Fia közölte a szomorú hírt: elhunyt az Oscar-díjas magyar

Fia közölte a szomorú hírt: elhunyt az Oscar-díjas magyar

A 70 éves ma­gyar fil­mes hosszú be­teg­ség után hunyt el csü­tör­tök este.

Mindenki erről beszélt, így flörtölt nyilvánosan a sztárapuka

Mindenki erről beszélt, így flörtölt nyilvánosan a sztárapuka

A szí­nészt ba­rát­nője is fi­gyelte, ennek el­le­nére nem fogta vissza magát.

Hihetetlen buliban járt az egykori magyar sztársportoló

Hihetetlen buliban járt az egykori magyar sztársportoló

Sán­dor hosszú évek óta él Los An­ge­les­ben, ahol te­nisz­ok­ta­tó­ként te­vé­keny­ke­dik.

Sán­dor hosszú évek óta él Los An­ge­les­ben, ahol te­nisz­ok­ta­tó­ként sztá­ro­kat is tanít...

Lebuktak, így találták Lady Gagát és Bradley Coopert az Oscar-gála után

Lebuktak, így találták Lady Gagát és Bradley Coopert az Oscar-gála után

A szí­nész fél­té­keny ked­vese sem­mit sem te­he­tett, kínos hely­zetbe ke­rült.

A film­sztár fél­té­keny ked­vese sem­mit sem te­he­tett, ször­nyen kínos hely­zetbe ke­rült.

Vad titkos buliban csapták szét magukat a sztárok az Oscar előtt

Vad titkos buliban csapták szét magukat a sztárok az Oscar előtt

Le­o­nardo DiCap­rio, Al Pa­cino és Mick Jag­ger fel­szán­totta a tánc­par­ket­tet.

Le­o­nardo DiCap­rio, Al Pa­cino és Mick Jag­ger va­ló­ság­gal fel­szán­totta a tánc­par­ket­tet.

Erre senki sem számított, titkos üzenetet kapott Meghan hercegné

Erre senki sem számított, titkos üzenetet kapott Meghan hercegné

Az egyik leg­jobb ba­rát­nője árulta el bur­kol­tan az ex-szí­nésznő éle­té­nek va­lódi ne­héz­sé­geit.

Titkok az Oscar-gála kulisszái mögül: ezt még sosem láthattuk

Titkok az Oscar-gála kulisszái mögül: ezt még sosem láthattuk

Alig pár óra és kez­dő­dik.

Alig pár óra és ki­de­rül, kik nyer­ték el a fil­mes el­is­me­ré­sek leg­áhí­tot­tabb díját.

Villantak a cicik és a combok az Oscar után

Villantak a cicik és a combok az Oscar után

Míg az Oscar-gá­lára min­denki ele­gán­san és elég vissza­fo­got­tan öl­tö­zött fel, a hi­va­ta­los utó­bu­lin már nem volt hiány vil­lan­tá­sok­ból.

Míg az Oscar-gá­lára min­denki ele­gán­san és elég vissza­fo­got­tan öl­tö­zött fel, a hi­va­ta­los utó­bu­lin már nem volt hiány vil­lan­tá­sok­ból.

Kiderült, ekkor temetik el Andy Vajnát Amerikában

Kiderült, ekkor temetik el Andy Vajnát Amerikában

Andy Vajna ham­va­i­nak egy ré­szét Los An­ge­les­ben he­lye­zik örök nyu­ga­lomra.

Andy Vajna ham­va­i­nak egy ré­szét Los An­ge­les­ben he­lye­zik örök nyu­ga­lomra.

Oscar-esélyes a legújabb magyar animációs thriller

Oscar-esélyes a legújabb magyar animációs thriller

Na­gyon jó kri­ti­ká­kat ka­pott a mű.

A Ruben Brandt, a gyűjtő című film immár rajta van a 25-ös Oscar-lis­tán a Leg­jobb Egész­es­tés Ani­má­ció ka­te­gó­ri­á­ban. Fan­tasz­ti­kus lenne a siker.

Erre senki sem számított, 31 év után titokban vált el a sztárpár

Erre senki sem számított, 31 év után titokban vált el a sztárpár

A híres ren­dező már az Oscar-díj­át­adóra sem a fe­le­sé­gé­vel ment, akkor már rég nem vol­tak együtt.

Oscar-esélyes a magyar film: exkluzív részleteket árult el Osvárt Andrea

Oscar-esélyes a magyar film: exkluzív részleteket árult el Osvárt Andrea

A Su­so­tázs című film fel­ke­rült a 2019-es Oscar-díj rö­vidfil­mes lis­tá­jára.

A Su­so­tázs című film fel­ke­rült a 2019-es Oscar-díj rö­vidfil­mes lis­tá­jára.

Villantak a cicik és a popsik az Oscar után

Villantak a cicik és a popsik az Oscar után

Maga az Oscar-gála is igazi di­vat­pa­rádé volt, de ce­re­mó­nia után mu­tat­ták meg iga­zán a híres höl­gyek, hogy mennyire sze­ret­nek öl­töz­ködni. Még­hozzá elég sze­xi­sen.

Maga az Oscar-gála is igazi di­vat­pa­rádé volt, de ce­re­mó­nia után mu­tat­ták meg iga­zán a híres höl­gyek, hogy mennyire sze­ret­nek öl­töz­ködni. Még­hozzá elég sze­xi­sen.

Meglepő eredmény a 90. Oscar-gálán, nem erre számítottunk

Meglepő eredmény a 90. Oscar-gálán, nem erre számítottunk

Ki­de­rült, me­lyik al­ko­tás hó­dí­totta el a leg­jobb ide­gen nyelvű film­nek járó arany­szob­rocs­kát!

Ki­de­rült, me­lyik al­ko­tás hó­dí­totta el a leg­jobb ide­gen nyelvű film­nek járó arany­szob­rocs­kát!

Nagy Oscar-kvíz: Felismered egyetlen képkockából a nyertes filmeket?

Nagy Oscar-kvíz: Felismered egyetlen képkockából a nyertes filmeket?

Vajon kép­ben vagy az Oscar-díjas al­ko­tá­sok­kal? Most tesz­tel­he­ted magad, hogy fel­is­me­red-e a leg­job­ba­kat!

Exkluzív interjú a Testről és lélekről egyik producerével!

Exkluzív interjú a Testről és lélekről egyik producerével!

An­gyal szállt a ka­me­rára.

Mécs Mó­nika úgy érezte, a for­ga­tás alatt vol­tak olyan pil­la­na­tok, ami­kor mintha egy an­gyal szállt volna a ka­me­rára.

Kiderül, megnyeri-e az Oscar-díjat Enyedi Ildikó filmje!

Kiderül, megnyeri-e az Oscar-díjat Enyedi Ildikó filmje!

Ki­de­rül, me­lyi­kük a leg­jobb.

A Test­ről és lé­lek­ről mel­lett szá­mos más ki­váló film ver­seny­zik az arany szob­rocs­káért, hétfő haj­nal­ban ki­de­rül, me­lyi­kük a leg­jobb.

Veszélyben a magyar Oscar-jelölt, rossz hírt kaptak az alkotók

Veszélyben a magyar Oscar-jelölt, rossz hírt kaptak az alkotók

A hely­szín­vá­lasz­tás okoz­hat gon­dot.

Enyedi Il­dikó drá­má­já­nak egyik fő hely­színe egy vá­gó­híd, ez pedig ront­hatja a film Oscar-esé­lyeit. Az ál­lat­vé­dők emi­att nem szim­pa­ti­zál­nak a film­mel.

Oscar-díjért drukkol Andy Vajna!

Oscar-díjért drukkol Andy Vajna!

A vi­lág­hírű pro­du­cer bol­dog lenne, ha Enyedi Il­dikó Test­ről és lé­lek­ről című műve meg­kapná a fil­mes el­is­me­rést. Egye­lőre itt­hon druk­kol, ám nem­so­kára el­uta­zik.

A vi­lág­hírű pro­du­cer bol­dog lenne, ha a Test­ről és lé­lek­ről meg­kapná a fil­mes el­is­me­rést.

Enyedi Ildikó vallomása: Sokat bénáztunk a gyerekneveléssel

Enyedi Ildikó vallomása: Sokat bénáztunk a gyerekneveléssel

A ren­de­zőt és fér­jét végül iga­zolta az élet, fel­nőtt gyer­me­ke­ikre ők maguk is büsz­kék.

Megdöbbentő hangfelvétel jutott a birtokunkba Enyedi Ildikóról

Megdöbbentő hangfelvétel jutott a birtokunkba Enyedi Ildikóról

Ezt ke­ve­sen gon­dol­ták volna az Oscar-díjra je­lölt Test­ről és lé­lek­ről ren­de­ző­jé­ről!

Megtudtuk, megdöbbentő dolog derült ki Enyedi Ildikóról

Megtudtuk, megdöbbentő dolog derült ki Enyedi Ildikóról

Ezt nem sokan tud­ták az Oscar-díjra je­lölt Test­ről és lé­lek­ről ren­de­ző­jé­ről.

Ezt nem sokan tud­ták az Oscar-díjra je­lölt Test­ről és lé­lek­ről ren­de­ző­jé­ről.

Menedzsere jelentette be: holtan találták az Oscar-díjas színésznőt

Menedzsere jelentette be: holtan találták az Oscar-díjas színésznőt

Ha­lá­lá­nak kö­rül­mé­nyei egy­előre nem is­mer­tek. Gyá­szol a film­szakma, a mű­vész száz­nál is több film­ben ját­szott.

A mű­vész ha­lá­lá­nak kö­rül­mé­nyei egy­előre nem is­mer­tek.

Így bulizik Budapesten a világsztár! Exkluzív videó

Így bulizik Budapesten a világsztár! Exkluzív videó

Nem min­den vi­lág­sztár buj­do­kol.

Nem min­den vi­lág­sztár buj­do­kol, ha Bu­da­pes­ten akad dolga. Az Oscar-díjas szí­nész pél­dául egy­ál­ta­lán nem.

Ez már sok, újabb sztárszínész keveredett durva szexbotrányba

Ez már sok, újabb sztárszínész keveredett durva szexbotrányba

A hol­ly­woodi pro­du­cer, Har­vey We­ins­tein le­bu­kása va­ló­sá­gos la­vi­nát in­dí­tott el vi­lág­szerte.

Hogy mennyi? Nem találod ki, hány éves lett ma a gyönyörű színésznő!

Hogy mennyi? Nem találod ki, hány éves lett ma a gyönyörű színésznő!

Szinte hi­he­tet­len, de kar­ri­erje 1965-ben in­dult.

Szinte hi­he­tet­len, de kar­ri­erje 1965-ben in­dult. Ek­kor­tájt gyer­mek­ként sze­re­pelt rek­lámfil­mek­ben, ahon­nan az Oscar-díjig ve­ze­tett az út.

Még egy kislányt megerőszakolt az Oscar-díjas rendező?

Még egy kislányt megerőszakolt az Oscar-díjas rendező?

Már a ne­gye­dik nő ál­lítja, hogy még kis­lány­ként meg­ron­totta az év­ti­ze­dek óta szö­kés­ben lévő Roman Po­lanski.

Már a ne­gye­dik nő ál­lítja, hogy még kis­lány­ként meg­ron­totta az év­ti­ze­dek óta szö­kés­ben lévő Roman Po­lanski.

Világsztár látogatná meg Törőcsik Marit

Világsztár látogatná meg Törőcsik Marit

A vi­lág­hírű Oscar-díjas ren­dező egy mis­kolci film­fesz­ti­válra ér­ke­zett.

A vi­lág­hírű Oscar-díjas ren­dező egy mis­kolci film­fesz­ti­válra ér­ke­zett ha­zánkba, de sze­retné meg­lá­to­gatni a nem­zet szí­né­szét is, aki már hosszú ideje be­te­ges­ke­dik.

Hatalmasat bukott az Oscar-díjas színész, kórházba került

Hatalmasat bukott az Oscar-díjas színész, kórházba került

A 60 éves szí­nész bal­ese­te­zett.

A 60 éves szí­nész mo­tor­ral szen­ve­dett bal­ese­tet, ez­után volt szük­sége kór­házi ke­ze­lésre.

Oscar-díjas rendező akarta feleségül venni Törőcsik Marit!

Oscar-díjas rendező akarta feleségül venni Törőcsik Marit!

A hí­res­ség imádja a ma­gyar nőket, ám a Kos­suth-díjas szí­nésznő ki­ko­sa­razta őt.

A hí­res­ség imádja a ma­gyar nőket, ám a Kos­suth-díjas szí­nésznő ki­ko­sa­razta őt.

Szomorú hír jött: feladta a harcot a népszerű filmes, holtan találták

Szomorú hír jött: feladta a harcot a népszerű filmes, holtan találták

A mű­vész hó­na­po­kig tartó be­te­ges­ke­dés után vesz­tette éle­tét.

A mű­vész hó­na­po­kig tartó be­te­ges­ke­dés után vesz­tette éle­tét. Gyá­szol a film­vi­lág.

Ez durva: zaklatják és fenyegetik az Oscar-díjas magyar filmest

Ez durva: zaklatják és fenyegetik az Oscar-díjas magyar filmest

A Min­denki című rö­vidfilm pro­du­cere egyre in­kább meg­ta­pasz­talja a vi­lág­si­ker árny­ol­da­lát is.

A Min­denki című rö­vidfilm pro­du­cere egyre in­kább meg­ta­pasz­talja a vi­lág­si­ker árny­ol­da­lát is.

Oscar-díjas szurkolója is lesz Katinkáéknak a vb alatt

Oscar-díjas szurkolója is lesz Katinkáéknak a vb alatt

Ame­ri­ká­ból kö­veti az ese­mé­nye­ket.

Ame­ri­ká­ból kö­veti az ese­mé­nye­ket Hais Do­rottya, aki már a kö­vet­kező olim­pián sze­retne ott lenni.

Ez igen! Újabb díjat zsebelt be Magyarország büszkesége

Ez igen! Újabb díjat zsebelt be Magyarország büszkesége

Hais Do­rottya nem­csak a szí­né­szet­ben, hanem sport­ban is si­ke­res, szom­ba­ton egy újabb si­kert ért el!

Ezt kérdezte Nicole Kidman Gáspárfalvi Dorkától

Ezt kérdezte Nicole Kidman Gáspárfalvi Dorkától

El­árulta, hol ta­lál­koz­tak.

Gás­pár­falvi Dorka iga­zán sok­ol­dalú te­het­ség, a szí­nész­ke­dé­sen kívül kasz­ka­dőr­kö­dik, és ar­tis­ta­kép­zőbe is jár. Óri­ási él­mény volt szá­mára az Oscar-gála.

Itt valami bűzlik, valaki hazudik az Oscar-bakiról

Itt valami bűzlik, valaki hazudik az Oscar-bakiról

Té­ve­dés tör­tént.

A Ka­li­for­niai álom ké­szí­tői már a ke­zük­ben fog­ták az Oscar-szob­rocs­kát, ami­kor ki­de­rült: té­ve­dés tör­tént. Emma Stone, az egyik fő­sze­replő is meg­szó­lalt az ügy­ben.

Nem hiszed el, minek készült az Oscar-díjas magyar film egyik főszereplője

Nem hiszed el, minek készült az Oscar-díjas magyar film egyik főszereplője

Egy­kori osz­tály­fő­nöke me­sélt Gás­pár­falvi Dorka múlt­béli ter­ve­i­ről.

Egy­kori osz­tály­fő­nöke me­sélt Gás­pár­falvi Dorka múlt­béli ter­ve­i­ről.

Oscar-szoborral jutottak be a gyerekek az exkluzív partira!

Oscar-szoborral jutottak be a gyerekek az exkluzív partira!

Nem volt je­gyük, de be­en­ged­ték őket.

A Min­denki fő­sze­rep­lő­i­nek nem volt drága pén­zen vett je­gyük, mégis be­en­ged­ték őket.

Kiderült, ez az apróság okozta a hatalmas botrányt az Oscaron

Kiderült, ez az apróság okozta a hatalmas botrányt az Oscaron

Ha­tal­mas ka­va­ro­dás volt.

Ha­tal­mas ka­va­ro­dás volt a 89. Oscar-gálán, ami­kor a leg­jobb film díját je­len­tet­ték be.

Így ünnepel a stáb: megszólalt az Oscar-díjas magyar film készítője

Így ünnepel a stáb: megszólalt az Oscar-díjas magyar film készítője

A 2017-es Oscar-díj-átadó újra em­lé­ke­ze­tes lehet a ma­gya­rok szá­mára.

A 2017-es Oscar-díj-átadó újra em­lé­ke­ze­tes lehet a ma­gya­rok szá­mára, a Min­denki ugyanis be­sö­pörte a díjat. A film vá­gója el­mondta, hogy mi tör­té­nik az átadó után.

Igazi siker: Oscar-díjat nyert a magyar film!

Igazi siker: Oscar-díjat nyert a magyar film!

A Saul fia ta­va­lyi si­kere után idén ismét büszke lehet Ma­gyar­or­szág, újabb Os­carral gaz­da­god­tunk. A MINDENKI! című film ren­de­zője meg­kapta méltó ju­tal­mát.

A Saul fia ta­va­lyi si­kere után idén ismét büszke lehet Ma­gyar­or­szág, újabb Os­carral gaz­da­god­tunk. A MINDENKI! című film ren­de­zője meg­kapta méltó ju­tal­mát.

Testével keres milliókat Röhrig Géza!

Testével keres milliókat Röhrig Géza!

El­ké­pesztő fel­ké­rést ka­pott a ma­gyar szí­nész!

El­ké­pesztő fel­ké­rést ka­pott a ma­gyar, Oscar-díjas film fő­sze­rep­lője! Így még biz­to­san nem lát­tad!

Szétverte az esküvői fotózást az Oscar-díjas színész!

Szétverte az esküvői fotózást az Oscar-díjas színész!

Tom Hanks vé­let­le­nül té­vedt oda...

Tom Hanks vé­let­le­nül té­vedt az es­kü­vői fo­tó­zás hely­szí­nére, de ha már ott volt, bol­doggá tette az ifjú párt...

Készül az újabb Oscar-esélyes magyar film!

Készül az újabb Oscar-esélyes magyar film!

Nemes Jeles László be­vált csa­pa­tá­val nyá­ron kezdi meg a Sun­set for­ga­tá­sát. A Saul fia után ko­moly té­ma­vál­tás kö­vet­ke­zik.

Nemes Jeles László be­vált csa­pa­tá­val nyá­ron kezdi meg a Sun­set for­ga­tá­sát.

Arthur Hiller rendezőt gyászolja Hollywood

Arthur Hiller rendezőt gyászolja Hollywood

Szer­dán örökre el­aludt min­den idők egyik leg­szebb és leg­ro­man­ti­ku­sabb film­jé­nek di­rek­tora. Nem bírta to­vább fe­le­sége nél­kül.

Szer­dán örökre el­aludt min­den idők egyik leg­szebb és leg­ro­man­ti­ku­sabb film­jé­nek di­rek­tora. Nem bírta to­vább fe­le­sége nél­kül.

Beteg! Használt óvszereket küldött kollégáinak Jared Leto

Beteg! Használt óvszereket küldött kollégáinak Jared Leto

Bi­zarr aján­dé­kok.

Az Oscar-díjas szép­fiú az élet­ben is sze­re­tett volna tel­je­sen át­vál­tozni a Jo­kerré, ezért bi­zarr aján­dé­kok­kal ter­ro­ri­zálta tár­sait.

Meglepő dolog derült ki a Saul fia sztárjáról

Meglepő dolog derült ki a Saul fia sztárjáról

Nem más, mint maga Tö­rő­csik Mari fe­dezte fel Röh­rig Gézát.

Ugyan nem volt a stáb tagja, de Tö­rő­csik Mari nél­kül más lett volna a Saul fia. Hi­szen ő fe­dezte fel a fő­sze­rep­lőt, Röh­rig Gézát.

Olyat villantott Jennifer Lawrence, hogy a szemünk kiesett!

Olyat villantott Jennifer Lawrence, hogy a szemünk kiesett!

A 25 éves vi­lág­sztár Lon­don­ban, egy éj­sza­kai klub­ban pa­kolta ki min­de­nét.

A 25 éves vi­lág­sztár Lon­don­ban, egy éj­sza­kai klubba ér­kezve tette haj­szál híján min­denki szá­mára lát­ha­tóvá a dom­bo­ru­la­tait.

Nagy bejelentést tett a Saul fia sztárja - Mindenki megdöbbent

Nagy bejelentést tett a Saul fia sztárja - Mindenki megdöbbent

Már zaj­la­nak Nemes Jeles László má­so­dik film­jé­nek elő­ké­szü­le­tei, de Röh­rig Géza nem akar benne részt venni.

Már zaj­la­nak Nemes Jeles László má­so­dik film­jé­nek elő­ké­szü­le­tei, de Röh­rig Géza nem akar benne részt venni. Ahogy má­sik­ban sem, mert fel­hagy a fil­me­zés­sel.

Budapesten szelfizett Leonardo DiCaprióval Demcsák Zsuzsa

Budapesten szelfizett Leonardo DiCaprióval Demcsák Zsuzsa

A mű­sor­ve­zető fel­töl­tött egy képet a Fa­ce­bookra, amin nem akárki áll mel­lette.

A mű­sor­ve­zető fel­töl­tött egy képet a Fa­ce­bookra, amin nem akárki áll mel­lette.

Nemes Jeles Lászlóék nem ettek az Oscar miatt

Nemes Jeles Lászlóék nem ettek az Oscar miatt

Nagy volt az iz­ga­lom.

Annyira iz­gul­tak, hogy enni is alig tud­tak, éj­sza­kán­ként pedig ál­mat­la­nul for­go­lód­tak.

A Saul fia főszereplője szerint az Oscar-gála maga az idiotizmus

A Saul fia főszereplője szerint az Oscar-gála maga az idiotizmus

Nem ez volt Röh­rig leg­jobb es­téje.

Bár azt hi­het­nénk, hogy élete leg­jobb es­téje volt az Oscar, Röh­rig Géza még­sem szó­ra­ko­zott va­lami jól a fil­mes világ leg­na­gyobb ün­ne­pén.

Továbbra is magyar színekben, magyar pénzből forgatnak Nemes Jelesék

Továbbra is magyar színekben, magyar pénzből forgatnak Nemes Jelesék

Bár sokan arra szá­mí­tot­tak, hogy a Saul fia si­kere után el­szip­kázza Hol­ly­wood Nemes Jeles Lász­lót.

Az Oscar-díjtól még Nemes Jeles László apja is megbékélt fiával

Az Oscar-díjtól még Nemes Jeles László apja is megbékélt fiával

Jeles And­rás ugyan ke­rüli a nyil­vá­nos­sá­got, de Fa­ce­book-ol­da­lán azért köz­zé­tett né­hány kü­lön­le­ges fotót a fia múlt­já­ból.

Láttál már magyar Oscar-szobrot két méterről? Most fogsz!

Láttál már magyar Oscar-szobrot két méterről? Most fogsz!

Kat­tints és nézd meg kéz­zel­fog­ható kö­zel­ség­ből a Saul fia Oscar-díját! Nemes Jeles László egy tás­ká­ból pa­kolta ki.

Kat­tints és nézd meg kéz­zel­fog­ható kö­zel­ség­ből a Saul fia Oscar-díját!

Így gratulált Steven Spielberg Nemes Jeles Lászlónak

Így gratulált Steven Spielberg Nemes Jeles Lászlónak

Nagy sza­vak egy nagy em­ber­től.

Nemes Jeles el­me­sélte, miket mon­dott neki a le­gen­dás ren­dező a Saul fi­á­ról, ami­kor elő­ször ta­lál­koz­tak.

Ezek a nők kicsit túltolták a divatháborút az Oscaron

Ezek a nők kicsit túltolták a divatháborút az Oscaron

Akad­tak olyan híres höl­gyek az Oscar-gálán, akik nem egy, de rög­tön két ru­há­ban is meg­mu­tat­ták ma­gu­kat.

Így ünnepelték az elsöprő sikert a Saul fia ikrei!

Így ünnepelték az elsöprő sikert a Saul fia fiatal címszereplői!

A 15 éves cím­sze­replő iker­pár ott­hon várta lé­leg­zet­vissza­fojtva az ered­ményt...

Le­nyű­gözte a fil­mes vi­lá­got a 88. Oscar-gálán Nemes Jeles László al­ko­tása.

Vajna Timi átlátszó estélyiben örült a Saul fia győzelmének

Vajna Timi átlátszó estélyiben örült a Saul fia győzelmének

El­ké­pesz­tően dögös és ele­gáns volt.

Egy el­ké­pesz­tően dögös és ele­gáns ru­há­ban ér­ke­zett az Oscar-gá­lára, ahon­nan fér­jé­vel együtt öröm­it­ta­san je­lent­kez­tek be a Saul győ­zel­mét kö­ve­tően.

Meghatódott Nemes Jeles László édesanyja, de nem a díjnak örül igazán

Meghatódott Nemes Jeles László édesanyja, de nem a díjnak örül igazán

Édes­anyja na­gyon rit­kán nyi­lat­ko­zik, de most a Té­nyek ri­por­te­ré­nek me­sélt arról, hogy mek­kora öröm­mel tölti el fia si­kere.

El sem hiszed, ki gratulált a magyar Oscar-díj győzelemhez!

El sem hiszed, ki gratulált a magyar Oscar-díj győzelemhez!

A vi­lág­hírű szí­nész mél­tatta a Saul fia si­ke­rét. Hogy ki ő? A cikk­ből ki­de­rül!

A vi­lág­hírű szí­nész Fa­ce­book­ján mél­tatta a Saul fia si­ke­rét. Hogy ki ő? A cikk­ből ki­de­rül!

Dekoltázsok, melyek miatt érdemes volt nézni az Oscart

Dekoltázsok, melyek miatt érdemes volt nézni az Oscart

Idén sem csak a fil­mek­ről szólt az Oscar-gála, hanem a ru­hák­ról is. Me­lyek kö­zött akadt bőven fan­tá­zia­dús.

Idén sem csak a fil­mek­ről szólt az Oscar-gála, hanem a ru­hák­ról is.

Így vette át Nemes Jeles László az Oscart a Saul fiáért - megható VIDEÓ

Így vette át Nemes Jeles László az Oscart a Saul fiáért - megható VIDEÓ

Ha­tal­mas ma­gyar siker: a Saul fia el­nyert a leg­jobb kül­földi fil­mért járó Os­cart. Így vette át a díjat Nemes Jeles László.

30 ezres vécépapírt használhat a Saul fia rendezője

30 ezres vécépapírt használhat a Saul fia rendezője

El­ké­pesztő, miket kap­nak az Os­ca­ron!

Az idei Oscar-je­löl­tek­nek szánt aján­dék­cso­mag­ban he­lyett ka­pott a világ leg­drá­gább vé­cé­pa­pírja is. Amit Nemes Jeles László is meg­kap majd a gála után.

Megrendítő és meglepő beszéddel vette át az Oscart DiCaprio - VIDEÓ

Megrendítő és meglepő beszéddel vette át az Oscart DiCaprio - VIDEÓ

DiCap­rio nem ha­zud­tolta meg ön­ma­gát: szív­ügyé­ről is szólt

DiCap­rio nem ha­zud­tolta meg ön­ma­gát! Még a díj­át­adón is szót ej­tett szív­ügyé­ről

Radnótit szaval az Oscar-díjas színésznő, Judi Dench

Radnótit szaval az Oscar-díjas színésznő, Judi Dench

Hi­he­tet­len fel­vé­tel ke­rült elő 1976-ból.

Hi­he­tet­len fel­vé­tel ke­rült elő 1976-ból az Oscar-díjas szí­nész­nő­ről, Judi Denc­h­ről. A fel­vé­tel igazi ku­ri­ó­zum, ugyanis Rad­nóti ver­sét an­go­lul sza­valja.

Magyar lány tetszett meg a világsztár énekesnőnek

Magyar lány tetszett meg a világsztár énekesnőnek

Adele egy igazi Os­cart adott neki.

Adele egy Oscar-szob­rocs­kát aján­dé­ko­zott Tari Sop­hie-nak. Mert sze­rinte ő a leg­la­zább ra­jon­gója.

Oscar-díjra jelölt animátor fia jutott tovább a Hungary's Got Talentben

Oscar-díjra jelölt animátor fia jutott tovább a Hungary's Got Talentben

Cakó Fe­renc vi­lág­hírű ho­mok­ani­má­tor fia el­ké­pesztő elő­adás­sal káp­ráz­tatta el a zsű­rit, négy igen­nel ju­tott to­vább.