CÍMKE: 'özvegy'

Összeomlott a temetésen Benke Laci bácsi özvegye

Összeomlott a temetésen Benke Laci bácsi özvegye

Eegy gom­bos­tűt sem le­he­tett volna le­ej­teni a sír­kert­ben.

195 millióért árulja házát Koós János özvegye

195 millióért árulja házát Koós János özvegye

Ko­ráb­ban már fon­to­lóra vette, ám mára úgy tűnik, Koós János öz­ve­gye meg­hozta a dön­tést.

Kiderült, döbbenetes lépésre szánta rá magát Gábor Zsazsa özvegye

Kiderült, döbbenetes lépésre szánta rá magát Gábor Zsazsa özvegye

Nem vé­let­le­nül járt Bu­da­pes­ten Fréd­éric von An­halt her­ceg.

Nem vé­let­le­nül járt Bu­da­pes­ten Fréd­éric von An­halt her­ceg.

Drámai vallomás Bud Spencer özvegyétől: Hamarosan megyek utána

Drámai vallomás Bud Spencer özvegyétől: Hamarosan megyek utána

Csü­tör­tök este ha­tal­mas si­ker­rel mu­tat­ták be Ró­má­ban a vi­lág­sztár­ról ké­szült ma­gyar do­ku­men­tumfil­met.

Eltemette szeretteit Somló Tamás özvegye, de rájött valami fontosra

Eltemette szeretteit Somló Tamás özvegye, de rájött valami fontosra

A sok tra­gé­dia után is ki­tart, és van­nak álmai, cél­jai. Sze­ren­csére akad­nak, akik tá­mo­gat­ják vá­gyai meg­va­ló­sí­tá­sá­ban!

Romokban Koós János özvegye

Romokban Koós János özvegye

Dé­kány Sa­rolta a mai napig nem tudta fel­dol­gozni sze­re­tett férje el­vesz­té­sét, Koós János ba­rá­tai pró­bál­ják az öz­vegy­ben tar­tani a lel­ket.

Dé­kány Sa­rolta a mai napig nem tudta fel­dol­gozni sze­re­tett férje el­vesz­té­sét, Koós János ba­rá­tai pró­bál­ják az öz­vegy­ben tar­tani a lel­ket.

Éva mellett mindenki meghalt a kocsiban: szívszorító amit mesél

Éva mellett mindenki meghalt a kocsiban: szívszorító amit mesél

Éva egyet­len pil­la­nat alatt vált öz­veggyé, ami­kor egy negy­ven­mé­te­res, kor­hadt fa zu­hant a ko­csi­jukra

Éva egyet­len pil­la­nat alatt vált öz­veggyé, ami­kor jú­ni­us­ban egy negy­ven­mé­te­res, kor­hadt fa zu­hant a ko­csi­jukra Dom­bó­vá­ron, csak­nem az egész csa­ládja meg­halt mel­lette...

Megjósolta saját halálát a legendás magyar zenész

Megjósolta saját halálát a legendás magyar zenész

Szűk kör­ben em­lé­ke­zett öz­ve­gye

Szűk kör­ben em­lé­ke­zett öz­ve­gye a két éve el­hunyt Somló Tamás 71. szü­le­tés­nap­já­ról. Mint ki­de­rült, a ze­nész már 10 évvel ez­előtt meg­jó­solta saját ha­lá­lát....

Váratlan vallomás: Ezt mondta az elhunyt magyar sportoló özvegye

Váratlan vallomás: Ezt mondta az elhunyt magyar hegymászó, a legendás Erőss Zsolt özvegye

Ki­de­rült, hogy egy éve újra rá­ta­lált a sze­re­lem!

Ki­de­rült, hogy az édes­anyára egy éve újra rá­ta­lált a sze­re­lem! A nő most me­sélt is a ked­ve­sé­ről, aki sze­reti a ter­mé­sze­tet és a nagy ki­rán­du­lá­so­kat is, de egy­ál­ta­lán nem hegy­má­szó.

Eddig bírta: Kipakolt a soroksári futónő özvegye, durva, amit mondott

Eddig bírta: Kipakolt a soroksári futónő özvegye, durva, amit mondott

Kar­dos Lajos egy per­cig sem tit­kolja to­vább, hogy be­telt nála a pohár.

Kar­dos Lajos egy per­cig sem tit­kolja to­vább, hogy be­telt nála a pohár.

Aradszky özvegye nem felejt: mindent úgy csinál, mintha Laci élne

Aradszky özvegye nem felejt: mindent úgy csinál, mintha Laci élne

Egy éve halt meg Aradszky László. Le­telt a gyászév, de öz­ve­gye nem fe­lejt.

Egy éve halt meg Aradszky László, bár le­telt a gyászév, öz­ve­gye, Éva nem fe­lejt...

Döbbenetes levelet kapott Aradszky László özvegye: alig hitt a szemének

Döbbenetes levelet kapott Aradszky László özvegye: alig hitt a szemének

Éva a minap ol­va­sott bele a le­vélbe, nem akarta el­hinni, hogy ezt most írta va­laki az egy éve ha­lott fér­jé­nek...

Soroksári gyilkosság: Összeomlott az özvegy, ez történt a rendőrségen

Soroksári gyilkosság: Összeomlott az özvegy, ez történt a rendőrségen

Az öt éve meg­gyil­kolt fu­tónő fér­jé­nek saj­nos újabb je­le­nése volt a rend­őr­sé­gen. Nem vi­selte jól...

Megható interjú: Éjszakánként erre gondol Somló Tamás özvegye

Megható interjú: Éjszakánként erre gondol Somló Tamás özvegye

Somló Tamás már nem él­hette meg, hogy kis­lá­nya fel­nőtt nővé cse­pe­re­dik. Lily he­te­ken belül nagy­korú lesz.

Komoly gondokkal küzd a legendás magyar zenész özvegye

Komoly gondokkal küzd a legendás magyar zenész özvegye

Gyöngy­vér vál­tásra kény­sze­rült.

Gyöngy­vér vál­tásra kény­sze­rült, mert hiába gon­dol­ták sokan, hogy dús­kál a pénz­ben...

Így nem lehet élni: fájdalmas döntést hozott Klapka György özvegye!

Így nem lehet élni: fájdalmas döntést hozott Klapka György özvegye!

Az arany­em­ber fe­le­sé­gét fájó em­lé­kek kö­töt­ték a Nor­mafa utcai in­gat­lan­hoz, mely­ben fér­jé­vel élt, így úgy dön­tött, le­szá­mol a múlt­tal.

Szomorú hír érkezett, kórházba került Klapka özvegye

Szomorú hír érkezett, kórházba került Klapka özvegye

Egy hétig fel­ügyel­ték az or­vo­sok.

Ma­ri­ká­nak rá­ment az egész­sége a csa­ládi vi­szá­lyokra, rá­adá­sul a nagy me­le­get is rosszul vi­selte...

Megrázó, kitálalt Klapka György özvegye

Megrázó, kitálalt Klapka György özvegye

Szív­szo­rító val­lo­mást tett Kiss Mari.

Szív­szo­rító val­lo­mást tett Kiss Mari, aki be­le­be­te­ge­dett az Arany­em­ber el­vesz­té­sébe.

Exkluzív fotók: Így engedte el férjét örökre Tahi Tóth László özvegye

Exkluzív fotók: Így engedte el férjét örökre Tahi Tóth László özvegye

Tahi Tóth László, a le­gen­dás mű­vész ha­lála óta öz­ve­gye min­den éjjel vele ál­mo­dott.

Klapka özvegye egyedül állított férjének sírkövet

Klapka özvegye egyedül állított férjének sírkövet

Az Arany­em­ber gye­re­kei nem se­gí­tet­tek az asszony­nak. Ma­rika Ázsi­á­ból ho­zatta a grá­ni­tot a sír­hoz.

Az Arany­em­ber gye­re­kei nem se­gí­tet­tek az asszony­nak. Ma­rika Ázsi­á­ból ho­zatta a grá­ni­tot a sír­hoz.

Kiderült, ezt a pajzán titkát vitte a sírba Gábor Zsazsa

Kiderült, ezt a pajzán titkát vitte a sírba Gábor Zsazsa

Más­fél évvel a ha­lála után de­rült fény a rej­télyre. Az öz­ve­gye is csak most tudta meg.

Más­fél évvel a ha­lála után de­rült fény a rej­télyre. Az öz­ve­gye is csak most tudta meg.

Újabb halálesettől tart Klapka György özvegye: Intézkedéseket tett!

Újabb halálesettől tart Klapka György özvegye: Intézkedéseket tett!

Ma­rika most nem a saját ér­de­keit nézni! Ha így tenne, annak sú­lyos kö­vet­kez­mé­nyei len­né­nek! Az öz­vegy jó dön­tést ho­zott!

Szívbemarkoló vallomás: még mindig gyászol Hofi Géza szerelmes özvegye

Szívbemarkoló vallomás: még mindig gyászol Hofi Géza szerelmes özvegye

A nagy hu­mo­ris­tára az egész or­szág sze­re­tet­tel em­lék­szik.

A nagy hu­mo­ris­tára az egész or­szág sze­re­tet­tel em­lék­szik. Van azon­ban, aki­nek min­den­ki­nél job­ban fáj, hogy Hofi Géza már nincs ve­lünk.

Megrázó interjút adott Tahi Tóth László özvegye

Megrázó interjút adott Tahi Tóth László özvegye

Megrázó interjút adott Tahi Tóth László özvegye

A zon­go­ra­mű­vész, Ká­rászy Szil­via a férje te­me­tés óta most elő­ször szó­lalt meg.

A zon­go­ra­mű­vész, Ká­rászy Szil­via a férje te­me­tés óta most elő­ször szó­lalt meg.

Drámai vallomás, öngyilkosságra készült a magyar színész özvegye!

Drámai vallomás, öngyilkosságra készült a magyar színész özvegye!

Csak arra tu­dott gon­dolni, hogy a férje után akar menni.

Az asszony hosszú időn ke­resz­tül csak arra tu­dott gon­dolni, hogy a férje után akar menni.

Mélyponton Torgyán József özvegye: Mi lesz Marikával?

Mélyponton Torgyán József özvegye: Mi lesz Marikával?

Egy évvel ez­előtt volt a te­me­tés...

Ke­re­ken egy évvel ez­előtt te­met­ték el a po­li­ti­kust, aki­nek öz­ve­gye a tra­gé­dia óta sem ta­lált bé­kére! Ma­rika el­me­sélte, mi az oka ennek!

Friss fotó a temetőből: Ezt teszik Torgyán József összedőlt sírjával!

Friss fotó a temetőből: Ezt teszik Torgyán József összedőlt sírjával!

Óri­ási fa törte össze az el­hunyt po­li­ti­kus im­po­záns sír­kö­vét! A te­me­tő­ben meg­kezd­ték a hely­re­ál­lí­tási mun­ká­la­to­kat!

Edit asszony kiborult a Jimmy-musical bemutatóján

Edit asszony kiborult a Jimmy-musical bemutatóján

Egy­szerre volt tra­gi­kus és ko­mi­kus.

Egy­szerre volt tra­gi­kus és ko­mi­kus a hét­vé­gén be­mu­ta­tott Jimmy-mu­si­cal - ál­lí­tot­ták a nézők a pre­mier után.

Újabb botrány: kiderült, kinél van Som Lajos eltűnt kalapja

Újabb botrány: kiderült, kinél van Som Lajos eltűnt kalapja

Hét­főn Som Lajos uno­ka­test­vére arról me­sélt, hogy el­tűnt a ra­va­tal­ról az a kalap, amit év­ti­ze­de­ken ke­resz­tül vi­selt.

Felháborító, így gyalázzák a hármas ikrek megözvegyült apját

Felháborító, így gyalázzák a hármas ikrek megözvegyült apját

To­vábbra sem hagy­ják bé­ké­ben gyá­szolni.

To­vábbra sem hagy­ják bé­ké­ben gyá­szolni.

Végső búcsút vettek a szülőágyon elhunyt édesanyától

Végső búcsút vettek a szülőágyon elhunyt édesanyától

Haj­dú­szo­bosz­lón te­met­ték el.

Hár­ma­s­ik­rek­nek adott éle­tet Fá­bián-Hüse Ni­ko­lett, aki még lát­hatta kin­cseit, majd össze­om­lott a ke­rin­gése és meg­halt. Szer­dán te­met­ték el Haj­dú­szo­bosz­lón.

Súlyos a helyzet: Klapka özvegye eladja a házat!

Súlyos a helyzet: Klapka özvegye eladja a házat!

Ko­moly dön­tést ho­zott az öz­vegy!

Ko­moly dön­tést ho­zott Klapka György öz­ve­gye, aki meg­vá­lik a Nor­mafa utcai kú­ri­á­tól...

Egy hónappal férje halála után szexelt diákjával a tanárnő

Egy hónappal férje halála után szexelt diákjával a tanárnő

Fris­sen meg­öz­ve­gyült, 35 éves ta­nárnő ve­tett sze­met a so­mo­gyi Ka­dar­kú­ton fi­a­tal­korú ál­do­za­tára.

Fris­sen meg­öz­ve­gyült, 35 éves ta­nárnő ve­tett sze­met a so­mo­gyi Ka­dar­kú­ton fi­a­tal­korú ál­do­za­tára.

Lezárult Komár László családjának hagyatéki botránya!

Lezárult Komár László családjának hagyatéki botránya!

Öt évet kel­lett várni a meg­egye­zésre!

Öt évet kel­lett várni a meg­egye­zésre! Most végre min­denki fel­lé­le­gez­he­tett! Épp itt volt már az ideje a bé­kes­ség­nek!

Összeomlott a koncerten Somló özvegye: El kellett fordítanom a fejem!

Összeomlott a koncerten Somló özvegye: El kellett fordítanom a fejem!

Drá­mai pil­la­na­to­kat élt át va­sár­nap Gyöngy­vér, akit job­ban meg­vi­selt az em­lék­kon­cert, mint azt gon­dolta volna.

Kitálalt Klapka lánya: Botrány robbant ki az özvegy és gyerekek között!

Kitálalt Klapka lánya: Botrány az özvegy és gyerekek között!

Szo­morú ka­rá­csony vár Ma­ri­kára, Klapka György gyá­szoló öz­ve­gyére.

Szo­morú ka­rá­csony vár Ma­ri­kára, Klapka György gyá­szoló öz­ve­gyére, aki­től tel­je­sen el­tá­vo­lod­tak az el­hunyt üz­let­em­ber gye­re­kei. A konflik­tus azóta tart, hogy le­zá­rult a ha­gya­téki tár­gya­lás: fél éve szűnt meg a kap­cso­lat a csa­lád­ta­gok kö­zött.

Újabb részletek: Koós János mond beszédet Aradszky búcsúztatóján!

Újabb részletek: Koós János mond beszédet Aradszky búcsúztatóján!

Az éne­kes öz­ve­gye el­kezdte szer­vezni a te­me­tést, ám nem várt aka­dá­lyokba üt­kö­zött.

Részleteket árult el az özvegy Aradszky László temetéséről!

Részleteket árult el az özvegy Aradszky László temetéséről!

A csa­lád el­kezdte szer­vezni a bú­csút.

Az ok­tó­ber 8-án el­hunyt éne­kes bú­csúz­ta­tá­sát a csa­lád el­kezdte szer­vezni.

Végre kiderül, kié lesz Komár László több tízmilliós hagyatéka

Végre kiderül, kié lesz Komár László több tízmilliós hagyatéka

Ma öt éve, hogy el­hunyt a le­gen­dás éne­kes, de volt fe­le­sé­gei eddig nem tud­tak meg­egyezni va­gyona el­osz­tá­sá­ról.

Ma öt éve, hogy el­hunyt a le­gen­dás éne­kes, de volt fe­le­sé­gei eddig nem tud­tak meg­egyezni va­gyona el­osz­tá­sá­ról. De ha­ma­ro­san bé­ké­ben nyu­god­hat Komár László, mert nem­so­kára sor kerül a ha­gya­téki tár­gya­lásra. . Mint is­mert: a tánc­dal éne­kes két öz­ve­gye nem tu­dott egyez­ségre jutni.

Összeomlott a gyásztól, sírásrohamok gyötrik Aradszky özvegyét!

Összeomlott a gyásztól, sírásrohamok gyötrik Aradszky özvegyét!

Éva asszony es­tén­ként a férje fény­ké­pé­hez be­szél.

Éva asszony es­tén­ként a férje fény­ké­pé­hez be­szél, és bár de­re­ka­san vi­seli a vesz­te­sé­get, egy­előre kép­te­len fel­esz­mélni a gyász­ból.

Drámai dolgokat árult el a meggyilkolt soroksári nő férje

Drámai dolgokat árult el a meggyilkolt soroksári nő férje

Négy évvel ez­előtt ölték meg Krisz­ti­nát, gyil­kosa vagy gyil­ko­sai a mai napig nin­cse­nek meg.

Négy évvel ez­előtt ölték meg Krisz­ti­nát, gyil­kosa vagy gyil­ko­sai a mai napig nin­cse­nek meg.

Nyolc éve hunyt el Bujtor István: Megszólalt az özvegy!

Nyolc éve hunyt el Bujtor István: Megszólalt az özvegy!

8 éve nincs ve­lünk a szí­nész­le­genda!

Judit asszony nyolc évvel a tra­gé­dia után me­sélt la­punk­nak ér­zé­se­i­ről! Hi­he­tet­len, hogy ennyi éve nincs ve­lünk a szí­nész­le­genda!

Elképesztő dologra készül a nemzet színészének családja

Elképesztő dologra készül a nemzet színészének családja

Sz­tan­kay Ist­ván három éve hunyt el.

Sz­tan­kay Ist­ván három éve hunyt el, sír­he­lye azóta nem nyerte el végső alak­ját. Az öz­vegy ugyan kap­hatna ál­lami se­gít­sé­get, de nem kér be­lőle.

Szívszorító üzenettel búcsúzott az elhunyt énekestől gyászoló felesége

Szívszorító üzenettel búcsúzott az elhunyt énekestől gyászoló felesége

A Lin­kin Park éne­kese egy hete ve­tett véget a saját éle­té­nek, azóta sokan meg­szó­lal­tak és őszin­tén val­lot­tak fáj­dal­muk­ról.

Tilos sírni: Csak nevetve enged gyászolni Bujtor István özvegye!

Tilos sírni: Csak nevetve enged gyászolni Bujtor István özvegye!

A 2009-ben el­hunyt szí­nész­le­genda öz­ve­gye el­árulta, mi lesz az év­for­du­lón!

A 2009-ben el­hunyt szí­nész­le­genda öz­ve­gye el­árulta, mi lesz az év­for­du­lón!

Megrázó dolog derült ki Bujtor Istvánról, vallott az özvegy

Megrázó dolog derült ki Bujtor Istvánról, vallott az özvegy

A szí­nész ha­lála máig rej­tély.

Nyolc éve, hogy nincs köz­tünk a le­gen­dás szí­nész, aki­nek neve egy­be­forrt a Ba­la­ton part­ján for­ga­tott ka­landfil­mek­kel. Ha­lála körül máig sok a kér­dő­jel.

33 évvel ezelőtt veszítette el férjét Csomós Mari!

33 évvel ezelőtt veszítette el férjét Csomós Mari!

A nem­zet szí­né­sze zár­kó­zott éle­tet él.

A nem­zet szí­né­sze zár­kó­zott éle­tet él, mióta öz­vegy lett. Cso­mós Mari élete azóta a szín­ház!

Gyász: követte a halálba özvegye a legendás énekest

Gyász: követte a halálba özvegye a legendás énekest

A vi­lág­sztár öz­ve­gye 91 éves volt. Ott­ho­ná­ban érte a halál, sze­ret­tei kö­ré­ben.

A vi­lág­sztár öz­ve­gye 91 éves volt. Ott­ho­ná­ban érte a halál, sze­ret­tei kö­ré­ben.

Méregdrága emlékművet állíttatott özvegye Torgyán Józsefnek!

Méregdrága emlékművet állíttatott özvegye Torgyán Józsefnek!

Ál­ta­lá­ban egy évet szok­tak várni azzal, mire fel­ál­lít­ják a sír­kö­vet, hogy ren­de­sen össze­tö­mö­röd­jön a föld el­han­tolt sze­ret­tük fö­lött.

Kitálalt a barát: Ennyibe került Torgyán József patinás síremléke!

Kitálalt a barát: Ennyibe került Torgyán József patinás síremléke!

Nem eny­hül a fáj­da­lom: öt hó­napja ve­szí­tette el sze­re­tett fér­jét!

Az öz­vegy­ben nem eny­hül a fáj­da­lom: öt hó­napja ve­szí­tette el sze­re­tett fér­jét! Mária cso­dá­la­tos sír­kö­vet ál­lít­ta­tott!

Klapka György özvegyét felemészti a magány: Egyedül maradt a kutyákkal!

Klapka György özvegyét felemészti a magány: Egyedül maradt a kutyákkal!

Ja­nuár 20-án kí­sér­ték utolsó út­jára a Far­kas­réti te­me­tő­ben az üz­let­em­bert, aki 88 éves ko­rá­ban, ál­má­ban hunyt el.

Megtörte a csendet Torgyán József özvegye: Nem temetjük el Jóskát!

Megtörte a csendet Torgyán József özvegye: Nem temetjük el Jóskát!

Ha­tal­mas a fáj­da­lom és az űr Ma­rika szí­vé­ben! Va­sár­nap vá­rat­la­nul el­hunyt a po­li­ti­kus...

Kikészült a kínos vádak miatt Klapka György gyászoló családja!

Kikészült a kínos vádak miatt Klapka György gyászoló családja!

Ke­gye­let­sér­tés, ami tör­tént! Alig van két hete, hogy el­te­met­ték Klap­kát!

Ke­gye­let­sér­tés, ami tör­tént! Alig van két hete, hogy el­te­met­ték az üz­let­em­bert, máris sértő dol­go­kat állít róla volt al­kal­ma­zottja. A csa­lád meg­ren­dült!

Megalázó: Ennyi özvegyi nyugdíjat kap Klapka György felesége!

Megalázó: Ennyi özvegyi nyugdíjat kap Klapka György felesége!

Sze­ren­cse, hogy az asszony nem szo­rul rá erre az összegre!

Nem hit­tünk a sze­münk­nek, ami­kor ki­szá­mol­tuk, mek­kora össze­get visz majd a pos­tás a gyá­szoló Ma­ri­ká­nak! Iga­zán nagy sze­ren­cse, hogy az asszony nem szo­rul rá erre az összegre, más­kü­lön­ben nagy baj lenne!

Autóban kapott infarktust Agárdy Gábor özvegye!

Autóban kapott infarktust Agárdy Gábor özvegye!

Bo­riska néni élete per­ce­ken múlt, sze­ren­csére a ba­rá­tai vele vol­tak a baj­ban.

Bo­riska néni élete per­ce­ken múlt, sze­ren­csére a ba­rá­tai vele vol­tak a baj­ban.

Megtörte a csendet Klapka özvegye: A férjem lánya tart életben!

Megtörte a csendet Klapka özvegye: A férjem lánya tart életben!

Az el­hunyt üz­let­em­ber fe­le­sége, Mária kép­te­len fel­esz­mélni a gyász­ból!

Embertelen sors vár Gábor Zsazsa özvegyére

Embertelen sors vár Gábor Zsazsa özvegyére

Fréd­éric a Fa­ce­book-ol­da­lán fa­kadt ki.

Fréd­éric a Fa­ce­book-ol­da­lán fa­kadt ki. Min­denki el­hagyta...

Megszólalt Somló Tamás özvegye: Szörnyű volt látni a szenvedését

Megszólalt Somló Tamás özvegye: Szörnyű volt látni a szenvedését

A le­gen­dás ze­nész csa­ládja már öt hó­napja gyá­szol. Min­den ed­di­gi­nél ne­he­zebb ka­rá­csony vár rájuk.

Hét év után szólalt meg Bujtor István özvegye

Hét év után szólalt meg Bujtor István özvegye

Máig nem dol­gozta fel a vesz­te­sé­get.

Szinte hi­he­tet­len, de Buj­tor Ist­ván már hét éve nincs kö­zöt­tünk. Fe­le­sége Judit ko­ráb­ban nem be­szélt gyá­szá­ról.

Kifakadt a horrorbalesetben elhunyt férfi özvegye

Kifakadt a horrorbalesetben elhunyt férfi özvegye

Egy neve el­hall­ga­tá­sát kérő, a csa­lá­dot jól is­merő barát osz­tott meg rész­le­te­ket a Ri­post­tal.

Egy neve el­hall­ga­tá­sát kérő, a csa­lá­dot jól is­merő barát osz­tott meg rész­le­te­ket a Ri­post­tal.

Drámai vallomás: özvegye képtelen feldolgozni Somló Tamás halálát

Drámai vallomás: özvegye képtelen feldolgozni Somló Tamás halálát

Igazi, nagy sze­re­lem volt az övék, az utolsó pil­la­na­tig min­den per­cü­ket együtt töl­töt­ték.

Bizarr módszerrel próbálta feltámasztani férjét az összetört özvegy!

Bizarr módszerrel próbálta feltámasztani férjét az összetört özvegy!

A gyász­tól össze­rop­pant dok­tornő kép­te­len volt el­fo­gadni, hogy el­vesz­tette élete sze­rel­mét.

Lemondott milliós örökségéről, és albérletben él Tóásó Előd

Lemondott milliós örökségéről, és albérletben él Tóásó Előd

A szí­né­szetbe me­ne­kült a gyász elől.

A férfi igyek­szik fel­dol­gozni fe­le­sége ha­lá­lát, köz­ben egy apró al­bér­let­ben él, és a szí­né­szetbe me­ne­kült a gyász elől.

Nehezen viseli Pap Vera elvesztését özvegye

Nehezen viseli Pap Vera elvesztését özvegye

Dr. Simon Sán­dor, a szí­nésznő férje tíz hó­nap­pal fe­le­sége el­vesz­tése után sem ta­lálja he­lyét a vi­lág­ban.

Dr. Simon Sán­dor, a le­gen­dás szí­nésznő férje tíz hó­nap­pal fe­le­sége el­vesz­tése után sem ta­lálja he­lyét a vi­lág­ban.

Koós János nem segít Bajor özvegyén

Koós János nem segít Bajor özvegyén

A más­fél éve el­hunyt Bajor Imre öz­ve­gye ko­moly ne­héz­sé­gek­kel küzd.

A más­fél éve el­hunyt Bajor Imre öz­ve­gye ko­moly ne­héz­sé­gek­kel küzd, de a régi ba­rá­tok közül nem min­denki tud vagy akar se­gí­teni neki.

Czeizel Endre özvegye teljesen kikészült a spermabotránytól

Czeizel Endre özvegye teljesen kikészült a spermabotránytól

Be­telt a pohár a gyá­szoló Er­zsé­bet­nél.

Az el­hunyt ge­ne­ti­kus gyá­szoló fe­le­sége eddig mé­lyen ma­gába foj­totta bá­na­tát. A ha­gya­téki tár­gya­lá­son ki­rob­bant bot­rány után azon­ban nem bírta to­vább.

Megtörte a csendet Bajor Imre özvegye! Reagált a durva pletykákra...

Megtörte a csendet Bajor Imre özvegye! Reagált a durva pletykákra...

Il­dikó asszony mind­ed­dig csend­ben tűrt...

Il­dikó asszony mind­ed­dig csend­ben tűrte, hogy férje ha­lála óta fo­lya­ma­to­san kínos hírek je­len­tek meg róla a saj­tó­ban. Most azon­ban elege lett a va­lót­lan­sá­gok­ból!

Harmadáron eladó Bajor Imre birtoka

Harmadáron eladó Bajor Imre birtoka

Más­fél évvel a ha­lá­lát kö­ve­tően, pi­acra dob­ták ott­ho­nát.

Más­fél évvel Bajor Imre ha­lá­lát kö­ve­tően, a pi­acra dob­ták a fülei ott­ho­nát.

Elhunyt a legendás Papp Laci özvegye

Elhunyt a legendás Papp Laci özvegye

Az ököl­vívó fe­le­sége, Zsóka néni kedd reg­gel halt meg.

A le­gen­dás ököl­vívó fe­le­sége, Zsóka néni kedd reg­gel halt meg. Laci bácsi mel­lett, a Far­kas­réti te­me­tő­ben he­lye­zik örök nyu­ga­lomra.

Elhunyt Puskás Ferenc özvegye

Elhunyt Puskás Ferenc özvegye

Éle­té­nek 84. évé­ben el­hunyt Öcsi bácsi fe­le­sége.

Éle­té­nek 84. évé­ben - kedd­ről szer­dára vir­radó éj­szaka - el­hunyt Pus­kás Fe­rencné, a le­gen­dás Arany­csa­pat ka­pi­tá­nyá­nak öz­ve­gye.

Kocsmában emlékeznek meg Bajor Imréről

Kocsmában emlékeznek meg Bajor Imréről

Koós János a fülei kocsma te­ra­szán tart em­lék­be­szé­det leg­jobb ba­rát­já­ról.