CÍMKE: 'oroszország'

Lehet javítani, pótmeccs vár a magyar lányokra a vb-n

Lehet javítani, pótmeccs vár a magyar lányokra a vb-n

Pót­mér­kő­zést vív a ne­gyed­dön­tő­ért a ma­gyar női-ví­zi­labda vá­lo­ga­tott a vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Kisgyerekek haltak meg a folyóba borult terepjáróban

Kisgyerekek haltak meg a folyóba borult terepjáróban

A ször­nyű­ség azért tör­tént, mert te­rep­já­ró­val pró­bál­tak át­kelni egy fo­lyón.

A ször­nyű­ség azért tör­tént, mert te­rep­já­ró­val pró­bál­tak át­kelni egy fo­lyón. Hat gye­rek is van az ál­do­za­tok kö­zött.

Borzalmas balesetben haltak meg a turisták, a sofőr az oka

Borzalmas balesetben haltak meg a turisták, a sofőr az oka

Árokba fu­tott, és fel­rob­bant egy üzem­anyag-szál­lító te­her­autó va­sár­napra vir­ra­dóra Orosz­or­szág­ban.

Árokba fu­tott, és fel­rob­bant egy üzem­anyag-szál­lító te­her­autó va­sár­napra vir­ra­dóra Orosz­or­szág­ban.

Bérgyilkosok támadtak a fiatal üzletemberre! - videó

Bérgyilkosok támadtak a fiatal üzletemberre! - videó

Ez már a má­so­dik tá­ma­dás volt.

Ez már a má­so­dik tá­ma­dás volt az orosz férfi­val szem­ben, túl­élte a lö­völ­dö­zést.

A tudósok is meglepődtek: hihetetlen, hol tűnt fel a lány palackpostája

A tudósok is meglepődtek: hihetetlen, hol tűnt fel a lány palackpostája

Az angol kis­lány Spa­nyol­or­szág part­ja­i­nál tette vízre a pa­lack­pos­tát.

Az angol kis­lány Spa­nyol­or­szág part­ja­i­nál tette vízre a pa­lack­pos­tát.

Jó hír a turistáknak. 2021 januárjától e-vízumot is válthatunk Oroszországba!

2021 januárjától e-vízumot is válthatunk Oroszországba!

Az új­don­ság egy 16 napos tu­ris­ta­ví­zum lesz és kö­rül­be­lül 50 dol­lárba fog ke­rülni. Az in­du­lá­sig el­ké­szí­tik hozzá a mo­bil­al­kal­ma­zást is - írta a Kom­mersant.

79-en sérültek meg az oroszországi robbanásban

79-en sérültek meg az oroszországi robbanásban

Több nagy erejű rob­ba­nás tör­tént szom­ba­ton egy tro­tilt gyártó üzem­ben az orosz­or­szági Dzer­zsinszk vá­ro­sá­ban.

Újabb álorvos bukott le: 500 nőt torzított el örökre

Újabb álorvos bukott le: 500 nőt torzított el örökre

A nők ajak­fel­töl­tésre je­lent­kez­tek, nem tud­hat­ták, hogy kók­ler­rel van dol­guk.

A nők ajak­fel­töl­tésre je­lent­kez­tek, nem tud­hat­ták, hogy kók­ler­rel van dol­guk.

Több hatalmas robbanás volt egy üzemnél, rengeteg a sérült

Több hatalmas robbanás volt egy üzemnél, rengeteg a sérült

Egy rob­ba­nó­anyag­gyár­ban tör­tént több rob­ba­nás Orosz­or­szág­ban.

Egy rob­ba­nó­anyag­gyár­ban tör­tént több rob­ba­nás Orosz­or­szág­ban.

Hihetetlen siker született, egész Európa a magyarokat csodálja

Hihetetlen siker született, egész Európa a magyarokat csodálja

Az oro­szo­kat is le­győz­ték hi­bát­la­nul me­ne­telő fi­a­tal fo­cis­tá­ink. Irány a ne­gyed­döntő az ír­or­szági Eb-n!

Még nem is érettségiztek, máris imádják őket a magyar drukkerek

Még nem is érettségiztek, máris imádják őket a magyar drukkerek

Tét nél­kül, to­vább­ju­tó­ként lép pén­te­ken pá­lyára a ma­gyar vá­lo­ga­tott Orosz­or­szág ellen.

Durva horrorsérülés: Senki sem bírta nézni, ami a sportolóval történt

Durva horrorsérülés: Senki sem bírta nézni, ami a sportolóval történt

Három he­lyen el­tört a lába egy fi­a­tal súly­eme­lő­nek.

Három he­lyen el­tört a lába egy fi­a­tal súly­eme­lő­nek, mi­u­tán 250 ki­lo­gram­mal a nya­ká­ban pró­bált gug­go­lást vég­re­haj­tani.

Bilincsben vitték el Dzsudzsák Balázs barátját a rendőrök

Bilincsben vitték el Dzsudzsák Balázs barátját a rendőrök

A bíró bű­nös­nek ta­lálta Alek­szandr Ko­ko­rint, és jó­vá­hagyta az ügyész által kért más­fél éves bör­tön­bün­te­tést.

A bíró bű­nös­nek ta­lálta Alek­szandr Ko­ko­rint, és jó­vá­hagyta az ügyész által kért más­fél éves bör­tön­bün­te­tést.

160-nal száguldozott az autópályán az őrült kamionos! - videó

160-nal száguldozott az autópályán az őrült kamionos! - videó

Egy előtte ha­ladó autós vi­de­ózta le a vak­merő so­főrt, aki­nek ezért simán ugor­hat a jog­sija.

Egy előtte ha­ladó autós vi­de­ózta le a vak­merő so­főrt, aki­nek ezért simán ugor­hat a jog­sija.

Elképesztően brutális sportág indult útjára Szibériából! - videó

Elképesztően brutális sportág indult útjára Szibériából! - videó

Nézni is fáj.

Ak­kora po­fo­nok csat­tan­nak a ver­seny­zők ar­cain, hogy nézni is rossz.

Robbanásveszély a metróban, 200 állomáshoz kellett kivonulni

Robbanásveszély a metróban, 200 állomáshoz kellett kivonulnia a hatóságoknak

165 ezer em­bert eva­ku­ál­tak. A föld­alatti vas­út­há­ló­zat összes meg­ál­ló­ját el­len­őriz­ték.

40 év után tér vissza Moszkvába a legendás magyar műsorvezető

40 év után tér vissza Moszkvába a legendás magyar műsorvezető

Azóta vissza­vá­gyik...

Judit annak ide­jén nyelv­tu­dá­sát mé­lyí­teni ér­ke­zett a ha­tal­mas or­szágba, ahol fél évet töl­tött el. Azóta vissza­vá­gyik.

Különös hobbi: Igencsak forróvérű lehet ez a szexi orosz lány

Különös hobbi: Igencsak forróvérű lehet ez a szexi orosz lány

Ren­ge­teg fur­csa­sá­got hall­hat­tunk már Orosz­or­szág­ból és a volt szov­jet tag­ál­la­mok­ból, de Na­ta­lia min­de­nen túl­tesz.

Orosz megoldás: egészen abszurd módon tépték ki a hóból a Lada Nivát

Orosz megoldás: egészen abszurd módon tépték ki a hóból a Lada Nivát

Min­dig tud­nak va­lami agya­ment új­don­sá­got mu­tatni az oro­szok.

Min­dig tud­nak va­lami agya­ment új­don­sá­got mu­tatni az oro­szok. Most épp egy La­dá­val bo­hóc­kod­tak.

Felesége jelentette fel a fenyegetőző futballsztárt

Felesége jelentette fel a fenyegetőző futballsztárt

And­rej Ar­savin bajba ke­rül­het.

And­rej Ar­savin ellen ha­ma­ro­san nyo­mo­zást in­dít­hat a rend­őr­ség. Az Ar­se­nal ko­rábbi já­té­kosa egyre több­ször kerül a cím­la­pokra.

Kínos fotó: Mourinho fenékre esett, rajta röhögött mindenki

Kínos fotó: Mourinho fenékre esett, rajta röhögött mindenki

Sé­rü­lés nél­kül meg­úszta a pe­re­ce­lést.

A por­tu­gál fut­ball­edző lába alól Orosz­or­szág­ban csú­szott ki a talaj egy ün­ne­pé­lyes ko­rong­be­do­bás után. Sze­ren­csé­jére sé­rü­lés nél­kül meg­úszta a dol­got.

Szörnyű buszbaleset történt Oroszországban, gyerekek is meghaltak

Szörnyű buszbaleset történt Oroszországban, gyerekek is meghaltak

A MAN tí­pusú au­tó­busz Ka­luga és Vjazma kö­zött bo­rult árokba.

A MAN tí­pusú au­tó­busz Ka­luga és Vjazma kö­zött bo­rult árokba.

Eszméletlen magas összeget kérnek ezért a 28 éves Ikarus buszért

Eszméletlen magas összeget kérnek ezért a 28 éves Ikarus buszért

A majd­nem 30 éves busz olyan, mintha most jött volna ki a gyár­ból.

A majd­nem 30 éves busz olyan ál­la­potú, mintha most jött volna ki a gyár­ból.

Hatalmas robbanás rázott meg egy tömbházat, 38 embert még keresnek

Hatalmas robbanás rázott meg egy tömbházat, 38 embert még keresnek

Óri­ási de­to­ná­ció tör­tént egy orosz­or­szági tömb­ház­ban. Az épü­let­ben több, mint 100 ember la­kott.

Őrült felfordulást okozott egy részeg pár a karácsonyi vásárban! - videó

Őrült felfordulást okozott egy részeg pár a karácsonyi vásárban! - videó

Ittak, tör­tek-zúz­tak és még egy lánc­fű­rész is elő­ke­rült. Ter­mé­sze­te­sen Orosz­or­szág­ban tör­tént az esett.

Élve találtak egy csecsemőt a gázrobbanásban megsemmisült tömbházban

Élve találtak egy csecsemőt a gázrobbanásban megsemmisült tömbházban

Va­ló­sá­gos csoda tör­tént.

Va­ló­sá­gos csoda tör­tént annál az orosz­or­szági tömb­ház­nál, ahol hét­főn ha­tal­mas gáz­rob­ba­nás rázta meg a kör­nyé­ket. A romok kö­zött egy cse­cse­mőre ta­lál­tak a ku­tató csa­pa­tok.

Borzalmas tragédiáról jött hír: szörnyű halált halt a fiatal sportoló

Borzalmas tragédiáról jött hír: szörnyű halált halt a fiatal sportoló

Alek­szej Lo­ma­kin a ba­rá­ta­i­val ment el inni, utána pedig, a hírek sze­rint ha­lálra fa­gyott. A Lo­ko­mo­tív Moszkva fut­bal­lis­tája mind­össze 18 éves volt.

A Lo­ko­mo­tív Moszkva fut­bal­lis­tája, Alek­szej Lo­ma­kin a ba­rá­ta­i­val ment el inni...

Orosz-ukrán tengeri konfliktus, összeül a Biztonsági Tanács - videó

Orosz-ukrán tengeri konfliktus, összeül a Biztonsági Tanács - videó

Az orosz ha­tár­őr­ség tüzet nyi­tott va­sár­nap a Ker­csi-szo­ros­ból ki­felé tartó három ukrán ha­di­ha­jóra.

Ilyen eszelős szexjelenetet még soha nem kameráztak le metrón

Ilyen eszelős szexjelenetet még soha nem kameráztak le metrón

A tör­tén­tek fé­nyé­ben nem meg­lepő, hogy a párt je­len­tős pénz­bír­ság­gal súj­tot­ták.

Időutazás? Egy orosz képviselő 3 nappal a kercsi incidens előtt megjósolta a jövőt

Időutazás? Egy orosz képviselő 3 nappal a kercsi incidens előtt megjósolta a jövőt

Fu­tó­tűz­ként ter­jed a vi­lág­há­lón egy kü­lö­nös té­vé­in­terjú...

Fu­tó­tűz­ként ter­jed a vi­lág­há­lón az a té­vé­in­terjú, ami­ben egy orosz kép­vi­selő arról be­szél, hogy az uk­rá­nok né­hány napon belül ál­hí­re­ket ter­jesz­te­nek majd ál­lí­tó­la­gos orosz ten­geri tá­ma­dá­sok­ról, hogy így árt­sa­nak Orosz­or­szág­nak.

Így ráztak gatyába egy oldtimer Ikarus buszt Oroszországban

Így ráztak gatyába egy oldtimer faros Ikarus buszt Oroszországban

Nem akár­mi­lyen buszt hasz­nált va­laki csűr­nek a kert vé­gé­ben Orosz­or­szág­ban. Lel­kes hoz­záér­tők rá­ta­lál­tak a szebb tá­ja­kat lá­tott klasszi­kus buszra.

Nem akár­mi­lyen old­ti­mer buszt hasz­nált va­laki csűr­nek a kert vé­gé­ben Orosz­or­szág­ban. Lel­kes hoz­záér­tők meg­ta­lál­ták a szebb tá­ja­kat is lá­tott klasszi­kus ma­gyar faros buszt és gyö­nyö­rűen fel­újí­tot­ták kí­vül­ről és be­lül­ről is.

Kegyetlen gyilkosságra ébredtek a lakók, fej nélkül találták meg a testet

Kegyetlen gyilkosságra ébredtek a lakók, fej nélkül találták meg a testet

A 12 éves orosz el­kö­vető és társa meg is becs­te­le­ní­tette az ál­do­za­tot.

A 12 éves orosz el­kö­vető és társa meg is becs­te­le­ní­tette az ál­do­za­tot.

Azt hitte, megcsalta a felesége, szörnyű dolgot művelt vele a férj

Azt hitte, megcsalta a felesége, szörnyű dolgot művelt vele a férj

Ször­nyű dol­got mű­velt a fe­le­sé­gé­vel egy 27 éves férfi. Azt hitte, hogy a nő meg­csalja, ezért egy er­dőbe vitte és meg­kö­tözte...

Sokkoló módszer: Élve temeti el pácienseit az ukrán orvos

Sokkoló módszer: Élve temeti el pácienseit az ukrán orvos

Hisz a mód­szer si­ke­ré­ben.

Az egészre az­után de­rült fény, hogy a fa­lubé­liek 12 üres ko­por­sóra buk­kan­tak a kör­nyé­ken.

Közölték a hatóságok: rettenetes légi baleset történt, mindenki meghalt

Közölték a hatóságok: rettenetes légi baleset történt, mindenki meghalt

Ször­nyű lát­vány, a gép ron­csai mel­lett meg­ta­lál­ták a holt­tes­te­ket is.

Ször­nyű lát­vány, a gép ron­csai mel­lett meg­ta­lál­ták a holt­tes­te­ket is.

Túl kíváncsi volt a meztelen alak, szörnyű dolog történt vele az utcán

Túl kíváncsi volt a meztelen alak, szörnyű dolog történt vele az utcán

A nem min­den­napi in­ci­denst egy döb­bent já­ró­kelő fo­tózta le.

A nem min­den­napi in­ci­denst egy döb­bent já­ró­kelő fo­tózta le.

Drámai meccsen ért véget az orosz csoda a világbajnokságon

Drámai meccsen ért véget az orosz csoda a világbajnokságon

A hor­vá­tok 2-2 után bün­te­tő­pár­baj­ban tud­ták le­győzni a há­zi­gaz­dá­kat.

A hor­vá­tok 2-2 után bün­te­tő­pár­baj­ban tud­ták le­győzni a há­zi­gaz­dá­kat.

Rémisztő videó: elképedtek a lakók attól, ami megjelent az égen

Rémisztő videó: elképedtek a lakók attól, ami megjelent az égen

Nem min­den­napi lát­vány­ban volt ré­szük a he­lyi­ek­nek. Egy videó is elő­ke­rült a je­len­ség­ről.

Hihetetlen siker, nem tört meg az átok a vb-n

Hihetetlen siker, nem tört meg az átok a vb-n

Orosz­or­szág to­vább­ju­tott.

Orosz­or­szág be­ju­tott a leg­jobb nyolc közé a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Lehetetlen küldetés, Brazília reménytelen helyzetből folytatja

Lehetetlen küldetés, Brazília reménytelen helyzetből folytatja

Pén­te­ken és szom­ba­ton már a ne­gyed­dön­tő­ket játsszák az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Pén­te­ken és szom­ba­ton már a ne­gyed­dön­tő­ket játsszák az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Doppingolnak az oroszok? Uruguaynak ez sem számít

Doppingolnak az oroszok? Uruguaynak ez sem számít

A dél-ame­ri­kai csa­pat hi­bát­lan tel­je­sít­ménnyel ju­tott a vébé nyol­cad­dön­tő­jébe. A há­zi­gaz­dát sem kí­mélte.

A dél-ame­ri­kai csa­pat hi­bát­lan tel­je­sít­ménnyel ju­tott a vébé nyol­cad­dön­tő­jébe.

Fájó vereséggel búcsúzik a világsztár a vb-től

Fájó vereséggel búcsúzik a világsztár a vb-től

Sza­lah nem járt si­ker­rel.

Má­so­dik meccsén sem hi­bá­zott a há­zi­gazda orosz vá­lo­ga­tott a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon, ke­mény vég­ered­ményt ál­lí­tott be. Sza­lah nem járt si­ker­rel.

Felrobbantották a netet ezek a szaúdi focistafeleségek

Felrobbantották a netet ezek a szaúdi focistafeleségek

Az asszo­nya­i­kat sem hagy­ták ott­hon a nyi­tó­meccsen leégő lab­da­rú­gók.

Pornós a lelátón, ő a vb egyik legdögösebb szurkolója

Pornós a lelátón, ő a vb egyik legdögösebb szurkolója

Szá­mos szép­ség kö­veti a hely­szí­nen az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság mér­kő­zé­seit.

Szá­mos szép­ség kö­veti a hely­szí­nen az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság mér­kő­zé­seit.

Meglepő tipp, ez a csapat lehet világbajnok sztárfocistánk szerint

Meglepő tipp, ez a csapat lehet világbajnok sztárfocistánk szerint

Bel­gium a tit­kos fa­vo­rit Ju­hász Ro­land­nál.

Bel­gium a tit­kos fa­vo­rit Ju­hász Ro­land­nál. A Vi­deo­ton já­té­kosa az ar­gen­ti­nok­nak is druk­kol.

Többgólos vb-nyitány, kitett magáért a lesajnált válogatott

Többgólos vb-nyitány, kitett magáért a lesajnált válogatott

El­kez­dő­dött az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság. A há­zi­gaz­dák Szaúd-Ará­bi­á­val ta­lál­koz­tak.

El­kez­dő­dött az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság.

Sztárparádé a vb-megnyitón, Robbie Williamsnek teljesül az álma

Sztárparádé a vb-megnyitón, Robbie Williamsnek teljesül az álma

Rob­bie Wil­li­ams éne­kes és a két­sze­res vi­lág­baj­nok bra­zil Ro­naldo jut sze­rep­hez a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság meg­nyi­tó­ján.

Terror és huligánok, káosz fenyegeti a focivébét

Terror és huligánok, káosz fenyegeti a focivébét

Szám­ta­lan ve­szély le­sel­ke­dik azokra a lel­kes szur­ko­lókra, akik időt és pénz nem saj­nálva el­utaz­nak a jú­nius 14-én raj­toló lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ságra.

Szexvilágbajnokság jön, szítja a tüzet a világsztár

Szexvilágbajnokság jön, szítja a tüzet a világsztár

Ha va­laki, hát ő tudja, mi a siker titka!

Ha va­laki, hát ő tudja a siker tit­kát! Ro­mário nyil­ván a saját ta­pasz­ta­la­tai alap­ján adja a ta­ná­cso­kat.

Kínos videó: máris megvan a foci vb egyik legcikibb pillanata

Kínos videó: máris megvan a foci vb egyik legcikibb pillanata

Tig­resa del Ori­ente szok­vá­nyos­nak nem mond­ható vi­de­ók­lip­pel üzent a perui fo­ci­vá­lo­ga­tott­nak.

Tig­resa del Ori­ente szok­vá­nyos­nak nem mond­ható vi­de­ók­lip­pel üzent a perui fo­ci­vá­lo­ga­tott­nak.

Mi történt? Cristiano Ronaldo bepánikolt, halálfélelemmel küzd

Mi történt? Cristiano Ronaldo bepánikolt, halálfélelemmel küzd

Test­őr­rel megy a vi­lág­baj­nok­ságra.

A por­tu­gál sztár­fo­cista fel­bé­relt egy mar­cona test­őrt a vi­lág­baj­nok­ságra. Ko­ráb­ban azzal fe­nye­get­ték, hogy ki­vég­zik a tor­nán.

Lesújtó hírt közöltek a világbajnokságra készülő sztárral

Lesújtó hírt közöltek a világbajnokságra készülő sztárral

Rasid Aliui nem uta­zik a tor­nára.

Rasid Aliui comb­izom­sza­ka­dás miatt biz­to­san nem játsz­hat a nyári fo­ci­tor­nán.

Olcsó szex, robotprostikkal várják a vendégeket

Olcsó szex, robotprostikkal várják a vendégeket

Úgy tűnik, Orosz­or­szág va­ló­ban fel­ké­szült a jú­nius 14-én kez­dődő lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ságra.

Úgy tűnik, Orosz­or­szág va­ló­ban fel­ké­szült a jú­nius 14-én kez­dődő lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ságra. Kü­lön­le­ges ho­telt nyit­nak.

Horror a börtönben, holtan találták a motorosgyilkost

Horror a börtönben, holtan találták a motorosgyilkost

A tet­test két nő szem­ta­nú­ként tett val­lo­mása alap­ján fog­ták el, mi­u­tán az ő éle­tü­ket meg­kí­mélte.

Öt tár­sát vé­gezte ki. A tet­test két nő szem­ta­nú­ként tett val­lo­mása alap­ján fog­ták el, mi­u­tán az ő éle­tü­ket meg­kí­mélte.

Meztelenül élvezkedett a belvárosi szökőkútban egy nő! - videó

Meztelenül élvezkedett a belvárosi szökőkútban egy nő! - videó

Tök pu­cé­ran für­dő­zött a za­vart asszony, végül az őt ki­rán­gató rend­őrök is vi­ze­sek let­tek.

Veszélyben Messiék? Erre biztosan nem számítottak

Veszélyben Messiék? Erre biztosan nem számítottak

Az ál­lat­vé­dők til­ta­koz­nak.

Az ál­lat­vé­dők til­ta­koz­nak, a Nem­zet­közi Lab­da­rúgó-szö­vet­ség is cáfol. Egy orosz har­mad­osz­tá­lyú meccs előtt adta át a medve a lab­dát.

Hihetetlen fordulat: Ibrahimovic is ott lesz a világbajnokságon!

Hihetetlen fordulat: Ibrahimovic is ott lesz a világbajnokságon!

A svéd sztár­fo­cista is el­megy Orosz­or­szágba, de nem azért, hogy játsszon. Kevés edzést kell ki­hagy­nia.

A svéd sztár­fo­cista is el­megy Orosz­or­szágba, de nem azért, hogy játsszon.

Felfoghatatlan hiba, végzetes injekciót kapott egy fiatal nő egy kórházban

Felfoghatatlan hiba, végzetes injekciót kapott egy fiatal nő egy kórházban

A be­te­get vé­let­le­nül élve be­bal­zsa­moz­ták.

A be­te­get vé­let­le­nül élve be­bal­zsa­moz­ták. Ször­nyű kínok közt vesz­tette éle­tét.

Ilyen esélyekkel lehet nálunk drámai plázatűz

Ilyen esélyekkel lehet nálunk drámai plázatűz

Hat­van­nál is töb­ben hal­tak meg...

Hat­van­nál is töb­ben vesz­tet­ték éle­tü­ket a ke­mero­vói plá­za­tűz­ben Orosz­or­szág­ban va­sár­nap. Vajon a ma­gyar be­vá­sár­ló­köz­pon­tok mennyire biz­ton­sá­go­sak?

Nudizó nőcske keltett botrányt az egyik bankban, ezt művelte

Nudizó nőcske keltett botrányt az egyik bankban, ezt művelte

Nem volt éppen ma­gá­nál...

A fel­vé­tel ta­nú­sága sze­rint nem volt éppen ma­gá­nál...

Fejlemény az ügyben, ők felelnek a gyilkos kemerovói plázatűzért

Fejlemény az ügyben, ők felelnek a gyilkos kemerovói plázatűzért

A va­sár­napi tra­gé­dia után több em­bert is le­tar­tóz­tat­tak szer­dán, akik­nek köze lehet a ször­nyű tra­gé­di­á­hoz.

A va­sár­napi tra­gé­dia után több em­bert is le­tar­tóz­tat­tak szer­dán, akik­nek köze lehet a ször­nyű tra­gé­di­á­hoz.

Partra sodródott egy rejtélyes csomag: bizarr tartalmát senki sem érti

Partra sodródott egy rejtélyes csomag: bizarr tartalmát senki sem érti

A tás­ká­ban le­vá­gott em­beri test­ré­szek vol­tak.

A tás­ká­ban le­vá­gott em­beri test­ré­szek vol­tak, de senki sem tudja hon­nan ke­rül­tek oda.

Lángolt a stadion, újabb súlyos futballbotrány

Lángolt a stadion, újabb súlyos futballbotrány

Szo­kás sze­rint egy orosz­or­szági lab­da­rúgó meccsen bal­héz­tak a hu­li­gá­nok. Ag­gasztó a hely­zet a vb előtt.

Szo­kás sze­rint egy orosz­or­szági lab­da­rúgó meccsen bal­héz­tak a hu­li­gá­nok. Ag­gasztó a hely­zet az ot­tani vi­lág­baj­nok­ság előtt.

Előadás alatt érte súlyos baleset a cirkuszi artistát! - videó

Előadás alatt érte súlyos baleset a cirkuszi artistát! - videó

Egy fél­re­si­ke­rült páros gya­kor­lat után zu­hant a mélybe a nép­szerű ak­ro­bata. Azóta is kó­má­ban fek­szik.

Baljós előjelek, háborúba torkolhat a focivébé

Baljós előjelek, háborúba torkolhat a focivébé

Nyá­ron Orosz­or­szág ren­dezi a vb-t.

Nyá­ron Orosz­or­szág ren­dezi a vb-t és sokan attól tar­ta­nak, hogy ve­szély­ben lesz­nek az igazi szur­ko­lók. Sú­lyos utcai za­var­gá­sokba tor­kol­hat a vi­a­dal.

Robbanás és füst: pánik tört ki az utasokkal teli repülőn

Robbanás és füst: pánik tört ki az utasokkal teli repülőn

Ak­ku­mu­lá­tor rob­bant fel.

Egy hor­doz­ható ak­ku­mu­lá­tor rob­bant fel az orosz­or­szági rep­té­ren, de csak egy em­ber­nek volt elég lel­ki­ereje el­ol­tani.

Fordulat a lezuhant orosz utasszállító ügyében

Fordulat a lezuhant orosz utasszállító ügyében

Más­fél ezer test­ma­rad­ványt gyűj­töt­tek be, DNS-vizs­gá­lat­tal kell azo­no­sí­tani az ál­do­za­to­kat.

Más­fél ezer test­ma­rad­ványt gyűj­töt­tek be, DNS-vizs­gá­lat­tal kell azo­no­sí­tani az ál­do­za­to­kat.

Belehalt az agresszív BMW-s támadásába az autómosó alkalmazottja - videó

Belehalt az agresszív BMW-s támadásába az autómosó alkalmazottja - videó

Mi­u­tán nem mos­ták le a ko­csi­ját soron kívül, a fi­a­tal­em­ber rá­tá­madt az ott dol­go­zókra.

Lecsapott az évszázad hóesése, halálos áldozatot is követelt

Lecsapott az évszázad hóesése, halálos áldozatot is követelt

Hó­vi­har bé­ní­totta meg Moszk­vát.

Ha­tal­mas hó­vi­har bé­ní­totta meg Moszk­vát, egy­mást érték a bal­ese­tek - a po­koli hely­zet csak las­san eny­hül.

Ez volt Putyin karácsonyi ajándéka a terroristáknak! - videó

Ez volt Putyin karácsonyi ajándéka a terroristáknak! - videó

A Mi­ku­lás he­lyett egy orosz bom­bázó vitte a cso­ma­got a szí­riai bun­ker­hez. Va­ló­szí­nű­leg nem örül­tek neki.

A Mi­ku­lás he­lyett egy orosz bom­bázó vitte a cso­ma­got a szí­riai bun­ker­hez.

Fájt a hasa a nyugdíjasnak, több mint 150 darab fémtárgyat találtak benne! - videó

Fájt a hasa a nyugdíjasnak, több mint 150 darab fémtárgyat találtak benne! - videó

Csak úgy hü­le­dez­tek az or­vo­sok...

Csak úgy hü­le­dez­tek az or­vo­sok a 74 éves asszony ha­sá­nak tar­tal­má­tól.

Ez ciki, megint az olaszokon röhögnek

Ez ciki, megint az olaszokon röhögnek

Nem volt elég a ki­esés, ismét cím­lapra ke­rült az olasz lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott.

Nem volt elég a ki­esés, ismét cím­lapra ke­rült az olasz lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott.

Óriási a káosz, rosszul tervezték az új stadiont

Óriási a káosz, rosszul tervezték az új stadiont

Mi lesz így a vi­lág­baj­nok­sá­gon?

Durva köz­le­ke­dési gon­dok. Mi lesz így a vi­lág­baj­nok­sá­gon? Hi­he­tet­len, min kel­lett ke­resz­tül­men­niük a gya­nút­lan fo­ci­szur­ko­lók­nak.

Elképesztő dolog történt a nénivel, amikor kiállt az erkélyre

Elképesztő dolog történt a nénivel, amikor kiállt az erkélyre

Hi­he­tet­len tör­té­net esett meg egy orosz né­ni­vel.

Hi­he­tet­len tör­té­net esett meg egy orosz né­ni­vel, ami­kor ki­állt a saját er­ké­lyére ci­gizni.

Tragédia a játszóházban: kisfia szeme előtt halt meg az apuka

Tragédia a játszóházban: kisfia szeme előtt halt meg az apuka

A férfi is jól akarta érezni magát a tram­bu­li­nok­kal teli he­lyen.

A férfi is jól akarta érezni magát a tram­bu­li­nok­kal teli he­lyen, ám egy mu­tat­vá­nya rosszul sült el.

Tragédia: Megkínozták és megölték a fiatal énekest

Tragédia: Megkínozták és megölték a fiatal énekest

Au­gusz­tus ele­jén lát­ták utol­jára élve.

A fi­a­tal éne­kest au­gusz­tus ele­jén lát­ták utol­jára. Test­vére me­nyeg­ző­jére már nem ér­ke­zett meg.

Az orosz Paris Hilton száll szembe Putyinnal

Az orosz Paris Hilton száll szembe Putyinnal

Meg­lepő ki­hí­vót ka­pott Vl­agyi­mir Pu­tyin.

Meg­lepő ki­hí­vót ka­pott Vl­agyi­mir Pu­tyin: az orosz Paris Hil­ton­nak is gú­nyolt ke­reszt­lá­nya, Kse­nia Szob­csak is indul már­ci­us­ban az orosz el­nök­sé­gért.

Iszonyatos baleset történt: élve főtt meg munkahelyén az anyuka

Iszonyatos baleset történt: élve főtt meg munkahelyén az anyuka

A nő éppen egy tar­tályt ta­ka­rí­tott, ami­kor forró ka­ra­mell öm­lött rá.

A nő éppen egy tar­tályt ta­ka­rí­tott, ami­kor forró ka­ra­mell öm­lött a nya­kába.