CÍMKE: 'paranormális'
FRISS HÍREK

Bepánikoltak az emberek ettől az ártatlannak tűnő fotótól

Bepánikoltak az emberek ettől az ártatlannak tűnő fotótól

A frász törte ki az in­ter­ne­tet, ami­kor meg­lát­ták ezt a képet...

A frász törte ki az in­ter­ne­tet, ami­kor meg­lát­ták ezt a képet...

Sokkot kapott az anyuka: Ez tűnt fel a gyerekfigyelő monitoron

Sokkot kapott az anyuka: Ez tűnt fel a gyerekfigyelő monitoron

Sze­gény nő elő­ször azt hitte, hogy egy pókot lát...

Sze­gény nő elő­ször azt hitte, hogy egy pókot lát, ké­sőbb ki­de­rült, hogy va­lami sok­kal rosszab­bat.

Kitört a pánik a neten ettől a fotótól - neked is ijesztő a látvány?

Kitört a pánik a neten ettől a fotótól - neked is ijesztő a látvány?

Egy ked­ves és hét­köz­napi je­le­net­nek in­dult a dolog...

Egy ked­ves és hét­köz­napi je­le­net­nek in­dult a dolog...

Kitört a pánik a neten ettől a fotótól, pedig első ránézésre semmi furcsa nincs rajta

Kitört a pánik a neten ettől a fotótól, pedig első ránézésre semmi furcsa nincs rajta

Az anyuka is tel­je­sen be­pá­ni­kolt, ami­kor meg­látta az elő­hí­vott képet.

Az anyuka is tel­je­sen be­pá­ni­kolt, ami­kor meg­látta az elő­hí­vott képet.

Frászt hozza az emberekre ez a fotó: téged is pánikba ejt?

Frászt hozza az emberekre ez a fotó: téged is pánikba ejt?

Az in­ter­ne­te­ző­ket sok­kolta ez a fotó, és tel­je­sen ki­akad­tak tőle.

Az in­ter­ne­te­ző­ket sok­kolta ez a fotó, és tel­je­sen ki­akad­tak tőle.

Pánik tört ki a neten, amikor meglátták ezt a fotót - téged is sokkol?

Pánik tört ki a neten, amikor meglátták ezt a fotót - téged is sokkol?

Egy kis­lány­ról ké­szült a fény­kép. De ha­tal­mas port ka­vart.

Egy kis­lány­ról ké­szült a fény­kép. De ha­tal­mas port ka­vart.

Súlyosan kiakadtak a netezők - te is bepánikolsz ettől a fotótól?

Súlyosan kiakadtak a netezők - te is bepánikolsz ettől a fotótól?

Egy tel­je­sen hét­köz­napi fény­kép kel­tett nagy ri­a­dal­mat. Éppen azért, mert csak első rá­né­zésre tűnt hét­köz­na­pi­nak...

Rettegés fogta el a netet: te is szellemet látsz a videón?!

Rettegés fogta el a netet: te is szellemet látsz a videón?!

Kör­be­járta né­hány nap alatt ez a fel­vé­tel az in­ter­ne­tet, és ko­mo­lyan meg­ijed­tek a nézők.

Kör­be­járta né­hány nap alatt ez a fel­vé­tel az in­ter­ne­tet, és ko­mo­lyan meg­ijed­tek a nézők.

Hideglelést kapott a sokktól az apuka: szellemet videózott csecsemője mellett!

Hideglelést kapott a sokktól az apuka: szellemet videózott csecsemője mellett!

Szinte le­fa­gyott a férfi, ami­kor meg­látta, mit rög­zí­tett a ka­mera.

Szinte le­fa­gyott a férfi, ami­kor meg­látta, mit rög­zí­tett a ka­mera.

Ennél ijesztőbb fotókat nem láttál - nem csoda, hogy bepánikolt a net

Ennél ijesztőbb fotókat nem láttál - nem csoda, hogy bepánikolt a net

Vajon tény­leg lé­tez­nek szel­le­mek? Sokan hisz­nek benne, sokan cá­fol­ják.

Vajon tény­leg lé­tez­nek szel­le­mek? Sokan hisz­nek benne, sokan cá­fol­ják. De amit mu­ta­tunk, na­gyon is fur­csa...

Sokkot kapott a söfőr: durva dolog vágódott bele az előtte haladó taxiba

Sokkot kapott a söfőr: durva dolog vágódott bele az előtte haladó taxiba

Bár ne­he­zen hi­hető, és a fel­vé­tel ere­de­ti­sége is erő­sen meg­kér­dő­je­lez­hető, mégis szinte ví­rus­ként ter­jed a Fa­ce­boo­kon...

Hátborzongató lidércfényt fotózott egy erdei kiránduló

Hátborzongató lidércfényt fotózott egy erdei kiránduló

Egy brit ki­rán­duló az egyik ang­liai er­dőbe in­dult tú­rázni. A ki­rán­du­lás re­me­kül ment, egé­szen addig, míg­nem a férfi azt érezte, mintha va­laki fi­gyelné.

Kísértet támadt egy pultoslányra zárás után

Kísértet támadt egy pultoslányra zárás után

Elő­ször nem hit­tek a pul­tos­lány­nak.

A kocsma tu­laj­do­nosa elő­ször nem hitte el a pul­tos­lány­nak, hogy erő­sza­kos kí­sér­te­tek miatt akar fel­mon­dani.

Bizarr jelek, hogy kísértet jár a házadban EZO

Bizarr jelek, hogy kísértet jár a házadban

Bizarr jelek, hogy kísértet jár a házadban

Fur­csa zajok, han­gok, mozgó tár­gyak.

Hal­lot­tál már ott­hon kü­lö­nös han­go­kat? Ke­rül­tek-e ok nél­kül más­hová a tár­gyaid? Vajon a kép­ze­le­ted űz veled tré­fát vagy eset­leg szel­lem jár ná­la­tok?

Előre látta a tragédiát a lezuhant egyiptomi gép egyik légikísérője!

Előre látta a tragédiát a lezuhant egyiptomi gép egyik légikísérője!

El­ké­pesztő fotót posz­tolt kö­zös­ségi ol­da­lán ko­ráb­ban, a le­zu­han egyip­tomi gép egyik lé­gi­kí­sé­rője...

El­ké­pesztő fotót posz­tolt kö­zös­ségi ol­da­lán ko­ráb­ban, a le­zu­han egyip­tomi gép egyik lé­gi­kí­sé­rője...

A hideg kiráz, ha meglátod, mit művelt ez a kisbaba titokban, az éjszaka közepén!

A hideg kiráz, ha meglátod, mit művelt ez a kisbaba titokban!

Az a fel­vé­tel bor­zolta fel a ke­dé­lye­ket a kö­zös­ségi ol­da­la­kon, ame­lyen egy kis­baba hát­bor­zon­ga­tóan egyen­sú­lyoz a já­róka kes­keny kor­lát­ján.

Paranormális jelenség hozza a szívbajt a turistákra az olasz faluban

Paranormális jelenség hozza a szívbajt a turistákra az olasz faluban

A ha­tó­sá­gok már kor­lá­tot is ki­he­lyez­tek a fur­csa je­len­ség hely­szí­nére, ne­hogy bal­eset tör­tén­jen.

Agresszív szellemet vettek videóra!

Agresszív konyhai szellemet vettek videóra!

A fel­vé­telt ké­szítő hölgy el­mon­dása sze­rint ha­lálra ré­mült, ami­kor a kony­há­já­ban "pa­ra­nor­má­lis je­len­ség" tör­tént.

A fel­vé­telt ké­szítő hölgy el­mon­dása sze­rint ha­lálra ré­mült, ami­kor a kony­há­já­ban "pa­ra­nor­má­lis je­len­ség" tör­tént.