CÍMKE: 'paparazzi'

Lesifotó: világsztárokat kapott le Zimány Linda

Lesifotó: világsztárokat kapott le Zimány Linda

Ame­ri­ká­ban kapta len­cse­végre Mila Ku­nist és Ash­ton Kut­chert. Éppen egy ét­te­rem­ben va­cso­ráz­tak.

Hiába a testőrsereg: Itt egy fotó Elvis özvegyéről!

Hiába a testőrsereg: Itt egy fotó Elvis özvegyéről!

Bár a mar­cona test­őrök min­dent el­kö­vet­nek annak ér­de­ké­ben, hogy senki em­berfia ne lát­hassa...

Nagyot hibázott Meghan Markle apja, ez lesz így az esküvőn

Nagyot hibázott Meghan Markle apja, ez lesz így az esküvőn

A Kens­ing­ton-pa­lota in­kább nem is kom­men­tálta az ese­mé­nye­ket. Ebből nagy bot­rány le­he­tett volna.

A Kens­ing­ton-pa­lota in­kább nem is kom­men­tálta az ese­mé­nye­ket. Nagy bot­rány le­he­tett volna.

Most lebuktak: Újra együtt Hosszú Katinka és Shane Tusup!

Most lebuktak: Újra együtt Hosszú Katinka és Shane Tusup!

Óri­ási öröm­hír!

Óri­ási öröm­hír! Min­den ere­jük­kel há­zas­sá­guk meg­men­té­sén dol­goz­nak Hosszú Ka­tin­káék!

Lebukott! A Dal énekese ezzel a dögös énekesnővel csókolózott!

Lebukott! A Dal énekese ezzel a dögös énekesnővel csókolózott!

Szabó Ádám egy ren­dez­vé­nyen ke­ve­re­dett heves csók­csa­tába...

Szabó Ádám egy ren­dez­vé­nyen ke­ve­re­dett heves csók­csa­tába...

Diana utolsó napja eljegyzéssel is végződhetett volna

Diana utolsó napja eljegyzéssel is végződhetett volna

Ha nin­cse­nek a le­si­fo­tó­sok...

Ha nin­cse­nek a le­si­fo­tó­sok, akkor 1997. au­gusz­tus 30-a nem Diana her­cegnő utolsó élet­ben töl­tött napja lett volna, ha nem egy bol­dog új jövő kez­dete.

Különös fotó: Így meghízott Verebes István!

Különös fotó: Így meghízott Verebes István!

Mi tör­tén­he­tett vele?

A Já­szai Mari-díjas szí­nészt egy bel­vá­rosi ét­te­rem­ben fo­tózta le a Ri­post egyik ol­va­só­ri­por­tere! Mi tör­tén­he­tett vele?

Lebukott Németh Kristóf: Tilosban parkolt!

Lebukott Németh Kristóf: Tilosban parkolt!

Va­sár­nap dél­után ké­szí­tette a kínos fotót a Ri­post egyik ol­va­sója a sztár­szí­nész­ről.

Va­sár­nap dél­után ké­szí­tette a kínos fotót a Ri­post egyik ol­va­sója a sztár­szí­nész­ről. Né­meth Kris­tóf egy gyors­ét­te­rem­ben vá­sá­rolt ételt, mind­eköz­ben sza­bály­ta­la­nul par­kolt au­tó­já­val.

Így lazított luxusjachtján Hajdú Péter!

Így lazított luxusjachtján Hajdú Péter!

Nincs nyugta a le­si­fo­tó­sok­tól!

A nép­szerű mű­sor­ve­zető éppen csa­ládi nya­ra­lá­sát tölti, ám a le­si­fo­tó­sok­tól még ilyen­kor sincs nyugta!

Fürdőruhában kapták lencsevégre a 76 éves Medveczky Ilonát!

Fürdőruhában kapták lencsevégre a 76 éves Medveczky Ilonát!

El­ké­pesztő le­si­fo­tók!

El­ké­pesztő le­si­fo­tó­kat ké­szí­tett a Ri­post egyik ol­va­sója a mű­vész­nő­ről, aki egy vi­déki stran­don na­po­zott.

Titokzatos lesifotó, így szereti egymást Stohl Luca és kedvese!

Titokzatos lesifotó, így szereti egymást Stohl Luca és kedvese!

A tánc­mű­vészt és sze­rel­mét egy reg­geli busz­já­ra­ton kapta len­cse­végre egy szem­fü­les ol­vasó.

A tánc­mű­vészt és sze­rel­mét egy reg­geli busz­já­ra­ton kapta len­cse­végre egy szem­fü­les ol­vasó.

Titokban utazott Budapestre Cicciolina! Mit csinálhat itt?

Titokban utazott Budapestre Cicciolina! Mit csinálhat itt?

Szem­fü­les ol­va­só­ri­por­te­rünk ér­de­kes fotót kül­dött el szer­kesz­tő­sé­günkbe! Mi já­rat­ban erre?

Szem­fü­les ol­va­só­ri­por­te­rünk ér­de­kes fotót kül­dött el szer­kesz­tő­sé­günkbe! Az egy­kori por­nó­díva, Stal­ler Ilona fő­vá­ro­sunkba uta­zott, egy szál­loda előtt kap­ták len­cse­végre!

Újabb felhők Győzike feje felett?

Újabb felhők Győzike feje felett?

Még 2011-ben in­dult nyo­mo­zás Gás­pár Győző és fe­le­sége után adó­csa­lás miatt. A gyanú sze­rint hamis szer­ző­dé­sek­kel pró­bál­ták el­ke­rülni a több tíz­mil­liós adó befi­ze­té­sét.

Még 2011-ben in­dult nyo­mo­zás Gás­pár Győző és fe­le­sége után adó­csa­lás miatt.

Hihetetlen: Rá sem lehet ismerni az 55 éves Vincze Lillára!

Hihetetlen: Rá sem lehet ismerni az 55 éves Vincze Lillára!

Bá­mu­la­to­san néz ki!

Úgy tudni, nap­ja­ink­ban leg­több­ször temp­lomi kon­cer­te­ken lép fel, a mé­di­á­ban nem hal­lani róla. Egy szem­fü­les ol­va­sónk le­fo­tózta: bá­mu­la­to­san néz ki!

Lefotózták: Így néz ki súlyos betegsége után Kulka János!

Lefotózták: Így néz ki súlyos betegsége után Kulka János!

Áp­ri­lis­ban érte sú­lyos agyi in­fark­tus...

Áp­ri­lis­ban érte sú­lyos agyi in­fark­tus a Kos­suth-díjas mű­vészt! Azóta csak na­gyon ke­ve­set lehet tudni az ál­la­po­tá­ról...

Itt a bizonyíték: Durván meghízott Polyák Lilla fiatal szerelme!

Itt a bizonyíték: Durván meghízott Polyák Lilla fiatal szerelme!

A szí­nész a Sz­tár­ban sztár adá­sai alatt még da­gadó iz­mok­kal szur­kolt sze­rel­mé­nek, mos­tanra vi­szont fel­sze­dett pár kilót!

Lebukott: Így csajozott az éjszakában MC Hawer!

Lebukott: Így csajozott az éjszakában MC Hawer!

Nem ta­lálja a pár­ját az éne­kes...

Nem ta­lálja a pár­ját az éne­kes, pedig na­gyon pró­bál­ko­zik!

Úristen: Mi történik Tolvai Reni pocakjával?

Úristen: Mi történik Tolvai Reni pocakjával?

A gyö­nyörű éne­kes­nő­ről fur­csa fotót ké­szí­tett egy szem­fü­les ol­va­sónk! El­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok: vajon mitől nőtt meg Reni po­cakja?

A gyö­nyörű éne­kes­nő­ről fur­csa fotót ké­szí­tett egy szem­fü­les ol­va­sónk! El­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok: vajon mitől nőtt meg Reni po­cakja?

Lebuktak: Nyilvánosan csókolgatta egymást Détár Enikő és párja!

Lebuktak: Nyilvánosan csókolgatta egymást Détár Enikő és párja!

Az utóbbi idő­szak­ban az a hír járta: a szí­nésznő és sze­relme, Péter sza­kí­tot­tak egy­más­sal.

Szexi bikinis képekkel vágott vissza a kétgyermekes sztáranyuka

Szexi bikinis képekkel vágott vissza a kétgyermekes sztáranyuka

A 47 éve­sen is bom­ba­for­má­ban lévő sztár fér­jét kérte meg, hogy ké­szít­sen róla né­hány őr­jí­tően dögös képet.

Különös fotó készült Kulka Jánosról: Így néz ki most!

Különös fotó készült Kulka Jánosról: Így néz ki most!

Hosszú idő óta elő­ször kap­ták len­cse­vére! A szí­nész sokat vál­to­zott áp­ri­lisi agyi in­fark­tusa óta!

Hosszú idő óta elő­ször kap­ták len­cse­vére! A szí­nész sokat vál­to­zott áp­ri­lisi agyi in­fark­tusa óta!

Rettegésben éli életét Harry herceg barátnője

Rettegésben éli életét Harry herceg barátnője

Bár meg­ta­lálta álmai férfi­ját Meg­han Markle, a sze­re­lem mel­lett a ret­te­gés is be­köl­tö­zött a min­den­nap­ja­iba.

Bár meg­ta­lálta álmai férfi­ját Meg­han Markle, a sze­re­lem mel­lett a ret­te­gés is be­köl­tö­zött a min­den­nap­ja­iba.

Hoppá: Titokzatos nővel bukott le Dolhai Attila!

Hoppá: Titokzatos nővel bukott le Dolhai Attila!

Ki lehet ez a hölgy, aki­vel le­fo­tóz­ták?

18 éve él bol­dog há­zas­ság­ban, három gyer­mek édes­apja. De ki lehet ez a hölgy, aki­vel le­fo­tózta a Ri­post szem­fü­les ol­va­só­ri­por­tere?

Friss: Terhesen szenvedett autóbalesetet Nótár Mary!

Friss: Terhesen szenvedett autóbalesetet Nótár Mary!

Ag­gasztó hírek ér­kez­tek szer­kesz­tő­sé­günkbe!

Ag­gasztó hírek ér­kez­tek szer­kesz­tő­sé­günkbe! Egyik ol­va­sónk szem­ta­núja volt az éne­kesnő au­tó­bal­ese­té­nek! Fotó is ké­szült az ijesztő eset­ről!

Itt a bizonyíték: Még mindig mély gyászban van Somló Tamás lánya!

Itt a bizonyíték: Még mindig mély gyászban van Somló Tamás lánya!

Szo­morú fotót jut­ta­tott el szer­kesz­tő­sé­günkbe egy ol­va­sónk! Pon­to­san három hónap telt el a tra­gé­dia óta.

Mi történt? Hihetetlenül megfiatalodott a 48 éves Balázs Pali!

Mi történt? Hihetetlenül megfiatalodott a 48 éves Balázs Pali!

Az éne­kest egy ren­dez­vé­nyen kapta len­cse­végre egy szem­fü­les ol­va­sónk, aki ér­de­kes meg­fi­gye­lést tett!

Atyaég: Hihetetlenül lefogyott Szinetár Dóra!

Atyaég: Hihetetlenül lefogyott Szinetár Dóra!

A gyö­nyörű szí­nésznő jobb for­má­ban van, mint va­laha! Ér­de­kes fotót kül­dött be szer­kesz­tő­sé­günkbe a Ri­post egyik ol­va­só­ri­por­tere!

A gyö­nyörű szí­nésznő jobb for­má­ban van, mint va­laha! Ér­de­kes fotót kül­dött be szer­kesz­tő­sé­günkbe a Ri­post egyik ol­va­só­ri­por­tere!

Lebukott: Titokzatos férfival kapták lencsevégre Radics Gigit!

Lebukott: Titokzatos férfival kapták lencsevégre Radics Gigit!

Úgy tudni, az éne­kesnő egy ideje pár­kap­cso­lat­ban él. De kit ölel a képen?

Úgy tudni, a gyö­nyörű éne­kesnő egy ideje pár­kap­cso­lat­ban él, ám sze­rel­mét egy­előre még nem mu­tatta meg a kö­zön­ség­nek. Talán most vele fo­tóz­ták le?

Itt a bizonyíték: lebukott az éjszakában Rékasi és Pikali!

Itt a bizonyíték: lebukott az éjszakában Rékasi és Pikali!

A Ri­post szem­fü­les ol­va­só­ri­por­tere ér­de­kes fotót jut­ta­tott el szer­kesz­tő­sé­günk­nek!

Titokzatos férfival kapták lencsevégre Sarka Katát!

Titokzatos férfival kapták lencsevégre Sarka Katát!

Máris to­vább­lé­pett?

A fi­a­tal üz­let­asszonyt egy ti­tok­za­tos férfi­val fo­tóz­ták le az oszt­rák fő­vá­ros­ban. Máris to­vább­lé­pett?

Atyaég: Csont és bőr Détár Enikő!

Atyaég: Csont és bőr Détár Enikő!

Az 52 éves szí­nésznő el­ké­pesz­tően le­fo­gyott! Alig lehet rá­is­merni...

Az 52 éves szí­nésznő el­ké­pesz­tően le­fo­gyott! Alig lehet rá­is­merni! Vajon mi tör­tén­he­tett vele?

Harrison Ford után Nicolas Cage is étteremben bukott le!

Harrison Ford után Nicolas Cage is étteremben bukott le!

Ma­gyar sztár­fo­tós csípte el.

Ma­gyar sztár­fo­tós csípte el. Egy ro­man­ti­kus va­cso­rára ült be egy ét­te­rembe Ist­ván a pár­já­val - em­lé­ke­ze­tes koc­ká­kat si­ke­rült lőnie.

Hoppá: Mi történt Eszenyi Enikő testével?

Hoppá: Mi történt Eszenyi Enikő testével?

A Víg­szín­ház igaz­gató asszo­nya el­ké­pesztő vál­to­zá­son ment ke­resz­tül a nyá­ron! Alig lehet rá­is­merni a Kos­suth-díjas mű­vészre!

A Víg­szín­ház igaz­gató asszo­nya el­ké­pesztő vál­to­zá­son ment ke­resz­tül a nyá­ron! Alig lehet rá­is­merni!

Kocsmában, pohárral a kezében bukott le Baukó Éva! Visszaesett?

Kocsmában, pohárral a kezében bukott le Baukó Éva! Visszaesett?

Ál­lítja: évek óta nem iszik al­ko­holt! Mégis egy bel­vá­rosi kocs­má­ban fo­tóz­ták le, ahol egy po­ha­rat szo­ron­ga­tott!

Titkos csókcsata: Így esett egymásnak Király Linda és szerelme!

Titkos csókcsata: Így esett egymásnak Király Linda és szerelme!

A sze­rel­mes­pár az élő adás szü­ne­té­ben kez­dett heves csó­ko­ló­zásba!

Lebuktak: egymást vigasztalta Lajcsi és Görög Zita az éjszakában!

Lebuktak: így romantikázott az éjszakában Lajcsi és Görög Zita!

A Ri­post szem­fü­les ol­va­sója ér­de­kes ké­pe­ket ké­szí­tett...

A Ri­post szem­fü­les ol­va­sója ér­de­kes ké­pe­ket ké­szí­tett...

Árulkodó fotók: Már a Szigeten is depressziósan bulizott Iszak Eszter!

Árulkodó fotók: Már a Szigeten is depressziósan bulizott Iszak Eszter!

Hideg­zu­hany­ként ért min­den­kit a sztár­pár sza­kí­tá­sá­nak híre!

A Ri­post len­cse­végre kapta a Szi­ge­ten a mű­sor­ve­ze­tőt, amint ma­gá­nyo­san, szo­mo­rúan tán­col­ga­tott.

Mi történt? Drasztikusan lefogyott Dobrády Ákos!

Mi történt? Drasztikusan lefogyott Dobrády Ákos!

A Szi­ge­ten kap­tuk len­cse­végre...

A Szi­ge­ten kap­tuk len­cse­végre a nép­szerű éne­kest, aki el­ké­pesztő át­vál­to­zá­son ment át az el­múlt hó­na­pok­ban.

Kínos: Nyílt utcán csúszott le a szupermodell felsője!

Kínos: Nyílt utcán csúszott le a szupermodell felsője!

A le­si­fo­tó­sok is rög­tön ki­szúr­ták!

Elég sú­lyos di­vat­ba­kit kö­ve­tett el a gyö­nyörű szu­per­sztár! Pedig tud­hatta volna, hogy ez a ruha bi­zony nem lesz a leg­jobb vá­lasz­tás a vá­sá­rol­ga­tás­hoz!

Hoppá: Így dorbézolt a pesti éjszakában Tóth Gabi!

Hoppá: Így dorbézolt a pesti éjszakában Tóth Gabi!

A gyö­nyörű éne­kesnő és párja egy fő­vá­rosi bár­ban szó­ra­koz­tak. A Ri­post ol­va­só­ri­por­tere len­cse­végre kapta a bu­lizó sze­rel­me­se­ket!

A gyö­nyörű éne­kesnő és párja egy fő­vá­rosi bár­ban szó­ra­koz­tak. A Ri­post ol­va­só­ri­por­tere len­cse­végre kapta a bu­lizó sze­rel­me­se­ket!

Rettegett Harry herceg mellett szerelme

Rettegett Harry herceg mellett szerelme

Chelsy Davy elő­ször be­szélt arról, hogy mi­lyen volt a her­ceg ba­rát­nő­jé­nek lenni. Nin­cse­nek túl szép em­lé­kei az együtt töl­tött hét évről.

Chelsy Davy elő­ször be­szélt arról, hogy mi­lyen volt a her­ceg ba­rát­nő­jé­nek lenni. Nin­cse­nek túl szép em­lé­kei az együtt töl­tött hét évről.

Mi történt? Félelmetesen lefogyott a magyar színésznő!

Mi történt? Félelmetesen lefogyott a magyar színésznő!

Az Ope­rett­szín­ház sztárja el­ké­pesztő vál­to­zá­son ment át az utóbbi idő­szak­ban! Vajon mi tör­tén­he­tett vele?

Itt a bizonyíték! Dúl a szerelem Détár Enikő és párja között!

Itt a bizonyíték! Dúl a szerelem Détár Enikő és párja között!

Ők aztán va­ló­ban sze­rel­me­sek!

A szí­nész­nő­ről és part­ne­ré­ről iz­gal­mas képek ju­tot­tak bir­to­kunkba! Ők aztán va­ló­ban sze­rel­me­sek!

Mi ez a változás? Hatalmas dekoltázzsal hódít Szulák Andrea!

Mi ez a változás? Hatalmas dekoltázzsal hódít Szulák Andrea!

Az Ope­rett­szín­ház előtt kapta len­cse­végre ol­va­só­ri­por­te­rünk a nép­szerű szí­nész-éne­kes­nőt, aki dö­gö­sebb volt, mint va­laha!

Az Ope­rett­szín­ház előtt kapta len­cse­végre ol­va­só­ri­por­te­rünk a nép­szerű szí­nész-éne­kes­nőt, aki dö­gö­sebb volt, mint va­laha! Tel­je­sen meg­vál­to­zott mos­ta­ná­ban!

Biztató híreket kaptunk Somló Tamás állapotáról!

Biztató híreket kaptunk Somló Tamás állapotáról!

A le­gen­dás éne­kes­ről hó­na­pok óta ag­gasztó hírek ér­kez­nek.

A le­gen­dás éne­kes­ről hó­na­pok óta ag­gasztó hírek ér­kez­nek, ál­la­po­tá­ról min­denki hall­gat. A Ri­post el­lá­to­ga­tott Somló ott­ho­ná­hoz, ahol egy lakó ér­de­kes in­for­má­ci­ók­kal szol­gált!

Így néz ki fürdőruhában a 70 éves Goldie Hawn!

Így néz ki fürdőruhában a 70 éves Goldie Hawn!

Az Oscar-díjas szí­nésznő éppen Ha­waii-on nya­ral, egy le­si­fo­tós iz­gal­mas ké­pe­ket ké­szí­tett róla...

Az Oscar-díjas szí­nésznő éppen Ha­waii-on nya­ral, egy le­si­fo­tós iz­gal­mas ké­pe­ket ké­szí­tett róla...

Titokzatos férfi üldözi Oszvald Marikát!

Titokzatos férfi üldözi Oszvald Marikát!

A mű­vész­be­járó előtt ro­hanta le egy idő­sebb férfi...

A nép­szerű szí­nész­nőt az Ope­rett­szín­ház mű­vész­be­já­rója előtt ro­hanta le egy idő­sebb férfi, aki vi­rá­got is adott neki...

Itt vannak az első fotók Majkáék kisbabájáról!

Itt vannak az első fotók Majkáék kisbabájáról!

Le­si­fo­tók egy ol­vasó-ri­por­ter­től...

Le­si­fo­tó­kat ké­szí­tett egy ol­vasó-ri­por­ter a bol­dog csa­lád­ról, amint a kór­ház­ból vi­szik haza új­szü­lött kis­ba­bá­ju­kat!

Gesztesi Károly tényleg elhagyta az országot!

Gesztesi Károly tényleg elhagyta az országot!

Nem a le­ve­gőbe be­szélt a szí­nész, csa­lád­já­val tá­vo­zott az Iz­ra­elbe.

Furcsa felvételek! Mi történt Oláh Ibolyával az éjszakai bárban?

Furcsa felvételek! Mi történt Oláh Ibolyával az éjszakai bárban?

A Ri­post új­ság­írója arra lett fi­gyel­mes egy szó­ra­ko­zó­he­lyen: az éne­kesnő kissé szo­kat­la­nul vi­sel­ke­dik.

Megosztó képek jelentek meg az Oscar-díjas színésznőről

Megosztó képek jelentek meg az Oscar-díjas színésznőről

A las­san 70 éves Helen Mir­rent für­dő­ru­há­ban kap­ták le a le­si­fo­tó­sok, a ra­jon­gók ki­akad­tak.

Álpap és drón zaklatja a beteg Schumit

Álpap és drón is zaklatja a beteg Schumachert és családját

Meg­ke­se­rí­tik a csa­lád éle­tét a po­fát­lan le­si­fo­tó­sok.

Bor­zal­mas lehet így élni: min­den lé­tező fur­fang­gal igye­kez­nek be­törni az F1-le­genda ma­gán­szfé­rá­jába.