CÍMKE: 'orvos'

Felesége fékezte meg a piálásban Nagy Ferót!

Felesége fékezte meg a piálásban Nagy Ferót!

Ha eset­leg a nem­zet csó­tá­nya nem tudná a mér­té­ket, neje azon­nal em­lé­kez­teti...

Orvosi segítséget kért Gesztesi Károly

Orvosi segítséget kért Gesztesi Károly

Gesz­tesi Ká­roly tisz­tán akart látni, és mos­tanra ki­de­rült az igaz­ság. A szí­nész nem lehet fe­le­lőt­len, ren­ge­teg dolga lesz a jövő évben, így min­denre fel kel­lett ké­szül­nie.

Gesz­tesi Ká­roly tisz­tán akart látni, és mos­tanra ki­de­rült az igaz­ság. A szí­nész nem lehet fe­le­lőt­len, ren­ge­teg dolga lesz a jövő évben, így min­denre fel kel­lett ké­szül­nie.

Megvillantotta hibátlan testét a világ legszexibb ápolónője

Megvillantotta hibátlan testét a világ legszexibb ápolónője

A világ leg­sze­xibb ápo­ló­já­nak ki­ki­ál­tott lány ismét be­bi­zo­nyí­totta, hogy meg­ér­demli ezt a címet...

A világ leg­sze­xibb ápo­ló­já­nak ki­ki­ál­tott lány ismét be­bi­zo­nyí­totta, hogy meg­ér­demli ezt a címet...

Szívműtét helyett csak váratták a budapesti asszonyt, belehalt

Szívműtét helyett csak váratták a budapesti asszonyt, belehalt

Egy 58 éves asszony­nak szív­mű­tétre lett volna szük­sége, de a Hon­véd­kór­ház órá­kig vá­ratta.

Egy 58 éves asszony­nak szív­mű­tétre lett volna szük­sége, de a Hon­véd­kór­ház órá­kig vá­ratta.

Ijesztő diagnózis, műteni kell Cookyt

Ijesztő diagnózis, műteni kell Cookyt

A mű­sor­ve­zető a Ri­post­nak árult el rész­le­te­ket a ki­sebb be­avat­ko­zás­ról.

A mű­sor­ve­zető a Ri­post­nak árult el rész­le­te­ket a ki­sebb be­avat­ko­zás­ról.

Rossz hírt közölt orvosa Rácz Gergővel

Rossz hírt közölt orvosa Rácz Gergővel

A nép­szerű éne­kes­nek fájt a torka. Ész­re­vette, hogy gond van a hang­já­val, ezért más­nap azon­nal or­vos­hoz ment. Ijesztő di­ag­nó­zist ka­pott.

A nép­szerű éne­kes­nek fájt a torka. Ész­re­vette, hogy gond van a hang­já­val, ezért más­nap azon­nal or­vos­hoz ment. Ijesztő di­ag­nó­zist ka­pott.

Megszólalt a daganatos Székhelyi József: Így gyógyítom magam!

Megszólalt a daganatos Székhelyi József: Így gyógyítom magam!

Egy hét­tel ez­előtt je­len­tette be a szí­nész: da­ga­na­tos be­teg­ség­gel küzd. Azóta sem tudni semmi biz­to­sat az ál­la­po­tá­ról!

Veszélyesebb vírus leselkedik ránk idén

Veszélyesebb vírus leselkedik ránk idén

Idén elő­ször a pe­da­gó­gu­sok is kér­he­tik az in­gye­nes influ­enza-ol­tást.

Idén elő­ször a pe­da­gó­gu­sok is kér­he­tik az in­gye­nes influ­enza el­leni vé­dő­ol­tást, egy­előre azon­ban nem áll­nak sor­ban a té­rí­tés­men­tes vak­ci­náért sem ők, sem mások.

Hoppá, szexuálisan zaklatták a népszerű szexuálpszichológust

Hoppá, szexuálisan zaklatták a népszerű szexuálpszichológust

To­vább dagad a bot­rány, amit Baukó Éva rob­ban­tott ki. Havas Hen­rik re­ak­ci­ója a vá­dakra so­ka­kat fel­há­bo­rí­tott.

To­vább dagad a bot­rány, amit Baukó Éva rob­ban­tott ki. Havas Hen­rik re­ak­ci­ója a vá­dakra, mi­sze­rint sze­xu­á­li­san zak­latta a va­ló­ság­show sze­rep­lőt, so­ka­kat fel­há­bo­rí­tott. Havas Hen­rik re­ak­ci­ója a vá­dakra, mi­sze­rint sze­xu­á­li­san zak­latta a va­ló­ság­show sze­rep­lőt, so­ka­kat fel­há­bo­rí­tott.

Kitálalt Gregor Bernadett: Orvoshoz került!

Kitálalt Gregor Bernadett: Orvoshoz került!

A gyö­nyörű szí­nésznő in­jek­ciót ka­pott! Már sok­kal na­gyobb biz­ton­ság­ban érzi magát!

A gyö­nyörű szí­nésznő in­jek­ciót ka­pott! Már sok­kal na­gyobb biz­ton­ság­ban érzi magát! El­árulta, miért volt erre szük­ség!

Elájult az orvosnál Nagy Adri!

Elájult az orvosnál Nagy Adri!

A Jóban Rossz­ban szí­nész­nője ne­he­zen bírja a vér lát­vá­nyát.

A Jóban Rossz­ban szí­nész­nője ne­he­zen bírja a vér lát­vá­nyát, leg­utóbb vér­vé­tel köz­ben esett össze.

Sokkoló látvány: Átlőtt fejjel találtak rá a közkedvelt orvosra

Sokkoló látvány: Átlőtt fejjel találtak rá a közkedvelt orvosra

A hét­végi há­zá­nál ült egy fo­tel­ben...

Az 52 éves Ri­chár­dot ked­den reg­gel ta­lál­ták meg a hét­végi há­zá­nál, mi­u­tán na­po­kig nem vette fel a te­le­fon­ját.

Bíróság előtt az orvos, aki nem vette észre az egyéves kisbaba halálos sebeit

Bíróság előtt az orvos, aki nem vette észre az egyéves kisbaba halálos sebeit

A la­jos­mi­zsei kis­lányt az apja több­ször mell­ka­son szúrta, drog ha­tása alatt.

A la­jos­mi­zsei kis­lányt az apja több­ször mell­ka­son szúrta, drog ha­tása alatt.

Kíméletlenül közölték, hogy meghalt a kisfia: ezt mondta az orvos

Kíméletlenül közölték, hogy meghalt a kisfia: ezt mondta az orvos

A baba szü­le­tése előtt halt meg, szü­lei sze­rint azért, mert az orvos el­mu­lasz­totta az utolsó két vizs­gá­la­tot.

A baba szü­le­tése előtt halt meg, szü­lei sze­rint azért, mert az orvos el­mu­lasz­totta az utolsó két vizs­gá­la­tot.

Homeopátiás szerek: váratlan fordulat
a Magyar Orvosi Kamara részéről

Homeopátiás szerek: váratlan fordulat a Magyar Orvosi Kamara részéről

Két hétbe telt, hogy ál­lást fog­lal­jon a MOK a ho­meo­pá­tia­bot­rány­ban.

Két hétbe telt, hogy ál­lást fog­lal­jon a MOK a ho­meo­pá­tia­bot­rány­ban.

Agresszívek az autóbalesetben megsérült migránsok

Agresszívek az autóbalesetben megsérült migránsok

Több me­gyei kór­ház­ban is bal­héz­nak.

Az or­vo­sok ag­resszív je­le­ne­tek­ről, tett­le­ges­ség­ről és üvöl­tö­zés­ről szá­mol­nak be. Az arab mig­rán­sok­nak nin­cse­nek pa­pír­jaik, és nem mű­köd­nek együtt.

Agresszív migránsok zaklatják a magyar orvosokat

Agresszív migránsok zaklatják a magyar orvosokat

Nem mű­köd­nek együtt.

Több Békés és Csong­rád me­gyei kór­ház­ban he­lyez­ték el egy il­le­gá­lis mig­ráns­fur­gon bal­esete után a sé­rül­te­ket. A mig­rán­sok nem mű­köd­nek együtt.

Dráma a stúdióban: Összeesett a Séfek Séfe versenyzője

Dráma a stúdióban: Összeesett a Séfek Séfe versenyzője

Or­vost hív­tak hozzá...

Ben­cén már az ér­té­ke­lés ele­jén is lát­szott, hogy nincs jól, de ami ez­után kö­vet­ke­zett, arra senki sem szá­mí­tott.

Demcsák Zsuzsának orvoshoz kellett mennie az őt ért támadások miatt!

Demcsák Zsuzsának orvoshoz kellett mennie az őt ért támadások miatt!

Őszin­tén val­lott az el­múlt napok meg­pró­bál­ta­tá­sa­i­ról.

A mű­sor­ve­zető Ba­lázsék mű­so­rá­ban őszin­tén val­lott az el­múlt napok meg­pró­bál­ta­tá­sa­i­ról.

Minden nap újra átéli felesége meggyilkolását a nyíregyházi apa

Minden nap újra átéli felesége meggyilkolását a nyíregyházi apa

Őt szin­tén el­ta­lálta egy lövés, fél ol­da­lára le­bé­nult és rend­sze­re­sen gyógy­tor­nára kell jár­nia.

Ez történt a kegyetlen gyilkosság óta a nyíregyházi családdal

Ez történt a kegyetlen gyilkosság óta a nyíregyházi családdal

A román szár­ma­zású orvos ta­valy fejbe lőtte a szü­lő­ket, hét­éves iker­gye­re­keik szeme lát­tára.

Unokája emlékezik
a Titanic-katasztrófa magyar hősére

Unokája emlékezik a Titanic-katasztrófa magyar hősére

Het­ven­hét éve halt meg Len­gyel Árpád, a túl­élő­ket mentő orvos. A dok­tor nap­ló­já­ból sok min­den ki­de­rül.

Het­ven­hét éve halt meg Len­gyel Árpád, a túl­élő­ket mentő orvos.

Elképesztő üzenetet talált a magyar orvos a szélvédőjén

Elképesztő üzenetet talált a magyar orvos a szélvédőjén

A dok­tor a ren­de­lője előtt par­kolt, ami­kor a lakók meg­üzen­ték neki: nem örül­nek, hogy ott áll az au­tója.

A dok­tor a ren­de­lője előtt par­kolt, ami­kor a lakók meg­üzen­ték neki: nem örül­nek, hogy ott áll az au­tója.

Napokig meg sem szólalhat Bereczki Zoltán

Napokig meg sem szólalhat Bereczki Zoltán

Az éne­kes hét­vé­gén már nem éne­kelt.

Az éne­kes hét­vé­gén már kény­te­len volt le­mon­dani egy kon­cert­jét, mert gya­kor­la­ti­lag meg­szó­lalni is kép­te­len volt, mi­u­tán meg­eről­tette hang­szá­lait.

Elképesztő fogyás: húsz kilótól szabadult meg Bagi Iván!

Elképesztő fogyás: húsz kilótól szabadult meg Bagi Iván!

Magas volt a vér­nyo­mása.

A hu­mo­rista de­cem­ber­ben, egy fel­lé­pés során lett rosszul, ekkor ki­de­rült, hogy magas vér­nyo­mása miatt kény­te­len le­fogyni.

Saját rendelőjében végeztek a neves orvossal

Saját rendelőjében végeztek a neves orvossal

Az or­vost egy be­tege gyil­kolta meg, mert im­po­tens lett.

Az or­vost egy be­tege gyil­kolta meg, mert im­po­tens lett.

Eltiltotta a színpadtól az orvos Pataky Attilát!

Eltiltotta a színpadtól az orvos Pataky Attilát!

Nagy a baj? Az EDDA front­em­be­rét kény­szer­pi­he­nőre kül­dik! Fél évig nem áll­hat majd szín­padra!

Nagy a baj? Az EDDA front­em­be­rét kény­szer­pi­he­nőre kül­dik! Fél évig nem áll­hat majd szín­padra! Vajon mi tör­tént?

Alig kapott levegőt, mentő vitte el Vajna Timit a forgatásról

Alig kapott levegőt, mentő vitte el Vajna Timit a forgatásról

Le­be­te­ge­dett Andy Vajna fe­le­sége.

Egy jet-skit ve­zető lányt ala­kít a Pappa Pi­á­ban Andy Vajna fe­le­sége, de a for­ga­tá­son le­be­te­ge­dett.

Nagyot tévedett az orvos: lúdtalpnak hitte Jenci rákját

Nagyot tévedett az orvos: lúdtalpnak hitte Jenci rákját

Bor­zal­mas fáj­dal­mak­kal élt a kisfiú.

Bor­zal­mas fáj­dal­mak­kal élt a 9 éves Lu­kács Jenő, aki­nek da­ga­nat nőtt a láb­szá­rán. A csa­lád most re­mény­ke­dik, hogy a kisfiú fel­épül, és újra lábra áll­hat.

Drámai döntés, ezt hozták meg az orvosok Törőcsik Mariért

Drámai döntés, ezt hozták meg az orvosok Törőcsik Mariért

Na­gyon le­gyen­gült a két­sze­res Kos­suth-, és Já­szai Mari-díjas szí­nésznő.

Na­gyon le­gyen­gült a Nem­zet Szí­né­sze, ezért kel­lett mi­ha­ma­rabbi dön­tést hoz­niuk a szak­em­be­rek­nek.

Drámai diagnózis: Soha nem épül fel balesetéből Végvári Ádám!

Drámai diagnózis: Soha nem épül fel balesetéből Végvári Ádám!

A ze­nészt két hó­nap­pal ez­előtt érte bal­eset!

A ze­nészt két hó­nap­pal ez­előtt érte bal­eset, az orvos sze­rint ma­ra­dandó sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett! Mi lesz vele?

Balesetet szenvedett Polgár Kriszta: ilyen állapotban van

Balesetet szenvedett Polgár Kriszta: ilyen állapotban van

A láb­fe­jén sé­rült meg.

Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő a láb­fe­jén sé­rült meg. Kór­házba ment, ahol az or­vo­sok a műtét mel­lett dön­töt­tek.

Ennyibe kerültek Kelemen Anna plasztikai műtétjei!

Ennyibe kerültek Kelemen Anna plasztikai műtétjei!

Min­dent meg­tesz a szép­sé­gért!

Min­dent meg­tesz a szép­sé­gért, fo­lya­ma­tos kont­roll alatt tartja a tes­tét or­vo­sá­val. Ke­le­men Anna nem vissza­for­dí­tani sze­retné az öre­ge­dést, hanem meg­előzni!

Őszintén vallott a magyar énekesnő: megműtötték!

Őszintén vallott a magyar énekesnő: megműtötték!

El­ke­rül­he­tet­lenné vált a be­avat­ko­zás!

Erős szem­fáj­da­lom kí­nozta, el­ke­rül­he­tet­lenné vált a be­avat­ko­zás!

Kitört a botrány a kórházban: felpofozta a beteget az orvos

Kitört a botrány a kórházban: felpofozta a beteget az orvos

Az orvos ál­lítja, csak az ör­dö­göt akarta ki­űzni a nőből.

Az orvos ál­lítja, csak az ör­dö­göt akarta ki­űzni a nőből.

Kórházi dráma: Orvosi mulasztásról tálalt ki a daganatos Benkő László!

Kórházi dráma: Orvosi mulasztásról tálalt ki a daganatos Benkő László!

A ze­nész tel­je­sen maga alatt van, mióta meg­tudta: da­ga­nata van. Meg akarja tudni, menny ideje van még hátra!

Aggódik a daganatos zenész: Késik Benkő László szövettani eredménye!

Aggódik a daganatos zenész: Késik Benkő László szövettani eredménye!

Bor­zasztó idő­sza­kon kell ke­resz­tül­men­nie a ze­nész­nek, aki arra vár, hogy kö­zöl­jék vele: rák tá­madta-e meg szer­ve­ze­tét.

Orvost keres Pintér Tibor, hogy megmenthesse szívbeteg exe életét!

Orvost keres Pintér Tibor, hogy megmenthesse szívbeteg exe életét!

A fi­a­tal szép­sé­get ko­moly be­teg­ség dön­tötte le a lá­bá­ról.

A fi­a­tal szép­sé­get ko­moly be­teg­ség dön­tötte le a lá­bá­ról.

Kasza Tibi az amputációtól mentette meg édesanyját

Kasza Tibi az amputációtól mentette meg édesanyját

Az éne­kes édes­anyja jó ideje sú­lyos cu­kor­be­teg­ség­gel küzd...

Az éne­kes édes­anyja jó ideje sú­lyos cu­kor­be­teg­ség­gel küzd...

Megnémulhat A Nagy Duettben versenyző énekesjelölt

Megnémulhat A Nagy Duettben versenyző énekesjelölt

Szi­lárd ko­moly koc­ká­za­tot vál­lal.

A gaszt­ro­ki­bic ko­moly koc­ká­za­tot vál­lal azzal, hogy a műtét he­lyett a szín­pa­dot vá­lasz­totta, és va­sár­nap este fel­lép A Nagy Du­ett­ben.

Nem kell rutinszerűen lázat csillapítani!

Nem kell rutinszerűen lázat csillapítani!

Éve­kig azon­nal a láz­csil­la­pí­tóért nyúl­tunk, ha va­la­ki­nek fel­szö­kött a láza a csa­lád­ban, félve attól, hogy a magas test­hő­mér­sék­let ma­ra­dandó ká­ro­so­dá­so­kat okoz­hat.

Éve­kig azon­nal a láz­csil­la­pí­tóért nyúl­tunk, ha va­la­ki­nek fel­szö­kött a láza a csa­lád­ban, félve attól, hogy a magas test­hő­mér­sék­let ma­ra­dandó ká­ro­so­dá­so­kat okoz­hat. Az új aján­lá­sok sze­rint azon­ban erre egy­ál­ta­lán nincs szük­ség!

Gyomorforgató, amit tett: ellopta a halott pénzét a budapesti orvos

Gyomorforgató, amit tett: ellopta a halott pénzét a budapesti orvos

Az idős asszonyt nem tudta meg­men­teni, de a pén­zét ma­gá­val vitte...

Az idős asszonyt nem tudta meg­men­teni, de a pén­zét ma­gá­val vitte...

Botrányos szexjelenet a kórházban, hogy tehetett ilyet egy orvos?

Botrányos szexjelenet a kórházban, hogy tehetett ilyet egy orvos?

Az álom­szerű há­zas­ság­ban élő dok­tor nem bírt ma­gá­val, szinte eszét vesz­tette a dögös ápo­lónő lát­vá­nyá­tól!

Mostantól nem kérnek hálapénzt az orvosok

Mostantól nem kérnek hálapénzt az orvosok

A be­te­gek hoz­záál­lása is vál­to­zott.

A be­te­gek hoz­záál­lása is vál­to­zott. Száz­ból már csak hat orvos véli úgy, hogy a pa­ra­szol­ven­ci­á­hoz joga van.

Megrázó vallomás: Súlyos betegségben szenved Sas József!

Megrázó vallomás: Súlyos betegségben szenved Sas József!

Időn­ként erőt vesz rajta a gyen­ge­ség, meg­szé­dül, rosszul­lé­tek gyöt­rik! Tel­jes ki­vizs­gá­lá­son esett át...

Időn­ként erőt vesz rajta a gyen­ge­ség, meg­szé­dül, rosszul­lé­tek gyöt­rik! Tel­jes ki­vizs­gá­lá­son esett át!

Rossz hírt közölt orvosa Gesztesivel

Rossz hírt közölt orvosa Gesztesivel

A szí­nész éppen egy hó­napja fe­küdt kés alá, hogy ren­det­len­kedő tér­dét hely­re­hoz­zák. A műtét ugyan si­ke­rült, de nem olyan ütem­ben javul az ál­la­pota, aho­gyan azt re­mélte.

A szí­nész éppen egy hó­napja fe­küdt kés alá, hogy ren­det­len­kedő tér­dét hely­re­hoz­zák. A műtét ugyan si­ke­rült, de nem olyan ütem­ben javul az ál­la­pota, aho­gyan azt re­mélte.

Nyáron már gyógyultan akar visszatérni Törőcsik Mari

Nyáron már gyógyultan akar visszatérni Törőcsik Mari

A nem­zet szí­né­sze már alig várja a jó időt, hogy ki­ül­hes­sen kert­jébe.

A nem­zet szí­né­sze már alig várja a jó időt, hogy ki­ül­hes­sen kert­jébe, és cso­dálja vi­rá­gait.

Nem köszönet: ezért adjuk valójában a hálapénzt

Nem köszönet: ezért adjuk valójában a hálapénzt

Két orvos ke­rült a bí­ró­ság elé.

Egy­más után két pénz­éhes orvos ke­rült a bí­ró­ság elé, mi­u­tán kö­ve­tel­ték pá­ci­en­se­ik­től a há­la­pénzt. A ma­gya­rok több­sége ret­teg, hogy nem gyó­gyít­ják meg.

Elborzadtak az orvosok, amikor meglátták, mi lapul a bácsi fülében

Elborzadtak az orvosok, amikor meglátták, mi lapul a bácsi fülében

A sze­ren­csét­le­nül járt férfi füle csak­nem öt­szö­rö­sére da­gadt, ami­kor végső el­ke­se­re­dé­sé­ben fel­ke­reste a kli­ni­kát!

Törőcsik Mari 24 órás felügyelet alatt áll

Törőcsik Mari 24 órás felügyelet alatt áll

To­vábbra is ag­gasztó a nem­zet szí­né­szé­nek ál­la­pota.

To­vábbra is ag­gasztó a nem­zet szí­né­szé­nek ál­la­pota, aki, bár egy hete ki­en­ged­ték a kór­ház­ból, fel­ügye­letre szo­rul. Tö­rő­csik Mari el­árulta: vi­déki ott­ho­ná­ban lá­ba­do­zik.

Szextől volt hangos a kórház, a szülészeten kéjelgett az orvos

Szextől volt hangos a kórház, a szülészeten kéjelgett az orvos

Nem ér­de­kelte, hogy még ügyel.

Egyál­ta­lán nem ér­de­kelte, hogy még ügye­let­ben van, iz­ga­lom­tól re­megő kéz­zel vet­kőz­tette a be­vál­la­lós öröm­lányt.

Szextől volt hangos a rendelő: Betegével szexelt a házas orvos

Szextől volt hangos a rendelő: Betegével szexelt a házas orvos

Közel három évig ké­jel­gett pá­ci­en­sé­vel úgy, hogy fe­le­sége mit sem sej­tett abból, mi zaj­lik a zárt ajtók mö­gött.

Közel 3 évig ké­jel­gett pá­ci­en­sé­vel úgy, hogy fe­le­sége mit sem sej­tett abból, mi zaj­lik a zárt ajtók mö­gött.

Sokkoló kórházi szexvideó került elő: Hogy tehet ilyet egy orvos?

Sokkoló kórházi szexvideó került elő: Hogy tehet ilyet egy orvos?

Ször­nyű, mit mű­velt a hord­ágyon fekvő be­te­gé­vel! Szinte hi­he­tet­len, hogy meg­úszta bün­te­tés nél­kül...

Stresszes várakozás: Megjöttek Horváth Éva babájának genetikai leletei!

Stresszes várakozás: Megjöttek Horváth Éva babájának genetikai leletei!

Kisfiút hord a szíve alatt! Kéz­hez kapta az összes vizs­gá­lat ered­mé­nyét, mely­ből ki­de­rült, egész­sé­ges-e po­cak­já­ban a gyer­meke!

Idegtépő napok várnak az érbetegségben szenvedő Kulcsár Edinára

Idegtépő napok várnak az érbetegségben szenvedő Kulcsár Edinára

Fel­ke­re­sett egy szak­or­vost.

Kül­földi út­já­ról ha­za­térve azon­nal fel­ke­re­sett egy szak­or­vost.

Gyilkos járvány: Rosszabbra fordulhat Lerch István állapota

Gyilkos járvány: Rosszabbra fordulhat Lerch István állapota

Vál­sá­gos ál­la­pot­ban vit­ték a men­tők az in­ten­zív osz­tályra a 63 éves rock­ze­nészt.

Vál­sá­gos ál­la­pot­ban vit­ték a men­tők az in­ten­zív osz­tályra a 63 éves rock­ze­nészt.

Az orvos szerint könnyen elvérezhet Bodrogi Gyula!

Az orvos szerint könnyen elvérezhet Bodrogi Gyula!

Az orvos ta­ná­csa: vi­gyáz­zon ma­gára!

Ugyan je­len­leg jól érezi magát a mű­vész, az orvos azt ta­ná­csolja: sok­kal job­ban vi­gyáz­zon ma­gára, mint az ope­rá­ció előtt!

Eltiltotta orvosa az alkoholtól Deák Bill Gyulát!

Eltiltotta orvosa az alkoholtól Deák Bill Gyulát!

A blu­es­le­genda négy évvel ez­előtt ka­pott szív­ro­ha­mot! A kór­ház­ban töl­tött idő­szak után élet­mód­vál­tásra szó­lí­totta fel az orvos!

A blu­es­le­genda négy évvel ez­előtt ka­pott szív­ro­ha­mot! A kór­ház­ban töl­tött idő­szak után élet­mód­vál­tásra szó­lí­totta fel az orvos!

Szomorú: Orvosa eltiltotta lányától Zalatnay Cinit!

Szomorú: Orvosa eltiltotta lányától Zalatnay Cinit!

Saj­nos csak ké­sőbb ta­lál­koz­hat gyer­me­ké­vel, akit már rég­óta nem lá­tott! Még min­dig nem gyó­gyult meg!

Az éne­kesnő szá­mí­tá­sait ke­resztbe húzta a be­teg­ség. Saj­nos csak ké­sőbb ta­lál­koz­hat gyer­me­ké­vel, akit már rég­óta nem lá­tott!

Dráma: Ilyen állapotban van térdműtétje után Csákányi Eszter!

Dráma: Ilyen állapotban van térdműtétje után Csákányi Eszter!

Újabb hírek ér­kez­tek a sú­lyos térd­mű­té­ten át­esett szí­nésznő ál­la­po­tá­ról!

Ha nem fekszik kés alá, az életét kockáztatja Papadimitriu Athina!

Ha nem fekszik kés alá, az életét kockáztatja Papadimitriu Athina!

Az orvos sze­rint meg­gon­do­lat­lan dön­tést ho­zott a szí­nésznő! Újra át kell gon­dol­nia, alá­veti-e magát a mű­tét­nek!

Borzalmas, mit találtak az orvosok a tinilány vaginájában

Borzalmas, mit találtak az orvosok a tinilány vaginájában

A dok­to­rok szinte sok­kot kap­tak, ami­kor vak­bél­mű­tét köz­ben meg­lát­ták az órási tu­mort.

A dok­to­rok szinte sok­kot kap­tak, ami­kor vak­bél­mű­tét köz­ben meg­lát­ták az órási tu­mort.

Bizarr statisztika: Ezeket dugtuk fel 2016-ban. Mindenhová...

Bizarr statisztika: Ezeket dugtuk fel 2016-ban. Mindenhová...

Mind­egyik test­nyí­lásba be­le­ke­rült né­hány ér­de­kes tárgy!

Mind­egyik test­nyí­lásba be­le­ke­rült né­hány ér­de­kes tárgy! Van, ami egé­szen el­ké­pesztő in­dok­kal!

Komplikáció lépett fel: Meg kellett operálni Szűcs Judith mellét!

Komplikáció lépett fel: Meg kellett operálni Szűcs Judith mellét!

A Ri­post­nak be­szélt elő­ször arról: több mű­té­ten is át­esett az el­múlt hó­nap­ban.

A Ri­post­nak be­szélt elő­ször arról: több mű­té­ten is át­esett az el­múlt hó­nap­ban.

Orvos bizonyítja: Gesztesi nem iszik!

Orvos bizonyítja: Gesztesi nem iszik!

Gesz­tesi Ká­rolyt újból al­ko­hol­lal hoz­ták hírbe.

Gesz­tesi Ká­rolyt újból al­ko­hol­lal hoz­ták hírbe. A hírek egy pa­lac­kot em­le­get­nek, amely­ből a szí­nész kor­tyol­ga­tott Hajdú mű­so­rá­ban.

Szörnyű fájdalmak gyötrik Polgár Krisztát

Szörnyű fájdalmak gyötrik Polgár Krisztát

A Fa­ce­boo­kon adott han­got szen­ve­dé­sé­nek. Az or­vo­sok se­gít­sé­gé­ben bízik.

A Fa­ce­boo­kon adott han­got szen­ve­dé­sé­nek. Az or­vo­sok se­gít­sé­gé­ben bízik.

Máig őrzött családi titokról mesélt Csepregi Éva

Máig őrzött családi titokról mesélt Csepregi Éva

Rész­le­te­sen be­szélt igaz­ság­ról!

Éve­kig hall­ga­tott a kez­de­tek­ről a Neo­ton Fa­mí­lia sztárja. Most rész­le­te­sen be­szélt igaz­ság­ról!

Melldráma: Megérkeztek Cicciolina orvosi leletei!

Melldráma: Megérkeztek Cicciolina orvosi leletei!

Az egy­kori por­nó­sztár na­gyon ag­gó­dott egész­sége miatt, hi­szen cso­mót ta­pin­tott a mel­lé­ben.

Nyomasztó: Orvosával kell konzultálnia Kustánczi Liának!

Nyomasztó: Orvosával kell konzultálnia Kustánczi Liának!

A disz­kók ko­ro­ná­zat­lan ki­rály­nője fe­szül­ten várja or­vosa vá­la­szát! Egye­lőre nem tudni, mi lesz Lia sorsa!

A disz­kók ko­ro­ná­zat­lan ki­rály­nője fe­szül­ten várja or­vosa vá­la­szát! Egye­lőre nem tudni, mi lesz vele!

Norvég orvos: jobban tesszük, ha azonnal felhúzunk egy nagy kerítést

Norvég orvos: jobban tesszük, ha azonnal felhúzunk egy nagy kerítést

Egy nor­vég orvos azt ja­va­solja, hogy húz­za­nak fel egy nagy ke­rí­tést a svéd ha­tárra, még mi­előtt túl késő lenne...

Kiderült: Ezért vitte orvoshoz gyerekeit Sarka Kata!

Kiderült: Ezért vitte orvoshoz gyerekeit Sarka Kata!

Vizs­gá­la­tok...

A gon­dos­kodó édes­anya el­árulta, miért volt szük­ség arra, hogy cse­me­téit vizs­gá­la­tok­nak ves­sék alá!

Gátlástalanul kihasználta betegei testét az orvos

Gátlástalanul kihasználta betegei testét az orvos

Per­verz sze­xu­á­lis já­té­kokba vonta be lel­ki­leg in­ga­tag be­te­geit. Az erő­szak­tól sem riadt vissza.

Per­verz sze­xu­á­lis já­té­kokba vonta be lel­ki­leg in­ga­tag be­te­geit. Az erő­szak­tól sem riadt vissza.

Húsevő baktérium támadta meg Nagy Adri szervezetét

Húsevő baktérium támadta meg Nagy Adri szervezetét

Össze­tört a di­ag­nó­zis hal­la­tán.

Össze­tört az or­vosi di­ag­nó­zis hal­la­tán.

Felháborodtak az orvosok Pataky Attila rákosoknak adott tanácsán

Felháborodtak az orvosok Pataky Attila rákosoknak adott tanácsán

Pa­taky At­tila "cso­dás" gyó­gyu­lása nem­csak a köz­vé­le­ményt boly­gatta fel, de az or­vos­tár­sa­dal­mat is.

Édesapja betegsége miatt nem megy férjhez Nyertes Zsuzsa!

Édesapja betegsége miatt nem megy férjhez Nyertes Zsuzsa!

Bi­zony idén is el­ma­rad a me­nyegző! Édes­apja egész­sége a leg­fon­to­sabb!

Meg­lepő be­je­len­tést tett a szí­nésznő, aki el­árulta, bi­zony idén is el­ma­rad a me­nyegző! Édes­apja egész­sége a leg­fon­to­sabb!

Elképesztő, amit Pataky Attila állít a rákról!

Elképesztő, amit Pataky Attila állít a rákról!

Napok óta ol­vas­ható min­den­hol, hogy Pa­taky At­tila a ha­gyo­má­nyos or­vos­lást meg­ta­gadva, gyó­gyult ki rák­já­ból.

Napok óta ol­vas­ható min­den­hol, hogy Pa­taky At­tila a ha­gyo­má­nyos or­vos­lást meg­ta­gadva, gyó­gyult ki rák­já­ból.

Micsoda hiba: gyulladásnak nézték a térdszalagszakadást

Micsoda hiba: gyulladásnak nézték a térdszalagszakadást

A fi­a­tal fiú most orvos akar lenni...

A fi­a­tal fiú éle­tét örökre meg­vál­toz­tatta bal­esete. A tör­tén­tek óta azért küzd, hogy ő maga orvos le­gyen, és ne té­ved­jen...

Összeomlott az orvosi diagnózis hallatán Tóth Gabi!

Összeomlott az orvosi diagnózis hallatán Tóth Gabi!

Sok­kot ka­pott!

A gyö­nyörű éne­kesnő szinte sok­kot ka­pott, ami­kor or­vosa kö­zölte vele a szo­morú hírt!

Orvosai tiltása ellenére is színpadra állt Rékasi Károly

Orvosai tiltása ellenére is színpadra állt Rékasi Károly

Noha a dok­to­rai sze­rint még nem jött el az ideje, hogy pó­di­umra áll­jon. A sztár­szí­nész más­ho­gyan dön­tött.

Noha a dok­to­rai sze­rint még nem jött el az ideje, hogy pó­di­umra áll­jon. A sztár­szí­nész más­ho­gyan dön­tött. Azt mondja, ext­rém hely­zetbe ke­rült, ezért is vál­lalta el a fel­lé­pést.