CÍMKE: 'orvos'

Orvosi segítségre szorul Nagy Feró

Orvosi segítségre szorul Nagy Feró

A Be­at­rice front­em­be­ré­nek a tér­dét már fél éve ope­rál­ták, ám még min­dig nem az igazi. Or­vo­sá­val fo­lya­ma­to­san dol­goz­nak, hogy újra a régi le­hes­sen.

A Be­at­rice front­em­be­ré­nek a tér­dét már fél éve ope­rál­ták, ám még min­dig nem az igazi.

Az orvosok is elképedtek attól, ami a fejfájós férfi koponyájába került

Az orvosok is elképedtek attól, ami a fejfájós férfi koponyájába került

Ele­inte azt hit­ték, hogy sztró­kot ka­pott.

Ele­inte azt hit­ték, hogy sztró­kot ka­pott, de va­lami sok­kal döb­be­ne­te­sebb­ről volt szó.

Hosszú kezelés vár Majkára a következő hetekben

Hosszú kezelés vár Majkára a következő hetekben

Majka elő­ször jú­ni­us­ban egy dupla, telt házas bu­da­pesti bulin be­szélt nyil­vá­no­san arról, hogy ko­moly baj van...

Majka elő­ször jú­ni­us­ban egy dupla, telt házas bu­da­pesti bulin be­szélt nyil­vá­no­san arról, hogy ko­moly baj van...

Bevallotta, orvosok segítettek Demcsák Zsuzsán

Bevallotta, orvosok segítettek Demcsák Zsuzsán

So­káig a plusz­ki­lók­kal.

A mű­sor­ve­zető so­káig küz­dött pajzs­mi­rigy­be­teg­sége miatt a plusz­ki­lók­kal.

Nem gondol a betegségére: egyre jobban van Zana József

Nem gondol a betegségére: egyre jobban van Zana József

A szí­nészt agy­ér­görccsel szál­lí­tot­ták múlt héten kór­házba, ám azóta már ven­dé­ge­ket fo­ga­dott ott­ho­ná­ban.

A szí­nészt agy­ér­görccsel szál­lí­tot­ták múlt héten kór­házba.

Rosszullétek kínozzák a magyar sztár feleségét, orvosok vizsgálják!

Rosszullétek kínozzák a magyar sztár feleségét, orvosok vizsgálják!

A köz­ked­velt ma­gyar éne­kes ked­vese nem­rég szült, azóta pedig ren­ge­teg­szer szé­dül.

Kiderült, újabb orvosi beavatkozás vár a magyar énekesre

Kiderült, újabb orvosi beavatkozás vár a magyar énekesre

Za­var­ják a ke­sze­ku­sza fogai.

Gájer Bá­lin­tot na­gyon za­var­ják a ke­sze­ku­sza fogai, ezért el­dön­tötte, hogy meg­csi­nál­tatja őket.

Botrány a kórházban: 25 beteggel végzett az orvos

Botrány a kórházban: 25 beteggel végzett az orvos

Az ame­ri­kai orvos ál­lítja, csak se­gí­teni akart a hal­dok­ló­kon.

Az ame­ri­kai orvos ál­lítja, csak se­gí­teni akart a hal­dok­ló­kon.

Durva, mit csinált a várandós Tóth Gabi

Durva, mit csinált a várandós Tóth Gabi

Az arany­hangú éne­kesnő ext­rém prog­ra­mon vett részt. Hiába a ter­hes­ség, Tóth Gabit bi­zony hajtja a vére. De ter­mé­sze­te­sen az or­vosa min­den­ről tu­dott!

Az arany­hangú éne­kesnő ext­rém prog­ra­mon vett részt. Hiába a ter­hes­ség, Gabit bi­zony hajtja a vére. Ter­mé­sze­te­sen az or­vosa min­den­ről tu­dott!

Meglepő, ezért volt szüksége orvosi beavatkozásra Tatár Csillának

Meglepő, ezért volt szüksége orvosi beavatkozásra Tatár Csillának

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető el­árulta, mi volt az igazi oka annak, hogy fog­sza­bály­zót ka­pott.

Pénzt gyűjtenek a sziámi ikrek műtétjére

Pénzt gyűjtenek a sziámi ikrek műtétjére

Szinte min­den adott a bang­la­desi szi­ámi ikrek szét­vá­lasz­tá­sá­hoz.

Szinte min­den adott a bang­la­desi szi­ámi ikrek szét­vá­lasz­tá­sá­hoz: túl van­nak az elő­ké­szítő mű­té­te­ken, egész­ség­ügyi­leg min­den rend­ben a gye­re­kek­kel.

Sokkot kapott az orvos: szörnyű, mit húztak ki a nő füléből

Sokkot kapott az orvos: szörnyű, mit húztak ki a nő füléből

Az 50 éves nőnek foly­ton zú­gott a füle, ezért for­dult or­vos­hoz.

Az 50 éves nőnek foly­ton zú­gott a füle, ezért for­dult or­vos­hoz.

Házilag akarta gyógyítani az égési sérülést, rosszul járt - durva fotó

Házilag akarta gyógyítani az égési sérülést, rosszul járt - durva fotó

Forró olaj fröccsent egy nő ke­zére a kony­há­ban, há­zi­lag akarta ke­zelni.

Forró olaj fröccsent egy nő ke­zére a kony­há­ban, a sé­rü­lést pedig há­zi­lag akarta or­vo­solni, fog­krém­mel. Ám a csú­nya sé­rü­lés nem akart el­múlni egy­ál­ta­lán. A nő végül or­vos­hoz for­dult, aki meg­örö­kí­tette pá­ci­ense ka­taszt­ro­fá­lis öt­le­tét.

Fotók a véres balesetről: kórházba rohant fiával a magyar sztáranyuka

Fotók a véres balesetről: kórházba rohant fiával a magyar sztáranyuka

Kisfia, Nim­ród az arcán, a szem­hé­ján sé­rült meg.

Kisfia, Nim­ród az arcán, a szem­hé­ján sé­rült meg.

Kórházi ágyáról jelentkezett be Csonka András

Kórházi ágyáról jelentkezett be Csonka András

Nem kez­dő­dött va­lami jól a reg­gele.

Nem kez­dő­dött va­lami jól a szí­nész reg­gele pén­te­ken. A kór­ház­ban kezdte a napot.

Hirtelen rosszul lett, ügyeletben halt szörnyet a bihari háziorvos

Hirtelen rosszul lett, ügyeletben halt szörnyet a bihari háziorvos

A férfi azért vál­lalt plusz ügye­leti na­po­kat, hogy nyug­dí­ját ki­egé­szítse, ám pén­te­ken rosszul lett.

Tóth Gabi megkapta babája genetikai leleteit: itt a diagnózis

Tóth Gabi megkapta babája genetikai leleteit: itt a diagnózis

Be­szá­molt a hí­rek­ről.

Az arany­hangú éne­kesnő az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be a hí­rek­ről.

Arra kérte páciensét az orvos, hogy vegye le a ruháját, fegyelmi eljárás indult ellene

Arra kérte páciensét az orvos, hogy vegye le a ruháját, fegyelmi eljárás indult ellene

Az ang­liai Staffords­hire-ben rassziz­mus­sal vá­dol­nak egy or­vost.

Az ang­liai Staffords­hire-ben rassziz­mus­sal vá­dol­nak egy or­vost.

Utcai verekedésbe keveredett Pumped Gabó: az orvosnál kötött ki

Utcai verekedésbe keveredett Pumped Gabó: az orvosnál kötött ki

A ma­gyar celeb csú­nyán meg­sé­rült. Mi­u­tán el­lát­ták, fotót is ké­szí­tett.

Rosszabb a helyzet, mint hittük: baj van Lajcsi egészségével

Rosszabb a helyzet, mint hittük: baj van Lajcsi egészségével

Laj­csit nem­rég a mentő vitte el.

Laj­csit nem­rég a mentő vitte el, és úgy tűnik, egy da­ra­big még szük­sége lesz az or­vo­sokra.

Az orvos szava is elakadt attól, amit a betege fülében talált

Az orvos szava is elakadt attól, amit a betege fülében talált

A pá­ci­ens fur­csa, visz­kető ér­zésre pa­nasz­ko­dott. Azt mondta olyan, mintha va­lami mász­kálna a fü­lé­ben.

A pá­ci­ens fur­csa, visz­kető ér­zésre pa­nasz­ko­dott. Azt mondta olyan, mintha va­lami mász­kálna a fü­lé­ben.

Sokkot kapott az orvos, amikor meglátta a páciens kontaktlencsés szemét

Sokkot kapott az orvos, amikor meglátta a páciens kontaktlencsés szemét

Nem vé­let­le­nül mond­ják, hogy a kon­takt­len­csét ki kell venni éj­sza­kára!

Nem vé­let­le­nül mond­ják min­dig, hogy a kon­takt­len­csét ki kell venni éj­sza­kára!

Időzített bomba: szörnyű diagnózist közölt az orvosa Balázs Palival

Időzített bomba: szörnyű diagnózist közölt az orvosa Balázs Palival

A nép­szerű éne­kes élete leg­ne­he­zebb idő­sza­kán van túl. Egy sé­rü­lés majd­nem de­rékba törte az ál­mait.

Felháborító, ezt tette egy orvos a repülőgépen

Felháborító, ezt tette egy orvos a repülőgépen

A uta­zók sze­rint ag­resszív volt.

A uta­zók sze­rint ag­resszív volt és ke­zel­he­tet­len. Rá­adá­sul, menet köz­ben ki akarta nyitni a re­pülő aj­ta­ját is... To­vábbi rész­le­tek a cikk­ben.

Barátnőjéért aggódhat Király Viktor, orvosra is szükség lehet

Barátnőjéért aggódhat Király Viktor, orvosra is szükség lehet

A Ha­tos­lottó-sor­so­lás há­zi­asszo­nya kel­le­met­len be­teg­ség­gel küzd. Nin­csen jól.

A Ha­tos­lottó-sor­so­lás há­zi­asszo­nya kel­le­met­len be­teg­ség­gel küzd.

Újabb kamuorvos bukott le

Újabb kamuorvos bukott le

Bű­nös­nek ta­lálta egy auszt­rál bí­ró­ság a ka­mu­or­vost.

Bű­nös­nek ta­lálta egy auszt­rál bí­ró­ság az új-dél-walesi dr. Les­lie Blackstoc­kot, aki plasz­ti­kai se­bé­szeti ké­pe­sí­tés nél­kül vég­zett szé­pé­szeti be­avat­ko­zást.

Azonnal menj orvoshoz, ha ezeket a tüneteket tapasztalod

Azonnal menj orvoshoz, ha ezeket a tüneteket tapasztalod

Idő­ben el­kezdve jól ke­zel­hető.

Idő­ben el­kezdve jól ke­zel­hető ez a be­teg­ség, de ahhoz fi­gyelni kell a je­lekre.

Több szakápoló szerint sem hajlandó nőkkel dolgozni egy muszlim orvos

Több szakápoló szerint sem hajlandó nőkkel dolgozni egy muszlim orvos

A kli­nika ve­ze­tő­sége ál­lí­tó­lag még tá­mo­gatja is ebben.

Egy német kór­ház­ban két mun­ka­társ is arra pa­nasz­ko­dik, hogy a kli­nika ve­ze­tő­sége le­he­tővé teszi az egyik Közel-Ke­let­ről ér­ke­zett musz­lim orvos szá­mára, hogy ki­vá­lo­gassa, kik­kel akar együtt dol­gozni. Ál­lí­tá­suk sze­rint nők szóba sem jö­het­nek.

Lebukott a perverz orvos, szörnyűségekre vetemedett

Lebukott a perverz orvos, szörnyűségekre vetemedett

Az ál­do­za­tok ször­nye­teg­nek ne­vez­ték őt, so­ku­kat évek el­tel­té­vel is kí­sért a trauma.

Az ál­do­za­tok ször­nye­teg­nek ne­vez­ték őt, so­ku­kat évek el­tel­té­vel is kí­sért a trauma. Vá­ros­ká­já­ban sokan és so­káig ki­áll­tak mel­lette, ám mi­u­tán el­in­dult a la­vina, ren­ge­teg mo­csok de­rült ki a ko­ráb­ban nagy tisz­te­let­ben álló gyer­mek­or­vos­ról.

Elsápadt az orvos, amikor meglátta a gyomor CT eredményét

Elsápadt az orvos, amikor meglátta a gyomor CT eredményét

Sze­gény kis­lány nem úszta meg a mű­té­tet.

Sze­gény kis­lány nem úszta meg a mű­té­tet.

Több napot igazolhasson a szülő - kérik a gyermekorvosok

Több napot igazolhasson a szülő - kérik a gyermekorvosok

Nö­vel­jék meg az is­ko­lák a szü­lők által iga­zol­ható napok szá­mát! - kéri újra a Házi Gyer­mek­or­vo­sok Egye­sü­lete.

Utoléri a baj, civilként is sokszor ment életet a hős orvos

Utoléri a baj, civilként is sokszor ment életet a hős orvos

Leg­utóbb sú­lyos bal­eset­nél se­gí­tett.

Leg­utóbb az M3-as au­tó­pá­lyán volt szük­ség dr. Csiba Gábor szak­tu­dá­sára, sú­lyos bal­eset­nél se­gí­tett.

Ez lett a következménye az álorvosok működésének

Ez lett a következménye az álorvosok működésének

Az ügyész­ség el­len­őr­zé­se­ket vég­zett, mi­u­tán ki­rob­bant a se­bész­ként dol­gozó, nyolc osz­tályt vég­zett olasz par­ko­lóőr ügye.

Áttörés a májdaganatok kezelésében

Áttörés a májdaganatok kezelésében, már Magyarországon is elérhető a terápia

Egy 72 éves férfit ke­zel­tek.

Egy 72 éves férfin vé­gez­ték el elő­ször ezt az új te­rá­piát elő­ször ha­zánk­ban.

Császármetszésért kapott hálapénzt az álnőgyógyász

Császármetszésért kapott hálapénzt az álnőgyógyász

Egy har­ma­dik ál­or­vos is le­bu­kott Ro­má­ni­á­ban, ő ál­lami kli­ni­kán dol­go­zott tíz éve nő­gyó­gyász­ként.

Egy har­ma­dik ál­or­vos is le­bu­kott Ro­má­ni­á­ban, ő ál­lami kli­ni­kán dol­go­zott tíz éve nő­gyó­gyász­ként.

A YouTube-ról tanult meg operálni a nyolc osztályt végzett parkolóőr

A YouTube-ról tanult meg operálni a nyolc osztályt végzett parkolóőr

Egy román orvos sze­rint ok­ta­tó­vi­de­ók­ból ta­nul­ha­tott meg ope­rálni a 38 éves Mat­teo Po­liti.

Szenzációs hír a májdaganatosoknak

Szenzációs hír a májdaganatosoknak

A Sem­mel­weis Egye­te­men el­vé­gez­ték az első si­ke­res te­rá­piát.

Ha­zánk­ban, a Sem­mel­weis Egye­te­men el­vé­gez­ték az első olyan si­ke­res te­rá­piát, ahol az ope­rál­ha­tat­lan da­ga­na­tot belső su­gár­te­rá­pi­á­val ke­zel­ték. Ha­ma­ro­san sor kerül a kö­vet­kező ke­ze­lésre.

Döbbenet, ezért ölte meg az 5 hónapos gyereket a mostohaapa

Döbbenet, ezért ölte meg az 5 hónapos gyereket a mostohaapa

Az or­vo­sok meg­pró­bál­ták meg­men­teni a cse­csemő éle­tét.

Az or­vo­sok meg­pró­bál­ták meg­men­teni a cse­csemő éle­tét, de saj­nos si­ker­te­le­nül.

Infúzióra kötötték a magyar műsorvezetőt

Infúzióra kötötték a magyar műsorvezetőt

Barbi mo­so­lyogva fo­gadta or­vosa dön­té­sét...

Barbi mo­so­lyogva fo­gadta or­vosa dön­té­sét, aki egy kú­rá­val igye­ke­zett erőt ön­teni belé.

Elképesztő, mit mondott duzzadó melleiről a dögös ducimodell

Elképesztő, mit mondott duzzadó melleiről a dögös ducimodell

Már ak­ko­rára nőt­tek ido­mai, hogy or­vos­hoz kel­lett for­dul­nia.

Hi­he­tet­len, de már ak­ko­rára nőt­tek ido­mai, hogy or­vos­hoz kel­lett for­dul­nia. Óri­ási mel­lei fi­zi­kai fáj­dal­mat okoz­tak neki.

Kiderült, ezért került kórházba Benke Laci bácsi

Kiderült, ezért került kórházba Benke Laci bácsi

A 70 éves mes­ter­sza­kács a Mok­ká­ban árult el rész­le­te­ket. Ak­tu­á­lis hogy­lé­té­ről is be­szélt.

A 70 éves mes­ter­sza­kács a Mok­ká­ban árult el rész­le­te­ket. Ak­tu­á­lis hogy­lé­té­ről is be­szélt.

Ne higgyünk el mindent: tévhitek és az igazság az orvosi kutatásokról

Ne higgyünk el mindent: tévhitek és az igazság az orvosi kutatásokról

Ha nem aka­runk öre­gedni, elég va­csora után vö­rös­bort inni? Mi igaz és mi nem? A Ri­post ebben segít most.

Állandó fájdalom kínozza: Kulcsár Edina nem kaphat fájdalomcsillapítót

Állandó fájdalom kínozza: Kulcsár Edina nem kaphat fájdalomcsillapítót

A múlt­ban ke­zel­ték félre, emi­att je­len­leg is el­vi­sel­he­tet­len, nem szűnő fáj­dal­mak gyöt­rik.

Ajaj, nehezen gyógyul Kulcsár Edina

Ajaj, nehezen gyógyul Kulcsár Edina

A sztár­anyuka no­vem­ber kö­zepe óta be­te­ges­ke­dik. Na­gyon ne­he­zen javul az ál­la­pota. Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő most azt is el­mondta, mitől félt a leg­job­ban.

A sztár­anyuka no­vem­ber kö­zepe óta be­te­ges­ke­dik. Ne­he­zen javul az ál­la­pota.

Orvosnál járt Berki Krisztián, váratlan diagnózist kapott

Orvosnál járt Berki Krisztián, váratlan diagnózist kapott

Az izom­ce­leb a kedd esti élő vi­de­ó­já­ban szá­molt be a rész­le­tek­ről. Job­ban kell fi­gyel­nie ma­gára.

Az izom­ce­leb a kedd esti élő vi­de­ó­já­ban szá­molt be a rész­le­tek­ről. Job­ban kell fi­gyel­nie ma­gára.

Hihetetlen indokkal ment orvoshoz a néni, a doktor is elképedt

Hihetetlen indokkal ment orvoshoz a néni, a doktor is elképedt

Bár a hölgy meg­nyu­go­dott az ered­mény­től, nem sok­kal ké­sőbb már a rend­őr­sé­gen ta­lálta magát.

Bár a hölgy meg­nyu­go­dott az ered­mény­től, nem sok­kal ké­sőbb már a rend­őr­sé­gen ta­lálta magát.

Rosszul lett Emilio felesége, azonnal orvoshoz kellett vinni

Rosszul lett Emilio felesége, azonnal orvoshoz kellett vinni

Már rég­óta hasi fáj­dal­mai vol­tak.

Tina már napok óta hasi fáj­dal­makra pa­nasz­ko­dott.

Kezdjük megszokni az e-receptet! Mobilon is elérhető lesz a recept

Kezdjük megszokni az e-receptet! Mobilon is elérhető lesz a recept

Na­ponta 800 ezer e-re­cep­tet írnak.

Na­ponta 800 ezer e-re­cep­tet írnak, és egy év alatt több mint 176 mil­lió(!) elekt­ro­ni­kus re­cep­tet vál­tot­tak ki a ma­gya­rok.

Kiderült Adolf Hitler sötét titka, kitálalt az egykori orvosa

Kiderült Adolf Hitler sötét titka, kitálalt az egykori orvosa

Hip­nó­zis­nak ve­tet­ték alá.

Hit­lert az I. vi­lág­há­bo­rú­ban érte bal­eset, ez­után ke­zelte az orvos, aki min­dent ki­tá­lalt.

Őszintén vallott súlyos betegségéről Pokorny Lia

Őszintén vallott súlyos betegségéről Pokorny Lia

A szí­nésznő három hó­na­pig küz­dött...

A 46 éves szí­nésznő közel három hó­na­pon ke­resz­tül küz­dött sú­lyos be­teg­sé­gé­vel, gyul­ladt hang­szá­la­i­val.

Le kellett fújni a forgatást: színpadról vitték orvoshoz Ördög Nórát

Le kellett fújni a forgatást: színpadról vitték orvoshoz Ördög Nórát

Ördög Nó­rá­val meg­tör­tént az, ami min­den mű­sor­ve­zető rém­álma...

Ördög Nó­rá­val meg­tör­tént az, ami min­den mű­sor­ve­zető rém­álma...

Dráma a stúdióban, élő adásból vitték orvoshoz a TV2 sztárját!

Dráma a stúdióban, élő adásból vitték orvoshoz a TV2 sztárját!

A szí­nésznő rosszul lé­pett a pro­duk­ci­ója köz­ben, és annyira meg­sé­rült, hogy csak ne­he­zen tudta el­hagyni a szín­pa­dot.

Rubint Réka rosszul lett, mentősökre volt szükség

Rubint Réka rosszul lett, mentősökre volt szükség

Réka maga sem érti, mi tör­tént...

Réka maga sem érti, mi tör­tént pon­to­san azon a bi­zo­nyos for­ga­tá­son, ahol egyik pil­la­nat­ról a má­sikra át­élte a pok­lot. Min­denki meg­ijedt...

"Milyen hajlékony" - páciensei lábait nyitogatta a perverz orvos

"Milyen hajlékony" - páciensei lábait nyitogatta a perverz orvos

Csó­kol­gatta és fog­dosta a női pá­ci­en­seit.

Csó­kol­gatta és fog­dosta a női pá­ci­en­seit.

Meztelenül az orvosi szobában, rányitottak a sportolónőre

Meztelenül az orvosi szobában, rányitottak a sportolónőre

Az orosz Ju­lija Ju­sa­kova vizs­gá­latra várt az or­vosi szo­bá­ban, ami­kor ki­nyílt az ajtó.

Az orosz Ju­lija Ju­sa­kova vizs­gá­latra várt az or­vosi szo­bá­ban, ami­kor ki­nyílt az ajtó.

Egy féreg növekedett a férfi agyában, de ő észre sem vette

Egy féreg növekedett a férfi agyában, de ő észre sem vette

Nem tűnt fel neki.

Nem tűnt fel neki, mert nem ér­zett sem­mi­lyen fáj­dal­mat.

Döbbenetes orvosi hiba miatt halhatott meg a fiatal magyar birkózó

Döbbenetes orvosi hiba miatt halhatott meg a fiatal magyar birkózó

Egy durva sza­bály­ta­lan­ság okoz­hatta egy fi­a­tal spor­toló ha­lá­lát a 17 éves Rózsa György edzés köz­ben esett össze...

Sokkoló módszer: Élve temeti el pácienseit az ukrán orvos

Sokkoló módszer: Élve temeti el pácienseit az ukrán orvos

Az egészre az­után de­rült fény, hogy a fa­lubé­liek 12 üres ko­por­sóra buk­kan­tak a kör­nyé­ken.

Az egészre az­után de­rült fény, hogy a fa­lubé­liek 12 üres ko­por­sóra buk­kan­tak a kör­nyé­ken.

Sokkot kapott az orvos, amikor belenézett a nyugdíjas fülébe

Sokkot kapott az orvos, amikor belenézett a nyugdíjas fülébe

Az orvos elő­ször nem is akarta el­hinni, mit lát.

Az orvos elő­ször nem is akarta el­hinni, mit lát.

Hánytak a diákok a gólyatáborban, az ÁNTSZ is kivonult

Hánytak a diákok a gólyatáborban, az ÁNTSZ is kivonult

Egye­lőre nem tudni a rosszu­lét okát.

Egye­lőre nem tudni a rosszu­lét okát. Már órák óta vizs­gál­ják a fi­a­ta­lo­kat.

Magyar édesanya könyörög a gyermeke életéért

Könyörög a magyar anya, hogy ne kapcsolják le a gépről a gyerekét

Óri­ási vi­hart ka­var­tak a mon­da­tai.

Óri­ási vi­hart ka­vart az in­ter­ne­ten egy édes­anya posztja. "Le sze­ret­nék kap­csolni a lé­le­gez­te­tő­gép­ről..."

Csak egy magyar orvos volt képes a bravúrra!

Világszenzáció: csak egy magyar orvos volt képes a bravúrra!

Egye­dül­álló, ma­gyar mód­szer­rel haj­tott végre or­vosi bra­vúrt dr. Hudák Ist­ván ideg­se­bész Bang­la­des­ben.

Egye­dül­álló, ma­gyar mód­szer­rel haj­tott végre or­vosi bra­vúrt dr. Hudák Ist­ván ideg­se­bész Dél-Ázsi­á­ban, Bang­la­des­ben, ahol egy fe­jük­nél össze­nőtt szi­ámi iker­pár szét­vá­lasz­tá­sán dol­go­zik egy ma­gyar or­vos­cso­port. Tö­ké­le­tes az együtt­mű­kö­dés, hi­he­tet­le­nül jól ha­lad­nak.

Botrány a rendelőben, lebukott a perverz orvos

Botrány a rendelőben, lebukott a perverz orvos

Nem volt haj­landó csak úgy re­cep­tet fel­írni nő­be­te­ge­i­nek. Dur­ván ki­hasz­nálta pá­ci­en­seit.

Nem volt haj­landó csak úgy re­cep­tet fel­írni nő­be­te­ge­i­nek. Dur­ván ki­hasz­nálta pá­ci­en­seit.

Felfoghatatlan, 12-szer erőszakolta meg orvosa az ájult nőt

Felfoghatatlan, 12-szer erőszakolta meg orvosa az ájult nőt

A nőt egy éj­szaka alatt több­ször is meg­erő­sza­kolta, ki­hasz­nálva azt, hogy te­he­tet­le­nül fe­küdt.

A nőt egy éj­szaka alatt több­ször is meg­erő­sza­kolta, ki­hasz­nálva azt, hogy te­he­tet­le­nül fe­küdt.

Agyonszúrtak egy orvost a rendelőjében, a kislánya is végignézte

Agyonszúrtak egy orvost a rendelőjében, a kislánya is végignézte

Egy 26 éves szo­má­liai mig­ráns ron­tott be egy offen­burgi or­vosi ren­de­lőbe...

Orvosnál járt a magyar rapper, mostantól ezt kell viselnie

Orvosnál járt a magyar rapper, mostantól ezt kell viselnie

Cur­tis mos­ta­ná­ban job­ban oda­fi­gyel az egész­sé­gére. Sze­ren­csére csak ki­sebb prob­lé­mái van­nak.

Aggasztó fotó, a kórházból posztolt Kisó

Aggasztó fotó, a kórházból posztolt Kisó

Fáj­dal­mas pil­la­na­to­kat élt át.

Fáj­dal­mas pil­la­na­to­kat élt át. Or­vosi se­gít­ségre is szük­sége volt.

A rendőrök se értik, gyanús körülmények között halt meg a népszerű orvos

A rendőrök se értik, gyanús körülmények között halt meg a népszerű orvos

Bi­cik­lire szállt, majd egy vá­rat­lan pil­la­nat­ban hol­tan esett össze. Még nem tudni, ki tá­madt rá.

Aggasztó, nincs jól a nagybeteg Székhelyi József

Aggasztó, nincs jól a nagybeteg Székhelyi József

Ko­moly óra­rend sze­rint jár or­vos­hoz. Úgy érzi, szer­ve­zete egyre ne­he­zeb­ben bir­kó­zik meg a gyil­kos kór­ral.

Ko­moly óra­rend sze­rint jár or­vos­hoz. Úgy érzi, szer­ve­zete egyre ne­he­zeb­ben bir­kó­zik meg a gyil­kos kór­ral.

Nyíregyházi horrorgyilkosság: ez vár a kegyetlen román orvosra

Nyíregyházi horrorgyilkosság: ez vár a kegyetlen román orvosra

Til­tott fegy­ver­tar­tá­sért közel két éve ül a ko­lozs­vári bör­tön­ben a Nyír­egy­há­zán vér­für­dőt ren­dező S. Dan.

Nem ismerte fel az ügyeletes az infarktust, az utcán halt meg a beteg

Nem ismerte fel az ügyeletes a szívinfarktust, másnap az utcán halt meg a beteg

Min­den­féle vizs­gá­lat nél­kül ideg­be­csí­pő­dést ál­la­pí­tott meg az orvos a 73 éves be­te­gé­nél...

Felháborító dolgok derültek ki a hálapénz miatt börtönre ítélt magyar orvosról

Felháborító dolgok derültek ki a hálapénz miatt börtönre ítélt magyar orvosról

Egy bu­da­pesti or­vost két év le­töl­tendő bör­tönre ítélt a bí­ró­ság...

Egy bu­da­pesti or­vost két év le­töl­tendő bör­tönre ítélt a bí­ró­ság, mert kap­zsin kö­ve­telte a há­la­pénzt...

Az elmebaj jeleit produkálja? Orvosi kivizsgálás vár Alekoszra

Az elmebaj jeleit produkálja? Orvosi kivizsgálás vár Alekoszra

Az egy­kori re­a­li­tysz­tár úgy dön­tött, véget vet a ta­lál­ga­tá­sok­nak.

Az egy­kori re­a­li­tysz­tár úgy dön­tött, véget vet a ta­lál­ga­tá­sok­nak, és ki­de­ríti, mi­lyen be­teg­sé­gek­kel küzd.

Kiderült Jacko apjának legsötétebb titka, szörnyű, mit művelt a fiával

Kiderült Jacko apjának legsötétebb titka, szörnyű, mit művelt a fiával

Mi­chael Jack­son egy­kori or­vosa, Con­rad Mur­ray so­káig hall­ga­tott a sztár gye­rek­ko­rá­nak leg­ré­me­sebb fe­je­ze­té­ről.

Fájdalmas baleset érte Sebestyén Balázst: szörnyű, ami vele történt

Fájdalmas baleset érte Sebestyén Balázst: szörnyű, ami vele történt

A nép­szerű mű­sor­ve­zető a Ba­lázs­ék­ban szá­molt be a fáj­dal­mas rész­le­tek­ről.

Meglepő, honnan jött a kór, rendkívüli állapot a szomszédban

Meglepő, honnan jött a kór, rendkívüli állapot a szomszédban

Hir­te­len meg­nőtt a ka­nya­rós be­te­gek száma Sz­lo­vá­ki­á­ban. Meg­lepő. de a fer­tő­zés Nagy-Bri­tan­nia felől ér­ke­zett.

Hir­te­len meg­nőtt a ka­nya­rós be­te­gek száma Sz­lo­vá­ki­á­ban. Meg­lepő. de a fer­tő­zés Nagy-Bri­tan­nia felől ér­ke­zett.

Tehetetlenek az orvosok: nem tudják, mi a baja a magyar sportolónak

Tehetetlenek az orvosok: nem tudják, mi a baja a magyar sportolónak

Ti­tok­za­tos kór tá­madta meg a ki­lenc­sze­res vi­lág­baj­nok szer­ve­ze­tét.

Ti­tok­za­tos kór tá­madta meg a ki­lenc­sze­res vi­lág­baj­nok szer­ve­ze­tét. Így érzi most magát.

Sokkoló hírt közölt orvosa Várkonyi Andival

Sokkoló hírt közölt orvosa Várkonyi Andival

A mű­sor­ve­zető na­gyon meg­ijedt.

A FEM3 Cafe mű­sor­ve­ze­tője reg­ge­lente mo­soly­gó­san kö­szönti a né­ző­ket. Pedig mint ki­de­rült, hó­na­pok óta na­gyon ko­moly szív­rit­mus­za­var­ral küzd.

Megint orvosi kezelés alatt áll Benke Laci bácsi

Megint orvosi kezelés alatt áll Benke Laci bácsi

Pró­bál op­ti­mista lenni.

Ta­va­lyi fer­tőző gyul­la­dá­sos be­teg­sége után újra or­vosi ke­ze­lés alatt áll a nép­szerű sza­kács.

Zalatnay Sarolta megkapta a diagnózist, ezt mondta az orvosa!

Zalatnay Sarolta megkapta a diagnózist, ezt mondta az orvosa!

Ti­zen­hat évvel ez­előtt küz­dött meg a da­ga­na­tos be­teg­ség­gel.

Az éne­kesnő ti­zen­hat évvel ez­előtt küz­dött meg a da­ga­na­tos be­teg­ség­gel, most egy fe­lül­vizs­gá­la­ton meg­lepő ered­ményt ka­pott.