CÍMKE: 'párkapcsolat'

Így gyilkolja le a nő önbecsülését egy pokoli rossz házasság

Így gyilkolja le a nő önbecsülését egy pokoli rossz házasság

Sok­szor nem csu­pán a férfiak, de maguk a fe­le­sé­gek se ve­szik észre, hogy va­lami nem stim­mel.

Válassz egy lapot, és megtudod, mit ígér neked a szerelem!

Válassz egy lapot, és megtudod, mit ígér neked a szerelem!

Az ősi kár­tyák el­árul­ják, mi vár rád, és mit kell ten­ned cé­lo­dért.

FRISS HÍREK

Megdöbbentő, hogyan szakított a férfi a lánnyal - teljesen felbolydult tőle az internet

Megdöbbentő, hogyan szakított a férfi a lánnyal - teljesen felbolydult tőle az internet

Egé­szen vá­rat­lan, ami tör­tént.

Egé­szen vá­rat­lan, ami tör­tént. Az in­ter­ne­te­zők to­tá­li­san rá­pö­rög­tek a hírre.

Kiakadt a menyasszony, olyan bizarr hírrel rukkolt elő a vőlegény

Kiakadt a menyasszony, olyan bizarr hírrel rukkolt elő a vőlegény

Egé­szen fur­csa és szür­re­á­lis mód­ját vá­lasz­totta az el­jegy­zés­nek a férfi.

Egé­szen fur­csa és szür­re­á­lis mód­ját vá­lasz­totta az el­jegy­zés­nek a férfi.

Egy apró változtatás kell csak, és sokkal több szexhez jut a férfi

Egy apró változtatás kell csak, és sokkal több szexhez jut a férfi

A kel­le­mes külső jó alap, azon­ban egé­szen máson múlik a dolog.

A kel­le­mes külső jó alap, azon­ban az ese­tek döntő több­sé­gé­ben egé­szen máson múlik a dolog.

Menekülj, ha ezt tapasztalod a párkapcsolatodban!

Menekülj, ha ezt tapasztalod a párkapcsolatodban!

Cik­künk se­gít­sé­gé­vel ki­de­rít­he­ted, káros, mér­gező kap­cso­lat­ban élsz-e.

Óriási gyomros a Facebooktól: Ezt a statisztikát látnod kell

Óriási gyomros a Facebooktól: Ezt a statisztikát látnod kell

Bru­tá­lis sta­tisz­tika lá­tott nap­vi­lá­got: 10 000 Fa­ce­book-profilt néz­tek át a ku­ta­tók.

Bru­tá­lis sta­tisz­tika lá­tott nap­vi­lá­got: 10 000 Fa­ce­book-profilt néz­tek át a ku­ta­tók.

Melyik ágyba feküdnél - megmutatja, mit hoz a szerelem, és felfedi titkos éned

Melyik ágyba feküdnél - megmutatja, mit hoz a szerelem, és felfedi titkos éned

Vá­laszd ki, hogy me­lyik ágy vonz leg­in­kább, és láss rá sze­mé­lyi­sé­ged tit­ka­ira

Vá­laszd ki, hogy me­lyik ágy vonz leg­in­kább, és láss rá sze­mé­lyi­sé­ged rej­tett ol­da­lára.

Ez a bizonyíték rá, ha itt az ideje szakítanod...

Ez a bizonyíték rá, ha itt az ideje szakítanod...

Úgy érzed, nem vagy jó he­lyen, de még­sem vagy biz­tos benne? Se­gí­tünk dön­teni.

Úgy érzed, nem vagy jó he­lyen, de még­sem vagy biz­tos benne? Se­gí­tünk dön­teni.

Vajon megcsal a párod - ezek a jelek, melyekre fontos figyelned!

Vajon megcsal a párod - ezek a jelek, melyekre fontos figyelned!

Gya­nak­szol, de nem vagy benne biz­tos, hogy jo­go­san-e? Se­gí­tünk.

Gya­nak­szol, de nem vagy benne biz­tos, hogy jo­go­san-e? Se­gí­tünk el­dön­teni.

Kitálalt Pirner Alma: Minden nőnek ezt kéne tennie a randin

Kitálalt Pirner Alma: Minden nőnek ezt kéne tennie a randin

A sztár­anyuka azt is el­árulta, mi­lyen ruhát ajánl a höl­gyek­nek a nagy ta­lál­ko­zásra.

A sztár­anyuka azt is el­árulta, mi­lyen ruhát ajánl a höl­gyek­nek a nagy ta­lál­ko­zásra.

Hajdú Péter: Idén megtalálom az igazit

Hajdú Péter: Idén megtalálom az igazit

Egyet­len rövid kap­cso­la­tot le­szá­mítva 2 és fél éve a leg­ka­pó­sabb szingli.

Egyet­len rövid kap­cso­la­tot le­szá­mítva 2 és fél éve a leg­ka­pó­sabb szingli hí­res­ség, de már ő maga is unja ezt a ti­tu­lust és bízik benne, a 2019-es évben újra rá­ta­lál a sze­re­lem.

Micsoda nő! Ez a bikinimodell Neymar új barátnője

Micsoda nő! Ez a bikinimodell Neymar új barátnője

Együtt ka­rá­cso­nyoz­tak.

Szexi szép­ség­gel ka­rá­cso­nyo­zott a Paris Saint-Ger­main bra­zil fo­cis­tája. Úgy fest, Ney­mar újra kap­cso­lat­ban él.

Ennél röhejesebb Tinder-fotókat még nem láttál - elképesztő

Ennél röhejesebb Tinder-fotókat még nem láttál - elképesztő

Szinte min­denki sze­ren­csét pró­bált már va­la­mi­lyen in­ter­ne­tes társ­ke­reső ol­da­lon. De ők vajon mit re­mél­tek...?!

10 vadítóan szexi női tulajdonság, amitől begerjed a férfi

10 vadítóan szexi női tulajdonság, amitől begerjed a férfi

Ha biz­tosra akarsz menni, akkor al­kal­mazd az alábbi 10 be­vált tip­pet és tel­je­sen odáig lesz érted a férfi!

Ha biz­tosra akarsz menni, akkor al­kal­mazd az alábbi 10 be­vált tip­pet és tel­je­sen odáig lesz érted a férfi!

Nagyon durva, mi történik veled, ha leállsz a rendszeres szexszel

Nagyon durva, mi történik veled, ha leállsz a rendszeres szexszel

Mi tör­té­nik akkor, ami­kor egy ideje már szex­men­tes az együtt­lét? Mire lehet kö­vet­kez­tetni?

Melyik fotelbe ülnél - ez a teszt mindent elárul jövődről és boldogságodról

Melyik fotelbe ülnél - ez a teszt mindent elárul jövődről és boldogságodról

Iz­gal­mas sze­mé­lyi­ség­tesztre in­vi­tá­lunk. Meg­tud­ha­tod be­lőle, mit ígér szá­modra a jövő.

Gregor Bernadett kitálalt a magánéletéről, olyasmit mondott, amit soha

Gregor Bernadett kitálalt a magánéletéről, olyasmit mondott, amit soha

Él­vezi az egye­dül­lé­tet.

A szí­nésznő ko­ráb­ban el sem tudta kép­zelni, hogy egye­dül­álló nő­ként éljen.

Nagy, januári, szerelmi horoszkóp: kiderül, most rád talál-e a boldogság EZO

Nagy, januári, szerelmi horoszkóp: kiderül, most rád talál-e a boldogság

Nagy, januári, szerelmi horoszkóp: kiderül, most rádtalál-e a boldogság

Mit hoz­nak neked a kö­vet­kező hetek? Ki­de­rül, ha el­ol­va­sod.

Mit hoz­nak neked a kö­vet­kező hetek? Ki­de­rül, ha el­ol­va­sod, mit ígér­nek a csil­la­gok.

Itt a megcsalás új módszere: Így tünteti el párod előled a pénzt

Itt a megcsalás új módszere: Így tünteti el párod előled a pénzt

Eddig senki nem be­szélt róla...

Job­ban be­le­gon­dolva, semmi új­don­ság nincs benne, csak eddig senki nem be­szélt róla. A ku­ta­tás ered­mé­nyei döb­be­ne­te­sek...

Ma érkezik a Rák jegyébe a telihold: szerelemvarázslat az ünnepre EZO

Ma érkezik a Rák jegyébe a telihold: szerelemvarázslat az ünnepre

Ma érkezik a Rák jegyébe a telihold: szerelemvarázslat az ünnepre

Ebben az idő­szak­ban a kap­cso­la­tok el­mé­lyül­nek, csak merd meg­élni a másik kö­ze­le­dé­sét, in­ti­mi­tá­sát!

Őszintén vallott párkapcsolatáról Tücsi!

Őszintén vallott párkapcsolatáról Tücsi!

A mű­sor­ve­ze­tő­nek ha­ma­ro­san meg­szü­le­tik az első gyer­meke, ennek örö­mére pedig össze­gezte az el­múlt év ta­pasz­ta­la­tait.

A mű­sor­ve­ze­tő­nek ha­ma­ro­san meg­szü­le­tik az első gyer­meke, ennek örö­mére pedig össze­gezte az el­múlt év ta­pasz­ta­la­tait.

7 mondat, amit sose mondj egy férfinak, mert lelép

7 mondat, amit sose mondj egy férfinak, mert lelép

Van­nak mon­da­tok, me­lye­ket jobb, ha soha ki nem ej­tesz a szá­don! Ne mér­gezd meg a pár­kap­cso­la­tod.

Van­nak mon­da­tok, me­lye­ket jobb, ha soha ki nem ej­tesz a szá­don! Ne mér­gezd meg a pár­kap­cso­la­tod. Jobb, ha néha hall­gatsz!

A 13 legvadabb hazugság, amit a nők lihegtek el szex közben

A 13 legvadabb hazugság, amit a nők lihegtek el szex közben

A nők fe­jébe nehéz be­le­látni, de mi a hely­zet szex ügy­ben? Ka­pasz­kodj meg, eze­ket még te sem gon­dol­tad volna!

Megdöbbentő: ez a személyiségteszt elárulja, mi vár rád a szerelemben!

Megdöbbentő: ez a személyiségteszt elárulja, mi vár rád a szerelemben!

Kü­lö­nö­sen iz­gal­mas tesz­tet mu­ta­tunk, ami­ből ren­ge­te­get meg­tud­hatsz.

Kü­lö­nö­sen iz­gal­mas tesz­tet mu­ta­tunk, ami­ből ren­ge­te­get meg­tud­hatsz ma­gad­ról.

Ultra szűk felsőben osztja az észt Kelemen Anna

Ultra szűk felsőben osztja az észt Kelemen Anna

An­nácska ugyan nem szá­mít kü­lö­nö­sebb gu­ru­nak pár­kap­cso­lati téren, mégis ér­de­mes oda­fi­gyelni a mon­dan­dó­jára.

An­nácska ugyan nem szá­mít kü­lö­nö­sebb gu­ru­nak pár­kap­cso­lati téren, mégis ér­de­mes oda­fi­gyelni a mon­dan­dó­jára.

Nem a megcsalás a válások leggyakoribb oka

Nem a megcsalás a válások leggyakoribb oka

A hűt­len­ség mel­lett van egy sok­kal meg­ha­tá­ro­zóbb és egyre gya­ko­ribb vá­lóok is. Mu­tat­juk, mi az!

A hűt­len­ség mel­lett van egy sok­kal meg­ha­tá­ro­zóbb és egyre gya­ko­ribb vá­lóok is. Mu­tat­juk, mi az!

Bebizonyosodott a megcsalás-elmélet, elképesztő felismerés

Bebizonyosodott a megcsalás-elmélet, elképesztő tudományos felismerés

Aki egy­szer fél­re­lép, más­kor is fog?

Aki egy­szer fél­re­lép, más­kor is félre fog? Ezt igye­kez­tek ki­de­rí­teni ame­ri­kai egye­temi ku­ta­tók.

Zimány Lindának elege lett: Ezen változtatni kell

Zimány Lindának elege lett: Ezen változtatni kell

A jog­dok­tor már meg­ál­la­podna.

Zi­mány Lin­dá­nál 32 éve­sen be­telt a pohár, elege lett abból, hogy mára szinte csak a kar­ri­er­jé­nek él, ahe­lyett, hogy a csa­lád­ala­pí­tást ter­vez­getné.

Őrjítő szexben lesz részed, ha ezt mondod a feleségednek

Őrjítő szexben lesz részed, ha ezt mondod a feleségednek

Ha bejön, akkor olyan szex­­ben lesz ré­­sze­­tek, ami­­ről még a kez­­de­tek kez­de­tén is csak ál­mod­ta­tok!

Borbély Alexandra vallomása: ezért nem lehet még gyerekük Nagy Ervinnel

Borbély Alexandra vallomása: ezért nem lehet még gyerekük Nagy Ervinnel

A szí­nésznő el­árulta, ko­moly fel­adat szá­mára ha­tá­ro­zott nőnek tűnni...

A szí­nésznő el­árulta, min­den nap meg­küzd ér­zé­keny én­jé­vel...

Ledőlt a régi szextabu: Mostantól új szabály érvényes

Ledőlt a régi szextabu: Mostantól új szabály érvényes

Mu­tat­juk a rész­le­te­ket!

A leg­újabb ku­ta­tás most azt erő­sí­tette meg, ami eddig ta­bu­nak szá­mí­tott. S hogy minek kö­szön­hető ez a vál­to­zás? Mu­tat­juk a rész­le­te­ket!

Ez a szex megy nálunk: házaspárok vallottak szexuális életükről

Ez a szex megy nálunk: házaspárok vallottak szexuális életükről

Döb­be­ne­tes mon­da­tok.

A kö­vet­kező 15 pár val­lo­má­sán meg fogsz döb­benni! Ők is így gon­dol­ják? Akkor talán nem olyan nagy gáz....

Válassz egy lapot - elárulja, mit hoz neked a szerelem

Válassz egy lapot - elárulja, mit hoz neked a szerelem

Vajon rád talál a bol­dog­ság? A kap­cso­la­tod erős és szi­lárd marad? Ezekre kapsz vá­laszt most.

Vajon rád talál a bol­dog­ság? A kap­cso­la­tod erős és szi­lárd marad? Ezekre kapsz vá­laszt most.

Itt a nagy bejelentés: Újra babázna a magyar színész

Itt a nagy bejelentés: Újra babázna a magyar színész

Bár már öt­gyer­me­kes édes­apa...

Bár már öt­gyer­me­kes édes­apa, az 55 éves szí­nész, de nem zár­kó­zik el attól, hogy ha­tod­szor is át­élje a ba­bá­zás örö­meit.

Amikor az anyós dob egy hátast: Ez több, mint arcpirulós jelenet

Amikor az anyós dob egy hátast: Ez több, mint arcpirulós jelenet

Fon­tos lépés a kap­cso­lat­ban a be­mu­tat­ko­zás...

Fon­tos lépés a kap­cso­lat­ban a be­mu­tat­ko­zás, nem csoda, ha min­denki fe­szült a part­nere szü­lei előtt. Egy in­ter­ne­tes fó­ru­mon ret­tentő kínos hely­ze­te­ket me­sél­tek párok, akik­kel már meg­tör­tént a leg­rosszabb...

Itt a bizonyíték: kibékült a közkedvelt magyar sztárpár

Itt a bizonyíték: kibékült a közkedvelt magyar sztárpár

A páros női tagja az Ins­tag­ram-ol­da­lán írt ket­te­jük kap­cso­la­tá­ról. Még fotót is csa­tolt.

A páros női tagja az Ins­tag­ram-ol­da­lán írt ket­te­jük kap­cso­la­tá­ról. Még fotót is csa­tolt.

Megmentik szerelmüket: Nagy bejelentést tett Pintér Tibor szerelme

Megmentik szerelmüket: Nagy bejelentést tett Pintér Tibor szerelme

Bár az utóbbi hetek ese­mé­nyei után sokan gon­dol­hat­ják, hogy kap­cso­la­tuk ha­lálra van ítélve, a fi­a­tal lány nem így látja.

Ettől a 4 dologtól lesz boldog és harmonikus a párkapcsolatod

Ettől a 4 dologtól lesz boldog és harmonikus a párkapcsolatod

Össze­szed­tük, mik ezek az alap­dol­gok - ha mindez is­me­rős, va­ló­szí­nű­leg hosszú távon ter­vez­hetsz.

Lecsaptak a rendőrök: Újabb részletek a Hooligans énekesének ügyében

Lecsaptak a rendőrök: Újabb részletek a Hooligans énekesének ügyében

Rend­őr­ségi ügy lett a Ho­oli­gans éne­ke­sé­nek sza­kí­tá­sá­ból.

A Ri­post teg­nap el­ső­ként tudta meg: rend­őr­ségi ügy lett a Ho­oli­gans éne­ke­sé­nek sza­kí­tá­sá­ból, mi­u­tán meg­fe­nye­gette volt élet­tár­sát. Csipa már meg­bánta tet­tét, de vajon mi vitte rá arra amit tett?

Kiszivárgott: szakított a közkedvelt magyar sztárpár

Kiszivárgott: szakított a közkedvelt magyar sztárpár

In­for­má­ci­ó­ink sze­rint zá­tonyra fu­tott Muri Enikő pár­kap­cso­lata! Mi tör­tén­he­tett?

In­for­má­ci­ó­ink sze­rint zá­tonyra fu­tott Muri Enikő pár­kap­cso­lata! Pedig a 28 éves szí­nész-éne­kesnő csak a nyár kö­ze­pén je­len­tette be, hogy újra bol­dog Cseke Ka­tinka ex­férje mel­lett. Mi tör­tén­he­tett?

Vége a titkolózásnak: újra párkapcsolatban él a dögös Szorcsik Viki

Vége a titkolózásnak: újra párkapcsolatban él a dögös Szorcsik Viki

A nép­szerű szí­nésznő a Ri­post na­pi­lap­nak súgta meg bol­do­gan, hogy nin­csen egye­dül.

A nép­szerű szí­nésznő a Ri­post na­pi­lap­nak súgta meg bol­do­gan, hogy nin­csen egye­dül.

Liptai Claudia férjére fenik a fogukat a nők: Ezt üzente a műsorvezető

Liptai Claudia férjére fenik a fogukat a nők: Ezt üzente a műsorvezető

Nem kér­dés, hogy nyá­ron sok nő szíve össze­tört, ami­kor Lip­tai Cla­u­dia és férje, Pa­taki Ádám ki­mondta a bol­do­gító igent.

Elképesztően őszinte ez a személyiségteszt - mindent elárul párkapcsolatodról!

Elképesztően őszinte ez a személyiségteszt - mindent elárul párkapcsolatodról!

Ez a na­gyon iz­gal­mas teszt ren­ge­teg ti­tok­ról fel­leb­benti a fáty­lat. Tudd meg, mi­lyen va­ló­já­ban a sze­relmi éle­ted.

Ezek az energiák segítik októberben a kapcsolatodat és a szerelmet EZO

Ezek az energiák segítik októberben a kapcsolatodat és a szerelmet

Ezek az energiák segítik októberben a kapcsolatodat és a szerelmet

Mu­tat­juk mire ér­de­mes oda­fi­gyelni a hó­nap­ban.

Meg­lévő kap­cso­la­to­dat is alap­ve­tően rázza fel az új ener­gia, mu­tat­juk mire ér­de­mes oda­fi­gyelni.

Kitálalt a problémákról, ezért nem fekszik le párjával a TV2 sztárja

Kitálalt a problémákról, ezért nem fekszik le párjával a TV2 sztárja

A mű­sor­ve­zető el­dön­tötte, hogy addig nem bújik ágyba ked­ve­sé­vel, amed­dig az le nem adja a fel­gyü­lem­lett súly­fe­les­le­gét.

Totális szexmentes zóna: Így tűnik el az orgazmus a hálószobából

Totális szexmentes zóna: Így tűnik el az orgazmus a hálószobából

Alat­to­mos jelek fi­gyel­mez­tet­nek min­den párt, ami­kor kezd ki­hűlni az ágy...

Alat­to­mos jelek fi­gyel­mez­tet­nek min­den párt, ami­kor kezd ki­hűlni az ágy, de sok­szor hiába...

Ízekre szedi a net ezt a nőt - nem hiszed el, mit tett a pasijával

Ízekre szedi a net ezt a nőt - nem hiszed el, mit tett a pasijával

Ennél el­ké­pesz­tőbb uta­sí­tá­so­kat még nem is lát­tunk. Olyan lis­tát ka­pott a férfi, hogy a fal adja a má­si­kat!

Ennél el­ké­pesz­tőbb uta­sí­tá­so­kat még nem is lát­tunk. Olyan lis­tát ka­pott a férfi, hogy a fal adja a má­si­kat!

Ez a helyzet Tolvai Reni és Kállay Saunders között: megszólaltak!

Ez a helyzet Tolvai Reni és Kállay Saunders között: megszólaltak!

Sosem tet­ték ki a ki­ra­katba a ma­gán­éle­tü­ket, ezért sem le­he­tett soha tudni, va­lódi sze­re­lem van-e kö­zöt­tük.

Bochkor Gábor és Várkonyi Andrea megerősítették a hírt: Szétköltöztek!

Bochkor Gábor és Várkonyi Andrea megerősítették a hírt: Szétköltöztek!

Senki nem sej­tette, hogy hó­na­pok­kal ez­előtt vál­ságba ke­rült a csi­nos tévés és a rá­diós mű­sor­ve­zető kap­cso­lata.

Exkluzív fotók, less be Nagy Kata álomotthonába

Exkluzív fotók, less be Nagy Kata álomotthonába

A Ri­post­nak el­árul­ták, kü­lön­le­ges nevet adtak ott­ho­nuk­nak. De meg­is­mer­ke­dé­sük rész­le­te­ibe is be­avat­tak min­ket.

A Ri­post­nak el­árul­ták, kü­lön­le­ges nevet adtak ott­ho­nuk­nak. De meg­is­mer­ke­dé­sük rész­le­te­ibe is be­avat­tak min­ket.

Lebukott a dögös sztármami: szemérmetlenül flörtölt egykori párjával

Lebukott a dögös sztármami: szemérmetlenül flörtölt egykori párjával

Újra össze­jött az exé­vel.

Öt év kü­lön­lét után ismét egy­másra ta­lált Eli­za­beth Hur­ley és Shane Warne.

Felvállalta, új pasija van Xantus Barbarának

Felvállalta, új pasija van Xantus Barbarának

A szí­nésznő hét éve vált el.

A szí­nésznő hét éve vált el. Azóta egye­dül volt, most be­val­lotta, hogy újra bol­dog pár­kap­cso­lat­ban él.

Így változik a szerelmi életed októberben a csillagjegyed szerint EZO

Így változik a szerelmi életed októberben a csillagjegyed szerint

Így változik a szerelmi életed októberben a csillagjegyed szerint

A sze­xu­a­li­tás a kap­cso­la­tok egyik alap­pil­lére, de van még né­hány dolog, ami leg­alább ennyire szá­mít, ha tény­leg a bol­dog­ság a cél.

Így lehet egy sértődött nőt kiengesztelni, 15 jól bevált trükk

Így lehet egy sértődött nőt kiengesztelni, 15 jól bevált trükk

Va­kar­hatja a fejét a férfi­em­ber, ha ma­gára ha­ra­gí­totta a pár­ját, sok­szor na­po­kig tart a mo­soly­szü­net.

Va­kar­hatja a fejét a férfi­em­ber, ha ma­gára ha­ra­gí­totta a pár­ját, sok­szor na­po­kig tart a mo­soly­szü­net. Van­nak azon­ban, akik ké­pe­sek egy-két jól irány­zott mon­dat­tal meg­nyug­tatni a csajt. Férfiak val­lot­tak a leg­jobb tech­ni­kák­ról!

Magánéletéről vallott a TV2 sztárja: Nehezen kötelezi el magát

Magánéletéről vallott a TV2 sztárja: Nehezen kötelezi el magát

Im­má­ron más­fél éve annak, hogy reg­ge­lente a Mokka nézői Szabó Dó­rá­val éb­red­het­nek, így könnyen azt gon­dol­hat­ják, hogy min­dent tud­nak róla.

Im­má­ron más­fél éve annak, hogy reg­ge­lente a Mokka nézői Szabó Dó­rá­val éb­red­het­nek, így könnyen azt gon­dol­hat­ják, hogy min­dent tud­nak róla. Az eg­zo­ti­kus meg­je­le­nésű mű­sor­ve­zető azon­ban jóval sok­ol­da­lúbb annál, mint amit a több­ség tud róla.

Apja mutatta be szerelmének a TV2 sztárját!

Apja mutatta be szerelmének a TV2 sztárját!

A Sz­tár­ban Sz­tár­ban tér vissza anya­csa­tor­ná­já­hoz Szőcs Reni, aki­vel az el­múlt két évben na­gyot for­dult a világ.

A Sz­tár­ban Sz­tár­ban tér vissza anya­csa­tor­ná­já­hoz Szőcs Reni, aki­vel az el­múlt két évben na­gyot for­dult a világ. Sza­kí­tása után rá­ta­lált a sze­re­lem, új ked­ve­sé­vel más­fél éve bol­dog pár­kap­cso­lat­ban él. A Star Academy győz­tese a Ri­post-nak be­szélt arról, ho­gyan ala­kul az élete.

Hien vallomása: Csak kalandjaim voltak Amerikában

Hien vallomása: Csak kalandjaim voltak Amerikában

Hu­za­mo­sabb időt tölt majd itt­hon.

Anya­csa­tor­nája ked­véért ha­za­tért Ma­gyar­or­szágra Hien! Az éne­kesnő hosszú idő után hu­za­mo­sabb időt tölt majd itt­hon, mi­u­tán le­he­tő­sé­get ka­pott a TV2 si­ker­mű­so­rá­ban, a Sz­tár­ban Sz­tár­ban.

30 napos szexkihívás: Ezt minden megfáradt párkapcsolatban ki kell próbálni!

30 napos szexkihívás: Ezt minden megfáradt párkapcsolatban ki kell próbálni!

A 30 napra szóló ki­há­vás­cso­mag ga­ran­tál­tan iz­gal­massá tesz bár­mi­lyen lapos kap­cso­la­tot.

Drámai vallomás, mélypontra került Pintér Tibor kapcsolata

Drámai vallomás, mélypontra került Pintér Tibor kapcsolata

Az el­múlt né­hány hónap meg­vi­selte őket.

Az el­múlt né­hány hónap meg­vi­selte őket.

Ezért utálja a feleség, amikor a férj jó erősen belemarkol a fenekébe

Ezért utálja a feleség, amikor a férj jó erősen belemarkol a fenekébe

A férfiak nem tud­nak el­len­állni pár­juk fe­ne­ké­nek, meg kell mar­kolni. Ám van­nak nők, akik emi­att ha­tal­mas pa­tá­liát csap­nak.

30 napos szexkihívás: Ezt minden megfáradt párkapcsolatban be kell vállalni!

30 napos szexkihívás: Ezt minden megfáradt párkapcsolatban be kell vállalni!

Íme a 30 napra szóló ki­hí­vás­cso­mag, mellyel újra iz­gal­massá te­hető a sze­xu­á­lis élet.

Válassz egy kártyát, és megtudod, rád talál-e a szerelem

Válassz egy kártyát, és megtudod, rád talál-e a szerelem

Va­lódi és hasz­nos ta­ná­cso­kat kapsz a la­pok­tól, me­lyek meg­üze­nik szá­modra a jövőt. Élj az út­mu­ta­tá­suk­kal!

Va­lódi és hasz­nos ta­ná­cso­kat kapsz a la­pok­tól, me­lyek meg­üze­nik szá­modra a jövőt. Élj az út­mu­ta­tá­suk­kal!

Megmutatta gyönyörű barátnőjét Fenyő Iván

Megmutatta gyönyörű barátnőjét Fenyő Iván

Bár min­dig is tá­volt állt tőle, hogy be­mu­tassa ak­tu­á­lis ba­rát­nő­jét, a mos­tani ked­ve­sé­vel ki­vé­telt tett: a Kor­ha­tá­ros sze­re­lem pre­mier előtti ve­tí­té­sére kézen fogva ér­kez­tek.

A Kor­ha­tá­ros sze­re­lem pre­mier előtti ve­tí­té­sére kézen fogva ér­kez­tek.

Ezek a kristályok és kövek boldog szerelmet hoznak és erősítik kapcsolatod EZO

Ezek a kristályok és kövek boldog szerelmet hoznak és erősítik kapcsolatod

Ezek a kristályok és kövek boldog szerelmet hoznak és erősítik kapcsolatod

Ha sze­ret­néd, hogy sze­relmi éle­ted még tel­je­sebb és bol­do­gabb le­gyen, akkor mu­tat­juk, mit kell ten­ned!

Megszólalt a válófélben lévő Dancs Annamari: az új szerelemről beszélt

Megszólalt a válófélben lévő Dancs Annamari: az új szerelemről beszélt

A sztár­anyuka elő­ször be­szélt rész­le­te­seb­ben új kap­cso­la­tá­ról.

A sztár­anyuka elő­ször be­szélt rész­le­te­seb­ben új kap­cso­la­tá­ról.

Exkluzív, először beszélt új szerelméről Fresh Andi

Exkluzív, először beszélt új szerelméről Fresh Andi

Újra pár­kap­cso­lat­ban él. Bol­dog­sá­gá­ról a Ri­post­nak me­sélt a szexi éne­kesnő.

Újra pár­kap­cso­lat­ban él. Bol­dog­sá­gá­ról a Ri­post­nak me­sélt a szexi éne­kesnő.

Exkluzív interjút adott a magyar énekesnő: Cáfolja a pletykákat

Exkluzív interjút adott a magyar énekesnő: Cáfolja a pletykákat

Idő­ről időre fel­röp­pen a pletyka...

Idő­ről időre fel­röp­pen a pletyka, hogy Tol­vai Reni és Kál­lay Sa­un­ders And­rás kap­cso­lata tu­laj­don­kép­pen nem is lé­te­zik.

Így derítheted ki legbiztosabban, ha megcsal a párod

Így derítheted ki legbiztosabban, ha megcsal a párod

Össze­gyűj­töt­tük a leg­gya­nú­sabb je­le­ket, és mu­ta­tunk egy tesz­tet is, mely alap­ján már biz­tosra me­hetsz.

Így hülyítette a naiv nőt a magyar férfi, durva, ami történt

Így hülyítette a naiv nőt a magyar férfi, durva, ami történt

A ma­ga­biz­tos nő­csá­bá­szok azt hi­szik, hogy a nők vég­te­le­nül os­to­bák, és fo­gal­muk sincs arról, mi zaj­lik a hátuk mö­gött.

A ma­ga­biz­tos nő­csá­bá­szok azt hi­szik, hogy a nők vég­te­le­nül os­to­bák, és fo­gal­muk sincs arról, mi zaj­lik a hátuk mö­gött. Nos, szá­mukra rossz hír, hogy hiába akad egy-két ál­do­zat a ho­rogra, a több­ség pon­to­san is­meri a mód­sze­re­ket és ke­rüli ezt a férfi­tí­pust. Meg­döb­bentő be­szá­mo­lók a neten...