CÍMKE: 'paparazzi'

Lesifotó: világsztárokat kapott le Zimány Linda

Lesifotó: világsztárokat kapott le Zimány Linda

Ame­ri­ká­ban kapta len­cse­végre Mila Ku­nist és Ash­ton Kut­chert. Éppen egy ét­te­rem­ben va­cso­ráz­tak.

Ame­ri­ká­ban kapta len­cse­végre Mila Ku­nist és Ash­ton Kut­chert. Éppen egy ét­te­rem­ben va­cso­ráz­tak.

Hiába a testőrsereg: Itt egy fotó Elvis özvegyéről!

Hiába a testőrsereg: Itt egy fotó Elvis özvegyéről!

Bár a mar­cona test­őrök min­dent el­kö­vet­nek annak ér­de­ké­ben, hogy senki em­berfia ne lát­hassa...

Bár a mar­cona test­őrök min­dent el­kö­vet­nek annak ér­de­ké­ben, hogy senki em­berfia ne lát­hassa a le­gen­dás éne­kes öz­ve­gyét, a ma­gya­ro­kon nem fog­nak ki!

Megyeri Csilla kitálalt Dzsudzsák Balázsról, ez történt köztük!

Megyeri Csilla kitálalt Dzsudzsák Balázsról, ez történt köztük!

A hí­res­ség­ről és a fo­cis­tá­ról a na­pok­ban a Ri­post mun­ka­társa ké­szí­tett közös fo­tó­kat, amint egy ét­te­rem te­ra­szán be­szél­get­tek ne­vet­gélve.

A hí­res­ség­ről és a fo­cis­tá­ról a na­pok­ban a Ri­post mun­ka­társa ké­szí­tett közös fo­tó­kat, amint egy ét­te­rem te­ra­szán be­szél­get­tek ne­vet­gélve.

Így szédíti Will Smith a magyar lányokat Budapesten

Így szédíti Will Smith a magyar lányokat Budapesten

Be­le­ve­tette magát a pesti éj­sza­kába.

A fő­vá­ro­sunk­ban for­gató há­rom­gye­re­kes szí­nész máris be­le­ve­tette magát a pesti éj­sza­kába, uno­ka­öccsé­vel, K. Smith­szel csá­bítja a ma­gyar lá­nyo­kat.

Nagyot hibázott Meghan Markle apja, ez lesz így az esküvőn

Nagyot hibázott Meghan Markle apja, ez lesz így az esküvőn

A Kens­ing­ton-pa­lota in­kább nem is kom­men­tálta az ese­mé­nye­ket. Ebből nagy bot­rány le­he­tett volna.

A Kens­ing­ton-pa­lota in­kább nem is kom­men­tálta az ese­mé­nye­ket. Nagy bot­rány le­he­tett volna.

Lebukott! A Dal énekese ezzel a dögös énekesnővel csókolózott!

Lebukott! A Dal énekese ezzel a dögös énekesnővel csókolózott!

Szabó Ádám egy ren­dez­vé­nyen ke­ve­re­dett heves csók­csa­tába az egyik te­het­ség­ku­tató nyer­te­sé­vel!

Lebukott Németh Kristóf: Tilosban parkolt!

Lebukott Németh Kristóf: Tilosban parkolt!

Sza­bály­ta­la­nul par­kolt au­tó­já­val...

Né­meth Kris­tóf egy gyors­ét­te­rem­ben vá­sá­rolt ételt, mind­eköz­ben sza­bály­ta­la­nul par­kolt au­tó­já­val.

Most lebuktak: Újra együtt Hosszú Katinka és Shane Tusup!

Most lebuktak: Újra együtt Hosszú Katinka és Shane Tusup!

Óri­ási öröm­hír! Min­den ere­jük­kel há­zas­sá­guk meg­men­té­sén dol­goz­nak Hosszú Ka­tin­káék!

Óri­ási öröm­hír! Min­den ere­jük­kel há­zas­sá­guk meg­men­té­sén dol­goz­nak Hosszú Ka­tin­káék! Egy budai ét­te­rem­ben buk­tak le! Iz­gal­mas fotók ké­szül­tek róluk.

Diana utolsó napja eljegyzéssel is végződhetett volna

Diana utolsó napja eljegyzéssel is végződhetett volna

Ha nin­cse­nek a le­si­fo­tó­sok, akkor 1997. au­gusz­tus 30-a nem Diana utolsó élet­ben töl­tött napja lett volna.

Ha nin­cse­nek a le­si­fo­tó­sok, akkor 1997. au­gusz­tus 30-a nem Diana utolsó élet­ben töl­tött napja lett volna.

Itt a bizonyíték: Tökéletesen felépült betegségéből Kulka János!

Itt a bizonyíték: Tökéletesen felépült betegségéből Kulka János!

Sok szen­ve­dés­sel, küz­de­lem­mel és fáj­da­lom­mal járt a re­ha­bi­li­tá­ció idő­szaka, de Kulka János ki­tartó volt!

Titokzatos lesifotó, így szereti egymást Stohl Luca és kedvese!

Titokzatos lesifotó, így szereti egymást Stohl Luca és kedvese!

Egy reg­geli busz­já­ra­ton fo­tóz­kod­tak.

A tánc­mű­vészt és sze­rel­mét egy reg­geli busz­já­ra­ton kapta len­cse­végre egy szem­fü­les ol­vasó.

Különös fotó: Így meghízott Verebes István!

Különös fotó: Így meghízott Verebes István!

A Já­szai Mari-díjas szí­nészt egy bel­vá­rosi ét­te­rem­ben fo­tózta le a Ri­post egyik ol­va­só­ri­por­tere! Mi tör­tén­he­tett vele?

A Já­szai Mari-díjas szí­nészt egy bel­vá­rosi ét­te­rem­ben fo­tózta le a Ri­post egyik ol­va­só­ri­por­tere! Mi tör­tén­he­tett vele?

Így lazított luxusjachtján Hajdú Péter!

Így lazított luxusjachtján Hajdú Péter!

A nép­szerű mű­sor­ve­zető éppen csa­ládi nya­ra­lá­sát tölti, ám a le­si­fo­tó­sok­tól még ilyen­kor sincs nyugta!

A nép­szerű mű­sor­ve­zető éppen csa­ládi nya­ra­lá­sát tölti, ám a le­si­fo­tó­sok­tól még ilyen­kor sincs nyugta!

Titokban utazott Budapestre Cicciolina! Mit csinálhat itt?

Titokban utazott Budapestre Cicciolina! Mit csinálhat itt?

Ilona fő­vá­ro­sunkba uta­zott...

Szem­fü­les ol­va­só­ri­por­te­rünk ér­de­kes fotót kül­dött el szer­kesz­tő­sé­günkbe!

Újabb felhők Győzike feje felett?

Újabb felhők Győzike feje felett?

Még 2011-ben in­dult nyo­mo­zás Győ­zike és fe­le­sége után adó­csa­lás miatt.

Még 2011-ben in­dult nyo­mo­zás Gás­pár Győző és fe­le­sége után adó­csa­lás miatt.

Hihetetlen: Rá sem lehet ismerni az 55 éves Vincze Lillára!

Hihetetlen: Rá sem lehet ismerni az 55 éves Vincze Lillára!

Bá­mu­la­to­san néz ki!

Úgy tudni, nap­ja­ink­ban leg­több­ször temp­lomi kon­cer­te­ken lép fel, a mé­di­á­ban nem hal­lani róla. Egy szem­fü­les ol­va­sónk le­fo­tózta: bá­mu­la­to­san néz ki!

Lebuktak: Nyilvánosan csókolgatta egymást Détár Enikő és párja!

Lebuktak: Nyilvánosan csókolgatta egymást Détár Enikő és párja!

Az utóbbi idő­szak­ban az a hír járta: a szí­nésznő és sze­relme, Péter sza­kí­tot­tak egy­más­sal.

Lefotózták: Így néz ki súlyos betegsége után Kulka János!

Lefotózták: Így néz ki súlyos betegsége után Kulka János!

Azóta csak na­gyon ke­ve­set lehet tudni az ál­la­po­tá­ról, de a hírek sze­rint egyre job­ban van!

Azóta csak na­gyon ke­ve­set lehet tudni ál­la­po­tá­ról, de a hírek sze­rint egyre job­ban van! Most egy nyil­vá­nos ese­mé­nyen fo­tóz­ták le!

Itt a bizonyíték: Durván meghízott Polyák Lilla fiatal szerelme!

Itt a bizonyíték: Durván meghízott Polyák Lilla fiatal szerelme!

A szí­nész a Sz­tár­ban sztár adá­sai alatt még da­gadó iz­mok­kal szur­kolt sze­rel­mé­nek, mos­tanra vi­szont fel­sze­dett pár kilót!

Úristen: Mi történik Tolvai Reni pocakjával?

Úristen: Mi történik Tolvai Reni pocakjával?

Fur­csa fotót ké­szí­tett ol­va­sónk!

A gyö­nyörű éne­kes­nő­ről fur­csa fotót ké­szí­tett egy szem­fü­les ol­va­sónk! El­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok: vajon mitől nőtt meg Reni po­cakja?

Szexi bikinis képekkel vágott vissza a kétgyermekes sztáranyuka

Szexi bikinis képekkel vágott vissza a kétgyermekes sztáranyuka

Fér­jét kérte meg, hogy ké­szít­sen róla né­hány őr­jí­tően dögös képet.

Fér­jét kérte meg, hogy ké­szít­sen róla né­hány őr­jí­tően dögös képet.

Lebukott: Így csajozott az éjszakában MC Hawer!

Lebukott: Így csajozott az éjszakában MC Hawer!

Nem ta­lálja a pár­ját az éne­kes, pedig na­gyon pró­bál­ko­zik! A flör­tök jut­nak csak neki...

Nem ta­lálja a pár­ját az éne­kes, pedig na­gyon pró­bál­ko­zik! A flör­tök jut­nak csak neki...

Rettegésben éli életét Harry herceg barátnője

Rettegésben éli életét Harry herceg barátnője

A sajtó tönk­re­te­szi az éle­tét.

Bár meg­ta­lálta álmai férfi­ját Meg­han Markle, a sze­re­lem mel­lett a ret­te­gés is be­köl­tö­zött a min­den­nap­ja­iba. A ra­jon­gók és a sajtó miatt.

Friss: Terhesen szenvedett autóbalesetet Nótár Mary!

Friss: Terhesen szenvedett autóbalesetet Nótár Mary!

Ag­gasztó hírek ér­kez­tek szer­kesz­tő­sé­günkbe! Egyik ol­va­sónk szem­ta­núja volt az éne­kesnő au­tó­bal­ese­té­nek!

Különös fotó készült Kulka Jánosról: Így néz ki most!

Különös fotó készült Kulka Jánosról: Így néz ki most!

Hosszú idő óta elő­ször kap­ták len­cse­vére! A szí­nész sokat vál­to­zott áp­ri­lisi agyi in­fark­tusa óta!

Hosszú idő óta elő­ször kap­ták len­cse­vére! A szí­nész sokat vál­to­zott áp­ri­lisi agyi in­fark­tusa óta!

Lebukott: Ezzel a nővel fotózták le az éjszakában Kerényi Miklós Mátét

Lebukott: Ezzel a nővel fotózták le az éjszakában Kerényi Miklós Mátét

Meg­lepő fotót jut­ta­tott el szer­kesz­tő­sé­günkbe a Ri­post szem­fü­les ol­va­sója!

Meg­lepő fotót jut­ta­tott el szer­kesz­tő­sé­günkbe a Ri­post szem­fü­les ol­va­sója!

Új szerelmével romantikázott az éjszakában Janza Kata!

Lebuktak: Új szerelmével romantikázott az éjszakában Janza Kata!

A Ri­post szem­fü­les ol­va­só­ri­por­tere le­fo­tózta a sze­rel­me­se­ket az Ope­rett­szín­ház előtt!

Atyaég: Hihetetlenül lefogyott Szinetár Dóra!

Atyaég: Hihetetlenül lefogyott Szinetár Dóra!

Jobb for­má­ban van, mint va­laha!

A gyö­nyörű szí­nésznő jobb for­má­ban van, mint va­laha! Ér­de­kes fotót kül­dött be szer­kesz­tő­sé­günkbe a Ri­post egyik ol­va­só­ri­por­tere!

Hoppá: Titokzatos nővel bukott le Dolhai Attila!

Hoppá: Titokzatos nővel bukott le Dolhai Attila!

18 éve él bol­dog há­zas­ság­ban, három gyer­mek édes­apja. De ki lehet ez a hölgy, aki­vel le­fo­tózta a Ri­post szem­fü­les ol­va­só­ri­por­tere?

18 éve él bol­dog há­zas­ság­ban, három gyer­mek édes­apja. De ki lehet ez a hölgy, aki­vel le­fo­tózta a Ri­post szem­fü­les ol­va­só­ri­por­tere?

Itt a bizonyíték: Még mindig mély gyászban van Somló Tamás lánya!

Itt a bizonyíték: Még mindig mély gyászban van Somló Tamás lánya!

Szo­morú fotót jut­ta­tott el szer­kesz­tő­sé­günkbe egy ol­va­sónk!

Szo­morú fotót jut­ta­tott el szer­kesz­tő­sé­günkbe egy ol­va­sónk! Pon­to­san három hónap telt el a tra­gé­dia óta.

Mi történt? Hihetetlenül megfiatalodott a 48 éves Balázs Pali!

Mi történt? Hihetetlenül megfiatalodott a 48 éves Balázs Pali!

Az éne­kest egy ren­dez­vé­nyen kapta len­cse­végre egy szem­fü­les ol­va­sónk...

Az éne­kest egy ren­dez­vé­nyen kapta len­cse­végre egy szem­fü­les ol­va­sónk...

Lebukott: Titokzatos férfival kapták lencsevégre Radics Gigit!

Lebukott: Titokzatos férfival kapták lencsevégre Radics Gigit!

Úgy tudni, a gyö­nyörű éne­kesnő egy ideje pár­kap­cso­lat­ban él, ám sze­rel­mét egy­előre még nem mu­tatta meg a kö­zön­ség­nek.

Itt a bizonyíték: testőrként védi Claudiát a párja!

Itt a bizonyíték: testőrként védi Claudiát a párja!

Egyet­len percre sem hagyja ma­gára!

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető min­den lép­tét sze­relme, Pa­taki Ádám vi­gyázza! Egyet­len percre sem hagyja ma­gára!

Itt a bizonyíték: lebukott az éjszakában Rékasi és Pikali!

Itt a bizonyíték: lebukott az éjszakában Rékasi és Pikali!

A Ri­post szem­fü­les ol­va­só­ri­por­tere ér­de­kes fotót jut­ta­tott el szer­kesz­tő­sé­günk­nek!

Kocsmában, pohárral a kezében bukott le Baukó Éva! Visszaesett?

Kocsmában, pohárral a kezében bukott le Baukó Éva! Visszaesett?

Ál­lítja: évek óta nem iszik al­ko­holt! Mégis egy bel­vá­rosi kocs­má­ban fo­tóz­ták le, ahol egy po­ha­rat szo­ron­ga­tott!

Titokzatos férfival kapták lencsevégre Sarka Katát!

Titokzatos férfival kapták lencsevégre Sarka Katát!

A fi­a­tal üz­let­asszonyt egy ti­tok­za­tos férfi­val fo­tóz­ták le az oszt­rák fő­vá­ros­ban. Máris to­vább­lé­pett?

A fi­a­tal üz­let­asszonyt egy ti­tok­za­tos férfi­val fo­tóz­ták le az oszt­rák fő­vá­ros­ban. Máris to­vább­lé­pett?

Atyaég: Csont és bőr Détár Enikő!

Atyaég: Csont és bőr Détár Enikő!

Az 52 éves szí­nésznő el­ké­pesz­tően le­fo­gyott! Alig lehet rá­is­merni...

Az 52 éves szí­nésznő el­ké­pesz­tően le­fo­gyott! Alig lehet rá­is­merni! Vajon mi tör­tén­he­tett vele?

Hoppá: Mi történt Eszenyi Enikő testével?

Hoppá: Mi történt Eszenyi Enikő testével?

Alig lehet rá­is­merni!

A Víg­szín­ház igaz­gató asszo­nya el­ké­pesztő vál­to­zá­son ment ke­resz­tül a nyá­ron! Alig lehet rá­is­merni!

Titkos csókcsata: Így esett egymásnak Király Linda és szerelme!

Titkos csókcsata: Így esett egymásnak Király Linda és szerelme!

Az arany­torkú ének­eső és párja, Zsom­bor kö­zött izzik a le­vegő!

Az arany­torkú ének­eső és párja, Zsom­bor kö­zött izzik a le­vegő!

Harrison Ford után Nicolas Cage is étteremben bukott le!

Harrison Ford után Nicolas Cage is étteremben bukott le!

Ma­gyar sztár­fo­tós csípte el. Ist­ván egy ro­man­ti­kus va­cso­rára ké­szült, vi­lág­sztárra buk­kant.

Ma­gyar sztár­fo­tós csípte el. Ist­ván egy ro­man­ti­kus va­cso­rára ké­szült, vi­lág­sztárra buk­kant.

Árulkodó fotók: Már a Szigeten is depressziósan bulizott Iszak Eszter!

Árulkodó fotók: Már a Szigeten is depressziósan bulizott Iszak Eszter!

A Ri­post len­cse­végre kapta a Szi­ge­ten a mű­sor­ve­ze­tőt, amint ma­gá­nyo­san, szo­mo­rúan tán­col­ga­tott.

Hoppá: Így dorbézolt a pesti éjszakában Tóth Gabi!

Hoppá: Így dorbézolt a pesti éjszakában Tóth Gabi!

Egy fő­vá­rosi bár­ban szó­ra­koz­tak!

A gyö­nyörű éne­kesnő és párja egy fő­vá­rosi bár­ban szó­ra­koz­tak. A Ri­post ol­va­só­ri­por­tere len­cse­végre kapta a bu­lizó sze­rel­me­se­ket!

Lebuktak: egymást vigasztalta Lajcsi és Görög Zita az éjszakában!

Lebuktak: egymást vigasztalta Lajcsi és Görög Zita az éjszakában!

A Ri­post szem­fü­les ol­va­sója ér­de­kes ké­pe­ket ké­szí­tett...

A Ri­post szem­fü­les ol­va­sója ér­de­kes ké­pe­ket ké­szí­tett a vá­ló­fél­ben lévő gyö­nyörű mo­dell­ről és a ze­nész­ről! Vajon mit csi­nál­hat­nak?

Mi történt? Drasztikusan lefogyott Dobrády Ákos!

Mi történt? Drasztikusan lefogyott Dobrády Ákos!

A Szi­ge­ten kap­tuk len­cse­végre a nép­szerű éne­kest, aki el­ké­pesztő át­vál­to­zá­son ment át az el­múlt hó­na­pok­ban.

A Szi­ge­ten kap­tuk len­cse­végre a nép­szerű éne­kest, aki el­ké­pesztő át­vál­to­zá­son ment át.

Rettegett Harry herceg mellett szerelme

Rettegett Harry herceg mellett szerelme

Elő­ször be­szélt a kap­cso­la­tuk­ról.

Chelsy Davy elő­ször be­szélt arról, hogy mi­lyen volt a her­ceg ba­rát­nő­jé­nek lenni. Nin­cse­nek túl szép em­lé­kei.

Mi ez a változás? Hatalmas dekoltázzsal hódít Szulák Andrea!

Mi ez a változás? Hatalmas dekoltázzsal hódít Szulák Andrea!

Tel­je­sen meg­vál­to­zott mos­ta­ná­ban!

Az Ope­rett­szín­ház előtt kapta len­cse­végre ol­va­só­ri­por­te­rünk a nép­szerű szí­nész-éne­kes­nőt, aki dö­gö­sebb volt, mint va­laha!

Kínos: Nyílt utcán csúszott le a szupermodell felsője!

Kínos: Nyílt utcán csúszott le a szupermodell felsője!

Elég sú­lyos di­vat­ba­kit kö­ve­tett el a gyö­nyörű szu­per­sztár! Pedig tud­hatta volna, hogy ez a ruha bi­zony nem lesz a leg­jobb vá­lasz­tás a vá­sá­rol­ga­tás­hoz!

Elég sú­lyos di­vat­ba­kit kö­ve­tett el a gyö­nyörű szu­per­sztár! Pedig tud­hatta volna, hogy ez a ruha bi­zony nem lesz a leg­jobb vá­lasz­tás a vá­sá­rol­ga­tás­hoz! A le­si­fo­tó­sok is rög­tön ki­szúr­ták!

Mi történt? Félelmetesen lefogyott a magyar színésznő!

Mi történt? Félelmetesen lefogyott a magyar színésznő!

Az Ope­rett­szín­ház sztárja el­ké­pesztő vál­to­zá­son ment át!

Az Ope­rett­szín­ház sztárja el­ké­pesztő vál­to­zá­son ment át az utóbbi idő­szak­ban! Vajon mi tör­tén­he­tett vele?

Biztató híreket kaptunk Somló Tamás állapotáról!

Biztató híreket kaptunk Somló Tamás állapotáról!

A le­gen­dás éne­kes­ről hó­na­pok óta ag­gasztó hírek ér­kez­nek, ál­la­po­tá­ról min­denki hall­gat.

Így néz ki fürdőruhában a 70 éves Goldie Hawn!

Így néz ki fürdőruhában a 70 éves Goldie Hawn!

Éppen Ha­waii-on nya­ral...

Az Oscar-díjas szí­nésznő éppen Ha­waii-on nya­ral, egy le­si­fo­tós iz­gal­mas ké­pe­ket ké­szí­tett róla...

Titokzatos férfi üldözi Oszvald Marikát!

Titokzatos férfi üldözi Oszvald Marikát!

A nép­szerű szí­nész­nőt az Ope­rett­szín­ház mű­vész­be­já­rója előtt ro­hanta le egy idő­sebb férfi, aki vi­rá­got is adott neki...

A nép­szerű szí­nész­nőt az Ope­rett­szín­ház mű­vész­be­já­rója előtt ro­hanta le egy idő­sebb férfi, aki vi­rá­got is adott neki...

Furcsa felvételek! Mi történt Oláh Ibolyával az éjszakai bárban?

Furcsa felvételek! Mi történt Oláh Ibolyával az éjszakai bárban?

Pró­bál­tunk utá­na­járni a dol­gok­nak...

A Ri­post új­ság­írója arra lett fi­gyel­mes egy bel­vá­rosi szó­ra­ko­zó­he­lyen, hogy a nép­szerű éne­kesnő kissé szo­kat­la­nul vi­sel­ke­dik.

Itt vannak az első fotók Majkáék kisbabájáról!

Itt vannak az első fotók Majkáék kisbabájáról!

Le­si­fo­tó­kat ké­szí­tett egy ol­vasó-ri­por­ter a bol­dog csa­lád­ról, amint a kór­ház­ból vi­szik haza új­szü­lött kis­ba­bá­ju­kat!

Le­si­fo­tó­kat ké­szí­tett egy ol­vasó-ri­por­ter a bol­dog csa­lád­ról, amint a kór­ház­ból vi­szik haza új­szü­lött kis­ba­bá­ju­kat!

Megosztó képek jelentek meg az Oscar-díjas színésznőről

Megosztó képek jelentek meg az Oscar-díjas színésznőről

A las­san 70 éves Helen Mir­rent für­dő­ru­há­ban kap­ták le a le­si­fo­tó­sok, ahogy az olasz ten­ger­par­ton pihen, a ra­jon­gók ki­akad­tak.

Gesztesi Károly tényleg elhagyta az országot!

Gesztesi Károly tényleg elhagyta az országot!

Nem a le­ve­gőbe be­szélt a szí­nész, csa­lád­já­val tá­vo­zott az Iz­ra­elbe. Egy tel-avivi szín­ház in­ten­dánsa lesz, ha be­jön­nek szá­mí­tá­sai.

Nem a le­ve­gőbe be­szélt a szí­nész, csa­lád­já­val tá­vo­zott az Iz­ra­elbe. Egy tel-avivi szín­ház in­ten­dánsa lesz, ha be­jön­nek szá­mí­tá­sai.

Álpap és drón zaklatja a beteg Schumachert

Álpap és drón is zaklatja a beteg Schumachert

Bor­zal­mas lehet így élni: le­si­fo­tó­sok va­dász­nak a va­gyont érő ké­pekre.

Bor­zal­mas lehet így élni: min­den lé­tező fur­fang­gal igye­kez­nek be­törni Mi­chael Schu­m­a­che­rék ma­gán­szfé­rá­jába a va­gyont érő ké­pekre va­dá­szó le­si­fo­tó­sok.