CÍMKE: 'orgazmus'

Íme, a nők legkülönlegesebb szexélménye, minden férfi erre hajt

Íme, a nők legkülönlegesebb szexélménye, minden férfi erre hajt

Kü­­lön­­le­­ges ez a gyö­­nyör: a férfi semmi mást nem csi­­nál, csak a keb­­le­­ket ké­­nyez­­teti.

Íme a női orgazmus nagy titka: így teljesedik ki a gyönyör?

Íme a női orgazmus nagy titka: így teljesedik ki a gyönyör?

Ki­de­rült, hogy a nők mitől élik meg in­ten­zí­veb­ben a sze­xu­a­li­tá­su­kat.

Gon­dol­tad volna? Ki­de­rült, hogy a nők mitől élik meg in­ten­zí­veb­ben a sze­xu­a­li­tá­su­kat.

Női kéjeszköz, rezgőmotoros csoda: a vibrátor hihetetlen története

Női kéjeszköz, rezgőmotoros csoda: a vibrátor hihetetlen története

Aki azt hiszi, a ré­giek nem is­mer­ték a dör­gést szex terén, na­gyot téved.

Aki azt hiszi, a ré­giek nem is­mer­ték a dör­gést szex terén, na­gyot téved.

7 gyönyörfakasztó technika: egészen vadító lesz a misszionárius

7 gyönyörfakasztó technika: egészen vadító lesz a misszionárius

A nők imád­ják, no per­sze nem az alap fel­ál­lás­ban, hanem azt a vál­to­za­tot, ahol a férfi rafi­nált trük­kök­kel fo­kozza a gyö­nyört.

Tökéletes szexmegoldás nagyevőknek: eszméletlen orgazmus

Tökéletes szexmegoldás nagyevőknek

Teli has­sal ho­gyan lehet sze­ret­kezni? Az biz­tos, hogy egy férfi se sze­retné a há­rom­fo­gá­sos va­csora után vé­gig­pró­bálni a Káma Szútra ak­ro­ba­ti­kus pó­zait.

Döbbenetes, mi történik orgazmus közben a testeddel

Döbbenetes, mi történik orgazmus közben a testeddel

A lö­kés­sze­rűen ér­kező or­gaz­mus­hul­lá­mok nem csak a gyö­nyör­köz­pon­tot hoz­zák mű­kö­désbe.

A lö­kés­sze­rűen ér­kező or­gaz­mus­hul­lá­mok nem­csak a gyö­nyör­köz­pon­tot hoz­zák mű­kö­désbe, egyéb mó­do­kon is ak­ti­vál­ják tes­tünk kü­lön­böző te­rü­le­teit. Talán te is ta­pasz­tal­tad már a kü­lö­nös mel­lék­ha­tá­sok né­me­lyi­két, de azért mu­tat­juk, miről is van szó!

15 izgató szextitok, ami 30 mp alatt hoz orgazmust a felajzott nőnek

15 izgató szextitok, ami 30 mp alatt hoz orgazmust a felajzott nőnek

Lás­suk, hogy él­vez­nek profik, ha min­den­nél erő­seb­ben rájuk tör a vágy!

Lás­suk, hogy él­vez­nek profik, ha min­den­nél erő­seb­ben rájuk tör a vágy!

A nők 65 százaléka így jut orgazmushoz szex közben

A nők 65 százaléka így jut orgazmushoz szex közben

Ki­de­rí­tet­ték, ho­gyan lehet minél gyak­rab­ban és minél erő­sebb or­gaz­must át­élni. Jöj­je­nek az iz­gal­mas rész­le­tek!

Eddig nem ismert gyönyöröket tár fel számodra is az amazon szexpóz

Eddig nem ismert gyönyöröket tár fel számodra is az amazon szexpóz

Esze­lősre kor­bá­csolja a vá­gyat és ki­rob­banó or­gaz­must ígér. Ugye te is szí­ve­sen ki­pró­bál­nád?

Sorozatorgazmust ad a nőknek ez a kivételes szexpóz: karácsonyi koszorú

Sorozatorgazmust ad a nőknek ez a kivételes szexpóz: karácsonyi koszorú

Egy rend­kí­vül ha­tá­sos pó­zunk van az ün­ne­pekre, az or­gaz­mus ga­ran­tált!

Tedd egy ki­csit félre az év végi haj­rát és a ka­rá­cso­nyi vá­sár­lás gőzét is in­kább a há­ló­szo­bá­ban en­gedd ki ma­gad­ból. Rá­adá­sul van most hozzá egy rend­kí­vül ha­tá­sos pó­zunk, az or­gaz­mus pedig ga­ran­tált!

Ezt a fajta orgazmust követelik a nők a férfiaktól, különleges élmény

Ezt a fajta orgazmust követelik a nők a férfiaktól, különleges élmény

Akik meg­ta­pasz­tal­ták már a gyö­nyör e faj­tá­ját, va­ló­sá­gos füg­gők let­tek...

Azok a nők, akik meg­ta­pasz­tal­ták már a gyö­nyör e faj­tá­ját, va­ló­sá­gos füg­gők let­tek: olyan part­nert ke­res­nek, aki képes ezt meg­adni nekik. Nem vé­let­len, hogy egyre több férfi igyek­szik el­sa­já­tí­tani a tech­ni­kát...

Bűnös holmi: emiatt képtelenek orgazmusra a nők!

Bűnös holmi: emiatt képtelenek orgazmusra a nők!

Az or­gaz­musra való ké­pes­ség meg­szű­né­sé­hez is ve­zet­het a nő­i­es­ség jel­ké­pé­nek szá­mító darab vi­se­lése.

Az or­gaz­musra való ké­pes­ség meg­szű­né­sé­hez is ve­zet­het a nő­i­es­ség jel­ké­pé­nek szá­mító darab vi­se­lése.

G-pont fixálás: Így lesz behatolással tökéletes a gyönyör

G-pont fixálás: Így lesz behatolással tökéletes a gyönyör

A kéj ga­ran­tált, él­vezd a gyö­nyört!

Tu­tira akarsz menni G-pont ügy­ben? Akkor jó he­lyen jársz, mu­tat­juk a leg­biz­to­sabb trük­kö­ket az el­éré­sé­hez. A kéj ga­ran­tált csak él­vezd a gyö­nyört!

Ősi gésatrükk: Feszes és szoros lesz a vagina

Az ősi gésatrükk így él tovább: Feszes és szoros lesz a vagina

Esz­mé­let­len ér­zést élnek át a férfiak, akik meg­ta­pasz­tal­ták...

Esz­mé­let­len ér­zést élnek át a férfiak, akik meg­ta­pasz­tal­ták már. Azok a nők, akik erre ké­pe­sek, tu­da­to­san gya­ko­rol­nak; és most az is ki­de­rült, ho­gyan...

Megdöbbentő! Ezért szexelj zokniban

Megdöbbentő! Ezért szexelj zokniban

Egy ta­nul­mány­ból ki­de­rült, hogy zok­ni­ban él­ve­ze­te­sebb a szex...

Egy ta­nul­mány­ból ki­de­rült, hogy zok­ni­ban él­ve­ze­te­sebb a szex, és könnyeb­ben el­ér­hető az or­gaz­mus...

A női orgazmusnak ettől a részétől eszüket vesztik a férfiak

A női orgazmusnak ettől a részétől eszüket vesztik a férfiak

Ami­kor az or­gaz­mus csú­csán így re­a­gál a nő intim tá­jéka, tel­je­sen be­gő­zöl­nek a férfiak...

Így valld be a párodnak, ha nem tudsz elélvezni!

Így valld be a párodnak, ha nem tudsz elélvezni!

Az or­gaz­mus még­is­csak az a része a szex­nek, mely a végső, ka­tar­ti­kus gyö­nyört nyújtja az együtt­lét során, és ame­lyet min­denki sze­retne át­élni.

Az or­gaz­mus még­is­csak az a része a szex­nek, mely a végső gyö­nyört nyújtja az együtt­lét során. De mi van, ha ez va­lami oknál fogva se­hogy sem si­ke­rül?

A nők 78 százaléka így élvezi a legjobban a forró, fürdőszobai szexet

A nők 78 százaléka így élvezi a legjobban a forró, fürdőszobai szexet

El­árul­ták, mire kell oda­fi­gyel­jen a férfi, hogy a nőnek is iz­gató él­mény le­gyen ez a ned­ve­sen forró szex.

Ezzel a házi praktikával minden nőnek csúcsorgazmusa lesz!

Ezzel a házi praktikával minden nőnek csúcsorgazmusa lesz!

Egy nem­rég pub­li­kált ta­nul­mány egé­szen kü­lö­nös út­mu­ta­tó­val szol­gál a sze­xu­á­lis együtt­lé­tek­hez.

Elárulta a profi prosti: Ez a típusú férfi okoz minden szexben orgazmust

Elárulta a profi prosti: Ez a típusú férfi okoz minden szexben orgazmust

A szex­mun­kás iga­zán kép­ben van a férfi­ak­kal!

A szex­mun­kás iga­zán kép­ben van a férfi­ak­kal! Rend­sze­re­sen oszt meg ku­lissza­tit­ko­kat...

Íme, az orgazmus legdurvább gyilkosa: mutatjuk, mit lehet tenni ellene

Íme, az orgazmus legdurvább gyilkosa: mutatjuk, mit lehet tenni ellene

Olyan gyor­san le­nul­lázza a li­bi­dót, mintha soha nem is lé­te­zett volna.

A párok sok­szor észre se ve­szik, hogy emi­att hűl ki az ágy. Sze­ren­csére van meg­ol­dás, mu­tat­juk...

Íme, a női gyönyörközpont: Így találd meg a saját G-pontodat

Íme, a női gyönyörközpont: Így találd meg a saját G-pontodat

Fe­dezd fel azt a pon­tot, ahol a leg­erő­sebb női or­gaz­mus kép­ző­dik! Mu­tat­juk a biz­tos utat hozzá, íme!

Schumacher és az orgazmus: ez történt a 2005-os F1-futamon

Schumacher és az orgazmus: ez történt a 2005-os F1-futamon

Kü­lön­le­ges emlék Li­uz­zi­tól.

Kü­lön­le­ges em­lé­ket osz­tott meg Vi­t­an­to­nio Li­uzzi a le­gen­dás Forma-1-es pi­ló­tá­ról.

Egyetlen apró változtatás és bevadul a nő az ágyban

Egyetlen apró változtatás és bevadul a nő az ágyban

Ku­ta­tók sze­rint a szag­lás el­ké­pesz­tően fon­tos sze­re­pet ját­szik a nők sze­xu­á­lis vi­sel­ke­dé­sé­ben.

Ku­ta­tók sze­rint a szag­lás el­ké­pesz­tően fon­tos sze­re­pet ját­szik a nők sze­xu­á­lis vi­sel­ke­dé­sé­ben. Aki­nek jobb a szag­lása, ál­ta­lá­ban in­ten­zí­vebb or­gaz­must él át sze­ret­ke­zés­kor. De vajon mi lehet ennek az oka?

Íme, a nő érzéki csodája: Mellbimbón keresztül árad a gyönyör

Íme, a nő érzéki csodája: Mellbimbón keresztül árad a gyönyör

Az or­gaz­mus bi­zony szo­kat­lan he­lye­ken is támad, mu­tat­juk is, ho­gyan!

Az or­gaz­mus bi­zony szo­kat­lan he­lye­ken is támad, mu­tat­juk is, ho­gyan!

Ez történik a testeddel, miközben átéled az orgazmust

Ez történik a testeddel, miközben átéled az orgazmust

Az or­gaz­mus össze­tett fo­lya­mat...

A gyö­nyör át­élése nem­csak fi­zi­kai ér­te­lem­ben véve ha­tal­mas rob­ba­nás a test­ben. Az or­gaz­mus össze­tett fo­lya­mat, amit most ki­ele­mez­tek a tu­dó­sok.

Finom behatolás és öngyönyör: Ilyen a neten a japán szex

Finom behatolás és öngyönyör: Ilyen a neten a japán szex

A japán kul­túra egye­di­sé­gé­nek kö­szön­he­tően a kor­tár­sa­kat is vonzza az egye­dül­álló ero­tika va­rá­zsa, mu­ta­tunk is né­hány pi­káns gyöngy­sze­met.

Ez a Káma-szútra legizgalmasabb szexpóza: Garantált a csúcsgyönyör

Ez a Káma-szútra legizgalmasabb szexpóza: Garantált a csúcsgyönyör

A bu­jál­ko­dás örök­sé­gé­nek egyik leg­in­ti­mebb pózát mu­tat­juk be, íme!

A bu­jál­ko­dás örök­sé­gé­nek egyik leg­in­ti­mebb pózát mu­tat­juk be, hogy új csú­cso­kat hó­díts meg! Mu­tat­juk is a gyö­nyört fa­kasztó pózt!

Ebben az életkorban élvezik a nők a legjobban a szexet

Ebben az életkorban élvezik a nők a legjobban a szexet

Jó hír mind­azok­nak, akik már el­múl­tak hu­szon­éve­sek, hi­szen a tu­do­mány sze­rint az or­gaz­mu­sok leg­java még hát­ra­van!

Jó hír mind­azok­nak, akik már el­múl­tak hu­szon­éve­sek, hi­szen a tu­do­mány sze­rint az or­gaz­mu­sok leg­java még hát­ra­van! S hogy ez mennyire igaz, rög­tön meg­tud­ha­tod!

Hajlékony kanál: Így juttat a csúcsra a nők kedvenc szexpóza

Hajlékony kanál: Így juttat a csúcsra a nők kedvenc szexpóza

Ez az egyik leg­ked­vel­tebb szex­póz: a nők mel­lett a férfiak is esz­mé­let­len él­ve­ze­tes­nek ta­lál­ják.

Ez az egyik leg­ked­vel­tebb szex­póz: a nők mel­lett a férfiak is esz­mé­let­len él­ve­ze­tes­nek ta­lál­ják.

A legbujább szexélmény: Ez történik a fülledt párcsereklubban

A legbujább szexélmény: Ez történik a fülledt párcsereklubban

Hal­lot­tál va­laha a swin­ge­re­zés­ről? Most be­pil­lan­tást nyer­hetsz az iz­gal­mas és iz­gató, gyö­nyört ígérő vi­lágba, íme!

Izgalmas és csodálatos: 5 lenyűgöző tény a csiklóról

Izgalmas és csodálatos: 5 lenyűgöző tény a csiklóról

Eze­ket ga­ran­tál­tan még nem hal­lot­tad a női test leg­iz­gal­ma­sabb pont­já­ról. Azon­nal ki­de­rül a többi iz­gal­mas tit­kok is!

Ilyen erősen még sosem robbant az orgazmus: Az elvált feleségek titka

Ilyen erősen még sosem robbant az orgazmus: Az elvált feleségek titka

A vá­lás­sal végre véget érnek a viták, a maró el­len­sé­ges­ke­dés, meg­könnyeb­bül min­denki. Igen, de oda a jó szex is...

Erre esküsznek a nők: A kevert orgazmus mindenkit a mennyországba repít

Erre esküsznek a nők: A kevert orgazmus mindenkit a mennyországba repít

Az úgy­ne­ve­zett ke­vert or­gaz­mus a gyö­nyör leg­ma­ga­sabb foka.

A ke­vert or­gaz­mus a gyö­nyör leg­ma­ga­sabb foka.

5 meghökkentő póz: A női öngyönyör izgalmas kulisszatitkai

5 meghökkentő póz: A női öngyönyör izgalmas kulisszatitkai

Az ön­ké­nyez­te­tés tel­jes ér­tékű gyö­nyört hoz, nem csoda, hogy a nők kö­ré­ben meg­le­he­tő­sen sok a masz­tur­bá­lás-függő.

Váratlanul jött az orgazmus: Tízezrek élveztek el a tévé előtt este 9 után

Váratlanul jött az orgazmus: Tízezrek élveztek el a tévé előtt este 9 után

A pi­káns fel­vé­telt most te is meg­néz­he­ted...

A pi­káns fel­vé­telt most te is meg­néz­he­ted - de a kö­vet­kez­mé­nye­kért nem vál­lal­juk a fe­le­lős­sé­get!

Így jutott orgazmushoz a gyönyörű modell, aki 10 éven át nem tudott elélvezni

Így jutott orgazmushoz a gyönyörű modell, aki 10 éven át nem tudott elélvezni

A fe­hér­ne­mű­mo­dell­ről azt ál­lí­tot­ták, hogy túl nehéz ki­elé­gí­teni...

A fe­hér­ne­mű­mo­dell­ről azt ál­lí­tot­ták, hogy túl nehéz ki­elé­gí­teni...

Eszelős gyönyörrel szorít rá a férfiasságra a legújabb gumióvszer

Eszelős gyönyörrel szorít rá a férfiasságra a legújabb gumióvszer

Iz­ga­tóbb lehet a szex, mint nél­küle.

Sokan ide­gen­ked­nek az óv­szer­től, pedig a meg­fe­lelő da­rab­bal akár még iz­ga­tóbb is lehet a szex, mint nél­küle.

Íme, a női orgazmus csúcsa: 5 szuper szexpóz az eszelős gyönyörért

Íme, a női orgazmus csúcsa: 5 szuper szexpóz az eszelős gyönyörért

Vá­lo­ga­tott mó­do­kon kor­bá­csol­ják fel a női gyö­nyö­rét ezek a fan­tasz­ti­kus pózok.

Így élvez a nő és így a férfi: Emiatt más az orgazmus

Így élvez a nő és így a férfi: Emiatt más az orgazmus

Azt gon­dol­tad, pon­to­san olyan él­mény a nőnek is? Ebben té­vedsz: még akkor is tel­je­sen mást élnek át, mint a férfiak, ha egy­szerre jut­nak a csúcsra.

Azt gon­dol­tad, pon­to­san olyan él­mény a nőnek is? Ebben té­vedsz: még akkor is tel­je­sen mást élnek át, mint a férfiak, ha egy­szerre jut­nak a csúcsra. Ku­ta­tók össze­szed­ték a kü­lönb­sé­ge­ket, mu­tat­juk!

Heti 5 szex: elképesztő, mit művel a férfival a rendszeres gyönyör

Heti 5 szex: elképesztő, mit művel a férfival a rendszeres gyönyör

Mu­tat­juk, miért is ér­de­mes össze­han­golni part­ne­red­del a gyö­nyör pil­la­na­tait, sze­xeld magad egész­sé­gesre!

Mu­tat­juk, miért is ér­de­mes össze­han­golni part­ne­red­del a gyö­nyör pil­la­na­tait, sze­xeld magad egész­sé­gesre!

4 bombabiztos tipp: Így lesz változatos a férfi gyönyöre

4 bombabiztos tipp: Így lesz változatos a férfi gyönyöre

Ér­de­mes ki­pró­bálni!

A ki­rob­banó or­gaz­mus­hoz ve­zető tech­ni­kák titka a finom rész­le­tek­ben rej­lik. Ha ki­pró­bá­lod, rá­jössz, hogy ed­digi sze­xu­á­lis éle­ted gya­kor­ló­pá­lya volt.

Orgazmus érintés nélkül: 4 biztos út a szokatlan beteljesülésig

Orgazmus érintés nélkül: 4 biztos út a szokatlan beteljesülésig

A nők nagy há­nyada konk­rét fi­zi­kai iz­ga­tás nél­kül is képes el­jutni a csúcsra.

Sokkot kapott a feleség: Rájött, mi történt a férjével szex közben

Sokkot kapott a feleség: Rájött, mi történt a férjével szex közben

Ahe­lyett, hogy a gyö­nyört élték volna át a sze­rel­me­sek, végül ret­te­ne­te­sen rosszul sült el a szex.

Túl heves volt az aktus! Ahe­lyett, hogy a gyö­nyört élték volna át a sze­rel­me­sek, végül ret­te­ne­te­sen rosszul sült el a szex.

Ezen a 7 kapun át vezet az út a női gyönyör legfelsőbb szintjéhez

Ezen a 7 kapun át vezet az út a női gyönyör legfelsőbb szintjéhez

A nők több­sége soha nem ta­pasz­talja meg a mult­ior­gaz­must.

A mult­ior­gaz­mus a gyö­nyö­rök csú­csa, ám a nők több­sége hiába képes rá, soha nem ta­pasz­talja meg ezt az éteri ál­la­po­tot.

Nem tud elmenni ez a férfi, és most erre vetemedett

Nem tud elmenni ez a férfi, és most erre vetemedett

Egyre több férfit érint a rej­té­lyes ál­la­pot. Csak­hogy annyira ta­bu­téma, hogy egy­ál­ta­lán nem be­szél­nek róla.

Nem csak őt, egyre több férfit érint a rej­té­lyes ál­la­pot. Csak­hogy annyira ta­bu­téma, hogy egy­ál­ta­lán nem be­szél­nek róla.

Ezt csinálják a nők titokban a szex előtt, nem véletlenül

Ezt csinálják a nők titokban a szex előtt, nem véletlenül

Egyet­len kis hét­köz­napi moz­du­lat...

Egyet­len kis hét­köz­napi moz­du­lat, és a nő erő­sebb or­gaz­must él át. Egy ku­ta­tás sze­rint ezzel a trük­kel hat­szor na­gyobb eséllyel lehet el­jutni a csúcsra.

Egészen bizarr, ahogy a tapasztalatlan kamasz fiúk kielégítik magukat

Egészen bizarr, ahogy a tapasztalatlan kamasz fiúk kielégítik magukat

Min­den fiú ön­ki­elé­gít, de ér­de­kes módon nem min­dig egy­ér­telmű, ho­gyan is kell kéz­mű­ves módon el­jutni a gyö­nyö­rig.

Veszélyes fehérnemű: Vibrátoros bugyi a nők legújabb kedvence

Veszélyes fehérnemű: Vibrátoros bugyi a nők legújabb kedvence

Bár­hol képes csúcs­gyö­nyört okozni.

Akad táv­irá­nyít­ható és net­ről ve­zé­rel­hető vib­ri­tanga, sőt, né­me­lyik olyan ext­rát tud, ami va­ló­szí­nű­leg eszedbe se jutna.

200 orgazmus: Vajon mit takar ez a bűvös szám?

200 orgazmus: Vajon mit takar ez a bűvös szám?

Ennek min­denki örülni fog!

Egy ku­ta­tó­cso­port ala­po­san be­le­ásta magát a szex­té­mába, cél­ke­reszt­jük­ben az or­gaz­mus volt. Meg­döb­bentő ered­ményre ju­tot­tak, ami­nek min­denki örülni fog!

Titkos pont a testen, amit simogatva minden harmadik nő képes elélvezni

Titkos pont a testen, amit simogatva minden harmadik nő képes elélvezni

A höl­gyek nagy há­nyada a mel­lek iz­ga­tá­sá­val or­gaz­must is képes át­élni.

A höl­gyek nagy há­nyada a mel­lek iz­ga­tá­sá­val or­gaz­must is képes át­élni.

Szavakba öntött gyönyör: Ezt érzi behatoláskor a nő

Szavakba öntött gyönyör: Ezt érzi behatoláskor a nő

Most a nők mond­ják el, mit is érez­nek va­ló­já­ban, ami­kor a férfi be­lé­jük hatol. Szen­zá­ci­ó­san élénk meg­fo­gal­ma­zá­sok és rend­kí­vül ned­ves szto­rik jön­nek!

A nők 42 százaléka ezt a perverziót űzi kollégáival a legnagyobb titokban

A nők 42 százaléka ezt a perverziót űzi kollégáival a legnagyobb titokban

El­ké­pesztő mi de­rült ki a leg­újabb ku­ta­tás­ból! Mu­tat­juk a mun­ka­tár­sak mocs­kos kis tit­kait!

Gyorsmenet: 1 perc alatt repít az orgazmusba ez a 4 szuper szexpóz

Gyorsmenet: 1 perc alatt repít az orgazmusba ez a 4 szuper szexpóz

Fon­tos a hosszú elő­já­ték; de mi le­gyen, ha nincs rá idő?

Mit csi­nál­ja­nak a párok, aki hul­la­fá­rad­tan érnek haza a me­ló­ból, és őrül­ten rá­kí­ván­nak egy­másra?

Popsin keresztül árad a gyönyör: ezzel a pózzal nem tudsz hibázni

Popsin keresztül árad a gyönyör: ezzel a pózzal nem tudsz hibázni

A leg­töb­ben ku­tya­póz­ban csi­nál­ják, ami na­gyon unal­mas egy idő után.

A leg­töb­ben ku­tya­póz­ban csi­nál­ják, ami esz­mé­let­le­nül unal­mas egy idő után. Pedig van jobb póz...

Íme a férfi szexbaba, amitől minden nő átéli az őrjítő kéjt

Íme a férfi szexbaba, amitől minden nő átéli az őrjítő kéjt

Van miért ag­gód­niuk a férfi­ak­nak!

A szak­ér­tők sze­rint van miért ag­gód­niuk a te­rem­tés ko­ro­ná­i­nak!

Különleges masszázzsal jutnak csúcsra a nők, elképesztő technika

Különleges masszázzsal jutnak csúcsra a nők, elképesztő technika

Ré­góta is­mert, de csak ke­ve­sek által hasz­nált mód­szert fe­dez­tek fel ma­guk­nak újra a nők.

A nők járása megmutatja, hogy mennyire élvezik a szexet

A nők járása megmutatja, hogy mennyire élvezik a szexet

A höl­gyek já­rása össze­függ azzal, hogy mi­lyen mi­nő­ségű or­gaz­musra ké­pe­sek.

A höl­gyek já­rása össze­függ azzal, hogy mi­lyen mi­nő­ségű or­gaz­musra ké­pe­sek. Sok min­den ki­kö­vet­kez­tet­hető a moz­gás alap­ján...

Kegyetlen, mit művelt a Viagra: 15 fájdalmas vallomás

Kegyetlen, mit művelt a Viagra: 15 fájdalmas vallomás

Férfiak és nők val­lot­tak arról, mi­képp ha­tott a köz­is­mert po­ten­cia­nö­velő a sze­xu­á­lis együtt­lé­tükre.

Férfiak és nők val­lot­tak arról, mi­képp ha­tott a köz­is­mert po­ten­cia­nö­velő a sze­xu­á­lis együtt­lé­tükre. Meg­döb­bentő tör­té­ne­tek kö­vet­kez­nek!

Ezt gondolják a nők párjuk méretéről: 15 meghökkentő vélemény

Ezt gondolják a nők párjuk méretéről: 15 meghökkentő vélemény

A mí­to­szok­nak vége! Egy friss fel­mé­rés­ben szá­mos nő árulta el, mi is a hely­zet pon­to­san a mé­re­tek­kel kap­cso­lat­ban.Mu­tat­juk az ered­mé­nye­ket!

Egészen bizarr módon jutnak újabban orgazmushoz a nők

Egészen bizarr módon jutnak újabban orgazmushoz a nők

Már nem a szex­já­té­kok, a vib­rá­tor vagy az ön­ké­nyez­te­tés a menő.

Olyan extrát tud a legújabb szexrobot, hogy attól simán megőrülsz

Olyan extrát tud a legújabb szexrobot, hogy attól simán megőrülsz

Mu­tat­juk a rész­le­te­ket!

A szu­per-re­a­lisz­ti­kus szex­ro­bot leg­újabb ver­zi­ó­ját nem kis­pá­lyá­sok­nak ter­vez­ték. Mi sem bi­zo­nyítja ezt job­ban, mint­hogy a szexi robot már olyan va­gi­ná­val ren­del­ke­zik, mely ön­ma­gát sí­ko­sítja! Mu­tat­juk a rész­le­te­ket!

Csak egy kicsit mocskos: Ősi módszertől robban a gyönyör

Csak egy kicsit mocskos: Ősi módszertől robban a gyönyör

Ha fel akar­já­tok pör­getni a sze­xet, nem biz­tos, hogy a pornó a meg­ol­dás.

Ha fel akar­já­tok pör­getni a sze­xet, és ma­ga­sabb szintre emelni a gyö­nyört, nem biz­tos, hogy a pornó a leg­jobb meg­ol­dás. Pró­bál­já­tok ki ezt az 5 klasszi­kus fo­gást, kö­nyör­te­len lesz az or­gaz­mus.

Ilyen bizarr szexjátékszert még életedben nem láttál

Ilyen bizarr szexjátékszert még életedben nem láttál

Ez az ön­ki­elé­gí­tés for­ra­dalma. Az in­ter­ak­tív okos szex­kü­tyü min­dent meg­vál­toz­tat!

Ez az ön­ki­elé­gí­tés for­ra­dalma. Az in­ter­ak­tív okos szex­kü­tyü min­dent meg­vál­toz­tat!

Kipakolnak a kielégítetlen házastársak

Kipakolnak a kielégítetlen házastársak: 11 szexgyilkos hálószobatitok

Be­val­lot­ták férfiak és nők, hogy mi az, ami ki­ké­szíti őket az ágy­ban.

Nagy hímtagmustra: Valójában 12 különböző típusú férfiasság létezik

Nagy hímtagmustra: Valójában 12 különböző típusú férfiasság létezik

Nem min­den­kié egy­forma, és nem ugyan­úgy re­a­gál­nak rá a nők: de az biz­tos, hogy mind­egyi­kért lesz, aki ra­jong.

Döbbenetes erővel befolyásolja a női orgazmust ez az 5 tényező

Döbbenetes erővel befolyásolja a női orgazmust ez az 5 tényező

A tö­ké­le­tes or­gaz­mus nem a szex­po­zí­ción múlik. Per­sze maga az aktus sem lé­nyeg­te­len, de más­nak is sze­repe van benne.

Színt vallanak a nők: Ez a méret okozza a legjobb orgazmust!

Színt vallanak a nők: Ez a méret okozza a legjobb orgazmust!

Végre el­mond­ták, mitől in­dul­nak be.

A férfiak sokat ag­gód­nak a mé­re­ten. De vajon mit gon­dol­nak a nők? Végre el­mond­ták, mire vágy­nak, ami­kor elő­ször le­ve­szik a pa­si­ról az al­só­nad­rá­got...

6 forró szexpóz a takaró alatt hideg téli estékre

6 forró szexpóz a takaró alatt hideg téli estékre

Itt a hideg tél, a há­ló­szo­bát is át­járta a hűvös le­vegő. For­ró­sítsd fel egy ki­csit a han­gu­la­tot!

Itt a hideg tél, a há­ló­szo­bát is át­járta a hűvös le­vegő. For­ró­sítsd fel egy ki­csit a han­gu­la­tot! Mu­tat­juk a pó­zo­kat, amik­től ga­ran­tál­tan elönt a for­ró­ság.

Eszelős gyönyörbe hajszolja a férfit a legújabb szexőrület

Eszelős gyönyörbe hajszolja a férfit a legújabb szexőrület

Esz­mé­let­len or­gaz­must okoz!

A teafil­te­re­zés esz­mé­let­len or­gaz­must okoz! Nem min­den­ki­nek való, de aki sze­reti az ext­rém fi­nom­sá­go­kat, töb­bet nem tudja el­kép­zelni nél­küle az orált.

Elképesztő szexkaland: Nincs megállás, ha berobban az orgazmus

Elképesztő szexkaland: Nincs megállás, ha berobban az orgazmus

Min­denki hal­lott már bi­zarr szext­ör­té­ne­te­ket, sokan maguk is tud­ná­nak me­sélni.

Elárulták a popsiszexről pikáns titkukat a nők

Elárulták a popsiszexről pikáns titkukat a nők

Szé­gyel­lő­sek a té­má­val kap­cso­lat­ban, de a férfiak úgy tud­ják, a több­sé­gük un­do­ro­dik tőle.

Egy név­te­len ku­ta­tás­ban sok min­dent be­val­lot­tak a nők, így nem­csak az de­rült ki, hogy ren­ge­te­gen csi­nál­ják, de az is, ho­gyan sze­re­tik...

Elképesztő, de igaz: Így játsszák meg a férfiak az orgazmust

Elképesztő, de igaz: Így játsszák meg a férfiak az orgazmust

Nem csak azt de­rí­tette ki egy ku­ta­tás, hogy a férfiak mi­ként ka­muz­nak or­gaz­must, hanem azt is, hogy miért.

Nem csak azt de­rí­tette ki egy ku­ta­tás, hogy a férfiak mi­ként ka­muz­nak or­gaz­must, hanem azt is, hogy miért.

Ezt műveli felesége ágyában az 1 millió dollárra biztosított férfiasság

Ezt műveli felesége ágyában az 1 millió dollárra biztosított férfiasság

A férfi esz­mé­let­len tel­je­sít­ményre képes: akár egy órán ke­resz­tül merev tud ma­radni. Sze­ren­csére el­árulta a tit­kát!

10 vérforraló üzenet, ami iszonyatosan felizgatja a nőt szex közben

10 vérforraló üzenet, ami iszonyatosan felizgatja a nőt szex közben

Ha­tal­mas ereje van akár egyet­len szó­nak is: jó idő­ben, jó he­lyen el­sut­togva cso­dákra lehet képes az ágy­ban!

A női orgazmus egy teljesen új formáját fedezték fel!

A női orgazmus egy teljesen új formáját fedezték fel!

Nem­csak a férfi­a­kat hozta lázba. Min­denki az igaz­sá­got akarja tudni! Azt, hogy egy­ál­ta­lán le­het­sé­ges-e mindez!

Kü­lö­nös tör­té­net ke­ring az in­ter­ne­ten, ami nem­csak a férfi­a­kat hozta azon­nal lázba. Min­denki az igaz­sá­got akarja tudni! Azt, hogy egy­ál­ta­lán le­het­sé­ges-e mindez!

Aranytrió-izgatás: Csúcsorgazmust hoz a nőnek ez a fajta szex

Aranytrió-izgatás: Csúcsorgazmust hoz a nőnek ez a fajta szex

Végre egy olyan tech­nika, ami ga­ran­tál­tan fel­le­gekbe re­píti a nőt szex köz­ben! Íme a leg­jobb mód­szer!

Végre egy olyan tech­nika, ami ga­ran­tál­tan fel­le­gekbe re­píti a nőt szex köz­ben! Íme a leg­jobb mód­szer!

7 elképesztő szexpóz: Szuper mély behatolás és csúcsgyönyör!

7 elképesztő szexpóz: Szuper mély behatolás és csúcsgyönyör!

A titok a jó póz meg­vá­lasz­tása!

A mély be­ha­to­lás titka a jó póz meg­vá­lasz­tása. Így könnyen el­éred a G-pon­tot, és esz­mé­let­len or­gaz­must okoz­hatsz!

Így hívják az orgazmust a világban

Így hívják az emberek az orgazmust a világ különböző pontjain

Ahogy be­szé­lünk róla, úgy vi­szo­nyu­lunk hozzá.

Egy ku­ta­tás be­bi­zo­nyí­totta: ahogy be­szé­lünk róla, úgy vi­szo­nyu­lunk hozzá. És ahány or­szág, annyi­féle ki­fe­je­zés. Cso­korba szed­tük a leg­job­ba­kat!

Döbbenetes, mi történt a nővel, aki 32 évesen élt át először orgazmust

Döbbenetes, mi történt a nővel, aki 32 évesen élt át először orgazmust

Ha azt hi­szed, ilyen a vi­lá­gon nincs, té­vedsz: a nők rit­kán jut­nak a csúcsra.

Ha azt hi­szed, ilyen a vi­lá­gon nincs, té­vedsz: a nők na­gyobb része rit­kán jut el a csúcsra. És a több­sé­gük sze­rint ez így tel­je­sen rend­ben is van, így nem le­he­tet­len, hogy va­laki év­ti­ze­de­kig nem hi­á­nyolja. De a férfiak ezt egy­ál­ta­lán nem így gon­dol­ják...