Egészen bizarr a legújabb szexőrület, iszonyatos titkot árultak el a nők

Egészen bizarr a legújabb szexőrület, iszonyatos titkot árultak el a nők

Az ön­fe­ledt szex egy­fajta ösz­tön­lény­ál­la­pot, ami­kor a lélek leg­mé­lyebb tit­kai ke­rül­het­nek fel­színre. Ám erre a vi­sel­ke­dés­for­mára egy­sze­rűen nem vol­tunk fel­ké­szülve. Döb­be­ne­tes, mit mű­vel­nek a férfiak!

10 női duma, amitől falnak mennek a férfiak

10 női duma, amitől falnak mennek a férfiak

Min­den férfi meg­ta­pasz­talja, mi­lyen is az, ami­kor egy oda­vá­gott mon­dat­tól meg lehet őrülni. Íme!

Pikáns vallomás: Megváltoztak Kelemen Anna szexuális szokásai!

Pikáns vallomás: Megváltoztak Kelemen Anna szexuális szokásai!

Nem lenne csoda, ha párja meg­őrülne a fél­té­keny­ség­től!

Nem lenne csoda, ha párja meg­őrülne a fél­té­keny­ség­től!

10 jelből felismerheted, hogy egészséges párkapcsolatban élsz

10 jelből felismerheted, hogy egészséges párkapcsolatban élsz

Sze­ret­néd meg­tudni, hogy ki­egyen­sú­lyo­zott, har­mo­ni­kus kap­cso­lat­ban élsz-e? Mu­tat­juk, mire fi­gyelj!

Ezért szexelünk éppen ennyit: Itt a tudományos magyarázat!

Ezért szexelünk éppen ennyit: Itt a tudományos magyarázat!

Ezekre az ada­tokra mi sem szá­mí­tot­tunk, mu­tat­juk a rész­le­te­ket!

Ezekre az ada­tokra mi sem szá­mí­tot­tunk, mu­tat­juk a rész­le­te­ket!

Ezt tedd a hálószobában, hogy tökéletes legyen a kapcsolatod!

Ezt tedd a hálószobában, hogy tökéletes legyen a kapcsolatod!

A jó kap­cso­lat alap­jait a há­ló­szo­bá­ban te­he­ted le. Most nem arról lesz szó, amire elő­ször gon­dolsz.

Elképesztő szexadat: Hihetetlen, mi történt az aktusokkal 10 év alatt

Elképesztő szexadat: Hihetetlen, mi történt az aktusokkal 10 év alatt

A leg­újabb vizs­gá­la­tok sze­rint for­ra­dalmi jel­legű vál­to­zá­sok zaj­la­nak a sze­xu­a­li­tás­ban, mu­tat­juk a rész­le­te­ket!

Lerántotta a leplet: Izgalmas részletek Stohl András kapcsolatáról

Lerántotta a leplet: Izgalmas részletek Stohl András kapcsolatáról

Bő­be­szédű volt egy a neve el­hall­ga­tá­sát kérő in­for­má­tor...

Azt is mond­hat­nánk, bő­be­szédű volt egy a neve el­hall­ga­tá­sát kérő in­for­má­tor...

Náluk bizarrabb párkeresőket még nem látott a Tinder! És te sem!

Náluk bizarrabb párkeresőket még nem látott a Tinder! És te sem!

Nem kell min­den fo­tó­nak szu­per­nek len­nie. De ezt ho­gyan gon­dol­ták...?

Nem kell min­den fo­tó­nak szu­per­nek len­nie. De ezt mégis ho­gyan gon­dol­ták...?

Zámbó Krisztián konzervatív nézeteket vall a szerelemről!

Zámbó Krisztián konzervatív nézeteket vall a szerelemről!

Na­gyon várja már az iga­zit.

Az éne­kes nem szí­ve­sen en­gedné a ba­rát­nő­jét szó­ra­kozni, hi­szen sze­rinte ilyen eset­ben nagy a meg­csa­lás esé­lye.

Pikáns körülmény a házasságban: Ezért csalják meg férjüket a nők

Pikáns körülmény a házasságban: Ezért csalják meg férjüket a nők

A leg­újabb fel­mé­rés fel­fedi, mi ve­zeti rá a nőket arra, hogy sta­bil pár­kap­cso­la­tuk el­le­nére mégis fél­re­lép­je­nek.

Bevallotta az igazságot: Ezért élt 20 évig egyedül Andor Éva

Bevallotta az igazságot: Ezért élt 20 évig egyedül Andor Éva

Rit­kán be­szél a ma­gán­éle­té­ről, a Ri­post­tal mégis ki­vé­telt tett.

A csi­nos hír­adós rit­kán be­szél a ma­gán­éle­té­ről, a Ri­post­tal mégis ki­vé­telt tett.

Lelki háttere van Orosz Barbi hajszín váltásának

Lelki háttere van Orosz Barbi hajszín váltásának

Orosz Barbi eddig nem be­szélt róla, de pon­tos okai van­nak, hogy meg­vált vörös fürt­je­i­től...

Orosz Barbi eddig nem be­szélt róla, de pon­tos okai van­nak, hogy meg­vált vörös fürt­je­i­től...

Zimány Linda újrakezdené Kedves Ferenccel

Zimány Linda újrakezdené Kedves Ferenccel

Zi­mány Linda rit­kán nyi­lat­ko­zik...

Zi­mány Linda rit­kán nyi­lat­ko­zik nyíl­tan a ma­gán­éle­té­ről, most azon­ban va­lami ki­kí­ván­ko­zott be­lőle.

Végre kiderült, miért szingli még mindig Baronits Gábor

Végre kiderült, miért szingli még mindig Baronits Gábor

Őszin­tén val­lott ma­gán­éle­té­ről.

A nép­szerű szí­nész őszin­tén val­lott ma­gán­éle­té­ről a Ri­post­nak.

Kiderült a titok: Ezért halasztja el esküvőjét Weisz Fanni és szerelme!

Kiderült a titok: Ezért halasztja el esküvőjét Weisz Fanni és szerelme!

Ki­csat­tan a bol­dog­ság­tól a gyö­nyörű mo­dell és párja, a lagzi azon­ban még várat ma­gára! El­árul­ták, mi ennek az oka!

Kínos helyzetbe hozták magánélete miatt Vastag Csabát

Kínos helyzetbe hozták magánélete miatt Vastag Csabát

Már gőz­erő­vel ké­szül.

Vas­tag Csaba már gőz­erő­vel ké­szül A Nagy Duett jö­vő­heti adá­sára Áb­ra­hám Edit szí­nész­nő­vel.

Kitálalt Ganxsta Zolee édesapja: Fia nőügyeiről vallott

Kitálalt Ganxsta Zolee édesapja: Fia nőügyeiről vallott

A nép­szerű rap­per édes­apja ki­fe­cse­gett né­hány apró tit­kot. De vajon mit szól ehhez Dög­légy Zolee?

A nép­szerű rap­per édes­apja ki­fe­cse­gett né­hány apró tit­kot. De vajon mit szól ehhez Dög­légy Zolee?

Ez a hosszú párkapcsolat titka, felmelegített szerelmek

Ez a hosszú párkapcsolat titka, felmelegített szerelmek a sztárvilágban

A pszi­cho­ló­gu­sok ál­lí­tása sze­rint a fel­me­le­gí­tett kap­cso­la­tok­nak semmi ér­telme nincs, ugyanis a prob­lé­mák idő­vel újra fel­színre jön­nek.

Ezért járt pszichológushoz a magyar sztár

Ezért járt pszichológushoz a magyar sztár

Szak­em­ber­hez for­dult Os­várt Andi.

Imádja a kö­zön­ség, ver­sen­ge­nek érte a kül­földi fil­me­sek, mégis szak­em­ber se­gít­sé­gét kérte Os­várt And­rea.

Hűha, ilyen a tökéletes nő Árpa Attila szerint

Hűha, ilyen a tökéletes nő Árpa Attila szerint

A sár­mos szí­nész, ren­dező egy­ál­ta­lán nem be­szél ma­gán­éle­té­ről. Most ki­vé­telt tett, ugyanis ba­rát­nő­jé­ről me­sélt egy mű­sor­ban.

A sár­mos szí­nész, ren­dező egy­ál­ta­lán nem be­szél ma­gán­éle­té­ről. Most ezzel ki­vé­telt tett, ugyanis ba­rát­nő­jé­ről me­sélt egy mű­sor­ban.

Ilyen az, amikor a fotós művészetté teszi a pornográfiát!

Ilyen az, amikor a fotós művészetté teszi a pornográfiát!

Fan­tasz­ti­kus fény­ké­pek ké­szül­nek, ha egy fotós az ero­ti­kát a mű­vész sze­mé­vel látja meg.

Fan­tasz­ti­kus fény­ké­pek ké­szül­nek, ha egy fotós az ero­ti­kát a mű­vész sze­mé­vel látja meg. Gyö­nyörű fel­vé­te­le­ket mu­ta­tunk.

Így vallott magánéletéről Détár Enikő

Így vallott magánéletéről Détár Enikő

Hi­te­le­sen játssza az el­ha­gyott nejet...

Hi­te­le­sen játssza az el­ha­gyott fe­le­sé­get...

Négy hónapos kisfiával pózol a TV2 sztárja

Négy hónapos kisfiával pózol a TV2 sztárja

Nem bír be­telni kisfi­á­val a hír­adós.

Nem bír be­telni kisfi­á­val Gönczi Gábor.

Erre nem számítottunk, döbbenetes vallomás Zimány Lindától

Erre nem számítottunk, döbbenetes vallomás Zimány Lindától

Zi­mány Linda is sze­re­pel az áp­ri­lis 2-án in­duló A Nagy Du­ett­ben.

Mos­tan­tól nem titok, hogy Zi­mány Linda is sze­re­pel az áp­ri­lis 2-án in­duló A Nagy Du­ett­ben. Az egy­kori mo­dell a Ri­post-nak el­mondta, ren­ge­te­get dol­go­zik ügy­véd­je­lölt­ként, ezért szinte ki­zárt­nak tartja, hogy mos­ta­ná­ban új sze­relme le­gyen.

7 árulkodó jel: Amikor a feleség titokban félrelép

7 árulkodó jel: Amikor a feleség titokban félrelép

Min­dig van­nak árul­kodó jelek. Légy ala­pos, a kö­vet­ke­zőkre fi­gyelj oda!

Bi­zony elő­for­dul­hat, rá­adá­sul pont akkor, ami­kor nem is szá­mí­ta­nál rá, hogy ked­ve­sed más­sal is ran­diz­gat. De min­dig van­nak árul­kodó jelek.

Sebestyén Balázs tudja, mi kell a nőnek

Sebestyén Balázs tudja, mi kell a nőnek

Ezer­számra írtak a nők Se­bes­tyén Ba­lázs­ék­nak.

A Reg­geli Show já­té­kába olyan höl­gyek je­lent­kez­het­tek, akik úgy érzik, el­ha­nya­golja őket a ked­ve­sük.

Döntő hétvége vár Hajdú Péterre és kedvesére

Döntő hétvége vár Hajdú Péterre és kedvesére

A mű­sor­ve­zető ezért várt volna...

A mű­sor­ve­zető nem vé­let­le­nül várt volna azzal, hogy elő­áll­jon új kap­cso­la­tá­val, hi­szen egy na­gyon fon­tos ta­lál­kozó még hát­ra­van...

Váratlan fordulat: Lerántja a leplet szerelmi életéről Baukó Éva

Váratlan fordulat: Lerántja a leplet szerelmi életéről Baukó Éva

Sze­re­lem­től ittas Baukó Éva,

Sze­re­lem­től ittas Baukó Éva, aki­nek bol­dog­sá­gát csak te­tézi, hogy ked­vese egy egész világ előtt fel­vál­lalta kap­cso­la­tu­kat.

A nők 67%-a egészen elképesztő dolgokra gondol orgazmus közben

A nők 67%-a egészen elképesztő dolgokra gondol orgazmus közben

Esze­lős gon­do­la­tok ci­káz­nak a fe­jük­ben or­gaz­mus előtt, alatt és után is.

Bi­zony, van némi bája annak, hogy a nők szex köz­ben is ké­pe­sek egy­szerre több min­denre kon­cent­rálni. Gyak­ran esze­lős gon­do­la­tok ci­káz­nak a fe­jük­ben or­gaz­mus előtt, alatt és után is.

Nyílt levélben buzdítják szakításra Hódi Pamelát!

Nyílt levélben buzdítják szakításra Hódi Pamelát!

A csi­nos anyu­ká­ról töb­ben úgy gon­dol­ják, rossz pél­dát mutat a többi nőnek.

A csi­nos anyu­ká­ról töb­ben úgy gon­dol­ják, rossz pél­dát mutat a többi nőnek.

5 árulkodó jel: ezt figyeld, és kiderül, hogy a nő nemrég szexelt

5 árulkodó jel: ezt figyeld, és kiderül, hogy a nő nemrég szexelt

A mo­soly­gós nők­nek jó eséllyel ki­adós éj­sza­ká­ban volt ré­szük. Ha fi­gye­led a je­le­ket, te is tudni fogod, me­lyik nő hun­cut.

Mit tegyünk, ha meg akarunk hódítani egy férfit?

Mit tegyünk, ha meg akarunk hódítani egy férfit?

Tet­szik egy férfi, de nem tudod, ho­gyan csá­bítsd el? Hidd el, nem is olyan bo­nyo­lult az egész, csak né­hány ap­ró­sá­got kell előre el­ter­vez­ned!

Ne Valentin-napon szeress! Évente 365 napod van rá...!

Ne Valentin-napon szeress! Évente 365 napod van rá...!

Imá­dod ezt az ün­ne­pet? Vagy pont, hogy a fal­nak mész tőle? Mind­egy, me­lyik cso­portba tar­to­zol, mert pró és kontra ér­vünk is van.

Meglepő: ezt a női testrészt imádják legjobban a férfiak!

Meglepő: ezt a női testrészt imádják legjobban a férfiak! Nem azt, amire gondolsz...

Egy fel­mé­rés­ből ki­de­rült, hogy egy­ál­ta­lán nem az a vá­lasz, amit tip­pel­nél...

Szingli vagy? Ezen a 10 dolgon változtass!

Szingli vagy? Ezen a 10 dolgon változtass!

Ideig-óráig, sőt, akár hó­na­po­kig, vagy né­hány évig lehet szingli az ember, de ha már hosszú évek óta nem jön az Igazi, akkor bi­zony ér­de­mes el­gon­dol­kodni egy pil­la­natra. De se­gí­tünk!

Ideig-óráig, sőt, akár hó­na­po­kig, vagy né­hány évig lehet szingli az ember, de ha már hosszú évek óta nem jön az Igazi, akkor bi­zony ve­lünk van a baj!

Bolgár sztárra cserélték Hamiltont

Bolgár sztárra cserélték Hamiltont

Min­den jel arra mutat, hogy az éne­kes össze­jött Sa­rap­ova volt pa­si­já­val.

Leg­alábbis min­den jel arra mutat, hogy az ame­ri­kai sztár­éne­kes össze­jött azzal a te­ni­sze­ző­vel, aki ko­ráb­ban Ma­rija Sa­rap­ova párja volt.

Szerelméről mesélt Osvárt Andrea

Szerelméről mesélt Osvárt Andrea

A szí­nésznő el­is­mert­nek szá­mít az itt­honi és a kül­földi fil­mes vi­lág­ban is.

A szí­nésznő el­is­mert­nek szá­mít az itt­honi és a kül­földi fil­mes vi­lág­ban is. Nem sze­ret ma­gán­éle­té­ről be­szélni, azon­ban most ki­vé­telt tett.

Majkáéknál hamarosan jöhet a következő baba

Majkáéknál hamarosan jöhet a következő baba

Ahogy végez Az 50 mil­liós játszma élő adá­sá­val, rohan is haza csa­lád­já­hoz a mű­sor­ve­zető.

Ahogy végez Az 50 mil­liós játszma élő adá­sá­val, rohan is haza csa­lád­já­hoz a mű­sor­ve­zető.

Várkonyi hordja a nadrágot Bochkoréknál

Várkonyi hordja a nadrágot Bochkoréknál

Meg­lepő ki­je­len­tést tett Vár­ko­nyi And­rea a mű­so­rá­ban, ami­kor a férfi-női sze­re­pek­ről be­szél­get­tek.

Meg­lepő ki­je­len­tést tett Vár­ko­nyi And­rea Mi­csoda Nők! című mű­so­rá­ban, ami­kor a férfi-női sze­re­pek­ről be­szél­get­tek.

Komoly depresszióval küzdött Kucsera Gábor

Komoly depresszióval küzdött Kucsera Gábor

Ko­moly lelki ví­vó­dás­sal küz­dött.

Ko­moly lelki ví­vó­dás­sal küz­dött az egy­kori ka­ja­kos, de fe­le­sé­gé­vel, Sza­bi­ná­val ezt az idő­sza­kot is túl­vé­szel­ték együtt.

Sarka Kata állítja, Hajdú elárulta magát

Sarka Kata állítja, Hajdú elárulta magát

Péter fo­lya­ma­to­san cáfol, de fe­le­sége most egé­szen fur­csa ki­je­len­tést tett.

Sarka Kata hosszú hetek óta ál­lítja, fér­jé­nek a sza­kí­tás óta már van új kap­cso­lata. Péter fo­lya­ma­to­san cáfol, de fe­le­sége most egé­szen fur­csa ki­je­len­tést tett.

Ha ezt a hibát elköveted, akkor örökre felejtsd el a második randit

Ha ezt a hibát elköveted, akkor örökre felejtsd el a második randit

Miért nem si­ke­rül jól az is­mer­ke­dés? Ér­de­mes el­gon­dol­kozni...

Miért nem si­ke­rül jól az is­mer­ke­dés? Hol rom­lik el az idil­li­nek ígér­kező ta­lál­kozó? Ér­de­mes el­gon­dol­kozni...

Kitálalt Nagy Adri: Ezért nem találok magamnak pasit

Kitálalt Nagy Adri: Ezért nem találok magamnak pasit

Ké­szen állna a sze­re­lemre, is­mer­kedne is, de még­sem jön össze. Meg­lepő őszin­te­ség­gel vall ma­gán­éle­té­ről.

Ké­szen állna a sze­re­lemre, is­mer­kedne is, de még­sem jön össze. Meg­lepő őszin­te­ség­gel vall ma­gán­éle­té­ről.

Úgy érzed, megcsal a párod? Segítünk, hogy kiderüljön!

Úgy érzed, megcsal a párod? Segítünk, hogy kiderüljön!

Vajon csak túl­re­a­gá­lod?

Még a leg­sta­bi­labb kap­cso­lat­ban is meg­je­le­nik néha a fél­té­keny­ség. Vajon tény­leg csak túl­re­a­gá­lod a dol­go­kat, vagy jogos a fél­té­keny­ség?

Íme az igazság: ezért vagy szingli

Íme az igazság: ezért vagy szingli

Ha nem vagy sze­ren­csés a pa­sik­kal, mu­tat­juk, miért!

Évek óta ke­re­sed az igaz sze­rel­met, a szá­modra tö­ké­le­tes pár­kap­cso­la­tot? Ha nem vagy sze­ren­csés a pa­sik­kal, vagy ál­lan­dóan egye­dül vagy, mu­tat­juk, miért!

Pintér Tibor elmesélte szakítása eredeti okait

Pintér Tibor elmesélte szakítása eredeti okait

Pin­tér Tibor és párja két hónap után sza­kí­tot­tak. Azóta kü­lön­böző hí­re­ket le­he­tett ol­vasni az okok­ról, most Tibor törte meg a csen­det.

Pin­tér Tibor és párja két hónap után sza­kí­tot­tak. Azóta kü­lön­böző hí­re­ket le­he­tett ol­vasni az okok­ról, most Tibor törte meg a csen­det.

Lehúz a kapcsolatod? Ezek a jelek megmutatják!

Lehúz a kapcsolatod? Ezek a jelek megmutatják!

Ami­kor be­le­kez­dünk egy kap­cso­latba, abban re­mény­ke­dünk, hogy a pá­runk segít majd a leg­job­bat ki­hozni ma­gunk­ból.

Ami­kor be­le­kez­dünk egy kap­cso­latba, abban re­mény­ke­dünk, hogy a pá­runk segít majd a leg­job­bat ki­hozni ma­gunk­ból. Saj­nos ez nem min­dig tör­té­nik meg - néha egye­ne­sen vissza­fog, lehúz a kap­cso­lat. Vajon hon­nan ve­he­ted észre, ha veled is ez tör­té­nik?

Hódi Pamela keservesen zokogott régi emlékei miatt

Hódi Pamela keservesen zokogott régi emlékei miatt

A Há­ló­szo­ba­tit­kok ven­dé­gei Berki Krisz­tián és Hódi Pa­mela vol­tak, akik intim tit­ka­ik­ról me­sél­tek.

A Há­ló­szo­ba­tit­kok leg­újabb adá­sá­nak ven­dé­gei Berki Krisz­tián és Hódi Pa­mela vol­tak, akik eddig sosem hal­lott intim tit­ka­ik­ról me­sél­tek.

Hálószobai titokról vallott Tóth Vera

Különös hálószobai titokról vallott Tóth Vera

A sze­re­lem most nem ko­pog­tat az aj­ta­ján.

Az éne­kesnő az el­múlt tíz hó­nap­ban több mint 35 ki­ló­tól sza­ba­dult meg, de a sze­re­lem még nem ko­pog­tat az aj­ta­ján.

Ezt tedd, hogy ne csaljon meg a párod

Ezt tedd, hogy ne csaljon meg a párod

Sze­ret­néd, ha a kap­cso­la­tod va­ló­ban egy életre szólna?

Sze­ret­néd, ha a kap­cso­la­tod va­ló­ban egy életre szólna? Hidd el, nem is olyan nehéz meg­tar­tani a sze­rel­me­det. Ha ezt a négy trük­köt meg­fo­ga­dod, min­dig hű marad hoz­zád.

Exkluzív: Így készül az apaszerepre Tabáni István

Exkluzív: Így készül az apaszerepre Tabáni István

Kü­lön­le­ges in­ter­jút adott a Ri­post­nak.

Kü­lön­le­ges in­ter­jút adott a Ri­post­nak, mely­ben a jö­vő­beni ter­ve­i­ről, a há­zas­élet­ről, és nem utol­só­sor­ban a csa­lád­ala­pí­tás­ról is be­szélt.

Így taszítod el magadtól a férfiakat, anélkül, hogy észrevennéd

Így taszítod el magadtól a férfiakat, anélkül, hogy észrevennéd

Ne­he­zen in­dul­nak a kap­cso­la­taid, vagy hamar véget érnek? Fo­gal­mad sincs, hogy mi a baj?

Eltitkolt híres szerelmeiről mesélt a színésznő

Eltitkolt híres szerelmeiről mesélt a színésznő

Fodor Zsóka le­rán­totta a lep­let ed­digi pár­kap­cso­la­ta­i­ról...

Fodor Zsóka le­rán­totta a lep­let ed­digi pár­kap­cso­la­ta­i­ról....

Elképesztő csajozási szokásai vannak Zámbó Krisztiánnak

Elképesztő csajozási szokásai vannak Zámbó Krisztiánnak

Sze­ret a nőkre köl­teni.

A fi­a­tal éne­kes hó­na­pok­kal ez­előtt sza­kí­tott ko­rábbi sze­rel­mé­vel, és mára ké­szen áll egy új kap­cso­latra. Azt sem tit­kolja, sze­ret nőkre köl­teni.

Szabó Zsófi és férje tudja, mi a hosszú házasság titka

Szabó Zsófi és férje tudja, mi a hosszú házasság titka

Nem­rég kö­töt­ték össze éle­tü­ket.

Nem­rég kö­töt­ték össze éle­tü­ket. A pár kö­zött azóta is tom­bol a sze­re­lem.

7 tény, ami közös minden intelligens nőben!

7 tény, ami közös minden intelligens nőben!

Egyre több férfi pa­nasz­ko­dik: már nem elég, ha egy nő szép, cuki és ott­ho­no­san mozog a kony­há­ban. In­tel­li­gens nőt bár­hol ta­lál­ha­tunk

Egyre több férfi pa­nasz­ko­dik: már nem elég, ha egy nő szép, cuki és ott­ho­no­san mozog a kony­há­ban. In­tel­li­gens nőt bár­hol ta­lál­ha­tunk

Közösségi oldalán vallott szerelmet Zsidró Tamás

Közösségi oldalán vallott szerelmet Zsidró Tamás

A képet el­nézve nem is le­hetne sze­rel­me­sebb a mes­ter­fod­rász és gyö­nyörű párja, Dobó Kata.

A képet el­nézve nem is le­hetne sze­rel­me­sebb a mes­ter­fod­rász és gyö­nyörű párja, Dobó Kata.

Meglepő bejelentést tett párkapcsolatáról a csinos műsorvezető

Meglepő bejelentést tett párkapcsolatáról a csinos műsorvezető

Ada már két éve él táv­kap­cso­lat­ban.

Ada már két éve él táv­kap­cso­lat­ban, így sokat uta­zik Né­met­or­szágba. Nem­rég arról le­he­tett hal­lani, hogy pár­já­hoz fog­nak köl­tözni fi­a­i­val.

Amikor nem akar kapcsolatot: 10 jel, hogy nem kellesz eléggé!

Amikor nem akar kapcsolatot: 10 jel, hogy nem kellesz eléggé!

Már ran­diz­tok egy ideje, te egyre job­ban kez­desz be­le­ha­ba­rodni, arról vi­szont fo­gal­mad sincs, hogy ő mit akar tőled.

A szerelemben nincs akadály: magyar sztárok és külföldi párjuk

A szerelemben nincs akadály: magyar sztárok és külföldi párjuk

Min­den pár­kap­cso­lat mű­köd­het, csak bi­za­lom és sze­re­lem kell hozzá.

Min­den pár­kap­cso­lat mű­köd­het, csak bi­za­lom és sze­re­lem kell hozzá.

Erről ismered fel, hogy ő az igazi

Erről ismered fel, hogy ő az igazi

Pár­kap­cso­lat­ban élsz vagy csak ke­re­sed az iga­zit? Újra és újra fel­te­szed ma­gad­nak a kér­dést, hogy vajon ő éle­ted sze­relme? 7 jelet mu­ta­tunk, ami­ből tudni fogod a vá­laszt.

Pár­kap­cso­lat­ban élsz vagy csak ke­re­sed az iga­zit? Újra és újra fel­te­szed ma­gad­nak a kér­dést, hogy vajon ő éle­ted sze­relme? 7 jelet mu­ta­tunk, ami­ből tudni fogod a vá­laszt.

Lebukott: Gyönyörű, fiatal nővel kavar Kamarás Iván

Lebukott: Gyönyörű, fiatal nővel kavar Kamarás Iván

Csak úgy iz­zott köz­tük a le­vegő!

A nép­szerű mű­vészt egy bel­vá­rosi ét­te­rem­ben kap­ták len­cse­végre új ked­ve­sé­vel. Csak úgy iz­zott köz­tük a le­vegő!

Varga Viktor pikáns filmet forgat

Varga Viktor pikáns filmet forgat

Fél évet töl­tött la­ká­sába be­zár­kózva, így szü­le­tett meg a leg­újabb pro­jektje.

Fél évet töl­tött la­ká­sába be­zár­kózva, így szü­le­tett meg a leg­újabb pro­jektje.

Nem titkolják tovább: Ezért tűnt el Galambos Dorina és Pély Barna

Nem titkolják tovább: Ezért tűnt el Galambos Dorina és Pély Barna

Né­hány éve még há­ló­szo­ba­tit­ka­i­kat is meg­osz­tot­ták meg a nyil­vá­nos­ság­gal.

Né­hány éve még há­ló­szo­ba­tit­ka­i­kat is mo­so­lyogva osz­tot­ták meg a nyil­vá­nos­ság­gal, majd egyik nap­ról a má­sikra el­tűn­tek a kí­ván­csi sze­mek elől. De vajon miért?

L.L. Junior esküvőre készül! Nem hiszed el, ki a menyasszony

L.L. Junior esküvőre készül! Nem hiszed el, ki a menyasszony

Sosem tit­kolta a ze­nész, hogy mióta véget ért kap­cso­la­tuk gyer­me­kei any­já­val, bol­dog pár­kap­cso­lat­ban él.

Sosem tit­kolta a ze­nész, hogy mióta véget ért kap­cso­la­tuk gyer­me­kei any­já­val, bol­dog pár­kap­cso­lat­ban él. Azt azon­ban csak a kö­zeli hoz­zá­tar­to­zók tud­ták, hogy ki a vá­lasz­tott.

Minek a házasság, ha vannak szexrobotok?

Minek a házasság, ha vannak szexrobotok?

Új kor kö­szönt­het be: az ember-szex­ro­bot kap­cso­la­tok arany­kora pár év­ti­zed múlva kez­de­tét veszi! Az új­don­ság­nak ren­ge­teg elő­nye van...

Új kor kö­szönt­het be: az ember-szex­ro­bot kap­cso­la­tok arany­kora pár év­ti­zed múlva kez­de­tét veszi! Az új­don­ság­nak ren­ge­teg elő­nye van...

Megtörte a csendet Rékasi: Ez az igazság párkapcsolati válságáról!

Megtörte a csendet Rékasi: Ez az igazság párkapcsolati válságáról!

A szí­nész nem hall­gat to­vább: el­árulta, van-e alapja a plety­ká­nak, mi­sze­rint tönk­re­ment a kap­cso­lata Pi­kali Ger­dá­val!

Megrázó: Kirabolták Ihos Józsefet!

Megrázó: Kirabolták Ihos Józsefet!

A neves hu­mo­ris­tára rájár a rúd az utóbbi évek­ben!

A neves hu­mo­ris­tára rájár a rúd az utóbbi évek­ben: egyik csa­pás után éri a másik! El­ké­pesztő, mi­lyen hig­gad­tan vi­seli a ne­he­zebb­nél ne­he­zebb hely­ze­te­ket!

Gönczi Gábor őszintén vallott magánéletéről, ez vár rá karácsonykor

Gönczi Gábor őszintén vallott magánéletéről, ez vár rá karácsonykor

Tel­je­sen meg­vál­to­zott az élete!

A Té­nyek hír­adó­sá­nak élete tel­je­sen fel­for­dult az el­múlt né­hány hét­ben!

Ezt még a melleknél is jobban szeretik a férfiak a nőkben

Ezt még a melleknél is jobban szeretik a férfiak a nőkben

Mást ke­res­nek ál­maik nő­jé­ben.

Nyil­ván­való, hogy a pasik imád­ják a ci­ci­ket. Va­ló­já­ban azon­ban tel­je­sen mást ke­res­nek ál­maik nő­jé­ben.

Hoppá: Ezért nem költözik össze szerelmével Radics Gigi

Hoppá: Ezért nem költözik össze szerelmével Radics Gigi

A fan­tasz­ti­kus hangú éne­kesnő végre tiszta vizet ön­tött a po­hárba.

A fan­tasz­ti­kus hangú éne­kesnő végre tiszta vizet ön­tött a po­hárba.

Nem kér a gyerekes nőkből Danny Blue

Nem kér a gyerekes nőkből Danny Blue

A men­ta­lista ko­moly kap­cso­latra vá­gyik, de eddig nem ta­lált...

A men­ta­lista ko­moly kap­cso­latra vá­gyik, de eddig nem ta­lált rá a meg­fe­lelő lányra. Danny nem tit­kolja, ha­tá­ro­zott el­kép­ze­lé­sei van­nak jö­ven­dő­be­liét il­le­tően.

Ezt műveli a férfival az ágyban egy szexuálisan kiteljesedett nő

Ezt műveli a férfival az ágyban egy szexuálisan kiteljesedett nő

Egy ta­pasz­talt nő mel­lett csak kel­le­mes meg­le­pe­tés ér­heti a férfit: le­gyen szó akár szex­ről vagy pár­kap­cso­lat­ról.

Így viselheted el a párod legidegesítőbb szokásait

Így viselheted el a párod legidegesítőbb szokásait

A párod bi­zo­nyos szo­ká­sa­i­tól, ame­lye­ket eddig észre sem vet­tél, most a falra tud­nál mászni?

A párod bi­zo­nyos szo­ká­sa­i­tól, ame­lye­ket eddig észre sem vet­tél, most a falra tud­nál mászni?

Zsidró Tamás váratlan vallomása: Nem tetszett Dobó Kata!

Zsidró Tamás váratlan vallomása: Nem tetszett Dobó Kata!

Nagy a sze­re­lem a gyö­nyörű szí­nésznő és a sztár­fod­rász kö­zött, ko­ráb­ban vi­szont tabu volt Kata...

Nagy a sze­re­lem a gyö­nyörű szí­nésznő és a sztár­fod­rász kö­zött, ko­ráb­ban vi­szont tabu volt Kata...

Csonka András képtelen feladni a függetlenségét

Csonka András képtelen feladni a függetlenségét

Csonka And­rás si­ke­res szí­nész.

Csonka And­rás si­ke­res szí­nész, sokak jó ba­rátja, de a sze­re­lem­ben nincs sze­ren­cséje.

Lemondott a szerelemről, de az ágyát megosztja valakivel Hernádi

Lemondott a szerelemről, de az ágyát megosztja valakivel Hernádi Judit

Bár hosszú évek óta szing­li­ként él, van va­laki, akit be­en­ged a há­ló­szo­bá­jába.

Baronits Gábor exe újra szerelmes

Baronits Gábor exe újra szerelmes

Az egy­kori álom­pár már a múlté, de úgy tűnik Syd­ney újra ró­zsa­szín­fel­hő­ben úszik. Az egész­ben a leg­szem­be­tű­nőbb, hogy kí­sér­te­ti­e­sen ha­son­lít Gá­borra.

Az egy­kori álom­pár már a múlté, de úgy tűnik Syd­ney újra ró­zsa­szín­fel­hő­ben úszik.

Kiszabadul a pszichiátriáról BB Évi: Szerelmével karácsonyozik!

Kiszabadul a pszichiátriáról BB Évi: Szerelmével karácsonyozik!

Évi egyre több időt tölt­het a zárt osz­tá­lyon kívül, csa­ládja kö­ré­ben...

Évi egyre több időt tölt­het a zárt osz­tá­lyon kívül, csa­ládja kö­ré­ben...

Így lehetsz biztos benne, hogy boldoggá teszed a pasidat az ágyban

Így lehetsz biztos benne, hogy boldoggá teszed az ágyban

Nem az a fon­tos, hogy min­dent tudj az ágy­ban, ami­ről már hal­lot­tál éle­ted­ben. Csak az kell, hogy össze­il­lők le­gye­tek, leg­in­kább a szex­ben.

Robbanásig feszült otthon a légkör? Íme, 5 tipp és jól végződik a vita!

Robbanásig feszült otthon a légkör? Íme, 5 tipp és jól végződik a vita!

Lehet úgy is ren­dezni a né­zet­el­té­ré­se­ket, hogy az építse és ne rom­bolja a kap­cso­la­to­to­kat. Öt tech­ni­kát mu­ta­tunk, ami segít.

Sosem látott fotón Dobó Kata és Zsidró Tamás

Sosem látott fotón Dobó Kata és Zsidró Tamás

Az új­don­sült sze­rel­mes­pár kö­zött izzik a le­vegő. Le sem ta­gad­hat­nák, bol­do­gab­bak, mint va­laha!

Az új­don­sült sze­rel­mes­pár kö­zött izzik a le­vegő. Bol­do­gab­bak, mint va­laha!