CÍMKE: 'öröm'

Nagy az öröm, ismét apa lesz a magyar zenész

Nagy az öröm, ismét apa lesz a magyar zenész

A rap­per azt is el­árulta, kis­lány vagy kisfiú ér­ke­zik a csa­lád­jukba.

Válassz egy lapot, és megtudod, mit ígér neked a szerelem!

Válassz egy lapot, és megtudod, mit ígér neked a szerelem!

Az ősi kár­tyák el­árul­ják, mi vár rád, és mit kell ten­ned cé­lo­dért.

Az ősi kár­tyák el­árul­ják, mi vár rád, és mit kell ten­ned cé­lo­dért.

Itt az első fotó: Megszületett a magyar mulatós király unokája

Itt az első fotó: Megszületett a magyar mulatós király unokája

Ha­tal­mas az öröm a csa­lád­ban, meg­szü­le­tett Bódi Csabi kis­lá­nya.

Ha­tal­mas az öröm a csa­lád­ban, meg­szü­le­tett Bódi Csabi kis­lá­nya.

Mérföldkőhöz érkezett Gönczi Gáborék élete, nagy az öröm

Mérföldkőhöz érkezett Gönczi Gáborék élete, nagy az öröm

A nép­szerű tévés és fe­le­sége nem­ré­gi­ben úgy dön­töt­tek, ki­pró­bál­ják, ho­gyan vi­seli a kisfiuk a böl­csit.

A nép­szerű tévés és fe­le­sége nem­ré­gi­ben úgy dön­töt­tek, ki­pró­bál­ják, ho­gyan vi­seli a kisfiuk a böl­csit.

Apaságáról vallott a magyar rocksztár: kislánya levette a lábáról

Apaságáról vallott a magyar rocksztár: kislánya levette a lábáról

Kicska László, az Edda basszus­gi­tá­rosa el­múlt öt­ven­éves, mire apa lett. A ze­nész már le­mon­dott arról, hogy gye­reke lesz.

Döbbenetes amit édesanyjáról állít az apaság előtt álló Viszkis

Döbbenetes amit édesanyjáról állít az apaság előtt álló Viszkis

Pár hónap múlva édes­apa lesz Amb­rus At­tila...

Pár hónap múlva apa lesz, de a csa­lád­já­nak nem mu­tatja meg a gyer­me­két Amb­rus At­tila.

Itt a videó: Ennyit üzent közvetlenül az ítélet után Rékasi Károly

Itt a videó: Ennyit üzent közvetlenül az ítélet után Rékasi Károly

A szí­nész lát­ha­tóan bol­do­gan hagyta el a bí­ró­ság épü­le­tét.

A szí­nész lát­ha­tóan nem ter­vezte, hogy üzen az őt fo­tózó és vi­de­ózó új­ság­író­kon ke­resz­tül, de végül a ka­me­rák felé for­dult...

Fantasztikus örömhírt jelentett be a magyar sztár, mindenki gratulált

Fantasztikus örömhírt jelentett be a magyar sztár, mindenki gratulált

Gaj­dos Tamás el­ké­pesztő tel­je­sít­ményt nyújt hét­ről-hétre, túl a ha­to­dik x-en.

Gaj­dos Tamás el­ké­pesztő tel­je­sít­ményt nyújt hét­ről-hétre, túl a ha­to­dik x-en, újabb ki­hí­vást tel­je­sí­tett.

Demcsák Zsuzsa nem hitt a szemének a nyaralás alatt

Demcsák Zsuzsa nem hitt a szemének a nyaralás alatt

Me­g­örült az or­szág...

A mű­sor­ve­zető éppen Hor­vát­or­szág­ban nya­ral gyer­me­ke­i­vel, így test­kö­zel­ből lát­hatta, amint győ­zelmi má­mor­ban úszik az or­szág.

Örömteli hírt jelentett be Caramel, mindenki ujjong

Örömteli hírt jelentett be Caramel, mindenki ujjong

A nép­szerű éne­kes élete egyik leg­ne­he­zebb idő­sza­ká­ban is ezer­rel dol­go­zik.

A nép­szerű éne­kes élete egyik leg­ne­he­zebb idő­sza­ká­ban is ezer­rel dol­go­zik.

Óriási örömhírt jelentett be Debreczeni Zita férje, mindenki erre várt

Óriási örömhírt jelentett be Debreczeni Zita férje, mindenki erre várt

A nép­szerű mo­dell és párja na­gyon várta, mikor je­lent­he­tik be a hírt.

A nép­szerű mo­dell és párja na­gyon várta, mikor je­lent­he­tik be a hírt. Gi­anni An­noni min­dig is arra várt, hogy ét­terme az egyik leg­jobb le­gyen a vi­lá­gon. A leg­utóbbi sza­va­zá­son fon­tos díjat ve­he­tett át a csa­pata Ró­má­ban.

Hatalmas az öröm Lajcsi családjában, véget ért a dráma

Hatalmas az öröm Lajcsi családjában, véget ért a dráma

A trom­bi­ta­mű­vész és fe­le­sége ret­teg­tek, hogy gyer­me­keik ta­nul­má­nyi át­la­gára kihat majd a bí­ró­sági ügyük, ám most végre fel­lé­le­gez­het­nek.

A trom­bi­ta­mű­vész és fe­le­sége ret­teg­tek, hogy gyer­me­keik ta­nul­má­nyi át­la­gára kihat majd a bí­ró­sági ügyük, ám most végre fel­lé­le­gez­het­nek.

Órásplakát hirdeti a legkedvesebb konyhás nénit

Órásplakát hirdeti a legkedvesebb konyhás nénit

Jól is­meri a nála ét­kező di­á­ko­kat.

Nem csak a nála ét­kező di­á­kok nevét tudja, de a ked­venc éte­lü­ket is is­meri Román Jó­zsefné Irma néni. A meg­mé­ret­te­té­sen is a gye­re­kek miatt in­dult.

Meglepetés, elárulta születendő gyermeke nemét Rácz Gergő

Meglepetés, elárulta születendő gyermeke nemét Rácz Gergő

Tud­ják a kicsi nemét.

Két hete je­len­tette be a nagy öröm­hírt, hogy apai örö­mök elé néz. Most már a kicsi nemét is tud­ják.

Hatalmas a boldogság: bővült Gombos Edináék családja

Hatalmas a boldogság: bővült Gombos Edináék családja

Na­gyon ara­nyos az eb.

Az öröm­hírt a Fa­ce­book-ol­da­lán osz­totta meg a ten­ge­ren­tú­lon élő egy­kori mű­sor­ve­zető.

Különleges fotót kapott Kapócs Zsóka, még ő is meglepődött

Különleges fotót kapott Kapócs Zsóka, még ő is meglepődött

A Fa­ce­book-ol­da­lára töl­tötte fel.

A sosem lá­tott képet a Fa­ce­book-ol­da­lára töl­tötte fel Zsóka!

Nagy az öröm, mindenki gratulált Cinthya Dictatornak

Nagy az öröm, mindenki gratulált Cinthya Dictatornak

Ren­ge­te­get tett azért, hogy si­ke­rül­jön el­ér­nie a cél­ját. Nem is csoda, hogy nagy most a bol­dog­ság.

Ren­ge­te­get tett azért, hogy si­ke­rül­jön el­ér­nie a cél­ját. Nem is csoda, hogy nagy most a bol­dog­ság.

Csoda Történt: Várandós a magyar szépség

Csoda Történt: Várandós a magyar szépség

Alig 10 szá­za­lék esé­lye volt rá...

A világ má­so­dik leg­szebb­jé­nek is meg­vá­lasz­tott szép­ség­nek alig 10 szá­za­lék esé­lye volt rá, hogy ter­mé­sze­tes úton te­herbe essen...

Takarítónőből lett színésznő a magyar legenda partnere

Takarítónőből lett színésznő a magyar legenda partnere

Szolyka Bo­rika örül a sze­re­pé­nek.

Het­ven­négy éve­sen sze­re­pelt elő­ször szín­da­rab­ban Szolyka Bo­rika. A Ka­rin­thy Szín­ház ta­ka­rí­tó­nője ki­lenc éve gon­dos­ko­dik a te­át­rum tisz­ta­sá­gá­ról.

30 napos kihívás: íme, ez a boldogabb élet biztos titka!

30 napos kihívás: íme, ez a boldogabb élet biztos titka!

Ki az, aki ne sze­retné job­ban érezni magát a bő­ré­ben, elé­ge­det­tebb és bol­do­gabb lenni? Se­gí­tünk!

Ki az, aki ne sze­retné job­ban érezni magát a bő­ré­ben, elé­ge­det­tebb és bol­do­gabb lenni? Se­gí­tünk, hogy tel­je­sül­jön a vá­gyad!

Hatalmas örömhír, eljegyezték Voksán Virágot

Hatalmas örömhír, eljegyezték Voksán Virágot

Három éve van együtt a pár­já­val.

A szexi le­mez­lo­vas három éve van együtt a pár­já­val, de kap­cso­la­tuk csak most érett meg a nagy lé­pésre.

Nagy az öröm, ők nyerték a héten a Sztárban Sztár meg egy kicsit

Nagy az öröm, ők nyerték a héten a Sztárban Sztár meg egy kicsit

Mind a tíz te­het­ség be­le­adott apait-anyait a va­sár­nap esti mű­sor­ban.

Mind a tíz te­het­ség be­le­adott apait-anyait a va­sár­nap esti mű­sor­ban, de csak egy heti győz­tes lehet!

Te tudod, hogy mekkora az egészséges vérnyomás?

Te tudod, hogy mekkora az egészséges vérnyomás?

Te tudod, hogy mekkora az egészséges vérnyomás?

Az or­vos­tu­do­mány ugyanis új ha­tár­ér­té­ke­ket je­lölt meg, nem árt tisz­tá­ban lenni vele.

Az or­vos­tu­do­mány ugyanis új ha­tár­ér­té­ke­ket je­lölt meg, nem árt tisz­tá­ban lenni vele.

Boldog lett a vonatozó kislány, amikor meglátta, mit tesz a jegykezelő

Boldog lett a vonatozó kislány, amikor meglátta, mit tesz a jegykezelő

Csak egy ked­ves gesz­tus, de a vas­úti jegy­ke­zelő nagy örö­met szer­zett vele egy há­rom­éves kis­lány­nak.

Szülő vagy? Akkor ezt a videót látnod kell!

Szülő vagy? Akkor ezt a videót neked is látnod kell!

Szep­tem­ber 1-jén kez­dő­dik a tanév, gye­re­kek mil­liói in­dul­nak is­ko­lába.

Szep­tem­ber 1-jén kez­dő­dik az új tanév, gye­re­kek mil­liói in­dul­nak újra is­ko­lába - né­hány szülő leg­na­gyobb örö­mére! Erről vic­ces vi­de­ó­ban em­lé­kez­tek meg.

Várandósan indult
a Ninja Warrioron
a magyar playmate

Várandósan indult
a Ninja Warrioron a magyar playmate

Nagy a bol­dog­ság Varga Ale­xand­rá­nál és pár­já­nál, Ri­csi­nél, ami­óta meg­tud­ták, hogy kis­ba­bá­juk lesz.

Nagy a bol­dog­ság Varga Ale­xand­rá­nál és pár­já­nál, Ri­csi­nél, ami­óta meg­tud­ták, hogy kis­ba­bá­juk lesz. A 2012-es év play­mate-je hat­he­tes ter­he­sen in­dult a TV2-n lát­ható ver­se­nyen, ál­la­po­tát pedig mé­lyen el­hall­gatta a szer­kesz­tők előtt.

Gólyahír, exkluzív interjú: megszületett Papadimitriu Athina unokája!

Gólyahír, exkluzív interjú: megszületett Papadimitriu Athina unokája!

A szí­nésznő lánya va­sár­nap este adott éle­tet a kisfi­á­nak.

A szí­nésznő lánya va­sár­nap este adott éle­tet a kisfi­á­nak, aki édes­apja után a Ká­roly nevet kapta.

Hatalmas örömhírt kapott a TV2 sztárja

Hatalmas örömhírt kapott a TV2 sztárja

Óri­ási a bol­dog­ság az Erdei csa­lád­ban, hi­szen Ma­dá­rék egy hó­na­pos kisfia már szé­pen fej­lő­dik. Vil­mos­ká­nak még bent kell ma­rad­nia a kór­ház­ban.

Óri­ási a bol­dog­ság az Erdei csa­lád­ban, hi­szen Ma­dá­rék egy hó­na­pos kisfia már szé­pen fej­lő­dik.

Magyar celebjeink kutyáinak sztárélete van

Magyar celebjeink kutyáinak sztárélete van

Van olyan hí­res­ség, aki menti is őket.

A leg­több hazai hí­res­ség oda­van az ebe­kért. Mind­egyik sztár­ku­tyus­nak jó élete van. Akad olyan hí­res­ség, aki nem csak tartja, de menti is a ki­do­bott ku­tyá­kat.

Könnyekben tört ki lánya miatt Erdélyi Mónika

Könnyekben tört ki lánya miatt Erdélyi Mónika

A tör­tén­tek­ről val­lott.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető kép­te­len volt ma­gá­ban tar­tani a tör­tén­te­ket. Erről szá­molt be ra­jon­gó­i­nak a Fa­ce­book-ol­da­lán.

Ilyen magyar örömöt még nem láttál! - Videó!

Ilyen magyar örömöt még nem láttál! - Videó!

Ve­ret­le­nül ju­tot­tunk to­vább!

A Ma­gyar­or­szág-Por­tu­gá­lia meccs vég­ered­mé­nye 3-3, ve­ret­le­nül ju­tot­tunk to­vább!

Focilázban ég az egész sztárvilág!

Focilázban ég az egész sztárvilág!

Nézd meg, ők ho­gyan örül­tek a ha­tal­mas si­ker­nek.

Az egész or­szág egy em­ber­ként szur­kolt ked­den a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott­nak, ami­ből ter­mé­sze­te­sen sztár­ja­ink sem ma­rad­hat­tak ki. Nézd meg, ők ho­gyan örül­tek a ha­tal­mas si­ker­nek.

Ismét apa lesz a magyar énekes!

Ismét apa lesz a magyar énekes!

Gás­pár Laci jól tit­kolta, hogy 37 éves ko­rára har­mad­szor is apa lesz. Har­ma­dik fe­le­sége, Niki kisfiút hord a szíve alatt. Noel a nyár végén ér­ke­zik.

Gás­pár Laci jól tit­kolta, hogy 37 éves ko­rára har­mad­szor is apa lesz. Har­ma­dik fe­le­sége, Niki kisfiút hord a szíve alatt. Noel a nyár végén ér­ke­zik.

Freddie bemasírozott az Eurovízió döntőjébe

Freddie bemasírozott az Eurovízió döntőjébe

Fred­die meg­győzte az eu­ró­pai sza­va­zó­kat, így idén is lesz ma­gyar dal az Eu­ro­vi­ziós Dal­fesz­ti­vál dön­tő­jé­ben. A Pi­o­neer szép re­mé­nyek­kel vár­hatja a szom­bat estét.

Fred­die meg­győzte az eu­ró­pai sza­va­zó­kat, így idén is lesz ma­gyar dal az Eu­ro­vi­ziós Dal­fesz­ti­vál dön­tő­jé­ben.

Meghatódott Nemes Jeles László édesanyja, de nem a díjnak örül igazán

Meghatódott Nemes Jeles László édesanyja, de nem a díjnak örül igazán

Édes­anyja na­gyon rit­kán nyi­lat­ko­zik, de most a Té­nyek ri­por­te­ré­nek me­sélt arról, hogy mek­kora öröm­mel tölti el fia si­kere.

12 ok, amiért egy nő sem szeretne újra húszéves lenni

12 ok, amiért egy nő sem szeretne újra húszéves lenni

Messze már a 20. szü­li­na­pod? Na és aztán? Leg­alább 12 okod van arra, hogy ennek na­gyon is tudj örülni.

Nagy Feró újra pelenkázni fog, bekopogtatott hozzájuk a gólya

Nagy Feró újra pelenkázni fog, bekopogtatott hozzájuk a gólya

Nagy a bol­dog­ság, hi­szen idő­seb­bik fia be­je­len­tette: fe­le­sége vá­ran­dós.

Nagy a bol­dog­ság a ro­cker csa­lád­já­ban, hi­szen idő­seb­bik fia be­je­len­tette, hogy fe­le­sége vá­ran­dós. A büszke nagy­papa már azt ter­vez­geti, hogy fo­ci­meccsre és bu­lizni jár majd uno­ká­já­val.

20 dolog, amit taníts meg a gyerekednek, hogy boldog legyen!

20 dolog, amit taníts meg a gyerekednek, hogy boldog legyen!

Ez az út­ra­való nem kerül sem­mibe, de bol­dog­sá­got ad - nem csu­pán cse­me­téd­nek, de még neked is!

Így őrizd meg a boldog családi pillanatokat! 9 szuper ötlet

Így őrizd meg a boldog családi pillanatokat! 9 szuper ötlet

Ezek az öt­le­tek nem csak a ki­csik­nek, de az egész csa­lád­nak sok örö­met fog­nak okozni majd.