CÍMKE: 'panel'

Ezek a költségek várnak pluszban a panelszigetelőkre

Ezek a költségek várnak pluszban a panelszigetelőkre

Rej­tett ki­adá­sok is bor­zol­hat­ják a lakók ide­geit. Sokan nem tud­ják, me­lyek ezek. Meg­mu­tat­juk.

Életveszélyes az építkezés egy budapesti panelháznál

Életveszélyes az építkezés egy budapesti panelháznál

Az épí­tési te­rü­le­ten ott ha­gyott létra bal­eset­ve­szé­lyes lehet, pláne ha körbe sem ke­rí­tik.

Patkányok költöztek a magyar panelba

Patkányok költöztek a magyar panelba

Pat­ká­nyok lep­ték el a la­kó­te­lepi há­za­kat és kör­nyé­kü­ket.

Pat­ká­nyok lep­ték el Bé­kás­me­gye­ren a la­kó­te­lepi házak kör­nyé­két, a lakók főleg kis­gye­re­ke­i­ket fél­tik tőlük. Le­gin­kább a Ma­dzsar Jó­zsef utcai csa­ládi házas ré­szen tűn­nek fel a rág­csá­lók.

Nem volt hová menekülni, az erkélyen könyörögtek segítségért a kassai lakók

Nem volt hová menekülni, az erkélyen könyörögtek segítségért a kassai lakók

Egy nő esz­mé­le­tét vesz­tette.

A tíz­eme­le­tes pa­nel­ház lakói ful­lasztó füstre éb­red­tek. Egy nő esz­mé­le­tét vesz­tette.

A panel lépcsőházában ölte meg magát a 24 éves nő

A panel lépcsőházában ölte meg magát a 24 éves nő

Esély sem volt meg­men­teni a fi­a­tal nőt, mert mire meg­ta­lál­ták, ha­lott volt.

Esély sem volt meg­men­teni a fi­a­tal nőt, mert mire meg­ta­lál­ták, ha­lott volt.

Megunták a kutyapisit a Havanna-lakótelepen

Megunták a kutyapisit a Havanna-lakótelepen, bevetettek egy trükköt

Be­ve­tet­tek a lakók egy trük­köt.

Évek óta gond az egyik pa­nel­ház­ban a rend­sze­res ku­tya­pisi a lift­ben.

Egy panel áráért új lakást vásárolni? Összejöhet az álomotthon

Egy panel áráért új lakást vásárolni? Összejöhet az álomotthon

Bár egyre drá­gáb­bak az új épí­tésű la­ká­sok, még­sem meg­fi­zet­he­tet­le­nek mond­juk egy bé­kás­me­gyeri pa­nel­ban élő­nek.

Egy hónapig takarították a világ legmocskosabb panellakását

Egy hónapig takarították a világ legmocskosabb panellakását

A ta­ka­rí­tók is csak vegy­vé­delmi ru­há­ban tud­tak be­menni...

Az ext­rém ta­ka­rí­tók is csak vegy­vé­delmi ru­há­ban tud­tak be­menni a más­fél méter magas sze­mét­hal­mok­kal teli pa­nel­la­kásba. Az ott élő nő, saját ál­lí­tása sze­rint már négy éve nem látta a lakás pad­ló­ját...

Elképesztő lényekkel élt egy panellakásban a bizarr magyar celeb!

Elképesztő lényekkel élt egy panellakásban a bizarr magyar celeb!

Hi­he­tet­len tit­kok de­rül­tek ki a híres sztár­ról, eze­ket te sem gon­dol­tad volna!

Hi­he­tet­len tit­kok de­rül­tek ki a híres sztár­ról, eze­ket te sem gon­dol­tad volna!

Panelház nyolcadik emeletéről ugrott a halálba a fiatal nő!

Panelház nyolcadik emeletéről ugrott a halálba a fiatal nő!

Va­ló­szí­nű­leg ön­gyil­kos­sá­got kö­ve­tett el a deb­re­ceni nő, a Fé­nyes ud­vari la­kó­te­le­pen.

Va­ló­szí­nű­leg ön­gyil­kos­sá­got kö­ve­tett el a deb­re­ceni nő, a Fé­nyes ud­vari la­kó­te­le­pen.

Panelkörkép: Hol a legolcsóbb, hol a legdrágább?

Panelkörkép: Hol a legolcsóbb, hol a legdrágább?

A la­kás­pi­a­con még min­dig a panel a slá­ger, eze­ket lehet a leg­gyor­sab­ban el­adni, annak el­le­nére, hogy bru­tá­li­san drá­gul­tak.

Így bográcsozik a leleményes magyar a harmadik emeleten

Így bográcsozik a leleményes magyar a panellakótelepen

Pa­nel­ban is meg­old­ható.

A jó gu­lyás bog­rács­ban ké­szül, és ha va­laki na­gyon vá­gyik rá, akkor is az elő­írt módon főzi meg a vá­gyott ételt, ha éppen le­he­tet­len­nek tűnik a vál­lal­ko­zás.

Hétköznapi csoda a Havanna lakótelepen

Hétköznapi csoda a Havanna lakótelepen

Éled a pa­nel­ren­ge­teg közé szo­rult pi­ciny ter­mé­szet. Vi­rá­goz­nak a fák.

Éled a pa­nel­ren­ge­teg közé szo­rult fa­lat­nyi ter­mé­szet. Vi­rágba bo­rul­nak a fák, a bok­rok. Öröm­mel fo­gadja a ta­vaszt a la­kó­te­lep népe.

Megfagy a véred: kisbaba mászott ki a panel ablakába: Túlélte!

Megfagy a véred: kisbaba mászott ki a panel ablakába: Túlélte!

Mi­köz­ben a gye­re­kek fel­fe­de­zik a vi­lá­got, egy pil­la­nat alatt oda is fel­mász­nak, ahova na­gyon nem kéne.

Rejtélyes ébresztőóra riogatja a kispesti lakókat naponta kétszer

Rejtélyes ébresztőóra riogatja a kispesti lakókat naponta kétszer

Már tíz éve nem lakik senki abban a la­kás­ban, ahol na­ponta két­szer fel­ber­reg az éb­resz­tőóra.