CÍMKE: 'örökség'

Kiderült, döbbenetes lépésre szánta rá magát Gábor Zsazsa özvegye

Kiderült, döbbenetes lépésre szánta rá magát Gábor Zsazsa özvegye

Nem vé­let­le­nül járt Bu­da­pes­ten Fréd­éric von An­halt her­ceg.

Nem vé­let­le­nül járt Bu­da­pes­ten Fréd­éric von An­halt her­ceg.

Ezért robbanhat bármikor a botrány a híres rendező halála után

Ezért robbanhat bármikor a botrány a híres rendező halála után

A Fe­kete Vidék ren­de­zője a múlt hó­nap­ban hunyt el.

A Fe­kete Vidék ren­de­zője a múlt hó­nap­ban hunyt el, mi­u­tán agy­vér­zést szen­ve­dett.

Nagy a baj, túl nehéz Dárdai öröksége

Nagy a baj Berlinben, túl nehéz Dárdai öröksége

Senki sem vál­lalja, amit a ma­gyar ve­ze­tő­edző éve­kig vé­gig­csi­nált.

Senki sem vál­lalja, amit a ma­gyar ve­ze­tő­edző éve­kig vé­gig­csi­nált a Her­tha kis­pad­ján? Talán attól fél­nek a kol­lé­gái, hogy nekik rosszab­bul menne.

Hiába várják millióikat Klapka örökösei

Hiába várják millióikat Klapka örökösei

Már ja­vá­ban fo­lyik a le­gen­dás Vám­ház kör­úti üzlet cuk­rász­dává ala­kí­tása, ám szem­lá­to­mást nem csak az üz­let­em­ber bi­ro­dalma hul­lott szét.

Már ja­vá­ban fo­lyik a le­gen­dás Vám­ház kör­úti üzlet cuk­rász­dává ala­kí­tása, ám szem­lá­to­mást nem csak az üz­let­em­ber bi­ro­dalma hul­lott szét.

Megszólalt Klapka György legidősebb gyereke: durva viszonya volt az apjával

Megszólalt Klapka György legidősebb gyereke: durva viszonya volt az apjával

Soha nem is­merte el gyer­me­ke­ként.

Klapka György soha nem is­merte el gyer­me­ke­ként el­ső­szü­lött fiát.

Kiszivárgott, Vilmos herceg ilyen titkos összejövetelekre jár

Kiszivárgott, Vilmos herceg ilyen titkos összejövetelekre jár

Ha apja lesz a ki­rály, Vil­mos her­ceg­nek ren­ge­teg új fel­adata lesz, ezekre pedig idő­ben fel kell ké­szül­nie.

Ha apja lesz a ki­rály, Vil­mos her­ceg­nek ren­ge­teg új fel­adata lesz, ezekre pedig idő­ben fel kell ké­szül­nie.

Végrendelet nélkül halt meg a legendás énekesnő, ez lesz a vagyonával

Végrendelet nélkül halt meg a legendás énekesnő, ez lesz a vagyonával

A soul ki­rály­nője 76 éves ko­rá­ban hunyt el pár napja, és nem gon­dos­ko­dott a va­gyona sor­sá­ról.

Csúnya marakodás Paudits Béla hagyatékán: Kiszállt a rendőrség

Csúnya marakodás Paudits Béla hagyatékán: Kiszállt a rendőrség

Bár a szí­nész egy­kori la­ká­sá­ban ma is ott él ko­rábbi élet­társa...

Bár a szí­nész egy­kori la­ká­sá­ban ma is ott él ko­rábbi élet­társa, vég­ren­de­let hi­á­nyá­ban dúl a harc a mil­li­ó­kért.

Szívszorító vallomást tett Aradszky özvegye: ez vár rá szeptemberben

Szívszorító vallomást tett Aradszky özvegye: ez vár rá szeptemberben

A ta­valy ok­tó­ber­ben el­hunyt éne­kes fe­le­sége, Éva, ne­he­zen vi­seli a gyászt.

A ta­valy ok­tó­ber­ben el­hunyt éne­kes fe­le­sége, Éva, ne­he­zen vi­seli a gyászt, ám most mégis van va­lami, ami erőt ad neki a nehéz na­pok­ban.

Hihetetlen, amit tervez: erre költi örökségét Klapka György fia

Hihetetlen, amit tervez: erre költi örökségét Klapka György fia

A fi­a­tal örö­kös már pon­to­san tudja, mire for­dítja a 80 mil­liós örök­sé­gét.

A fi­a­tal örö­kös már pon­to­san tudja, mire for­dítja majd 80 mil­liós örök­sé­gét. Meg­ható terv.

Elképesztő fotók, szörnyű állapotban van belülről Somló Tamás villája

Elképesztő fotók, szörnyű állapotban van belülről Somló Tamás villája

Az LGT front­em­be­ré­nek bu­da­ka­lá­szi vil­lája kívül-belül tel­jes fel­újí­tásra szo­rul, a mos­tani ál­la­po­tá­ban ugyanis lak­ha­tat­lan az épü­let.

Kiderült, ez vár Katalin hercegnére II. Erzsébet halála után

Kiderült, ez vár Katalin hercegnére II. Erzsébet halála után

Min­den meg­vál­toz­hat majd.

Az egy dolog, hogy min­den va­ló­szí­nű­ség sze­rint Ká­roly her­ceg örökli majd a trónt.

Kiderítettük, ki lakik az elhunyt Paudits Béla otthonában!

Kiderítettük, ki lakik az elhunyt Paudits Béla otthonában!

A la­ká­sába vissza­tért gon­do­zója.

Újra van élet Pa­u­dits Béla budai ott­ho­ná­ban! Az egy hete el­hunyt szí­nész ap­rócska la­ká­sába vissza­tért gon­do­zója, János, aki mos­tan­tól gond­ját vi­seli Pa­u­dits macs­ká­já­nak is.

Gábor Zsazsa férje nem mond le a luxusról, elárverezi a hagyatékot

Gábor Zsazsa férje nem mond le a luxusról, elárverezi a hagyatékot

A ma­gyar szár­ma­zású hol­ly­woodi díva ra­gasz­ko­dott tár­gya­i­hoz, ha nagy ér­té­kük volt, ha nem.

Itt a vége: Semmi sem marad a széthullott Klapka-birodalomból

Itt a vége: Semmi sem marad a széthullott Klapka-birodalomból

Klapka György tisz­tá­ban volt vele, hogy ha­lála után örö­kö­sei sem­mivé fosz­lat­ják a bi­ro­dal­mát.

Klapka György tisz­tá­ban volt vele, hogy ha­lála után örö­kö­sei sem­mivé fosz­lat­ják a bi­ro­dal­mát.

Komár László özvegye kitálalt, ennyit lát férje örökségéből!

Komár László özvegye kitálalt, ennyit lát férje örökségéből!

Hosszú idő után meg­szó­lalt a fe­le­ség.

A 2012-ben el­hunyt éne­kes ha­gya­téka körül évek óta állt a bál, most hosszú idő után elő­ször meg­szó­lalt a fe­le­ség.

Valóra vált Klapka jóslata: forog a sírjában

Valóra vált Klapka jóslata: forog a sírjában

Örö­kö­sei meg­tet­ték, ami­től ret­te­gett.

A más­fél éve el­hunyt mil­li­ár­dos üz­let­em­ber előre látta bi­ro­dalma szét­hul­lá­sát. Örö­kö­sei meg­tet­ték, ami­től ret­te­gett.

Elátkozott hagyaték, óriásit bukott örökségén Klapka kitagadott fia!

Elátkozott hagyaték, óriásit bukott örökségén Klapka kitagadott fia!

Nem ho­zott sze­ren­csét a Vám­ház kör­úti örök­sége.

Az Arany­em­ber leg­idő­sebb gyer­me­ké­nek nem ho­zott sze­ren­csét a Vám­ház kör­úti örök­sége.

Fegyveres néni miatt tört ki a pánik a reptéren

Fegyveres néni miatt tört ki a pánik a reptéren

A tás­ká­já­ban volt a pisz­toly.

Elözön­löt­ték a ber­lini Tegel Rep­te­ret a német rend­őrök és kom­man­dó­sok, mi­u­tán az egyik Stutt­gartba tartó utas re­ti­kül­jé­ben egy töl­tött fegy­vert ta­lál­tak.

Látványos csavarral próbálkozik az Aranyember fia

Látványos csavarral próbálkozik az Aranyember fia

Így pró­bál pénz­hez jutni.

Klapka György 100 mil­liós, 170 négy­zet­mé­te­res Vám­ház kör­úti la­ká­sát egy­előre nem si­ke­rült el­adni, ezért fia kü­lön­le­ges módon igyek­szik bérbe adni azt.

Lehull a lepel Győzike vagyonáról: Tőle érkeztek a százmilliók

Lehull a lepel Győzike vagyonáról: Tőle érkeztek a százmilliók

A show­man nagy­ma­mája maga le­he­tett az új­kori gaz­da­sági csoda! Ő lett volna a me­ző­gaz­da­sági Bill Gates?

A show­man nagy­ma­mája maga le­he­tett az új­kori gaz­da­sági csoda! Ő lett volna a me­ző­gaz­da­sági Bill Gates?

Kitálalt a barát: Ezt tette családja Harangozó Teri hagyatékával!

Kitálalt a barát: Ezt tette családja Harangozó Teri hagyatékával!

Mi lesz az éne­kesnő ha­gya­té­ká­nak a sorsa?

Több mint két évvel az éne­kesnő ha­lála után de­rült fény arra, mi lesz a ha­gya­té­ká­nak a sorsa!

Antal Imre hagyatékát árulják a neten: Csak ennyit érnek?

Antal Imre hagyatékát árulják a neten: Csak ennyit érnek?

Cse­kély össze­gért meg­vá­sá­rol­ható!

Ér­té­kes rit­ka­sá­gokra ta­lál­hat az ember, ha ki­csit szét­néz az in­ter­ne­ten!

Nem várt fordulat Stadler József öröksége körül

Váratlan fordulat Stadler öröksége körül

Csak pa­pí­ron ve­szí­tette el min­de­nét?

Az egy­kori vál­lal­kozó pa­pí­ron min­de­nét el­vesz­tette, ám le­het­sé­ges, hogy mégis pénzt hagy maga után? Rá­adá­sul nem is ke­ve­set...

Durva részletek derültek ki Hugh Hefner végrendeletéről

Durva részletek derültek ki Hugh Hefner végrendeletéről

A saj­tó­mág­nás na­gyon kö­rül­te­kin­tően vég­ren­del­ke­zett.

A saj­tó­mág­nás na­gyon kö­rül­te­kin­tően vég­ren­del­ke­zett, így sze­ret­tei sem jut­hat­nak hozzá a va­gyo­ná­hoz, ha nem tel­je­sí­tik, amit utol­jára kért.

Kiderült, mit örökölnek Stadler József gyermekei!

Kiderült, mit örökölnek Stadler József gyermekei!

A vál­lal­ko­zó­nak régen mil­li­ár­dos va­gyona volt, ami­ből három gyer­meke ké­nyel­me­sen él­hetne.

A vál­lal­ko­zó­nak régen mil­li­ár­dos va­gyona volt, ami­ből három gyer­meke ké­nyel­me­sen él­hetne.

Gíroszbüfét nyitott Zámbó Jimmy legkisebb fia!

Gíroszbüfét nyitott Zámbó Jimmy legkisebb fia!

Nem her­dálja el az örök­sé­gét.

A ti­zen­hat éve el­hunyt éne­kes gyer­meke nem her­dálja el az örök­sé­gét, saját maga ke­resi meg a ke­nyér­re­va­lót.

Tragédiák sora a magyar sztárvilágban

Tragédiák sora a magyar sztárvilágban

Ebben az évben mintha a sors több jó em­bert vett volna el tő­lünk.

Ebben az évben mintha a sors több em­bert vett volna el tő­lünk, mint eddig. Egy­más után ve­szí­tet­tünk el olyan híres ma­gya­ro­kat, akik­nek mun­kás­sága ma­ra­dandó.

Kiderült a titok, ennyit örököl Harry herceg

Kiderült a titok, ennyit örököl Harry herceg

A brit örö­kö­sö­dési rend meg­vál­toz­ta­tása a fe­le­lős az össze­gért?

A brit örö­kö­sö­dési rend meg­vál­toz­ta­tása a fe­le­lős az össze­gért?

Múzeum nyílt Torgyán József hagyatékából!

Múzeum nyílt Torgyán József hagyatékából!

Vég­hez vit­ték a Füg­get­len Kis­gaz­da­párt ex­el­nö­ké­nek tö­rek­vé­seit.

A tra­gé­dia óta is azon dol­goz­tak, hogy vég­hez vi­gyék a Füg­get­len Kis­gaz­da­párt ex­el­nö­ké­nek tö­rek­vé­seit.

Ez durva: Újabb botrány Czeizel hagyatéka körül

Ez durva: Újabb botrány Czeizel hagyatéka körül

A híres ge­ne­ti­kus pro­fesszor több mint két éve hunyt el, de örö­kö­sei kö­zött azóta sincs béke, sem meg­ál­la­po­dás.

A híres ge­ne­ti­kus pro­fesszor több mint két éve hunyt el, de örö­kö­sei kö­zött azóta sincs béke, sem meg­ál­la­po­dás. Egy da­ra­big nem is lesz.

Brutális összegért árulják Klapka György lakását

Brutális összegért árulják Klapka György lakását

Pedig 20 mil­liót en­ge­dett az árból.

Bár húsz mil­liót en­ge­dett az árból az Arany­em­ber leg­idő­sebb fia, Gyuri, így sem kell sen­ki­nek a Vám­ház kör­úti lakás.

Kiderült, mire költi a milliós örökséget Klapka lánya!

Kiderült, mire költi a milliós örökséget Klapka lánya!

A Ri­post meg­tudta, hogy az üz­let­em­ber ki­seb­bik lánya mire költi a va­gyont!

A Ri­post meg­tudta, hogy az üz­let­em­ber ki­seb­bik lánya mire költi a va­gyont!

A fiai nem fognak örülni Britney legújabb döntésének

A fiai nem fognak örülni Britney legújabb döntésének

Az éne­kesnő nem sze­retné, ha a gye­re­kei is meg­va­dul­ná­nak a túl nagy va­gyon­tól, ahogy ő.

Az éne­kesnő nem sze­retné, ha a gye­re­kei is meg­va­dul­ná­nak a túl nagy va­gyon­tól, ahogy ő.

Klapka lánya kitálalt: csupán egy vidéki ház és egy autó árát örökölte

Klapka lánya kitálalt: csupán egy vidéki ház és egy autó árát örökölte

Az Arany­asszony ál­lítja, ő és test­vé­rei örök­sége ko­ránt­sem olyan mesés, mint ahogy azt a kí­vül­ál­lók gon­dol­ják.

Máris szabadulna örökölt luxuslakásától Klapka György kitagadott fia

Máris szabadulna örökölt luxuslakásától Klapka György kitagadott fia

Még min­dig nem múlik a fáj­da­lom az arany­em­ber na­gyob­bik fi­á­ban, ami­ért édes­apja ki­zárta az örök­sé­gé­ből.

Újabb fordulat, folytatódik a harc Némedi Mari százmilliós örökségéért!

Újabb fordulat, folytatódik a harc Némedi Mari százmilliós örökségéért!

Terry Black to­vább küzd az iga­záért.

Bár Terry Black sú­lyos be­teg­ség­gel küzd, lánya, Fanni ér­de­ké­ben kész meg­küz­deni az örök­sé­gért.

Fájdalmas év: megtörték a csendet Somló Tamás ikerfiai!

Fájdalmas év: megtörték a csendet Somló Tamás ikerfiai!

Elő­tör­tek az apjuk ha­lá­la­kor ta­pasz­talt fáj­dal­mas ér­zé­sek, de úgy dön­töt­tek, méltó módon ápol­ják az em­lé­két.

Az éne­kes gyer­me­ke­i­ből elő­tör­tek az apjuk ha­lá­la­kor ta­pasz­talt fáj­dal­mas ér­zé­sek, de úgy dön­töt­tek, méltó módon ápol­ják az em­lé­két.

A jövő nemzedéke is tudja, mi a Széchenyi-örökség!

A jövő nemzedéke is tudja, mi a Széchenyi-örökség!

.

Idén is 22 gyer­mek­nek adták to­vább a Szé­che­nyi ne­vé­hez méltó ér­ték­ren­det az A-Híd Zrt. által tá­mo­ga­tott tá­bor­ban.

Itt a vége: Nem tartották be Klapka György végakaratát

Itt a vége: Nem tartották be Klapka György végakaratát

Min­denki jól járt.

A 88 éves ko­rá­ban el­hunyt mil­li­ár­dos üz­let­em­ber öz­ve­gye és gyer­me­kei ked­den vég­leg meg­egyez­tek a rájuk ma­radt mesés va­gyon sor­sá­ról.

Átok ül az örökségen? Klapka fiát lekapcsolták a rendőrök

Átok ül az örökségen? Klapka fiát lekapcsolták a rendőrök

Ifjabb Klapka Györ­gyöt a ha­gya­téki tár­gya­lás után iga­zol­tat­ták.

Ifjabb Klapka György a keddi, min­dent el­döntő ha­gya­téki tár­gya­lás után ke­rült konflik­tusba a ha­tó­ság em­be­re­i­vel!

Hagyatéki botrány: Nem teljesült Klapka György kívánsága!

Hagyatéki botrány: Nem teljesült Klapka György kívánsága!

Még ha­lála előtt ki­ta­nít­tatta fe­le­sé­gét Klapka György, hogy le­gyen, aki erős kéz­ben tartja a ha­tal­mas ül­tet­vényt, ha ő már nem lesz.

Még ha­lála előtt ki­ta­nít­tatta fe­le­sé­gét Klapka György, hogy le­gyen, aki erős kéz­ben tartja a ha­tal­mas ül­tet­vényt, ha ő már nem lesz. Úgy tűnik, mind­hi­ába! Az öz­vegy­nek fo­galma sincs arról, mi­lyen ál­la­pot­ban van je­len­leg a diós, ugyanis nem jár ki oda.

Egyre zavarosabb az ügy: mégsem tűnt el Gábor Zsazsa végrendelete?

Egyre zavarosabb az ügy: mégsem tűnt el Gábor Zsazsa végrendelete?

A ma­gyar díva ha­tal­mas örök­sé­get ha­gyott hátra.

A ma­gyar díva ha­tal­mas örök­sé­get ha­gyott hátra, ám most nem tudni, hogy kit illet a ha­gya­ték.

Véget ért a Czeizel-háború: Eldőlt a hagyaték sorsa

Véget ért a Czeizel-háború: Eldőlt a hagyaték sorsa

Más­fél éve tar­tott a hu­za­vona.

Más­fél éve tar­tott a hu­za­vona, ami­nek most pont ke­rült a vé­gére.

Kitálalt Klapka György lánya: Ezért csúszik a hagyatéki tárgyalás!

Kitálalt Klapka György lánya: Ezért csúszik a hagyatéki tárgyalás!

Nincs meg­egye­zés!

Már­ci­us­ban de­rült ki, mi áll az üz­let­em­ber vég­ren­de­le­té­ben, a csa­lád azóta sem tu­dott meg­egyezni az anyagi kér­dé­sek­ben.

Kitálalt az ügyvéd: Nincs egyezség Klapka György örökségéről

Kitálalt az ügyvéd: Nincs egyezség Klapka György örökségéről

Hiába ál­la­pod­tak meg szó­ban.

Hiába ál­la­pod­tak meg szó­ban az Arany­em­ber gyer­me­kei, az öz­vegy miatt új­ra­tár­gyal­ják a jus­so­kat.

Fillérekért adhatják el Győzike elbukott aranyát

Fillérekért adhatják el Győzike elbukott aranyát

Mil­li­ó­kat ve­szít a show­man.

Az angol ki­rály­nő­nek is be­csü­le­tére válna az az arany­mennyi­ség, amit a NAV kom­man­dó­sai vit­tek el Győző széfjé­ből a több hely­színt érintő raj­ta­ütés során.

Elárulta Klapka György lánya: Végre lezárul a hagyatéki botrány!

Elárulta Klapka György lánya: Végre lezárul a hagyatéki botrány!

Ja­nu­ár­ban hunyt el a te­he­tős üz­let­em­ber, aki­nek már­ci­us­ban bon­tot­ták fel a vég­ren­de­le­tét.

Ja­nu­ár­ban hunyt el a te­he­tős üz­let­em­ber, aki­nek már­ci­us­ban bon­tot­ták fel a vég­ren­de­le­tét.

Schmuck Andor kitálalt: Elárverezik Harangozó Teri milliós hagyatékát!

Schmuck Andor kitálalt: Elárverezik Harangozó Teri milliós hagyatékát!

Két éve hunyt el az éne­kesnő, aki­nek ha­gya­té­ká­ból már szer­ve­zett a csa­ládja egy ga­rázs­vá­sárt.

Kiderült, mikor zárul le Klapka György hagyatéki botránya!

Kiderült, mikor zárul le Klapka György hagyatéki botránya!

Öt hó­napja tart a bi­zony­ta­lan­ság...

Öt hó­napja tart a bi­zony­ta­lan­ság, foly­nak a tár­gya­lá­sok a csa­lád­ban...

Bangó Margit így reagált lánya vádjaira

Bangó Margit így reagált lánya vádjaira

A Kos­suth-díjas éne­kesnő ala­po­san meg­le­pő­dött, ami­kor kedd reg­gel szem­be­sült lánya újabb vád­ja­i­val. Ma­rika azt ál­lítja: az éne­kesnő el­vette az örök­sé­gét.

A Kos­suth-díjas éne­kesnő ala­po­san meg­le­pő­dött, ami­kor kedd reg­gel szem­be­sült lánya újabb vád­ja­i­val.

Újabb botrány Bangó Margit és lánya közt

Újabb botrány Bangó Margit és lánya közt

Bangó Mar­git ugyan el­adta ko­rábbi ott­ho­nát, és már meg is vá­sá­rolta új házát közel imá­dott uno­ká­já­hoz és csa­lád­já­hoz, de lánya, Ma­rika ezt nem nézi jó szem­mel.

Bangó Mar­git ugyan el­adta ko­rábbi ott­ho­nát, és már meg is vá­sá­rolta új házát közel imá­dott uno­ká­já­hoz és csa­lád­já­hoz, de lánya, Ma­rika ezt nem nézi jó szem­mel.

Ifj. Klapka György: Nem vesszük figyelembe apám végrendeletét!

Ifj. Klapka György: Nem vesszük figyelembe apám végrendeletét!

Ha­tal­mas vi­szály van ki­bon­ta­ko­zó­ban a Klapka csa­lád­ban, mi­u­tán ki­de­rült, hogy Klapka György két fiát is meg­ta­gadta a vég­ren­de­le­té­ben.

Fellázadt Klapka György megtagadott fia: Megszerzi a hagyatékot!

Fellázadt Klapka György megtagadott fia: Megszerzi a hagyatékot!

Ifjabb Klapka György meg­unta a hall­ga­tást! Ki­tá­lalt ap­já­ról, min­den­ről le­rán­totta a lep­let az örök­ség­gel kap­cso­lat­ban is!

Durva dolog derült ki Klapka György végrendeletéről

Durva dolog derült ki Klapka György végrendeletéről

Az el­hunyt mil­li­ár­dos még éle­té­ben ala­po­san meg­ka­varta a szá­la­kat...

Az el­hunyt mil­li­ár­dos még éle­té­ben ala­po­san meg­ka­varta a szá­la­kat ha­gya­té­ká­val kap­cso­lat­ban, hi­szen vég­aka­ra­tá­ban úgy ren­del­ke­zett, hogy leg­idő­sebb fiát a vér­ségi szál meg­kér­dő­je­lez­he­tő­sége miatt ki­ta­gadja a ha­tal­mas va­gyon­ból. Ami azon­ban most ki­de­rült, az újabb kér­dé­se­ket vet fel...

Elképesztő: 14 milliárdot csaltak ki a világsztártól

Elképesztő: 14 milliárdot csaltak ki a világsztártól

Gina Lollo­bri­gida hiába ál­lítja, hogy soha nem ment fe­le­sé­gül a nála év­ti­ze­dek­kel fi­a­ta­labb férfi­hez.

Gina Lollo­bri­gida hiába ál­lítja, hogy soha nem ment fe­le­sé­gül a nála év­ti­ze­dek­kel fi­a­ta­labb férfi­hez, a bí­ró­ság ér­vé­nyes­nek látja a há­zas­sá­got.

Súlyos tévedés miatt nyomorog Antal Imre örököse

Súlyos tévedés miatt nyomorog Antal Imre örököse

Tíz éve fut a neki járó ha­gya­ték után.

Soha olyan nyo­mor­ban még nem élt Jenei Jó­zsef, mint mos­ta­ná­ban. Tíz éve fut a neki járó ha­gya­ték után, mind­ed­dig hiába.

Fillérekért árulják az örökösök Harangozó Teri hagyatékát

Fillérekért árulják az örökösök Harangozó Teri hagyatékát

Méltó he­lyet akar­nak a hol­mik­nak.

A le­gen­dás éne­kesnő uno­ka­hú­gai sze­ret­nék, ha a hol­mik méltó helyre ke­rül­né­nek.

Felvásárolja a magyar politikus Harangozó Teri hagyatékát!

Felvásárolja a magyar politikus Harangozó Teri hagyatékát!

Töb­ben fel­há­bo­rod­tak a híren, mi­sze­rint a 2015 szep­tem­be­ré­ben el­hunyt éne­kesnő erek­lyé­i­ből ki­áru­sí­tást tar­tot­tak az örö­kö­sök!

Töb­ben fel­há­bo­rod­tak a híren, mi­sze­rint a 2015 szep­tem­be­ré­ben el­hunyt éne­kesnő erek­lyé­i­ből ki­áru­sí­tást tar­tot­tak az örö­kö­sök! A ba­rá­tok bíz­nak abban, hogy még nem kelt el min­den érték fil­lé­re­kért, és meg tud­ják men­teni a ha­gya­ték nagy ré­szét!

Hagyatéki botrány: Némedi Mari nővére beperelte Terry Blacket!

Hagyatéki botrány: Némedi Mari nővére beperelte Terry Blacket!

A ha­gya­ték miatt azóta is ha­da­koz­nak a le­het­sé­ges örö­kö­sök.

Ta­valy feb­ru­ár­ban, 64 éves ko­rá­ban hunyt el a nép­szerű szink­ron­szí­nésznő egy per­fo­rált sérv miatt. A busás ha­gya­ték miatt azóta is ha­da­koz­nak a le­het­sé­ges örö­kö­sök. Egyre bot­rá­nyo­sabb a hely­zet!

Mesés örökséget hazudik magának Zsazsa özvegye?

Mesés örökséget hazudik magának Zsazsa özvegye?

A nem­zet­közi sajtó 20 mil­lió dol­lá­ros örök­sé­get em­le­get Gábor Zsa­zsá­val kap­cso­lat­ban.

A nem­zet­közi sajtó 20 mil­lió dol­lá­ros örök­sé­get em­le­get a de­cem­ber 18-án el­hunyt Gábor Zsa­zsá­val kap­cso­lat­ban.

Szívszorító: Ez történt Psota Irén lakásával a halála óta!

Szívszorító: Ez történt Psota Irén lakásával a halála óta!

Az asszony könnyek kö­zött val­lott...

Az asszony könnyek kö­zött val­lott a le­gen­dás mű­vész­nő­ről, aki­vel napi kap­cso­lat­ban vol­tak.

Hihetetlen: Milliárdos örökséget hagyott veszni Medveczky Ilona

Hihetetlen: Milliárdos örökséget hagyott veszni Medveczky Ilona

Bár jo­go­san tart­hatna igényt a Thurn und Taxis fa­mí­lia va­gyo­nára, ő mégis úgy dön­tött: nem kell neki a mesés örök­ség.

Zámbó Krisztián saját magát hazudtolta meg?

Zámbó Krisztián saját magát hazudtolta meg?

Fur­csa okból há­bo­ro­dott fel.

Jimmy fia évek­kel ez­előtt rész­le­te­sen be­szá­molt, mire ment el az örök­sége, most fel­há­bo­ro­dott ugyan­ezen.

Ennyi nyugdíjat kap ezentúl Gábor Zsazsa férje

Ennyi nyugdíjat kap ezentúl Gábor Zsazsa férje

Gábor Zsa­zsa fér­jé­nek nem kell ag­gód­nia a jö­vője miatt. Az öz­vegy még fil­met is for­gat­hat fe­le­sége em­lé­kére.

Gábor Zsa­zsa fér­jé­nek nem kell ag­gód­nia a jö­vője miatt. Az öz­vegy még fil­met is for­gat­hat fe­le­sége em­lé­kére.

Előkerült Prince eltitkolt felesége

Előkerült Prince eltitkolt felesége

A nő ér­de­kes tör­té­net­tel állt elő, és ma­gá­nak akarja a ha­gya­té­kot.

Az áp­ri­lis végén el­hunyt szu­per­sztár egész hát­ra­ha­gyott va­gyo­nát ma­gá­nak kö­ve­teli egy nő, aki ér­de­kes tör­té­net­tel állt elő. Egyéb­ként nem ez az első rend­kí­vüli hú­zása az asszony­nak...

Schumacher föladta? Már az örökségén osztozkodnak? Óriási a botrány

Schumacher föladta? Már az örökségén osztozkodnak? Óriási a botrány

Áll a bál a német té­vé­nél. Elér­he­tet­len a nagy vi­hart ka­vart be­szél­ge­tés fel­vé­tele.

Multimilliomos, mégis a piacon dolgozik Zámbó Jimmy özvegye!

Multimilliomos, mégis a piacon dolgozik Zámbó Jimmy özvegye!

Edit asszony évek­kel ez­előtt új éle­tet kez­dett, a mesés örök­ség el­le­nére mégis sze­ré­nyen él.

Edit asszony évek­kel ez­előtt új éle­tet kez­dett, a mesés örök­ség el­le­nére mégis sze­ré­nyen él.

Óriási bajban Zámbó Krisztián! Csak magának köszönheti...

Óriási bajban Zámbó Krisztián! Csak magának köszönheti...

Krisz­tián mesés va­gyont örö­költ apja ha­lála után, a pénz­ből azon­ban mára nem ma­radt semmi.

Krisz­tián mesés va­gyont örö­költ apja ha­lála után, a pénz­ből azon­ban mára nem ma­radt semmi.

Kisemmizi lányát Bangó Margit

Kisemmizi lányát Bangó Margit

A Kos­suth- díjas éne­kesnő el­dön­tötte, min­den va­gyo­nát uno­ká­jára hagyja.

A Kos­suth- díjas éne­kesnő el­dön­tötte, min­den va­gyo­nát uno­ká­jára és déd­uno­ká­jára hagyja majd, ezzel vég­leg le­zárt­nak te­kinti kap­cso­la­tát lá­nyá­val, aki­vel jó ideje meg­rom­lott a csa­lád vi­szo­nya.

Áldás vagy átok! Família Kft. a sportban

Áldás vagy átok! Família Kft. a magyar sportban

Gyar­mati Dezső csa­lád­já­ban kö­te­lező a sport­kar­rier.

Gyar­mati Dezső csa­lád­já­ban kö­te­lező a sport­kar­rier. De vajon teher, vagy se­gít­ség a nagy előd neve? Szil­ágyi Li­li­ána ki­fa­ka­dása sokat sej­tető.

Jennifer Anistont kitagadta az anyja a halála előtt

Jennifer Anistont kitagadta az anyja a halála előtt

Még a ha­lá­los ágyán sem tudta ren­dezni Nancy a né­zet­el­té­ré­sü­ket lá­nyá­val, ezért a vég­ren­de­le­té­ből is ki­zárta a szí­nész­nőt.

Még a ha­lá­los ágyán sem tudta ren­dezni Nancy a né­zet­el­té­ré­sü­ket lá­nyá­val, ezért a vég­ren­de­le­té­ből is ki­zárta a szí­nész­nőt.

Botrány robbant ki Némedi Mari hagyatéka körül!

Botrány robbant ki Némedi Mari hagyatéka körül!

Egyre töb­ben je­len­nek meg a szí­nen, akik­nek az örök­ségre fáj a foguk! Mi lesz ebből?

Feb­ruár 11-én hunyt el a neves szink­ron­szí­nésznő, de a ha­gya­téki tár­gya­lás még min­dig nem tör­tént meg.

Előkerült az elhunyt Némedi Mari végrendelete

Előkerült az elhunyt Némedi Mari végrendelete

El­ké­pesztő for­du­la­tok.

Már-már film­be­illő, ahogy fo­ko­zó­dik a káosz Né­medi Mari sok­mil­liós ha­gya­téka körül. Most elő­ke­rülni lát­szik az el­tűnt vég­ren­de­let.

Súlyos titkok buktak ki Némedi Mari búcsúztatóján

Súlyos titkok buktak ki Némedi Mari búcsúztatóján

El­tűnt a vég­ren­de­lete.

Né­medi Mari ha­tal­mas örök­sé­get ha­gyott maga után, és ál­lí­tó­lag egy vég­ren­de­le­tet is, ami el­tűnt a há­zá­ból.

Ez áll Psota Irén végrendeletében!

Ez áll Psota Irén végrendeletében!

A feb­ruár végén el­hunyt szí­nész­le­genda imá­dott uno­ka­hú­gára hagyta im­po­záns budai la­ká­sát, va­la­mint va­gyona egy­har­ma­dát.

A feb­ruár végén el­hunyt szí­nész­le­genda imá­dott uno­ka­hú­gára hagyta im­po­záns budai la­ká­sát, va­la­mint va­gyona egy­har­ma­dát. Volt egy ba­la­toni üdü­lője is, azt egyes in­for­má­ciók sze­rint ápo­ló­nője örö­költe, aki végig oda­adóan gon­dos­ko­dott róla.