CÍMKE: 'orvos'

Ez lett a következménye Romániában az álorvosok működésének

Ez lett a következménye Romániában az álorvosok működésének

Az ügyész­ség el­len­őr­zé­se­ket vég­zett, mi­u­tán ki­rob­bant a se­bész­ként dol­gozó ál­or­vos bot­rá­nya.

Császármetszésért kapott hálapénzt az álnőgyógyász

Császármetszésért kapott hálapénzt az álnőgyógyász

Egy har­ma­dik ál­or­vos is le­bu­kott Ro­má­ni­á­ban, ő ál­lami kli­ni­kán dol­go­zott tíz éve nő­gyó­gyász­ként.

Szenzációs hír a májdaganatosoknak

Szenzációs hír a májdaganatosoknak

Ha­zánk­ban, a Sem­mel­weis Egye­te­men el­vé­gez­ték az első olyan si­ke­res te­rá­piát, ahol az ope­rál­ha­tat­lan da­ga­na­tot belső su­gár­te­rá­pi­á­val ke­zel­ték.

Ha­zánk­ban, a Sem­mel­weis Egye­te­men el­vé­gez­ték az első olyan si­ke­res te­rá­piát, ahol az ope­rál­ha­tat­lan da­ga­na­tot belső su­gár­te­rá­pi­á­val ke­zel­ték.

Döbbenet, ezért ölte meg az 5 hónapos gyereket a mostohaapa

Döbbenet, ezért ölte meg az 5 hónapos gyereket a mostohaapa

Az or­vo­sok meg­pró­bál­ták meg­men­teni a cse­csemő éle­tét, de saj­nos si­ker­te­le­nül. A kis­lány már ha­lott volt.

Infúzióra kötötték a magyar műsorvezetőt

Infúzióra kötötték a magyar műsorvezetőt

Barbi mo­so­lyogva fo­gadta or­vosa dön­té­sét...

Barbi mo­so­lyogva fo­gadta or­vosa dön­té­sét, aki egy kú­rá­val igye­ke­zett erőt ön­teni belé.

Elképesztő, mit mondott duzzadó melleiről a dögös ducimodell

Elképesztő, mit mondott duzzadó melleiről a dögös ducimodell

Már ak­ko­rára nőt­tek ido­mai, hogy or­vos­hoz kel­lett for­dul­nia.

Hi­he­tet­len, de már ak­ko­rára nőt­tek ido­mai, hogy or­vos­hoz kel­lett for­dul­nia. Óri­ási mel­lei fi­zi­kai fáj­dal­mat okoz­tak neki.

Kiderült, ezért került kórházba Benke Laci bácsi

Kiderült, ezért került kórházba Benke Laci bácsi

A 70 éves mes­ter­sza­kács a Mok­ká­ban árult el rész­le­te­ket. Ak­tu­á­lis hogy­lé­té­ről is be­szélt.

A 70 éves mes­ter­sza­kács a Mok­ká­ban árult el rész­le­te­ket. Ak­tu­á­lis hogy­lé­té­ről is be­szélt.

Ne higgyünk el mindent: tévhitek és az igazság az orvosi kutatásokról

Ne higgyünk el mindent: tévhitek és az igazság az orvosi kutatásokról

Ha nem aka­runk öre­gedni, elég va­csora után vö­rös­bort inni? Mi igaz és mi nem? A Ri­post ebben segít most.

Állandó fájdalom kínozza: Kulcsár Edina nem kaphat fájdalomcsillapítót

Állandó fájdalom kínozza: Kulcsár Edina nem kaphat fájdalomcsillapítót

A múlt­ban ke­zel­ték félre, emi­att je­len­leg is el­vi­sel­he­tet­len, nem szűnő fáj­dal­mak gyöt­rik.

Ajaj, nehezen gyógyul Kulcsár Edina

Ajaj, nehezen gyógyul Kulcsár Edina

A sztár­anyuka no­vem­ber kö­zepe óta be­te­ges­ke­dik. Na­gyon ne­he­zen javul az ál­la­pota. Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő most azt is el­mondta, mitől félt a leg­job­ban.

A sztár­anyuka no­vem­ber kö­zepe óta be­te­ges­ke­dik. Ne­he­zen javul az ál­la­pota.

Orvosnál járt Berki Krisztián, váratlan diagnózist kapott

Orvosnál járt Berki Krisztián, váratlan diagnózist kapott

Az izom­ce­leb a kedd esti élő vi­de­ó­já­ban szá­molt be a rész­le­tek­ről. Job­ban kell fi­gyel­nie ma­gára.

Az izom­ce­leb a kedd esti élő vi­de­ó­já­ban szá­molt be a rész­le­tek­ről. Job­ban kell fi­gyel­nie ma­gára.

Hihetetlen indokkal ment orvoshoz a néni, a doktor is elképedt

Hihetetlen indokkal ment orvoshoz a néni, a doktor is elképedt

Bár a hölgy meg­nyu­go­dott az ered­mény­től, nem sok­kal ké­sőbb már a rend­őr­sé­gen ta­lálta magát.

Bár a hölgy meg­nyu­go­dott az ered­mény­től, nem sok­kal ké­sőbb már a rend­őr­sé­gen ta­lálta magát.

Rosszul lett Emilio felesége, azonnal orvoshoz kellett vinni

Rosszul lett Emilio felesége, azonnal orvoshoz kellett vinni

Már rég­óta hasi fáj­dal­mai vol­tak.

Tina már napok óta hasi fáj­dal­makra pa­nasz­ko­dott.

Kezdjük megszokni az e-receptet! Mobilon is elérhető lesz a recept

Kezdjük megszokni az e-receptet! Mobilon is elérhető lesz a recept

Na­ponta 800 ezer e-re­cep­tet írnak.

Na­ponta 800 ezer e-re­cep­tet írnak, és egy év alatt több mint 176 mil­lió(!) elekt­ro­ni­kus re­cep­tet vál­tot­tak ki a ma­gya­rok.

Kiderült Adolf Hitler sötét titka, kitálalt az egykori orvosa

Kiderült Adolf Hitler sötét titka, kitálalt az egykori orvosa

Hip­nó­zis­nak ve­tet­ték alá.

Hit­lert az I. vi­lág­há­bo­rú­ban érte bal­eset, ez­után ke­zelte az orvos, aki min­dent ki­tá­lalt.

Őszintén vallott súlyos betegségéről Pokorny Lia

Őszintén vallott súlyos betegségéről Pokorny Lia

A szí­nésznő három hó­na­pig küz­dött...

A 46 éves szí­nésznő közel három hó­na­pon ke­resz­tül küz­dött sú­lyos be­teg­sé­gé­vel, gyul­ladt hang­szá­la­i­val.

Le kellett fújni a forgatást: színpadról vitték orvoshoz Ördög Nórát

Le kellett fújni a forgatást: színpadról vitték orvoshoz Ördög Nórát

Ördög Nó­rá­val meg­tör­tént az, ami min­den mű­sor­ve­zető rém­álma...

Ördög Nó­rá­val meg­tör­tént az, ami min­den mű­sor­ve­zető rém­álma...

Dráma a stúdióban, élő adásból vitték orvoshoz a TV2 sztárját!

Dráma a stúdióban, élő adásból vitték orvoshoz a TV2 sztárját!

A szí­nésznő rosszul lé­pett a pro­duk­ci­ója köz­ben, és annyira meg­sé­rült, hogy csak ne­he­zen tudta el­hagyni a szín­pa­dot.

Rubint Réka rosszul lett, mentősökre volt szükség

Rubint Réka rosszul lett, mentősökre volt szükség

Réka maga sem érti, mi tör­tént...

Réka maga sem érti, mi tör­tént pon­to­san azon a bi­zo­nyos for­ga­tá­son, ahol egyik pil­la­nat­ról a má­sikra át­élte a pok­lot. Min­denki meg­ijedt...

"Milyen hajlékony" - páciensei lábait nyitogatta a perverz orvos

"Milyen hajlékony" - páciensei lábait nyitogatta a perverz orvos

Csó­kol­gatta és fog­dosta a női pá­ci­en­seit.

Csó­kol­gatta és fog­dosta a női pá­ci­en­seit.

Meztelenül az orvosi szobában, rányitottak a sportolónőre

Meztelenül az orvosi szobában, rányitottak a sportolónőre

Az orosz Ju­lija Ju­sa­kova vizs­gá­latra várt az or­vosi szo­bá­ban, ami­kor ki­nyílt az ajtó.

Az orosz Ju­lija Ju­sa­kova vizs­gá­latra várt az or­vosi szo­bá­ban, ami­kor ki­nyílt az ajtó.

Egy féreg növekedett a férfi agyában, de ő észre sem vette

Egy féreg növekedett a férfi agyában, de ő észre sem vette

Nem tűnt fel neki.

Nem tűnt fel neki, mert nem ér­zett sem­mi­lyen fáj­dal­mat.

Döbbenetes orvosi hiba miatt halhatott meg a fiatal magyar birkózó

Döbbenetes orvosi hiba miatt halhatott meg a fiatal magyar birkózó

Egy durva sza­bály­ta­lan­ság okoz­hatta egy fi­a­tal spor­toló ha­lá­lát a 17 éves Rózsa György edzés köz­ben esett össze...

Sokkoló módszer: Élve temeti el pácienseit az ukrán orvos

Sokkoló módszer: Élve temeti el pácienseit az ukrán orvos

Az egészre az­után de­rült fény, hogy a fa­lubé­liek 12 üres ko­por­sóra buk­kan­tak a kör­nyé­ken.

Az egészre az­után de­rült fény, hogy a fa­lubé­liek 12 üres ko­por­sóra buk­kan­tak a kör­nyé­ken.

Sokkot kapott az orvos, amikor belenézett a nyugdíjas fülébe

Sokkot kapott az orvos, amikor belenézett a nyugdíjas fülébe

Az orvos elő­ször nem is akarta el­hinni, mit lát.

Az orvos elő­ször nem is akarta el­hinni, mit lát.

Hánytak a diákok a gólyatáborban, az ÁNTSZ is kivonult

Hánytak a diákok a gólyatáborban, az ÁNTSZ is kivonult

Egye­lőre nem tudni a rosszu­lét okát.

Egye­lőre nem tudni a rosszu­lét okát. Már órák óta vizs­gál­ják a fi­a­ta­lo­kat.

Magyar édesanya könyörög a gyermeke életéért

Könyörög a magyar anya, hogy ne kapcsolják le a gépről a gyerekét

Óri­ási vi­hart ka­var­tak a mon­da­tai.

Óri­ási vi­hart ka­vart az in­ter­ne­ten egy édes­anya posztja. "Le sze­ret­nék kap­csolni a lé­le­gez­te­tő­gép­ről..."

Csak egy magyar orvos volt képes a bravúrra!

Világszenzáció: csak egy magyar orvos volt képes a bravúrra!

Egye­dül­álló, ma­gyar mód­szer­rel haj­tott végre or­vosi bra­vúrt dr. Hudák Ist­ván ideg­se­bész Bang­la­des­ben.

Egye­dül­álló, ma­gyar mód­szer­rel haj­tott végre or­vosi bra­vúrt dr. Hudák Ist­ván ideg­se­bész Dél-Ázsi­á­ban, Bang­la­des­ben, ahol egy fe­jük­nél össze­nőtt szi­ámi iker­pár szét­vá­lasz­tá­sán dol­go­zik egy ma­gyar or­vos­cso­port. Tö­ké­le­tes az együtt­mű­kö­dés, hi­he­tet­le­nül jól ha­lad­nak.

Botrány a rendelőben, lebukott a perverz orvos

Botrány a rendelőben, lebukott a perverz orvos

Nem volt haj­landó csak úgy re­cep­tet fel­írni nő­be­te­ge­i­nek. Dur­ván ki­hasz­nálta pá­ci­en­seit.

Nem volt haj­landó csak úgy re­cep­tet fel­írni nő­be­te­ge­i­nek. Dur­ván ki­hasz­nálta pá­ci­en­seit.

Felfoghatatlan, 12-szer erőszakolta meg orvosa az ájult nőt

Felfoghatatlan, 12-szer erőszakolta meg orvosa az ájult nőt

A nőt egy éj­szaka alatt több­ször is meg­erő­sza­kolta, ki­hasz­nálva azt, hogy te­he­tet­le­nül fe­küdt.

A nőt egy éj­szaka alatt több­ször is meg­erő­sza­kolta, ki­hasz­nálva azt, hogy te­he­tet­le­nül fe­küdt.

Agyonszúrtak egy orvost a rendelőjében, a kislánya is végignézte

Agyonszúrtak egy orvost a rendelőjében, a kislánya is végignézte

Egy 26 éves szo­má­liai mig­ráns ron­tott be egy offen­burgi or­vosi ren­de­lőbe...

Orvosnál járt a magyar rapper, mostantól ezt kell viselnie

Orvosnál járt a magyar rapper, mostantól ezt kell viselnie

Cur­tis mos­ta­ná­ban job­ban oda­fi­gyel az egész­sé­gére. Sze­ren­csére csak ki­sebb prob­lé­mái van­nak.

Aggasztó fotó, a kórházból posztolt Kisó

Aggasztó fotó, a kórházból posztolt Kisó

Fáj­dal­mas pil­la­na­to­kat élt át.

Fáj­dal­mas pil­la­na­to­kat élt át. Or­vosi se­gít­ségre is szük­sége volt.

A rendőrök se értik, gyanús körülmények között halt meg a népszerű orvos

A rendőrök se értik, gyanús körülmények között halt meg a népszerű orvos

Bi­cik­lire szállt, majd egy vá­rat­lan pil­la­nat­ban hol­tan esett össze. Még nem tudni, ki tá­madt rá.

Aggasztó, nincs jól a nagybeteg Székhelyi József

Aggasztó, nincs jól a nagybeteg Székhelyi József

Ko­moly óra­rend sze­rint jár or­vos­hoz. Úgy érzi, szer­ve­zete egyre ne­he­zeb­ben bir­kó­zik meg a gyil­kos kór­ral.

Ko­moly óra­rend sze­rint jár or­vos­hoz. Úgy érzi, szer­ve­zete egyre ne­he­zeb­ben bir­kó­zik meg a gyil­kos kór­ral.

Nyíregyházi horrorgyilkosság: ez vár a kegyetlen román orvosra

Nyíregyházi horrorgyilkosság: ez vár a kegyetlen román orvosra

Til­tott fegy­ver­tar­tá­sért közel két éve ül a ko­lozs­vári bör­tön­ben a Nyír­egy­há­zán vér­für­dőt ren­dező S. Dan.

Nem ismerte fel az ügyeletes az infarktust, az utcán halt meg a beteg

Nem ismerte fel az ügyeletes a szívinfarktust, másnap az utcán halt meg a beteg

Min­den­féle vizs­gá­lat nél­kül ideg­be­csí­pő­dést ál­la­pí­tott meg az orvos a 73 éves be­te­gé­nél...

Felháborító dolgok derültek ki a hálapénz miatt börtönre ítélt magyar orvosról

Felháborító dolgok derültek ki a hálapénz miatt börtönre ítélt magyar orvosról

Egy bu­da­pesti or­vost két év le­töl­tendő bör­tönre ítélt a bí­ró­ság...

Egy bu­da­pesti or­vost két év le­töl­tendő bör­tönre ítélt a bí­ró­ság, mert kap­zsin kö­ve­telte a há­la­pénzt...

Az elmebaj jeleit produkálja? Orvosi kivizsgálás vár Alekoszra

Az elmebaj jeleit produkálja? Orvosi kivizsgálás vár Alekoszra

Az egy­kori re­a­li­tysz­tár úgy dön­tött, véget vet a ta­lál­ga­tá­sok­nak.

Az egy­kori re­a­li­tysz­tár úgy dön­tött, véget vet a ta­lál­ga­tá­sok­nak, és ki­de­ríti, mi­lyen be­teg­sé­gek­kel küzd.

Kiderült Jacko apjának legsötétebb titka, szörnyű, mit művelt a fiával

Kiderült Jacko apjának legsötétebb titka, szörnyű, mit művelt a fiával

Mi­chael Jack­son egy­kori or­vosa, Con­rad Mur­ray so­káig hall­ga­tott a sztár gye­rek­ko­rá­nak leg­ré­me­sebb fe­je­ze­té­ről.

Fájdalmas baleset érte Sebestyén Balázst: szörnyű, ami vele történt

Fájdalmas baleset érte Sebestyén Balázst: szörnyű, ami vele történt

A nép­szerű mű­sor­ve­zető a Ba­lázs­ék­ban szá­molt be a fáj­dal­mas rész­le­tek­ről.

Meglepő, honnan jött a kór, rendkívüli állapot a szomszédban

Meglepő, honnan jött a kór, rendkívüli állapot a szomszédban

Hir­te­len meg­nőtt a ka­nya­rós be­te­gek száma Sz­lo­vá­ki­á­ban. Meg­lepő. de a fer­tő­zés Nagy-Bri­tan­nia felől ér­ke­zett.

Hir­te­len meg­nőtt a ka­nya­rós be­te­gek száma Sz­lo­vá­ki­á­ban. Meg­lepő. de a fer­tő­zés Nagy-Bri­tan­nia felől ér­ke­zett.

Tehetetlenek az orvosok: nem tudják, mi a baja a magyar sportolónak

Tehetetlenek az orvosok: nem tudják, mi a baja a magyar sportolónak

Ti­tok­za­tos kór tá­madta meg a ki­lenc­sze­res vi­lág­baj­nok szer­ve­ze­tét.

Ti­tok­za­tos kór tá­madta meg a ki­lenc­sze­res vi­lág­baj­nok szer­ve­ze­tét. Így érzi most magát.

Sokkoló hírt közölt orvosa Várkonyi Andival

Sokkoló hírt közölt orvosa Várkonyi Andival

A mű­sor­ve­zető na­gyon meg­ijedt.

A FEM3 Cafe mű­sor­ve­ze­tője reg­ge­lente mo­soly­gó­san kö­szönti a né­ző­ket. Pedig mint ki­de­rült, hó­na­pok óta na­gyon ko­moly szív­rit­mus­za­var­ral küzd.

Megint orvosi kezelés alatt áll Benke Laci bácsi

Megint orvosi kezelés alatt áll Benke Laci bácsi

Pró­bál op­ti­mista lenni.

Ta­va­lyi fer­tőző gyul­la­dá­sos be­teg­sége után újra or­vosi ke­ze­lés alatt áll a nép­szerű sza­kács.

Zalatnay Sarolta megkapta a diagnózist, ezt mondta az orvosa!

Zalatnay Sarolta megkapta a diagnózist, ezt mondta az orvosa!

Ti­zen­hat évvel ez­előtt küz­dött meg a da­ga­na­tos be­teg­ség­gel.

Az éne­kesnő ti­zen­hat évvel ez­előtt küz­dött meg a da­ga­na­tos be­teg­ség­gel, most egy fe­lül­vizs­gá­la­ton meg­lepő ered­ményt ka­pott.

Más anyának adta oda a szülészorvos a gyereket

Más anyának adta oda a szülészorvos a gyereket

Egy 85 éves spa­nyol orvos pe­ré­vel a fi­gye­lem kö­zép­pont­jába ke­rült a hír­hedt spa­nyol "ba­ba­lo­pási bot­rány".

Egy 85 éves spa­nyol orvos pe­ré­vel a fi­gye­lem kö­zép­pont­jába ke­rült a hír­hedt spa­nyol "ba­ba­lo­pási bot­rány". A becs­lé­sek sze­rint több tíz­ezer cse­cse­mőt adtak más szü­lők­nek az iga­ziak he­lyett az el­múlt év­ti­ze­dek­ben Spa­nyol­or­szág­ban.

Kétségbeesett a magyar sztárszínésznő, orvoshoz kellett mennie

Kétségbeesett a magyar sztárszínésznő, orvoshoz kellett mennie

Bán­sági Il­dikó szinte sosem beteg.

Bán­sági Il­dikó büszke arra, hogy csak néha beteg, most vi­szont meg­né­mult.

Szándékosan nem az igazi anyának adta a gyereket a szülészorvos

Szándékosan nem az igazi anyának adta a gyereket a szülész

A héten Mad­rid­ban bí­ró­ság elé ál­lí­ta­nak egy 85 éves or­vost, aki­ről ki­de­rült, hogy el­ra­bolt az any­já­tól egy cse­cse­mőt 50 éve.

Meglepő fordulat a gyilkos orvos ügyében

Meglepő fordulat a gyilkos orvos ügyében

656 beteg halt meg az orvos miatt, mégis meg­úsz­hatja a bör­tönt.

656 beteg halt meg az orvos miatt, mégis meg­úsz­hatja a bör­tönt.

Sokkot kapott az orvos, amikor meglátta a csecsemő hasi ultrahangját

Sokkot kapott az orvos, amikor meglátta a csecsemő hasi ultrahangját

Fe­le­lőt­len anyja 3 éves test­vé­rére bízta a mind­össze 37 napos kis­ba­bát. Óri­ási hiba volt.

Rendelőjében verte össze a bécsi orvost egy szír migráns

Rendelőjében verte össze a bécsi orvost a szír migráns

Még min­dig sok­kos az ál­la­pota...

Több nap­pal a tör­tén­tek után is sok­kos ál­la­pot­ban van az a bécsi orvos, akit egy 40 éves szír be­ván­dorló tá­ma­dott meg a ren­de­lő­jé­ben.

Győzike gyászol: támaszát vesztette el

Győzike gyászol: támaszát vesztette el

A roma show­man a kö­zös­ségi ol­da­lon bú­csú­zott attól a férfi­től, aki min­dig tá­mo­gatta és aki­nek na­gyon sokat kö­szön­het.

A roma show­man a kö­zös­ségi ol­da­lon bú­csú­zott attól a férfi­től, aki min­dig tá­mo­gatta és aki­nek na­gyon sokat kö­szön­het.

Óriási dudort fedezett fel a testén Szabó Ádám: itt a diagnózis!

Óriási dudort fedezett fel a testén Szabó Ádám: itt a diagnózis!

Nagy fáj­dal­mai vol­tak.

Nagy fáj­dal­mai vol­tak, ezért a har­mo­ni­kás azon­nal or­vos­hoz for­dult.

Orvosa sem vette észre, hogy a tinilány terhes: másnap megszülte a babát

Orvosa sem vette észre, hogy a tinilány terhes: másnap megszülte a babát

Det­ti­nek, a 17 éves ti­ni­nek fo­galma sem volt róla, hogy ő ter­hes. Ret­te­ne­te­sen fájt a hasa, ezért men­tőt hí­vott, vizs­gá­lat köz­ben kis­lányt szült.

Nagy a baj? Orvosi segítséget kért a magyar sztárénekesnő

Nagy a baj? Orvosi segítséget kért a magyar sztárénekesnő

A három gyer­me­kes Szan­di­ról köz­tu­dott, hogy egész­ség­má­niás. De most nagy fáj­dal­mai vol­tak.

A három gyer­me­kes Szan­di­ról köz­tu­dott, hogy egész­ség­má­niás. De most fáj­dal­mai vol­tak.

Elárulta a német orvos, miért nem hajlandó többet migránsokat ellátni

Elárulta a német orvos, miért nem hajlandó többet migránsokat ellátni

Egy német orvos azt ál­lítja, hogy az el­múlt három év tel­je­sen ki­ké­szí­tette.

Elege lett! Egy német orvos azt ál­lítja, hogy az el­múlt három év tel­je­sen ki­ké­szí­tette.

Végre öröm érte a szívbeteg Boros Lajost

Végre öröm érte a szívbeteg Boros Lajost

A két le­gen­dás rá­diós kö­zött jó ideje fa­gyos volt a vi­szony.

A két le­gen­dás rá­diós kö­zött jó ideje fa­gyos volt a vi­szony, de most va­lami meg­vál­to­zott. Lali ki­rályt bol­doggá tette né­hány te­le­fon­hí­vás.

Babaváró bulivá alakult A Nagy Duett

Babaváró bulivá alakult A Nagy Duett

A show ké­szí­tői min­denre fel­ké­szül­tek...

A show ké­szí­tői min­denre fel­ké­szül­tek: az élő műsor ideje alatt a ku­lisszák mö­gött egy or­vosi stáb is ké­szen­lét­ben áll.

Nem kérhet pénzt az orvos azért, ha házhoz megy

Nem kérhet pénzt az orvos azért, mert házhoz megy a betegéhez

Más a tör­vény, más a gya­kor­lat. Sokan azt hi­szik, ug­rál­tat­hat­ják a dokit éjjel-nap­pal, de annak csak mun­ka­idő­ben kell el­lát­nia a be­te­get.

Más a tör­vény, más a gya­kor­lat. Sokan azt hi­szik, ug­rál­tat­hat­ják a dokit éjjel-nap­pal, de annak csak mun­ka­idő­ben kell el­lát­nia a be­te­get. Rá­adá­sul a ma­gyar­or­szági tör­vény az orvos szá­mára nem teszi le­he­tővé sem­mi­lyen díj fel­szá­mo­lá­sát.

Elsápadtak az orvosok, amikor meglátták a 44 éves nő röntgenét

Elsápadtak az orvosok, amikor meglátták a 44 éves nő röntgenét

Az or­vo­sok szeme lát­tára tűnt el a nő csontja.

Az or­vo­sok szeme lát­tára tűnt el a nő csontja.

Rejtélyes haláleset a Honvédkórházban, szörnyű halált halt a nő!

Rejtélyes haláleset a Honvédkórházban, szörnyű halált halt a nő!

Az asszony há­zi­or­vosa kö­ve­teli, hogy a kór­ház in­dít­son belső vizs­gá­la­tot a ha­lál­eset ügyé­ben, ám erre az in­téz­mény nem haj­landó.

Bódi Guszti rejtélyes betegség miatt fordult orvoshoz

Bódi Guszti rejtélyes betegség miatt fordult orvoshoz

A mu­la­tós sztár az­után érezte, hogy va­lami nincs rend­ben, mi­u­tán ha­za­tért thai­földi nya­ra­lá­sá­ról.

A mu­la­tós sztár az­után érezte, hogy va­lami nincs rend­ben, mi­u­tán ha­za­tért thai­földi nya­ra­lá­sá­ról.

Hihetetlen gyógyulás: az orvosát is sokkolta a magyar sztársportoló

Hihetetlen gyógyulás: az orvosát is sokkolta a magyar sztársportoló

Sof­ron Ist­ván már na­gyon várja a hazai jég­ko­rong-vi­lág­baj­nok­sá­got.

Sof­ron Ist­ván már na­gyon várja a hazai jég­ko­rong-vi­lág­baj­nok­sá­got.

Élete végéig gyógyszert kell szednie Klapka fiának

Élete végéig gyógyszert kell szednie Klapka fiának

A fi­a­tal fiú élete tel­je­sen tönk­re­ment az el­múlt évek­ben. Egész­ségi ál­la­pota meg­rom­lott.

A fi­a­tal fiú élete tel­je­sen tönk­re­ment az el­múlt évek­ben. Egész­ségi ál­la­pota meg­rom­lott.

Magyar orvosok választják szét a bangladesi sziámi ikreket

Ilyen még nem volt, magyar orvosok választják szét a bangladesi sziámi ikreket

Ma­gyar or­vo­so­kon a világ szeme: még idén sze­ret­nék be­fe­jezni a mű­tét­so­ro­za­tot.

Bizonyító erejű fotó, életveszélybe sodorta magát Bódi Sylvi

Bizonyító erejű fotó, életveszélybe sodorta magát Bódi Sylvi

Ra­jon­gói is ag­gód­tak!

Az egy­kori mo­dellt arra kérik ra­jon­gói, le­gyen meg­fon­tol­tabb!

Itt a vége: Elvonóra kötelezték Győzikét

Itt a vége: Elvonóra kötelezték Győzikét

Évek óta szedi ma­rok­számra a gyógy­sze­re­ket...

Évek óta szedi ma­rok­számra a gyógy­sze­re­ket, mára pedig olyan sú­lyossá vált a füg­gő­sége, hogy lépni kel­lett.

Hatalmas károkat okozott a kisfiúnak a neves magyar orvos

Hatalmas károkat okozott a kisfiúnak a neves magyar orvos

A 7 éves fi­ú­nak agy­sejt­jei hal­tak el...

A 7 éves Be­nett­nek a téves di­ag­nó­zis és a fe­les­le­ges műtét miatt agy­sejt­jei hal­tak el...

Hízása miatt életveszélyben van a magyar sztár

Hízása miatt életveszélyben van a magyar sztár

Lajsz And­rás húsz kilót sze­dett fel, az utóbbi más­fél évben öt­ször volt kór­ház­ban.

Lajsz And­rás húsz kilót sze­dett fel, az utóbbi más­fél évben öt­ször volt kór­ház­ban. A Gu­i­ness-re­kor­der mi­xer­nek négy szív­in­fark­tusa volt.

Durva dolgot tett a szekszárdi orvos, feljelentést tesz a magyar sztár!

Durva dolgot tett a szekszárdi orvos, feljelentést tesz a magyar sztár!

A hí­res­ség fel­há­bo­ro­dott a kór­házi dol­gozó vi­sel­ke­dé­sén, kö­zös­ségi ol­da­lán fa­kadt ki.

Kiderült az ijesztő diagnózis: Daganattal operálták Delhusa Gjont!

Kiderült az ijesztő diagnózis: Daganattal operálták Delhusa Gjont!

Az éne­kes végre el­árulta, miért volt szük­sége azon­nali mű­tétre! Ko­mo­lyabb volt a baj, mint azt bárki is hitte!

Rémisztő diagnózis, gyógyíthatatlan betegségben szenved Demcsák Zsuzsa

Rémisztő diagnózis, gyógyíthatatlan betegségben szenved Demcsák Zsuzsa

Az egy­kori mű­sor­ve­zető elő­ször be­szélt nyíl­tan a nehéz té­má­ról.

Az egy­kori mű­sor­ve­zető elő­ször be­szélt nyíl­tan a nehéz té­má­ról.

Altatás nélkül műtötték meg Aleskát!

Altatás nélkül műtötték meg Aleskát!

Kel­le­met­len per­ce­ket kel­lett át­él­nie a csi­nos spor­to­ló­nő­nek, mind­ezt el­vi­selte, a szép­ség ér­de­ké­ben. Meg­pró­bál­ta­tá­sa­i­ról me­sélt!

Kel­le­met­len per­ce­ket kel­lett át­él­nie a csi­nos spor­to­ló­nő­nek, mind­ezt el­vi­selte, a szép­ség ér­de­ké­ben.

Őrült új trend terjed, ezt művelik nemi szervükkel a nők

Őrült új trend terjed, ezt művelik nemi szervükkel a nők

El­ké­pesztő összegbe kerül.

El­ké­pesztő összeg üti a plasz­ti­kai se­bé­szek mar­kát!

Nem tudják az orvosok, mi a baja Andor Évának

Tehetetlenek az orvosok: nem tudják, mi a baja a TV2 sztárjának

So­káig a sö­tét­ben ta­po­ga­tóz­tak.

Or­vos­tól or­vos­hoz járt Andor Éva, hogy ki­de­rítse, mi okoz­hatja erős láb­fáj­dal­mát.

Holtan esett össze a műszak végén az orvos, nem tudtak segíteni rajta

Holtan esett össze a műszak végén az orvos, nem tudtak segíteni rajta

A tra­gi­kus sorsú férfi 40 em­bert ke­zelt ha­lála előtt.

A tra­gi­kus sorsú férfi vég­zett az éj­sza­kai ügye­let­tel, majd még egy mű­sza­kot el­vál­lalt. Ez­után vesz­tette éle­tét.

Felesége fékezte meg a piálásban Nagy Ferót!

Felesége fékezte meg a piálásban Nagy Ferót!

Ha eset­leg a nem­zet csó­tá­nya nem tudná a mér­té­ket, neje azon­nal em­lé­kez­teti arra, mit ta­ná­csolt neki az orvos!

Ha eset­leg a nem­zet csó­tá­nya nem tudná a mér­té­ket, neje azon­nal em­lé­kez­teti arra, mit ta­ná­csolt neki az orvos!

Orvosi segítséget kért Gesztesi Károly

Orvosi segítséget kért Gesztesi Károly

Gesz­tesi Ká­roly tisz­tán akart látni, és mos­tanra ki­de­rült az igaz­ság.

Gesz­tesi Ká­roly tisz­tán akart látni, és mos­tanra ki­de­rült az igaz­ság.

Szívműtét helyett csak váratták a budapesti asszonyt, belehalt

Szívműtét helyett csak váratták a budapesti asszonyt, belehalt

Már nem tud­tak rajta se­gí­teni.

Egy 58 éves asszony­nak szív­mű­tétre lett volna szük­sége, de a Hon­véd­kór­ház órá­kig vá­ratta.

Rettegnek az orvosok, újabb halálos áldozata van az influenzának

Rettegnek az orvosok, újabb halálos áldozata van az influenzának

Több ember is ál­do­za­tul esett már az auszt­rál influ­en­zá­nak, most a vírus Ír­or­szág­ban ütötte fel a fejét.

Több ember is ál­do­za­tul esett már az auszt­rál influ­en­zá­nak, most a vírus Ír­or­szág­ban ütötte fel a fejét. Az or­vo­sok tar­ta­nak a ha­lá­los influ­en­zá­tól, ugyanis a meg­be­te­ge­dé­sek szám az el­múlt egy hét­ben meg­dup­lá­zó­dott.