CÍMKE: 'orgazmus'

Döbbenetes, mi történik orgazmus közben a testeddel

Döbbenetes, mi történik orgazmus közben a testeddel

A lö­kés­sze­rűen ér­kező or­gaz­mus­hul­lá­mok nem­csak a gyö­nyör­köz­pon­tot hoz­zák mű­kö­désbe.

Tökéletes szexmegoldás nagyevőknek

Tökéletes szexmegoldás nagyevőknek: eszméletlen lesz az orgazmus

Az biz­tos, hogy egy férfi se sze­retné a há­rom­fo­gá­sos va­csora után vé­gig­pró­bálni a Káma Szútra pó­zait.

Teli has­sal sok­szor a misszi­o­ná­rius póz is meg­ter­helő...

15 izgató szextitok, ami 30 mp alatt hoz orgazmust a felajzott nőnek

15 izgató szextitok, ami 30 mp alatt hoz orgazmust a felajzott nőnek

Lás­suk, hogy él­vez­nek profik, ha min­den­nél erő­seb­ben rájuk tör a vágy!

Lás­suk, hogy él­vez­nek profik, ha min­den­nél erő­seb­ben rájuk tör a vágy!

A nők 65 százaléka így jut orgazmushoz szex közben

A nők 65 százaléka így jut orgazmushoz szex közben

Ki­de­rí­tet­ték, ho­gyan lehet minél gyak­rab­ban és minél erő­sebb or­gaz­must át­élni. Jöj­je­nek az iz­gal­mas rész­le­tek!

Ki­de­rí­tet­ték, ho­gyan lehet minél gyak­rab­ban és minél erő­sebb or­gaz­must át­élni. Jöj­je­nek az iz­gal­mas rész­le­tek!

Ezt a fajta orgazmust követelik a nők a férfiaktól, különleges élmény

Ezt a fajta orgazmust követelik a nők a férfiaktól, különleges élmény

Azok a nők, akik meg­ta­pasz­tal­ták már a gyö­nyör e faj­tá­ját, va­ló­sá­gos füg­gők let­tek...

Bűnös holmi: emiatt képtelenek orgazmusra a nők!

Bűnös holmi: emiatt képtelenek orgazmusra a nők!

Egy sor egész­ség­ügyi de­for­má­ci­ó­hoz, köz­tük az or­gaz­musra való ké­pes­ség meg­szű­né­sé­hez is ve­zet­het a nő­i­es­ség jel­ké­pé­nek szá­mító darab vi­se­lése.

Eddig nem ismert gyönyöröket tár fel számodra is az amazon szexpóz

Eddig nem ismert gyönyöröket tár fel számodra is az amazon szexpóz

Esze­lősre kor­bá­csolja a vá­gyat és ki­rob­banó or­gaz­must ígér. Ugye te is szí­ve­sen ki­pró­bál­nád?

Iga­zán ki­vé­te­les po­zi­túra, és ez­út­tal a nő jut do­mi­náns sze­rep­hez. Esze­lősre kor­bá­csolja a vá­gyat és ki­rob­banó or­gaz­must ígér. Ugye te is szí­ve­sen ki­pró­bál­nád?

G-pont fixálás: Így lesz behatolással tökéletes a gyönyör

G-pont fixálás: Így lesz behatolással tökéletes a gyönyör

Tu­tira akarsz menni G-pont ügy­ben? Akkor jó he­lyen jársz, mu­tat­juk a leg­biz­to­sabb trük­kö­ket az el­éré­sé­hez.

Tu­tira akarsz menni G-pont ügy­ben? Akkor jó he­lyen jársz, mu­tat­juk a leg­biz­to­sabb trük­kö­ket az el­éré­sé­hez.

Megdöbbentő! Ezért szexelj zokniban

Megdöbbentő! Ezért szexelj zokniban

Egy ta­nul­mány­ból ki­de­rült, hogy zok­ni­ban él­ve­ze­te­sebb a szex...

Egy ta­nul­mány­ból ki­de­rült, hogy zok­ni­ban él­ve­ze­te­sebb a szex, és könnyeb­ben el­ér­hető az or­gaz­mus...

Így valld be a párodnak, ha nem tudsz elélvezni!

Így valld be a párodnak, ha nem tudsz elélvezni!

A sze­xo­ló­gus el­mondja, mit te­hetsz!

Az or­gaz­mus még­is­csak az a része a szex­nek, mely a végső gyö­nyört nyújtja az együtt­lét során. De mi van, ha ez va­lami oknál fogva se­hogy sem si­ke­rül?

Az ősi gésatrükk így él tovább: Feszes és szoros lesz a vagina

Az ősi gésatrükk így él tovább: Feszes és szoros lesz a vagina

Esz­mé­let­len ér­zést élnek át a férfiak, akik meg­ta­pasz­tal­ták már ezt a szo­rí­tást...

Esz­mé­let­len ér­zést élnek át a férfiak, akik meg­ta­pasz­tal­ták már ezt a szo­rí­tást, ehhez fog­ható or­gaz­mus nin­csen! Azok a nők, akik erre ké­pe­sek, tu­da­to­san gya­ko­rol­nak; és most az is ki­de­rült, ho­gyan. Rá­adá­sul ehhez nem is kell ki­vált­sá­gos­nak lenni, bár­me­lyik nő képes rá...

A nők 78 százaléka így élvezi a legjobban a forró, fürdőszobai szexet

A nők 78 százaléka így élvezi a legjobban a forró, fürdőszobai szexet

El­árul­ták, mire kell oda­fi­gyel­jen a férfi, hogy a nőnek is iz­gató le­gyen...

A zu­hany­szex esz­mé­le­ten ér­zéki, csak­hogy a leg­több nő nem sze­reti annyira, mint a férfiak. El­árul­ták, miért vo­na­kod­nak tőle, és azt is, hogy mire kell oda­fi­gyel­jen a férfi, hogy a nőnek is iz­gató él­mény le­gyen ez a ned­ve­sen forró szex.

Ezzel a házi praktikával minden nőnek csúcsorgazmusa lesz!

Ezzel a házi praktikával minden nőnek csúcsorgazmusa lesz!

Egy ta­nul­mány kü­lö­nös út­mu­ta­tó­val szol­gál a sze­xu­á­lis együtt­lé­tek­hez.

Egy ta­nul­mány kü­lö­nös út­mu­ta­tó­val szol­gál a sze­xu­á­lis együtt­lé­tek­hez.

A női orgazmusnak ettől a részétől eszüket vesztik a férfiak

A női orgazmusnak ettől a részétől eszüket vesztik a férfiak

Ami­kor az or­gaz­mus csú­csán így re­a­gál a nő intim tá­jéka, tel­je­sen be­gő­zöl­nek a férfiak...

Elárulta a profi prosti: Ez a típusú férfi okoz minden szexben orgazmust

Elárulta a profi prosti: Ez a típusú férfi okoz minden szexben orgazmust

A szex­mun­kás iga­zán kép­ben van a férfi­ak­kal! Nem csoda, hi­szen a sző­ke­ség hat éve dol­go­zik pén­zért ve­hető lu­xus­nő­ként.

Íme, az orgazmus legdurvább gyilkosa: mutatjuk, mit lehet tenni ellene

Íme, az orgazmus legdurvább gyilkosa: mutatjuk, mit lehet tenni ellene

Olyan gyor­san le­nul­lázza a li­bi­dót, mintha soha nem is lé­te­zett volna. Rá­adá­sul a párok sok­szor észre se ve­szik...

Íme, a nő érzéki csodája: Mellbimbón keresztül árad a gyönyör

Íme, a nő érzéki csodája: Mellbimbón keresztül árad a gyönyör

Az or­gaz­mus bi­zony szo­kat­lan he­lye­ken is támad és ha eljön az idő, semmi nem áll­hat az út­jába!

Egyetlen apró változtatás és bevadul a nő az ágyban

Egyetlen apró változtatás és bevadul a nő az ágyban

Ku­ta­tók sze­rint a szag­lás el­ké­pesz­tően fon­tos sze­re­pet ját­szik a nők sze­xu­á­lis vi­sel­ke­dé­sé­ben.

Ku­ta­tók sze­rint a szag­lás el­ké­pesz­tően fon­tos sze­re­pet ját­szik a nők sze­xu­á­lis vi­sel­ke­dé­sé­ben.

Íme, a női gyönyörközpont: Így találd meg a saját G-pontodat

Íme, a női gyönyörközpont: Így találd meg a saját G-pontodat

Fe­dezd fel azt a pon­tot, ahol a leg­erő­sebb női or­gaz­mus kép­ző­dik! Mu­tat­juk a biz­tos utat hozzá, íme!

Schumacher és az orgazmus: ez történt a 2005-os F1-futamon

Schumacher és az orgazmus: ez történt a 2005-os F1-futamon

Kü­lön­le­ges emlék Li­uz­zi­tól.

Kü­lön­le­ges em­lé­ket osz­tott meg Vi­t­an­to­nio Li­uzzi a le­gen­dás Forma-1-es pi­ló­tá­ról.

Ez a Káma-szútra legizgalmasabb szexpóza: Garantált a csúcsgyönyör

Ez a Káma-szútra legizgalmasabb szexpóza: Garantált a csúcsgyönyör

A bu­jál­ko­dás örök­sé­gé­nek egyik leg­in­ti­mebb pózát mu­tat­juk be, íme!

A bu­jál­ko­dás örök­sé­gé­nek egyik leg­in­ti­mebb pózát mu­tat­juk be, hogy új csú­cso­kat hó­díts meg!

Ez történik a testeddel, miközben átéled az orgazmust

Ez történik a testeddel, miközben átéled az orgazmust

A gyö­nyör át­élése nem­csak fi­zi­kai ér­te­lem­ben véve ha­tal­mas rob­ba­nás a test­ben.

Az or­gaz­mus össze­tett fo­lya­mat, amit most ala­po­san ki­ele­mez­tek a tu­dó­sok. Na­gyon ér­de­kes ered­ményt ho­zott a ku­ta­tás, ezt fi­gyeld!

Ebben az életkorban élvezik a nők a legjobban a szexet

Ebben az életkorban élvezik a nők a legjobban a szexet

Jó hír mind­azok­nak, akik már el­múl­tak hu­szon­éve­sek, hi­szen a tu­do­mány sze­rint az or­gaz­mu­sok leg­java még hát­ra­van!

Hajlékony kanál: Így juttat a csúcsra a nők kedvenc szexpóza

Hajlékony kanál: Így juttat a csúcsra a nők kedvenc szexpóza

Ez az egyik leg­ked­vel­tebb szex­póz: a nők mel­lett a férfiak is esz­mé­let­len él­ve­ze­tes­nek ta­lál­ják.

Finom behatolás és öngyönyör: Ilyen a neten a japán szex

Finom behatolás és öngyönyör: Ilyen a neten a japán szex

A kor­tár­sa­kat is vonzza az egye­dül­álló japán ero­tika va­rá­zsa, mu­ta­tunk is né­hány pi­káns gyöngy­sze­met.

A japán kul­túra egye­di­sége ren­ge­teg mű­vészt meg­ih­le­tett a tör­té­ne­lem fo­lya­mán. Sze­ren­csére a kor­tár­sa­kat is vonzza az egye­dül­álló ero­tika va­rá­zsa, mu­ta­tunk is né­hány pi­káns gyöngy­sze­met.

Eszméletlen erővel járta át testemet a gyönyör: Nők vallanak életük első orgazmusáról

Eszméletlen erővel járta át testemet a gyönyör: Nők vallanak életük első orgazmusáról

Nem szí­ve­sen árul­ják el intim tit­ka­i­kat.

Nem szí­ve­sen árul­ják el intim tit­ka­i­kat a lá­nyok. Né­há­nyuk mégis me­sélt.

Izgalmas és csodálatos: 5 lenyűgöző tény a csiklóról

Izgalmas és csodálatos: 5 lenyűgöző tény a csiklóról

Eze­ket ga­ran­tál­tan még nem hal­lot­tad a női test leg­iz­gal­ma­sabb pont­já­ról. Azon­nal ki­de­rül a többi iz­gal­mas tit­kok is!

Erre esküsznek a nők: A kevert orgazmus mindenkit a mennyországba repít

Erre esküsznek a nők: A kevert orgazmus mindenkit a mennyországba repít

Az úgy­ne­ve­zett ke­vert or­gaz­mus a gyö­nyör leg­ma­ga­sabb foka, amit a nők a szex­ben át­él­het­nek.

A legbujább szexélmény: Ez történik a fülledt párcsereklubban

A legbujább szexélmény: Ez történik a fülledt párcsereklubban

Most be­pil­lan­tást nyer­hetsz az iz­gal­mas vi­lágba, íme!

Hal­lot­tál va­laha a swin­ge­re­zés­ről? Az ero­ti­ká­tól fű­tött klu­bok­ban min­denki mez­te­len, és tom­bol a sza­bad pár­cse­rés szex. Most be­pil­lan­tást nyer­hetsz az egy­szerre iz­gal­mas és iz­gató, a ti­tok­za­tos­sága miatt ki­fe­je­zet­ten vonzó vi­lágba, íme!

5 meghökkentő póz: A női öngyönyör izgalmas kulisszatitkai

5 meghökkentő póz: A női öngyönyör izgalmas kulisszatitkai

Az ön­ké­nyez­te­tés tel­jes ér­tékű gyö­nyört hoz, nem csoda, hogy a nők kö­ré­ben meg­le­he­tő­sen sok a masz­tur­bá­lás-függő.

Az ön­ké­nyez­te­tés tel­jes ér­tékű gyö­nyört hoz, nem csoda, hogy a nők kö­ré­ben meg­le­he­tő­sen sok a masz­tur­bá­lás-függő. Mu­tat­juk a mes­ter­fo­gá­sa­i­kat, jöj­je­nek az iz­gal­mas rész­le­tek!

Rémes a szaga odalent és mit csináljak ennyi szőrrel: Őszintén az orálról

Rémes a szaga odalent és mit csináljak ennyi szőrrel: Őszintén az orálról

Egy do­log­ról mégis na­gyon ke­ve­sen be­szél­nek: hogy miért nem jó csi­nálni.

Egy do­log­ról mégis na­gyon ke­ve­sen be­szél­nek: hogy miért nem jó csi­nálni.

Ilyen erősen még sosem robbant az orgazmus: Az elvált feleségek titka

Ilyen erősen még sosem robbant az orgazmus: Az elvált feleségek titka

A vá­lás­sal végre véget érnek a viták, a maró el­len­sé­ges­ke­dés, meg­könnyeb­bül min­denki. Igen, de oda a jó szex is...

Váratlanul jött az orgazmus: Tízezrek élveztek el a tévé előtt este 9 után

Váratlanul jött az orgazmus: Tízezrek élveztek el a tévé előtt este 9 után

A pi­káns fel­vé­telt most te is meg­néz­he­ted - de a kö­vet­kez­mé­nye­kért nem vál­lal­juk a fe­le­lős­sé­get!

Heti 5 szex: elképesztő, mit művel a férfival a rendszeres gyönyör

Heti 5 szex: elképesztő, mit művel a férfival a rendszeres gyönyör

Mu­tat­juk, miért is ér­de­mes össze­han­golni part­ne­red­del a gyö­nyör pil­la­na­tait, sze­xeld magad egész­sé­gesre!

Így élvez a nő és így a férfi: 10 tipikus részlet, amitől más az orgazmus

Így élvez a nő és így a férfi: 10 tipikus részlet, amitől más az orgazmus

Azt gon­dol­tad, pon­to­san olyan él­mény a nőnek is? Ebben té­vedsz!

Azt gon­dol­tad, pon­to­san olyan él­mény a nőnek is? Ebben té­vedsz!

Eszelős gyönyörrel szorít rá a férfiasságra a legújabb gumióvszer

Eszelős gyönyörrel szorít rá a férfiasságra a legújabb gumióvszer

Iz­ga­tóbb lehet a szex, mint nél­küle.

Sokan ide­gen­ked­nek az óv­szer­től, pedig a meg­fe­lelő da­rab­bal akár még iz­ga­tóbb is lehet a szex, mint nél­küle.

Íme, a női orgazmus csúcsa: 5 szuper szexpóz az eszelős gyönyörért

Íme, a női orgazmus csúcsa: 5 szuper szexpóz az eszelős gyönyörért

Vá­lo­ga­tott mó­do­kon kor­bá­csol­ják fel a női gyö­nyö­rét ezek a fan­tasz­ti­kus pózok.

Sokkot kapott a feleség: Rájött, mi történt a férjével szex közben

Sokkot kapott a feleség: Rájött, mi történt a férjével szex közben

Túl heves volt az aktus, és végül ret­te­ne­te­sen rosszul sült el a szex.

Túl heves volt az aktus! Ahe­lyett, hogy a gyö­nyört élték volna át a sze­rel­me­sek, végül ret­te­ne­te­sen rosszul sült el a szex.

4 bombabiztos tipp: Így lesz változatos a férfi gyönyöre

4 bombabiztos tipp: Így lesz változatos a férfi gyönyöre

A ki­rob­banó or­gaz­mus­hoz ve­zető tech­ni­kák titka az apró, finom rész­le­tek­ben rej­lik.

Ha egy­szer ki­pró­bál­tad, rá­jössz, hogy ed­digi sze­xu­á­lis éle­ted csak a gya­kor­ló­pá­lya volt. Eze­ket a fi­nom­han­go­lá­so­kat ér­de­mes ki­pró­bálni!

Ezen a 7 kapun át vezet az út a női gyönyör legfelsőbb szintjéhez

Ezen a 7 kapun át vezet az út a női gyönyör legfelsőbb szintjéhez

A mult­ior­gaz­musra nők több­sége hiába képes, soha nem ta­pasz­talja meg ezt az éteri ál­la­po­tot.

Nem tud elmenni ez a férfi, és most erre vetemedett

Nem tud elmenni ez a férfi, és most erre vetemedett

Egyre több férfit érint az ál­la­pot.

Nem csak őt, egyre több férfit érint a rej­té­lyes ál­la­pot. Csak­hogy annyira ta­bu­téma, hogy nem be­szél­nek róla. Meg­hök­ken­tően hívja fel rá a fi­gyel­met.

Orgazmus érintés nélkül: 4 biztos út a szokatlan beteljesülésig

Orgazmus érintés nélkül: 4 biztos út a szokatlan beteljesülésig

A nők nagy há­nyada konk­rét fi­zi­kai iz­ga­tás nél­kül is képes el­jutni a csúcsra.

Ré­góta tudni, hogy az or­gaz­mus el­éré­sé­hez oly­kor elég egyet­len érin­tés, de a nők nagy há­nyada konk­rét fi­zi­kai iz­ga­tás nél­kül is képes el­jutni a csúcsra.

Ezt csinálják a nők titokban a szex előtt, nem véletlenül

Ezt csinálják a nők titokban a szex előtt, nem véletlenül

Mind­össze egyet­len kis hét­köz­napi moz­du­lat, de ez már elég, hogy a nő erő­sebb or­gaz­must éljen át.

Mind­össze egyet­len kis hét­köz­napi moz­du­lat, de ez már elég, hogy a nő erő­sebb or­gaz­must éljen át.

Veszélyes fehérnemű: Vibrátoros bugyi a nők legújabb kedvence

Veszélyes fehérnemű: Vibrátoros bugyi a nők legújabb kedvence

Bár­hol képes csúcs­gyö­nyört okozni.

Akad táv­irá­nyít­ható és net­ről ve­zé­rel­hető vib­ri­tanga, sőt, né­me­lyik olyan ext­rát tud, ami va­ló­szí­nű­leg eszedbe se jutna.

Titkos pont a testen, amit simogatva minden harmadik nő képes elélvezni

Titkos pont a testen, amit simogatva minden harmadik nő képes elélvezni

Ke­véssé is­mert tény, de a höl­gyek nagy há­nyada a mel­lek iz­ga­tá­sá­val is képes or­gaz­must át­élni.

Egészen bizarr, ahogy a tapasztalatlan kamasz fiúk kielégítik magukat

Egészen bizarr, ahogy a tapasztalatlan kamasz fiúk kielégítik magukat

Nem min­dig egy­ér­telmű, ho­gyan kell kéz­mű­ves módon el­jutni a gyö­nyö­rig.

Per­sze, hogy min­den fiú ön­ki­elé­gít, de ér­de­kes módon nem min­dig egy­ér­telmű, ho­gyan is kell kéz­mű­ves módon el­jutni a gyö­nyö­rig. Más­kü­lön­ben hogy szü­let­né­nek ilyen tör­té­ne­tek... Férfiak val­lot­tak a leg­na­gyobb ka­masz­kori bak­lö­vé­se­ik­ről.

Szavakba öntött gyönyör: Ezt érzi behatoláskor a nő

Szavakba öntött gyönyör: Ezt érzi behatoláskor a nő

A prűd­ség ma­nap­ság nem ját­szik :szen­zá­ci­ó­san élénk meg­fo­gal­ma­zá­sok és rend­kí­vül ned­ves szto­rik kö­vet­kez­nek!

A prűd­ség ma­nap­ság nem ját­szik: most a nők mond­ják el, mit is érez­nek va­ló­já­ban, ami­kor a férfi be­lé­jük hatol. Szen­zá­ci­ó­san élénk meg­fo­gal­ma­zá­sok és rend­kí­vül ned­ves szto­rik kö­vet­kez­nek!

200 orgazmus: Vajon mit takar ez a bűvös szám?

200 orgazmus: Vajon mit takar ez a bűvös szám?

Ennek min­denki örülni fog!

Egy ku­ta­tó­cso­port ala­po­san be­le­ásta magát a szex­té­mába, cél­ke­reszt­jük­ben az or­gaz­mus volt. Meg­döb­bentő ered­ményre ju­tot­tak, ami­nek min­denki örülni fog!

Gyorsmenet: 1 perc alatt repít az orgazmusba ez a 4 szuper szexpóz

Gyorsmenet: 1 perc alatt repít az orgazmusba ez a 4 szuper szexpóz

Mit csi­nál­ja­nak a párok, aki hul­la­fá­rad­tan érnek haza a me­ló­ból, és őrül­ten rá­kí­ván­nak egy­másra?

Popsin keresztül árad a gyönyör: ezzel a pózzal nem tudsz hibázni

Popsin keresztül árad a gyönyör: ezzel a pózzal nem tudsz hibázni

Na­gyon sokan imád­ják, és egyre job­ban rá­kat­tan­nak a párok. Nem vé­let­le­nül...

Kegyetlen, mit művelt a Viagra: 15 fájdalmas vallomás nőktől és férfiaktól

Kegyetlen, mit művelt a Viagra: 15 fájdalmas vallomás

Férfiak és nők val­lot­tak arról, mi­képp ha­tott a köz­is­mert po­ten­cia­nö­velő a sze­xu­á­lis együtt­lé­tükre. Meg­döb­bentő tör­té­ne­tek kö­vet­kez­nek!

A nők járása megmutatja, hogy mennyire élvezik a szexet

A nők járása megmutatja, hogy mennyire élvezik a szexet

A höl­gyek já­rása össze­függ azzal, hogy mi­lyen mi­nő­ségű or­gaz­musra ké­pe­sek.

A höl­gyek já­rása össze­függ azzal, hogy mi­lyen mi­nő­ségű or­gaz­musra ké­pe­sek. Sok min­den ki­kö­vet­kez­tet­hető a moz­gás alap­ján...

Íme a férfi szexbaba, amitől minden nő átéli az őrjítő kéjt

Íme a férfi szexbaba, amitől minden nő átéli az őrjítő kéjt

Van miért ag­gód­niuk a férfi­ak­nak!

A szak­ér­tők sze­rint van miért ag­gód­niuk a te­rem­tés ko­ro­ná­i­nak!

Különleges masszázzsal jutnak csúcsra a nők, elképesztő technika

Különleges masszázzsal jutnak csúcsra a nők, elképesztő technika

Ré­góta is­mert, de csak ke­ve­sek által hasz­nált mód­szert fe­dez­tek fel ma­guk­nak újra a nők.

Olyan extrát tud a legújabb szexrobot, hogy attól simán megőrülsz

Olyan extrát tud a legújabb szexrobot, hogy attól simán megőrülsz

Mu­tat­juk a rész­le­te­ket!

A szu­per-re­a­lisz­ti­kus szex­ro­bot már olyan va­gi­ná­val ren­del­ke­zik, mely ön­ma­gát sí­ko­sítja! Íme a rész­le­tek!

Ezt gondolják a nők párjuk méretéről: 15 meghökkentő vélemény

Ezt gondolják a nők párjuk méretéről: 15 meghökkentő vélemény

Szá­mos nő árulta el, mi is a hely­zet pon­to­san a mé­re­tek­kel kap­cso­lat­ban.

A mí­to­szok­nak vége! Egy friss fel­mé­rés­ben szá­mos nő árulta el, mi is a hely­zet pon­to­san a mé­re­tek­kel kap­cso­lat­ban.

Csak egy kicsit mocskos: Ősi módszertől robban a gyönyör

Csak egy kicsit mocskos: Ősi módszertől robban a gyönyör

Ha fel akar­já­tok pör­getni a sze­xet, és ma­ga­sabb szintre emelni a gyö­nyört, nem biz­tos, hogy a pornó a leg­jobb meg­ol­dás.

Ilyen bizarr szexjátékszert még életedben nem láttál

Ilyen bizarr szexjátékszert még életedben nem láttál

Má­mo­rító él­mény.

Má­mo­rító él­mény, mely­hez az esz­köz segít: ez az ön­ki­elé­gí­tés for­ra­dalma. Az in­ter­ak­tív szex­kü­tyü min­dent meg­vál­toz­tat!

Egészen bizarr módon jutnak újabban orgazmushoz a nők

Egészen bizarr módon jutnak újabban orgazmushoz a nők

Már nem a szex­já­té­kok, a vib­rá­tor vagy az ön­ké­nyez­te­tés a menő.

Már nem a szex­já­té­kok, a vib­rá­tor vagy az ön­ké­nyez­te­tés a menő. És na­gyon sok­szor nem is férfi, hanem egy másik nő okozza a or­gaz­must. És az sem ritka, hogy hi­va­tá­sos szak­em­ber­hez for­dul­nak érte....

Döbbenetes erővel befolyásolja a női orgazmust ez az 5 tényező

Döbbenetes erővel befolyásolja a női orgazmust ez az 5 tényező

A tö­ké­le­tes or­gaz­mus nem a szex­po­zí­ción múlik. Per­sze maga az aktus sem lé­nyeg­te­len, de más­nak is sze­repe van benne.

6 forró szexpóz a takaró alatt hideg téli estékre

6 forró szexpóz a takaró alatt hideg téli estékre

For­ró­sítsd fel egy ki­csit a han­gu­la­tot!

Itt a hideg tél, a há­ló­szo­bát is át­járta a hűvös le­vegő. For­ró­sítsd fel egy ki­csit a han­gu­la­tot! Mu­tat­juk a pó­zo­kat, amik­től ga­ran­tál­tan elönt a for­ró­ság.

Nagy hímtagmustra: Valójában 12 különböző típusú férfiasság létezik

Nagy hímtagmustra: Valójában 12 különböző típusú férfiasság létezik

Nem min­den­kié egy­forma, és nem ugyan­úgy re­a­gál­nak rá a nők...

Nem min­den­kié egy­forma, és nem ugyan­úgy re­a­gál­nak rá a nők: de az biz­tos, hogy mind­egyi­kért lesz, aki ra­jong. Ki­de­rült, hogy me­lyik fajta pé­niszt miért imád­ják. Mu­tat­juk a meg­nyug­tató lis­tát!

Eszelős gyönyörbe hajszolja a férfit a legújabb szexőrület

Eszelős gyönyörbe hajszolja a férfit a legújabb szexőrület

Hal­lot­tál már róla? Ha nem, ideje egy kis gyors­tal­pa­ló­nak, hi­szen a teafil­te­re­zés esz­mé­let­len or­gaz­must okoz!

Hal­lot­tál már róla? Ha nem, ideje egy kis gyors­tal­pa­ló­nak, hi­szen a teafil­te­re­zés esz­mé­let­len or­gaz­must okoz! Nem min­den­ki­nek való, de aki sze­reti az ext­rém fi­nom­sá­go­kat, töb­bet nem tudja el­kép­zelni nél­küle az orált. Ha sze­retsz új dol­go­kat ki­pró­bálni, akkor ezt neked ta­lál­ták ki!

Elképesztő szexkaland: Nincs megállás, ha berobban az orgazmus

Elképesztő szexkaland: Nincs megállás, ha berobban az orgazmus

Min­denki hal­lott már bi­zarr vagy irigy­lésre méltó szext­ör­té­ne­te­ket, sokan maguk is tud­ná­nak me­sélni.

Min­denki hal­lott már bi­zarr vagy irigy­lésre méltó szext­ör­té­ne­te­ket.

Színt vallanak a nők: Ez a méret okozza a legjobb orgazmust!

Színt vallanak a nők: Ez a méret okozza a legjobb orgazmust!

Végre el­mond­ták, mitől in­dul­nak be.

A férfiak sokat ag­gód­nak a mé­re­ten. De vajon mit gon­dol­nak a nők? Végre el­mond­ták, mire vágy­nak, ami­kor elő­ször le­ve­szik a pa­si­ról az al­só­nad­rá­got...

Elárulták a popsiszexről pikáns titkukat a nők

Elárulták a popsiszexről pikáns titkukat a nők

Szé­gyel­lő­sek a té­má­val kap­cso­lat­ban.

Szé­gyel­lő­sek a té­má­val kap­cso­lat­ban, de a férfiak úgy tud­ják, a több­sé­gük un­do­ro­dik tőle. Egy név­te­len ku­ta­tás­ban vi­szont sok min­dent be­val­lot­tak...

Így játsszák meg a férfiak az orgazmust

Elképesztő, de igaz: Így játsszák meg a férfiak az orgazmust

Egy ku­ta­tás ki­de­rí­tette, hogy a férfiak mi­ként ka­muz­nak or­gaz­must.

Nem csak azt de­rí­tette ki egy ku­ta­tás, hogy a férfiak mi­ként ka­muz­nak or­gaz­must, hanem azt is, hogy miért. Meg­döb­bentő okok áll­nak a hát­tér­ben!

Aranytrió-izgatás: Csúcsorgazmust hoz a nőnek ez a fajta szex

Aranytrió-izgatás: Csúcsorgazmust hoz a nőnek ez a fajta szex

Íme a leg­jobb mód­szer!

Végre egy olyan tech­nika, ami ga­ran­tál­tan fel­le­gekbe re­píti a nőt szex köz­ben! Rá­adá­sul neked sem kell le­pe­dő­baj­nok­nak len­ned hozzá!

A női orgazmus egy teljesen új formáját fedezték fel!

A női orgazmus egy teljesen új formáját fedezték fel!

Kü­lö­nös tör­té­net ke­ring az in­ter­ne­ten, ami nem­csak a férfi­a­kat hozta lázba. Min­denki az igaz­sá­got akarja tudni!

Kü­lö­nös tör­té­net ke­ring az in­ter­ne­ten, ami nem­csak a férfi­a­kat hozta lázba. Min­denki az igaz­sá­got akarja tudni!

Ezt műveli felesége ágyában az 1 millió dollárra biztosított férfiasság

Ezt műveli felesége ágyában az 1 millió dollárra biztosított férfiasság

A férfi esz­mé­let­len tel­je­sít­ményre képes: akár egy órán ke­resz­tül merev tud ma­radni. Sze­ren­csére el­árulta a tit­kát!

10 vérforraló üzenet, ami iszonyatosan felizgatja a nőt szex közben

10 vérforraló üzenet, ami iszonyatosan felizgatja a nőt szex közben

Ha­tal­mas ereje van akár egyet­len szó­nak is: jó idő­ben, jó he­lyen el­sut­togva cso­dákra lehet képes az ágy­ban!

Döbbenetes, mi történt a nővel, aki 32 évesen élt át először orgazmust

Döbbenetes, mi történt a nővel, aki 32 évesen élt át először orgazmust

Ha azt hi­szed, ilyen a vi­lá­gon nincs, té­vedsz: a nők rit­kán jut­nak el a csúcsra.

Ha azt hi­szed, ilyen a vi­lá­gon nincs, té­vedsz: a nők na­gyobb része rit­kán jut el a csúcsra.

7 elképesztő szexpóz: Szuper mély behatolás és csúcsgyönyör!

7 elképesztő szexpóz: Szuper mély behatolás és csúcsgyönyör!

A mély be­ha­to­lás titka a jó póz meg­vá­lasz­tása. Így könnyen el­éred a G-pon­tot, és esz­mé­let­len lesz az or­gaz­mus!

A mély be­ha­to­lás titka a jó póz meg­vá­lasz­tása. Így könnyen el­éred a G-pon­tot, és esz­mé­let­len lesz az or­gaz­mus!

Ma nyílik Budapesten az első szexbababordély!

Ma nyílik Budapesten az első szexbababordély!

Tel­je­sen ano­nim a ran­devú!

Négy kü­lön­böző tí­pusú szex­baba, meg­hitt kör­nye­zet, ki­vá­laszt­ható zene és min­den­féle kel­lék meg­ta­lál­ható ha­zánk első le­gá­lis ro­bot­bor­dély­há­zá­ban.

Ezt eddig miért nem tudtuk? Elképesztő tények a férfiasságról

Ezt eddig miért nem tudtuk? Elképesztő tények a férfiasságról

Biz­to­san meg fogsz le­pődni.

Bi­zarr és meg­hök­kentő té­nyek kö­vet­kez­nek, amik­ről még tuti nem hal­lot­tál. Ka­pasz­kodj meg, mert biz­to­san meg fogsz le­pődni.

Így hívják az emberek az orgazmust a világ különböző pontjain

Így hívják az emberek az orgazmust a világ különböző pontjain

Egy ku­ta­tás be­bi­zo­nyí­totta: ahogy be­szé­lünk róla, úgy vi­szo­nyu­lunk hozzá. És ahány or­szág, annyi­féle ki­fe­je­zés. Cso­korba szed­tük a leg­job­ba­kat!

Egy ku­ta­tás be­bi­zo­nyí­totta: ahogy be­szé­lünk róla, úgy vi­szo­nyu­lunk hozzá. És ahány or­szág, annyi­féle ki­fe­je­zés lé­te­zik, esz­mé­let­len kü­lönb­sé­gek van­nak. Nem mind­egy, hogy ki­lé­pünk ön­ma­gunk­ból, fel­lob­ba­nunk, vagy el­me­gyünk. Cso­korba szed­tük a leg­job­ba­kat!

Hidd el, megéri! Ma este ezért csúsztasd be a kezed a lábad közé!

Hidd el, megéri! Ma este ezért csúsztasd be a kezed a lábad közé!

A nő­i­ség meg­élé­sé­ben és fel­fe­de­zé­sé­ben fon­tos az ön­ki­elé­gí­tés, de sokan még min­dig szé­gyen­nek tart­ják.

A nő­i­ség meg­élé­sé­ben és fel­fe­de­zé­sé­ben fon­tos az ön­ki­elé­gí­tés, de sokan még min­dig szé­gyen­nek tart­ják.

Most mindent megértesz: ezt a tényt eddig nem tudtad az orgazmusról

Most mindent megértesz: ezt a megdöbbentő tényt eddig nem tudtad az orgazmusról

Ki­nyí­lik a sze­med, és még na­gyobb iz­ga­lom­mal várod ez­után az együtt­lé­te­ket, ha ezt meg­tu­dod.

Feltárul a gyönyörök hátsó kertje

Feltárul a gyönyörök hátsó kertje: Ezt a titkot neked is tudnod kell

Sok­kal több nő sze­reti a pop­si­sze­xet, mint ahá­nyan be­vall­ják.

Sok­kal több nő sze­reti a pop­si­sze­xet, mint ahá­nyan be­vall­ják. Ezért a férfi­ak­nak ér­de­mes ki­hasz­nálni a leg­jobb pó­zo­kat.

Kiderült, ettől a szextől vadulnak be legjobban a férfiak

Kiderült, ettől a szextől vadulnak be legjobban a férfiak

Va­ló­szí­nű­leg még soha nem ju­tott eszedbe, hogy így pró­bál­já­tok ki a csa­jod­dal. Pedig a szak­értő sze­rint ilyen­kor sok­kal jobb a tel­je­sít­mény.

Va­ló­szí­nű­leg még soha nem ju­tott eszedbe, hogy így pró­bál­já­tok ki a csa­jod­dal. Pedig a szak­értő sze­rint ilyen­kor sok­kal jobb a tel­je­sít­mény, és a nő is job­ban be van in­dulva, mint más­kor! Íme az okok, miért ér­de­mes be­vál­lalni! Aki pró­bálta, fer­ge­te­ges­nek írta le...