CÍMKE: 'panel'

Borzalom az egri panelben:kizuhant egy férfi

Borzalom az egri panelben:kizuhant egy férfi

A kö­zép­korú férfi egy gar­zon­ház­ból zu­hant ki. A Rá­kó­czi úton még hely­szí­nel­nek a rend­őrök.

FRISS HÍREK

Felcsaptak a lángok Szegeden: Szirénázva rohantak a mentők

Felcsaptak a lángok Szegeden: Szirénázva rohantak a mentők

Tűz ütött ki egy tíz­eme­le­tes tár­sas­ház egyik ne­gye­dik eme­leti er­ké­lyén szom­bat kora dél­után.

Tűz ütött ki egy tíz­eme­le­tes tár­sas­ház egyik ne­gye­dik eme­leti er­ké­lyén szom­bat kora dél­után.

Ezek a költségek várnak pluszban a panelszigetelőkre

Ezek a költségek várnak pluszban a panelszigetelőkre

Sokan nem tud­ják, hogy a klíma külső egy­sé­gét és a re­dő­nyö­ket saját költ­sé­gü­kön kell le- és újra fel­sze­rel­tetni.

Sokan nem tud­ják, hogy a klíma külső egy­sé­gét és a re­dő­nyö­ket saját költ­sé­gü­kön kell le- és újra fel­sze­rel­tetni.

Tüsszög az egész lakótelep. A Ripost harcot hirdet a parlagfű ellen!

Tüsszög az egész lakótelep. A Ripost harcot hirdet a parlagfű ellen!

Úgy tűnik, ér­zé­keny húrt pen­dí­tet­tünk meg, mert tu­cat­já­val ér­kez­nek a le­ve­lek és a te­le­fon­hí­vá­sok par­lagfű-ügy­ben!

Ingyen vízórát szeretnének a lakótelepiek is! Nekik miért nem jár?

Ingyen vízórát szeretnének a lakótelepiek is! Nekik miért nem jár?

A víz­mű­vek miért nem vál­lalja át az óra­cse­rét, mint a gáz­mű­vek vagy az ELMŰ? Miért kell a la­kó­te­le­pi­ek­nek fi­zet­niük?

Életveszélyes az építkezés egy budapesti panelháznál

Életveszélyes az építkezés egy budapesti panelháznál

Az épí­tési te­rü­le­ten ott ha­gyott létra bal­eset­ve­szé­lyes lehet.

Az épí­tési te­rü­le­ten ott ha­gyott létra bal­eset­ve­szé­lyes lehet, pláne ha körbe sem ke­rí­tik. Főleg a já­té­kos kedvű fi­a­ta­lok van­nak ve­szély­ben.

Így lehet nagyon kevés a panelben a rezsi

Így lehet nagyon kevés a panelben a rezsi

A téma szak­em­be­ré­vel, dr. Ürge-Vor­satz Di­á­ná­val be­szél­get­tünk.

A téma el­is­mert szak­em­bere in­ter­jút adott a Ri­post­nak. Dr. Ürge-Vor­satz Diána egy hét­gyer­me­kes ma­gyar édes­anya és Nobel-díjas klí­ma­ku­tató.

Nem volt hová menekülni, az erkélyen könyörögtek segítségért a lakók

Nem volt hová menekülni, az erkélyen könyörögtek segítségért a kassai lakók

A tíz­eme­le­tes pa­nel­ház lakói ful­lasztó füstre éb­red­tek. Egy nő esz­mé­le­tét vesz­tette.

Pokollá vált az élet, patkányok költöztek a magyar panelba

Pokollá vált az élet, patkányok költöztek a magyar panelba

Pat­ká­nyok lep­ték el a la­kó­te­lepi há­za­kat és kör­nyé­kü­ket, a lakók főleg kis­gye­re­ke­i­ket fél­tik tőlük.

Pat­ká­nyok lep­ték el a la­kó­te­lepi há­za­kat és kör­nyé­kü­ket, a lakók főleg kis­gye­re­ke­i­ket fél­tik tőlük. Bé­kás­me­gye­ren, a Ma­dzsar Jó­zsef utcai csa­ládi házas ré­szen sö­té­te­dés­kor sokan lát­ták, hogy a rág­csá­lók nyü­zsög­nek az utcán. A szom­szé­dos pi­a­cát­épí­tés elől me­ne­kül­het­tek a la­kó­tel­kekre.

Szörnyű részletek derültek ki a lakótelepen ablakból kizuhant kisfiú balesetéről

Szörnyű részletek derültek ki a lakótelepen ablakból kizuhant kisfiú balesetéről

Még min­dig küz­de­nek a fiú éle­té­ért.

Még min­dig küz­de­nek az öt­éves fiú éle­té­ért az or­vo­sok, aki a mis­kolci avasi la­kó­te­le­pen zu­hant ki az ab­lak­ból.

Botrányos közöny: elsétáltak a lakótelepen fekvő holttest mellett

Botrányos közöny: elsétáltak a lakótelepen fekvő holttest mellett

Sen­ki­nek nem volt gya­nús a panel mel­lett fekvő férfi.

Sen­ki­nek nem volt gya­nús a panel mel­lett fekvő férfi, ezért nem is fog­lal­koz­tak vele.

A panel lépcsőházában ölte meg magát a 24 éves nő

A panel lépcsőházában ölte meg magát a 24 éves nő

Esély sem volt meg­men­teni a fi­a­tal nőt, mert mire meg­ta­lál­ták, ha­lott volt.

Egy hónapig takarították a világ legmocskosabb panellakását

Egy hónapig takarították a világ legmocskosabb panellakását

Az ext­rém ta­ka­rí­tók is csak vegy­vé­delmi ru­há­ban tud­tak be­menni a ro­hadó sze­mét­hal­mok­kal teli pa­nel­la­kásba...

Megunták a kutyapisit a Havanna-lakótelepen

Megunták a kutyapisit a Havanna-lakótelepen, bevetettek egy trükköt

Be­ve­tet­tek a lakók egy trük­köt.

Évek óta gond az egyik pa­nel­ház­ban a rend­sze­res ku­tya­pisi a lift­ben.

Panelkörkép: Hol a legolcsóbb, hol a legdrágább?

Panelkörkép: Hol a legolcsóbb, hol a legdrágább?

A la­kás­pi­a­con még min­dig a panel a slá­ger, eze­ket lehet a leg­gyor­sab­ban el­adni, annak el­le­nére, hogy bru­tá­li­san drá­gul­tak.

Egy panel áráért új lakást? Összejöhet az álomotthon

Egy panel áráért új lakást? Összejöhet az álomotthon

Bár egyre drá­gáb­bak az új épí­tésű la­ká­sok, még­sem meg­fi­zet­he­tet­le­nek egy bé­kás­me­gyeri pa­nel­ban élő­nek.

Bár egyre drá­gáb­bak az új épí­tésű la­ká­sok, még­sem meg­fi­zet­he­tet­le­nek egy bé­kás­me­gyeri pa­nel­ban élő­nek.

Elképesztő lényekkel élt egy panellakásban a bizarr magyar celeb!

Elképesztő lényekkel élt egy panellakásban a bizarr magyar celeb!

Hi­he­tet­len tit­kok de­rül­tek ki.

Hi­he­tet­len tit­kok de­rül­tek ki a híres sztár­ról, eze­ket te sem gon­dol­tad volna!

Panelház nyolcadik emeletéről ugrott a halálba a fiatal nő!

Panelház nyolcadik emeletéről ugrott a halálba a fiatal nő!

Ön­gyil­kos­sá­got kö­ve­tett el.

Va­ló­szí­nű­leg ön­gyil­kos­sá­got kö­ve­tett el a deb­re­ceni nő, a Fé­nyes ud­vari la­kó­te­le­pen.

Így bográcsozik a leleményes magyar a panellakótelepen

Így bográcsozik a leleményes magyar a panellakótelepen

A jó gu­lyás bog­rács­ban ké­szül, és ha va­laki na­gyon vá­gyik rá, a har­ma­dik eme­le­ten is meg­oldja.

A jó gu­lyás bog­rács­ban ké­szül, és ha va­laki na­gyon vá­gyik rá, a har­ma­dik eme­le­ten is meg­oldja. Akkor is, ha éppen le­he­tet­len­nek tűnik a vál­lal­ko­zás.

Hétköznapi csoda a Havanna lakótelepen

Hétköznapi csoda a Havanna lakótelepen

Éled a pa­nel­ren­ge­teg közé szo­rult pi­ciny ter­mé­szet. Vi­rá­goz­nak a fák.

Éled a pa­nel­ren­ge­teg közé szo­rult fa­lat­nyi ter­mé­szet. Vi­rágba bo­rul­nak a fák, a bok­rok. Öröm­mel fo­gadja a ta­vaszt a la­kó­te­lep népe.

Megfagy a véred: kisbaba mászott ki a panel ablakába: Túlélte!

Megfagy a véred: kisbaba mászott ki a panel ablakába: Túlélte!

Mi­köz­ben a gye­re­kek fel­fe­de­zik a vi­lá­got, egy pil­la­nat alatt oda is fel­mász­nak, ahova na­gyon nem kéne.

Rejtélyes ébresztőóra riogatja a kispesti lakókat naponta kétszer

Rejtélyes ébresztőóra riogatja a kispesti lakókat naponta kétszer

Már tíz éve nem lakik senki abban a la­kás­ban, ahol na­ponta két­szer fel­ber­reg az éb­resz­tőóra.