CÍMKE: 'papp lászló budapest sportaréna'

Lindsey Stirling Live in Concert

Lindsey Stirling Live in Concert

A mű­vésznő ok­tó­ber 7-én kon­cer­te­zik a Sport­aré­ná­ban.

Lin­dsey Stir­ling eu­ró­pai tur­néja ke­re­té­ben, 2019. ok­tó­ber 7-én a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban lép fel!

FRISS HÍREK

Rómeó és Júlia musical az Arénában!

Rómeó és Júlia musical az Arénában!

A fő­sze­re­pek­ben is­mert fi­a­tal te­het­sé­gek ve­szik át a sta­fé­ta­bo­tot le­gen­dás előd­je­ik­től, míg a többi ka­rak­ter­ben sztár­szí­né­szek és a be­mu­tató egy­kori fel­fe­de­zett­jei lát­ha­tók...

A fő­sze­re­pek­ben is­mert fi­a­tal te­het­sé­gek ve­szik át a sta­fé­ta­bo­tot le­gen­dás előd­je­ik­től.

Fergeteges koncerttel jön a Kowalsky meg a Vega

Fergeteges koncerttel jön a Kowalsky meg a Vega

Ez­út­tal vissza­tér­nek a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­nába, és egy fer­ge­te­ges kon­cert­tel nyit­ják meg az évet!

Ez­út­tal vissza­tér­nek a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­nába: egy fer­ge­te­ges kon­cert­tel nyit­ják meg az évet!

Ünnepelj Te is Rhoda Scott-tal

Ünnepeljen Ön is Rhoda Scott-tal

Idén ta­vas­szal a Lady Qu­ar­tet néven meg­is­mert for­má­ci­ó­ban Rhoda Scott és három jazz­te­het­ség ér­ke­zik a ma­gyar fő­vá­rosba, ahol egy új ol­da­lát is meg­mu­tatja az or­go­nista ikon.

Idén ta­vas­szal a Lady Qu­ar­tet néven meg­is­mert for­má­ci­ó­ban Rhoda Scott és három jazz­te­het­ség ér­ke­zik a ma­gyar fő­vá­rosba, ahol egy új ol­da­lát is meg­mu­tatja az or­go­nista ikon.

Történelmi tettre készül a Fradi, ilyenre még nem volt példa

Történelmi tettre készül a Fradi, ilyenre még nem volt példa

Az orosz Rosz­tov lesz az el­len­fél.

A zöld-fe­hé­rek ko­ráb­ban még soha nem ju­tot­tak be a női ké­zi­labda Baj­no­kok Li­gája né­gyes dön­tő­jébe. Az orosz Rosz­tov lesz az el­len­fél.

Legendák találkoznak az ősz legizgalmasabb rockkoncertjén

Legendák találkoznak az ősz legizgalmasabb rockkoncertjén

Az Omega idei show-ja, a szin­tén több mint 50 éves skó­ciai rock­banda, a Na­za­reth kon­cert­jé­vel kez­dő­dik.

Az Omega idei show-ja, a szin­tén több mint 50 éves skó­ciai rock­banda, a Na­za­reth kon­cert­jé­vel kez­dő­dik.

Ez nagyot szólna, világsztárok érkezhetnek két év múlva Budapestre

Ez nagyot szólna, világsztárok érkezhetnek két év múlva Budapestre

Ma­gyar­or­szág pá­lyá­zik a 2021-es férfi ko­sár­labda Eu­rópa-baj­nok­ság egyik cso­port­küz­del­me­i­nek a meg­ren­de­zé­sére.

Világsztár énekesnő érkezik Budapestre, itt fog fellépni

Világsztár énekesnő érkezik Budapestre, itt fog fellépni

Ame­ri­kai csil­lag ér­ke­zik.

Meg­van a női ké­zi­labda Baj­no­kok Li­gája bu­da­pesti né­gyes dön­tő­jé­nek sztár­ven­dége. Ame­ri­kai csil­lag ér­ke­zik a női ké­zi­labda BL né­gyes dön­tő­jére.

Paul Anka-koncert Budapesten

Paul Anka-koncert Budapesten

A világ egyik leg­sok­ol­da­lúbb dal­szer­zője és éne­kese, Paul Anka idén nyá­ron Bu­da­pes­ten ad kon­cer­tet a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban.

A világ egyik leg­sok­ol­da­lúbb dal­szer­zője és éne­kese, Paul Anka idén nyá­ron Bu­da­pes­ten ad kon­cer­tet.

Budapestre érkezik a Hammond-orgona mezítlábas királynője

Budapestre érkezik a Hammond-orgona mezítlábas királynője

Áp­ri­lis 14-én a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban lép fel a 80. szü­le­tés­nap­ját ün­neplő Rhoda Scott.

Láb­tö­rése és fel­épü­lése után áp­ri­lis 14-én a Sport­aré­ná­ban lép fel a 80 éves Rhoda Scott.

Kiderült, hogy kik lépnek fel Nicki Minaj előtt Budapesten

Kiderült, hogy kik lépnek fel Nicki Minaj előtt Budapesten

A min­den idők egyik leg­be­fo­lyá­so­sabb rap­per nő­jé­nek tar­tott Nicki Minaj most elő­ször lép majd fel ná­lunk.

Különleges előadással tér vissza hazánkba a világhírű kutyapszichológus

Különleges előadással tér vissza hazánkba a világhírű kutyapszichológus

Cesar Mil­lan 2019-ben egy tel­je­sen új, élő elő­adá­sá­val tér vissza Ma­gyar­or­szágra, ám ez­út­tal azon­ban nem egye­dül!

Andrea Bocelli dupla koncertet ad az Arénában

Andrea Bocelli dupla koncertet ad az Arénában

Ha­tal­mas ér­dek­lő­dés övezte And­rea Bo­celli bu­da­pesti kon­cert­jé­nek hírét, a 2019. no­vem­ber 16-i kon­certre min­den jegy el­kelt már.

Ha­tal­mas ér­dek­lő­dés övezte And­rea Bo­celli bu­da­pesti kon­cert­jé­nek hírét, a 2019. no­vem­ber 16-i kon­certre min­den jegy el­kelt már.

Örömhír, visszatér a világsztár: Budapestre jön a magyarok kedvence

Örömhír, visszatér a világsztár: Budapestre jön a magyarok kedvence

A 78 éves éne­kes ha­tod­szor ad jövő nyá­ron kon­cer­tet ha­zánk­ban.

A 78 éves éne­kes ha­tod­szor ad jövő nyá­ron kon­cer­tet a ma­gyar kö­zön­ség­nek.

Tizenkétezer ember tölti majd meg a Papp László Sportarénát

Tizenkétezer ember tölti majd meg a Papp László Sportarénát

De­cem­ber 22-én mu­tat­ják be a Papp László Sport­aré­ná­ban az Isten Pénze mu­si­calt!

De­cem­ber 22-én mu­tat­ják be a Papp László Sport­aré­ná­ban az Isten Pénze mu­si­calt!

Belestünk a kulisszák mögé, így ünnepelt Deák Bill Gyula

Belestünk a kulisszák mögé, így ünnepelt Deák Bill Gyula

Óri­ási bulit csa­pott.

A ze­nész a het­ve­ne­dik szü­le­tés­nap­ját és öt év­ti­zede tartó pá­lya­fu­tá­sát ün­ne­pelte a Papp László Sport­aré­ná­ban meg­tar­tott fer­ge­te­ges kon­cer­ten.

Hihetetlen sztorikat osztott meg velünk a legendás magyar zenész

Hihetetlen sztorikat osztott meg velünk a legendás magyar zenész

Szi­kora Ró­bert idén ün­nepli 65. szü­le­tés­nap­ját és bár hi­he­tet­le­nül hang­zik, de éppen 50 éve állt elő­ször szín­pa­don.

Deák Bill Gyula: Soha nem felejtem el, honnan indultam

Deák Bill Gyula: Soha nem felejtem el, honnan indultam

Het­ve­ne­dik szü­le­tés­nap­jára ké­szül.

Ötven éve van a pá­lyán és a het­ve­ne­dik szü­le­tés­nap­jára ké­szül Deák Bill Gyula. A ma­gyar blues­ki­rály most pén­te­ken nagy­sza­bású kon­cert­tel ün­ne­pel ze­nész­ba­rá­ta­i­val a Papp László Sport­aré­ná­ban, ez al­ka­lom­ból pedig kü­lön­le­ges in­ter­jút adott a Ri­post­nak.

Pazar hangulat az Arénában, Budapestre figyel a világ

Pazar hangulat az Arénában, Budapestre figyel a világ

Meg­kez­dő­dött a bir­kózó-vb.

Négy ma­gyar ver­senyző sze­re­pelt a bu­da­pesti bir­kózó-vi­lág­baj­nok­ság első nap­ján, szom­bat dél­előtt.

MEGÍGÉRTÉK ÉS VISSZATÉRNEK!

MEGÍGÉRTÉK ÉS VISSZATÉRNEK!

Öröm­mel je­lent­jük be, hogy a Post­mo­dern Ju­ke­box ismét Ma­gyar­or­szágra lá­to­gat, és 2019. már­cius 13-án kü­lön­le­ges kon­cer­tet ad a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban.

Öröm­mel je­lent­jük be, hogy a Post­mo­dern Ju­ke­box ismét Ma­gyar­or­szágra lá­to­gat, és 2019. már­cius 13-án kü­lön­le­ges kon­cer­tet ad a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban.

CSAK AZÉRT IS! Össze-állt Emilio és Curtis

CSAK AZÉRT IS! Összeállt Emilio & Curtis

Jö­vőre közös nagy­kon­cer­tet ad az Aré­ná­ban Emi­lio és Cur­tis.

Ba­rát­ság­ból öröm­ze­né­lés: jö­vőre közös nagy­kon­cer­tet ad az Aré­ná­ban Emi­lio & Cur­tis.

Visszatér Budapestre a világhírű, Grammy-díjas zenész

Visszatér Budapestre a világhírű, Grammy-díjas zenész

Hat év után ér­ke­zik újra a fő­vá­rosba.

Hat év után újra Bu­da­pestre ér­ke­zik a négy­sze­res Grammy-díjas Mark Knopfler. A rock­zene ki­emel­kedő alakja 2019 jú­li­u­sá­ban lép majd fel a fő­vá­ros­ban.

Minden idők legnagyobb birkózó-világbajnoksága lesz Budapesten

Minden idők legnagyobb birkózó-világbajnoksága lesz Budapesten

Cé­l­egye­nesbe for­dul­tak a bir­kózó-vb elő­ké­szítő mun­ká­la­tai.

Cé­l­egye­nesbe for­dul­tak a bir­kózó-vb elő­ké­szítő mun­ká­la­tai. Már több kül­földi de­le­gá­ció meg­ér­ke­zett.

Példátlan összefogás: Magyar sztárok segítettek a legendás szerzetesnek

Példátlan összefogás: Magyar sztárok segítettek a legendás szerzetesnek

Az er­dé­lyi ma­gyar gyer­me­kek gyá­mo­lí­tó­ja­ként is­merté vált fe­ren­ces rendi szer­ze­tes ren­ge­teg pénzt gyűj­tött ala­pít­vá­nyá­nak.

Presser Gábor és az Edda is fellép az Arénában Böjte Csabával

Presser Gábor és az Edda is fellép az Arénában Böjte Csabával

Jobb ve­lünk a világ! néven közös jó­té­kony­sági kon­cer­tet ren­dez szep­tem­ber 13-án a Böjte Csaba fe­ren­ces rendi szer­ze­tes által ala­pí­tott, árva gyer­me­ke­ket gon­dozó dévai Szent Fe­renc Ala­pít­vány és a fo­gya­té­kos em­be­re­ket tá­mo­gató Nem Adom Fel Ala­pít­vány. Az ese­mény kap­csán Böjte Csaba atyá­val be­szél­get­tünk.

Milliókat kaszálhatnak a magyar sportolók

Elképesztő prémium: milliókat kaszálhatnak a magyar sportolók

A hazai ren­de­zésű bir­kózó-vi­lág­baj­nok­sá­gon már az ötö­dik he­lyért is jár egy­mil­lió fo­rint. A vi­lág­baj­noki cím nettó nyolc­mil­lió fo­rin­tot ér.

A hazai ren­de­zésű bir­kózó-vi­lág­baj­nok­sá­gon már az ötö­dik he­lyért is jár egy­mil­lió fo­rint. A vi­lág­baj­noki cím nettó nyolc­mil­lió fo­rin­tot ér.

Elképesztő koncertshow-ra készül Radics Gigi

Elképesztő koncertshow-ra készül Radics Gigi

Az el­múlt évek itt­honi és kül­földi kon­cert­jei után idén ön­álló, nagy­sza­bású kon­cert­show-jára ké­szül Ra­dics Gigi.

Az el­múlt évek itt­honi és kül­földi kon­cert­jei után idén ön­álló, nagy­sza­bású kon­cert­show-jára ké­szül Ra­dics Gigi.

Budapestre látogat Loreena McKennitt

Budapestre látogat Loreena McKennitt

Lo­re­ena McKen­nitt Lost Souls turné ke­re­tén belül Bu­da­pestre lá­to­gat

Lo­re­ena McKen­nitt Lost Souls turné ke­re­tén belül Bu­da­pestre lá­to­gat

Nagyszabású gálakoncert a Papp László Budapest Sportarénában!

Nagyszabású gálakoncert a Papp László Budapest Sportarénában!

1990-ben három hi­he­tet­le­nül te­het­sé­ges tenor új­ra­gon­dolta és meg­re­for­málta a ko­moly­ze­nei kon­cert fo­gal­mát.

Nagykoncerttel ünnepel Bill Kapitány!

Nagykoncerttel ünnepel Bill Kapitány!

"Azzal fog­lal­ko­zom, amit a vi­lá­gon a leg­job­ban sze­re­tek, ez pedig a zene, a szín­pad, a kö­zön­ség. Ez engem bol­dog és mér­he­tet­le­nül gaz­dag em­berré tesz!"

"Azzal fog­lal­ko­zom, amit a vi­lá­gon a leg­job­ban sze­re­tek, ez pedig a zene, a szín­pad, a kö­zön­ség. Ez engem bol­dog és mér­he­tet­le­nül gaz­dag em­berré tesz!"

Presser Gábor dupla koncertje az Arénában

Presser Gábor dupla koncertje az Arénában

A nagy ér­dek­lő­désre való te­kin­tet­tel Pres­ser Gábor 1508. kon­cert­jét is meg­tartja a már ko­ráb­ban meg­hir­de­tett ese­mény más­nap­ján, 2018. ok­tó­ber 8-án!

A nagy ér­dek­lő­désre való te­kin­tet­tel Pres­ser Gábor 1508. kon­cert­jét is meg­tartja a már ko­ráb­ban meg­hir­de­tett ese­mény más­nap­ján, 2018. ok­tó­ber 8-án a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban!

Erre kéri rajongóit Rúzsa Magdi

Erre kéri rajongóit Rúzsa Magdi

Ko­moly meg­le­pe­tés­hez kért se­gít­sé­get.

Az éne­kesnő pén­teki és szom­bati dupla kon­certje előtt egy ké­rés­sel for­dult a ra­jon­gó­i­hoz. Ko­moly meg­le­pe­tést ter­vez, ehhez pedig szük­sége van a nézők ak­ti­vi­tá­sára.

Most kiderült: Kelemen Anna tőlük dobja le a bugyiját

Most kiderült: Kelemen Anna tőlük dobja le a bugyiját

Nekik szen­telte egész nap­ját.

An­nácska ami­óta csak az eszét tudja, fa­na­ti­ku­san ra­jong eze­kért a srá­co­kért. Pén­tek este meg is ra­gadta az al­kal­mat, hogy élő­ben lássa őket.

A 2Cellos újra Magyarországon

A 2Cellos újra Magyarországon

Az összes film­ze­ne­ra­jon­gó­nak kö­te­lező prog­ram idén de­cem­ber­ben.

Az összes film­ze­ne­ra­jon­gó­nak kö­te­lező prog­ram idén de­cem­ber­ben a két "őrült" csel­lista ha­tal­mas show-ja a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban!

Emeli Sandé először Budapesten!

Emeli Sandé világhírű brit soul és R&B énekesnő először Budapesten!

A ma­gyar ra­jon­gók 2018. feb­ruár 18-án, a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban lát­hat­ják a Broad­way Event és a Mul­ti­me­dia Or­ga­ni­sa­tion szer­ve­zé­sé­ben.

A ma­gyar ra­jon­gók 2018. feb­ruár 18-án, a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban lát­hat­ják a Broad­way Event és a Mul­ti­me­dia Or­ga­ni­sa­tion szer­ve­zé­sé­ben.

Rúzsa Magdi lakását tette zálogba a koncertjéért

Rúzsa Magdi lakását tette zálogba a koncertjéért

Saját ke­zébe vette sorsa irá­nyí­tá­sát.

Magdi a Me­gasztár meg­nye­rése után saját ke­zébe vette sorsa és kar­ri­erje irá­nyí­tá­sát és ke­mé­nyen dol­go­zott, hogy el­érje ál­mait.

Tejesembernek állt Stohl András

Tejesembernek állt Stohl András

A szí­nész óri­á­sit ala­kí­tott va­sár­nap este...

A szí­nész óri­á­sit ala­kí­tott va­sár­nap este a világ talán leg­is­mer­tebb zenés film­jé­nek szín­padi adap­tá­ci­ó­já­ban.

Parádés búcsú a vébétől, fotókon a lélegzetelállító show

Parádés búcsú a vébétől, fotókon a lélegzetelállító show

Min­den idők leg­jobb vi­lág­baj­nok­sága méltó le­zá­rást ka­pott. A lát­vá­nyos mű­sor­ban 200 mű­vész vett részt.

Min­den idők leg­jobb vi­lág­baj­nok­sága méltó le­zá­rást ka­pott. A lát­vá­nyos mű­sor­ban 200 mű­vész vett részt.

Rúzsa Magdi-koncert a Budapest Arénában

Rúzsa Magdi-koncert a Budapest Arénában

"Sze­ret­ném újra látni a Te­ju­tat, amit meg­ál­mod­tam ma­gam­nak." Már lehet je­gye­ket ren­delni az arany­torkú éne­kesnő 2018. feb­ruár 24-i kon­cert­jére!

Már lehet je­gye­ket ren­delni az arany­torkú éne­kesnő 2018. feb­ruár 24-i kon­cert­jére!

YouTube-sztárok és világsztárok: jön a Postmodern Jukebox

YouTube-sztárok és világsztárok: jön a Postmodern Jukebox

Az in­ter­netre fel­töl­tött Nagy Gatsby- és Frank Si­natra-stí­lusú át­dol­go­zá­sok tet­ték vi­lág­hí­rűvé a Post­mo­dern Ju­ke­box-ot.

Közkívánatra visszatér Budapestre a Postmodern Jukebox

Közkívánatra visszatér Budapestre a Postmodern Jukebox

Múlt szá­zad végi va­rázs­lat.

Múlt szá­zad végi va­rázs­lat­tal ér­ke­zik Bu­da­pestre a vi­lág­hírű Scott Brad­lee's Post­mo­dern Ju­ke­box.

Közkívánatra visszatér Budapestre a Postmodern Jukebox

Közkívánatra visszatér Budapestre a Postmodern Jukebox

Múlt szá­zad végi va­rázs­lat­tal ér­ke­zik Bu­da­pestre a vi­lág­hírű Scott Brad­lee's Post­mo­dern Ju­ke­box.

Múlt szá­zad végi va­rázs­lat­tal ér­ke­zik Bu­da­pestre a vi­lág­hírű Scott Brad­lee's Post­mo­dern Ju­ke­box.

Gesztiék még számos meglepetést tartogatnak

Gesztiék még számos meglepetést tartogatnak

A világ több pont­já­ról jön­nek a Rap­ülők két kon­cert­jére, akad, aki Los An­ge­les­ből repül haza, hogy újra a 90-es évek­ben érez­hesse magát.

A világ több pont­já­ról jön­nek a Rap­ülők két kon­cert­jére

Magyarországon koncertezik a nagy szívtipró: Eros Ramazzotti

Magyarországon koncertezik a nagy szívtipró: Eros Ramazzotti

Olasz­or­szág leg­is­mer­tebb pop­ze­né­sze, Eros Ra­maz­zotti ismét tur­né­zik, hogy vi­lág­szerte el­káp­ráz­tassa ra­jon­góit.

Mondj igent! Esküvő az Arénában

Mondj igent! Esküvő az Arénában

Ja­nuár utolsó hét­vé­gé­jén ismét Es­kü­vői Ki­ál­lí­tás a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban. Itt min­den a nagy nap­ról szól majd!

Ja­nuár utolsó hét­vé­gé­jén ismét Es­kü­vői Ki­ál­lí­tás a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban.

Ki sem találod, mekkora világsztárok jönnek Budapestre!

Ki sem találod, mekkora világsztárok jönnek Budapestre!

Az el­múlt ne­gyed­szá­zad egyik leg­je­len­tő­sebb rock­ze­ne­kara ad kon­cer­tet szep­tem­ber 1-jén a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban.

Három év szünet után Zorán visszatér és elkápráztatja a közönséget

Három év után Zorán visszatér és elkápráztatja a közönséget

Há­rom­év­nyi szü­net után, 2017. feb­ruár 18-án Zorán újra a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban kon­cer­te­zik.

Há­rom­év­nyi szü­net után, 2017. feb­ruár 18-án Zorán újra a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban kon­cer­te­zik.

Ezt titkolta Tóth Gabi mindenki előtt

Ezt titkolta Tóth Gabi mindenki előtt

Ala­po­san tátva ma­radt a szánk, ami­kor meg­lát­tuk dögös sár­kány­ként.

Ala­po­san tátva ma­radt a szánk, ami­kor a Shrek Mu­si­cal saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­jára be­lib­bent Tóth Gabi. Maga a darab is jónak ígér­ke­zik, de ahogy Gabi fes­tett szu­per­dö­gös sár­kány­ként, az megér egy aj­tó­csap­ko­dást!