CÍMKE: 'orvos'

Demcsák Zsuzsának orvoshoz kellett mennie az őt ért támadások miatt!

Demcsák Zsuzsának orvoshoz kellett mennie az őt ért támadások miatt!

A mű­sor­ve­zető Ba­lázsék mű­so­rá­ban őszin­tén val­lott az el­múlt napok meg­pró­bál­ta­tá­sa­i­ról.

Minden nap újra átéli felesége meggyilkolását a nyíregyházi apa

Minden nap újra átéli felesége meggyilkolását a nyíregyházi apa

Őt szin­tén el­ta­lálta egy lövés, fél ol­da­lára le­bé­nult és rend­sze­re­sen gyógy­tor­nára kell jár­nia.

Dráma a stúdióban: Összeesett a Séfek Séfe versenyzője

Dráma a stúdióban: Összeesett a Séfek Séfe versenyzője

Ben­cén már az ér­té­ke­lés ele­jén is lát­szott, hogy nincs jól, de ami ez­után kö­vet­ke­zett, arra senki sem szá­mí­tott.

Ben­cén már az ér­té­ke­lés ele­jén is lát­szott, hogy nincs jól, de ami ez­után kö­vet­ke­zett, arra senki sem szá­mí­tott.

Unokája emlékezik
a Titanic-katasztrófa magyar hősére

Unokája emlékezik a Titanic-katasztrófa magyar hősére

Het­ven­hét éve halt meg Len­gyel Árpád, a túl­élő­ket mentő orvos. A dok­tor nap­ló­já­ból sok min­den ki­de­rül.

Het­ven­hét éve halt meg Len­gyel Árpád, a túl­élő­ket mentő orvos.

Elképesztő üzenetet talált a magyar orvos a szélvédőjén

Elképesztő üzenetet talált a magyar orvos a szélvédőjén

A dok­tor a ren­de­lője előtt par­kolt.

A dok­tor a ren­de­lője előtt par­kolt, ami­kor a lakók meg­üzen­ték neki: nem örül­nek, hogy ott áll az au­tója.

Saját rendelőjében végeztek a neves orvossal

Saját rendelőjében végeztek a neves orvossal

Az or­vost egy be­tege gyil­kolta meg, mert im­po­tens lett.

Az or­vost egy be­tege gyil­kolta meg, mert im­po­tens lett.

Elképesztő fogyás: húsz kilótól szabadult meg Bagi Iván!

Elképesztő fogyás: húsz kilótól szabadult meg Bagi Iván!

Magas volt a vér­nyo­mása.

A hu­mo­rista de­cem­ber­ben, egy fel­lé­pés során lett rosszul, ekkor ki­de­rült, hogy magas vér­nyo­mása miatt kény­te­len le­fogyni.

Eltiltotta a színpadtól az orvos Pataky Attilát!

Eltiltotta a színpadtól az orvos Pataky Attilát!

Nagy a baj?

Nagy a baj? Az EDDA front­em­be­rét kény­szer­pi­he­nőre kül­dik! Fél évig nem áll­hat majd szín­padra! Vajon mi tör­tént?

Napokig meg sem szólalhat Bereczki Zoltán

Napokig meg sem szólalhat Bereczki Zoltán

Az éne­kes hét­vé­gén már kény­te­len volt le­mon­dani egy kon­cert­jét, mert gya­kor­la­ti­lag meg­szó­lalni is kép­te­len volt.

Az éne­kes hét­vé­gén már kény­te­len volt le­mon­dani egy kon­cert­jét, mert gya­kor­la­ti­lag meg­szó­lalni is kép­te­len volt, mi­u­tán meg­eről­tette hang­szá­lait.

Drámai döntés, ezt hozták meg az orvosok Törőcsik Mariért

Drámai döntés, ezt hozták meg az orvosok Törőcsik Mariért

Na­gyon le­gyen­gült a Nem­zet Szí­né­sze, ezért kel­lett mi­ha­ma­rabbi dön­tést hoz­niuk a szak­em­be­rek­nek.

Na­gyon le­gyen­gült a Nem­zet Szí­né­sze, ezért kel­lett mi­ha­ma­rabbi dön­tést hoz­niuk a szak­em­be­rek­nek.

Nagyot tévedett az orvos: lúdtalpnak hitte Jenci rákját

Nagyot tévedett az orvos: lúdtalpnak hitte Jenci rákját

Bor­zal­mas fáj­dal­mak­kal élt a kisfiú.

Bor­zal­mas fáj­dal­mak­kal élt a 9 éves Lu­kács Jenő, aki­nek da­ga­nat nőtt a láb­szá­rán. A csa­lád most re­mény­ke­dik, hogy a kisfiú fel­épül, és újra lábra áll­hat.

Drámai diagnózis: Soha nem épül fel balesetéből Végvári Ádám!

Drámai diagnózis: Soha nem épül fel balesetéből Végvári Ádám!

A ze­nészt két hó­nap­pal ez­előtt érte bal­eset, az orvos sze­rint ma­ra­dandó sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett! Mi lesz vele?

Alig kapott levegőt, mentő vitte el Vajna Timit a forgatásról

Alig kapott levegőt, mentő vitte el Vajna Timit a forgatásról

Egy jet-skit ve­zető lányt ala­kít a Pappa Pi­á­ban Andy Vajna fe­le­sége, de a for­ga­tá­son le­be­te­ge­dett.

Egy jet-skit ve­zető lányt ala­kít a Pappa Pi­á­ban Andy Vajna fe­le­sége, de a for­ga­tá­son le­be­te­ge­dett.

Megrázó vallomás, rohamok gyötrik Pásztor Erzsit

Megrázó vallomás, rohamok gyötrik Pásztor Erzsit

Hiába töl­tötte élete nagy ré­szét a ma­gyar ten­ger­nél Pász­tor Erzsi, sú­lyos al­ler­gi­ája miatt nem nya­ral­hat töb­bet test­vére ba­la­ton­fü­redi üdü­lő­jé­ben.

Hiába töl­tötte élete nagy ré­szét a ma­gyar ten­ger­nél Pász­tor Erzsi, sú­lyos al­ler­gi­ája miatt nem nya­ral­hat töb­bet test­vére ba­la­ton­fü­redi üdü­lő­jé­ben.

Balesetet szenvedett Polgár Kriszta: ilyen állapotban van

Balesetet szenvedett Polgár Kriszta: ilyen állapotban van

Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő a láb­fe­jén sé­rült meg. Kór­házba ment, ahol az or­vo­sok a műtét mel­lett dön­töt­tek.

Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő a láb­fe­jén sé­rült meg. Kór­házba ment, ahol az or­vo­sok a műtét mel­lett dön­töt­tek.

Ennyibe kerültek Kelemen Anna plasztikai műtétjei!

Ennyibe kerültek Kelemen Anna plasztikai műtétjei!

Min­dent meg­tesz a szép­sé­gért!

Min­dent meg­tesz a szép­sé­gért, fo­lya­ma­tos kont­roll alatt tartja a tes­tét or­vo­sá­val. Ke­le­men Anna nem vissza­for­dí­tani sze­retné az öre­ge­dést, hanem meg­előzni!

Őszintén vallott a magyar énekesnő: megműtötték!

Őszintén vallott a magyar énekesnő: megműtötték!

El­ke­rül­he­tet­lenné vált a be­avat­ko­zás!

Erős szem­fáj­da­lom kí­nozta, el­ke­rül­he­tet­lenné vált a be­avat­ko­zás!

Kitört a botrány a kórházban: felpofozta a beteget az orvos

Kitört a botrány a kórházban: felpofozta a beteget az orvos

Csak az ör­dö­göt akarta ki­űzni a nőből.

Az orvos ál­lítja, csak az ör­dö­göt akarta ki­űzni a nőből.

Orvost keres Pintér Tibor, hogy megmenthesse szívbeteg exe életét!

Orvost keres Pintér Tibor, hogy megmenthesse szívbeteg exe életét!

A fi­a­tal szép­sé­get ko­moly be­teg­ség dön­tötte le a lá­bá­ról. Egye­lőre nem tudni, mi lehet a meg­ol­dás a gyó­gyu­lá­sára.

Kórházi dráma: Orvosi mulasztásról tálalt ki a daganatos Benkő László!

Kórházi dráma: Orvosi mulasztásról tálalt ki a daganatos Benkő László!

A ze­nész tel­je­sen maga alatt van, mióta meg­tudta: da­ga­nata van.

A ze­nész tel­je­sen maga alatt van, mióta meg­tudta: da­ga­nata van.

Aggódik a daganatos zenész: Késik Benkő László szövettani eredménye!

Aggódik a daganatos zenész: Késik Benkő László szövettani eredménye!

Bor­zasztó idő­sza­kon kell ke­resz­tül­men­nie a ze­nész­nek, aki arra vár, hogy kö­zöl­jék vele: rák tá­madta-e meg szer­ve­ze­tét.

Kasza Tibi az amputációtól mentette meg édesanyját

Kasza Tibi az amputációtól mentette meg édesanyját

Az éne­kes édes­anyja jó ideje sú­lyos cu­kor­be­teg­ség­gel küzd...

Az éne­kes édes­anyja jó ideje sú­lyos cu­kor­be­teg­ség­gel küzd...

Nem kell rutinszerűen lázat csillapítani!

Nem kell rutinszerűen lázat csillapítani!

Éve­kig azon­nal a láz­csil­la­pí­tóért nyúl­tunk, ha va­la­ki­nek fel­szö­kött a láza a csa­lád­ban, félve attól, hogy a magas test­hő­mér­sék­let ma­ra­dandó ká­ro­so­dá­so­kat okoz­hat.

Éve­kig azon­nal a láz­csil­la­pí­tóért nyúl­tunk, ha va­la­ki­nek fel­szö­kött a láza a csa­lád­ban. Az új aján­lá­sok sze­rint azon­ban erre egy­ál­ta­lán nincs szük­ség!

Megnémulhat A Nagy Duettben versenyző énekesjelölt

Megnémulhat A Nagy Duettben versenyző énekesjelölt

A gaszt­ro­ki­bic ko­moly koc­ká­za­tot vál­lal azzal, hogy a műtét he­lyett a szín­pa­dot vá­lasz­totta, és va­sár­nap este fel­lép A Nagy Du­ett­ben.

A gaszt­ro­ki­bic ko­moly koc­ká­za­tot vál­lal azzal, hogy a műtét he­lyett a szín­pa­dot vá­lasz­totta, és va­sár­nap este fel­lép A Nagy Du­ett­ben. Akár a hang­ját is el­veszt­heti.

Megrázó vallomás: Súlyos betegségben szenved Sas József!

Megrázó vallomás: Súlyos betegségben szenved Sas József!

Időn­ként erőt vesz rajta a gyen­ge­ség, meg­szé­dül, rosszul­lé­tek gyöt­rik! Tel­jes ki­vizs­gá­lá­son esett át!

Időn­ként erőt vesz rajta a gyen­ge­ség, meg­szé­dül, rosszul­lé­tek gyöt­rik! Tel­jes ki­vizs­gá­lá­son esett át!

Mostantól nem kérnek hálapénzt az orvosok

Mostantól nem kérnek hálapénzt az orvosok

A be­te­gek hoz­záál­lása is vál­to­zott.

A be­te­gek hoz­záál­lása is vál­to­zott. Száz­ból már csak hat orvos véli úgy, hogy a pa­ra­szol­ven­ci­á­hoz joga van.

Rossz hírt közölt orvosa Gesztesivel

Rossz hírt közölt orvosa Gesztesivel

A szí­nész éppen egy hó­napja fe­küdt kés alá.

A szí­nész éppen egy hó­napja fe­küdt kés alá, hogy ren­det­len­kedő tér­dét hely­re­hoz­zák. A műtét ugyan si­ke­rült, de nem olyan ütem­ben javul az ál­la­pota, aho­gyan azt re­mélte.

Botrányos szexjelenet a kórházban, hogy tehetett ilyet egy orvos?

Botrányos szexjelenet a kórházban, hogy tehetett ilyet egy orvos?

Az álom­szerű há­zas­ság­ban élő dok­tor nem bírt ma­gá­val.

Az álom­szerű há­zas­ság­ban élő dok­tor nem bírt ma­gá­val, szinte eszét vesz­tette a dögös ápo­lónő lát­vá­nyá­tól! Vajon meg­érte neki a bűnös ka­land?

Nyáron már gyógyultan akar visszatérni Törőcsik Mari

Nyáron már gyógyultan akar visszatérni Törőcsik Mari

A nem­zet szí­né­sze már alig várja a jó időt, hogy ki­ül­hes­sen kert­jébe.

A nem­zet szí­né­sze már alig várja a jó időt, hogy ki­ül­hes­sen kert­jébe, és cso­dálja vi­rá­gait. Tö­rő­csik Marit két hete en­ged­ték ki a Hon­véd­kór­ház­ból, ahová ja­nuár kö­ze­pén ke­rült be, mert meg­szé­dült, el­esett és ko­moly sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett.

Elborzadtak az orvosok, amikor meglátták, mi lapul a bácsi fülében

Elborzadtak az orvosok, amikor meglátták, mi lapul a bácsi fülében

A sze­ren­csét­le­nül járt férfi füle csak­nem öt­szö­rö­sére da­gadt, ami­kor végső el­ke­se­re­dé­sé­ben fel­ke­reste a kli­ni­kát!

Törőcsik Mari 24 órás felügyelet alatt áll

Törőcsik Mari 24 órás felügyelet alatt áll

To­vábbra is ag­gasztó a nem­zet szí­né­szé­nek ál­la­pota.

To­vábbra is ag­gasztó a nem­zet szí­né­szé­nek ál­la­pota, aki, bár egy hete ki­en­ged­ték a kór­ház­ból, fel­ügye­letre szo­rul. Tö­rő­csik Mari el­árulta: vi­déki ott­ho­ná­ban lá­ba­do­zik.

Szextől volt hangos a rendelő: Betegével szexelt a házas orvos

Szextől volt hangos a rendelő: Betegével szexelt a házas orvos

Három évig tar­tott a be­te­ges vi­szony.

A be­te­ges vágy­tól fű­tött dok­tor közel három évig ké­jel­gett pá­ci­en­sé­vel úgy, hogy fe­le­sége mit sem sej­tett abból, mi zaj­lik a zárt ajtók mö­gött.

Sokkoló kórházi szexvideó került elő: Hogy tehet ilyet egy orvos?

Sokkoló kórházi szexvideó került elő: Hogy tehet ilyet egy orvos?

Ször­nyű, mit mű­velt a hord­ágyon fekvő be­te­gé­vel!

Ször­nyű, mit mű­velt a hord­ágyon fekvő be­te­gé­vel!

Stresszes várakozás: Megjöttek Horváth Éva babájának genetikai leletei!

Stresszes várakozás: Megjöttek Horváth Éva babájának genetikai leletei!

Kisfiút hord a szíve alatt! Kéz­hez kapta az összes vizs­gá­lat ered­mé­nyét, mely­ből ki­de­rült, egész­sé­ges-e po­cak­já­ban a gyer­meke!

Szextől volt hangos a kórház, a szülészeten kéjelgett az orvos

Szextől volt hangos a kórház, a szülészeten kéjelgett az orvos

Nem ér­de­kelte, hogy még ügyel.

Egyál­ta­lán nem ér­de­kelte, hogy még ügye­let­ben van, iz­ga­lom­tól re­megő kéz­zel vet­kőz­tette a be­vál­la­lós öröm­lányt.

Gyilkos járvány: Rosszabbra fordulhat Lerch István állapota

Gyilkos járvány: Rosszabbra fordulhat Lerch István állapota

Vál­sá­gos ál­la­pot­ban vit­ték a men­tők az in­ten­zív osz­tályra a 63 éves rock­ze­nészt.

Vál­sá­gos ál­la­pot­ban vit­ték a men­tők az in­ten­zív osz­tályra a 63 éves rock­ze­nészt.

Eltiltotta orvosa az alkoholtól Deák Bill Gyulát!

Eltiltotta orvosa az alkoholtól Deák Bill Gyulát!

A kór­ház­ban töl­tött idő­szak után élet­mód­vál­tásra szó­lí­totta fel az orvos! Be is tart min­dent!

A blu­es­le­genda négy évvel ez­előtt ka­pott szív­ro­ha­mot! A kór­ház­ban töl­tött idő­szak után élet­mód­vál­tásra szó­lí­totta fel az orvos!

Az orvos szerint könnyen elvérezhet Bodrogi Gyula!

Az orvos szerint könnyen elvérezhet Bodrogi Gyula!

Az orvos ta­ná­csa: vi­gyáz­zon ma­gára!

Ugyan je­len­leg jól érezi magát a mű­vész, az orvos azt ta­ná­csolja: sok­kal job­ban vi­gyáz­zon ma­gára, mint az ope­rá­ció előtt!

Szomorú: Orvosa eltiltotta lányától Zalatnay Cinit!

Szomorú: Orvosa eltiltotta lányától Zalatnay Cinit!

Csak ké­sőbb ta­lál­koz­hat gyer­me­ké­vel!

Az éne­kesnő szá­mí­tá­sait ke­resztbe húzta a be­teg­ség. Saj­nos csak ké­sőbb ta­lál­koz­hat gyer­me­ké­vel, akit már rég­óta nem lá­tott!

Ez a magyar valóság: trágár szavakkal szidják a betegeket az orvosi rendelőben

Ez a magyar valóság: trágár szavakkal szidják a betegeket az orvosi rendelőben

El­ké­pesztő stí­lusú fel­irat je­lent meg egy enyingi or­vosi ren­de­lő­ben.

El­ké­pesztő stí­lusú fel­irat je­lent meg egy enyingi or­vosi ren­delő vá­ró­ter­mé­ben.

Borzalmas, mit találtak az orvosok a tinilány vaginájában

Borzalmas, mit találtak az orvosok a tinilány vaginájában

A dok­to­rok szinte sok­kot kap­tak, ami­kor vak­bél­mű­tét köz­ben meg­lát­ták az órási tu­mort.

A dok­to­rok szinte sok­kot kap­tak, ami­kor vak­bél­mű­tét köz­ben meg­lát­ták az órási tu­mort.

Ha nem fekszik kés alá, az életét kockáztatja Papadimitriu Athina!

Ha nem fekszik kés alá, az életét kockáztatja Papadimitriu Athina!

Az orvos sze­rint meg­gon­do­lat­lan dön­tést ho­zott a szí­nésznő! Újra át kell gon­dol­nia, alá­veti-e magát a mű­tét­nek!

Bizarr statisztika: Ezeket dugtuk fel 2016-ban. Mindenhová...

Bizarr statisztika: Ezeket dugtuk fel 2016-ban. Mindenhová...

Mind­egyik test­nyí­lásba be­le­ke­rült né­hány ér­de­kes tárgy! Van, ami egé­szen el­ké­pesztő in­dok­kal!

Dráma: Ilyen állapotban van térdműtétje után Csákányi Eszter!

Dráma: Ilyen állapotban van térdműtétje után Csákányi Eszter!

Újabb hírek ér­kez­tek a sú­lyos térd­mű­té­ten át­esett szí­nésznő ál­la­po­tá­ról!

Újabb hírek ér­kez­tek a sú­lyos térd­mű­té­ten át­esett szí­nésznő ál­la­po­tá­ról! Az orvos sze­rint min­den esé­lye meg­van a tel­jes fel­épü­lésre!

Komplikáció lépett fel: Meg kellett operálni Szűcs Judith mellét!

Komplikáció lépett fel: Meg kellett operálni Szűcs Judith mellét!

A 63 éves díva nehéz idő­sza­kon van túl! A Ri­post­nak be­szélt elő­ször arról: több mű­té­ten is át­esett az el­múlt hó­nap­ban.

A 63 éves díva nehéz idő­sza­kon van túl! A Ri­post­nak be­szélt elő­ször arról: több mű­té­ten is át­esett az el­múlt hó­nap­ban.

Orvos bizonyítja: Gesztesi nem iszik!

Orvos bizonyítja: Gesztesi nem iszik!

Gesz­tesi Ká­rolyt újból al­ko­hol­lal hoz­ták hírbe. A hírek egy pa­lac­kot em­le­get­nek, amely­ből a szí­nész kor­tyol­ga­tott Hajdú mű­so­rá­ban.

Gesz­tesi Ká­rolyt újból al­ko­hol­lal hoz­ták hírbe. A hírek egy pa­lac­kot em­le­get­nek, amely­ből a szí­nész kor­tyol­ga­tott Hajdú mű­so­rá­ban.

Szörnyű fájdalmak gyötrik Polgár Krisztát

Szörnyű fájdalmak gyötrik Polgár Krisztát

A Fa­ce­boo­kon adott han­got szen­ve­dé­sé­nek. Az or­vo­sok se­gít­sé­gé­ben bízik.

A Fa­ce­boo­kon adott han­got szen­ve­dé­sé­nek. Az or­vo­sok se­gít­sé­gé­ben bízik.

Máig őrzött családi titokról mesélt Csepregi Éva

Máig őrzött családi titokról mesélt Csepregi Éva

Rész­le­te­sen be­szélt igaz­ság­ról!

Éve­kig hall­ga­tott a kez­de­tek­ről a Neo­ton Fa­mí­lia sztárja. Most rész­le­te­sen be­szélt igaz­ság­ról!

Nyomasztó: Orvosával kell konzultálnia Kustánczi Liának!

Nyomasztó: Orvosával kell konzultálnia Kustánczi Liának!

Egye­lőre nem tudni, mi lesz Lia sorsa!

A disz­kók ko­ro­ná­zat­lan ki­rály­nője fe­szül­ten várja or­vosa vá­la­szát! Egye­lőre nem tudni, mi lesz Lia sorsa!

Gátlástalanul kihasználta betegei testét az orvos

Gátlástalanul kihasználta betegei testét az orvos

Per­verz já­té­kokba vonta be őket.

Per­verz sze­xu­á­lis já­té­kokba vonta be lel­ki­leg in­ga­tag be­te­geit. Az erő­szak­tól sem riadt vissza.

Norvég orvos: jobban tesszük, ha azonnal felhúzunk egy nagy kerítést

Norvég orvos: jobban tesszük, ha azonnal felhúzunk egy nagy kerítést

Egy orvos azt ja­va­solja, hogy húz­za­nak fel egy nagy ke­rí­tést a svéd ha­tárra.

Egy nor­vég orvos azt ja­va­solja, hogy húz­za­nak fel egy nagy ke­rí­tést a svéd ha­tárra.

Kiderült: Ezért vitte orvoshoz gyerekeit Sarka Kata!

Kiderült: Ezért vitte orvoshoz gyerekeit Sarka Kata!

Vizs­gá­la­tok...

A gon­dos­kodó édes­anya el­árulta, miért volt szük­ség arra, hogy cse­me­téit vizs­gá­la­tok­nak ves­sék alá!

Melldráma: Megérkeztek Cicciolina orvosi leletei!

Melldráma: Megérkeztek Cicciolina orvosi leletei!

Az egy­kori por­nó­sztár na­gyon ag­gó­dott egész­sége miatt, hi­szen cso­mót ta­pin­tott a mel­lé­ben.

Édesapja betegsége miatt nem megy férjhez Nyertes Zsuzsa!

Édesapja betegsége miatt nem megy férjhez Nyertes Zsuzsa!

Meg­lepő be­je­len­tést tett a szí­nésznő, aki el­árulta, bi­zony idén is el­ma­rad a me­nyegző!

Meg­lepő be­je­len­tést tett a szí­nésznő, aki el­árulta, bi­zony idén is el­ma­rad a me­nyegző!

Felháborodtak az orvosok Pataky Attila rákosoknak adott tanácsán

Felháborodtak az orvosok Pataky Attila rákosoknak adott tanácsán

Pa­taky At­tila "cso­dás" gyó­gyu­lása nem­csak a köz­vé­le­ményt boly­gatta fel, de az or­vos­tár­sa­dal­mat is.

Elképesztő, amit Pataky Attila állít a rákról!

Elképesztő, amit Pataky Attila állít a rákról!

De vajon nem ve­szé­lyes ez?

Napok óta ol­vas­ható szinte min­den­hol, hogy Pa­taky At­tila a ha­gyo­má­nyos or­vos­lást meg­ta­gadva, egy másik úton járva gyó­gyult ki rák­já­ból.

Húsevő baktérium támadta meg Nagy Adri szervezetét

Húsevő baktérium támadta meg Nagy Adri szervezetét

Össze­tört az or­vosi di­ag­nó­zis hal­la­tán. Ér­zé­se­i­ről és a gyó­gyu­lási fo­lya­mat­ról vall.

Össze­tört az or­vosi di­ag­nó­zis hal­la­tán. Ér­zé­se­i­ről és a gyó­gyu­lási fo­lya­mat­ról vall.

Orvosai tiltása ellenére is színpadra állt Rékasi Károly

Orvosai tiltása ellenére is színpadra állt Rékasi Károly

Noha a dok­to­rai sze­rint még nem jött el az ideje, hogy pó­di­umra áll­jon. A sztár­szí­nész más­ho­gyan dön­tött.

Noha a dok­to­rai sze­rint még nem jött el az ideje, hogy pó­di­umra áll­jon. A sztár­szí­nész más­ho­gyan dön­tött.

Összeomlott az orvosi diagnózis hallatán Tóth Gabi!

Összeomlott az orvosi diagnózis hallatán Tóth Gabi!

Sok­kot ka­pott!

A gyö­nyörű éne­kesnő szinte sok­kot ka­pott, ami­kor or­vosa kö­zölte vele a szo­morú hírt!

Életével játszott Kulka János!

Életével játszott Kulka János!

Az orvos sze­rint nem volt jó ötlet a re­pü­lőút.

A szí­nész alig fél éve ka­pott sú­lyos agyi in­fark­tust, mely­ből cso­dá­val ha­tá­ros módon fel­épült. A gyó­gyu­lás el­le­nére is ha­tal­mas koc­ká­za­tot vál­lalt a na­pok­ban...

Micsoda hiba: gyulladásnak nézték a térdszalagszakadást

Micsoda hiba: gyulladásnak nézték a térdszalagszakadást

A fi­a­tal fiú éle­tét örökre meg­vál­toz­tatta bal­esete. A tör­tén­tek óta azért küzd, hogy ő maga orvos le­gyen, és ne té­ved­jen...

A fi­a­tal fiú éle­tét örökre meg­vál­toz­tatta bal­esete. A tör­tén­tek óta azért küzd, hogy ő maga orvos le­gyen, és ne té­ved­jen...

Orvosi csoda mentheti meg a szívbetegeket Magyarországon!

Orvosi csoda mentheti meg a szívbetegeket Magyarországon!

A szív­ko­szo­rúér-be­teg­ség az egyik ve­zető ha­lá­lo­zási ok ha­zánk­ban. Egy for­ra­dalmi el­já­rás­sal azon­ban mos­tan­tól nem kell így len­nie...

A szív­ko­szo­rúér-be­teg­ség az egyik ve­zető ha­lá­lo­zási ok ha­zánk­ban. Egy for­ra­dalmi el­já­rás­sal azon­ban mos­tan­tól nem kell így len­nie...

Világbotrány: Előkerültek Diana hercegnő legtitkosabb orvosi leletei!

Világbotrány: Előkerültek Diana hercegnő legtitkosabb orvosi leletei!

A bi­zal­mas do­ku­men­tu­mo­kat egy nagy cég iro­dá­já­ban fe­lej­tet­ték...

A bi­zal­mas do­ku­men­tu­mo­kat egy nagy cég iro­dá­já­ban fe­lej­tet­ték...

Dárdai félti az egészségét: orvos fenyegeti

Dárdai félti az egészségét: orvos fenyegeti

Min­den meccs meg­vi­seli.

Min­den meccs meg­vi­seli. A német baj­nok­ság­ban szinte szár­nyaló Her­tha ma­gyar edzője úgy érzi, ebbe las­san be­le­be­teg­szik.

Orvosi bravúrnak köszönhetik életüket az ikrek

Orvosi bravúrnak köszönheti életét Sára és Lili

Spe­ci­á­lis mű­té­tet vé­gez­tek.

Egy spe­ci­á­lis mű­téti el­já­rás­nak kö­szön­he­tően egész­sé­ge­sen szü­let­tek meg az ikrek. A ki­csi­ket még édes­any­juk ha­sá­ban ope­rál­ták meg az or­vo­sok.

Dráma: Döntött az orvosbizottság Medveczky Ilona sorsáról!

Dráma: Döntött az orvosbizottság Medveczky Ilona sorsáról!

Az el­is­mert tánc­mű­vésznő élete de­cem­ber óta a feje te­te­jére állt! El­lop­ták a rok­kant­kár­tyá­ját, azóta bün­te­té­se­ket kap!

Nyíregyházi gyilkosság: vérlázító indokkal állt elő a román orvos

Nyíregyházi gyilkosság: vérlázító indokkal állt elő a román orvos

Több­ször vissza­uta­sí­totta a nyír­egy­házi édes­anya a ké­sőbbi fel­té­te­le­zett gyil­kosa kö­ze­le­dé­sét, ezt pedig nem tudta fel­dol­gozni.

Őrizetbe vették a rendőrök a hálapénzt követelő orvost!

Őrizetbe vették a rendőrök a hálapénzt követelő orvost!

310 ezer fo­rint­nyi eurót kö­ve­telt.

A dok­tor há­rom­száz­tíz­ezer fo­rint­nyi eurót kö­ve­telt, ál­do­zata vi­szont a zsa­ru­kat ri­asz­totta, s így ment át­adni a pénzt a kap­zsi se­bész­nek.

Nyíregyházi gyilkosság: ekkor döntenek a román orvos kiadatásáról!

Nyíregyházi gyilkosság: ekkor döntenek a román orvos kiadatásáról!

A bu­ka­resti leg­fel­sőbb bí­ró­ság ki­tűzte a nyír­egy­házi gyil­kos­ság­gal gya­nú­sí­tott orvos fel­leb­be­zé­sé­nek tár­gya­lá­sát.

Titkos bunkerébe csábította szeretőit a kegyetlen román orvos!

Titkos bunkerébe csábította szeretőit a kegyetlen román orvos!

A he­lyiek sze­rint több sze­re­tőt is tar­tott Dan. S.

A he­lyiek sze­rint több sze­re­tőt is tar­tott az a férfi, aki a gyanú sze­rint fejbe lőtt egy há­zas­párt.

Nyíregyházi gyilkosság: kiáll édesapja mellett az orvos lánya!

Kiáll édesapja mellett az orvos lánya!

Évek óta nem élt együtt csa­lád­já­val a nyír­egy­házi tra­gé­dia gya­nú­sí­tottja.

Bár évek óta nem élt együtt csa­lád­já­val a nyír­egy­házi tra­gé­dia gya­nú­sí­tottja, idő­seb­bik lánya nyíl­tan kiáll a férfi mel­lett.

Itt bujkált Kolozsváron a nyíregyházi gyilkosság gyanúsítottja

Itt bujkált Kolozsváron a nyíregyházi gyilkosság gyanúsítottja

Meg­írta bú­csú­le­ve­lét, majd ön­gyil­kos akart lenni Ro­má­ni­á­ban az orvos.

Szerelemről szó sem volt! Miért gyilkolt a román orvos?

Szerelemről szó sem volt! Miért gyilkolt a román orvos?

A kri­mi­no­ló­gus szak­értő sze­rint a Nyír­egy­há­zán gyil­koló orvos tet­té­nek semmi köze nincs az ér­zel­mek­hez...

Nyíregyházi tragédia: ezt akarta öngyilkossága előtt
a román orvos!

Nyíregyházi tragédia: ezt akarta öngyilkossága előtt a román orvos!

Meg­írta bú­csú­le­ve­lét majd ön­gyil­kos akart lenni Ro­má­ni­á­ban S. Dan.

Meg­írta bú­csú­le­ve­lét majd ön­gyil­kos akart lenni Ro­má­ni­á­ban S. Dan, aki azt mondta, hogy túl korán ér­kez­tek a rend­őrök ahhoz, hogy vé­gez­zen ma­gá­val. Terve előtt egy dol­got még meg akart tenni...

Nyíregyházi gyilkosság: Ezt mondta a bírónak az orvos!

Nyíregyházi gyilkosság: Ezt mondta a bírónak az orvos!

Ön­gyil­kos­sági szán­dék­kal me­ne­kült Ro­má­ni­ába a nyír­egy­házi gyil­kos­ság­gal gya­nú­sí­tott orvos.

Ön­gyil­kos­sági szán­dék­kal me­ne­kült Ro­má­ni­ába a nyír­egy­házi gyil­kos­ság­gal gya­nú­sí­tott orvos.

30 napon belül kiadják a románok a nyíregyházi gyilkost!

30 napon belül kiadják a románok a nyíregyházi gyilkost!

Élete vé­géig bör­tön­ben ma­rad­hat.

Nem lehet gond a ki­ada­tás, mivel az Eu­ró­pai Unión belül fog­ták el a gyil­kos sá­tor­al­ja­új­he­lyi tü­dő­gyó­gyász fő­or­vost.

Síbottal verte gyerekeit a kegyetlen nyíregyházi orvos!

Síbottal verte gyerekeit a kegyetlen nyíregyházi orvos!

Rend­kí­vül ag­resszív volt a csa­lád­já­val.

Is­me­rő­sei sze­rint az utóbbi idő­ben rend­kí­vül ag­resszív volt a csa­lád­já­val és a be­te­ge­i­vel is az az orvos, aki a gyanú sze­rint fejbe lőtt egy há­zas­párt.

Öngyilkosságra készült a nyíregyházi vérengzés gyanúsítottja

Öngyilkosságra készült a nyíregyházi vérengzés gyanúsítottja

Nem bírta fel­dol­gozni tet­tét a román ál­lam­pol­gár­ságú fő­or­vos.

Nem bírta fel­dol­gozni tet­tét az a román ál­lam­pol­gár­ságú fő­or­vos, aki a gyanú sze­rint fejbe lőtt egy há­zas­párt Nyír­egy­há­zán.