CÍMKE: 'orvos'

Kevesebbet kell várni a szakorvosi ellátásra

Kevesebbet kell várni a szakorvosi ellátásra

Dol­goz­nak a rend­sze­ren, ami­nek a se­gít­sé­gé­vel je­len­tő­sen csök­kent­hető lesz a vá­ra­ko­zási idő.

Több szakápoló szerint sem hajlandó nőkkel dolgozni egy muszlim orvos

Több szakápoló szerint sem hajlandó nőkkel dolgozni egy muszlim orvos

A kli­nika ve­ze­tő­sége ál­lí­tó­lag még tá­mo­gatja is az or­vost a diszk­ri­mi­na­tív vi­sel­ke­dés­ben.

Újabb kamuorvos bukott le

Újabb kamuorvos bukott le

Bű­nös­nek ta­lálta egy auszt­rál bí­ró­ság az új-dél-walesi dr. Les­lie Blackstoc­kot, aki plasz­ti­kai se­bé­szeti ké­pe­sí­tés nél­kül vég­zett szé­pé­szeti be­avat­ko­zást

Bű­nös­nek ta­lálta egy auszt­rál bí­ró­ság az új-dél-walesi dr. Les­lie Blackstoc­kot, aki plasz­ti­kai se­bé­szeti ké­pe­sí­tés nél­kül vég­zett szé­pé­szeti be­avat­ko­zást

Azonnal menj orvoshoz, ha ezeket a tüneteket tapasztalod

Azonnal menj orvoshoz, ha ezeket a tüneteket tapasztalod

Idő­ben el­kezdve jól ke­zel­hető ez a be­teg­ség, de ahhoz fi­gyelni kell a je­lekre.

Idő­ben el­kezdve jól ke­zel­hető ez a be­teg­ség, de ahhoz fi­gyelni kell a je­lekre.

Lebukott a perverz orvos, szörnyűségekre vetemedett

Lebukott a perverz orvos, szörnyűségekre vetemedett

Az ál­do­za­tok ször­nye­teg­nek ne­vez­ték őt, so­ku­kat évek el­tel­té­vel is kí­sért a trauma.

Az ál­do­za­tok ször­nye­teg­nek ne­vez­ték őt, so­ku­kat évek el­tel­té­vel is kí­sért a trauma.

Több napot igazolhasson a szülő - kérik a gyermekorvosok

Több napot igazolhasson a szülő - kérik a gyermekorvosok

Nö­vel­jék meg az is­ko­lák a szü­lők által iga­zol­ható napok szá­mát!

Nö­vel­jék meg az is­ko­lák a szü­lők által iga­zol­ható na­po­kat - kéri a Gyer­mek­or­vo­sok Egye­sü­lete.

Ez lett a következménye az álorvosok működésének

Ez lett a következménye az álorvosok működésének

Az ügyész­ség el­len­őr­zé­se­ket vég­zett, mi­u­tán ki­rob­bant a se­bész­ként dol­gozó, nyolc osz­tályt vég­zett olasz par­ko­lóőr ügye.

Császármetszésért kapott hálapénzt az álnőgyógyász

Császármetszésért kapott hálapénzt az álnőgyógyász

Egy har­ma­dik ál­or­vos is le­bu­kott.

Egy har­ma­dik ál­or­vos is le­bu­kott Ro­má­ni­á­ban, ő ál­lami kli­ni­kán dol­go­zott tíz éve nő­gyó­gyász­ként. Ra­luca-Da­ni­ela Bîr­san­nak nem volt még érett­sé­gije se.

Utoléri a baj, civilként is sokszor ment életet a hős orvos

Utoléri a baj, civilként is sokszor ment életet a hős orvos

Leg­utóbb az M3-as au­tó­pá­lyán volt szük­ség dr. Csiba Gábor szak­tu­dá­sára, sú­lyos bal­eset­nél se­gí­tett.

Leg­utóbb az M3-as au­tó­pá­lyán volt szük­ség dr. Csiba Gábor szak­tu­dá­sára, sú­lyos bal­eset­nél se­gí­tett.

A YouTube-ról tanult meg operálni a nyolc osztályt végzett parkolóőr

A YouTube-ról tanult meg operálni a nyolc osztályt végzett parkolóőr

Egy orvos sze­rint ok­ta­tó­vi­de­ók­ból ta­nul­ha­tott meg ope­rálni az ál­se­bész.

Egy román orvos sze­rint ok­ta­tó­vi­de­ók­ból ta­nul­ha­tott meg ope­rálni a 38 éves Mat­teo Po­liti.

Áttörés a májdaganatok kezelésében

Áttörés a májdaganatok kezelésében, már Magyarországon is elérhető a terápia

Egy 72 éves férfit ke­zel­tek.

Egy 72 éves férfin vé­gez­ték el elő­ször ezt az új te­rá­piát elő­ször ha­zánk­ban.

Döbbenet, ezért ölte meg az 5 hónapos gyereket a mostohaapa

Döbbenet, ezért ölte meg az 5 hónapos gyereket a mostohaapa

Az or­vo­sok meg­pró­bál­ták meg­men­teni a cse­csemő éle­tét, de saj­nos si­ker­te­le­nül. A kis­lány már ha­lott volt.

Szenzációs hír a májdaganatosoknak

Szenzációs hír a májdaganatosoknak

Ha­zánk­ban, a Sem­mel­weis Egye­te­men el­vé­gez­ték az első olyan si­ke­res te­rá­piát, ahol az ope­rál­ha­tat­lan da­ga­na­tot belső su­gár­te­rá­pi­á­val ke­zel­ték. Ezt több műtét is kö­veti majd.

Ha­zánk­ban, a Sem­mel­weis Egye­te­men el­vé­gez­ték az első olyan si­ke­res te­rá­piát, ahol az ope­rál­ha­tat­lan da­ga­na­tot belső su­gár­te­rá­pi­á­val ke­zel­ték. Ha­ma­ro­san sor kerül a kö­vet­kező ke­ze­lésre is és egyre gyak­rab­ban és egyre több he­lyen vé­gez­nek majd ná­lunk ilyen egyedi te­rá­piát.

Ezért lesz kisebb a sor az orvosi rendelőkben

Ezért lesz kisebb a sor az orvosi rendelőkben

Ja­nu­ár­tól meg­vál­toz­tat­ták a sza­bá­lyo­kat: az or­vo­sok­nak még min­dig ki kell ad­niuk a papír re­cep­te­ket, nem elég az elekt­ro­ni­kus vál­to­zat. Meg­néz­tük, mi a hely­zet a ren­de­lők­ben.

Ja­nu­ár­tól meg­vál­toz­tat­ták a sza­bá­lyo­kat: az or­vo­sok­nak még min­dig ki kell ad­niuk pa­pí­ron is a re­cep­te­ket, nem elég az elekt­ro­ni­kus vál­to­zat. A Ri­post kör­be­járt a ren­de­lők­ben, és úgy tűnik, lassú az át­ál­lás: van­nak or­vo­sok, akik már nem akar­nak pa­pír­re­cep­tet írni, pedig még egy évig kö­te­lező, és sok beteg sem érti még a rend­szert.

Elképesztő, mit mondott duzzadó melleiről a dögös ducimodell

Elképesztő, mit mondott duzzadó melleiről a dögös ducimodell

Már ak­ko­rára nőt­tek ido­mai, hogy or­vos­hoz kel­lett for­dul­nia.

Hi­he­tet­len, de már ak­ko­rára nőt­tek ido­mai, hogy or­vosi se­gít­sé­get kel­lett kér­nie.

Infúzióra kötötték a magyar műsorvezetőt

Infúzióra kötötték a magyar műsorvezetőt

Barbi mo­so­lyogva fo­gadta or­vosa dön­té­sét...

Barbi mo­so­lyogva fo­gadta or­vosa dön­té­sét, aki egy kú­rá­val igye­ke­zett erőt ön­teni belé.

Kiderült, ezért került kórházba Benke Laci bácsi

Kiderült, ezért került kórházba Benke Laci bácsi

Ak­tu­á­lis hogy­lé­té­ről is be­szélt.

A 70 éves mes­ter­sza­kács a Mok­ká­ban árult el rész­le­te­ket. Ak­tu­á­lis hogy­lé­té­ről is be­szélt.

Orvosnál járt Berki Krisztián, váratlan diagnózist kapott

Orvosnál járt Berki Krisztián, váratlan diagnózist kapott

Be­szá­molt a rész­le­tek­ről.

Az izom­ce­leb a kedd esti élő vi­de­ó­já­ban szá­molt be a rész­le­tek­ről.

Ajaj, nehezen gyógyul Kulcsár Edina

Ajaj, nehezen gyógyul Kulcsár Edina

A sztár­anyuka no­vem­ber kö­zepe óta be­te­ges­ke­dik. Na­gyon ne­he­zen javul az ál­la­pota. Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő most azt is el­mondta, mitől félt a leg­job­ban.

A sztár­anyuka no­vem­ber kö­zepe óta be­te­ges­ke­dik. Na­gyon ne­he­zen javul az ál­la­pota.

Ne higgyünk el mindent: tévhitek és az igazság az orvosi kutatásokról

Ne higgyünk el mindent: tévhitek és az igazság az orvosi kutatásokról

Ha nem aka­runk öre­gedni, elég va­csora után vö­rös­bort inni? Mi igaz és mi nem? A Ri­post ebben segít most.

Állandó fájdalom kínozza: Kulcsár Edina nem kaphat fájdalomcsillapítót

Állandó fájdalom kínozza: Kulcsár Edina nem kaphat fájdalomcsillapítót

A múlt­ban ke­zel­ték félre, emi­att je­len­leg is el­vi­sel­he­tet­len, nem szűnő fáj­dal­mak gyöt­rik.

Hihetetlen indokkal ment orvoshoz a néni, a doktor is elképedt

Hihetetlen indokkal ment orvoshoz a néni, a doktor is elképedt

Bár a hölgy meg­nyu­go­dott az ered­mény­től, nem sok­kal ké­sőbb már a rend­őr­sé­gen ta­lálta magát.

Bár a hölgy meg­nyu­go­dott az ered­mény­től, nem sok­kal ké­sőbb már a rend­őr­sé­gen ta­lálta magát.

Rosszul lett Emilio felesége, azonnal orvoshoz kellett vinni

Rosszul lett Emilio felesége, orvoshoz kellett vinni

Tina már napok óta hasi fáj­dal­makra pa­nasz­ko­dott, ám egy tánc­házi mu­lat­ság köz­ben tü­ne­tei fel­erő­söd­tek.

Tina már napok óta hasi fáj­dal­makra pa­nasz­ko­dott, ám egy tánc­házi mu­lat­ság köz­ben tü­ne­tei fel­erő­söd­tek.

Kiderült Adolf Hitler sötét titka, kitálalt az egykori orvosa

Kiderült Adolf Hitler sötét titka, kitálalt az egykori orvosa

Hip­nó­zis­nak ve­tet­ték alá.

Hit­lert az I. vi­lág­há­bo­rú­ban érte bal­eset, ez­után ke­zelte az orvos, aki min­dent ki­tá­lalt.

Kezdjük megszokni az e-receptet! Mobilon is elérhető lesz a recept

Kezdjük megszokni az e-receptet! Mobilon is elérhető lesz a recept

Na­ponta 800 ezer e-re­cep­tet írnak, és egy év alatt több mint 176 mil­lió(!) elekt­ro­ni­kus re­cep­tet vál­tot­tunk ki.

Na­ponta 800 ezer e-re­cep­tet írnak, és egy év alatt több mint 176 mil­lió(!) elekt­ro­ni­kus re­cep­tet vál­tot­tak ki a ma­gya­rok. Már csak­nem min­den há­zi­or­vos és az összes kór­ház, gyógy­szer­tár hasz­nálja az új, nagy be­teg­adat­bá­zist, amelybe fel­ke­rül­nek a re­cep­tek, am­bu­láns lapok, zá­ró­je­len­té­sek.

Dráma a stúdióban, élő adásból vitték orvoshoz a TV2 sztárját!

Dráma a stúdióban, élő adásból vitték orvoshoz a TV2 sztárját!

Annyira meg­sé­rült, hogy csak ne­he­zen tudta el­hagyni a szín­pa­dot.

Annyira meg­sé­rült, hogy csak ne­he­zen tudta el­hagyni a szín­pa­dot.

Őszintén vallott súlyos betegségéről Pokorny Lia

Őszintén vallott súlyos betegségéről Pokorny Lia

A szí­nésznő három hó­na­pig küz­dött...

A 46 éves szí­nésznő közel három hó­na­pon ke­resz­tül küz­dött sú­lyos be­teg­sé­gé­vel, gyul­ladt hang­szá­la­i­val.

Rubint Réka rosszul lett, mentősökre volt szükség

Rubint Réka rosszul lett, a mentősök segítségére volt szükség

Réka maga sem érti, mi tör­tént pon­to­san a for­ga­tá­son, ahol egyik pil­la­nat­ról a má­sikra át­élte a pok­lot.

A szinte min­dig talp­ra­esett­nek és ma­ga­biz­tos­nak tűnő Réka maga sem érti, mi tör­tént pon­to­san azon a bi­zo­nyos for­ga­tá­son, ahol egyik pil­la­nat­ról a má­sikra át­élte a pok­lot. Nem csoda, hogy min­denki na­gyon meg­ijedt...

Meztelenül az orvosi szobában, rányitottak a sportolónőre

Meztelenül az orvosi szobában, rányitottak a sportolónőre

Az orosz Ju­lija Ju­sa­kova vizs­gá­latra várt az or­vosi szo­bá­ban, ami­kor ki­nyílt az ajtó.

Az orosz Ju­lija Ju­sa­kova vizs­gá­latra várt az or­vosi szo­bá­ban, ami­kor ki­nyílt az ajtó.

Sokkoló módszer: Élve temeti el pácienseit az ukrán orvos

Sokkoló módszer: Élve temeti el pácienseit az ukrán orvos

Az egészre az­után de­rült fény, hogy a fa­lubé­liek 12 üres ko­por­sóra buk­kan­tak a kör­nyé­ken.

Az egészre az­után de­rült fény, hogy a fa­lubé­liek 12 üres ko­por­sóra buk­kan­tak a kör­nyé­ken.

Egy féreg növekedett a férfi agyában, de ő észre sem vette

Egy féreg növekedett a férfi agyában, de ő észre sem vette

Nem tűnt fel neki.

Nem tűnt fel neki, mert nem ér­zett sem­mi­lyen fáj­dal­mat.

Döbbenetes orvosi hiba miatt halhatott meg a fiatal magyar birkózó

Döbbenetes orvosi hiba miatt halhatott meg a fiatal magyar birkózó

Egy durva sza­bály­ta­lan­ság okoz­hatta egy fi­a­tal spor­toló ha­lá­lát a 17 éves Rózsa György edzés köz­ben esett össze...

Botrány a rendelőben, lebukott a perverz orvos

Botrány a rendelőben, lebukott a perverz orvos

Dur­ván ki­hasz­nálta pá­ci­en­seit.

Nem volt haj­landó csak úgy re­cep­tet fel­írni nő­be­te­ge­i­nek. Dur­ván ki­hasz­nálta pá­ci­en­seit.

Hánytak a diákok a gólyatáborban, az ÁNTSZ is kivonult

Hánytak a diákok a gólyatáborban, az ÁNTSZ is kivonult

Egye­lőre nem tudni a rosszu­lét okát.

Egye­lőre nem tudni a rosszu­lét okát. Már órák óta vizs­gál­ják a fi­a­ta­lo­kat.

Magyar édesanya könyörög a gyermeke életéért

Könyörög a magyar anya, hogy ne kapcsolják le a gépről a gyerekét

Óri­ási vi­hart ka­var­tak a mon­da­tai.

Óri­ási vi­hart ka­vart az in­ter­ne­ten egy édes­anya posztja. "Le sze­ret­nék kap­csolni a lé­le­gez­te­tő­gép­ről..."

Felfoghatatlan, 12-szer erőszakolta meg orvosa az ájult nőt

Felfoghatatlan, 12-szer erőszakolta meg orvosa az ájult nőt

A nőt egy éj­szaka alatt több­ször is meg­erő­sza­kolta, ki­hasz­nálva azt, hogy te­he­tet­le­nül fe­küdt.

A nőt egy éj­szaka alatt több­ször is meg­erő­sza­kolta, ki­hasz­nálva azt, hogy te­he­tet­le­nül fe­küdt.

Agyonszúrtak egy orvost a rendelőjében, a kislánya is végignézte

Agyonszúrtak egy orvost a rendelőjében, a kislánya is végignézte

Egy 26 éves szo­má­liai mig­ráns ron­tott be egy offen­burgi or­vosi ren­de­lőbe...

Egy 26 éves szo­má­liai mig­ráns ron­tott be egy offen­burgi or­vosi ren­de­lőbe...

Aggasztó fotó, a kórházból posztolt Kisó

Aggasztó fotó, a kórházból posztolt Kisó

Fáj­dal­mas pil­la­na­to­kat élt át.

Fáj­dal­mas pil­la­na­to­kat élt át. Or­vosi se­gít­ségre is szük­sége volt.

Aggasztó, nincs jól a nagybeteg Székhelyi József

Aggasztó, nincs jól a nagybeteg Székhelyi József

Ko­moly óra­rend sze­rint jár or­vos­hoz.

Ko­moly óra­rend sze­rint jár or­vos­hoz. Úgy érzi, szer­ve­zete egyre ne­he­zeb­ben bir­kó­zik meg a gyil­kos kór­ral.

Orvosnál járt a magyar rapper, mostantól ezt kell viselnie

Orvosnál járt a magyar rapper, mostantól ezt kell viselnie

Cur­tis mos­ta­ná­ban job­ban oda­fi­gyel az egész­sé­gére.

Cur­tis mos­ta­ná­ban job­ban oda­fi­gyel az egész­sé­gére. Sze­ren­csére csak ki­sebb prob­lé­mái van­nak.

Nyíregyházi horrorgyilkosság: ez vár a kegyetlen román orvosra

Nyíregyházi horrorgyilkosság: ez vár a kegyetlen román orvosra

Til­tott fegy­ver­tar­tá­sért közel két éve ül a ko­lozs­vári bör­tön­ben S. Dan.

Til­tott fegy­ver­tar­tá­sért közel két éve ül a ko­lozs­vári bör­tön­ben S. Dan.

A rendőrök se értik, gyanús körülmények között halt meg a népszerű orvos

A rendőrök se értik, gyanús körülmények között halt meg a népszerű orvos

Bi­cik­lire szállt, majd egy vá­rat­lan pil­la­nat­ban hol­tan esett össze. Még nem tudni, ki tá­madt rá.

Felháborító dolgok derültek ki a hálapénz miatt börtönre ítélt magyar orvosról

Felháborító dolgok derültek ki a hálapénz miatt börtönre ítélt magyar orvosról

Egy bu­da­pesti or­vost két év le­töl­tendő bör­tönre ítélt a bí­ró­ság, mert kap­zsin kö­ve­telte a há­la­pénzt...

Nem ismerte fel az ügyeletes a szívinfarktust, másnap az utcán halt meg a beteg

Nem ismerte fel az ügyeletes a szívinfarktust, másnap az utcán halt meg a beteg

Ideg­be­csí­pő­dés­sel küld­ték haza...

Vizs­gá­lat nél­kül ideg­be­csí­pő­dést ál­la­pí­tott meg az ügye­le­tes orvos a 73 éves be­te­gé­nél. Bár Ko­vács Vil­mos szív­prob­lé­mákra pa­nasz­ko­dott, a dok­tornő meg­nyug­tatta. A férfi más­nap szív­elég­te­len­ség­ben meg­halt...

Az elmebaj jeleit produkálja? Orvosi kivizsgálás vár Alekoszra

Az elmebaj jeleit produkálja? Orvosi kivizsgálás vár Alekoszra

Az egy­kori re­a­li­tysz­tár úgy dön­tött, véget vet a ta­lál­ga­tá­sok­nak.

Az egy­kori re­a­li­tysz­tár úgy dön­tött, véget vet a ta­lál­ga­tá­sok­nak, és ki­de­ríti, mi­lyen be­teg­sé­gek­kel küzd.

Meglepő, honnan jött a kór, rendkívüli állapot a szomszédban

Meglepő, honnan jött a kór, rendkívüli állapot a szomszédban

Hir­te­len meg­nőtt a ka­nya­rós be­te­gek száma Sz­lo­vá­ki­á­ban. Meg­lepő. de a fer­tő­zés Nagy-Bri­tan­nia felől ér­ke­zett.

Hir­te­len meg­nőtt a ka­nya­rós be­te­gek száma Sz­lo­vá­ki­á­ban. A fer­tő­zés Nagy-Bri­tan­nia felől ér­ke­zett.

Kiderült Jacko apjának legsötétebb titka, szörnyű, mit művelt a fiával

Kiderült Jacko apjának legsötétebb titka, szörnyű, mit művelt a fiával

Mi­chael Jack­son egy­kori or­vosa, Con­rad Mur­ray so­káig hall­ga­tott a sztár gye­rek­ko­rá­nak leg­ré­me­sebb fe­je­ze­té­ről.

Fájdalmas baleset érte Sebestyén Balázst: szörnyű, ami vele történt

Fájdalmas baleset érte Sebestyén Balázst: szörnyű, ami vele történt

A nép­szerű mű­sor­ve­zető a Ba­lázs­ék­ban szá­molt be a fáj­dal­mas rész­le­tek­ről.

Tehetetlenek az orvosok: nem tudják, mi a baja a magyar sportolónak

Tehetetlenek az orvosok: nem tudják, mi a baja a magyar sportolónak

Ti­tok­za­tos kór tá­madta meg a ki­lenc­sze­res vi­lág­baj­nok szer­ve­ze­tét. Így érzi most magát.

Más anyának adta oda a szülészorvos a gyereket

Más anyának adta oda a szülészorvos a gyereket

Egy 85 éves spa­nyol or­vost pe­rel­nek.

Egy 85 éves spa­nyol orvos pe­ré­vel a fi­gye­lem kö­zép­pont­jába ke­rült a hír­hedt spa­nyol "ba­ba­lo­pási bot­rány".

Zalatnay Sarolta megkapta a diagnózist, ezt mondta az orvosa!

Zalatnay Sarolta megkapta a diagnózist, ezt mondta az orvosa!

Az éne­kesnő ti­zen­hat évvel ez­előtt küz­dött meg a da­ga­na­tos be­teg­ség­gel.

Az éne­kesnő ti­zen­hat évvel ez­előtt küz­dött meg a da­ga­na­tos be­teg­ség­gel.

Sokkoló hírt közölt orvosa Várkonyi Andival

Sokkoló hírt közölt orvosa Várkonyi Andival

A mű­sor­ve­zető na­gyon meg­ijedt.

A FEM3 Cafe mű­sor­ve­ze­tője reg­ge­lente mo­soly­gó­san kö­szönti a né­ző­ket. Pedig mint ki­de­rült, hó­na­pok óta na­gyon ko­moly szív­rit­mus­za­var­ral küzd.

Megint orvosi kezelés alatt áll Benke Laci bácsi

Megint orvosi kezelés alatt áll Benke Laci bácsi

Pró­bál op­ti­mista lenni.

Ta­va­lyi fer­tőző gyul­la­dá­sos be­teg­sége után újra or­vosi ke­ze­lés alatt áll a nép­szerű sza­kács.

Kétségbeesett a magyar sztárszínésznő, orvoshoz kellett mennie

Kétségbeesett a magyar sztárszínésznő, orvoshoz kellett mennie

Bán­sági Il­dikó szinte sosem beteg.

Bán­sági Il­dikó büszke arra, hogy csak néha beteg, most vi­szont meg­né­mult.

Szándékosan nem az igazi anyának adta a gyereket a szülészorvos

Szándékosan nem az igazi anyának adta a gyereket a szülészorvos

A héten Mad­rid­ban bí­ró­ság elé ál­lí­ta­nak egy 85 éves or­vost.

A héten Mad­rid­ban bí­ró­ság elé ál­lí­ta­nak egy 85 éves or­vost.

Sokkot kapott az orvos, amikor meglátta a csecsemő hasi ultrahangját

Sokkot kapott az orvos, amikor meglátta a csecsemő hasi ultrahangját

Fe­le­lőt­len anyja 3 éves test­vé­rére bízta a mind­össze 37 napos kis­ba­bát. Óri­ási hiba volt.

Győzike gyászol: támaszát vesztette el

Győzike gyászol: támaszát vesztette el

A roma show­man a kö­zös­ségi ol­da­lon bú­csú­zott attól a férfi­től.

A roma show­man a kö­zös­ségi ol­da­lon bú­csú­zott attól a férfi­től, aki min­dig tá­mo­gatta és aki­nek na­gyon sokat kö­szön­het.

Meglepő fordulat a gyilkos orvos ügyében

Meglepő fordulat a gyilkos orvos ügyében

656 beteg halt meg az orvos miatt, mégis meg­úsz­hatja a bör­tönt. A bi­zo­nyí­té­kok ugyanis "vé­let­le­nül" meg­sem­mi­sül­tek.

656 beteg halt meg az orvos miatt, mégis meg­úsz­hatja a bör­tönt. A bi­zo­nyí­té­kok ugyanis "vé­let­le­nül" meg­sem­mi­sül­tek.

Óriási dudort fedezett fel a testén Szabó Ádám: itt a diagnózis!

Óriási dudort fedezett fel a testén Szabó Ádám: itt a diagnózis!

Nagy fáj­dal­mai vol­tak, ezért a har­mo­ni­kás azon­nal or­vos­hoz for­dult. Se­bé­szi be­avat­ko­zást ja­va­sol­tak.

Nagy fáj­dal­mai vol­tak, ezért a har­mo­ni­kás azon­nal or­vos­hoz for­dult.

Rendelőjében verte össze a bécsi orvost egy szír migráns

Rendelőjében verte össze a bécsi orvost a szír migráns

Még min­dig sok­kos az ál­la­pota...

Több nap­pal a tör­tén­tek után is sok­kos ál­la­pot­ban van az a bécsi orvos, akit egy 40 éves szír be­ván­dorló tá­ma­dott meg a ren­de­lő­jé­ben.

Nagy a baj? Orvosi segítséget kért a magyar sztárénekesnő

Nagy a baj? Orvosi segítséget kért a magyar sztárénekesnő

Szan­di­nak nagy fáj­dal­mai vol­tak.

A három gyer­me­kes Szan­di­ról köz­tu­dott, hogy egész­ség­má­niás.

Orvosa sem vette észre, hogy a tinilány terhes: másnap megszülte a babát

Orvosa sem vette észre, hogy a tinilány terhes: másnap megszülte a babát

Det­ti­nek, a 17 éves ti­ni­nek fo­galma sem volt róla, hogy ő ter­hes.

Det­ti­nek, a 17 éves ti­ni­nek fo­galma sem volt róla, hogy ő ter­hes. Ret­te­ne­te­sen fájt a hasa, ezért men­tőt hí­vott, vizs­gá­lat köz­ben kis­lányt szült.

Elárulta a német orvos, miért nem hajlandó többet migránsokat ellátni

Elárulta a német orvos, miért nem hajlandó többet migránsokat ellátni

Egy német orvos azt ál­lítja, hogy az el­múlt három év tel­je­sen ki­ké­szí­tette.

Elege lett! Egy német orvos azt ál­lítja, hogy az el­múlt három év tel­je­sen ki­ké­szí­tette. A deg­gend­orfi férfi egy­ér­tel­műen ki­je­len­tette, hogy nem haj­landó több me­ne­dék­ké­rőt el­látni.

Végre öröm érte a szívbeteg Boros Lajost

Végre öröm érte a szívbeteg Boros Lajost

A két le­gen­dás rá­diós kö­zött jó ideje fa­gyos volt a vi­szony.

A két le­gen­dás rá­diós kö­zött jó ideje fa­gyos volt a vi­szony, de most va­lami meg­vál­to­zott. Lali ki­rályt bol­doggá tette né­hány te­le­fon­hí­vás.

Babaváró bulivá alakult A Nagy Duett

Babaváró bulivá alakult A Nagy Duett

A show ké­szí­tői min­denre fel­ké­szül­tek...

A show ké­szí­tői min­denre fel­ké­szül­tek: az élő műsor ideje alatt a ku­lisszák mö­gött egy or­vosi stáb is ké­szen­lét­ben áll.

Az orvosát is sokkolta a magyar sztársportoló

Hihetetlen gyógyulás: az orvosát is sokkolta a magyar sztársportoló

Sof­ron Ist­ván gyor­san meg­gyó­gyult.

Sof­ron Ist­ván már na­gyon várja a hazai jég­ko­rong-vi­lág­baj­nok­sá­got.

Bódi Guszti rejtélyes betegség miatt fordult orvoshoz

Bódi Guszti rejtélyes betegség miatt fordult orvoshoz

A mu­la­tós sztár az­után érezte, hogy va­lami nincs rend­ben, mi­u­tán ha­za­tért thai­földi nya­ra­lá­sá­ról.

A mu­la­tós sztár az­után érezte, hogy va­lami nincs rend­ben, mi­u­tán ha­za­tért thai­földi nya­ra­lá­sá­ról.

Rejtélyes haláleset a Honvédkórházban, szörnyű halált halt a nő!

Rejtélyes haláleset a Honvédkórházban, szörnyű halált halt a nő!

Az asszony há­zi­or­vosa kö­ve­teli, hogy a kór­ház in­dít­son belső vizs­gá­la­tot a ha­lál­eset ügyé­ben, ám erre az in­téz­mény nem haj­landó.

Élete végéig gyógyszert kell szednie Klapka fiának

Élete végéig gyógyszert kell szednie Klapka fiának

A fi­a­tal fiú élete tel­je­sen tönk­re­ment az el­múlt évek­ben. Egész­ségi ál­la­pota meg­rom­lott.

A fi­a­tal fiú élete tel­je­sen tönk­re­ment az el­múlt évek­ben. Egész­ségi ál­la­pota meg­rom­lott.

Itt a vége: Elvonóra kötelezték Győzikét

Itt a vége: Elvonóra kötelezték Győzikét

Évek óta szedi ma­rok­számra a gyógy­sze­re­ket...

Évek óta szedi ma­rok­számra a gyógy­sze­re­ket, mára pedig olyan sú­lyossá vált a füg­gő­sége, hogy lépni kel­lett.

Hízása miatt életveszélyben van a magyar sztár

Hízása miatt életveszélyben van a magyar sztár

Lajsz And­rást meg­ijesz­tet­ték or­vo­sai.

Lajsz And­rás húsz kilót sze­dett fel, az utóbbi más­fél évben öt­ször volt kór­ház­ban. A Gu­i­ness-re­kor­der mi­xer­nek négy szív­in­fark­tusa volt.

Bizonyító erejű fotó, életveszélybe sodorta magát Bódi Sylvi

Bizonyító erejű fotó, életveszélybe sodorta magát Bódi Sylvi

Az egy­kori mo­dell rosszul is jár­ha­tott volna. Arra kérik ra­jon­gói, le­gyen meg­fon­tol­tabb!

Az egy­kori mo­dell rosszul is jár­ha­tott volna. Arra kérik ra­jon­gói, le­gyen meg­fon­tol­tabb!

Durva dolgot tett a szekszárdi orvos, feljelentést tesz a magyar sztár!

Durva dolgot tett a szekszárdi orvos, feljelentést tesz a magyar sztár!

A hí­res­ség fel­há­bo­ro­dott a kór­házi dol­gozó vi­sel­ke­dé­sén.

A hí­res­ség fel­há­bo­ro­dott a kór­házi dol­gozó vi­sel­ke­dé­sén, kö­zös­ségi ol­da­lán fa­kadt ki.

Hatalmas károkat okozott a kisfiúnak a neves magyar orvos

Hatalmas károkat okozott a kisfiúnak a neves magyar orvos

A 7 éves fi­ú­nak agy­sejt­jei hal­tak el...

A 7 éves Be­nett­nek a téves di­ag­nó­zis és a fe­les­le­ges műtét miatt agy­sejt­jei hal­tak el...

Kiderült az ijesztő diagnózis: Daganattal operálták Delhusa Gjont!

Kiderült az ijesztő diagnózis: Daganattal operálták Delhusa Gjont!

Az éne­kes végre el­árulta, miért volt szük­sége azon­nali mű­tétre!

Az éne­kes végre el­árulta, miért volt szük­sége azon­nali mű­tétre! Ko­mo­lyabb volt a baj, mint azt bárki is hitte! Sze­ren­csére már min­den rend­ben!