí­nész­nőre, aki le sem ta­gad­hatná, hogy bol­do­gabb, mint va­laha.

Megmentik szerelmüket: Nagy bejelentést tett Pintér Tibor szerelme

Megmentik szerelmüket: Nagy bejelentést tett Pintér Tibor szerelme

Bár az utóbbi hetek ese­mé­nyei után sokan gon­dol­hat­ják, hogy kap­cso­la­tuk ha­lálra van ítélve, a fi­a­tal lány nem így látja.

Vége a titkolózásnak: újra párkapcsolatban él a dögös Szorcsik Viki

Vége a titkolózásnak: újra párkapcsolatban él a dögös Szorcsik Viki

A nép­szerű szí­nésznő a Ri­post na­pi­lap­nak súgta meg bol­do­gan, hogy nin­csen egye­dül.

A nép­szerű szí­nésznő a Ri­post na­pi­lap­nak súgta meg bol­do­gan, hogy nin­csen egye­dül.

Ez történt, amikor a férfi életében először kiejtette a száján: szeretlek

Ez történt, amikor a férfi életében először kiejtette a száján: szeretlek

Sok­szor a nők nem jól fo­gad­ják, és olyan is van, hogy a férfi rosszul idő­zít. Rend­kí­vül kínos tör­té­ne­tek kö­vet­kez­nek!

Liptai Claudia férjére fenik a fogukat a nők: Ezt üzente a műsorvezető

Liptai Claudia férjére fenik a fogukat a nők: Ezt üzente a műsorvezető

Nem kér­dés, hogy nyá­ron sok nő szíve össze­tört, ami­kor Lip­tai Cla­u­dia és férje, Pa­taki Ádám ki­mondta a bol­do­gító igent.

Ezt látnod kell, intim pillanatban fotózták le Hódi Pamelát és kedvesét

Ezt látnod kell, intim pillanatban fotózták le Hódi Pamelát és kedvesét

A mo­dell szü­li­nap­ján ké­szült a kép, a pár­ról su­gár­zik a bol­dog­ság.

A mo­dell szü­li­nap­ján ké­szült a kép, a pár­ról su­gár­zik a bol­dog­ság.

Ezek az energiák segítik októberben a kapcsolatodat és a szerelmet EZO

Ezek az energiák segítik októberben a kapcsolatodat és a szerelmet

Ezek az energiák segítik októberben a kapcsolatodat és a szerelmet

Mu­tat­juk mire ér­de­mes oda­fi­gyelni a hó­nap­ban.

Meg­lévő kap­cso­la­to­dat is alap­ve­tően rázza fel az új ener­gia, mu­tat­juk mire ér­de­mes oda­fi­gyelni.

Kitálalt a problémákról, ezért nem fekszik le párjával a TV2 sztárja

Kitálalt a problémákról, ezért nem fekszik le párjával a TV2 sztárja

A mű­sor­ve­zető el­dön­tötte, hogy addig nem bújik ágyba ked­ve­sé­vel, amed­dig az le nem adja a fel­gyü­lem­lett súly­fe­les­le­gét.

Elképesztően őszinte ez a személyiségteszt - mindent elárul párkapcsolatodról!

Elképesztően őszinte ez a személyiségteszt - mindent elárul párkapcsolatodról!

Ez a na­gyon iz­gal­mas teszt ren­ge­teg ti­tok­ról fel­leb­benti a fáty­lat. Tudd meg, mi­lyen va­ló­já­ban a sze­relmi éle­ted.

Kiderültek a részletek: ezért szakított párjával Orosz Barbara

Kiderültek a részletek: ezért szakított párjával Orosz Barbara

Végre el­mondta, hogy mi volt az oka annak, hogy ki­lé­pett a kap­cso­la­tá­ból.

Végre el­mondta, hogy mi volt az oka annak, hogy ki­lé­pett a kap­cso­la­tá­ból.

Totális szexmentes zóna: Így tűnik el az orgazmus a hálószobából

Totális szexmentes zóna: Így tűnik el az orgazmus a hálószobából

Alat­to­mos jelek fi­gyel­mez­tet­nek min­den párt, ami­kor kezd ki­hűlni az ágy...

Alat­to­mos jelek fi­gyel­mez­tet­nek min­den párt, ami­kor kezd ki­hűlni az ágy, de sok­szor hiába: a meg­szo­kás na­gyobb úr. Sok­szor végül tel­je­sen ment­he­tet­le­nek lesz­nek ezek a kap­cso­la­tok. Mu­tat­juk, mi­lyen szo­ká­sok ve­zet­nek a szex­men­tes­ség­hez!

Ízekre szedi a net ezt a nőt - nem hiszed el, mit tett a pasijával

Ízekre szedi a net ezt a nőt - nem hiszed el, mit tett a pasijával

Ennél el­ké­pesz­tőbb uta­sí­tá­so­kat még nem is lát­tunk. Olyan lis­tát ka­pott a férfi, hogy a fal adja a má­si­kat!

Ennél el­ké­pesz­tőbb uta­sí­tá­so­kat még nem is lát­tunk. Olyan lis­tát ka­pott a férfi, hogy a fal adja a má­si­kat!

Exkluzív fotók, less be Nagy Kata álomotthonába

Exkluzív fotók, less be Nagy Kata álomotthonába

Kü­lön­le­ges nevet adtak ott­ho­nuk­nak.

A Jóban Rossz­ban gyö­nyörű szí­nész­nője más­fél évvel ez­előtt sze­rel­mé­vel, Ger­gő­vel köl­tö­zött be bel­vá­rosi álom­kuc­kó­jukba.

Ez a helyzet Tolvai Reni és Kállay Saunders között: megszólaltak!

Ez a helyzet Tolvai Reni és Kállay Saunders között: megszólaltak!

Sosem tet­ték ki a ki­ra­katba a ma­gán­éle­tü­ket, ezért sem le­he­tett soha tudni, va­lódi sze­re­lem van-e kö­zöt­tük.

Bochkor Gábor és Várkonyi Andrea megerősítették a hírt: Szétköltöztek!

Bochkor Gábor és Várkonyi Andrea megerősítették a hírt: Szétköltöztek!

Senki nem sej­tette, hogy hó­na­pok­kal ez­előtt vál­ságba ke­rült a csi­nos tévés és a rá­diós mű­sor­ve­zető kap­cso­lata.

Így változik a szerelmi életed októberben a csillagjegyed szerint EZO

Így változik a szerelmi életed októberben a csillagjegyed szerint

Így változik a szerelmi életed októberben a csillagjegyed szerint

A sze­xu­a­li­tás a kap­cso­la­tok egyik alap­pil­lére, de van még né­hány dolog, ami leg­alább ennyire szá­mít, ha tény­leg a bol­dog­ság a cél.

Lebukott a dögös sztármami: szemérmetlenül flörtölt egykori párjával

Lebukott a dögös sztármami: szemérmetlenül flörtölt egykori párjával

Újra össze­jött az exé­vel.

Öt év kü­lön­lét után ismét egy­másra ta­lált Eli­za­beth Hur­ley és Shane Warne.

Így lehet egy sértődött nőt kiengesztelni, 15 jól bevált trükk

Így lehet egy sértődött nőt kiengesztelni, 15 jól bevált trükk

Férfiak val­lot­tak a tech­ni­kák­ról!

Va­kar­hatja a fejét a férfi­em­ber, ha ma­gára ha­ra­gí­totta a pár­ját, sok­szor na­po­kig tart a mo­soly­szü­net.

Felvállalta, új pasija van Xantus Barbarának

Felvállalta, új pasija van Xantus Barbarának

A szí­nésznő hét éve vált el.

A szí­nésznő hét éve vált el. Azóta egye­dül volt, most be­val­lotta, hogy újra bol­dog pár­kap­cso­lat­ban él.

Apja mutatta be szerelmének a TV2 sztárját!

Apja mutatta be szerelmének a TV2 sztárját!

A Sz­tár­ban Sz­tár­ban tér vissza anya­csa­tor­ná­já­hoz Szőcs Reni, aki­vel az el­múlt két évben na­gyot for­dult a világ.

A Sz­tár­ban Sz­tár­ban tér vissza anya­csa­tor­ná­já­hoz Szőcs Reni, aki­vel az el­múlt két évben na­gyot for­dult a világ. Sza­kí­tása után rá­ta­lált a sze­re­lem, új ked­ve­sé­vel más­fél éve bol­dog pár­kap­cso­lat­ban él. A Star Academy győz­tese a Ri­post-nak be­szélt arról, ho­gyan ala­kul az élete.

Hien vallomása: Csak kalandjaim voltak Amerikában

Hien vallomása: Csak kalandjaim voltak Amerikában

Hu­za­mo­sabb időt tölt majd itt­hon.

Anya­csa­tor­nája ked­véért ha­za­tért Ma­gyar­or­szágra Hien! Az éne­kesnő hosszú idő után hu­za­mo­sabb időt tölt majd itt­hon, mi­u­tán le­he­tő­sé­get ka­pott a TV2 si­ker­mű­so­rá­ban, a Sz­tár­ban Sz­tár­ban.

Óriási bejelentést tett a 70 éves Rózsa György, sokan meglepődtek

Óriási bejelentést tett a 70 éves Rózsa György, sokan meglepődtek

Mit szá­mít a kor? Gra­tu­lá­lunk az örök­ifjú mű­sor­ve­ze­tő­nek!

Mit szá­mít a kor? Gra­tu­lá­lunk az örök­ifjú mű­sor­ve­ze­tő­nek!

Drámai vallomás, mélypontra került Pintér Tibor kapcsolata

Drámai vallomás, mélypontra került Pintér Tibor kapcsolata

Az el­múlt né­hány hónap meg­vi­selte őket.

Az el­múlt né­hány hónap meg­vi­selte őket.

30 napos szexkihívás: Ezt minden megfáradt párkapcsolatban be kell vállalni!

30 napos szexkihívás: Ezt minden megfáradt párkapcsolatban be kell vállalni!

Íme a 30 napra szóló ki­hí­vás­cso­mag, mellyel újra iz­gal­massá te­hető a sze­xu­á­lis élet.

30 napos szexkihívás: Ezt minden megfáradt párkapcsolatban ki kell próbálni!

30 napos szexkihívás: Ezt minden megfáradt párkapcsolatban ki kell próbálni!

A 30 napra szóló ki­há­vás­cso­mag ga­ran­tál­tan iz­gal­massá tesz bár­mi­lyen lapos kap­cso­la­tot.

Ezért utálja a feleség, amikor a férj jó erősen belemarkol a fenekébe

Ezért utálja a feleség, amikor a férj jó erősen belemarkol a fenekébe

A férfiak nem tud­nak el­len­állni pár­juk fe­ne­ké­nek, meg kell érin­teni...

A férfiak nem tud­nak el­len­állni pár­juk csi­nos fe­ne­ké­nek, meg kell érin­teni, mar­kolni. Csak­hogy van­nak nők, akik emi­att ha­tal­mas pa­tá­liát csap­nak. Job­bik eset­ben; az ugyanis sok­kal rosszabb, ha nem mon­da­nak sem­mit, csak el­hi­de­gül­nek...

Válassz egy kártyát, és megtudod, rád talál-e a szerelem

Válassz egy kártyát, és megtudod, rád talál-e a szerelem

Va­lódi és hasz­nos ta­ná­cso­kat kapsz a la­pok­tól, me­lyek meg­üze­nik szá­modra a jövőt. Élj az út­mu­ta­tá­suk­kal!

Va­lódi és hasz­nos ta­ná­cso­kat kapsz a la­pok­tól, me­lyek meg­üze­nik szá­modra a jövőt. Élj az út­mu­ta­tá­suk­kal!

Megmutatta gyönyörű barátnőjét Fenyő Iván

Megmutatta gyönyörű barátnőjét Fenyő Iván

Bár min­dig is tá­volt állt tőle, hogy be­mu­tassa ak­tu­á­lis ba­rát­nő­jét, a mos­tani ked­ve­sé­vel ki­vé­telt tett: a Kor­ha­tá­ros sze­re­lem pre­mier előtti ve­tí­té­sére kézen fogva ér­kez­tek.

A Kor­ha­tá­ros sze­re­lem pre­mier előtti ve­tí­té­sére kézen fogva ér­kez­tek.

Ezek a kristályok és kövek boldog szerelmet hoznak és erősítik kapcsolatod EZO

Ezek a kristályok és kövek boldog szerelmet hoznak és erősítik kapcsolatod

Ezek a kristályok és kövek boldog szerelmet hoznak és erősítik kapcsolatod

Ha sze­ret­néd, hogy sze­relmi éle­ted még tel­je­sebb és bol­do­gabb le­gyen, akkor mu­tat­juk, mit kell ten­ned!

Így derítheted ki legbiztosabban, ha megcsal a párod

Így derítheted ki legbiztosabban, ha megcsal a párod

Össze­gyűj­töt­tük a leg­gya­nú­sabb je­le­ket, és mu­ta­tunk egy tesz­tet is, mely alap­ján már biz­tosra me­hetsz.

Exkluzív, először beszélt új szerelméről Fresh Andi

Exkluzív, először beszélt új szerelméről Fresh Andi

Újra pár­kap­cso­lat­ban él. Bol­dog­sá­gá­ról a Ri­post­nak me­sélt a szexi éne­kesnő.

Újra pár­kap­cso­lat­ban él. Bol­dog­sá­gá­ról a Ri­post­nak me­sélt a szexi éne­kesnő.

Így hülyítette a naiv nőt a magyar férfi

Így hülyítette a naiv nőt a magyar férfi, durva, ami történt

A ma­ga­biz­tos nő­csá­bá­szok azt hi­szik, hogy a nők vég­te­le­nül os­to­bák...

A ma­ga­biz­tos nő­csá­bá­szok azt hi­szik, hogy a nők vég­te­le­nül os­to­bák. Nos, szá­mukra rossz hír, hogy a több­ség pon­to­san is­meri a mód­sze­re­ket...

Exkluzív interjút adott a magyar énekesnő: Cáfolja a pletykákat

Exkluzív interjút adott a magyar énekesnő: Cáfolja a pletykákat

Idő­ről időre fel­röp­pen a pletyka...

Idő­ről időre fel­röp­pen a pletyka, hogy Tol­vai Reni és Kál­lay Sa­un­ders And­rás kap­cso­lata tu­laj­don­kép­pen nem is lé­te­zik.

Melyik bögréből innál - most kiderül, ki az igaz szerelmed

Melyik bögréből innál - most kiderül, ki az igaz szerelmed

Vá­lassz a fotók közül, és meg­tu­dod, vajon ki az, aki szá­modra a Nagy Ő, ki je­lenti neked a bol­dog­sá­got.

Vá­lassz a fotók közül, és meg­tu­dod, vajon ki az, aki szá­modra a Nagy Ő, ki je­lenti neked a bol­dog­sá­got.

7 nyilvánvaló jel, hogy bántalmaz a partnered: Ezt észre kell venned

7 nyilvánvaló jel, hogy bántalmaz a partnered: Ezt észre kell venned

Lehet, hogy ér­zelmi bán­tal­ma­zás ál­do­za­tává vál­tál?

A fi­zi­kai bán­tal­ma­zást könnyű fel­is­merni. Az ér­zelmi bán­tal­ma­zás vi­szont leg­alább ilyen fáj­dal­mas.

Ezért nincs párkapcsolata a magyar sztárnak

Ezért nincs párkapcsolata a magyar sztárnak

Nyíl­tan be­szél fé­lel­mé­ről.

A pár­kap­cso­la­tok­tól való fé­le­lem nem ör­dög­től való és az is­mert em­be­rek kö­ré­ben sem ritka. Van, aki tit­kolja, de sokak ked­vence nyíl­tan be­szél erről is.

Újra bepasizott Cserpes Laura? Ezt írta...

Újra bepasizott Cserpes Laura? Ezt írta...

Ins­tag­ram-ol­da­lán kezd­ték el fag­gatni.

A gyö­nyörű éne­kes­nőt az Ins­tag­ram-ol­da­lán kezd­ték el fag­gatni a ra­jon­gói.

Meglepő vallomás: Két hónapja szingli a világbajnok magyar sportoló

Meglepő vallomás: Két hónapja szingli a világbajnok magyar sportoló

Ké­rész­életű lett a lán­goló sze­re­lem. Nagy volt a kor­kü­lönb­ség.

Végül úgy tűnik, azok­nak lett iga­zuk, akik már a kap­cso­lat ele­jén úgy gon­dol­ták, a nagy kor­kü­lönb­ség miatt ké­rész­életű lesz a sze­re­lem.

Besokallt Babos Tímea édesapja, keményen kiosztotta lánya zaklatóit

Besokallt Babos Tímea édesapja, keményen kiosztotta lánya zaklatóit

Babos Csa­bá­nak elege van a név­te­len gya­láz­ko­dá­sok­ból.

Babos Csa­bá­nak elege van a név­te­len gya­láz­ko­dá­sok­ból.

Ez az 5 férfi megcsalta a feleségét: Őszintén elmondják, mit éreznek

Ez az 5 férfi megcsalta a feleségét: Őszintén elmondják, mit éreznek

Ilyes­mi­ről több­nyire csak maguk közt be­szél­nek a férfiak, de most fel­leb­ben­tik a fáty­lat a té­má­ról!

Válassz egy kártyát - kiderül, mi vár rád a szerelemben EZO

Válassz egy kártyát - kiderül, mi vár rád a szerelemben

Válassz egy kártyát - kiderül, mi vár rád a szerelemben

Egyet­len lap, mégis ren­ge­teg se­gít­sé­get nyújt szá­modra ahhoz, hogy iga­zán bol­dog le­hess.

Lehull a lepel: Friss kapcsolatáról beszélt Árpa Attila

Lehull a lepel: Friss kapcsolatáról beszélt Árpa Attila

A szí­nész most na­gyon bol­dog, el­árulta azt is, hogy mit ter­vez a jö­vő­ben!

A szí­nész most na­gyon bol­dog, el­árulta azt is, hogy mit ter­vez a jö­vő­ben!

Csak nem? Tóth Gabi a pasija nélkül volt a Sziget Fesztiválon

Csak nem? Tóth Gabi a pasija nélkül volt a Sziget Fesztiválon

Meg­lepő fotót posz­tolt az éne­kesnő. Már­ci­us­ban de­rült ki, hogy több hónap szing­li­ség után újra sze­rel­mes.

Meg­lepő fotót posz­tolt az éne­kesnő. Már­ci­us­ban de­rült ki, hogy több hónap szing­li­ség után újra sze­rel­mes. Össze­jött a Séfek Séfe zsű­ri­tag­já­val, Kra­usz Gá­bor­ral. A sze­rel­me­sek eddig min­den­hová együtt men­tek, nem volt nap, hogy ne posz­tol­tak volna közös fotót kö­zös­ségi ol­da­la­ikra.

Őrület, de ezért szólítják a legidiótább módon egymást a magyar házaspárok

Őrület, de ezért szólítják a legidiótább módon egymást a magyar házaspárok

Vajon egész­sé­ges-e, ha a párok anyá­nak és apá­nak szó­lít­ják egy­mást?

Vajon egész­sé­ges-e, ha a párok anyá­nak és apá­nak szó­lít­ják egy­mást?

Az első szerelem sosem múlik: 15 döbbenetes vallomás

Az első szerelem sosem múlik: 15 döbbenetes vallomás

Fe­lejt­he­tet­len él­mény az első...

Fe­lejt­he­tet­len él­mény az első, de vajon mennyi ideig egész­sé­ges nosz­tal­gi­á­val só­vá­rogni utána? Egy netes fó­ru­mon döb­be­ne­tes be­szá­mo­ló­kat osz­tot­tak meg...

Túl van Kiskerón, hihetetlen, kibe szerelmes Dancs Annamari

Túl van Kiskerón, hihetetlen, kibe szerelmes Dancs Annamari

A szí­nész­nőt egy éve hagyta el a férje, ám nem­ré­gi­ben újra rá­ta­lált a bol­dog­ság úgy, hogy nem is ke­reste azt.

Melyik házba költöznél - mindent elárul párkapcsolatodról

Melyik házba költöznél - mindent elárul párkapcsolatodról ez a teszt

Vá­lassz a gyö­nyörű házak közül, és tudd meg, vajon mennyire bol­dog a kap­cso­lat, mely­ben élsz.

Sokkot kapott a feleség, mikor megtudta, hány éves nővel csalja a férje - nem hiszed el!

Sokkot kapott a feleség, mikor megtudta, hány éves nővel csalja a férje - nem hiszed el!

Alig egy éve ment fe­le­sé­gül a fi­a­tal nő a pár­já­hoz, és olyan po­font ka­pott, hogy egy életre nem fe­lejti el sze­gény.

Megérkezett az augusztusi szerelmi horoszkópod: Most kiderül, mi vár rád

Megérkezett az augusztusi szerelmi horoszkópod: Most kiderül, mi vár rád

Most meg­tu­dod, mit tar­to­gat szá­modra a kö­vet­kező hónap. Vajon bol­dog­sá­got? Netán rá­ta­lálsz a Nagy Ő-re?

15 tanács a hosszú kapcsolathoz boldog pároktól

15 tanács a hosszú kapcsolathoz boldog pároktól

Csak a sze­ren­csén múlna?

Vajon mi a titka azok­nak a pá­rok­nak, akik hosszú ideig élnek együtt har­mó­ni­á­ban, bol­dog­ság­ban? Csa­u­pán a sze­ren­cse kér­dése lenne?

Kiderült, ezt a sármos férfit szereti Tornóczky Anita

Kiderült, ezt a sármos férfit szereti Tornóczky Anita

Bár már rég­óta is­mer­ték egy­mást, egyi­kük sem gon­dolta volna, hogy össze­jön­nek.

Bár már rég­óta is­mer­ték egy­mást, egyi­kük sem gon­dolta volna, hogy össze­jön­nek. Egy ba­ráti sí­e­lés azon­ban min­dent meg­vál­toz­ta­tott.

Meglepő dolog derült ki Megyeri Csilla anyagi helyzetéről

Meglepő dolog derült ki Megyeri Csilla anyagi helyzetéről

Sokan talán mást gon­dol­tak róla, de most ki­de­rült, hogy Csiila a saját lábán áll.

Sokan talán mást gon­dol­tak róla, de most ki­de­rült, hogy Csiila a saját lábán áll.

Itt a bizonyíték: újra becsajozott az elvált magyar sztárénekes

Itt a bizonyíték: újra becsajozott az elvált magyar sztárénekes

Most újra bol­dog!

Vá­lása után so­káig nem ta­lált rá a sze­re­lem az éne­kesre. De most újra bol­dog!

"A konyhában aludtam, annyira féltem tőle" - megrázó vallomás

"A konyhában aludtam, annyira féltem tőle" - vallomás egy bántalmazott nőtől

Meg­rázó tör­té­ne­tét osz­totta meg ve­lünk egy nő, aki a pok­lot élte meg éve­ken át.

Sokkoló ok miatt hagyják el a nők a férjüket, íme a lista

Sokkoló ok miatt hagyják el a nők a férjüket, íme a TOP 10-es lista

A válás mind­két fél­nek fáj­dal­mas, nem csoda, ha min­denki az oko­kat ke­resi.

A válás mind­két fél­nek fáj­dal­mas, nem csoda, ha min­denki az oko­kat ke­resi. Egy fel­mé­rés ki­de­rí­tette, mi az a tíz leg­gya­ko­ribb dolog, ami miatt a nők be­ad­ják a ke­re­se­tet. Meg­döb­bentő a sor­rend!

Párkapcsolatáról vallott Dér Heni, baj van?

Párkapcsolatáról vallott Dér Heni, baj van?

A nép­szerű éne­kesnő közel 8 hó­napja alkot egy párt sze­rel­mé­vel. Ér­de­kes, amit mon­dott...

A nép­szerű éne­kesnő közel 8 hó­napja alkot egy párt sze­rel­mé­vel. Ér­de­kes, amit mon­dott...

Nem hiszed el mi vár rád most pénteken, kösd fel a gatyád EZO

Nem hiszed el mi vár rád most pénteken, kösd fel a gatyád

Nem hiszed el mi vár rád most pénteken, kösd fel a gatyád

Mu­tat­juk, mit kell ten­ned!

Pén­te­ken haj­nal­ban az új­hold a Rák je­gyé­ben lesz, itt a le­he­tő­ség, hogy elő­se­gítsd ér­zelmi, kap­cso­lati vál­to­zá­sa­i­dat. Ebben tá­mo­gat­nak a csil­la­gok.

Megcsaltak és úgy érzed, belepusztulsz? Van kiút a gödörből, ezt nézd!

Megcsaltak és úgy érzed, belepusztulsz? Van kiút a gödörből, ezt nézd!

Nem csoda, ha el­vi­sel­he­tet­len te­her­nek érzed, ha ki­de­rül a pá­rod­ról, hogy el­árult. Nem min­den kap­cso­lat ment­he­tet­len!

Megtörte a csendet, kitálalt szakítása után Orosz Barbara

Megtörte a csendet, kitálalt szakítása után Orosz Barbara

Né­hány hete dön­tött úgy, hogy új éle­tet kezd. Ál­lí­tása sze­rint ez volt élete leg­ne­he­zebb sza­kí­tása...

Né­hány hete dön­tött úgy, hogy új éle­tet kezd. Ál­lí­tása sze­rint ez volt élete leg­ne­he­zebb sza­kí­tása...