CÍMKE: 'ötletek'

Így kerül most minden lakásba nyár, őrület, mi lett a divat

Így kerül most minden lakásba nyár, őrület, mi lett a divat

Ele­ged van a téli sö­tét­ség­ből, és szí­ve­sen fel­dob­nád a kör­nye­ze­te­det egy nyá­rias szín­nel?

Kezd elege lenni Meghan hercegnének a királyi udvarból

Kezd elege lenni Meghan hercegnének a királyi udvarból

Az egy­kori szí­nésznő ne­he­zen vi­seli, hogy kép­te­len vál­toz­tatni a pa­lota által rá­eről­te­tett sza­bá­lyo­kon.

Idén így díszítsd fel decemberben a lakást

Idén így díszítsd fel decemberben a lakást

Az ad­venti nap­tár a vá­ra­ko­zás örö­mét szim­bo­li­zálja, apró aján­dé­kai pedig min­den csa­lád­tag ar­cára mo­solyt csal­nak. Él­vezd ki az Ad­vent idő­sza­kát ezek­kel a házi ké­szí­tésű nap­tá­rak­kal!

Az ad­venti nap­tár a vá­ra­ko­zás örö­mét szim­bo­li­zálja, apró aján­dé­kai pedig min­den csa­lád­tag ar­cára mo­solyt csal­nak.

Van egy jó farmered? Mutatunk 7 ötletet, hogy vedd fel!

Van egy jó farmered? Mutatunk 7 ötletet, hogy vedd fel!

A far­mer az a ru­ha­da­rab, ami­ben le­hetsz spor­tos, de ugyan­ak­kor na­gyon csi­nos is. Rend­kí­vül sok­ol­dalú vi­se­let.

A far­mer az a ru­ha­da­rab, ami­ben le­hetsz spor­tos, ugyan­ak­kor na­gyon csi­nos is. Rend­kí­vül sok­ol­dalú vi­se­let. Most meg­mu­tat­juk a leg­jobb tip­pe­ket, mit ve­gyél fel hozzá, hogy min­dig iz­gal­mas le­gyen a meg­je­le­né­sed. Ha ránk hall­gatsz, meg­lá­tod, hogy a far­mer­rel nem lehet mel­lé­nyúlni! Örök divat, örök darab!

Elmúltál 40? Így öltözködj, hogy tíz évet letagadhass!

Elmúltál 40? Így öltözködj, hogy tíz évet letagadhass!

Nem kell ag­gód­nod!

Nem kell ag­gód­nod, ha be­húz­tad a ne­gye­dik X-et! Bölcs és érett nő­ként csak azt kell meg­ta­lál­nod, hogy mi áll neked a leg­job­ban.

10 cm-el magasabbnak tűnhetsz, ha ezt a holmit veszed fel

10 cm-el magasabbnak tűnhetsz, ha ezt a holmit veszed fel

Nem vagy magas és vé­kony? Van meg­ol­dás: né­hány öl­töz­kö­dési trük­kel cen­tik­kel tűn­hetsz ma­ga­sabb­nak.

Nem vagy magas és vé­kony? Ne bús­la­kodj, mert van meg­ol­dás, ho­gyan tűn­hetsz ma­ga­sabb­nak!

10 hasznos tipp, hogyan repülj olcsón

10 hasznos tipp, hogyan repülj olcsón

A lé­gi­tár­sa­sá­gok szá­mos ked­vez­ményt kí­nál­nak vá­sár­lás­kor.

A lé­gi­tár­sa­sá­gok szá­mos ked­vez­ményt kí­nál­nak vá­sár­lás­kor. Akár sokat, akár ke­ve­set uta­zol, a célod egy­ér­tel­műen az, hogy amennyire csak lehet, spó­rolj a költ­sé­ge­ken.

Elszürkültek otthon a törölközők? Így lesz minden ragyogó fehér újra

Elszürkültek otthon a törölközők? Így lesz minden ragyogó fehér újra

Fehér tö­röl­kö­zőt hasz­nálni az egyik leg­jobb érzés! Ter­mé­sze­te­sen csak akkor, ha úgy néz ki, mint új ko­rá­ban!

Télből a nyárba: Így úszhatod meg sokkal kevesebből az utazást

Télből a nyárba: Így úszhatod meg sokkal kevesebből az utazást

Egyre több ma­gyar vá­lasztja télen a forró, tró­pusi ég­haj­latú or­szá­go­kat úti célul. Még most is ja­vá­ban dü­bö­rög a fő­sze­zon.

Egyre több ma­gyar vá­lasztja télen a forró, tró­pusi ég­haj­latú or­szá­go­kat úti célul. Még most is ja­vá­ban düg­bö­rög a fő­sze­zon, de az év­szak­váltó uta­zás­nak azért van­nak a há­tul­ütői. Eze­ket se­gí­tünk el­ke­rülni!

Ezért szórj rizst a zokniba! Jót fog tenni!

Ezért szórj rizst a zokniba! Jót fog tenni!

Már nagy­ma­má­ink is hasz­nál­ták ezt a trük­köt, bár ak­ko­ri­ban még nem volt mik­ro­hul­lámú sütő. De a meleg rizs jó­té­kony ha­tá­sát ők is is­mer­ték, te se hagyd ki! Mu­tat­juk az öt­le­te­ket!

Már nagy­ma­má­ink is hasz­nál­ták ezt a trük­köt, bár ak­ko­ri­ban még nem volt mik­ro­hul­lámú sütő. Mu­tat­juk az öt­le­te­ket!

Ilyen finom még sosem volt a krumplipüré, elképesztő ötletek

Ilyen finom még sosem volt a krumplipüré, elképesztő ötletek

Ne dobd ki a meg­ma­radt krump­li­pü­rét! Egy kis öt­le­tes­ség­gel remek ételt va­rá­zsol­hatsz be­lőle más­nap. Fi­gyeld csak!

9 divatos ajándék, aminek minden nő örülne karácsonykor

9 divatos ajándék, aminek minden nő örülne karácsonykor

Íme né­hány ötlet, ami se­gít­het.

Gon­dold végig előre, mit is ve­het­nél a ba­rát­nőd­nek, lány­test­vé­red­nek vagy édes­anyád­nak ka­rá­csonyra. Adunk né­hány di­va­tos öt­le­tet.

Elfogyott a karácsonyi csomagolópapír? Mutatjuk, mit lehet tenni

Elfogyott a karácsonyi csomagolópapír? Mutatjuk, mit lehet tenni

Vége a stresszes aján­dék­cso­ma­go­lás­nak. Tuti öt­le­te­ket mu­ta­tunk.

Vége a stresszes aján­dék­cso­ma­go­lás­nak. Olyan tuti öt­le­te­ket mu­ta­tunk, amik­kel könnyen meg­old­hat­juk ezt a fel­ada­tot és mel­lette még a kör­nye­ze­tün­ket is óvjuk. Vége az aján­dék­cso­ma­go­lás okozta ideg­baj­nak, nézd meg ezt a kisfil­met.

Itt a megoldás, hogy ne szedj fel mindig pár kilót, ha pihenni mész

Itt a megoldás, hogy ne szedj fel mindig pár kilót, ha pihenni mész

Veled is gyak­ran elő­for­dul, hogy plusz ki­lók­kal ér­ke­zel vissza a nya­ra­lás vagy egy well­ness­hét­vége után?

Veled is gyak­ran elő­for­dul, hogy plusz ki­lók­kal ér­ke­zel vissza a nya­ra­lás vagy egy well­ness­hét­vége után? Habár egy vagy két ilyen meg­en­ge­dős al­ka­lom­mal még va­ló­szí­nű­leg nem fogsz lát­vá­nyo­san el­hízni, de azért ér­de­mes oda­fi­gyelni az ét­ke­zésre.

Soha többé nem fut ki a leves, ha ezt a trükköt kipróbálod

Soha többé nem fut ki a leves, ha ezt a trükköt kipróbálod

Ne bosszan­kodj töb­bet a kony­há­ban.

Ne bosszan­kodj töb­bet a kony­há­ban, íme né­hány ötlet, ami segít, hogy egy­sze­rűbb le­gyen a sütés-főzés.

Soha többé nem veszel rossz dinnyét, ha ezeket a trükköket ismered

Soha többé nem veszel rossz dinnyét, ha ezeket a trükköket ismered

Íme a leg­jobb öt­le­tek, hogy igazi hű­sítő fi­nom­sá­got tudj vá­sá­rolni ezek­ben a forró nyári na­pok­ban.

7 szuper tipp: Így lehetsz csinos egyetlen farmerrel!

7 szuper tipp: Így lehetsz csinos egyetlen farmerrel!

A far­mer­ral egy­sze­rűen nem lehet mel­lé­lőni! Üzem­biz­tos és di­va­tos, akkor is ki­hú­zod vele, ami­kor úgy érzed, hogy éppen nincs is mit fel­ven­ned.

Soha többé nem rontod el a nokedlit: Íme, a magyar háziasszonyok titka!

Soha többé nem rontod el a nokedlit: Íme, a magyar háziasszonyok 10 titka!

A no­kedli imá­dók most meg­tud­hat­ják, hogy tud­ják tö­ké­le­te­sen el­ké­szí­teni.

A legjobb filléres ötletek a húsvéti szuper asztalhoz

A legjobb filléres ötletek a húsvéti szuper asztalhoz

A hús­vét kö­ze­led­té­vel ideje ki­ta­lálni, mi­lyen is le­gyen az ün­nepi asz­tal. Össze­szed­tünk né­hány meg­ol­dást.

A hús­vét kö­ze­led­té­vel ideje ki­ta­lálni, mi­lyen is le­gyen az ün­nepi asz­tal. Össze­szed­tünk né­hány ins­pi­ráló meg­ol­dást.

Mire jó még a só?

Mire jó még a só?

Az egy­szerű cso­da­szer, ami min­den ház­tar­tás­ban meg­ta­lál­ható, szám­ta­lan módon hasz­nál­ható. Tisz­tí­tás­hoz, csú­szás­gát­lásra és még so­rol­hat­nánk.

A só. Az az egy­szerű cso­da­szer, ami min­den ház­tar­tás­ban meg­ta­lál­ható és szám­ta­lan módon hasz­nál­ható, az éte­lek íze­sí­té­sén túl is. Tisz­tí­tás­hoz, csú­szás­gát­lásra és még szag­ta­la­ní­tásra is tö­ké­le­tes. Össze­szed­tünk né­hány tip­pet, hogy pró­bára te­hesd.

Vége a karácsonynak, máris nyakunkon a következő ünnep

Vége a karácsonynak, máris nyakunkon a következő ünnep

Ké­szíts Va­len­tin napi dí­szí­tést.

Amint le­szed­jük a ka­rá­cso­nyi de­ko­rá­ciót, már jöhet is egy újabb ünnep. Ké­szítsd el ma­gad­nak a leg­szebb Va­len­tin napi dí­szí­tést. Ha­ma­ro­san itt a ta­vasz!

Eszméletlen, mennyi mindenre jó az alufólia

Eszméletlen, mennyi mindenre jó az alufólia

Nem­csak a kony­há­ban, a fő­zés­hez hasz­nos az alu­fó­lia. Szá­mos kre­a­tív módon fel­hasz­nál­ha­tod. Tö­ké­le­tes de­ko­rá­ció lehet a la­kás­ban!

Nem­csak a kony­há­ban, a fő­zés­hez hasz­nos az alu­fó­lia. Szá­mos kre­a­tív módon fel­hasz­nál­ha­tod. Tö­ké­le­tes de­ko­rá­ció lehet a la­kás­ban!

Gondoltad volna, hogy erre is használhatod a farmercímkét?

Gondoltad volna, hogy erre is használhatod a farmercímkét?

Min­den far­me­ren van, és azon kívül, hogy a már­kát jelzi szinte sem­mire nem hasz­nál­ható. Vagy mégis?

Min­den far­me­ren van, és azon kívül, hogy a már­kát jelzi szinte sem­mire nem hasz­nál­ható. Vagy mégis?

Ne dobd ki a konzervdobozt, szuper dolgokat készíthetsz belőle!

Ne dobd ki a konzervdobozt, szuper dolgokat készíthetsz belőle!

Ki­nyi­tod a kon­zer­vet, fel­hasz­ná­lod az ételt és au­to­ma­ti­ku­san megy a ku­kába doboz? Nagy hiba...

Ne dobd ki a cipősdobozt! Fantasztikus, mennyi mindenre jó lehet!

Ne dobd ki a cipősdobozt! Fantasztikus, mennyi mindenre jó lehet!

Még egy indok, ami­ért ér­de­mes új cipőt be­sze­rez­ned!. Mu­tat­juk a leg­jobb öt­le­te­ket.

Nem fogod elhinni, mi mindenre jó egy lufi!

Nem fogod elhinni, mi mindenre jó egy lufi!

A gye­re­kek ra­jon­ga­nak a lufi­kért, de ha meg­lá­tod az öt­le­te­in­ket, te is ra­jon­gani fogsz értük! Ké­szít­hetsz be­lő­lük szu­per öt­le­tes de­ko­rá­ciót, de még cso­ko­ládé-tál­kát is. Meg­mu­tat­juk, ho­gyan!

A gye­re­kek ra­jon­ga­nak a lufi­kért, de ha meg­lá­tod az öt­le­te­in­ket, te is ra­jon­gani fogsz értük! Ké­szít­hetsz be­lő­lük szu­per öt­le­tes de­ko­rá­ciót, de még cso­ko­ládé-tál­kát is, amely­ben a fagy­lalt­kely­het tá­lal­ha­tod fel a csa­lád­nak. Meg­mu­tat­juk, ho­gyan!

Meg fogsz döbbenni, hogy mire jó egy ócska ajtó

Meg fogsz döbbenni, hogy mire jó egy ócska ajtó

Biz­tos nem gon­dol­nád, hogy egy vi­har­vert aj­tó­ból mi min­dent lehet ki­hozni..

Fan­tasz­ti­kus le­he­tő­sé­ge­ket rej­te­nek a ki­do­básra szánt régi hol­mik! Biz­tos nem gon­dol­nád, hogy egy vi­har­vert ajtó mire lehet jó...

Elképesztő, mit művel egyetlen darab csipke a lakásodban!

Elképesztő, mit művel egyetlen darab csipke a lakásodban!

Hi­he­tet­len dol­go­kat al­kot­hatsz!

Hi­he­tet­len dol­go­kat al­kot­hatsz! Vedd elő a szek­rény mé­lyé­ről a dédi csip­kés te­rí­tőit, tur­ká­ló­ban is fil­lé­re­kért igazi csip­ke­cso­dákra te­hetsz szert!

Eszméletlen, mennyi mindenre jó a férfiing!

Eszméletlen, mennyi mindenre jó a férfiing!

Ki­nőt­ted, meg­un­tad? Ki ne dobd! Íme, 9 imádni való szu­per ötlet

Ki­nőt­ted, meg­un­tad? Ki ne dobd! Íme, 9 imádni való szu­per ötlet, hogy új életre keltsd a gard­rób mé­lyén fe­le­désbe me­rült in­ge­ket!

Elképesztő, mennyi mindenre jó a pudingpor

Elképesztő, mennyi mindenre jó a pudingpor

Két­ség­te­len, hogy el­ső­sor­ban pu­din­got ér­de­mes ké­szí­teni be­lőle, de szám­ta­lan más le­he­tő­ség is kí­nálja magát. Mu­tat­juk!

Két­ség­te­len, hogy el­ső­sor­ban pu­din­got ér­de­mes ké­szí­teni be­lőle, de szám­ta­lan más le­he­tő­ség is kí­nálja magát. Tudod, hogy mi min­den lesz sok­kal fi­no­mabb a pu­ding­por­tól? Mu­tat­juk!

Kincset ér a szemét, vedd észre, íme 10 zseniális ötlet!

Kincset ér a szemét, vedd észre, íme 10 zseniális ötlet!

Mű­anyag pa­lack­ból, fla­ko­nok­ból per­cek alatt ké­szít­hetsz hasz­nos és jó­pofa dol­go­kat, rá­adá­sul egy fil­lé­redbe sem kerül!

Mű­anyag pa­lack­ból, fla­ko­nok­ból per­cek alatt ké­szít­hetsz hasz­nos és jó­pofa dol­go­kat, rá­adá­sul egy fil­lé­redbe sem kerül!

Briliáns ötletek, hogy órákra leköss egy totyogó gyereket

Briliáns ötletek, hogy órákra leköss egy totyogó gyereket

Hozz létre egy­szerű dol­gok­ból zse­ni­á­lis já­ték­köz­pon­tot! Fej­leszd a ki­csit já­té­ko­san és még ma­gadra is marad időd!

Hozz létre egy­szerű dol­gok­ból zse­ni­á­lis já­ték­köz­pon­tot! Fej­leszd a ki­csit já­té­ko­san!

Mindent tudó nejlonzacskó! Eszméletlen ötletek!

Mindent tudó nejlonzacskó! Eszméletlen ötletek!

A nej­lon­zacs­kót nem­csak pék­sü­te­mé­nyek és zöld­sé­gek tá­ro­lá­sára hasz­nál­ha­tod. Nem hi­szed el, mi­lyen el­ké­pesztő le­he­tő­sé­ge­ket rejt ez az egy­szerű ház­tar­tási cso­ma­go­ló­anyag! Fi­gyelj!

Nincs ötleted Valentin-napra? Íme, a legjobb ajándékok!

Nincs ötleted Valentin-napra? Íme, a legjobb ajándékok

Sze­ret­néd olyan aján­dék­kal meg­lepni ked­ve­sed, ami­nek va­ló­ban örül? Rá­ta­lál­tunk a leg­szu­pe­rebb öt­le­tekre, amik könnyen meg­va­ló­sít­ha­tóak.

Kimerültél a gyerekneveléstől? Mutatjuk a túlélő tippeket - Fotók

Kimerültél a gyerekneveléstől? Mutatjuk a túlélő tippeket - Fotók

Nem kell többé agyon­haj­szolva be­es­ned este az ágyba, ha eze­ket az öt­le­tes, ügyes trük­kö­ket al­kal­ma­zod!

Szeméremszőrzet - fazonok, amiket érdemes kipróbálnod!

Szeméremszőrzet - fazonok, amiket érdemes kipróbálnod!

Ki mondta, hogy a fa­zon­gyanta min­dig csak ugyan­olyan for­mát hoz­hat? Íme né­hány iz­gal­mas ötlet!

Unod az egyszínű pólód? Fogj egy ollót és máris trendi lesz!

Unod az egyszínű pólód? Fogj egy ollót és máris trendi lesz!

Hidd el, nem csak por­tör­lő­nek jó!

Ha meg­un­tad régi pó­ló­dat, csak egy kis kre­a­ti­vi­tás és máris di­va­tossá va­rá­zsol­ha­tod. Hidd el, nem csak por­tör­lő­nek jó!