CÍMKE: 'ősz'

Máris dübörög 2019 legőrültebb divatja, ezt a szerelést látnod kell

Máris dübörög 2019 legőrültebb divatja, ezt a szerelést látnod kell

Ne hagyd, hogy a szür­ke­ség és a fel­hők be­fo­lyá­sol­ják a han­gu­la­to­dat! Mu­tat­juk a téli sze­zon leg­vi­dá­mabb trend­jét!

Ragyogó natúr tincsek: nemet mondtak a hajfestésre ezek a bevállalós szexi nők

Ragyogó natúr tincsek: nemet mondtak a hajfestésre ezek a bevállalós szexi nők

Nem vé­let­len, hogy 2019-ben egyre gyak­rab­ban buk­kan fel a ter­mé­sze­te­sen ősz haj. És most be­bi­zo­nyít­juk, ho­gyan lehet fri­zu­ra­ként stí­lu­sos és el­len­áll­ha­tat­lan!

A ter­mé­sze­tes szép, ezt hir­de­tik a leg­újabb tren­dek. Nem vé­let­len, hogy 2019-ben egyre gyak­rab­ban buk­kan fel majd a di­vat­ban a ter­mé­sze­te­sen meg­fa­kult, ősz haj. És most be­bi­zo­nyít­juk, ho­gyan lehet fri­zu­ra­ként stí­lu­sos és el­len­áll­ha­tat­lan!

Így viseld ősszel a farmer ruhát, és mindig menő leszel!

Így viseld ősszel a farmer ruhát, és mindig menő leszel!

A far­mer nem­csak nad­rág­ként az ősz sztárja: akkor is ele­gáns le­szel, ha ruhát vi­selsz. Adunk né­hány tip­pet.

A far­mer nem­csak nad­rág­ként az ősz sztárja: akkor is ele­gáns le­szel, ha ruhát vi­selsz. Adunk né­hány tip­pet.

Ezt sokan nem tudják a Márton-napról

Ezt sokan nem tudják a Márton-napról

Mi­e­lőtt azt hin­nénk, hogy az el­múlt évek­ben di­va­tossá vált ren­dez­vé­nyek a szál­lo­dák, ét­ter­mek, bo­rá­szok ven­dég­csá­bító rek­lám­fo­gá­sai, is­mer­jük meg Már­ton hi­he­tet­len tör­té­ne­tét!

Mi­e­lőtt azt hin­nénk, hogy a di­va­tossá vált ren­dez­vé­nyek a szál­lo­dák, ét­ter­mek, bo­rá­szok ven­dég­csá­bító rek­lám­fo­gá­sai, is­mer­jük meg Már­ton tör­té­ne­tét!

Folyamatosan dőlnek meg a melegrekordok

Folyamatosan dőlnek meg a melegrekordok

Már meg sem le­pő­dünk ezen...

A fő­vá­rosi és az or­szá­gos leg­ma­ga­sabb mi­ni­mum­hő­mér­sék­leti re­kord is meg­dőlt szom­batra vir­ra­dóra - írta az Or­szá­gos Me­te­o­ro­ló­giai Szol­gá­lat a Fa­ce­book-ol­da­lán.

Nem gondoltuk volna, hogy ilyen hamar visszatér ez a szuper kiegészítő

Nem gondoltuk volna, hogy ilyen hamar visszatér ez a szuper kiegészítő

Mu­tat­juk a szexi kel­lé­ket, még ma sze­rezz be egyet!

Roj­tok és iz­gal­mas de­kol­tázs dobja fel a ru­há­kat, férfi le­gyen a tal­pán, aki el­lent tud állni ezek­nek a dögös da­ra­bok­nak. Mu­tat­juk a szexi kel­lé­ket, még ma sze­rezz be egyet!

Döbbenetes, mi történt a Balatonnál, le is fotózták

Döbbenetes, mi történt a Balatonnál, le is fotózták

Nincs na­gyon ma­gya­rá­zat a tör­tén­tekre...

Nincs na­gyon ma­gya­rá­zat a tör­tén­tekre...

Eszelősen dögös viselet: Ezt hordják most a legcsinosabb és nagyon bátor nők

Eszelősen dögös viselet: Ezt hordják most a legcsinosabb és nagyon bátor nők

Döb­be­ne­tes vál­to­zá­son esett át a csizma, ennyire szexi még nem volt a comb­vil­lan­tós vál­to­zat!

Egy apró változtatás és iszonyatosan szexi lesz a kardigán

Egy apró változtatás és iszonyatosan szexi lesz a kardigán

Ideje elő­venni a szek­rény­ből vagy be­sze­rezni a sze­zon leg­pra­ti­ku­sabb da­rab­ját, mu­tat­juk, ho­gyan le­hetsz benne igazi bom­bázó!

Lesújtó hírt közölt a meteorológia, ez vár ránk holnaptól

Lesújtó hírt közölt a meteorológia, ez vár ránk holnaptól

Eddig tar­tott az enyhe, ta­va­szias idő­já­rás... Szom­bat az utolsó igazi ki­rán­du­ló­idős nap idén, va­sár­nap­tól jön a hideg, kel­le­met­len, igazi ősz.

Eddig tar­tott az enyhe, ta­va­szias idő­já­rás... Szom­bat az utolsó igazi ki­rán­du­ló­idős nap idén, va­sár­nap­tól jön a hideg, kel­le­met­len, igazi ősz.

Ha ezt kipróbálod, idén télen nem leszel beteg

Ha ezt kipróbálod, idén télen nem leszel beteg

Kí­ván­csi vagy, miért kap­nak el páran min­den ví­rust, míg mások be­teg­ség nél­kül vé­sze­lik át az ősz­től ta­va­szig tartó idő­sza­kot?

Kí­ván­csi vagy, miért kap­nak el páran min­den ví­rust, míg mások be­teg­ség nél­kül vé­sze­lik át az ősz­től ta­va­szig tartó idő­sza­kot? Az egyik titok per­sze az influ­enza el­leni oltás, de más, el­sőre lát­szó­lag ap­ró­ság­nak tűnő dol­gok­kal is távol tart­ha­tod a kór­oko­zó­kat.

Ebben a csizmában minden férfit rabul ejtesz idén, szuperszexi leszel!

Ebben a csizmában minden férfit rabul ejtesz idén, szuperszexi leszel!

Nőies, csá­bító és min­den­ki­nek jól áll: neked is be kell sze­rez­ned!

Nőies, csá­bító és min­den­ki­nek jól áll: neked is be kel sze­rez­ned ezt a cso­dás fa­zont!

Ezt teszik, ha romantikára vágynak a sztárok

Ezt teszik, ha romantikára vágynak a sztárok

Egy szürke őszi napon.

Egy szürke őszi napon nincs jobb egy kis mo­zi­zás­nál. Ha­zánk hí­res­sé­gei közül is a ro­man­ti­kus fil­me­zés mel­lett dön­töt­tek.

Ez a szín az ősz legnagyobb divatja, erre senki sem számított

Ez a szín az ősz legnagyobb divatja, erre senki sem számított

Szürke, sö­tét­barna, fe­kete? Fe­lejtsd el! Az idei őszi-téli sze­zon­ban a vidám ár­nya­la­tok ural­ják a tren­det.

Meseszép az ősz szexi hajszíne: mézbarnán leszel bombázó!

Meseszép az ősz szexi hajszíne: mézbarnán leszel bombázó!

Ra­gyogó, in­ten­zív, fé­nyes és nőies.

Ra­gyogó, in­ten­zív, fé­nyes és nőies - ez lesz az új trend, ami­vel hó­dí­tani fogsz.

A legszebb őszi kirándulóhelyek, ahová kisvasút visz

A legszebb őszi kirándulóhelyek, ahová kisvasút visz

Gyö­nyör­ködj az őszi táj­ban!

Ma­gyar­or­szág leg­szebb er­dő­i­ben ki­rán­dul­hatsz, és nem is akár­ho­gyan! Most olyan erdei uta­kat mu­ta­tunk, ahol víz­esé­sek, tavak, bar­lan­gok men­tén fut a vonat.

2019 nadrágdivatja már most kiakasztotta a nőket

2019 nadrágdivatja már most kiakasztotta a nőket

Min­den nad­rág - még a far­mer is - bő szárú lesz a jövő évi új sze­zon­ban. Mu­tat­juk a tren­det.

Min­den nad­rág - még a far­mer is - bő szárú lesz a jövő évi új sze­zon­ban. Mu­tat­juk a tren­det.

TOP10 beltéri program rossz időre

TOP10 beltéri program rossz időre

Ne vegye el a ked­ved a rossz idő!

Tíz tö­ké­le­tes bel­téri prog­ram or­szág­szerte: be­le­kós­tol­ha­tunk a vil­lám­ké­szí­tésbe, Öve­ges pro­fesszor kí­sér­le­te­i­vel szó­ra­koz­ha­tunk, meg­néz­he­tünk egy igazi nap­ki­tö­rést.

Őrületes kabátok jönnek az új szezonban, ezt nem hiszed el

Őrületes kabátok jönnek az új szezonban, ezt nem hiszed el

Nézd meg te is, ho­gyan tudod a kissé el­túl­zott da­ra­bo­kat a hét­köz­napi öl­töz­kö­désbe be­ik­tatni.

Elképesztően szexi a 2018-as női divat, jöhet a kardigán

Elképesztően szexi a 2018-as női divat, jöhet a kardigán

S ho­gyan le­szel benne igazi bom­bázó? Mu­tat­juk a leg­szu­pe­rebb kom­bi­ná­ci­ó­kat!

Máris itt a sze­zon leg­prak­ti­ku­sabb da­rabja a kar­di­gán. S ho­gyan le­szel benne igazi bom­bázó? Mu­tat­juk a leg­szu­pe­rebb kom­bi­ná­ci­ó­kat!

Kókuszhaj az új őrület: ez lesz 2018-ban az ősz szenzációja

Kókuszhaj az új őrület: ez lesz 2018-ban az ősz szenzációja

Nem­csak iszo­nya­to­san trendi, de a férfiak is imád­ják! Mu­tat­juk, mit kérj leg­kö­ze­lebb a fod­rá­szod­tól!

Nem­csak iszo­nya­to­san trendi, de a férfiak is imád­ják! Mu­tat­juk, mit kérj leg­kö­ze­lebb a fod­rá­szod­tól!

Szereted a szűk farmert? Ilyen cipőt vegyél fel hozzá

Szereted a szűk farmert? Ilyen cipőt vegyél fel hozzá

Ezek a láb­be­lik lesz­nek menők.

Egy ilyen nad­rág­hoz nem egy­szerű cipőt vá­lasz­tani, spor­tos le­gyen vagy ele­gáns? Mu­tat­juk, idén mi­lyen láb­be­lik lesz­nek iga­zán menők.

Itt ér véget a kánikula: Mutatjuk, hol készülj esőre

Itt ér véget a kánikula: Mutatjuk, hol készülj esőre

Itt-ott már jön az ősz.

Bár már benne va­gyunk az ősz­ben, az idő­já­rás eddig nem iga­zán for­dí­totta fe­lénk a zor­dab­bik arcát. Szom­ba­ton, itt már meg­mu­tatja magát!

Szuperszexi leszel ebben a szoknyában ősszel: ez az idei sláger

Szuperszexi leszel ebben a szoknyában ősszel: ez az idei sláger

Na­gyon nőies, na­gyon csi­nos, és min­den­ki­nek jól áll. A ce­ru­za­szok­nya ta­rolni fog a sze­zon­ban.

Na­gyon nőies, na­gyon csi­nos, és min­den­ki­nek jól áll. A ce­ru­za­szok­nya ta­rolni fog a sze­zon­ban.

Álomszép lesz az ősz manikűrdivatja, nehogy kihagyd az új trendet

Álomszép lesz az ősz manikűrdivatja, nehogy kihagyd az új trendet

Nem ismer le­he­tet­lent a leg­fris­sebb divat! Éppen csak ap­rócska a vál­toz­ta­tás, mégis egy egé­szen új stí­lus­vi­lág bon­ta­ko­zik ki a kör­mö­kön.

Nem ismer le­he­tet­lent a leg­fris­sebb divat! Éppen csak ap­rócska a vál­toz­ta­tás, mégis egy egé­szen új stí­lus­vi­lág bon­ta­ko­zik ki a kör­mö­kön. Cso­dá­la­to­san öl­töz­tet, így tény­leg tö­ké­le­tes lesz az őszi szet­ted. Mu­tat­juk a leg­tren­dibb lak­ko­zást!

Így hosszabbítják meg a nyarat a magyar sztárok

Így hosszabbítják meg a nyarat a magyar sztárok

A nyár vége a leg­több ember szá­mára egy szo­morú idő­szak, hi­szen ki sze­reti a tüsszö­gős, esős és sze­les őszt?

A nyár vége a leg­több ember szá­mára egy szo­morú idő­szak, hi­szen ki sze­reti a tüsszö­gős, sálba bur­ko­ló­zós, esős és sze­les őszt?

Visszatér a '80-as évek cipődivatja, ezért őrülnek meg újra a nők

Visszatér a '80-as évek cipődivatja, ezért őrülnek meg újra a nők

Talán soha nem is megy ki iga­zán a di­vat­ból ez a ké­nyel­mes láb­beli.

Talán soha nem is megy ki iga­zán a di­vat­ból ez a ké­nyel­mes láb­beli. Idő­ről-időre meg­je­len­nek a bol­tok pol­cain. Nem is csoda. A min­den­na­pok­ban rop­pant prak­ti­kus, és bár­mi­hez fel­ve­he­ted. Kü­lön­le­ges vál­toz­ta­tá­sok­kal.

Ez a cipődivat tarol ősztől

Ez a cipődivat tarol ősztől

Még egy ki­csit várni kell, míg zárt ci­pőbe búj­hatsz, de jó ha tudod, hogy ha­ma­ro­san meg­je­len­nek a bol­tok pol­cain az új láb­be­lik. Már nem sok időd ma­radt ki­vá­lasz­tani.

Még egy ki­csit várni kell, míg zárt ci­pőbe búj­hatsz, de jó ha tudod, hogy ha­ma­ro­san meg­je­len­nek a bol­tok pol­cain az új láb­be­lik. Már nem sok időd ma­radt ki­vá­lasz­tani, a leg­sze­xibb da­ra­bo­kat. Most még vá­lo­gat­hatsz a csi­nos cipők kö­zött. Ter­vezd meg me­lyi­ket mihez ven­néd fel. Mire itt az ősz, már csak be kell sze­rez­ned őket.

Ez a cipő lesz az ősz legszexibb divatja! Álomszép leszel!

Ez a cipő lesz az ősz legszexibb divatja! Álomszép leszel!

Nőies, szexi és ké­nyel­mes fazon, amit egy­sze­rűen imádni fogsz.

Nőies, szexi és ké­nyel­mes fazon, amit egy­sze­rűen imádni fogsz.

2019 elképesztő meglepetése: Óriási fordulatot a vesz a nadrágdivat

2019 elképesztő meglepetése: egészen szédítő fordulatot a vesz a nadrágdivat

Az új trend­nek kö­szön­he­tően esz­mé­let­len ele­gáns lesz min­den nő, test­al­kat­tól füg­get­le­nül! Így hordd ezt a nép­szerű da­ra­bot az új sze­zon be­kö­szön­té­vel!

z új trend­nek kö­szön­he­tően esz­mé­let­len ele­gáns lesz min­den nő, test­al­kat­tól füg­get­le­nül! Így hordd ezt a nép­szerű da­ra­bot az új sze­zon be­kö­szön­té­vel!

Közeleg az enyhülés: Eddig tart a kánikula

Közeleg az enyhülés: Eddig tart a kánikula

Kí­ván­csi vagy, med­dig kell ki­bir­nunk a rek­kenő hő­sé­get?

Ha már te sem bírod ezt a rek­kenő hő­sé­get és kí­ván­csi vagy, med­dig kell még el­vi­sel­nünk a 30 fok fö­lötti me­le­get, kat­tints!

Cicasarkú cipővel robbant az őszi szezon, már most imádják a nők

Cicasarkú cipővel robbant az őszi szezon, már most imádják a nők

Ez a szu­per­nő­ies fazon nem­csak ele­gánssá teszi az öl­tö­zé­ked, hanem ké­nyel­me­sen mo­zog­hatsz benne egész nap. Mu­tat­juk a leg­újabb vál­to­za­to­kat!

Ismét hódít a ci­ca­sa­rok és most még job­ban uralja a tren­det! Ez a szu­per­nő­ies fazon nem­csak ele­gánssá teszi az öl­tö­zé­ked, hanem ké­nyel­me­sen mo­zog­hatsz benne egész nap. Mu­tat­juk a leg­újabb vál­to­za­to­kat!

Őrület , ez lesz az ősz legnagyobb divatja

Őrület , ez lesz az ősz legnagyobb divatja

Hoppá, mire buk­kan­tunk máris? Már most ki­szi­vár­gott az őszi divat egyik nagy őrü­lete. Ha­ma­ro­san be is sze­rez­he­ted, hi­szen nyári es­té­ken is ked­velt ru­ha­da­rab lehet. Mu­tat­juk a szu­per fa­zo­no­kat!

Hoppá, mire buk­kan­tunk máris? Már most ki­szi­vár­gott az őszi divat egyik nagy őrü­lete. Ha­ma­ro­san be is sze­rez­he­ted, hi­szen nyári es­té­ken is ked­velt ru­ha­da­rab lehet. Imádni fogod, mert le­zser, ké­nyel­mes, és iga­zán izgi vi­se­let, fa­zon­tól füg­gően még sze­xis is le­hetsz benne. Mu­tat­juk a szu­per fa­zo­no­kat!

Elszabadul a divat: Ősszel jönnek az extrém-sarkú cipők

Elszabadul a divat: Ősszel jönnek az extrém-sarkú cipők

Ilyen durva még nem volt a ci­pő­di­vat!

Ettől tu­tira ki­akadsz, ilyen durva még nem volt a ci­pő­di­vat! A meg­hök­kentő meg­le­pe­tést hátul ke­resd!

Kétségbeesetten keresi egy magyar édesanya a lányát elütő autóst

Kétségbeesetten keresi egy magyar édesanya a lányát elütő autóst

A szo­ká­sos­nál több bal­eset­hez ri­aszt­ják a tűz­ol­tó­kat és a men­tő­ket.

A szo­ká­sos­nál több bal­eset­hez ri­aszt­ják a tűz­ol­tó­kat és a men­tő­ket.

Gyors és egyszerű módszerek, hogy divatosan göndör legyen a hajad

Gyors és egyszerű módszerek, hogy divatosan göndör legyen a hajad

Az ősz nagy di­vatja a csá­bí­tóan szexi, gön­dör fri­zura lesz. A lá­gyan le­omló tin­csek a hét­köz­na­po­kon is ele­gánssá va­rá­zsol­nak.

Kemény ősz: hat megyére adtak ki riasztást

Kemény ősz: hat megyére adtak ki riasztást

Több­felé vi­ha­ros szél vár­ható.

Bár a hét­végi tom­bo­lás után né­mi­képp mér­sék­lő­dik az idő­já­rás, több­felé vi­ha­ros, órán­ként több mint het­ven ki­lo­mé­te­res erős­ségű szél­lö­ké­sek vár­ha­tók.

Itt az ősz: megmutatjuk, mit kell tenni pontosan a kertben

Itt az ősz: megmutatjuk, mit kell tenni pontosan a kertben

Megér­ke­zett az ősz és a hűvös idő. A kert­ben ilyen­kor is ren­ge­teg a te­endő.

Megér­ke­zett az ősz és a hűvös idő. A nap­pa­lok fo­ko­za­to­san rö­vi­deb­bek lesz­nek. A kert­ben azon­ban ilyen­kor is ren­ge­teg a te­endő. Mu­tat­juk, mit kell fel­tét­le­nül meg­csi­nál­nod még a tél be­állta előtt!

Kíméletlen lesz velünk az időjárás, most jön csak az igazi meglepetés

Kíméletlen lesz velünk az időjárás, most jön csak az igazi meglepetés

A héten már fagy­hat is, a hét vége felé pedig egyre hi­de­gebb lesz az idő.

A héten már fagy­hat is, a hét vége felé pedig egyre hi­de­gebb lesz az idő.

Sosem találod ki, milyen színű az ősz legmenőbb körömlakkja

Sosem találod ki, milyen színű az ősz legmenőbb körömlakkja

Itt az ősz, a di­vat­ban el­kö­szön­he­tünk az élénk, ri­kító szí­nek­től, a lenge nyári öl­tö­ze­tet fel­váltja a meleg pul­csi és a kabát.

Vadító és brutálisan szexi a legújabb fehérnemű, minden férfi megremeg

Vadító és brutálisan szexi a legújabb fehérnemű, minden férfi megremeg

Elő a dögös bor­dó­vö­rös­sel, for­ró­sítsd fel vele az éj­sza­kát!

Fe­kete csipke? Ugyan már! Elő a dögös bor­dó­vö­rös­sel, for­ró­sítsd fel vele az éj­sza­kát! Mu­tat­juk a szexi szet­te­ket!

Telitalálat ez a színárnyalat: Az őszi-téli szezon legnagyobb dobása

Telitalálat ez a színárnyalat: Az őszi-téli szezon legnagyobb dobása

A khaki egy­sze­rűen min­den őszi vi­se­let­hez illik.

A khaki a mi­li­tary stí­lus leg­fon­to­sabb ár­nya­lata. De ha ügye­sen va­ri­á­lod az öl­töz­kö­dés­ben, lehet na­i­van ter­mé­sze­tes, sőt, ki­fe­je­zet­ten ele­gáns is. Egy­sze­rűen min­den őszi vi­se­let­hez illik, ezért is imád­juk!

Depresszió kínozza Papadimitriu Athinát!

Depresszió kínozza Papadimitriu Athinát!

A szí­nésznő lel­ki­leg ki­ké­szült! Kép­te­len meg­emész­teni, hogy egyet­len perce sem volt ma­gára a nyá­ron! Mi lesz így vele?

A szí­nésznő lel­ki­leg ki­ké­szült! Kép­te­len meg­emész­teni, hogy egyet­len perce sem volt ma­gára a nyá­ron!

Ennél dögösebb szoknyáról álmodni sem lehet! Ebben hódíthatsz

Ennél dögösebb szoknyáról álmodni sem lehet! Ebben hódíthatsz

Ez az idei sze­zon slá­gere. És hogy miért imád­ják a férfiak? Máris meg­mu­tat­juk!

Ez az idei sze­zon slá­gere. És hogy miért imád­ják a férfiak? Máris meg­mu­tat­juk!

Végre egy stílus, amitől minden nő elképesztően dögös és szexi

Végre egy stílus, amitől minden nő elképesztően dögös és szexi

A fran­cia nők tit­kos fegy­ve­ré­vel rob­ban be a 2017-es őszi-téli sze­zon di­vatja. Ebben nem tudsz hi­bázni, mu­tat­juk is!

Íme, 2017 őszének divatszenzációja

Íme, 2017 őszének divatszenzációja! Ennél szexibb női holmi egyszerűen nincs

Mu­tat­juk a te­li­ta­lá­la­tos szet­te­ket.

Mu­tat­juk a te­li­ta­lá­la­tos szet­te­ket.

11 trükk, és őrülten szexi leszel ősszel!

11 trükk, és őrülten szexi leszel ősszel!

Egye­ne­sen a kül­földi ki­fu­tók­ról mu­tat­juk meg a 2017-es őszi-téli sze­zon leg­na­gyobb trend­jeit. Annyit már elöl­já­ró­ban is el­árul­ha­tunk: min­den arról szól, hogy job­ban érez­zük ma­gun­kat.

Egye­ne­sen a kül­földi ki­fu­tók­ról mu­tat­juk meg a 2017-es őszi-téli sze­zon leg­na­gyobb trend­jeit. Annyit el­árul­ha­tunk: min­den arról szól, hogy job­ban érez­zük ma­gun­kat.

5 hiba, amit soha ne kövess el, ha leggingsbe bújsz

5 hiba, amit soha ne kövess el, ha leggingsbe bújsz

Imá­dod és akár min­den­nap vi­sel­néd?

Imá­dod és akár min­den­nap vi­sel­néd a ké­nyel­mes és di­va­tos leg­ging­set? Most meg­mu­tat­juk, me­lyek azok az alap­hi­bák, ame­lye­ket jobb el­ke­rül­nöd.

Szexi, dögös és szupernőies - az ősz slágere a piros!

Szexi, dögös és szupernőies - az ősz slágere a piros!

Iidén ős­szel a szí­nek ki­rály­nője győz!

Ennél jobb dol­gunk nem is le­hetne: idén ős­szel a szí­nek ki­rály­nője lesz a nyerő!

Szuper szettek októberre: Legyél ősszel bombanő

Szuper szettek októberre: Legyél ősszel bombanő

Trendi sze­ret­nél lenni ős­szel is? Mu­tat­juk, ho­gyan ér­de­mes kom­bi­nálni a ki­fu­tó­kon meg­je­lent da­ra­bo­kat!

Trendi sze­ret­nél lenni ős­szel is? Íme, a leg­fris­sebb össze­ál­lí­tás!

Elképesztően dögös leszel a hűvös napokon! Bombázóvá tesz ez a kabát!

Elképesztően dögös leszel a hűvös napokon! Bombázóvá tesz ez a kabát!

Ne ha­bozz be­sze­rezni, mert ra­jon­gani fogsz érte!

Ne ha­bozz be­sze­rezni, mert ra­jon­gani fogsz érte!

Álomszép, őszi manikűrök, melyeknek idén a rajongója leszel

Álomszép az őszi manikűrdivatja, téged is elvarázsol az új trend

Gyö­nyörű ár­nya­la­to­kat és na­gyon szép min­tá­kat vi­sel­hetsz idén ős­szel a kör­me­i­den. Eze­ket lát­nod kell!

Íme az ősz legszexibb nadrágja! Ebben mindenkit meghódítasz!

Íme az ősz legszexibb nadrágja! Ebben mindenkit meghódítasz!

Me­sé­sen fogsz ki­nézni, ha kö­ve­ted a di­va­tot, és te is be­szer­zel egy da­ra­bot a sze­zon leg­me­nőbb nad­rág­já­ból.

Ez fájni fog: így indítja az októbert az időjárás

Ez fájni fog: így indítja az októbert az időjárás

Fa­gyo­san indul a nap, de aztán min­den jobb lesz. Szép, őszi idő­ben bíz­ha­tunk az eső előtt.

Fa­gyo­san indul a nap, de aztán min­den jobb lesz. Szép, őszi idő­ben bíz­ha­tunk az eső előtt.

Ma se lesz melegünk, kabát nélkül ne menj sehova

Ma se lesz melegünk, kabát nélkül ne menj sehova

Egye­lőre még várat ma­gára a vén­asszo­nyok nyara, de leg­alább na­gyobb eső nél­kül meg­ússzuk a napot.

Egye­lőre még várat ma­gára a vén­asszo­nyok nyara, de leg­alább na­gyobb eső nél­kül meg­ússzuk a napot.

10 gyönyörű őszi hajszín, amitől szexi lesz minden nő

10 gyönyörű őszi hajszín, amitől szexi lesz minden nő

Ez az év­szak sem lesz unal­mas.

Be­kö­szön­tött az ősz, el­bú­csúz­hatsz a kerti par­tik­tól, és a nyári divat szik­rázó szí­ne­i­től. De sze­ren­csére ez az év­szak sem lesz unal­mas.

2017 utolsó nagy dobása: Őrületes szexin villan a melltartó

2017 utolsó nagy dobása: Őrületes szexin villan a melltartó

Csá­bos csip­ke­cso­dák és őr­jí­tően dögös fa­zo­nok vil­lan­nak ki a pul­csik alól, ne ma­radj le te sem a leg­nő­i­e­sebb di­vat­ról!

Végre egy új divat, amihez nem kell tökéletes alak

Végre egy új divat, amihez nem kell tökéletes alak

Ezek a szet­tek nem csak az apró testi hi­bá­kat rej­tik el; ha rossz passz­ban vagy, és nem aka­rod meg­mu­tatni magad, va­ló­ság­gal el­búj­hatsz ben­nük.

Ezek a szet­tek nem csak az apró testi hi­bá­kat rej­tik el; ha rossz passz­ban vagy, és nem aka­rod meg­mu­tatni magad, va­ló­ság­gal el­búj­hatsz ben­nük. Ha alap­ból is sze­ré­nyebb, fé­lén­kebb vagy, neked ta­lál­ták ki őket! Ugya­n­ak­kor csi­nos ma­radsz ben­nük, hi­szen a bő fazon nem egyenlő a slam­pos­ság­gal.

Manikűr még sosem volt ennyire szexi, itt az őszi trend

Manikűr még sosem volt ennyire szexi, itt az őszi trend

Véget ért a nyár, de ez csep­pet sem je­le­neti azt, hogy el kel­lene bú­csúz­nod a szép kör­mök­től.

Véget ért a nyár, de ez csep­pet sem je­le­neti azt, hogy el kel­lene bú­csúz­nod a szép kör­mök­től. Elég, ha a szín­vi­lá­gon és a stí­lu­son vál­toz­tatsz! Mu­tat­juk a leg­di­va­to­sab­ba­kat!

Ezeket a divattrendeket gondosan kerüld el

Ezeket a divattrendeket gondosan kerüld el

Fu­tó­tűz­ként ter­jed a hü­lye­ség a vi­lág­ban. Eze­ket biz­to­san nem fogod ki­pró­bálni soha!

Fu­tó­tűz­ként ter­jed a hü­lye­ség a vi­lág­ban. Eze­ket biz­to­san nem fogod ki­pró­bálni soha!

Ilyen szexin még sosem sétáltak át a nők a nyárból az őszbe

Ilyen szexin még sosem sétáltak át a nők a nyárból az őszbe

Las­san vége a nyár­nak és a lenge öl­töz­kö­dés­nek. Sze­ren­csére ős­szel se kell le­ten­ned arról, hogy sej­tel­me­sen sze­xin mu­tat­kozz.

Las­san vége a nyár­nak és a lenge öl­töz­kö­dés­nek, a forró napok fa­lat­nyi ruhái után pu­ló­vert, ka­bá­tot kell húzni, hosszú nad­rág­gal, szok­nyá­val el­rej­teni a lá­ba­i­dat. Sze­ren­csére ős­szel se kell le­ten­ned arról, hogy sej­tel­me­sen sze­xin mu­tat­kozz. Ezzel a rafi­nált csiz­ma­di­vat­tal bom­banő le­szel!

Emberfej nagyságú gombát talált egy fiatal nő Nógrád megyében

Emberfej nagyságú gombát talált egy fiatal nő Nógrád megyében

Ahogy meg­ér­ke­zett az or­szágba a hi­de­gebb le­vegő, azon­nal re­a­gált a ter­mé­szet. Ilyet még biz­tos nem lát­tál, ezt nézd!

Tombol a vadnarancs: Ettől a divattól felforr a véred

Tombol a vadnarancs: Ettől a divattól felforr a véred

Tom­bol a nyár vége, tarol a vad­na­rancs! Ez a vib­ráló, élénk ár­nya­lat egy­ből ma­gára vonzza a fi­gyel­met, le­nyű­göző ha­tást ér­hetsz el vele!

Ilyen lesz az idei ősz: Megdöbbentő előrejelzés az időjárásról

Ilyen lesz az idei ősz: Megdöbbentő előrejelzés az időjárásról

Az Ac­cu­weat­her három hó­na­pos elő­re­jel­zése na­gyon meg­lepő képet mutat.

Az Ac­cu­weat­her me­te­o­ro­ló­giai por­tál három hó­na­pos elő­re­jel­zése na­gyon meg­lepő képet mutat!

Ez a cipődivat tarol majd ősszel: Jön az Oxford-platform

Ez a cipődivat tarol majd ősszel: Jön az Oxford-platform

Szexi, ké­nyel­mes, prak­ti­kus - min­den meg­van benne, amit csak a tö­ké­le­tes ci­pő­ben ke­resni tudsz. Sze­rezd be te is!

Szexi, ké­nyel­mes, prak­ti­kus - min­den meg­van benne, amit csak a tö­ké­le­tes ci­pő­ben ke­resni tudsz. Sze­rezd be te is!

Váratlan fordulatot vesz az időjárás! Meg fogsz lepődni, milyen őszünk lesz

Váratlan fordulatot vesz az időjárás! Meg fogsz lepődni, milyen őszünk lesz

Az idő­já­rás őszre is meg­le­pe­tést tar­to­gat.

Az idő­já­rás idén nyá­ron min­den vég­le­tet meg­mu­ta­tott. És őszre is meg­le­pe­tést tar­to­gat.

Caramel kislánya oviba készülődik!

Caramel kislánya oviba készülődik!

Szofi már most igazi kis di­vat­dik­tá­tor. Anyu­ká­já­val együtt közös shop­pin­go­lás­sal ké­szül­nek a Nagy Napra.

Szofi már most kis di­vat­dik­tá­tor, így anyu­ká­já­val együtt közös shop­pin­go­lás­sal ké­szül­nek a Nagy Napra.

Be­va­dítja a pasikat a leg­újabb divat: Érkeznek a trükkös melltartók!

Be­va­dítja a pasikat a leg­újabb divat: Érkeznek a trükkös melltartók!

Kifi­no­mult és ér­zé­kien szexi. Iga­zán nőies cso­ma­go­lást kap a cici! Tit­kos rések, cso­dás csip­kék, őr­jí­tően szexi fa­zo­nok! Ezt nézd!

Ettől dobsz egy hátast: Ősszel visszatér a '70-es évek nagy divatja

Ettől dobsz egy hátast: Ősszel visszatér a '70-es évek nagy divatja

Tra­péz­nad­rág, mi­ni­szok­nya, ha­tal­mas blé­zer, magas szárú csizma és az iz­gal­mas min­ták ka­val­kádja uralja a tren­det!

Óriási változás a TV2-nél, ősztől minden más lesz!

Óriási változás a TV2-nél, ősztől minden más lesz!

Az őszi mű­sor­struk­túra tel­je­sen át­ala­kul, régi ked­ven­cek és va­do­natúj show­mű­so­rok vár­ják a né­ző­ket.

Az őszi mű­sor­struk­túra tel­je­sen át­ala­kul, régi ked­ven­cek és va­do­natúj show­mű­so­rok vár­ják a né­ző­ket.

Meglepetéssel lesz szuperszexi a 2017-es őszi farmerdivat

Meglepetéssel lesz szuperszexi a 2017-es őszi farmerdivat

Ős­szel min­denki fel­lé­le­gez­het, a di­vat­ter­ve­zők ugyanis most min­den test­al­katra gon­dol­tak!

Ez a mobiltelefon lehet az iPhone 8 vetélytársa!

Ez a mobiltelefon lehet az iPhone 8 vetélytársa!

Ko­moly újí­tá­sok­kal ér­ke­zik a Go­ogle leg­újabb csúcs­te­le­fonja.