CÍMKE: 'paparazzi'

Őrjöngött Vilmos herceg, előkerült egy videó Katalinról a múltból

Őrjöngött Vilmos herceg, előkerült egy videó Katalinról a múltból

A her­cegi pár­nak egy idő­ben nem volt nyu­galma a fo­tó­sok­tól, ezért Vil­mos­nak lép­nie kel­lett.

Lesifotó: világsztárokat kapott le Zimány Linda

Lesifotó: világsztárokat kapott le Zimány Linda

Ame­ri­ká­ban kapta len­cse­végre Mila Ku­nist és Ash­ton Kut­chert. Éppen egy ét­te­rem­ben va­cso­ráz­tak.

Hiába a testőrsereg: Itt egy fotó Elvis özvegyéről!

Hiába a testőrsereg: Itt egy fotó Elvis özvegyéről!

Bár a mar­cona test­őrök min­dent el­kö­vet­nek annak ér­de­ké­ben, hogy senki em­berfia ne lát­hassa...

Bár a mar­cona test­őrök min­dent el­kö­vet­nek annak ér­de­ké­ben, hogy senki em­berfia ne lát­hassa a le­gen­dás éne­kes öz­ve­gyét, a ma­gya­ro­kon nem fog­nak ki!

Megyeri Csilla kitálalt Dzsudzsák Balázsról, ez történt köztük!

Megyeri Csilla kitálalt Dzsudzsák Balázsról, ez történt köztük!

A hí­res­ség­ről és a fo­cis­tá­ról a na­pok­ban a Ri­post mun­ka­társa ké­szí­tett közös fo­tó­kat, amint egy ét­te­rem te­ra­szán be­szél­get­tek ne­vet­gélve.

A hí­res­ség­ről és a fo­cis­tá­ról a na­pok­ban a Ri­post mun­ka­társa ké­szí­tett közös fo­tó­kat, amint egy ét­te­rem te­ra­szán be­szél­get­tek ne­vet­gélve.

Nagyot hibázott Meghan Markle apja, ez lesz így az esküvőn

Nagyot hibázott Meghan Markle apja, ez lesz így az esküvőn

Hogy gon­dolta ezt?!

Bár jó­kora bot­rány ke­re­ked­he­tett volna a tör­tén­tek­ből, a Kens­ing­ton-pa­lota in­kább nem kom­men­tálta az ese­mé­nye­ket.

Most lebuktak: Újra együtt Hosszú Katinka és Shane Tusup!

Most lebuktak: Újra együtt Hosszú Katinka és Shane Tusup!

Óri­ási öröm­hír! Min­den ere­jük­kel há­zas­sá­guk meg­men­té­sén dol­goz­nak Hosszú Ka­tin­káék!

Óri­ási öröm­hír! Min­den ere­jük­kel há­zas­sá­guk meg­men­té­sén dol­goz­nak Hosszú Ka­tin­káék!

Lebukott Németh Kristóf: Tilosban parkolt!

Lebukott Németh Kristóf: Tilosban parkolt!

Sza­bály­ta­la­nul par­kolt au­tó­já­val...

Né­meth Kris­tóf egy gyors­ét­te­rem­ben vá­sá­rolt ételt, mind­eköz­ben sza­bály­ta­la­nul par­kolt au­tó­já­val.

Diana utolsó napja eljegyzéssel is végződhetett volna

Diana utolsó napja eljegyzéssel is végződhetett volna

Ha nin­cse­nek a le­si­fo­tó­sok...

Ha nin­cse­nek a le­si­fo­tó­sok, akkor 1997. au­gusz­tus 30-a nem Diana her­cegnő utolsó élet­ben töl­tött napja lett volna, ha nem egy bol­dog új jövő kez­dete.

Lebukott! A Dal énekese ezzel a dögös énekesnővel csókolózott!

Lebukott! A Dal énekese ezzel a dögös énekesnővel csókolózott!

Szabó Ádám egy ren­dez­vé­nyen ke­ve­re­dett heves csók­csa­tába...

Szabó Ádám egy ren­dez­vé­nyen ke­ve­re­dett heves csók­csa­tába az egyik te­het­ség­ku­tató nyer­te­sé­vel!

Különös fotó: Így meghízott Verebes István!

Különös fotó: Így meghízott Verebes István!

A Já­szai Mari-díjas szí­nészt egy bel­vá­rosi ét­te­rem­ben fo­tózta le a Ri­post egyik ol­va­só­ri­por­tere!

A Já­szai Mari-díjas szí­nészt egy bel­vá­rosi ét­te­rem­ben fo­tózta le a Ri­post egyik ol­va­só­ri­por­tere! Mi tör­tén­he­tett vele?

Titokzatos lesifotó, így szereti egymást Stohl Luca és kedvese!

Titokzatos lesifotó, így szereti egymást Stohl Luca és kedvese!

Egy reg­geli busz­já­ra­ton fo­tóz­kod­tak.

A tánc­mű­vészt és sze­rel­mét egy reg­geli busz­já­ra­ton kapta len­cse­végre egy szem­fü­les ol­vasó.

Így lazított luxusjachtján Hajdú Péter!

Így lazított luxusjachtján Hajdú Péter!

Nincs nyugta a le­si­fo­tó­sok­tól!

A nép­szerű mű­sor­ve­zető éppen csa­ládi nya­ra­lá­sát tölti, ám a le­si­fo­tó­sok­tól még ilyen­kor sincs nyugta!

Itt a bizonyíték: Tökéletesen felépült betegségéből Kulka János!

Itt a bizonyíték: Tökéletesen felépült betegségéből Kulka János!

Ta­valy áp­ri­lis­ban érte a szí­nészt az agyi ér­ka­taszt­rófa.

Ta­valy áp­ri­lis­ban érte a szí­nészt az agyi ér­ka­taszt­rófa. Sok szen­ve­dés­sel, küz­de­lem­mel és fáj­da­lom­mal járt a re­ha­bi­li­tá­ció idő­szaka, de Kulka János ki­tartó volt!

Fürdőruhában kapták lencsevégre a 76 éves Medveczky Ilonát!

Fürdőruhában kapták lencsevégre a 76 éves Medveczky Ilonát!

El­ké­pesztő le­si­fo­tó­kat ké­szí­tett a Ri­post egyik ol­va­sója a mű­vész­nő­ről, aki egy vi­déki stran­don na­po­zott.

El­ké­pesztő le­si­fo­tó­kat ké­szí­tett a Ri­post egyik ol­va­sója a mű­vész­nő­ről, aki egy vi­déki stran­don na­po­zott. Med­veczky Ilona - ál­lí­tása sze­rint - tö­rött csuk­lója miatt uta­zott el a Bu­da­pest­től 180 km-re fekvő gyógy­für­dőig, mivel még más­fél évvel a bal­esete után is re­ha­bi­li­tá­ci­óra szo­rul.

Titokban utazott Budapestre Cicciolina! Mit csinálhat itt?

Titokban utazott Budapestre Cicciolina! Mit csinálhat itt?

Az egy­kori por­nó­díva, Stal­ler Ilona fő­vá­ro­sunkba uta­zott, egy szál­loda előtt kap­ták len­cse­végre!

Az egy­kori por­nó­díva, Stal­ler Ilona fő­vá­ro­sunkba uta­zott, egy szál­loda előtt kap­ták len­cse­végre!

Újabb felhők Győzike feje felett?

Újabb felhők Győzike feje felett?

Még 2011-ben in­dult nyo­mo­zás Győ­zike és fe­le­sége után adó­csa­lás miatt.

Még 2011-ben in­dult nyo­mo­zás Gás­pár Győző és fe­le­sége után adó­csa­lás miatt.

Hihetetlen: Rá sem lehet ismerni az 55 éves Vincze Lillára!

Hihetetlen: Rá sem lehet ismerni az 55 éves Vincze Lillára!

Bá­mu­la­to­san néz ki!

Úgy tudni, nap­ja­ink­ban leg­több­ször temp­lomi kon­cer­te­ken lép fel, a mé­di­á­ban nem hal­lani róla. Egy szem­fü­les ol­va­sónk le­fo­tózta: bá­mu­la­to­san néz ki!

Lefotózták: Így néz ki súlyos betegsége után Kulka János!

Lefotózták: Így néz ki súlyos betegsége után Kulka János!

Áp­ri­lis­ban érte sú­lyos agyi in­fark­tus...

Áp­ri­lis­ban érte sú­lyos agyi in­fark­tus a Kos­suth-díjas mű­vészt! Azóta csak na­gyon ke­ve­set lehet tudni az ál­la­po­tá­ról...

Szexi bikinis képekkel vágott vissza a kétgyermekes sztáranyuka

Szexi bikinis képekkel vágott vissza a kétgyermekes sztáranyuka

A 47 éve­sen is bom­ba­for­má­ban lévő sztár fér­jét kérte meg, hogy ké­szít­sen róla né­hány őr­jí­tően dögös képet.

Itt a bizonyíték: Durván meghízott Polyák Lilla fiatal szerelme!

Itt a bizonyíték: Durván meghízott Polyák Lilla fiatal szerelme!

Nem­rég da­gadó iz­mok­kal szur­kolt sze­rel­mé­nek, most fel­sze­dett pár kilót!

Nem­rég da­gadó iz­mok­kal szur­kolt sze­rel­mé­nek, most fel­sze­dett pár kilót!

Úristen: Mi történik Tolvai Reni pocakjával?

Úristen: Mi történik Tolvai Reni pocakjával?

Fur­csa fotót ké­szí­tett ol­va­sónk!

A gyö­nyörű éne­kes­nő­ről fur­csa fotót ké­szí­tett egy szem­fü­les ol­va­sónk! El­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok: vajon mitől nőtt meg Reni po­cakja?

Lebuktak: Nyilvánosan csókolgatta egymást Détár Enikő és párja!

Lebuktak: Nyilvánosan csókolgatta egymást Détár Enikő és párja!

Az utóbbi idő­szak­ban az a hír járta: a szí­nésznő és sze­relme, Péter sza­kí­tot­tak egy­más­sal.

Lebukott: Így csajozott az éjszakában MC Hawer!

Lebukott: Így csajozott az éjszakában MC Hawer!

Nem ta­lálja a pár­ját az éne­kes, pedig na­gyon pró­bál­ko­zik! A flör­tök jut­nak csak neki...

Nem ta­lálja a pár­ját az éne­kes, pedig na­gyon pró­bál­ko­zik! A flör­tök jut­nak csak neki...

Különös fotó készült Kulka Jánosról: Így néz ki most!

Különös fotó készült Kulka Jánosról: Így néz ki most!

Hosszú idő óta elő­ször kap­ták len­cse­vére! A szí­nész sokat vál­to­zott áp­ri­lisi agyi in­fark­tusa óta!

Hosszú idő óta elő­ször kap­ták len­cse­vére! A szí­nész sokat vál­to­zott áp­ri­lisi agyi in­fark­tusa óta!

Friss: Terhesen szenvedett autóbalesetet Nótár Mary!

Friss: Terhesen szenvedett autóbalesetet Nótár Mary!

Ag­gasztó hírek ér­kez­tek szer­kesz­tő­sé­günkbe! Egyik ol­va­sónk szem­ta­núja volt az éne­kesnő au­tó­bal­ese­té­nek!

Rettegésben éli életét Harry herceg barátnője

Rettegésben éli életét Harry herceg barátnője

Bár meg­ta­lálta álmai férfi­ját Meg­han Markle, a sze­re­lem mel­lett a ret­te­gés is be­köl­tö­zött a min­den­nap­ja­iba. A ra­jon­gók és a sajtó miatt.

Bár meg­ta­lálta álmai férfi­ját Meg­han Markle, a sze­re­lem mel­lett a ret­te­gés is be­köl­tö­zött a min­den­nap­ja­iba. A ra­jon­gók és a sajtó miatt.

Hoppá: Titokzatos nővel bukott le Dolhai Attila!

Hoppá: Titokzatos nővel bukott le Dolhai Attila!

Ki lehet ez a hölgy, aki­vel le­fo­tózta a Ri­post szem­fü­les ol­va­só­ri­por­tere az Ope­rett­szín­ház szí­né­szét?

18 éve él bol­dog há­zas­ság­ban, három gyer­mek édes­apja. De ki lehet ez a hölgy, aki­vel le­fo­tózta a Ri­post szem­fü­les ol­va­só­ri­por­tere?

Atyaég: Hihetetlenül lefogyott Szinetár Dóra!

Atyaég: Hihetetlenül lefogyott Szinetár Dóra!

Jobb for­má­ban van, mint va­laha!

A gyö­nyörű szí­nésznő jobb for­má­ban van, mint va­laha! Ér­de­kes fotót kül­dött be szer­kesz­tő­sé­günkbe a Ri­post egyik ol­va­só­ri­por­tere!

Itt a bizonyíték: Még mindig mély gyászban van Somló Tamás lánya!

Itt a bizonyíték: Még mindig mély gyászban van Somló Tamás lánya!

Szo­morú fotót jut­ta­tott el szer­kesz­tő­sé­günkbe egy ol­va­sónk! Pon­to­san három hónap telt el a tra­gé­dia óta.

Lebuktak: Új szerelmével romantikázott az éjszakában Janza Kata!

Lebuktak: Új szerelmével romantikázott az éjszakában Janza Kata!

Le­fo­tóz­ták a sze­rel­me­se­ket!

Egy évvel ez­előtt sza­kí­tott a szí­nésznő és Sze­ré­nyi László. Kata túl­lé­pett a csa­ló­dá­son, és már újra fog­lalt a szíve! A Ri­post szem­fü­les ol­va­só­ri­por­tere le­fo­tózta a sze­rel­me­se­ket az Ope­rett­szín­ház előtt!

Mi történt? Hihetetlenül megfiatalodott a 48 éves Balázs Pali!

Mi történt? Hihetetlenül megfiatalodott a 48 éves Balázs Pali!

Az éne­kest egy ren­dez­vé­nyen kapta len­cse­végre egy szem­fü­les ol­va­sónk...

Az éne­kest egy ren­dez­vé­nyen kapta len­cse­végre egy szem­fü­les ol­va­sónk, aki ér­de­kes meg­fi­gye­lést tett! Vajon mitől néz ki így a mu­la­tós sztár?

Lebukott: Titokzatos férfival kapták lencsevégre Radics Gigit!

Lebukott: Titokzatos férfival kapták lencsevégre Radics Gigit!

A gyö­nyörű éne­kesnő eddig nem mu­tatta meg a sze­rel­mét...

A gyö­nyörű éne­kesnő eddig nem mu­tatta meg a sze­rel­mét...

Itt a bizonyíték: testőrként védi Claudiát a párja!

Itt a bizonyíték: testőrként védi Claudiát a párja!

Egyet­len percre sem hagyja ma­gára!

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető min­den lép­tét sze­relme, Pa­taki Ádám vi­gyázza! Egyet­len percre sem hagyja ma­gára!

Itt a bizonyíték: lebukott az éjszakában Rékasi és Pikali!

Itt a bizonyíték: lebukott az éjszakában Rékasi és Pikali!

A Ri­post szem­fü­les ol­va­só­ri­por­tere ér­de­kes fotót jut­ta­tott el szer­kesz­tő­sé­günk­nek!

Titokzatos férfival kapták lencsevégre Sarka Katát!

Titokzatos férfival kapták lencsevégre Sarka Katát!

Máris to­vább­lé­pett?

A fi­a­tal üz­let­asszonyt egy ti­tok­za­tos férfi­val fo­tóz­ták le az oszt­rák fő­vá­ros­ban. Máris to­vább­lé­pett?

Titkos csókcsata: Így esett egymásnak Király Linda és szerelme!

Titkos csókcsata: Így esett egymásnak Király Linda és szerelme!

A sze­rel­mes­pár az élő adás szü­ne­té­ben kez­dett heves csó­ko­ló­zásba!

Hoppá: Mi történt Eszenyi Enikő testével?

Hoppá: Mi történt Eszenyi Enikő testével?

Alig lehet rá­is­merni!

A Víg­szín­ház igaz­gató asszo­nya el­ké­pesztő vál­to­zá­son ment ke­resz­tül a nyá­ron! Alig lehet rá­is­merni!

Kocsmában, pohárral a kezében bukott le Baukó Éva! Visszaesett?

Kocsmában, pohárral a kezében bukott le Baukó Éva! Visszaesett?

Ál­lítja: évek óta nem iszik al­ko­holt! Mégis egy bel­vá­rosi kocs­má­ban fo­tóz­ták le, ahol egy po­ha­rat szo­ron­ga­tott!

Harrison Ford után Nicolas Cage is étteremben bukott le!

Harrison Ford után Nicolas Cage is étteremben bukott le!

Ma­gyar sztár­fo­tós csípte el. Ist­ván egy ro­man­ti­kus va­cso­rára ké­szült, vi­lág­sztárra buk­kant.

Ma­gyar sztár­fo­tós csípte el. Ist­ván egy ro­man­ti­kus va­cso­rára ké­szült, vi­lág­sztárra buk­kant.

Lebuktak: egymást vigasztalta Lajcsi és Görög Zita az éjszakában!

Lebuktak: így romantikázott az éjszakában Lajcsi és Görög Zita!

A Ri­post szem­fü­les ol­va­sója ér­de­kes ké­pe­ket ké­szí­tett...

A Ri­post szem­fü­les ol­va­sója ér­de­kes ké­pe­ket ké­szí­tett...

Hoppá: Így dorbézolt a pesti éjszakában Tóth Gabi!

Hoppá: Így dorbézolt a pesti éjszakában Tóth Gabi!

Egy fő­vá­rosi bár­ban szó­ra­koz­tak!

A gyö­nyörű éne­kesnő és párja egy fő­vá­rosi bár­ban szó­ra­koz­tak. A Ri­post ol­va­só­ri­por­tere len­cse­végre kapta a bu­lizó sze­rel­me­se­ket!

Mi történt? Drasztikusan lefogyott Dobrády Ákos!

Mi történt? Drasztikusan lefogyott Dobrády Ákos!

A Szi­ge­ten kap­tuk len­cse­végre...

A Szi­ge­ten kap­tuk len­cse­végre a nép­szerű éne­kest, aki el­ké­pesztő át­vál­to­zá­son ment át az el­múlt hó­na­pok­ban.

Árulkodó fotók: Már a Szigeten is depressziósan bulizott Iszak Eszter!

Árulkodó fotók: Már a Szigeten is depressziósan bulizott Iszak Eszter!

Hideg­zu­hany­ként ért min­den­kit a sztár­pár sza­kí­tá­sá­nak híre!

Hideg­zu­hany­ként ért min­den­kit a sztár­pár sza­kí­tá­sá­nak híre! Utó­lag már össze­áll a kép: a Ri­post len­cse­végre kapta a Szi­ge­ten a mű­sor­ve­ze­tőt, amint ma­gá­nyo­san, szo­mo­rúan tán­col­ga­tott.

Kínos: Nyílt utcán csúszott le a szupermodell felsője!

Kínos: Nyílt utcán csúszott le a szupermodell felsője!

Elég sú­lyos di­vat­ba­kit kö­ve­tett el a gyö­nyörű szu­per­sztár! A le­si­fo­tó­sok is rög­tön ki­szúr­ták!

Elég sú­lyos di­vat­ba­kit kö­ve­tett el a gyö­nyörű szu­per­sztár! A le­si­fo­tó­sok is rög­tön ki­szúr­ták!

Mi ez a változás? Hatalmas dekoltázzsal hódít Szulák Andrea!

Mi ez a változás? Hatalmas dekoltázzsal hódít Szulák Andrea!

Tel­je­sen meg­vál­to­zott mos­ta­ná­ban!

Az Ope­rett­szín­ház előtt kapta len­cse­végre ol­va­só­ri­por­te­rünk a nép­szerű szí­nész-éne­kes­nőt, aki dö­gö­sebb volt, mint va­laha!

Mi történt? Félelmetesen lefogyott a magyar színésznő!

Mi történt? Félelmetesen lefogyott a magyar színésznő!

Az Ope­rett­szín­ház sztárja el­ké­pesztő vál­to­zá­son ment át az utóbbi idő­szak­ban! Vajon mi tör­tén­he­tett vele?

Rettegett Harry herceg mellett szerelme

Rettegett Harry herceg mellett szerelme

Chelsy Davy elő­ször be­szélt arról, hogy mi­lyen volt a her­ceg ba­rát­nő­jé­nek lenni. Nin­cse­nek túl szép em­lé­kei.

Chelsy Davy elő­ször be­szélt arról, hogy mi­lyen volt a her­ceg ba­rát­nő­jé­nek lenni. Nin­cse­nek túl szép em­lé­kei.

Itt a bizonyíték! Dúl a szerelem Détár Enikő és párja között!

Itt a bizonyíték! Dúl a szerelem Détár Enikő és párja között!

A szí­nész­nő­ről és part­ne­ré­ről iz­gal­mas képek ju­tot­tak bir­to­kunkba! Ők aztán va­ló­ban sze­rel­me­sek!

A szí­nész­nő­ről és part­ne­ré­ről iz­gal­mas képek ju­tot­tak bir­to­kunkba! Ők aztán va­ló­ban sze­rel­me­sek!

Így néz ki fürdőruhában a 70 éves Goldie Hawn!

Így néz ki fürdőruhában a 70 éves Goldie Hawn!

Éppen Ha­waii-on nya­ral...

Az Oscar-díjas szí­nésznő éppen Ha­waii-on nya­ral, egy le­si­fo­tós iz­gal­mas ké­pe­ket ké­szí­tett róla...

Titokzatos férfi üldözi Oszvald Marikát!

Titokzatos férfi üldözi Oszvald Marikát!

A mű­vész­be­járó előtt ro­hanta le egy idő­sebb férfi...

A nép­szerű szí­nész­nőt az Ope­rett­szín­ház mű­vész­be­já­rója előtt ro­hanta le egy idő­sebb férfi, aki vi­rá­got is adott neki...

Gesztesi Károly tényleg elhagyta az országot!

Gesztesi Károly tényleg elhagyta az országot!

Nem a le­ve­gőbe be­szélt a szí­nész, csa­lád­já­val tá­vo­zott az Iz­ra­elbe.

Furcsa felvételek! Mi történt Oláh Ibolyával az éjszakai bárban?

Furcsa felvételek! Mi történt Oláh Ibolyával az éjszakai bárban?

A Ri­post új­ság­írója arra lett fi­gyel­mes egy szó­ra­ko­zó­he­lyen: az éne­kesnő kissé szo­kat­la­nul vi­sel­ke­dik.

Megosztó képek jelentek meg az Oscar-díjas színésznőről

Megosztó képek jelentek meg az Oscar-díjas színésznőről

A las­san 70 éves Helen Mir­rent für­dő­ru­há­ban kap­ták le a le­si­fo­tó­sok, a ra­jon­gók ki­akad­tak.

Álpap és drón zaklatja a beteg Schumit

Álpap és drón is zaklatja a beteg Schumachert és családját

Meg­ke­se­rí­tik a csa­lád éle­tét a po­fát­lan le­si­fo­tó­sok.

Bor­zal­mas lehet így élni: min­den lé­tező fur­fang­gal igye­kez­nek be­törni az F1-le­genda ma­gán­szfé­rá­jába.