CÍMKE: 'orvos'
FRISS HÍREK

Kasza Tibi az amputációtól mentette meg édesanyját

Kasza Tibi az amputációtól mentette meg édesanyját

Az éne­kes édes­anyja jó ideje sú­lyos cu­kor­be­teg­ség­gel küzd...

Az éne­kes édes­anyja jó ideje sú­lyos cu­kor­be­teg­ség­gel küzd...

Nem kell rutinszerűen lázat csillapítani!

Nem kell rutinszerűen lázat csillapítani!

Éve­kig azon­nal a láz­csil­la­pí­tóért nyúl­tunk, ha va­la­ki­nek fel­szö­kött a láza.

Éve­kig azon­nal a láz­csil­la­pí­tóért nyúl­tunk, ha va­la­ki­nek fel­szö­kött a láza a csa­lád­ban.

Megnémulhat A Nagy Duettben versenyző énekesjelölt

Megnémulhat A Nagy Duettben versenyző énekesjelölt

Szi­lárd ko­moly koc­ká­za­tot vál­lal.

A gaszt­ro­ki­bic ko­moly koc­ká­za­tot vál­lal azzal, hogy a műtét he­lyett a szín­pa­dot vá­lasz­totta, és va­sár­nap este fel­lép A Nagy Du­ett­ben.

Gyomorforgató, amit tett: ellopta a halott pénzét a budapesti orvos

Gyomorforgató, amit tett: ellopta a halott pénzét a budapesti orvos

Az idős asszonyt nem tudta meg­men­teni, de a pén­zét ma­gá­val vitte...

Az idős asszonyt nem tudta meg­men­teni, de a pén­zét ma­gá­val vitte...

Megrázó vallomás: Súlyos betegségben szenved Sas József!

Megrázó vallomás: Súlyos betegségben szenved Sas József!

Időn­ként erőt vesz rajta a gyen­ge­ség, meg­szé­dül, rosszul­lé­tek gyöt­rik! Tel­jes ki­vizs­gá­lá­son esett át!

Időn­ként erőt vesz rajta a gyen­ge­ség, meg­szé­dül, rosszul­lé­tek gyöt­rik! Tel­jes ki­vizs­gá­lá­son esett át!

Mostantól nem kérnek hálapénzt az orvosok

Mostantól nem kérnek hálapénzt az orvosok

A be­te­gek hoz­záál­lása is vál­to­zott.

A be­te­gek hoz­záál­lása is vál­to­zott. Száz­ból már csak hat orvos véli úgy, hogy a pa­ra­szol­ven­ci­á­hoz joga van.

Rossz hírt közölt orvosa Gesztesivel

Rossz hírt közölt orvosa Gesztesivel

A szí­nész éppen egy hó­napja fe­küdt kés alá.

A szí­nész éppen egy hó­napja fe­küdt kés alá, hogy ren­det­len­kedő tér­dét hely­re­hoz­zák. A műtét ugyan si­ke­rült, de nem olyan ütem­ben javul az ál­la­pota, aho­gyan azt re­mélte.

Botrányos szexjelenet a kórházban, hogy tehetett ilyet egy orvos?

Botrányos szexjelenet a kórházban, hogy tehetett ilyet egy orvos?

Az álom­szerű há­zas­ság­ban élő dok­tor nem bírt ma­gá­val.

Az álom­szerű há­zas­ság­ban élő dok­tor nem bírt ma­gá­val, szinte eszét vesz­tette a dögös ápo­lónő lát­vá­nyá­tól! Vajon meg­érte neki a bűnös ka­land?

Nyáron már gyógyultan akar visszatérni Törőcsik Mari

Nyáron már gyógyultan akar visszatérni Törőcsik Mari

A nem­zet szí­né­sze már alig várja a jó időt, hogy ki­ül­hes­sen kert­jébe.

A nem­zet szí­né­sze már alig várja a jó időt, hogy ki­ül­hes­sen kert­jébe, és cso­dálja vi­rá­gait.

Elborzadtak az orvosok, amikor meglátták, mi lapul a bácsi fülében

Elborzadtak az orvosok, amikor meglátták, mi lapul a bácsi fülében

A sze­ren­csét­le­nül járt férfi füle csak­nem öt­szö­rö­sére da­gadt, ami­kor végső el­ke­se­re­dé­sé­ben fel­ke­reste a kli­ni­kát!

Törőcsik Mari 24 órás felügyelet alatt áll

Törőcsik Mari 24 órás felügyelet alatt áll

To­vábbra is ag­gasztó a nem­zet szí­né­szé­nek ál­la­pota.

To­vábbra is ag­gasztó a nem­zet szí­né­szé­nek ál­la­pota, aki, bár egy hete ki­en­ged­ték a kór­ház­ból, fel­ügye­letre szo­rul. Tö­rő­csik Mari el­árulta: vi­déki ott­ho­ná­ban lá­ba­do­zik.

Nem köszönet: ezért adjuk valójában a hálapénzt

Nem köszönet: ezért adjuk valójában a hálapénzt

Egy­más után két pénz­éhes orvos ke­rült a bí­ró­ság elé, mi­u­tán előre kö­ve­tel­ték pá­ci­en­se­ik­től a há­la­pénzt. A ma­gya­rok több­sége ret­teg.

Egy­más után két pénz­éhes orvos ke­rült a bí­ró­ság elé, mi­u­tán előre kö­ve­tel­ték pá­ci­en­se­ik­től a há­la­pénzt. A ma­gya­rok több­sége leg­in­kább már kény­szer­ből adja a bo­rí­té­kot, attól tartva, hogy nem lát­ják el meg­fe­le­lően, ha nem ad "há­la­pénzt".

Szextől volt hangos a rendelő: Betegével szexelt a házas orvos

Szextől volt hangos a rendelő: Betegével szexelt a házas orvos

A be­te­ges vágy­tól fű­tött dok­tor közel három évig ké­jel­gett pá­ci­en­sé­vel úgy, hogy fe­le­sége mit sem sej­tett abból, mi zaj­lik a zárt ajtók mö­gött.

A be­te­ges vágy­tól fű­tött dok­tor közel három évig ké­jel­gett pá­ci­en­sé­vel úgy, hogy fe­le­sége mit sem sej­tett abból, mi zaj­lik a zárt ajtók mö­gött.

Sokkoló kórházi szexvideó került elő: Hogy tehet ilyet egy orvos?

Sokkoló kórházi szexvideó került elő: Hogy tehet ilyet egy orvos?

Ször­nyű, mit mű­velt a hord­ágyon fekvő be­te­gé­vel!

Ször­nyű, mit mű­velt a hord­ágyon fekvő be­te­gé­vel!

Stresszes várakozás: Megjöttek Horváth Éva babájának genetikai leletei!

Stresszes várakozás: Megjöttek Horváth Éva babájának genetikai leletei!

Kisfiút hord a szíve alatt! Kéz­hez kapta az összes vizs­gá­lat ered­mé­nyét, mely­ből ki­de­rült, egész­sé­ges-e po­cak­já­ban a gyer­meke!

Szextől volt hangos a kórház, a szülészeten kéjelgett az orvos

Szextől volt hangos a kórház, a szülészeten kéjelgett az orvos

Nem ér­de­kelte, hogy még ügyel.

Egyál­ta­lán nem ér­de­kelte, hogy még ügye­let­ben van, iz­ga­lom­tól re­megő kéz­zel vet­kőz­tette a be­vál­la­lós öröm­lányt.

Az orvos szerint könnyen elvérezhet Bodrogi Gyula!

Az orvos szerint könnyen elvérezhet Bodrogi Gyula!

Az orvos ta­ná­csa: vi­gyáz­zon ma­gára!

Ugyan je­len­leg jól érezi magát a mű­vész, az orvos azt ta­ná­csolja: sok­kal job­ban vi­gyáz­zon ma­gára, mint az ope­rá­ció előtt!

Gyilkos járvány: Rosszabbra fordulhat Lerch István állapota

Gyilkos járvány: Rosszabbra fordulhat Lerch István állapota

Vál­sá­gos ál­la­pot­ban vit­ték a men­tők az in­ten­zív osz­tályra a 63 éves rock­ze­nészt.

Vál­sá­gos ál­la­pot­ban vit­ték a men­tők az in­ten­zív osz­tályra a 63 éves rock­ze­nészt.

Eltiltotta orvosa az alkoholtól Deák Bill Gyulát!

Eltiltotta orvosa az alkoholtól Deák Bill Gyulát!

4 évvel ez­előtt ka­pott szív­ro­ha­mot!!

A blu­es­le­genda négy évvel ez­előtt ka­pott szív­ro­ha­mot! A kór­ház­ban töl­tött idő­szak után élet­mód­vál­tásra szó­lí­totta fel az orvos!

Szomorú: Orvosa eltiltotta lányától Zalatnay Cinit!

Szomorú: Orvosa eltiltotta lányától Zalatnay Cinit!

Saj­nos csak ké­sőbb ta­lál­koz­hat gyer­me­ké­vel, akit már rég­óta nem lá­tott! Még min­dig nem gyó­gyult meg!

Az éne­kesnő szá­mí­tá­sait ke­resztbe húzta a be­teg­ség. Saj­nos csak ké­sőbb ta­lál­koz­hat gyer­me­ké­vel, akit már rég­óta nem lá­tott!

Borzalmas, mit találtak az orvosok a tinilány vaginájában

Borzalmas, mit találtak az orvosok a tinilány vaginájában

A dok­to­rok szinte sok­kot kap­tak, ami­kor vak­bél­mű­tét köz­ben meg­lát­ták az órási tu­mort.

A dok­to­rok szinte sok­kot kap­tak, ami­kor vak­bél­mű­tét köz­ben meg­lát­ták az órási tu­mort.

Ha nem fekszik kés alá, az életét kockáztatja Papadimitriu Athina!

Ha nem fekszik kés alá, az életét kockáztatja Papadimitriu Athina!

Az orvos sze­rint meg­gon­do­lat­lan dön­tést ho­zott a szí­nésznő! Újra át kell gon­dol­nia, alá­veti-e magát a mű­tét­nek!

Bizarr statisztika: Ezeket dugtuk fel 2016-ban. Mindenhová...

Bizarr statisztika: Ezeket dugtuk fel 2016-ban. Mindenhová...

Mind­egyik test­nyí­lásba be­le­ke­rült né­hány ér­de­kes tárgy! Van, ami egé­szen el­ké­pesztő in­dok­kal!

Dráma: Ilyen állapotban van térdműtétje után Csákányi Eszter!

Dráma: Ilyen állapotban van térdműtétje után Csákányi Eszter!

Újabb hírek ér­kez­tek a sú­lyos térd­mű­té­ten át­esett szí­nésznő ál­la­po­tá­ról!

Újabb hírek ér­kez­tek a sú­lyos térd­mű­té­ten át­esett szí­nésznő ál­la­po­tá­ról! Az orvos sze­rint min­den esé­lye meg­van a tel­jes fel­épü­lésre!

Komplikáció lépett fel: Meg kellett operálni Szűcs Judith mellét!

Komplikáció lépett fel: Meg kellett operálni Szűcs Judith mellét!

A Ri­post­nak be­szélt elő­ször arról: több mű­té­ten is át­esett az el­múlt hó­nap­ban.

A Ri­post­nak be­szélt elő­ször arról: több mű­té­ten is át­esett az el­múlt hó­nap­ban.

Szörnyű fájdalmak gyötrik Polgár Krisztát

Szörnyű fájdalmak gyötrik Polgár Krisztát

A Fa­ce­boo­kon adott han­got szen­ve­dé­sé­nek. Az or­vo­sok se­gít­sé­gé­ben bízik.

A Fa­ce­boo­kon adott han­got szen­ve­dé­sé­nek. Az or­vo­sok se­gít­sé­gé­ben bízik.

Máig őrzött családi titokról mesélt Csepregi Éva

Máig őrzött családi titokról mesélt Csepregi Éva

Rész­le­te­sen be­szélt igaz­ság­ról!

Éve­kig hall­ga­tott a kez­de­tek­ről a Neo­ton Fa­mí­lia sztárja. Most rész­le­te­sen be­szélt igaz­ság­ról!

Orvos bizonyítja: Gesztesi nem iszik!

Orvos bizonyítja: Gesztesi nem iszik!

Gesz­tesi Ká­rolyt újból al­ko­hol­lal hoz­ták hírbe. A hírek egy pa­lac­kot em­le­get­nek, amely­ből a szí­nész kor­tyol­ga­tott Hajdú mű­so­rá­ban.

Gesz­tesi Ká­rolyt újból al­ko­hol­lal hoz­ták hírbe. A hírek egy pa­lac­kot em­le­get­nek, amely­ből a szí­nész kor­tyol­ga­tott Hajdú mű­so­rá­ban.

Nyomasztó: Orvosával kell konzultálnia Kustánczi Liának!

Nyomasztó: Orvosával kell konzultálnia Kustánczi Liának!

A disz­kók ko­ro­ná­zat­lan ki­rály­nője fe­szül­ten várja or­vosa vá­la­szát! Egye­lőre nem tudni, mi lesz Lia sorsa!

A disz­kók ko­ro­ná­zat­lan ki­rály­nője fe­szül­ten várja or­vosa vá­la­szát! Egye­lőre nem tudni, mi lesz Lia sorsa!

Norvég orvos: jobban tesszük, ha azonnal felhúzunk egy nagy kerítést

Norvég orvos: jobban tesszük, ha azonnal felhúzunk egy nagy kerítést

Egy orvos azt ja­va­solja, hogy húz­za­nak fel egy nagy ke­rí­tést a svéd ha­tárra.

Egy nor­vég orvos azt ja­va­solja, hogy húz­za­nak fel egy nagy ke­rí­tést a svéd ha­tárra.

Kiderült: Ezért vitte orvoshoz gyerekeit Sarka Kata!

Kiderült: Ezért vitte orvoshoz gyerekeit Sarka Kata!

Vizs­gá­la­tok...

A gon­dos­kodó édes­anya el­árulta, miért volt szük­ség arra, hogy cse­me­téit vizs­gá­la­tok­nak ves­sék alá!

Melldráma: Megérkeztek Cicciolina orvosi leletei!

Melldráma: Megérkeztek Cicciolina orvosi leletei!

Az egy­kori por­nó­sztár na­gyon ag­gó­dott egész­sége miatt, hi­szen cso­mót ta­pin­tott a mel­lé­ben.

Gátlástalanul kihasználta betegei testét az orvos

Gátlástalanul kihasználta betegei testét az orvos

Per­verz já­té­kokba vonta be őket.

Per­verz sze­xu­á­lis já­té­kokba vonta be lel­ki­leg in­ga­tag be­te­geit. Az erő­szak­tól sem riadt vissza.

Felháborodtak az orvosok Pataky Attila rákosoknak adott tanácsán

Felháborodtak az orvosok Pataky Attila rákosoknak adott tanácsán

Pa­taky At­tila "cso­dás" gyó­gyu­lása nem­csak a köz­vé­le­ményt boly­gatta fel, de az or­vos­tár­sa­dal­mat is.

Édesapja betegsége miatt nem megy férjhez Nyertes Zsuzsa!

Édesapja betegsége miatt nem megy férjhez Nyertes Zsuzsa!

Meg­lepő be­je­len­tést tett a szí­nésznő, aki el­árulta, bi­zony idén is el­ma­rad a me­nyegző! Édes­apja egész­sége a leg­fon­to­sabb!

Húsevő baktérium támadta meg Nagy Adri szervezetét

Húsevő baktérium támadta meg Nagy Adri szervezetét

Össze­tört a di­ag­nó­zis hal­la­tán.

Össze­tört az or­vosi di­ag­nó­zis hal­la­tán.

Elképesztő, amit Pataky Attila állít a rákról!

Elképesztő, amit Pataky Attila állít a rákról!

Napok óta ol­vas­ható min­den­hol, hogy Pa­taky At­tila a ha­gyo­má­nyos or­vos­lást meg­ta­gadva, gyó­gyult ki rák­já­ból.

Napok óta ol­vas­ható min­den­hol, hogy Pa­taky At­tila a ha­gyo­má­nyos or­vos­lást meg­ta­gadva, gyó­gyult ki rák­já­ból.

Orvosai tiltása ellenére is színpadra állt Rékasi Károly

Orvosai tiltása ellenére is színpadra állt Rékasi Károly

Noha a dok­to­rai sze­rint még nem jött el az ideje, hogy pó­di­umra áll­jon. A sztár­szí­nész más­ho­gyan dön­tött.

Noha a dok­to­rai sze­rint még nem jött el az ideje, hogy pó­di­umra áll­jon. A sztár­szí­nész más­ho­gyan dön­tött.

Összeomlott az orvosi diagnózis hallatán Tóth Gabi!

Összeomlott az orvosi diagnózis hallatán Tóth Gabi!

Sok­kot ka­pott!

A gyö­nyörű éne­kesnő szinte sok­kot ka­pott, ami­kor or­vosa kö­zölte vele a szo­morú hírt!

Életével játszott Kulka János!

Életével játszott Kulka János!

Az orvos sze­rint nem volt jó ötlet a re­pü­lőút.

A szí­nész alig fél éve ka­pott sú­lyos agyi in­fark­tust, mely­ből cso­dá­val ha­tá­ros módon fel­épült. A gyó­gyu­lás el­le­nére is ha­tal­mas koc­ká­za­tot vál­lalt a na­pok­ban...

Micsoda hiba: gyulladásnak nézték a térdszalagszakadást

Micsoda hiba: gyulladásnak nézték a térdszalagszakadást

A fi­a­tal fiú éle­tét örökre meg­vál­toz­tatta bal­esete. A tör­tén­tek óta azért küzd, hogy ő maga orvos le­gyen, és ne té­ved­jen...

A fi­a­tal fiú éle­tét örökre meg­vál­toz­tatta bal­esete. A tör­tén­tek óta azért küzd, hogy ő maga orvos le­gyen, és ne té­ved­jen...

Orvosi csoda mentheti meg a szívbetegeket Magyarországon!

Orvosi csoda mentheti meg a szívbetegeket Magyarországon!

A szív­ko­szo­rúér-be­teg­ség az egyik ve­zető ha­lá­lo­zási ok ha­zánk­ban. Ez most meg­vál­toz­hat!

A szív­ko­szo­rúér-be­teg­ség az egyik ve­zető ha­lá­lo­zási ok ha­zánk­ban. Ez most meg­vál­toz­hat!

Dárdai félti az egészségét: orvos fenyegeti

Dárdai félti az egészségét: orvos fenyegeti

Min­den meccs meg­vi­seli.

Min­den meccs meg­vi­seli. A német baj­nok­ság­ban szinte szár­nyaló Her­tha ma­gyar edzője úgy érzi, ebbe las­san be­le­be­teg­szik.

Orvosi bravúrnak köszönhetik életüket az ikrek

Orvosi bravúrnak köszönheti életét Sára és Lili

Spe­ci­á­lis mű­té­tet vé­gez­tek.

Egy spe­ci­á­lis mű­téti el­já­rás­nak kö­szön­he­tően egész­sé­ge­sen szü­let­tek meg az ikrek. A ki­csi­ket még édes­any­juk ha­sá­ban ope­rál­ták meg az or­vo­sok.

Világbotrány: Előkerültek Diana hercegnő legtitkosabb orvosi leletei!

Világbotrány: Előkerültek Diana hercegnő legtitkosabb orvosi leletei!

A bi­zal­mas do­ku­men­tu­mo­kat egy nagy cég iro­dá­já­ban fe­lej­tet­ték.

A bi­zal­mas do­ku­men­tu­mo­kat egy nagy cég iro­dá­já­ban fe­lej­tet­ték, egy ócska dosszi­éba fűzve. Egé­szen mos­ta­náig...

Dráma: Döntött az orvosbizottság Medveczky Ilona sorsáról!

Dráma: Döntött az orvosbizottság Medveczky Ilona sorsáról!

Az el­is­mert tánc­mű­vésznő élete de­cem­ber óta a feje te­te­jére állt!

Az el­is­mert tánc­mű­vésznő élete de­cem­ber óta a feje te­te­jére állt! El­lop­ták a rok­kant­kár­tyá­ját, azóta fo­lya­ma­to­san sú­lyos bün­te­té­se­ket kap! Végre meg­szü­le­tett a ha­tá­ro­zat: meg­kap­hatja-e az újabb iga­zol­vány!

Őrizetbe vették a rendőrök a hálapénzt követelő orvost!

Őrizetbe vették a rendőrök a hálapénzt követelő orvost!

310 ezer fo­rint­nyi eurót kö­ve­telt.

A dok­tor há­rom­száz­tíz­ezer fo­rint­nyi eurót kö­ve­telt, ál­do­zata vi­szont a zsa­ru­kat ri­asz­totta, s így ment át­adni a pénzt a kap­zsi se­bész­nek.

Nyíregyházi gyilkosság: ekkor döntenek a román orvos kiadatásáról!

Nyíregyházi gyilkosság: ekkor döntenek a román orvos kiadatásáról!

A bu­ka­resti leg­fel­sőbb bí­ró­ság ki­tűzte a nyír­egy­házi gyil­kos­ság­gal gya­nú­sí­tott orvos fel­leb­be­zé­sé­nek tár­gya­lá­sát.

Nyíregyházi gyilkosság: vérlázító indokkal állt elő a román orvos

Nyíregyházi gyilkosság: vérlázító indokkal állt elő a román orvos

Több­ször vissza­uta­sí­totta a nyír­egy­házi édes­anya a ké­sőbbi fel­té­te­le­zett gyil­kosa kö­ze­le­dé­sét, ezt pedig nem tudta fel­dol­gozni.

Itt bujkált Kolozsváron a nyíregyházi gyilkosság gyanúsítottja

Itt bujkált Kolozsváron a nyíregyházi gyilkosság gyanúsítottja

Meg­írta bú­csú­le­ve­lét, majd ön­gyil­kos akart lenni Ro­má­ni­á­ban az orvos.

Titkos bunkerébe csábította szeretőit a kegyetlen román orvos!

Titkos bunkerébe csábította szeretőit a kegyetlen román orvos!

A he­lyiek sze­rint több sze­re­tőt is tar­tott Dan. S.

A he­lyiek sze­rint több sze­re­tőt is tar­tott az a férfi, aki a gyanú sze­rint fejbe lőtt egy há­zas­párt.

Nyíregyházi gyilkosság: kiáll édesapja mellett az orvos lánya!

Nyíregyházi gyilkosság: kiáll édesapja mellett az orvos lánya!

Bár évek óta nem élt együtt csa­lád­já­val a nyír­egy­házi tra­gé­dia gya­nú­sí­tottja, idő­seb­bik lánya nyíl­tan kiáll a férfi mel­lett.

Nyíregyházi tragédia: ezt akarta öngyilkossága előtt a román orvos!

Nyíregyházi tragédia: ezt akarta öngyilkossága előtt a román orvos!

Meg­írta bú­csú­le­ve­lét majd ön­gyil­kos akart lenni Ro­má­ni­á­ban S. Dan, aki azt mondta, hogy túl korán ér­kez­tek a rend­őrök.

Szerelemről szó sem volt! Miért gyilkolt a román orvos?

Szerelemről szó sem volt! Miért gyilkolt a román orvos?

A kri­mi­no­ló­gus szak­értő sze­rint a Nyír­egy­há­zán gyil­koló orvos tet­té­nek semmi köze nincs az ér­zel­mek­hez...

A kri­mi­no­ló­gus szak­értő sze­rint a Nyír­egy­há­zán gyil­koló orvos tet­té­nek semmi köze nincs az ér­zel­mek­hez...

Nyíregyházi gyilkosság: Ezt mondta a bírónak az orvos!

Nyíregyházi gyilkosság: Ezt mondta a bírónak az orvos!

Ön­gyil­kos­sági szán­dék­kal me­ne­kült Ro­má­ni­ába a nyír­egy­házi gyil­kos­ság­gal gya­nú­sí­tott orvos.

Ön­gyil­kos­sági szán­dék­kal me­ne­kült Ro­má­ni­ába a nyír­egy­házi gyil­kos­ság­gal gya­nú­sí­tott orvos.

30 napon belül kiadják a románok a nyíregyházi gyilkost!

30 napon belül kiadják a románok a nyíregyházi gyilkost!

Élete vé­géig bör­tön­ben ma­rad­hat.

Nem lehet gond a ki­ada­tás, mivel az Eu­ró­pai Unión belül fog­ták el a gyil­kos sá­tor­al­ja­új­he­lyi tü­dő­gyó­gyász fő­or­vost.

Síbottal verte gyerekeit a kegyetlen nyíregyházi orvos!

Síbottal verte gyerekeit a kegyetlen nyíregyházi orvos!

Rend­kí­vül ag­resszív volt a csa­lád­já­val.

Is­me­rő­sei sze­rint az utóbbi idő­ben rend­kí­vül ag­resszív volt a csa­lád­já­val és a be­te­ge­i­vel is az az orvos, aki a gyanú sze­rint fejbe lőtt egy há­zas­párt.

Öngyilkosságra készült a nyíregyházi vérengzés gyanúsítottja

Öngyilkosságra készült a nyíregyházi vérengzés gyanúsítottja

Nem bírta fel­dol­gozni tet­tét a román ál­lam­pol­gár­ságú fő­or­vos.

Nem bírta fel­dol­gozni tet­tét az a román ál­lam­pol­gár­ságú fő­or­vos, aki a gyanú sze­rint fejbe lőtt egy há­zas­párt Nyír­egy­há­zán.

Így tartóztatták le a kegyetlen nyíregyházi orvost!

Így tartóztatták le a kegyetlen nyíregyházi orvost!

A tü­dő­gyó­gyász ellen va­ló­sá­gos haj­tó­va­dá­szat folyt, mi­u­tán szerda dél­után agyon­lőtt egy nyír­egy­házi csa­lád­anyát.

A tü­dő­gyó­gyász ellen va­ló­sá­gos haj­tó­va­dá­szat folyt, mi­u­tán szerda dél­után agyon­lőtt egy nyír­egy­házi csa­lád­anyát.

Betegeit cserben hagyva ment gyilkolni Nyíregyházára az orvos!

Betegeit cserben hagyva ment gyilkolni Nyíregyházára az orvos

Fő­or­vos­ként dol­go­zik az a férfi, aki bru­tá­lis ke­gyet­len­ség­gel lőtt le egy há­zas­párt szer­dán.

Dráma: Eltiltotta az orvosokat beteg édesapjától Nyertes Zsuzsa!

Dráma: Eltiltotta az orvosokat beteg édesapjától Nyertes Zsuzsa!

Rej­té­lyes be­teg­ség tá­madta meg he­tek­kel ez­előtt a szí­nésznő idős apu­ká­ját.

Itt a bizonyíték! Előre eltervezte tettét a nyíregyházi gyilkos orvos!

Itt a bizonyíték! Előre eltervezte tettét a nyíregyházi gyilkos orvos!

Most már biz­tos, tu­da­to­san ké­szült tet­tére a fél­té­keny tü­dő­gyó­gyász.

Most már biz­tos, tu­da­to­san ké­szült tet­tére a fél­té­keny tü­dő­gyó­gyász. Kép­te­len volt el­vi­selni, hogy a nyír­egy­házi csa­lád­anya évek óta el­uta­sítja a kö­ze­le­dé­sét. Ezért sza­bad­sá­got vett ki, hogy vé­gez­zen vele...

Több tucat kést operáltak ki a férfiből, így került a gyomrába!

Több tucat kést operáltak ki a férfiből, így került a gyomrába!

Hi­he­tet­len, hogy a férfi­nek ezért ke­rült a gyom­rába az a ren­ge­teg kés... Az or­vo­sok is csak ámul­nak!

Hi­he­tet­len, hogy a férfi­nek ezért ke­rült a gyom­rába az a ren­ge­teg kés... Az or­vo­sok is csak ámul­nak ezen a kü­lö­nös be­te­gen! Ehhez ha­son­lót még a kór­ház­ban sem ta­pasz­tal­tak...

Ijesztő: így varrták össze Bódi Sylvi kilyukadt mellét - Videó

Ijesztő: így varrták össze Bódi Sylvi kilyukadt mellét - Videó

Fi­gye­lem! A fel­vé­telt ki­zá­ró­lag azok néz­zék meg, akik bír­ják gyo­mor­ral!

Fi­gye­lem! A fel­vé­telt ki­zá­ró­lag azok néz­zék meg, akik bír­ják gyo­mor­ral!

Fogyása miatt ezzel kell szembenéznie Lajcsinak!

Fogyása miatt ezzel kell szembenéznie Lajcsinak!

Ki­de­rült, mi­lyen ha­tás­sal van a je­len­tős súly­csök­ke­nés a mu­la­tós ze­nész szer­ve­ze­tére!

Botrány: az orvosok felelősek azért, hogy halva született a csecsemő?

Botrány: az orvosok felelősek azért, hogy halva született a csecsemő?

Az anya kínzó has­fá­jásra pa­nasz­ko­dott az or­vo­sok­nak. Arra, ami ez­után tör­tént, senki nem szá­mí­tott...

Összeomlott az orvosi diagnózis hallatán Nyertes Zsuzsa!

Összeomlott az orvosi diagnózis hallatán Nyertes Zsuzsa!

Rej­té­lyes be­teg­ség!

A szí­nésznő édes­ap­ját he­tek­kel ez­előtt rej­té­lyes be­teg­ség tá­madta meg. Az or­vo­sok azóta sem tud­tak konk­rét ma­gya­rá­za­tot adni az idős bácsi tü­ne­te­ire.

Nagy a baj! Orvosok vigyáznak a színpadon is Gálvölgyi Jánosra!

Nagy a baj! Orvosok vigyáznak a színpadon is Gálvölgyi Jánosra!

Hónap ele­jén ke­rült kór­házba...

Jövő szom­bat este lép elő­ször kö­zön­ség elé a ve­se­be­teg szí­nész, aki még a hónap ele­jén ke­rült kór­házba.

Curtis gyereket akar! Orvoshoz megy válaszért

Curtis gyereket akar! Orvoshoz megy válaszért

Cur­tis és ked­vese egy ideje napi szin­ten azon "dol­goz­nak", hogy meg­fo­gan­jon első gyer­me­kük.

Cur­tis és ked­vese egy ideje napi szin­ten azon "dol­goz­nak", hogy meg­fo­gan­jon első gyer­me­kük.

Még ilyet: verekedés tört ki az orvos és a részeg beteg között!

Még ilyet: verekedés tört ki az orvos és a részeg beteg között!

Leg­alább a ka­mera be volt kap­csolva.

Annyira fel­ide­ge­sí­tette a ré­szeg pá­ci­ens az or­vo­sát, hogy az végül ne­ki­ug­rott. Sze­ren­csénkre a be­épí­tett ka­mera min­dent rög­zí­tett...

Durva vádak: Kitálalt Michael Jackson orvosa a sztár perverz vágyairól!

Durva vádak: Kitálalt Michael Jackson orvosa a sztár perverz vágyairól!

Leg­utóbb tit­kos bűn­bar­langja miatt rob­bant ki bot­rány, most pedig or­vosa le­lep­lező köny­vé­ből de­rül­tek ki sötét tit­kok...

Sámán mentette meg a magyar színész életét

Sámán mentette meg a magyar színész életét

Ha­zánk egyik leg­is­mer­tebb szí­né­sze két in­fark­tust is lábon hor­dott ki, de csak Orosz­or­szág­ban tudta meg.

Ha­zánk egyik leg­is­mer­tebb szí­né­sze két in­fark­tust is lábon hor­dott ki, de csak Orosz­or­szág­ban tudta meg.

Felszívódott az orvos, aki közrejátszhatott Prince halálában!

Felszívódott az orvos, aki közrejátszhatott Prince halálában!

Nem ta­lál­ják a ze­nész or­vo­sát.

A ha­tó­sá­gok most azt pró­bál­ják ki­de­rí­teni, ki írta fel a múlt héten el­hunyt ze­nész­nek azt a gyógy­szert, ami­vel túl­ada­golta magát.

Baby Gabi elárulta születendő gyermekei nevét!

Baby Gabi elárulta születendő gyermekei nevét!

Ter­mé­sze­tes úton sze­retne szülni.

A vá­ran­dós éne­kesnő el­árulta, hogy ter­mé­sze­tes úton sze­retné vi­lágra hozni a ki­csi­ket, va­la­mint azt is, hogy mi­lyen ne­ve­ket szán­tak nekik.

Kitálalt az orvos a szívbeteg Lajcsi állapotáról!

Kitálalt az orvos a szívbeteg Lajcsi állapotáról!

Va­sár­nap dél­ben esett át élet­mentő szív­mű­té­ten a mu­la­tós ze­nész, aki a kór­há­zat már saját fe­le­lős­sé­gére el is hagyta.

Va­sár­nap dél­ben esett át élet­mentő szív­mű­té­ten a mu­la­tós ze­nész, aki a kór­há­zat már saját fe­le­lős­sé­gére el is hagyta. A Ri­post meg­tudta, mi vár ez­után Laj­csira!

Borított a doppingdoki: buknak a focisztárok is?

Borított a doppingdoki: focisztárok is buknak?

Képbe ke­rült a Chel­sea és az Ar­se­nal is. Lab­da­rú­gók, te­ni­sze­zők, bok­szo­lók is a 150 pá­ci­ense kö­zött?

Képbe ke­rült a Chel­sea és az Ar­se­nal is. Lab­da­rú­gók, te­ni­sze­zők, bok­szo­lók is a 150 pá­ci­ense kö­zött?

Magyar valóság: erre számíts a rendelőben, ha kopogni merészelsz!

Magyar valóság: erre számíts az orvosnál, ha bekopogsz!

Alig hisszük, amit lá­tunk! Kü­lö­nös el­iga­zító tábla jelzi a vá­ró­te­rembe be­té­rők­nek, mihez tart­sák ma­gu­kat. Gyó­gyulj meg és me­ne­külj!

Nem értek hozzá! Így küldte el szívpanaszos betegét a magyar orvos

Nem értek hozzá! Így küldte el szívpanaszos betegét a magyar orvos

Meg­lepő di­ag­nó­zis­sal kül­dött el egy be­te­get egy bu­da­pesti há­zi­or­vos pén­te­ken. Pá­ci­ense mell­kasi fáj­da­lomra pa­nasz­ko­dott.

Két kollégája haláláért felelős a magyar főorvos

Két kollégája haláláért felelős a magyar főorvos

Három be­rettyóúj­fa­lui orvos egy deb­re­ceni kon­fe­ren­ci­ára tar­tott, ami­kor ka­ram­bo­loz­tak.

Három be­rettyóúj­fa­lui orvos egy deb­re­ceni kon­fe­ren­ci­ára tar­tott, ami­kor ka­ram­bo­loz­tak. Most jog­erő­sen el­ítél­ték az autót ve­zető 64 éves ideg­gyó­gyászt.