CÍMKE: 'orgazmus'

Popsin keresztül árad a gyönyör: ezzel a pózzal nem tudsz hibázni

Popsin keresztül árad a gyönyör: ezzel a pózzal nem tudsz hibázni

A leg­töb­ben ku­tya­póz­ban csi­nál­ják, ami esz­mé­let­le­nül unal­mas egy idő után.

A nők járása megmutatja, hogy mennyire élvezik a szexet

A nők járása megmutatja, hogy mennyire élvezik a szexet

A höl­gyek já­rása össze­függ azzal, hogy mi­lyen mi­nő­ségű or­gaz­musra ké­pe­sek.

FRISS HÍREK

Íme a férfi szexbaba, amitől minden nő átéli az őrjítő kéjt

Íme a férfi szexbaba, amitől minden nő átéli az őrjítő kéjt

A szak­ér­tők sze­rint bőven van miért ag­gód­niuk a te­rem­tés ko­ro­ná­i­nak! Henry ugyanis re­me­kül si­ke­rült.

A szak­ér­tők sze­rint bőven van miért ag­gód­niuk a te­rem­tés ko­ro­ná­i­nak! Henry ugyanis re­me­kül si­ke­rült.

Különleges masszázzsal jutnak csúcsra a nők, elképesztő technika

Különleges masszázzsal jutnak csúcsra a nők, elképesztő technika

Ré­góta is­mert mód­szert fe­dez­tek fel ma­guk­nak újra a nők.

Ré­góta is­mert, de csak ke­ve­sek által hasz­nált mód­szert fe­dez­tek fel ma­guk­nak újra a nők. A tech­ni­ká­val föl­dön­túli él­mény lesz az or­gaz­mus.

Kegyetlen, mit művelt a Viagra: 15 fájdalmas vallomás

Kegyetlen, mit művelt a Viagra: 15 fájdalmas vallomás

Férfiak és nők val­lot­tak arról, mi­képp ha­tott a köz­is­mert po­ten­cia­nö­velő a sze­xu­á­lis együtt­lé­tükre.

Férfiak és nők val­lot­tak arról, mi­képp ha­tott a köz­is­mert po­ten­cia­nö­velő a sze­xu­á­lis együtt­lé­tükre. Meg­döb­bentő tör­té­ne­tek kö­vet­kez­nek!

Olyan extrát tud a legújabb szexrobot, hogy attól simán megőrülsz

Olyan extrát tud a legújabb szexrobot, hogy attól simán megőrülsz

A szu­per-re­a­lisz­ti­kus szex­ro­bot már olyan va­gi­ná­val ren­del­ke­zik, mely ön­ma­gát sí­ko­sítja! Mu­tat­juk a rész­le­te­ket!

Ezt gondolják a nők párjuk méretéről: 15 meghökkentő vélemény

Ezt gondolják a nők párjuk méretéről: 15 meghökkentő vélemény

Szá­mos nő árulta el, mi is a hely­zet pon­to­san a mé­re­tek­kel kap­cso­lat­ban.

A mí­to­szok­nak vége! Egy friss fel­mé­rés­ben szá­mos nő árulta el, mi is a hely­zet pon­to­san a mé­re­tek­kel kap­cso­lat­ban.

Csak egy kicsit mocskos: Ősi módszertől robban a gyönyör

Csak egy kicsit mocskos: Ősi módszertől robban a gyönyör

Ha fel akar­já­tok pör­getni a sze­xet, és ma­ga­sabb szintre emelni a gyö­nyört, nem biz­tos, hogy a pornó a leg­jobb meg­ol­dás.

Ilyen bizarr szexjátékszert még életedben nem láttál

Ilyen bizarr szexjátékszert még életedben nem láttál

Má­mo­rító él­mény.

Má­mo­rító él­mény, mely­hez az esz­köz segít: ez az ön­ki­elé­gí­tés for­ra­dalma. Az in­ter­ak­tív szex­kü­tyü min­dent meg­vál­toz­tat!

Egészen bizarr módon jutnak újabban orgazmushoz a nők

Egészen bizarr módon jutnak újabban orgazmushoz a nők

Már nem a szex­já­té­kok, a vib­rá­tor vagy az ön­ké­nyez­te­tés a menő.

Már nem a szex­já­té­kok, a vib­rá­tor vagy az ön­ké­nyez­te­tés a menő. És na­gyon sok­szor nem is férfi, hanem egy másik nő okozza a or­gaz­must. És az sem ritka, hogy hi­va­tá­sos szak­em­ber­hez for­dul­nak érte....

Döbbenetes erővel befolyásolja a női orgazmust ez az 5 tényező

Döbbenetes erővel befolyásolja a női orgazmust ez az 5 tényező

A tö­ké­le­tes or­gaz­mus nem a szex­po­zí­ción múlik. Per­sze maga az aktus sem lé­nyeg­te­len, de más­nak is sze­repe van benne.

6 forró szexpóz a takaró alatt hideg téli estékre

6 forró szexpóz a takaró alatt hideg téli estékre

For­ró­sítsd fel egy ki­csit a han­gu­la­tot!

Itt a hideg tél, a há­ló­szo­bát is át­járta a hűvös le­vegő. For­ró­sítsd fel egy ki­csit a han­gu­la­tot! Mu­tat­juk a pó­zo­kat, amik­től ga­ran­tál­tan elönt a for­ró­ság.

Nagy hímtagmustra: Valójában 12 különböző típusú férfiasság létezik

Nagy hímtagmustra: Valójában 12 különböző típusú férfiasság létezik

Nem min­den­kié egy­forma, és nem ugyan­úgy re­a­gál­nak rá a nők...

Nem min­den­kié egy­forma, és nem ugyan­úgy re­a­gál­nak rá a nők: de az biz­tos, hogy mind­egyi­kért lesz, aki ra­jong. Ki­de­rült, hogy me­lyik fajta pé­niszt miért imád­ják. Mu­tat­juk a meg­nyug­tató lis­tát!

Eszelős gyönyörbe hajszolja a férfit a legújabb szexőrület

Eszelős gyönyörbe hajszolja a férfit a legújabb szexőrület

Hal­lot­tál már róla? Ha nem, ideje egy kis gyors­tal­pa­ló­nak, hi­szen a teafil­te­re­zés esz­mé­let­len or­gaz­must okoz!

Hal­lot­tál már róla? Ha nem, ideje egy kis gyors­tal­pa­ló­nak, hi­szen a teafil­te­re­zés esz­mé­let­len or­gaz­must okoz! Nem min­den­ki­nek való, de aki sze­reti az ext­rém fi­nom­sá­go­kat, töb­bet nem tudja el­kép­zelni nél­küle az orált. Ha sze­retsz új dol­go­kat ki­pró­bálni, akkor ezt neked ta­lál­ták ki!

Elképesztő szexkaland: Nincs megállás, ha berobban az orgazmus

Elképesztő szexkaland: Nincs megállás, ha berobban az orgazmus

Min­denki hal­lott már bi­zarr vagy irigy­lésre méltó szext­ör­té­ne­te­ket, sokan maguk is tud­ná­nak me­sélni.

Min­denki hal­lott már bi­zarr vagy irigy­lésre méltó szext­ör­té­ne­te­ket.

Színt vallanak a nők: Ez a méret okozza a legjobb orgazmust!

Színt vallanak a nők: Ez a méret okozza a legjobb orgazmust!

Végre el­mond­ták, mitől in­dul­nak be.

A férfiak sokat ag­gód­nak a mé­re­ten. De vajon mit gon­dol­nak a nők? Végre el­mond­ták, mire vágy­nak, ami­kor elő­ször le­ve­szik a pa­si­ról az al­só­nad­rá­got...

Elárulták a popsiszexről pikáns titkukat a nők

Elárulták a popsiszexről pikáns titkukat a nők

Szé­gyel­lő­sek a té­má­val kap­cso­lat­ban.

Szé­gyel­lő­sek a té­má­val kap­cso­lat­ban, de a férfiak úgy tud­ják, a több­sé­gük un­do­ro­dik tőle. Egy név­te­len ku­ta­tás­ban vi­szont sok min­dent be­val­lot­tak...

Így játsszák meg a férfiak az orgazmust

Elképesztő, de igaz: Így játsszák meg a férfiak az orgazmust

Egy ku­ta­tás ki­de­rí­tette, hogy a férfiak mi­ként ka­muz­nak or­gaz­must.

Nem csak azt de­rí­tette ki egy ku­ta­tás, hogy a férfiak mi­ként ka­muz­nak or­gaz­must, hanem azt is, hogy miért. Meg­döb­bentő okok áll­nak a hát­tér­ben!

Aranytrió-izgatás: Csúcsorgazmust hoz a nőnek ez a fajta szex

Aranytrió-izgatás: Csúcsorgazmust hoz a nőnek ez a fajta szex

Íme a leg­jobb mód­szer!

Végre egy olyan tech­nika, ami ga­ran­tál­tan fel­le­gekbe re­píti a nőt szex köz­ben! Rá­adá­sul neked sem kell le­pe­dő­baj­nok­nak len­ned hozzá!

A női orgazmus egy teljesen új formáját fedezték fel!

A női orgazmus egy teljesen új formáját fedezték fel!

Kü­lö­nös tör­té­net ke­ring az in­ter­ne­ten, ami nem­csak a férfi­a­kat hozta lázba. Min­denki az igaz­sá­got akarja tudni!

Kü­lö­nös tör­té­net ke­ring az in­ter­ne­ten, ami nem­csak a férfi­a­kat hozta lázba. Min­denki az igaz­sá­got akarja tudni!

Ezt műveli felesége ágyában az 1 millió dollárra biztosított férfiasság

Ezt műveli felesége ágyában az 1 millió dollárra biztosított férfiasság

A férfi esz­mé­let­len tel­je­sít­ményre képes: akár egy órán ke­resz­tül merev tud ma­radni. Sze­ren­csére el­árulta a tit­kát!

10 vérforraló üzenet, ami iszonyatosan felizgatja a nőt szex közben

10 vérforraló üzenet, ami iszonyatosan felizgatja a nőt szex közben

Ha­tal­mas ereje van akár egyet­len szó­nak is: jó idő­ben, jó he­lyen el­sut­togva cso­dákra lehet képes az ágy­ban!

Döbbenetes, mi történt a nővel, aki 32 évesen élt át először orgazmust

Döbbenetes, mi történt a nővel, aki 32 évesen élt át először orgazmust

Ha azt hi­szed, ilyen a vi­lá­gon nincs, té­vedsz: a nők rit­kán jut­nak el a csúcsra.

Ha azt hi­szed, ilyen a vi­lá­gon nincs, té­vedsz: a nők na­gyobb része rit­kán jut el a csúcsra.

7 elképesztő szexpóz: Szuper mély behatolás és csúcsgyönyör!

7 elképesztő szexpóz: Szuper mély behatolás és csúcsgyönyör!

A mély be­ha­to­lás titka a jó póz meg­vá­lasz­tása. Így könnyen el­éred a G-pon­tot, és esz­mé­let­len lesz az or­gaz­mus!

A mély be­ha­to­lás titka a jó póz meg­vá­lasz­tása. Így könnyen el­éred a G-pon­tot, és esz­mé­let­len lesz az or­gaz­mus!

Ma nyílik Budapesten az első szexbababordély!

Ma nyílik Budapesten az első szexbababordély!

Tel­je­sen ano­nim a ran­devú!

Négy kü­lön­böző tí­pusú szex­baba, meg­hitt kör­nye­zet, ki­vá­laszt­ható zene és min­den­féle kel­lék meg­ta­lál­ható ha­zánk első le­gá­lis ro­bot­bor­dély­há­zá­ban.

Ezt eddig miért nem tudtuk? Elképesztő tények a férfiasságról

Ezt eddig miért nem tudtuk? Elképesztő tények a férfiasságról

Biz­to­san meg fogsz le­pődni.

Bi­zarr és meg­hök­kentő té­nyek kö­vet­kez­nek, amik­ről még tuti nem hal­lot­tál. Ka­pasz­kodj meg, mert biz­to­san meg fogsz le­pődni.

Így hívják az emberek az orgazmust a világ különböző pontjain

Így hívják az emberek az orgazmust a világ különböző pontjain

Egy ku­ta­tás be­bi­zo­nyí­totta: ahogy be­szé­lünk róla, úgy vi­szo­nyu­lunk hozzá. És ahány or­szág, annyi­féle ki­fe­je­zés. Cso­korba szed­tük a leg­job­ba­kat!

Egy ku­ta­tás be­bi­zo­nyí­totta: ahogy be­szé­lünk róla, úgy vi­szo­nyu­lunk hozzá. És ahány or­szág, annyi­féle ki­fe­je­zés lé­te­zik, esz­mé­let­len kü­lönb­sé­gek van­nak. Nem mind­egy, hogy ki­lé­pünk ön­ma­gunk­ból, fel­lob­ba­nunk, vagy el­me­gyünk. Cso­korba szed­tük a leg­job­ba­kat!

Hidd el, megéri! Ma este ezért csúsztasd be a kezed a lábad közé!

Hidd el, megéri! Ma este ezért csúsztasd be a kezed a lábad közé!

A nő­i­ség meg­élé­sé­ben és fel­fe­de­zé­sé­ben fon­tos az ön­ki­elé­gí­tés, de sokan még min­dig szé­gyen­nek tart­ják.

A nő­i­ség meg­élé­sé­ben és fel­fe­de­zé­sé­ben fon­tos az ön­ki­elé­gí­tés, de sokan még min­dig szé­gyen­nek tart­ják.

Most mindent megértesz: ezt a tényt eddig nem tudtad az orgazmusról

Most mindent megértesz: ezt a megdöbbentő tényt eddig nem tudtad az orgazmusról

Ki­nyí­lik a sze­med, és még na­gyobb iz­ga­lom­mal várod ez­után az együtt­lé­te­ket, ha ezt meg­tu­dod.

Feltárul a gyönyörök hátsó kertje

Feltárul a gyönyörök hátsó kertje: Ezt a titkot neked is tudnod kell

Sok­kal több nő sze­reti a pop­si­sze­xet, mint ahá­nyan be­vall­ják.

Sok­kal több nő sze­reti a pop­si­sze­xet, mint ahá­nyan be­vall­ják. Ezért a férfi­ak­nak ér­de­mes ki­hasz­nálni a leg­jobb pó­zo­kat.

Kiderült, ettől a szextől vadulnak be legjobban a férfiak

Kiderült, ettől a szextől vadulnak be legjobban a férfiak

Va­ló­szí­nű­leg még soha nem ju­tott eszedbe, hogy így pró­bál­já­tok ki a csa­jod­dal. Pedig a szak­értő sze­rint ilyen­kor sok­kal jobb a tel­je­sít­mény.

Va­ló­szí­nű­leg még soha nem ju­tott eszedbe, hogy így pró­bál­já­tok ki a csa­jod­dal. Pedig a szak­értő sze­rint ilyen­kor sok­kal jobb a tel­je­sít­mény, és a nő is job­ban be van in­dulva, mint más­kor! Íme az okok, miért ér­de­mes be­vál­lalni! Aki pró­bálta, fer­ge­te­ges­nek írta le...

Elkészült minden idők legdrágább vibrátora!

Elkészült minden idők legdrágább vibrátora!

A luxus nem kí­méli a sze­xu­á­lis se­géd­esz­kö­zök pi­a­cát sem. De vajon a csil­la­gá­szati vé­telár ga­ran­tálja-e az or­gaz­must?

A túl­zásba vitt luxus nem kí­méli a sze­xu­á­lis se­géd­esz­kö­zök pi­a­cát sem. De vajon a csil­la­gá­szati vé­telár ga­ran­tálja-e az or­gaz­must?

Berobbantja a női orgazmust ez a 10 telitalálatos szexötlet

Berobbantja a női orgazmust ez a 10 telitalálatos szexötlet

Sok­szor hiába tesz meg min­dent a férfi, a nőnek még­sem lesz or­gaz­musa. Vajon min múlik a női gyö­nyör si­kere?

Sok­szor hiába tesz meg min­dent a férfi, a nőnek még­sem lesz or­gaz­musa. Vajon min múlik a siker?

Ettől a kegyes hazugságtól eszelősen begerjednek a nők az ágyban

Ettől a kegyes hazugságtól eszelősen begerjednek a nők az ágyban

Egy élet kevés lenne min­dent ki­pró­bálni, ami­től vál­to­za­to­sabb lehet a szex.

A szuper-orgazmus legfőbb titka: Ezt műveli a nő vaginájában a síkosító

A szuper-orgazmus legfőbb titka: Ezt műveli a nő vaginájában a síkosító

Ado­mány a szex­ben a sí­ko­sító gél, mely vég­le­te­kig fo­kozza a pé­nisz és a va­gina tán­cát.

Eszméletlen, mi zajlik a nő fejében, miközben átéli az orgazmust

Eszméletlen, mi zajlik a nő fejében, miközben átéli az orgazmust

Vajon tesz-e kü­lönb­sé­get a nő ideg­rend­szere az egye­dül, il­letve part­ner­rel átélt or­gaz­mus kö­zött?

A női csúcsorgazmus titka! Ezt minden férfinek tudnia kell

A női csúcsorgazmus titka! Ezt minden férfinek tudnia kell

Mit akar­nak a nők az ágy­ban?

Mit akar­nak a nők az ágy­ban? Ro­man­ti­kát, gyen­géd­sé­get, vad­sá­got, meg­hitt­sé­get vagy új, iz­gal­mas ka­lan­dot, hely­szí­ne­ket?

Ezért a huncutságért járnak a férjes asszonyok masszázsra

Ezért járnak a férjes asszonyok masszázsra

A vé­le­mé­nyét név nél­kül vál­laló masszőr női kun­csaft­jai un­szo­lá­sára volt kény­te­len ki­ter­jesz­teni a profil­ját.

A vé­le­mé­nyét név nél­kül vál­laló masszőr női kun­csaft­jai un­szo­lá­sára volt kény­te­len ki­ter­jesz­teni a profil­ját.

4 ballépés, amivel totál elveszed a csajod kedvét a szextől

4 ballépés, amivel totál elveszed a csajod kedvét a szextől

Mivel ne­künk fon­tos a nemi éle­ted, ezért né­hány na­gyon fon­tos do­logra hív­nánk fel a fi­gyel­med.

9 titkos erogén zóna: Eszét veszti a nő, ha itt érinted meg

9 titkos erogén zóna: Eszét veszti a nő, ha itt érinted meg

A női iz­ga­lom és or­gaz­mus nem kor­lá­to­zó­dik a csik­lóra - több pont van a tes­ten, ahol gyö­nyört sze­rez­hetsz.

A női iz­ga­lom és or­gaz­mus nem kor­lá­to­zó­dik a csik­lóra - sok­kal több gyö­nyör­pont van a tes­ten.

Ettől a titkos mozdulattól kirobbanó orgazmusa lesz a nőnek

Ettől a titkos mozdulattól kirobbanó orgazmusa lesz a nőnek

Ken­dő­zet­le­nül árul­ják el a nők a leg­egye­dibb tech­ni­ká­kat!

Ken­dő­zet­le­nül árul­ják el a nők a leg­egye­dibb tech­ni­ká­kat!

Ez történt a kíváncsi nővel, aki 1 hetet töltött a nudista szexhotelben

Ez történt a kíváncsi nővel, aki 1 hetet töltött a nudista szexhotelben

El­ké­pesztő ka­land­ban volt része egy fi­a­tal, szexi új­ság­író­nő­nek. Sze­ren­csére él­mé­nyeit meg­osz­totta az ol­va­sók­kal is...

Ez a póz olyan mély behatolást ad, hogy a nő G-pontja imádni fogja!

Ez a póz olyan mély behatolást ad, hogy a nő G-pontja imádni fogja!

Má­mo­rító él­mény, ha ki­pró­bá­lod ezt a po­zí­ciót. Él­vezd ki a ma­xi­má­lis gyö­nyört!

13 fontos kérdés, amire análszex előtt minden nő iszonyatosan kíváncsi

13 fontos kérdés, amire análszex előtt minden nő iszonyatosan kíváncsi

Akár hi­szed, akár nem, a nők is sze­ret­nék ki­pró­bálni a pop­si­sze­xet.

Akár hi­szed, akár nem, a nők is sze­ret­nék ki­pró­bálni a pop­si­sze­xet; csak­hogy tele van­nak fé­lel­mek­kel. Elég ugyanis egyet­len rossz él­mény, hogy soha többé ne mer­je­nek be­le­vágni. Most egy te­ra­peuta köz­zé­tette, mi­lyen ag­gá­lyok me­rül­het­nek fel.

Ettől a mozdulattól észvesztő orgazmusa lesz a nőknek

Ettől a mozdulattól észvesztő orgazmusa lesz a nőknek

Gyö­nyörű lát­vány a nő or­gaz­musa, de saj­nos nem min­dig jön össze. Lé­te­zik azon­ban egy biz­tos mód­szer!

Gyö­nyörű lát­vány a nő or­gaz­musa, de saj­nos nem min­dig jön össze. Lé­te­zik azon­ban egy tuti mód­szer!

Döbbenetes női orgazmus: Végre létezik tudományos magyarázat

Döbbenetes női orgazmus: Végre létezik tudományos magyarázat

Tud­tuk, hogy a női test cso­dákra képes, de azt nem sej­tet­tük, hogy az agyuk így össze van dró­tozva az or­gaz­mus­pont­ja­ik­kal.

Íme, a 10 leggyakoribb kérdés, amit senki nem mer feltenni a szexről

Íme, a 10 leggyakoribb kérdés, amit senki nem mer feltenni a szexről

A szex­szel kap­cso­la­tos tit­kok­ról ma már in­ter­ne­ten kér­de­zős­kö­dünk. Erről ké­szült most egy na­gyon iz­gal­mas sta­tisz­tika.

8 különböző vaginatípus létezik, kiderült, melyikért őrülnek meg a férfiak

8 különböző vaginatípus létezik, kiderült, melyikért őrülnek meg a férfiak

Nem­csak a tí­pu­so­kat mu­tat­juk, azt is, ho­gyan bánj velük.

Azt hit­ted, hogy csak szűk és tág lé­te­zik? Ennél sok­kal szí­ne­seb­bek a nők oda­lent. Nem­csak azt mu­tat­juk meg, mi­lyen tí­pu­sok­kal ta­lál­koz­hatsz, de azt is, ho­gyan bánj velük, hogy szé­dü­le­tes le­gyen az or­gaz­mus.

FNN vagy NFF: Végre kiderült, milyen a tökéletes felállás édeshármashoz

FNN vagy NFF: Végre kiderült, milyen a tökéletes felállás édeshármashoz

Két férfi, egy nő? Két nő, egy férfi? Sze­rin­ted me­lyik a leg­nép­sze­rűbb?

Két férfi, egy nő? Két nő, egy férfi? Sze­rin­ted me­lyik a leg­nép­sze­rűbb le­osz­tás a hár­mas szex­ben? Egy ku­ta­tás végre fényt de­rí­tett rá. Sőt, az is ki­de­rült, mit gon­dol­nak a nők a hár­mas­ban szer­zett örö­mök­ről.

Orgazmusrávezetés, péniszkeményítés: döbbenetes módszert mutat ez a nő

Orgazmusrávezetés, péniszkeményítés: döbbenetes módszert mutat ez a nő

Ha azt hit­ted, csak be­te­ges fan­tá­zi­á­ban lé­te­zik ilyesmi, akkor té­ved­tél!

Ha azt hit­ted, csak be­te­ges fan­tá­zi­á­ban lé­te­zik ilyesmi, akkor té­ved­tél!

Orgazmus a világ körül, avagy tényleg mindenki másként csinálja

Orgazmus a világ körül, avagy tényleg mindenki másként csinálja

Sze­xu­á­lis gyö­nyört adni, kapni és át­élni vég­te­le­nül sok­fé­le­kép­pen lehet. Vajon mások hogy csi­nál­ják?

A nők 36 százalékát egészen a csúcsig röpíti ez a huncut kézimunka

A nők 36 százalékát egészen a csúcsig röpíti ez a huncut kézimunka

A leg­újabb ku­ta­tás sze­rint a nők imád­ják, ha a férfi az uj­ja­i­val ké­nyez­teti őket. Fel­téve, hogy a pasi tudja, mit csi­nál.

Sosem találnád ki, hogy mitől lesz sorozatorgazmusa a nőknek

Sosem találnád ki, hogy mitől lesz sorozatorgazmusa a nőknek

Azt gon­do­lod, a pasi ügyes­sé­gén múlik? Ennél na­gyob­bat nem is té­ved­het­nél! Ez­út­tal ab­szo­lút a nőn áll vagy bukik min­den!

A nők 52 százaléka erről fantáziál, miközben magának szerez gyönyört

A nők 52 százaléka erről fantáziál, miközben magának szerez gyönyört

A férfi­a­kat min­dig is iz­gatta a kér­dés, vajon mi tör­té­nik, ami­kor egy nő egye­dül van a há­ló­szo­bá­ban.

Íme, a 3 legtüzesebb szexpóz! Ezekkel nem hibázhatsz

Íme, a 3 legtüzesebb szexpóz! Ezekkel nem hibázhatsz

Egy fel­mé­rés arra ke­reste a vá­laszt, hogy me­lyek a leg­ked­vel­tebb po­zí­ciók a há­ló­szo­bá­ban.

Egy fel­mé­rés arra ke­reste a vá­laszt, hogy me­lyek a leg­ked­vel­tebb po­zí­ciók a há­ló­szo­bá­ban. Ér­de­kes vég­ered­mény szü­le­tett!

Ebben az életkorban élvezik a nők leginkább a szexet

Ebben az életkorban élvezik a nők leginkább a szexet

Mu­tat­juk az ada­to­kat!

A tu­do­mány egy­ér­tel­műen meg­ál­la­pí­totta, hogy az eget ren­gető or­gaz­must nem hu­szon­éves ko­ruk­ban élik át a nők. Hanem mikor? Mu­tat­juk az ada­to­kat!

Tudod, mi jár a nők fejében szex közben? Kapaszkodj meg jól!

Tudod, mi jár a nők fejében szex közben? Kapaszkodj meg jól!

Annak el­le­nére, hogy a szex őrü­le­te­sen jó idő­töl­tés, a nők ne­he­zen tud­ják el­en­gedni ma­gu­kat...

Annak el­le­nére, hogy a szex őrü­le­te­sen jó idő­töl­tés, a nők ne­he­zen tud­ják el­en­gedni ma­gu­kat...

Hihetetlen! A nők több szexre vágynak, mint gondolnád

Hihetetlen! A nők több szexre vágynak, mint gondolnád

Egy friss ta­nul­mány ki­mu­tatta, hogy a nők 60 szá­za­léka több szexre vá­gyik, mint ami­ben része van...

Egy friss ta­nul­mány ki­mu­tatta, hogy a nők 60 szá­za­léka több szexre vá­gyik, mint ami­ben része van...

Abszolút orgazmus: Ebben a szexpózban minden nő eljut a csúcsra

Abszolút orgazmus: Ebben a szexpózban minden nő eljut a csúcsra

Nem fel­tét­len kell ki­pró­bál­no­tok az egész Káma Szút­rát - csak ha sze­ret­né­tek. Egy igazi be­ava­tott el­árulta a tö­ké­le­tes meg­ol­dást.

Sokkal többen izgatják partnerüket ezzel a módszerrel, mint gondolnád

Sokkal többen izgatják partnerüket ezzel a módszerrel, mint gondolnád

Lehet, hogy még nem hal­lot­tál a szex­ting­ről, de nagy va­ló­szí­nű­ség­gel csi­nál­tad már. Vagy meg­for­dult a fe­jed­ben, hogy csi­náld.

Íme a sorozatorgazmus titka

Ajándékozd gyönyörrel a csajod, íme a sorozatorgazmus titka

A nők csúcs­pontja ál­ta­lá­ban 6 - 30 má­sod­perc hosszú, de ha ügyes vagy, fi­gyelsz a han­gu­latra és a moz­du­la­ta­idra, egé­szen hosszúra nyújt­ha­tod a gyö­nyört!

Mi a lehet jobb egy or­gaz­mus­nál? Hát egy so­ro­zat­or­gaz­mus! A nők csúcs­pontja ál­ta­lá­ban 6 - 30 má­sod­perc hosszú, de ha ügyes vagy, fi­gyelsz a han­gu­latra és a moz­du­la­ta­idra, egé­szen hosszúra nyújt­ha­tod a gyö­nyört!

Rossz hírünk van! Ezért ne játszd meg az orgazmust!

Rossz hírünk van! Ezért ne játszd meg az orgazmust!

Szinte min­denki meg­ját­szotta már...

Szinte min­denki meg­ját­szotta már az or­gaz­must leg­alább egy­szer az éle­té­ben. De sokan rend­sze­re­sen al­kal­maz­zák ezt a tak­ti­kát az ágy­ban.

4 szuper szexpóz bevállalósoknak: Csúcsgyönyör hármasban

4 szuper szexpóz bevállalósoknak: Csúcsgyönyör hármasban

Van annál ero­ti­ku­sabb él­mény, mint ami­kor két nő ké­nyez­teti egy­mást? Igen; ha te is ott vagy mel­let­tük har­ma­dik­ként!

69 újratöltve, így lesz ezentúl mindig tökéletes otthon a szex

69 újratöltve, így lesz ezentúl mindig tökéletes otthon a szex

Sokan nem sze­re­tik ezt a pózt, mert bo­nyo­lult a ki­vi­te­le­zése.

Sokan nem sze­re­tik ezt a pózt, mert bo­nyo­lult a ki­vi­te­le­zése. Arról nem is be­szélve, ho­gyan él­vez­het­nél va­la­mit, mi­köz­ben va­laki más­nak oko­zol gyö­nyört? El­árul­juk a tit­kot!

Fantasztikus szexpózkörkép: Csúcsgyönyör minden típusú férfiasságnak

Fantasztikus szexpózkörkép: Csúcsgyönyör minden típusú férfiasságnak

Fantasztikus szexpózkörkép: Csúcsgyönyör minden típusú férfiasságnak

Min­den pé­nisz­mé­retre és for­mára lé­te­zik ide­á­lis póz! Íme, a va­ri­á­ciók!

Ha nem vagy oda­lent át­la­gos, lehet, hogy nem a meg­szo­kott módon kell sze­ret­kez­ned. Min­den pé­nisz­mé­retre és for­mára lé­te­zik ide­á­lis póz! Mu­ta­tunk a va­ri­á­ci­ó­kat!

Íme az orálpóz, amely nagyobb gyönyört ad, mint eddig bármi

Íme az orálpóz, amely nagyobb gyönyört ad, mint eddig bármi

Neked is ki kell pró­bál­nod ezt a po­zí­ciót. Be­le­re­meg­nek a falak is a kéjbe.

Neked is ki kell pró­bál­nod ezt a po­zí­ciót. Be­le­re­meg­nek a falak is a kéjbe.

7 nő feltárja a titkot: Ilyen perverz kérésekkel állnak elő a férfiak

7 nő feltárja a titkot: Ilyen perverz kérésekkel állnak elő a férfiak

Most 7 nő vall arról, mik vol­tak a leg­va­dabb dol­gok, ami­ket a férfiak kér­tek tőlük. Né­há­nyukra va­ló­szí­nű­leg te sem gon­dol­tál!

Ezt műveli az 50 év fölötti férfiakkal heti 2 orgazmus

Ezt műveli az 50 év fölötti férfiakkal heti 2 orgazmus

Va­ló­ság­gal cso­dát tesz a szer­ve­zet­tel!

Döb­be­ne­tes ered­ményre ju­tott egy friss ku­ta­tás: va­ló­ság­gal cso­dát tesz a szex a szer­ve­zet­tel! És nem­csak a lelki egész­ségre van jó ha­tás­sal, de min­den másra is.

Ezen a fülledt helyen kényeztetik legszívesebben magukat a férfiak

Ezen a fülledt helyen kényeztetik legszívesebben magukat a férfiak

Kel­le­mes víz­per­met a zu­hany alatt, buja pára vesz körül, annyi min­denre gon­dol ilyen­kor az ember...

Az orgazmus ezer arca: Így élveznek a nők a gyönyör pillanataiban!

Az orgazmus ezer arca: Így élveznek a nők a gyönyör pillanataiban!

A nők gyö­nyöre örök misz­ti­kum: hol meg­le­pően in­ten­zív, hol pi­hegő lágy lük­te­tés. Öve­ket be­kap­csolni, mu­tat­juk a lé­nye­get!

Eszméletlen orgazmus: 11 bombabiztos ötlet a rásegítéshez

Eszméletlen orgazmus: 11 bombabiztos ötlet a rásegítéshez

Sokan még min­dig ta­bu­nak tart­ják a szex­já­té­ko­kat, pedig sok­szo­ro­sára nö­ve­lik a sze­xu­á­lis gyö­nyört.

Sokan még min­dig ta­bu­nak tart­ják a szex­já­té­ko­kat, pedig sok­szo­ro­sára nö­ve­lik a sze­xu­á­lis gyö­nyört.

A világ legizgatóbb szexkalandját már a tudomány is vizsgálja

A világ legizgatóbb szexkalandját már a tudomány is vizsgálja

A világ legizgatóbb szexkalandját már a tudomány is vizsgálja

Ju­tot­tál már csúcsra 10 ezer mé­te­ren?

Ju­tot­tál már a gyö­nyö­rök csú­csára 10 ezer méter ma­ga­san? Aki már átélt or­gaz­must re­pü­lő­gé­pen, azt mondja, bom­basz­ti­kus él­mény.

10 vérforraló vallomás: Nem a hálószobában csapott le a gyönyör

10 vérforraló vallomás: Nem a hálószobában csapott le a gyönyör

Ne csak a jól be­vált fran­cia­ágy­ban gon­dol­kozz, a nők sok­kal nyi­tot­tab­bak az extra hely­szí­nekre, mint hin­néd!

Ebben az életkorban élvezik legerősebben orgazmusukat a nők!

Ebben az életkorban élvezik leginkább orgazmusukat a nők!

Kevés nő elé­ge­dett azzal, ahogy a kor elő­re­ha­lad­tá­val vál­to­zik a test, egy vál­to­zást le­szá­mítva!

Kevés nő elé­ge­dett azzal, ahogy a kor elő­re­ha­lad­tá­val vál­to­zik a test, egy vál­to­zást le­szá­mítva!

Orális örömök: Amikor a nő lelkesen csókolja a gyönyört

Orális örömök: Amikor a nő lelkesen csókolja a gyönyört

Nem is hin­néd, mi­lyen gyö­nyört okoz­hat a csa­jod­nak, ha oda­lent ké­nyez­tet téged. Nők be­szél­tek az orá­lis szex­ről.

Nem is hin­néd, mi­lyen gyö­nyört okoz­hat a csa­jod­nak, ha oda­lent ké­nyez­tet téged. Nők be­szél­tek az orá­lis szex­ről.

A vaginamasszőr legbujább titkai: a nők 73%-a happy endingért jár hozzá

A vaginamasszőr legbujább titkai: a nők 73%-a happy endingért jár hozzá

Ale­xis egy­szerű masszőr­ként kezdte pá­lya­fu­tá­sát, majd a pi­kán­sabb igé­nyekre való te­kin­tet­tel ki­ter­jesz­tette szol­gál­ta­tá­sait.

Brutális orgazmust okoz ez a szexjáték! Kipróbálod?

Brutális orgazmust okoz ez a szexjáték! Kipróbálod?

Meg­fű­sze­rez­néd az együtt­lé­te­ket?

Meg­fű­sze­rez­néd az együtt­lé­te­ket? Extra gyö­nyörre vágysz? Akkor ezt pró­báld ki!

Az evolúció felülírhatatlan: Íme, a férfiak kedvenc szexpóza

Az evolúció felülírhatatlan: Íme, a férfiak kedvenc szexpóza

Szá­mos szex­el­mé­let sze­rint a férfi­a­kat ku­tya­pózra al­kotta az ég.

Szá­mos tu­do­má­nyos szex­el­mé­let sze­rint a férfi­a­kat ku­tya­pózra al­kotta az ég. A ku­tya­póz­ban na­gyobb az aktus he­ves­sége és in­ten­zi­tása, és sokan a nyers ál­la­ti­as­sága miatt sze­re­tik. Emel­lett őr­jítő az érzés , ahogy a nő fe­neke az ágyé­kuk­nak nyo­mul.

Nedves gyönyör: Így lesz eszelősen vadító a zuhanyszex

Nedves gyönyör: Így lesz eszelősen vadító a zuhanyszex

Esz­mé­let­len örö­met sze­rez­hetsz a csa­jod­nak a zu­hany alatt! Ki­rob­banó or­gaz­mus ga­ran­tált!

Esz­mé­let­len örö­met sze­rez­hetsz a csa­jod­nak a zu­hany alatt! Mu­tat­juk, hogy fo­koz­ha­tod a gyö­nyört! Ki­rob­banó or­gaz­mus ga­ran­tált!

Ez történik a testeddel, miután átélted az orgazmust

Ez történik a testeddel, miután átélted az orgazmust

Biz­tos, hogy te is ta­pasz­tal­tad már...

Szinte biz­tos, hogy te is ta­pasz­tal­tad már az or­gaz­mus mel­lék­ha­tá­sait. Leg­föl­jebb azt nem tud­tad, hogy miért épp szex után tör­tént veled mindez.

Így élik meg a férfiak a csúcsorgazmust, ezt érzik a gyönyör tetőfokán

Így élik meg a férfiak a csúcsorgazmust, ezt érzik a gyönyör tetőfokán

Az elő­já­ték, a hím­tag ké­nyez­te­tése, majd a be­ha­to­lás és az út a csúcsra, végül a ki­rob­banó gyö­nyör. Most a férfiak val­la­nak!

Ezért gerjednek a nők a kis méretű péniszre - meglepő vallomások

Ezért gerjednek a nők a kis méretű péniszre - meglepő vallomások

Tény­leg nem a méret a lé­nyeg? Nők me­sél­tek arról, miért sze­re­tik a kis hím­ta­got.

Tény­leg nem a méret a lé­nyeg? Nők me­sél­tek arról, miért sze­re­tik a kis hím­ta­got.