CÍMKE: 'papp lászló budapest sportaréna'

Fergeteges koncerttel jön a Kowalsky meg a Vega

Fergeteges koncerttel jön a Kowalsky meg a Vega

Ez­út­tal vissza­tér­nek a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­nába.

Ünnepelj te is Rhoda Scott-tal

Ünnepeljen Ön is Rhoda Scott-tal

Idén ta­vas­szal a Lady Qu­ar­tet néven meg­is­mert for­má­ci­ó­ban Rhoda Scott és három jazz­te­het­ség ér­ke­zik a ma­gyar fő­vá­rosba, ahol egy új ol­da­lát is meg­mu­tatja az or­go­nista ikon.

Történelmi tettre készül a Fradi, ilyenre még nem volt példa

Történelmi tettre készül a Fradi, ilyenre még nem volt példa

A zöld-fe­hé­rek ko­ráb­ban még soha nem ju­tot­tak be a női ké­zi­labda Baj­no­kok Li­gája né­gyes dön­tő­jébe.

A zöld-fe­hé­rek ko­ráb­ban még soha nem ju­tot­tak be a női ké­zi­labda Baj­no­kok Li­gája né­gyes dön­tő­jébe.

Legendák találkoznak az ősz legizgalmasabb rockkoncertjén

Legendák találkoznak az ősz legizgalmasabb rockkoncertjén

Az Omega idei show-ja, a szin­tén több mint 50 éves skó­ciai rock­banda, a Na­za­reth kon­cert­jé­vel kez­dő­dik.

Az Omega idei show-ja, a szin­tén több mint 50 éves skó­ciai rock­banda, a Na­za­reth kon­cert­jé­vel kez­dő­dik.

Paul Anka-koncert Budapesten

Paul Anka-koncert Budapesten

A világ egyik leg­sok­ol­da­lúbb dal­szer­zője és éne­kese, Paul Anka idén nyá­ron Bu­da­pes­ten ad kon­cer­tet a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban.

A világ egyik leg­sok­ol­da­lúbb dal­szer­zője és éne­kese, Paul Anka idén nyá­ron Bu­da­pes­ten ad kon­cer­tet.

Ez nagyot szólna, világsztárok érkezhetnek két év múlva Budapestre

Ez nagyot szólna, világsztárok érkezhetnek két év múlva Budapestre

Ma­gyar­or­szág pá­lyá­zik a 2021-es férfi ko­sár­labda Eu­rópa-baj­nok­ság egyik cso­port­küz­del­me­i­nek a meg­ren­de­zé­sére.

Világsztár énekesnő érkezik Budapestre, itt fog fellépni

Világsztár énekesnő érkezik Budapestre, itt fog fellépni

Meg­van a női ké­zi­labda Baj­no­kok Li­gája bu­da­pesti né­gyes dön­tő­jé­nek sztár­ven­dége.

Meg­van a női ké­zi­labda Baj­no­kok Li­gája bu­da­pesti né­gyes dön­tő­jé­nek sztár­ven­dége. Ame­ri­kai csil­lag ér­ke­zik.

Andrea Bocelli dupla koncertet ad az Arénában

Andrea Bocelli dupla koncertet ad az Arénában

Óri­ási az ér­dek­lő­dés.

Ha­tal­mas ér­dek­lő­dés övezte And­rea Bo­celli bu­da­pesti kon­cert­jé­nek hírét, a 2019. no­vem­ber 16-i kon­certre min­den jegy el­kelt már.

Kiderült, hogy kik lépnek fel Nicki Minaj előtt Budapesten

Kiderült, hogy kik lépnek fel Nicki Minaj előtt Budapesten

A min­den idők egyik leg­be­fo­lyá­so­sabb rap­per nő­jé­nek tar­tott Nicki Minaj most elő­ször lép majd fel ná­lunk.

Budapestre érkezik a Hammond-orgona mezítlábas királynője

80 évesen Budapestre érkezik a Hammond-orgona mezítlábas királynője

Áp­ri­lis 14.-én va­sár­nap este 6 órá­tól, a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban lép fel a 80. szü­le­tés­nap­ját ün­neplő Rhoda Scott.

Láb­tö­rése és fel­épü­lése után áp­ri­lis 14-én, va­sár­nap este 6 órá­tól a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban lép fel a 80. szü­le­tés­nap­ját ün­neplő Rhoda Scott. Kü­lön­le­ges kon­cert­me­nü­vel ké­szül a vir­tuóz or­go­nis­ta­le­genda.

Különleges előadással tér vissza hazánkba a világhírű kutyapszichológus

Különleges előadással tér vissza hazánkba a világhírű kutyapszichológus

Cesar Mil­lan egy tel­je­sen új elő­adás­sal tér vissza Ma­gyar­or­szágra.

Cesar Mil­lan egy tel­je­sen új elő­adás­sal tér vissza Ma­gyar­or­szágra.

Tizenkétezer ember tölti majd meg a Papp László Sportarénát

Tizenkétezer ember tölti majd meg a Papp László Sportarénát

Be­mu­tat­ják az Isten Pénze mu­si­calt!

Ne­ve­lő­szü­lők, örök­be­fo­ga­dott gye­re­kek és nagy­csa­lá­do­sok vesz­nek majd részt a ka­rá­cso­nyi prog­ra­mon me­lyet az EMMI és a Hun­ga­ro­fest kö­zö­sen szer­vez.

Belestünk a kulisszák mögé, így ünnepelt Deák Bill Gyula

Belestünk a kulisszák mögé, így ünnepelt Deák Bill Gyula

Óri­ási bulit csa­pott.

A ze­nész a het­ve­ne­dik szü­le­tés­nap­ját és öt év­ti­zede tartó pá­lya­fu­tá­sát ün­ne­pelte a Papp László Sport­aré­ná­ban meg­tar­tott fer­ge­te­ges kon­cer­ten.

Örömhír, visszatér a világsztár: Budapestre jön a magyarok kedvence

Örömhír, visszatér a világsztár: Budapestre jön a magyarok kedvence

A 78 éves éne­kes ha­tod­szor ad jövő nyá­ron kon­cer­tet ha­zánk­ban.

A 78 éves éne­kes ha­tod­szor ad jövő nyá­ron kon­cer­tet a ma­gyar kö­zön­ség­nek.

Hihetetlen sztorikat osztott meg velünk a legendás magyar zenész

Hihetetlen sztorikat osztott meg velünk a legendás magyar zenész

Szi­kora Ró­bert idén ün­nepli 65. szü­le­tés­nap­ját...

Szi­kora Ró­bert idén ün­nepli 65. szü­le­tés­nap­ját és bár hi­he­tet­le­nül hang­zik, de éppen 50 éve állt elő­ször szín­pa­don.

Deák Bill Gyula: Soha nem felejtem el, honnan indultam

Deák Bill Gyula: Soha nem felejtem el, honnan indultam

A ma­gyar blues­ki­rály most pén­te­ken nagy­sza­bású kon­cert­tel ün­ne­pel ze­nész­ba­rá­ta­i­val a Papp László Sport­aré­ná­ban.

A ma­gyar blues­ki­rály most pén­te­ken nagy­sza­bású kon­cert­tel ün­ne­pel ze­nész­ba­rá­ta­i­val a Papp László Sport­aré­ná­ban.

MEGÍGÉRTÉK ÉS VISSZATÉRNEK!

MEGÍGÉRTÉK ÉS VISSZATÉRNEK!

A Post­mo­dern Ju­ke­box ismét Bu­da­pestre lá­to­gat.

Öröm­mel je­lent­jük be, hogy a Post­mo­dern Ju­ke­box ismét Ma­gyar­or­szágra lá­to­gat, és 2019. már­cius 13-án kü­lön­le­ges kon­cer­tet ad a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban.

CSAK AZÉRT IS! Össze-állt Emilio és Curtis

CSAK AZÉRT IS! Összeállt Emilio & Curtis

Jö­vőre közös nagy­kon­cer­tet ad az Aré­ná­ban Emi­lio és Cur­tis.

Ba­rát­ság­ból öröm­ze­né­lés: jö­vőre közös nagy­kon­cer­tet ad az Aré­ná­ban Emi­lio & Cur­tis.

Visszatér Budapestre a világhírű, Grammy-díjas zenész

Visszatér Budapestre a világhírű, Grammy-díjas zenész

Hat év után ér­ke­zik újra a fő­vá­rosba.

Hat év után újra Bu­da­pestre ér­ke­zik a négy­sze­res Grammy-díjas Mark Knopfler. A rock­zene ki­emel­kedő alakja 2019 jú­li­u­sá­ban lép majd fel a fő­vá­ros­ban.

Milliókat kaszálhatnak a magyar sportolók

Elképesztő prémium: milliókat kaszálhatnak a magyar sportolók

Még­pe­dig a bu­da­pesti bir­kózó-vb-n.

A hazai ren­de­zésű bir­kózó-vi­lág­baj­nok­sá­gon már az ötö­dik he­lyért is jár egy­mil­lió fo­rint. A vb-cím nettó nyolc­mil­lió fo­rin­tot ér.

Pazar hangulat az Arénában, Budapestre figyel a világ

Pazar hangulat az Arénában, Budapestre figyel a világ

Négy ma­gyar ver­senyző sze­re­pelt a bu­da­pesti bir­kózó-vi­lág­baj­nok­ság első nap­ján, szom­bat dél­előtt.

Négy ma­gyar ver­senyző sze­re­pelt a bu­da­pesti bir­kózó-vi­lág­baj­nok­ság első nap­ján, szom­bat dél­előtt.

Kezdődik! Tőlük várjuk az érmeket a birkózó vb-n

Kezdődik! Tőlük várjuk az érmeket a birkózó vb-n

Szom­ba­ton kez­dő­dik a vi­a­dal.

Szom­ba­ton kez­dő­dik és jövő va­sár­nap zárul a bu­da­pesti bir­kózó-vi­lág­baj­nok­ság, ame­lyen 30 fős hazai csa­pat indul.

Minden idők legnagyobb birkózó-világbajnoksága lesz Budapesten

Minden idők legnagyobb birkózó-világbajnoksága lesz Budapesten

Cé­l­egye­nesbe for­dul­tak a bir­kózó-vb elő­ké­szítő mun­ká­la­tai. Már több kül­földi de­le­gá­ció meg­ér­ke­zett.

Példátlan összefogás: Magyar sztárok segítettek a legendás szerzetesnek

Példátlan összefogás: Magyar sztárok segítettek a legendás szerzetesnek

A fe­ren­ces rendi szer­ze­tes ren­ge­teg pénzt gyűj­tött ala­pít­vá­nya szá­mára.

A fe­ren­ces rendi szer­ze­tes ren­ge­teg pénzt gyűj­tött ala­pít­vá­nya szá­mára.

Nagykoncerttel ünnepel Bill Kapitány!

Nagykoncerttel ünnepel Bill Kapitány!

"Azzal fog­lal­ko­zom, amit a vi­lá­gon a leg­job­ban sze­re­tek..."

"Azzal fog­lal­ko­zom, amit a vi­lá­gon a leg­job­ban sze­re­tek, ez pedig a zene, a szín­pad, a kö­zön­ség. Ez engem bol­dog és mér­he­tet­le­nül gaz­dag em­berré tesz!"

Budapestre látogat Loreena McKennitt

Budapestre látogat Loreena McKennitt

Lo­re­ena McKen­nitt Lost Souls turné ke­re­tén belül Bu­da­pestre lá­to­gat

Lo­re­ena McKen­nitt Lost Souls turné ke­re­tén belül Bu­da­pestre lá­to­gat

Elképesztő koncertshow-ra készül Radics Gigi

Elképesztő koncertshow-ra készül Radics Gigi

Az el­múlt évek itt­honi és kül­földi kon­cert­jei után idén elő­ször ön­álló, nagy­sza­bású, lát­vá­nyos kon­cert­show-jára ké­szül Ra­dics Gigi no­vem­ber 10-én.

Az el­múlt évek itt­honi és kül­földi kon­cert­jei után idén elő­ször ön­álló, nagy­sza­bású, lát­vá­nyos kon­cert­show-jára ké­szül Ra­dics Gigi no­vem­ber 10-én a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban.

Nagyszabású gálakoncert a Papp László Budapest Sportarénában!

Nagyszabású gálakoncert a Papp László Budapest Sportarénában!

A három te­het­sé­ges tenor új­ra­gon­dolta a ko­moly­ze­nei kon­cert fo­gal­mát.

A három te­het­sé­ges tenor új­ra­gon­dolta a ko­moly­ze­nei kon­cert fo­gal­mát.

Balázs Fecó: A közönség első három sora orvosokból áll majd

Balázs Fecó: A közönség első három sora orvosokból áll majd

A Korál ze­ne­kar 40 éves ju­bi­le­umi kon­certje előtti ke­mény pró­ba­idő­szak meg­vi­seli a le­gen­dás éne­kes szer­ve­ze­tét, de ő ki­tart.

Erre kéri rajongóit Rúzsa Magdi

Erre kéri rajongóit Rúzsa Magdi

Ko­moly meg­le­pe­tés­hez kért se­gít­sé­get.

Az éne­kesnő pén­teki és szom­bati dupla kon­certje előtt egy ké­rés­sel for­dult a ra­jon­gó­i­hoz. Ko­moly meg­le­pe­tést ter­vez, ehhez pedig szük­sége van a nézők ak­ti­vi­tá­sára.

Presser Gábor dupla koncertje az Arénában

Presser Gábor dupla koncertje az Arénában

A nagy ér­dek­lő­désre való te­kin­tet­tel Pres­ser Gábor 1508. kon­cert­jét is meg­tartja a már ko­ráb­ban meg­hir­de­tett ese­mény más­nap­ján, 2018. ok­tó­ber 8-án!

A nagy ér­dek­lő­désre való te­kin­tet­tel Pres­ser Gábor 1508. kon­cert­jét is meg­tartja a már ko­ráb­ban meg­hir­de­tett ese­mény más­nap­ján, 2018. ok­tó­ber 8-án a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban!

A Sláger FM nevét viseli januártól a BudapestAréna egyetlen Sky Bar-ja

A Sláger FM nevét viseli januártól a BudapestAréna egyetlen Sky Bar-ja

Gi­gasztá­rok fém­je­lez­ték az év ele­jét a Bu­da­pestA­ré­ná­ban.

Bu­da­pest leg­nép­sze­rűbb rá­di­ója a 103.9 Slá­ger FM nevét vi­seli 2018. ja­nuár 1. nap­já­tól a hazai és nem­zet­közi él­vo­nal­beli szu­per­pro­duk­ciók ki­ma­gasló hely­színe, a Papp László Bu­da­pest Sport­aréna.

Most kiderült: Kelemen Anna tőlük dobja le a bugyiját

Most kiderült: Kelemen Anna tőlük dobja le a bugyiját

An­nácska ami­óta csak az eszét tudja, fa­na­ti­ku­san ra­jong eze­kért a srá­co­kért.

An­nácska ami­óta csak az eszét tudja, fa­na­ti­ku­san ra­jong eze­kért a srá­co­kért. Pén­tek este meg is ra­gadta az al­kal­mat, hogy élő­ben lássa őket.

Emeli Sandé világhírű brit soul énekesnő először Budapesten!

Emeli Sandé világhírű brit soul és R&B énekesnő először Budapesten!

A ma­gyar ra­jon­gók 2018. feb­ruár 18-án, a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban lát­hat­ják a Broad­way Event és a Mul­ti­me­dia Or­ga­ni­sa­tion szer­ve­zé­sé­ben.

Rúzsa Magdi lakását tette zálogba a koncertjéért

Rúzsa Magdi lakását tette zálogba a koncertjéért

Saját ke­zébe vette sorsa irá­nyí­tá­sát.

Magdi a Me­gasztár meg­nye­rése után saját ke­zébe vette sorsa és kar­ri­erje irá­nyí­tá­sát és ke­mé­nyen dol­go­zott, hogy el­érje ál­mait.

Tejesembernek állt Stohl András

Tejesembernek állt Stohl András

A szí­nész óri­á­sit ala­kí­tott va­sár­nap este...

A szí­nész óri­á­sit ala­kí­tott va­sár­nap este a világ talán leg­is­mer­tebb zenés film­jé­nek szín­padi adap­tá­ci­ó­já­ban.

Közkívánatra visszatér Budapestre a Postmodern Jukebox

Közkívánatra visszatér Budapestre a Postmodern Jukebox

Múlt szá­zad végi va­rázs­lat­tal ér­ke­zik Bu­da­pestre a vi­lág­hírű Scott Brad­lee's Post­mo­dern Ju­ke­box.

A 2Cellos újra Magyarországon

A 2Cellos újra Magyarországon

Az összes film­ze­ne­ra­jon­gó­nak kö­te­lező prog­ram idén de­cem­ber­ben a két "őrült" csel­lista ha­tal­mas show-ja a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban!

Az összes film­ze­ne­ra­jon­gó­nak kö­te­lező prog­ram idén de­cem­ber­ben a két "őrült" csel­lista ha­tal­mas show-ja a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban!

Parádés búcsú a vébétől, fotókon a lélegzetelállító show

Parádés búcsú a vébétől, fotókon a lélegzetelállító show

Min­den idők leg­jobb vi­lág­baj­nok­sága méltó le­zá­rást ka­pott. A lát­vá­nyos mű­sor­ban 200 mű­vész vett részt.

Rúzsa Magdi-koncert a Budapest Arénában

Rúzsa Magdi-koncert a Budapest Arénában

Már lehet je­gye­ket ren­delni az éne­kesnő 2018. feb­ruár 24-i kon­cert­jére!

Már lehet je­gye­ket ren­delni az arany­torkú éne­kesnő 2018. feb­ruár 24-i kon­cert­jére!

YouTube-sztárok és világsztárok: jön a Postmodern Jukebox

YouTube-sztárok és világsztárok: jön a Postmodern Jukebox

A netre fel­töl­tött Nagy Gatsby- és Frank Si­natra-stí­lusú át­dol­go­zá­sok tet­ték vi­lág­hí­rűvé.

A netre fel­töl­tött Nagy Gatsby- és Frank Si­natra-stí­lusú át­dol­go­zá­sok tet­ték vi­lág­hí­rűvé.

Közkívánatra visszatér Budapestre a Postmodern Jukebox

Közkívánatra visszatér Budapestre a Postmodern Jukebox

Múlt szá­zad végi va­rázs­lat­tal ér­ke­zik Bu­da­pestre a vi­lág­hírű Scott Brad­lee's Post­mo­dern Ju­ke­box.

Múlt szá­zad végi va­rázs­lat­tal ér­ke­zik a Scott Brad­lee's Post­mo­dern Ju­ke­box.

Mondj igent! Esküvő az Arénában

Mondj igent! Esküvő az Arénában

Ja­nuár utolsó hét­vé­gé­jén ismét Es­kü­vői Ki­ál­lí­tás

Ja­nuár utolsó hét­vé­gé­jén ismét Es­kü­vői Ki­ál­lí­tás a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban.

Három év után Zorán visszatér

Három év után Zorán visszatér

2017. feb­ruár 18-án újra a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban kon­cer­te­zik.

Há­rom­év­nyi szü­net után, 2017. feb­ruár 18-án Zorán újra a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban kon­cer­te­zik.

Gesztiék még számos meglepetést tartogatnak

Gesztiék még számos meglepetést tartogatnak

A világ több pont­já­ról jön­nek a Rap­ülők két kon­cert­jére, akad, aki Los An­ge­les­ből repül haza, hogy újra a 90-es évek­ben érez­hesse magát.

A világ több pont­já­ról jön­nek a Rap­ülők két kon­cert­jére

Magyarországon koncertezik a nagy szívtipró: Eros Ramazzotti

Magyarországon koncertezik a nagy szívtipró: Eros Ramazzotti

Olasz­or­szág leg­is­mer­tebb pop­ze­né­sze, Eros Ra­maz­zotti ismét tur­né­zik, hogy vi­lág­szerte el­káp­ráz­tassa ra­jon­góit.

Ki sem találod, mekkora világsztárok jönnek Budapestre!

Ki sem találod, mekkora világsztárok jönnek Budapestre!

Az el­múlt ne­gyed­szá­zad egyik leg­je­len­tő­sebb rock­ze­ne­kara ad kon­cer­tet szep­tem­ber 1-jén a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban.

Ezt titkolta Tóth Gabi mindenki előtt

Ezt titkolta Tóth Gabi mindenki előtt

Ala­po­san tátva ma­radt a szánk, ami­kor meg­lát­tuk dögös sár­kány­ként.

Ala­po­san tátva ma­radt a szánk, ami­kor a Shrek Mu­si­cal saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­jára be­lib­bent Tóth Gabi. Maga a darab is jónak ígér­ke­zik, de ahogy Gabi fes­tett szu­per­dö­gös sár­kány­ként, az megér egy aj­tó­csap­ko­dást!