CÍMKE: 'panelház'

Tűz ütött ki egy budapesti panelházban

Tűz ütött ki egy budapesti panelházban

A lán­gok a kony­há­ban csap­tak fel.

A lán­gok a kony­há­ban csap­tak fel.

Minden nyögést hallani: kupleráj nyílt az Örs vezér téri panelban

Minden nyögést hallani: kupleráj nyílt az Örs vezér téri panelban

A ház la­kóit tel­je­sen ki­ké­szíti, hogy az egyik la­kás­ban férfi­a­kat fo­gad­nak a lá­nyok.

FRISS HÍREK

Tragédia Kecskeméten: szörnyethalt a hatodikról kizuhanó férfi

Tragédia Kecskeméten: szörnyethalt a hatodikról kizuhanó férfi

Ki­zu­hant egy kecs­ke­méti pa­nel­ház ha­to­dik eme­le­té­ről egy férfi.

Ki­zu­hant egy kecs­ke­méti pa­nel­ház ha­to­dik eme­le­té­ről egy férfi.

Drámai felvétel: hatalmas lángok csaptak fel a fővárosi tízemeletesben

Drámai felvétel: hatalmas lángok csaptak fel a fővárosi tízemeletesben

A tűz a pa­nel­ház ne­gye­dik eme­le­tén ke­let­ke­zett.

A tűz a pa­nel­ház ne­gye­dik eme­le­tén ke­let­ke­zett.

Maguk újították fel a lepusztult falat, most festhetik vissza

Felújították a falat, most festhetik vissza

Dobó Már­táék fal­fel­újí­tásba kezd­tek a lép­cső­ház­ban, a szom­széd­dal azon­ban nem szá­mol­tak...

Dobó Már­táék fel­újí­tásba kezd­tek annak a pa­nel­ház­nak a lép­cső­há­zá­ban, ahol évek óta élnek. Azon­ban nem szá­mol­tak a rossz­in­du­latú szom­széd­dal.

Elképesztő áron mennek a panelek

Elképesztő áron mennek a panelek

Ro­ha­mo­san csök­ken a pa­nel­la­ká­sok for­gási ideje.

Ro­ha­mo­san csök­ken a pa­nel­la­ká­sok for­gási ideje. A la­ká­sok át­la­go­san 66 nap, alig több mint két hónap alatt kel­tek el.

Ezzel a trükkel járják a csalók a paneleket

Ezzel a trükkel járják a csalók a paneleket

Már a közös kép­vi­selő és az egyik nagy szol­gál­tató is fi­gyel­mez­tette a la­kó­kat, ne dől­je­nek be az új át­ve­rés­nek! Saj­nos már akadt, aki fel­ült a bű­nö­zők­nek.

Már a közös kép­vi­selő és az egyik nagy szol­gál­tató is fi­gyel­mez­tette a la­kó­kat, ne dől­je­nek be az új át­ve­rés­nek!

Félelmetes, amit a havannai közös képviselő mond a panelekről

Félelmetes, amit a havannai közös képviselő mond a panelekről

Meg­hozta a re­ményt a Ri­post ko­rábbi cikke a Ha­vanna utcai pa­ne­lek lakói szá­mára!

Ezért ugrottak le a panelház tetejéről

Ezért ugrottak le a panelház tetejéről

Vé­let­len egy­be­esés vagy új trend? Vajon meg­ál­lít­ható az, aki véget akar vetni az éle­té­nek? A szak­em­be­rek sze­rint igen!

Vé­let­len egy­be­esés vagy új trend? Vajon meg­ál­lít­ható az, aki véget akar vetni az éle­té­nek? A szak­em­be­rek sze­rint igen!

Po­los­ka­ri­a­dót hir­det­nek a ma­gyar la­kó­te­le­pe­ken

Po­los­ka­ri­a­dót hir­det­nek a ma­gyar la­kó­te­le­pe­ken

A lakók már hosszú évek óta küz­de­nek a büdös bo­ga­rak­kal, ám csak egy dolog ol­daná meg a prob­lé­mát.

A lakók már hosszú évek óta küz­de­nek a büdös bo­ga­rak­kal, ám csak egy dolog ol­daná meg a prob­lé­mát.

Félelmetes, ennyi ócska lift veszélyezteti itthon a panellakókat

Félelmetes, ennyi ócska lift veszélyezteti itthon a panellakókat

A la­kók­nak nincs pénz az ócska lif­tek le­cse­ré­lé­sére! A tár­sas­há­zak több­sé­gé­ben 40-50 éves fel­vo­nók mű­köd­nek.

Nem is tudják, mennyit kerestek a panelban lakók

Nem is tudják, mennyit kerestek a panelban lakók

Az egekbe szök­tek az árak.

Az egekbe szök­tek a pa­nel­la­ká­sok árai: a di­va­to­sabb la­kó­te­le­pe­ken már 500 ezer fo­rint/négy­zet­mé­ter fö­lötti áron is árul­nak la­ká­so­kat Bu­da­pes­ten.

Az emberi butaság miatt szenvednek a panelházakban

Az emberi butaság miatt szenvednek a panelházakban

Évek óta szen­ved­nek az ágyi po­los­kák­tól a la­kó­te­le­pen élők! Ör­dögi körbe ke­rül­tek, mégis kép­te­le­nek össze­fogni.

Évek óta szen­ved­nek az ágyi po­los­kák­tól a la­kó­te­le­pen élők! Ör­dögi körbe ke­rül­tek, mégis kép­te­le­nek össze­fogni, pedig annak ér­de­ké­ben, hogy vég­leg el­tűn­je­nek a vér­szí­vók, együtt­mű­kö­désre van szük­ség.

A kutyások állnak nyerésre a panelekben!

A kutyások állnak nyerésre a panelekben!

De azért ők sem te­het­nek meg bár­mit, a szom­széd­jo­gokra nekik is te­kin­tet­tel kell len­niük.

A leg­több tár­sas­ház­ban meg­ha­tá­roz­zák, hány kutya lehet ma­xi­mum egy la­kás­ban - de a Ri­post ki­de­rí­tette: a tár­sas­há­zak­nak nincs joguk ilyen sza­bályt hozni! Úgy tűnik, a ku­tyá­sok nye­résre áll­nak az ál­landó ku­tya­há­bo­rú­ban - de azért ők sem te­het­nek meg bár­mit.

Panelben zaklatta a nőket: nagy erőkkel keresik ezt a férfit

Panelben zaklatta a nőket: nagy erőkkel keresik ezt a férfit

Egy bu­da­pesti, XI. ke­rü­leti tár­sas­ház­ban vi­sel­ke­dett sze­mé­rem­sértő módon a férfi.

Egy bu­da­pesti, XI. ke­rü­leti tár­sas­ház­ban vi­sel­ke­dett sze­mé­rem­sértő módon a férfi.

Életveszély a pesti panelben: Csoda, hogy nem szakad le a betontömb

Életveszély a pesti panelben: Csoda, hogy nem szakad le a betontömb

Hó­na­po­kig élet­ve­szé­lye­sen om­la­dozó lép­cső­kön jár­tak a lakók egy új­pa­lo­tai pa­nel­ben Bu­da­pes­ten.

Minden kiderül: bírják-e még az ötven éves panelek

Minden kiderül: bírják-e még az ötven éves panelek

Az első pa­nel­ház­ban jár­tunk.

Már túl­élte az ötven évet: az első bu­da­pesti pa­nel­ház­ban jár­tunk Ke­len­föl­dön!

50 évre tervezték őket, de meddig bírják a panelek?

50 évre tervezték őket, de meddig bírják a panelek?

Megéri meg­venni az idős pa­ne­le­ket?

Vi­szik mint a cuk­rot a pa­nel­la­ká­so­kat, de vajon meg­éri-e meg­venni a ház­gyári épí­tésű idős pa­ne­le­ket, ha ere­de­ti­leg 50 évre ter­vez­ték őket?

Külföldön bevált a panelek visszabontása

Külföldön bevált a panelek visszabontása

Külföldön bevált a panelek visszabontása

Csak első hal­lásra tűnik vad öt­let­nek.

Első hal­lásra vad öt­let­nek tűnik, hogy el­bont­ják a la­kó­te­lepi házak felső eme­le­teit, de aki utá­na­néz, az lát­hatja, hogy szá­mos példa van erre kül­föl­dön.

Így élhető túl a kánikula a lakótelepen

Így élhető túl a kánikula a lakótelepen

Ár­nyék­ban 40 fok van, a túl­élés a tét!

Ami­kor ár­nyék­ban 40 fok van, bent a pa­nel­ben szinte ki­bír­ha­tat­lan a hőség. Az idei év leg­for­róbb nap­jait éljük. A la­kó­te­le­pen élők a maguk mód­ján pró­bál­ják el­vi­sel­he­tővé tenni a ke­gyet­len ká­ni­ku­lát. Itt tény­leg a túl­élés a tét!

Lángokban áll egy panelház, 80 tűzoltó kétségbeesve harcol

Lángokban áll egy panelház, 80 tűzoltó kétségbeesve harcol

Ismét ki­gyul­ladt egy panel.

Ismét ki­gyul­ladt egy panel Lon­don­ban, a tűz­ol­tók pró­bál­ják meg­fé­kezni a lán­go­kat.

Pokoli torony: menekítik az embereket, lángokban áll egy panelház

Pokoli torony: menekítik az embereket, lángokban áll egy panelház

Több mint 200 tűz­oltó küzd azért, hogy meg­fé­kez­zék a po­koli lán­go­kat.

Több mint 200 tűz­oltó küzd azért, hogy meg­fé­kez­zék a po­koli lán­go­kat.

Családokat tett tönkre a kecskeméti panelrobbanás

Családokat tett tönkre a kecskeméti panelrobbanás

Egy lakó ön­gyil­kos akart lenni, és "vitte ma­gá­val" a házat...

Karácsonyi tréfa? Szándékosan gyújthatták fel panelházat

Karácsonyi tréfa? Szándékosan gyújthatták fel panelházat

Fe­kete füst lepte el egy tíz­eme­le­tes panel lép­cső­há­zát Szom­bat­he­lyen.

Öt dolog, amitől falnak mész a panelban

Öt dolog, amitől falnak mész a panelban

A pa­nel­la­kók élete nem fe­né­kig tej­fel...

A pa­nel­la­kók élete nem fe­né­kig tej­fel, és ezt ők maguk tud­ják a leg­job­ban.

Hátborzongató fotó készült egy budapesti panelház tetején!

Hátborzongató fotó készült egy budapesti panelház tetején!

Az is­mert fotós, Ri­zsavi Tamás rend­sze­re­sen ké­szít lé­leg­zet­el­ál­lító ké­pe­ket a fő­vá­ros­ról.