CÍMKE: 'pálinka'

Budapesti piacon csapott le a Nébih, hihetetlen, mit találtak - videó

Budapesti piacon csapott le a Nébih, hihetetlen, mit találtak - videó

A ha­tó­ság egy fő­ként zöld­sé­get és gyü­möl­csöt áru­sító el­adó­nál tar­tot­tak el­len­őr­zést.

Aggódnak barátai Curtisért, új függőség fenyegeti a rappert?

Aggódnak barátai Curtisért, új függőség fenyegeti a rappert?

A ze­nész la­zí­tás­kép­pen meg szo­kott inni egy-egy pohár bort, de na­gyon óva­tos­nak kell len­nie.

A magyar kormány kiáll az otthoni pálinkafőzés mellett

A magyar kormány kiáll az otthoni pálinkafőzés mellett

A ma­gyar kor­mány to­vábbra sem tá­mo­gatja az ott­honi pá­lin­ka­fő­zés meg­adóz­ta­tá­sát.

A ma­gyar kor­mány to­vábbra sem tá­mo­gatja az ott­honi pá­lin­ka­fő­zés meg­adóz­ta­tá­sát.

Ezen a videón pörögnek a magyarok a neten: Kiderül a nagy pálinkatitok

Ezen a videón pörögnek a magyarok a neten: Kiderül a nagy pálinkatitok

Egy férfi be­mu­tatja, ho­gyan lehet meg­ál­la­pí­tani, mi van a po­hár­ban.

Egy férfi be­mu­tatja, ho­gyan lehet meg­ál­la­pí­tani, mi van a po­hár­ban.

Halálos lehet az otthoni pálinkafőzés: ezekre mindenképp vigyázz!

Halálos lehet az otthoni pálinkafőzés: ezekre mindenképp vigyázz!

Azt gon­dol­hat­nánk, hogy a pá­lin­ka­fő­zés egy­szerű. Azon­ban ahogy min­den­nek, ennek is meg­van a maga ve­szé­lye.

Őrület, hogy mennyit drágul a pálinka és a likőr

Őrület, hogy mennyit drágul a pálinka és a likőr

A drá­gu­lás oka, hogy ki­ve­tet­ték a nép­egész­ség­ügyi ter­mék­adót erre a két ter­mékre is.

A drá­gu­lás oka, hogy ki­ve­tet­ték a nép­egész­ség­ügyi ter­mék­adót erre a két ter­mékre is.

Oda a barackpálinka a gyenge termés miatt! Itt a megoldás

Oda a barackpálinka a gyenge termés miatt! Itt a megoldás

Drá­gább lesz idén a ba­rack­pá­linka.

Drá­gább lesz idén a ba­rack­pá­linka, mivel ta­vas­szal el­fagy­tak a sár­ga­ba­rackfa vi­rá­gai - tudta meg a Ri­post több pá­lin­ka­fő­ző­nél ér­dek­lődve.

Nem hiszed el, milyen fagyival keményítenek a japánok!

Nem hiszed el, milyen fagyival keményítenek a japánok!

Tuti, hogy az övék a leg­fu­rább íze­sí­tés!

Ha lenne ver­seny a leg­fu­rább fagyi cí­méért, a ja­pá­nok biz­to­san ut­ca­hos­szal nyer­né­nek. De mi sem va­gyunk le­ma­radva!

Pálinka praktikák, avagy mi mindenre jó a kisüsti

Pálinka praktikák, avagy mi mindenre jó a kisüsti

A pá­linka igazi hun­ga­ri­kum, hisz ége­tett szesz min­den­hol van a vi­lá­gon, de pá­linka csak ná­lunk.

A pá­linka igazi hun­ga­ri­kum, hisz ége­tett szesz min­den­hol van a vi­lá­gon, de pá­linka csak ná­lunk.

Dráma a disznóvágáson: Rosszul lett Nagy Feró!

Dráma a disznóvágáson: Rosszul lett Nagy Feró!

A Be­at­rice front­em­bere rosszul lesz, ha vért lát! Min­dig igyek­szik el­ke­rülni az ilyen kínos hely­ze­te­ket!

A Be­at­rice front­em­bere rosszul lesz, ha vért lát! Így aztán igyek­szik el­ke­rülni az ilyen kínos hely­ze­te­ket!

Kiderült az igazság: Rendszeresen bepálinkázva lép színpadra Nagy Feró!

Kiderült az igazság: Rendszeresen bepálinkázva lép színpadra Nagy Feró!

A Be­at­rice 71 éves front­em­bere egy igazi rocksz­tár, annak min­den ve­le­já­ró­já­val!

Újra Pálinkafesztivál Gyulán!

Újra Pálinkafesztivál Gyulán!

Közel két év­ti­zede min­den évben össze­gyűl­nek az em­be­rek Gyu­lán.

Közel két év­ti­zede min­den évben össze­gyűl­nek az em­be­rek Gyu­lán, hogy tisz­te­leg­je­nek e nemes ne­dű­nek egy ha­tal­mas ren­dez­vény ke­re­té­ben.

Döbbenetes titok derült ki Kulcsár Edináról, ezt nem gondoltad volna

Döbbenetes titok derült ki Kulcsár Edináról, ezt nem gondoltad volna

Csinszka a ka­me­rák előtt égette be ke­reszt­any­ját.

Csinszka a ka­me­rák előtt égette be ke­reszt­any­ját. Min­denki rajta ne­ve­tett.

Újra Pálinkafesztivál Gyulán!

Újra Pálinkafesztivál Gyulán!

Közel két év­ti­zede min­den évben össze­gyűl­nek az em­be­rek Gyu­lán, hogy tisz­te­leg­je­nek e nemes ne­dű­nek egy ha­tal­mas ren­dez­vény ke­re­té­ben.

Közel két év­ti­zede min­den évben össze­gyűl­nek az em­be­rek Gyu­lán, hogy tisz­te­leg­je­nek e nemes ne­dű­nek egy ha­tal­mas ren­dez­vény ke­re­té­ben.

Újra Pálinkafesztivál Gyulán!

Újra Pálinkafesztivál Gyulán!

Közel két év­ti­zede min­den évben össze­gyűl­nek az em­be­rek Gyu­lán, hogy tisz­te­leg­je­nek e nemes ne­dű­nek egy ha­tal­mas ren­dez­vény ke­re­té­ben.

Közel két év­ti­zede min­den évben össze­gyűl­nek az em­be­rek Gyu­lán, hogy tisz­te­leg­je­nek e nemes ne­dű­nek egy ha­tal­mas ren­dez­vény ke­re­té­ben.

Nem hiszed el, mit művelt a pesti éjszakában Jamie Foxx

Nem hiszed el, mit művelt a pesti éjszakában Jamie Foxx

Be­le­ve­tette magát az él­ve­ze­tekbe...

A sok munka mel­lett lát­ha­tóan la­zí­tani is van ideje! Olyan­kor pedig igen­csak be­le­veti magát az él­ve­ze­tekbe...

Kolbásszal és pálinkával fizették le az egyetemi tanárokat!

Kolbásszal és pálinkával fizették le az egyetemi tanárokat!

Pénz­zel teli bo­rí­ték he­lyett kol­bás­szal és némi al­ko­hol­lal csil­la­pí­tot­ták a pe­da­gó­gu­sok éh­sé­gét és szom­ját.

Szalai a testvérével érkezett a körúti kocsmába, 200 pálinkát fizetett

Szalai a testvérével érkezett a körúti kocsmába, 200 pálinkát fizetett

Sza­lai Ádám test­vé­ré­vel lá­to­gatta meg va­sár­nap éjjel a kocs­mát. Az üz­let­ve­zető nem hitt a sze­mé­nek.

Hamar megárt a pia a pálinkázó Nagy Ferónak

Hamar megárt a pia a pálinkázó Nagy Ferónak

Ita­lo­zás­sal in­dítja a napot.

Az örök­ifjú ro­cker­nek hamar a fe­jébe száll az al­ko­hol, ám ennek el­le­nére min­den nap­ját egy ku­pica pá­lin­ká­val in­dítja.

Szalai pálinkával itatta népét

Szalai pálinkával itatta népét

A Hoffen­heim csa­tára csa­pos­nak állt egy bu­da­pesti kocs­má­ban. Óri­ási be­szé­det mon­dott a szur­ko­lók­nak a nor­vé­gok el­leni siker után.

A Hoffen­heim csa­tára csa­pos­nak állt egy bu­da­pesti kocs­má­ban. Óri­ási be­szé­det mon­dott a szur­ko­lók­nak a nor­vé­gok el­leni siker után.

Hiánycikk lesz a pálinka! Főzd otthon!

Hiánycikk lesz a pálinka! Főzd otthon!

Soha nem lá­tott ár­emel­ke­dés vár­ható, mert ke­ve­seb­bet főz­tek idén.

Soha nem lá­tott ár­emel­ke­dés vár­ható, főzd ott­hon.

Újra büntetik a házi pálinkát!

Újra büntetik a házi pálinkát!

Adó­je­gyet kell hozzá venni, és iga­zolni kell a fő­ző­be­ren­de­zés szár­ma­zá­sát is.

Adó­je­gyet kell hozzá venni, és iga­zolni kell a fő­ző­be­ren­de­zés szár­ma­zá­sát is - így már nem sokan főz­het­nek ma­guk­nak.

Egy üveg pálinkáért lökte fel a 92 éves nőt

Egy üveg pálinkáért lökte fel a 92 éves nőt

Nem ta­lált pénzt az idős oros­házi asszony há­zá­ban, ezért fal­hoz vágta a nénit, majd a kam­rá­ból egy üveg italt lo­pott az 55 éves tá­madó.

Nem ta­lált pénzt az idős oros­házi asszony há­zá­ban, ezért fal­hoz vágta a nénit, majd a kam­rá­ból egy üveg italt lo­pott az 55 éves tá­madó.