CÍMKE: 'orgazmus'

Ezen a 7 kapun át vezet az út a női gyönyör legfelsőbb szintjéhez

Ezen a 7 kapun át vezet az út a női gyönyör legfelsőbb szintjéhez

A mult­ior­gaz­musra a nők több­sége hiába képes, soha nem ta­pasz­talja meg ezt az éteri ál­la­po­tot.

FRISS HÍREK

Ezt csinálják a nők titokban a szex előtt, nem véletlenül

Ezt csinálják a nők titokban a szex előtt, nem véletlenül

Mind­össze egyet­len kis hét­köz­napi moz­du­lat, de ez már elég, hogy a nő erő­sebb or­gaz­must éljen át.

Mind­össze egyet­len kis hét­köz­napi moz­du­lat, de ez már elég, hogy a nő erő­sebb or­gaz­must éljen át.

Egészen bizarr, ahogy a tapasztalatlan kamasz fiúk kielégítik magukat

Egészen bizarr, ahogy a tapasztalatlan kamasz fiúk kielégítik magukat

Nem min­dig egy­ér­telmű, ho­gyan is kell kéz­mű­ves módon el­jutni a gyö­nyö­rig.

Nem min­dig egy­ér­telmű, ho­gyan is kell kéz­mű­ves módon el­jutni a gyö­nyö­rig.

Veszélyes fehérnemű: Vibrátoros bugyi a nők legújabb kedvence

Veszélyes fehérnemű: Vibrátoros bugyi a nők legújabb kedvence

A rafi­nált bugyi bár­hol, bár­mi­kor képes csúcs­gyö­nyört okozni a nőnek. Bi­zarr össze­ál­lí­tást mu­ta­tunk!

A rafi­nált bugyi bár­hol, bár­mi­kor képes csúcs­gyö­nyört okozni a nőnek.

Titkos pont a testen, amit simogatva minden harmadik nő képes elélvezni

Titkos pont a testen, amit simogatva minden harmadik nő képes elélvezni

Ke­véssé is­mert tény, de a höl­gyek nagy há­nyada a mel­lek iz­ga­tá­sá­val is képes or­gaz­must át­élni.

Szavakba öntött gyönyör: Ezt érzi behatoláskor a nő

Szavakba öntött gyönyör: Ezt érzi behatoláskor a nő

A prűd­ség ma­nap­ság nem ját­szik: most a nők mond­ják el, mit is érez­nek va­ló­já­ban, ami­kor a férfi be­lé­jük hatol.

A prűd­ség ma­nap­ság nem ját­szik: most a nők mond­ják el, mit is érez­nek va­ló­já­ban, ami­kor a férfi be­lé­jük hatol.

200 orgazmus: Vajon mit takar ez a bűvös szám?

200 orgazmus: Vajon mit takar ez a bűvös szám?

Ennek min­denki örülni fog!

Egy ku­ta­tó­cso­port ala­po­san be­le­ásta magát a szex­té­mába, cél­ke­reszt­jük­ben az or­gaz­mus volt. Meg­döb­bentő ered­ményre ju­tot­tak, ami­nek min­denki örülni fog!

Gyorsmenet: 1 perc alatt repít az orgazmusba ez a 4 szuper szexpóz

Gyorsmenet: 1 perc alatt repít az orgazmusba ez a 4 szuper szexpóz

Mit csi­nál­ja­nak a párok, aki hul­la­fá­rad­tan érnek haza a me­ló­ból, és őrül­ten rá­kí­ván­nak egy­másra?

A nők 42 százaléka ezt a perverziót űzi kollégáival a legnagyobb titokban

A nők 42 százaléka ezt a perverziót űzi kollégáival a legnagyobb titokban

El­ké­pesztő mi de­rült ki a leg­újabb ku­ta­tás­ból!

El­ké­pesztő mi de­rült ki a leg­újabb ku­ta­tás­ból! Ezen­túl két­szer is meg fogod gon­dolni, mit töl­tesz fel a kö­zös­ségi ol­da­lakra. Mu­tat­juk a mun­ka­tár­sak mocs­kos kis tit­kait!

Popsin keresztül árad a gyönyör: ezzel a pózzal nem tudsz hibázni

Popsin keresztül árad a gyönyör: ezzel a pózzal nem tudsz hibázni

A leg­töb­ben ku­tya­póz­ban csi­nál­ják, ami na­gyon unal­mas egy idő után.

A leg­töb­ben ku­tya­póz­ban csi­nál­ják, ami esz­mé­let­le­nül unal­mas egy idő után. Pedig van jobb póz...

Íme a férfi szexbaba, amitől minden nő átéli az őrjítő kéjt

Íme a férfi szexbaba, amitől minden nő átéli az őrjítő kéjt

Van miért ag­gód­niuk a férfi­ak­nak!

A szak­ér­tők sze­rint van miért ag­gód­niuk a te­rem­tés ko­ro­ná­i­nak!

Különleges masszázzsal jutnak csúcsra a nők, elképesztő technika

Különleges masszázzsal jutnak csúcsra a nők, elképesztő technika

Ré­góta is­mert, de csak ke­ve­sek által hasz­nált mód­szert fe­dez­tek fel ma­guk­nak újra a nők.

A nők járása megmutatja, hogy mennyire élvezik a szexet

A nők járása megmutatja, hogy mennyire élvezik a szexet

A höl­gyek já­rása össze­függ azzal, hogy mi­lyen mi­nő­ségű or­gaz­musra ké­pe­sek.

A höl­gyek já­rása össze­függ azzal, hogy mi­lyen mi­nő­ségű or­gaz­musra ké­pe­sek. Sok min­den ki­kö­vet­kez­tet­hető a moz­gás alap­ján...

Kegyetlen, mit művelt a Viagra: 15 fájdalmas vallomás

Kegyetlen, mit művelt a Viagra: 15 fájdalmas vallomás

Férfiak és nők val­lot­tak arról, mi­képp ha­tott a köz­is­mert po­ten­cia­nö­velő a sze­xu­á­lis együtt­lé­tükre. Meg­döb­bentő tör­té­ne­tek kö­vet­kez­nek!

Férfiak és nők val­lot­tak arról, mi­képp ha­tott a köz­is­mert po­ten­cia­nö­velő a sze­xu­á­lis éle­tükre. Vic­ces, kel­le­met­len, il­letve meg­döb­bentő tör­té­ne­tek kö­vet­kez­nek, me­lyek­ben alap­ve­tően csak a kis kék, fur­csa alakú tab­letta a közös! S ese­ten­ként a szo­kat­lan ta­nul­ság.

Olyan extrát tud a legújabb szexrobot, hogy attól simán megőrülsz

Olyan extrát tud a legújabb szexrobot, hogy attól simán megőrülsz

Mu­tat­juk a rész­le­te­ket!

A szu­per-re­a­lisz­ti­kus szex­ro­bot már olyan va­gi­ná­val ren­del­ke­zik, mely ön­ma­gát sí­ko­sítja! Íme a rész­le­tek!

Ezt gondolják a nők párjuk méretéről: 15 meghökkentő vélemény

Ezt gondolják a nők párjuk méretéről: 15 meghökkentő vélemény

A mí­to­szok­nak vége! Egy friss fel­mé­rés­ben szá­mos nő árulta el, mi is a hely­zet pon­to­san a mé­re­tek­kel kap­cso­lat­ban.Mu­tat­juk az ered­mé­nye­ket!

Egészen bizarr módon jutnak újabban orgazmushoz a nők

Egészen bizarr módon jutnak újabban orgazmushoz a nők

Már nem a szex­já­té­kok, a vib­rá­tor vagy az ön­ké­nyez­te­tés a menő.

Csak egy kicsit mocskos: Ősi módszertől robban a gyönyör

Csak egy kicsit mocskos: Ősi módszertől robban a gyönyör

Ha fel akar­já­tok pör­getni a sze­xet, és ma­ga­sabb szintre emelni a gyö­nyört, nem biz­tos, hogy a pornó a leg­jobb meg­ol­dás.

Döbbenetes erővel befolyásolja a női orgazmust ez az 5 tényező

Döbbenetes erővel befolyásolja a női orgazmust ez az 5 tényező

A tö­ké­le­tes or­gaz­mus nem a szex­po­zí­ción múlik. Per­sze maga az aktus sem lé­nyeg­te­len, de más­nak is sze­repe van benne.

Ilyen bizarr szexjátékszert még életedben nem láttál

Ilyen bizarr szexjátékszert még életedben nem láttál

Ez az ön­ki­elé­gí­tés for­ra­dalma. Az in­ter­ak­tív okos szex­kü­tyü min­dent meg­vál­toz­tat!

Ez az ön­ki­elé­gí­tés for­ra­dalma. Az in­ter­ak­tív okos szex­kü­tyü min­dent meg­vál­toz­tat!

Kipakolnak a kielégítetlen házastársak

Kipakolnak a kielégítetlen házastársak: 11 szexgyilkos hálószobatitok

Be­val­lot­ták férfiak és nők, hogy mi az, ami ki­ké­szíti őket az ágy­ban.

Nagy hímtagmustra: Valójában 12 különböző típusú férfiasság létezik

Nagy hímtagmustra: Valójában 12 különböző típusú férfiasság létezik

Nem min­den­kié egy­forma, és nem ugyan­úgy re­a­gál­nak rá a nők: de az biz­tos, hogy mind­egyi­kért lesz, aki ra­jong.

6 forró szexpóz a takaró alatt hideg téli estékre

6 forró szexpóz a takaró alatt hideg téli estékre

Itt a hideg tél, a há­ló­szo­bát is át­járta a hűvös le­vegő. For­ró­sítsd fel egy ki­csit a han­gu­la­tot!

Itt a hideg tél, a há­ló­szo­bát is át­járta a hűvös le­vegő. For­ró­sítsd fel egy ki­csit a han­gu­la­tot! Mu­tat­juk a pó­zo­kat, amik­től ga­ran­tál­tan elönt a for­ró­ság.

Eszelős gyönyörbe hajszolja a férfit a legújabb szexőrület

Eszelős gyönyörbe hajszolja a férfit a legújabb szexőrület

Hal­lot­tál már róla? Ha nem, ideje egy kis gyors­tal­pa­ló­nak, hi­szen a teafil­te­re­zés esz­mé­let­len or­gaz­must okoz!

Hal­lot­tál már róla? Ha nem, ideje egy kis gyors­tal­pa­ló­nak, hi­szen a teafil­te­re­zés esz­mé­let­len or­gaz­must okoz!

Színt vallanak a nők: Ez a méret okozza a legjobb orgazmust!

Színt vallanak a nők: Ez a méret okozza a legjobb orgazmust!

Végre el­mond­ták, mitől in­dul­nak be.

A férfiak sokat ag­gód­nak a mé­re­ten. De vajon mit gon­dol­nak a nők? Végre el­mond­ták, mire vágy­nak, ami­kor elő­ször le­ve­szik a pa­si­ról az al­só­nad­rá­got...

Elárulták a popsiszexről pikáns titkukat a nők

Elárulták a popsiszexről pikáns titkukat a nők

Szé­gyel­lő­sek a té­má­val kap­cso­lat­ban.

Szé­gyel­lő­sek a té­má­val kap­cso­lat­ban, de a férfiak úgy tud­ják, a több­sé­gük un­do­ro­dik tőle. Egy név­te­len ku­ta­tás­ban vi­szont sok min­dent be­val­lot­tak...

Elképesztő szexkaland: Nincs megállás, ha berobban az orgazmus

Elképesztő szexkaland: Nincs megállás, ha berobban az orgazmus

Min­denki hal­lott már bi­zarr vagy irigy­lésre méltó szext­ör­té­ne­te­ket.

Min­denki hal­lott már bi­zarr vagy irigy­lésre méltó szext­ör­té­ne­te­ket, sokan maguk is tud­ná­nak me­sélni me­re­dek szto­ri­kat. De ez a tíz tör­té­net min­den kép­ze­le­tet fe­lül­múl. Pi­káns össze­ál­lí­tás kö­vet­ke­zik!

Elképesztő, de igaz: Így játsszák meg a férfiak az orgazmust

Elképesztő, de igaz: Így játsszák meg a férfiak az orgazmust

Nem csak azt de­rí­tette ki egy ku­ta­tás, hogy a férfiak mi­ként ka­muz­nak or­gaz­must, hanem azt is, hogy miért.

Nem csak azt de­rí­tette ki egy ku­ta­tás, hogy a férfiak mi­ként ka­muz­nak or­gaz­must, hanem azt is, hogy miért.

Ezt műveli felesége ágyában az 1 millió dollárra biztosított férfiasság

Ezt műveli felesége ágyában az 1 millió dollárra biztosított férfiasság

A férfi esz­mé­let­len tel­je­sít­ményre képes: akár egy órán ke­resz­tül merev tud ma­radni. Sze­ren­csére el­árulta a tit­kát!

10 vérforraló üzenet, ami iszonyatosan felizgatja a nőt szex közben

10 vérforraló üzenet, ami iszonyatosan felizgatja a nőt szex közben

Ha­tal­mas ereje van akár egyet­len szó­nak is: jó idő­ben, jó he­lyen el­sut­togva cso­dákra lehet képes az ágy­ban!

A női orgazmus egy teljesen új formáját fedezték fel!

A női orgazmus egy teljesen új formáját fedezték fel!

Nem­csak a férfi­a­kat hozta lázba. Min­denki az igaz­sá­got akarja tudni! Azt, hogy egy­ál­ta­lán le­het­sé­ges-e mindez!

Kü­lö­nös tör­té­net ke­ring az in­ter­ne­ten, ami nem­csak a férfi­a­kat hozta azon­nal lázba. Min­denki az igaz­sá­got akarja tudni! Azt, hogy egy­ál­ta­lán le­het­sé­ges-e mindez!

Aranytrió-izgatás: Csúcsorgazmust hoz a nőnek ez a fajta szex

Aranytrió-izgatás: Csúcsorgazmust hoz a nőnek ez a fajta szex

Végre egy olyan tech­nika, ami ga­ran­tál­tan fel­le­gekbe re­píti a nőt szex köz­ben! Íme a leg­jobb mód­szer!

Végre egy olyan tech­nika, ami ga­ran­tál­tan fel­le­gekbe re­píti a nőt szex köz­ben! Rá­adá­sul neked sem kell le­pe­dő­baj­nok­nak len­ned hozzá, íme a leg­jobb mód­szer!

Döbbenetes, mi történt a nővel, aki 32 évesen élt át először orgazmust

Döbbenetes, mi történt a nővel, aki 32 évesen élt át először orgazmust

Ha azt hi­szed, ilyen a vi­lá­gon nincs, té­vedsz: a nők rit­kán jut­nak el a csúcsra.

Ha azt hi­szed, ilyen a vi­lá­gon nincs, té­vedsz: a nők na­gyobb része rit­kán jut el a csúcsra.

7 elképesztő szexpóz: Szuper mély behatolás és csúcsgyönyör!

7 elképesztő szexpóz: Szuper mély behatolás és csúcsgyönyör!

A titok a jó póz meg­vá­lasz­tása!

A mély be­ha­to­lás titka a jó póz meg­vá­lasz­tása. Így könnyen el­éred a G-pon­tot, és esz­mé­let­len or­gaz­must okoz­hatsz!

Így hívják az orgazmust a világban

Így hívják az emberek az orgazmust a világ különböző pontjain

Ahogy be­szé­lünk róla, úgy vi­szo­nyu­lunk hozzá.

Egy ku­ta­tás be­bi­zo­nyí­totta: ahogy be­szé­lünk róla, úgy vi­szo­nyu­lunk hozzá. És ahány or­szág, annyi­féle ki­fe­je­zés. Cso­korba szed­tük a leg­job­ba­kat!

Ma nyílik Budapesten az első szexbababordély!

Ma nyílik Budapesten az első szexbababordély!

Tel­je­sen ano­nim a ran­devú!

Négy kü­lön­böző tí­pusú szex­baba, meg­hitt kör­nye­zet, ki­vá­laszt­ható zene és min­den­féle kel­lék meg­ta­lál­ható ha­zánk első le­gá­lis ro­bot­bor­dély­há­zá­ban.

Most mindent megértesz: ezt a tényt eddig nem tudtad az orgazmusról

Most mindent megértesz: ezt a megdöbbentő tényt eddig nem tudtad az orgazmusról

Ki­nyí­lik a sze­med, és még na­gyobb iz­ga­lom­mal várod ez­után az együtt­lé­te­ket, ha ezt meg­tu­dod.

Ezt eddig miért nem tudtuk? Elképesztő tények a férfiasságról

Ezt eddig miért nem tudtuk? Elképesztő tények a férfiasságról

Bi­zarr és meg­hök­kentő té­nyek kö­vet­kez­nek. Ka­pasz­kodj meg, mert biz­to­san meg fogsz le­pődni.

Bi­zarr és meg­hök­kentő té­nyek kö­vet­kez­nek. Ka­pasz­kodj meg, mert biz­to­san meg fogsz le­pődni.

Hidd el, megéri! Ma este ezért csúsztasd be a kezed a lábad közé!

Hidd el, megéri! Ma este ezért csúsztasd be a kezed a lábad közé!

A nő­i­ség meg­élé­sé­ben és fel­fe­de­zé­sé­ben fon­tos az ön­ki­elé­gí­tés, de sokan még min­dig szé­gyen­nek tart­ják.

Kiderült, ettől a szextől vadulnak be legjobban a férfiak

Kiderült, ettől a szextől vadulnak be legjobban a férfiak

Pró­bál­tá­tok már így? Megéri!

Va­ló­szí­nű­leg még soha nem ju­tott eszedbe, hogy így pró­bál­já­tok ki a csa­jod­dal. Pedig a szak­értő sze­rint ilyen­kor sok­kal jobb a tel­je­sít­mény.

Feltárul a gyönyörök hátsó kertje

Feltárul a gyönyörök hátsó kertje: Ezt a titkot neked is tudnod kell

Sok­kal több nő sze­reti a pop­si­sze­xet, mint ahá­nyan be­vall­ják. Épp ezért a férfi­ak­nak ér­de­mes lenne ki­hasz­nálni a hátsó gyö­nyö­rök­höz leg­in­kább passzoló szex­pó­zo­kat.

A férfi­ak­nak ér­de­mes lenne ki­hasz­nálni a hátsó gyö­nyö­rök­höz leg­in­kább passzoló szex­pó­zo­kat.

Elkészült minden idők legdrágább vibrátora!

Elkészült minden idők legdrágább vibrátora!

A luxus nem kí­méli a sze­xu­á­lis se­géd­esz­kö­zök pi­a­cát sem. De vajon a csil­la­gá­szati vé­telár ga­ran­tálja-e az or­gaz­must?

A luxus nem kí­méli a sze­xu­á­lis se­géd­esz­kö­zök pi­a­cát sem. De vajon a csil­la­gá­szati vé­telár ga­ran­tálja-e az or­gaz­must?

Ettől a kegyes hazugságtól eszelősen begerjednek a nők az ágyban

Ettől a kegyes hazugságtól eszelősen begerjednek a nők az ágyban

Egy élet kevés lenne min­dent ki­pró­bálni, ami­től vál­to­za­to­sabb lehet a szex.

A szuper-orgazmus legfőbb titka: Ezt műveli a nő vaginájában a síkosító

A szuper-orgazmus legfőbb titka: Ezt műveli a nő vaginájában a síkosító

Ado­mány a szex­ben a sí­ko­sító gél, mely vég­le­te­kig fo­kozza a pé­nisz és a va­gina tán­cát.

Berobbantja a női orgazmust ez a 10 telitalálatos szexötlet

Berobbantja a női orgazmust ez a 10 telitalálatos szexötlet

Sok­szor hiába tesz meg min­dent a férfi, a nőnek még­sem lesz or­gaz­musa. Vajon min múlik a női gyö­nyör si­kere? Nem azon, amire gon­dolsz!

Sok­szor hiába tesz meg min­dent a férfi, a nőnek még­sem lesz or­gaz­musa. Nem mind­egy, mi­lyen moz­du­la­tok­kal, ci­ró­ga­tá­sok­kal indul az elő­já­ték, rá­adá­sul nem min­den­ki­nek ugyan­arra van szük­sége. Vajon min múlik a női gyö­nyör si­kere? Nem azon, amire gon­dolsz!

Eszméletlen, mi zajlik a nő fejében, miközben átéli az orgazmust

Eszméletlen, mi zajlik a nő fejében, miközben átéli az orgazmust

Or­gaz­mus alatt az agyi ak­ti­vi­tás kü­lön­le­ges képet mutat.

Or­gaz­mus alatt az agyi ak­ti­vi­tás más képet mutat, mint az or­gaz­must meg­előző per­cek­ben.

4 ballépés, amivel totál elveszed a csajod kedvét a szextől

4 ballépés, amivel totál elveszed a csajod kedvét a szextől

Mivel ne­künk fon­tos a nemi éle­ted, ezért né­hány na­gyon fon­tos do­logra hív­nánk fel a fi­gyel­med.

Ezért a huncutságért járnak a férjes asszonyok masszázsra

Ezért a huncutságért járnak a férjes asszonyok masszázsra

A meg­szó­laló, de a vé­le­mé­nyét név nél­kül vál­laló masszőr női kun­csaft­jai un­szo­lá­sára volt kény­te­len ki­ter­jesz­teni a profil­ját.

A meg­szó­laló, de a vé­le­mé­nyét név nél­kül vál­laló masszőr női kun­csaft­jai un­szo­lá­sára volt kény­te­len ki­ter­jesz­teni a profil­ját.

A női csúcsorgazmus titka! Ezt minden férfinek tudnia kell

A női csúcsorgazmus titka! Ezt minden férfinek tudnia kell

Mit akar­nak a nők az ágy­ban? Ro­man­ti­kát, gyen­géd­sé­get, vad­sá­got, meg­hitt­sé­get vagy új, iz­gal­mas ka­lan­dot, hely­szí­ne­ket?

Mit akar­nak a nők az ágy­ban? Ro­man­ti­kát, gyen­géd­sé­get, vad­sá­got, meg­hitt­sé­get vagy új, iz­gal­mas ka­lan­dot, hely­szí­ne­ket?

9 titkos erogén zóna: Eszét veszti a nő, ha itt érinted meg

9 titkos erogén zóna: Eszét veszti a nő, ha itt érinted meg

A női iz­ga­lom és or­gaz­mus nem kor­lá­to­zó­dik a csik­lóra - több pont van a tes­ten, ahol gyö­nyört sze­rez­hetsz.

A női iz­ga­lom és or­gaz­mus nem kor­lá­to­zó­dik a csik­lóra - sok­kal több gyö­nyör­pont van a tes­ten.

Ettől a titkos mozdulattól kirobbanó orgazmusa lesz a nőnek

Ettől a titkos mozdulattól kirobbanó orgazmusa lesz a nőnek

Ken­dő­zet­le­nül árul­ják el a nők az egyedi tech­ni­ká­kat, me­lyek a gyö­nyör csú­csára jut­tatja őket.

13 fontos kérdés, amire análszex előtt minden nő iszonyatosan kíváncsi

13 fontos kérdés, amire análszex előtt minden nő iszonyatosan kíváncsi

Akár hi­szed, akár nem, a nők is sze­ret­nék ki­pró­bálni a pop­si­sze­xet; csak­hogy tele van­nak fé­lel­mek­kel.

Ez történt a kíváncsi nővel, aki 1 hetet töltött a nudista szexhotelben

Ez történt a kíváncsi nővel, aki 1 hetet töltött a nudista szexhotelben

El­ké­pesztő ka­land­ban volt része egy fi­a­tal, szexi új­ság­író­nő­nek. Sze­ren­csére él­mé­nyeit meg­osz­totta az ol­va­sók­kal is...

Döbbenetes női orgazmus: Végre létezik tudományos magyarázat

Döbbenetes női orgazmus: Végre létezik tudományos magyarázat

Tud­tuk, hogy a női test cso­dákra képes, de azt nem sej­tet­tük, hogy az agyuk így össze van dró­tozva az or­gaz­mus­pont­ja­ik­kal.

Ez a póz olyan mély behatolást ad, hogy a nő G-pontja imádni fogja!

Ez a póz olyan mély behatolást ad, hogy a nő G-pontja imádni fogja!

Má­mo­rító él­mény, ha ki­pró­bá­lod ezt a po­zí­cóit. Él­vezd ki a gyö­nyört!

Má­mo­rító él­mény, ha ki­pró­bá­lod ezt a po­zí­cóit. Él­vezd ki a ma­xi­má­lis gyö­nyört!

Ettől a mozdulattól észvesztő orgazmusa lesz a nőknek

Ettől a mozdulattól észvesztő orgazmusa lesz a nőknek

Gyö­nyörű lát­vány a nő or­gaz­musa.

Nyö­gé­sek, be­ha­ra­pott ajkak, be­csu­kott szem, meg­fe­szülő és re­megő test. Gyö­nyörű lát­vány a nő or­gaz­musa, de saj­nos nem min­dig jön össze.

8 különböző vaginatípus létezik, kiderült, melyikért őrülnek meg a férfiak

8 különböző vaginatípus létezik, kiderült, melyikért őrülnek meg a férfiak

Nem­csak azt mu­tat­juk meg, mi­lyen tí­pu­sok­kal ta­lál­koz­hatsz, de azt is, ho­gyan bánj velük, hogy szé­dü­le­tes le­gyen az or­gaz­mus.

Íme, a 10 leggyakoribb kérdés, amit senki nem mer feltenni a szexről

Íme, a 10 leggyakoribb kérdés, amit senki nem mer feltenni a szexről

A szex­szel kap­cso­la­tos tit­kok­ról ma már in­ter­ne­ten kér­de­zős­kö­dünk.

A szex­szel kap­cso­la­tos tit­kok­ról ma már in­ter­ne­ten kér­de­zős­kö­dünk.

FNN vagy NFF: Végre kiderült, milyen a tökéletes felállás édeshármashoz

FNN vagy NFF: Végre kiderült, milyen a tökéletes felállás édeshármashoz

Két férfi, egy nő? Két nő, egy férfi? Sze­rin­ted me­lyik a leg­nép­sze­rűbb?

Két férfi, egy nő? Két nő, egy férfi? Sze­rin­ted me­lyik a leg­nép­sze­rűbb le­osz­tás a hár­mas szex­ben?

Orgazmus a világ körül, avagy tényleg mindenki másként csinálja

Orgazmus a világ körül, avagy tényleg mindenki másként csinálja

Sze­xu­á­lis gyö­nyört adni, kapni és át­élni vég­te­le­nül sok­fé­le­kép­pen lehet. Vajon mások hogy csi­nál­ják?

A nők 36 százalékát egészen a csúcsig röpíti ez a huncut kézimunka

A nők 36 százalékát egészen a csúcsig röpíti ez a huncut kézimunka

A leg­újabb ku­ta­tás sze­rint a nők imád­ják, ha a férfi az uj­ja­i­val ké­nyez­teti őket. Fel­téve, hogy a pasi tudja, mit csi­nál.

Orgazmusrávezetés, péniszkeményítés: döbbenetes módszert mutat ez a nő

Orgazmusrávezetés, péniszkeményítés: döbbenetes módszert mutat ez a nő

Azt hit­ted, csak be­te­ges fan­tá­zi­á­ban lé­te­zik ilyesmi? Na­gyot té­ved­tél!

Ha azt hit­ted, csak be­te­ges fan­tá­zi­ák­ban lé­te­zik ilyesmi? Bi­zony na­gyot té­ved­tél!

Sosem találnád ki, hogy mitől lesz sorozatorgazmusa a nőknek

Sosem találnád ki, hogy mitől lesz sorozatorgazmusa a nőknek

Azt gon­do­lod, egye­dül a pasi ügyes­sé­gén múlik?

Azt gon­do­lod, egye­dül a pasi ügyes­sé­gén múlik? Ennél na­gyob­bat nem is té­ved­het­nél!

Ebben az életkorban élvezik a nők leginkább a szexet

Ebben az életkorban élvezik a nők leginkább a szexet

Mu­tat­juk az ada­to­kat!

A tu­do­mány egy­ér­tel­műen meg­ál­la­pí­totta, hogy az eget ren­gető or­gaz­must nem hu­szon­éves ko­ruk­ban élik át a nők. Hanem mikor? Mu­tat­juk az ada­to­kat!

Íme, a 3 legtüzesebb szexpóz! Ezekkel nem hibázhatsz

Íme, a 3 legtüzesebb szexpóz! Ezekkel nem hibázhatsz

Egy fel­mé­rés arra ke­reste a vá­laszt, hogy me­lyek a leg­ked­vel­tebb po­zí­ciók a há­ló­szo­bá­ban. Ér­de­kes vég­ered­mény szü­le­tett!

Egy fel­mé­rés arra ke­reste a vá­laszt, hogy me­lyek a leg­ked­vel­tebb po­zí­ciók a há­ló­szo­bá­ban. Ér­de­kes vég­ered­mény szü­le­tett!

A nők 52 százaléka erről fantáziál, miközben magának szerez gyönyört

A nők 52 százaléka erről fantáziál, miközben magának szerez gyönyört

A férfi­a­kat min­dig is iz­gatta ez a kér­dés...

A férfi­a­kat min­dig is iz­gatta a kér­dés, vajon mi tör­té­nik, ami­kor egy nő egye­dül van a há­ló­szo­bá­ban. Mi lehet tit­kos gyö­nyör­szer­zé­sé­nek módja, s vajon mire gon­dol , amíg eljut az or­gaz­mu­sig.

Tudod, mi jár a nők fejében szex közben? Kapaszkodj meg jól!

Tudod, mi jár a nők fejében szex közben? Kapaszkodj meg jól!

Annak el­le­nére, hogy a szex őrü­le­te­sen jó idő­töl­tés, a nők ne­he­zen tud­ják el­en­gedni ma­gu­kat...

Annak el­le­nére, hogy a szex őrü­le­te­sen jó idő­töl­tés, a nők ne­he­zen tud­ják el­en­gedni ma­gu­kat...

Hihetetlen! A nők több szexre vágynak, mint gondolnád

Hihetetlen! A nők több szexre vágynak, mint gondolnád

60 szá­za­lé­kuk ke­vesli a han­cú­ro­zást.

Egy friss ta­nul­mány ki­mu­tatta, hogy a nők 60 szá­za­léka több szexre vá­gyik, mint ami­ben része van.

A sorozatorgazmus titka

Íme a sorozatorgazmus titka

Mi a lehet jobb egy or­gaz­mus­nál? Hát egy so­ro­zat­or­gaz­mus!

A nők csúcs­pontja ál­ta­lá­ban 6 - 30 má­sod­perc hosszú, de ha ügyes vagy, fi­gyelsz a han­gu­latra és a moz­du­la­ta­idra, egé­szen hosszúra nyújt­ha­tod a gyö­nyört!

Abszolút orgazmus: Ebben a szexpózban minden nő eljut a csúcsra

Abszolút orgazmus: Ebben a szexpózban minden nő eljut a csúcsra

Nem fel­tét­len kell ki­pró­bál­no­tok az egész Káma Szút­rát - csak ha sze­ret­né­tek. Egy igazi be­ava­tott el­árulta a tö­ké­le­tes meg­ol­dást.

Rossz hírünk van! Ezért ne játszd meg az orgazmust!

Rossz hírünk van! Ezért ne játszd meg az orgazmust!

Szinte min­denki meg­ját­szotta már...

Szinte min­denki meg­ját­szotta már az or­gaz­must leg­alább egy­szer az éle­té­ben. De sokan rend­sze­re­sen al­kal­maz­zák ezt a tak­ti­kát az ágy­ban.

Sokkal többen izgatják partnerüket ezzel a módszerrel, mint gondolnád

Sokkal többen izgatják partnerüket ezzel a módszerrel, mint gondolnád

Lehet, hogy nem hal­lot­tál a szex­ting­ről, de va­ló­szí­nű­leg csi­nál­tad már.

Lehet, hogy nem hal­lot­tál a szex­ting­ről, de va­ló­szí­nű­leg csi­nál­tad már.

A hónapnak ezen a napján őrülnek meg a nők igazán a szexért!

A hónapnak ezen a napján őrülnek meg a nők igazán a szexért!

A nők nem tud­ják el­rej­teni a je­le­ket.

Mu­tat­juk az ap­ró­sá­go­kat, amik azt jel­zik, hogy a csa­jod tüzes vad­macs­ka­ként vetné rád magát. Netán a kol­lé­ga­nőd üzen így, hogy végre el­menne veled...

69 újratöltve, így lesz ezentúl mindig tökéletes otthon a szex

69 újratöltve, így lesz ezentúl mindig tökéletes otthon a szex

Ho­gyan él­vez­het­nél va­la­mit, mi­köz­ben va­laki más­nak oko­zol gyö­nyört? El­árul­juk a tit­kot!

4 szuper szexpóz bevállalósoknak: Csúcsgyönyör hármasban

4 szuper szexpóz bevállalósoknak: Csúcsgyönyör hármasban

Van annál ero­ti­ku­sabb él­mény, mint ami­kor két nő ké­nyez­teti egy­mást?

Van annál ero­ti­ku­sabb él­mény, mint ami­kor két nő ké­nyez­teti egy­mást? Igen; ha te is ott vagy mel­let­tük!

Fantasztikus szexpózkörkép: Csúcsgyönyör minden típusú férfiasságnak

Fantasztikus szexpózkörkép: Csúcsgyönyör minden típusú férfiasságnak

Fantasztikus szexpózkörkép: Csúcsgyönyör minden típusú férfiasságnak

Min­den pé­nisz­mé­retre és for­mára lé­te­zik ide­á­lis póz! Mu­tat­juk!

Min­den pé­nisz­mé­retre és for­mára lé­te­zik ide­á­lis póz! Mu­tat­juk a va­ri­á­ci­ó­kat!

7 nő feltárja a titkot: Ilyen perverz kérésekkel állnak elő a férfiak

7 nő feltárja a titkot: Ilyen perverz kérésekkel állnak elő a férfiak

Most 7 nő vall arról, mik vol­tak a leg­va­dabb dol­gok, ami­ket a férfiak kér­tek tőlük. Né­há­nyukra va­ló­szí­nű­leg te sem gon­dol­tál!

Ezt műveli az 50 év fölötti férfiakkal heti 2 orgazmus

Ezt műveli az 50 év fölötti férfiakkal heti 2 orgazmus

Va­ló­ság­gal cso­dát tesz a szer­ve­zet­tel!

Döb­be­ne­tes ered­ményre ju­tott egy friss ku­ta­tás: va­ló­ság­gal cso­dát tesz a szex a szer­ve­zet­tel! És nem­csak a lelki egész­ségre van jó ha­tás­sal, de min­den másra is.

Íme az orálpóz, amely nagyobb gyönyört ad, mint eddig bármi

Íme az orálpóz, amely nagyobb gyönyört ad, mint eddig bármi

Neked is ki kell pró­bál­nod ezt a po­zí­ciót. Be­le­re­meg­nek a falak is a kéjbe.

Neked is ki kell pró­bál­nod ezt a po­zí­ciót. Be­le­re­meg­nek a falak is a kéjbe.

Ezen a fülledt helyen kényeztetik legszívesebben magukat a férfiak

Ezen a fülledt helyen kényeztetik legszívesebben magukat a férfiak

Kel­le­mes víz­per­met a zu­hany alatt, buja pára vesz körül...

Kel­le­mes víz­per­met a zu­hany alatt, buja pára vesz körül, annyi min­denre gon­dol ilyen­kor az ember...

A világ legizgatóbb szexkalandját már a tudomány is vizsgálja

A világ legizgatóbb szexkalandját már a tudomány is vizsgálja

A világ legizgatóbb szexkalandját már a tudomány is vizsgálja

Ju­tot­tál már csúcsra 10 ezer mé­te­ren?

Ju­tot­tál már a gyö­nyö­rök csú­csára 10 ezer méter ma­ga­san? Aki már átélt or­gaz­must re­pü­lő­gé­pen, azt mondja, bom­basz­ti­kus él­mény.

10 vérforraló vallomás: Nem a hálószobában csapott le a gyönyör

10 vérforraló vallomás: Nem a hálószobában csapott le a gyönyör

Ne csak a jól be­vált fran­cia­ágy­ban gon­dol­kozz, a nők sok­kal nyi­tot­tab­bak az extra hely­szí­nekre, mint hin­néd!

Eszméletlen orgazmus: 11 ötlet a rásegítéshez

Eszméletlen orgazmus: 11 bombabiztos ötlet a rásegítéshez

Sokan tart­ják ta­bu­nak a szex­já­té­ko­kat, pedig sok­szo­ro­sára nö­ve­lik a sze­xu­á­lis gyö­nyört. Mu­ta­tunk né­hány tip­pet.

Sokan még min­dig ta­bu­nak tart­ják a szex­já­té­ko­kat, pedig sok­szo­ro­sára nö­ve­lik a sze­xu­á­lis gyö­nyört. Mu­ta­tunk né­hány tip­pet.