CÍMKE: 'orbán viktor'

Orbán Viktor is búcsúzott Andy Vajnától

Orbán Viktor is búcsúzott Andy Vajnától

A mi­nisz­ter­el­nök is rész­vé­tét nyil­vá­ní­totta.

A mi­nisz­ter­el­nök is rész­vé­tét nyil­vá­ní­totta Andy Vajna el­hunyta miatt.

Orbán Viktor: Európában kerüljenek többségbe a bevándorlásellenes erők

Orbán Viktor: Európában kerüljenek többségbe a bevándorlásellenes erők

A mi­nisz­ter­el­nök sze­rint sors­döntő lehet a má­jusi eu­ró­pai par­la­menti (EP-) vá­lasz­tás.

Sok ezren nézik a kormányinfót

Sok ezren nézik a kormányinfót

Orbán Vik­tor Fa­ce­book-ol­da­lán ren­ge­te­gen nézik élő­ben a mai kor­mány­in­fót. Sokan kí­ván­csiak a mi­nisz­ter­el­nök vá­la­sza­ira.

Orbán Vik­tor Fa­ce­book-ol­da­lán ren­ge­te­gen nézik élő­ben a mai kor­mány­in­fót. Sokan kí­ván­csiak a mi­nisz­ter­el­nök vá­la­sza­ira.

Orbán: Magyarország jobban teljesít

Orbán: Magyarország jobban teljesít

A bruttó hazai ter­mék (GDP) ta­va­lyi nö­ve­ke­dése 4,6 szá­za­lék lehet, az ál­lam­adós­ság a GDP 71 szá­za­lé­kára csök­kent 2018 vé­gére, a ta­va­lyi hiány pedig 2 szá­za­lé­kon meg­állt.

A bruttó hazai ter­mék (GDP) ta­va­lyi nö­ve­ke­dése 4,6 szá­za­lék lehet, az ál­lam­adós­ság a GDP 71 szá­za­lé­kára csök­kent.

Facebookon, élőben is közvetítik Orbán Viktor mai sajtótájékoztatóját

Facebookon, élőben is közvetítik Orbán Viktor mai sajtótájékoztatóját

A mi­nisz­ter­el­nök ma reg­gel tette ezt közzé, ugyan­csak a Fa­ce­boo­kon. "Gu­lyás he­lyett ma velem kell be­ér­ne­tek!"

Ez meglepő: Orbán Viktor csak kölcsönbe kapta az új irodát a Várban

Ez meglepő: Orbán Viktor csak kölcsönbe kapta az új irodát a Várban

Ez meglepő: Orbán Viktor csak kölcsönbe kapta az új irodát a Várban

Mert hogy az egy­ház­jogi szem­pont­ból a ma napig a kár­me­lita rendé.

Mert hogy az egy­ház­jogi szem­pont­ból a ma napig a kár­me­lita rendé. Videó a meg­ható szer­tar­tás­ról.

Exkluzív részletek: Egy hétig ünnepel a 80 éves Korda György

Exkluzív részletek: Egy hétig ünnepel a 80 éves Korda György

Orbán Vik­tor is fel­kö­szön­tötte.

A le­gen­dás tánc­dal­éne­kes­nek könny szö­kött a sze­mébe, ami­kor meg­kapta Orbán Vik­tor kö­szön­tő­le­ve­lét.

Orbán Viktor brazíliai videója mindent visz: Rend és haladás

Orbán Viktor brazíliai videója mindent visz: Rend és haladás

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök kö­zös­ségi ol­da­lán egy videó je­lent meg a bra­zí­liai mun­ka­lá­to­ga­tá­sá­ról.

Különös felirat Orbán Viktor ajtaja felett

Különös felirat
Orbán Viktor
ajtaja
felett

Kez­dő­be­tűk? Római és ma hasz­nált szá­mok? Több­féle ér­tel­me­zése is lehet a ti­tok­za­tos fel­irat­nak, amit nem akárki ké­szí­tett.

Kez­dő­be­tűk? Római és ma hasz­nált szá­mok? Több­féle ér­tel­me­zése is lehet a ti­tok­za­tos fel­irat­nak, amit nem akárki ké­szí­tett.

Orbán Viktor Brazíliában: szintet léptek a magyar-brazil kapcsolatok

Orbán Viktor Brazíliában: szintet léptek a magyar-brazil kapcsolatok

Jair Bol­so­naro el­fo­gadta a kor­mányfő meg­hí­vá­sát.

Jair Bol­so­naro el­fo­gadta a kor­mányfő meg­hí­vá­sát.

Orbán Viktor Brazíliából kívánt boldog új évet

Orbán Viktor Brazíliából kívánt boldog új évet

Mun­ka­lá­to­ga­tásra ér­ke­zett.

A ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök ja­nuár el­se­jén Jair Bol­so­naro meg­vá­lasz­tott bra­zil elnök be­ik­ta­tá­sán vesz részt.

Orbán Viktor is részt vesz a brazil elnök beiktatási ünnepségén

Orbán Viktor is részt vesz a brazil elnök beiktatási ünnepségén

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök is ott lesz a bra­zil elnök újévi be­ik­ta­tá­sán.

Orbán Viktor részt vett a brazil elnök beiktatási ünnepségén

Orbán Viktor részt vett a brazil elnök nagyszabású beiktatási ünnepségén

Le­tette a hi­va­tali esküt Jair Bol­so­naro, Bra­zí­lia jobb­ol­dali el­nöke.

Le­tette a hi­va­tali esküt ked­den a par­la­ment­ben Jair Bol­so­naro, Bra­zí­lia jobb­ol­dali el­nöke, aki ok­tó­ber­ben nyerte el tiszt­sé­gét a bal­ol­dal egy­más után négy­szeri győ­zel­mét kö­ve­tően.

Magyarország meg akarja nyerni a XXI. századot

Magyarország meg akarja nyerni a XXI. századot

A mi­nisz­ter­el­nök ka­rá­cso­nyi in­ter­jút adott a Ma­gyar Idők­nek.

A mi­nisz­ter­el­nök ka­rá­cso­nyi in­ter­jút adott a Ma­gyar Idők­nek.

Orbán Viktor: Európa csak akkor lehet sikeres, ha európai marad

Orbán Viktor: Európa csak akkor lehet sikeres, ha európai marad

A mi­nisz­ter­el­nök egy oszt­rák hír­ol­dal­nak adott in­ter­jú­ban szólt erről.

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök egy oszt­rák hír­ol­dal­nak adott in­ter­jú­ban szólt erről.

Orbán Viktor: Senki nem alkalmazhat erőszakot, nem vandálkodhat

Orbán Viktor: Senki nem alkalmazhat erőszakot

A po­li­ti­kai vé­le­mény­nyil­vá­ní­tást és a van­da­liz­must el kell vá­lasz­tani egy­más­tól - je­len­tette ki a mi­nisz­ter­el­nök pén­tek reg­gel a Kos­suth Rá­di­ó­ban.

Orbán Viktor: Senkit nem lehet túlmunkára kényszeríteni, aki mást állít, az hazudik

Orbán Viktor: Senkit nem lehet túlmunkára kényszeríteni, aki mást állít, az hazudik

A munka tör­vény­könyve mó­do­sí­tá­sá­nak hát­te­ré­ről is be­szélt a ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök.

Orbán Viktor a magyar álláspont megerősítését várja Bécsben

Orbán Viktor a magyar álláspont megerősítését várja Bécsben

Jó esély van a ma­gyar stra­té­giai irány­vo­nal meg­erő­sí­té­sére - mondta a mi­nisz­ter­el­nök az EU-Af­rika Fórum előtt .

Orbán Viktor Zágrábban: "A tüskét ki kell húzni a köröm alól"

Orbán Viktor Zágrábban: "A tüskét ki kell húzni a köröm alól"

A ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök hi­va­ta­los lá­to­ga­tása során meg­be­szé­lést foly­ta­tott And­rej Plen­ko­vic hor­vát kor­mány­fő­vel.

Orbán Viktor: a kormány a munkások oldalán áll

Orbán Viktor: a kormány a munkások oldalán áll

A mun­ka­idő-be­osz­tás ön­kén­tes meg­vál­toz­ta­tá­sá­ról szóló tör­vény a mun­ká­sok ér­de­két szol­gálja.

A mun­ka­idő-be­osz­tás ön­kén­tes meg­vál­toz­ta­tá­sá­ról szóló tör­vény a mun­ká­sok ér­de­két szol­gálja.

Orbán Viktor: Antall József visszautasította Soros  országkifosztó javaslatát

Orbán Viktor: Antall József visszautasította Soros országkifosztó javaslatát

Orbán Viktor: Antall József visszautasította Soros György országkifosztó javaslatát

A rend­szer­vál­tás utáni kor­mány sza­ba­don vá­lasz­tott ve­ze­tője két és fél év­ti­zed­del ez­előtt hunyt el.

Angyal strázsál Orbán második adventi gyertyája mellett

Angyal strázsál Orbán második adventi gyertyája mellett

Meg­gyúj­totta a 2. ad­venti gyer­tyát.

A mi­nisz­ter­el­nök nem­csak oda­haza, de az iro­dá­já­ban, a Par­la­ment­ben is meg­gyúj­totta a má­so­dik ad­venti gyer­tyát. De mi­féle szo­bor az ott a hát­tér­ben?

Orbán Viktor: Szomorú vasárnap, pénzben is mérhető veszteség - videó

Orbán Viktor: Szomorú vasárnap, pénzben is mérhető veszteség - videó

Az Egye­sült Ki­rály­ság ki­lé­pése szo­morú nap az Eu­ró­pai Uni­ó­nak.

Az Egye­sült Ki­rály­ság ki­lé­pése, va­lódi Black Sun­day, szo­morú nap az Eu­ró­pai Uni­ó­nak.

Marozsán Erika tűnt fel Orbán Viktor Facebook-oldalán

Marozsán Erika tűnt fel Orbán Viktor Facebook-oldalán

A ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök alig­ha­nem a mai rend­kí­vüli EU-csúcs prog­ram­ját kom­men­tálta a híres film da­lá­val.

A ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök alig­ha­nem a mai rend­kí­vüli EU-csúcs prog­ram­ját kom­men­tálta a híres film da­lá­val.

Orbán Viktor: Közép-Európa ma az Unió gazdasági motorja - videó

Orbán Viktor: Közép-Európa ma az Unió gazdasági motorja - videó

A kö­vet­kező évek során Közép-Eu­rópa és benne az egész Kár­pát-me­dence lesz az eu­ró­pai gaz­da­sági nö­ve­ke­dés mo­torja.

Miért repült váratlanul Milánóba Orbán Viktor?

Miért repült váratlanul
Milánóba
Orbán Viktor?

Csa­ládja egy ré­szét is ma­gá­val vitte.

Csa­ládja egy ré­szét is ma­gá­val vitte. Mit nem le­he­tett ki­hagyni?

Orbán Viktor: Tesznek egy utolsó kísérletet a bevándorláspárti erők

Orbán Viktor: Tesznek egy utolsó kísérletet a bevándorláspárti erők

A man­dá­tu­mu­kat ha­ma­ro­san el­ve­szítő po­li­ti­ku­sok a szí­vük­nek ked­ves ügye­ket még le akar­ják zárni.

A "ka­pu­zá­rás előtti pá­nik­kal" ro­kon­ter­mé­szetű je­len­ség, ami­kor a man­dá­tu­mu­kat ha­ma­ro­san el­ve­szítő po­li­ti­ku­sok a szí­vük­nek ked­ves ügye­ket még le akar­ják zárni - mondta a Kos­suth rá­di­ó­ban a mi­nisz­ter­el­nök a brüsszeli mig­ráns­párti erők ter­ve­i­ről.

A száz év magyar magány véget ért

A száz év magyar magány véget ért

Új cé­lo­kat fo­gal­ma­zott meg a mi­nisz­ter­el­nök a Ma­gyar Di­asz­póra Ta­nács VIII. ple­ná­ris ülé­sén. 2030-ig Ma­gyar­or­szág tar­toz­zon az Eu­ró­pai Unió öt leg­jobb or­szága közé.

Új cé­lo­kat fo­gal­ma­zott meg a mi­nisz­ter­el­nök a Ma­gyar Di­asz­póra Ta­nács VIII. ple­ná­ris ülé­sén. 2030-ig Ma­gyar­or­szág tar­toz­zon az Eu­ró­pai Unió öt leg­jobb or­szága közé.

Sikerrecept Orbántól: Jobb az emberekkel együtt kormányozni, mint ellenük

Sikerrecept Orbántól: Jobb az emberekkel együtt kormányozni, mint ellenük

A még erő­sebb csa­lád­po­li­ti­ká­ról is be­szélt a mi­nisz­ter­el­nök a Kos­suth rá­di­ó­ban.

Orbán kemény szavakat használt Helsinkiben,elég már Marxból, Castroból

Orbán kemény szavakat használt Helsinkiben,elég már Marxból, Castroból

A nem­ze­tek nél­kül Eu­rópa el­vesz­tené iden­ti­tá­sát, el­vesz­tené lelki és kul­tu­rá­lis ar­cu­la­tát.

Orbán Viktort ma reggel 8 óra 2 perckor lekapta egy lesifotós

Orbán Viktort
ma reggel
8 óra 2 perckor lekapta egy lesifotós

A szem­fü­les és ké­ret­len fotós ész­re­vette a dol­go­zó­szo­bája aj­ta­ján ki­lépő mi­nisz­ter­el­nö­köt a Par­la­ment er­ké­lyén. De mi volt a ke­zé­ben?

A szem­fü­les és ké­ret­len fotós ész­re­vette a dol­go­zó­szo­bája aj­ta­ján ki­lépő mi­nisz­ter­el­nö­köt a Par­la­ment er­ké­lyén. De mi volt a ke­zé­ben?

Így rohant Juncker a VIP-büfébe piálni, Orbán hiába figyelmeztette

Így rohant Juncker a VIP-büfébe piálni, Orbán hiába figyelmeztette

Be­szé­des módon ke­reste a bü­fébe ve­zető ajtót az "isi­á­szos" elnök.

Be­szé­des módon ke­reste a bü­fébe ve­zető ajtót az Eu­ró­pai Bi­zott­ság "isi­á­szos" el­nöke. Még­hozzá éppen a ma­gyar mi­nisz­ter háta mö­gött.

Orbán Viktor támogatta a megint csak szédelgő Junckert: FOTÓ

Orbán Viktor támogatta a megint csak szédelgő Junckert: FOTÓ

De mit mu­ta­tott neki? Csak nem egy STOP SOROS pla­ká­tot?

De mit mu­ta­tott neki? Csak nem egy STOP SOROS pla­ká­tot?

Orbán Viktor Kínából utazott Helsinkibe, a néppárti konferenciára

Orbán Viktor Kínából utazott Helsinkibe, a néppárti konferenciára

Az Eu­ró­pai Nép­párt eu­ró­pai bi­zott­sági el­nök­je­lölt­jé­ről dön­te­nek.

Szintet léptek a magyar-kínai kapcsolatok

Szintet léptek a magyar-kínai kapcsolatok

Ki­tün­te­tett fi­gyel­met kap ha­zánk.

Ki­tün­te­tett fi­gyel­met kap Kí­ná­ban Ma­gyar­or­szág, hi­szen ha­zánk az egyik dísz­ven­dége a Kínai Ex­pó­nak.

A kínai elnökkel is találkozik Orbán Viktor Sanghajban - videó

A kínai elnökkel találkozik Orbán Viktor Sanghajban - videó

A mi­nisz­ter­el­nök Kí­nába uta­zott a no­vem­ber 5-én Sang­haj­ban meg­nyíló Kínai Nem­zet­közi Im­port Expo ese­mé­nye­ire.

Rejtő Jenő és Orbán Viktor közösen lettek a rinocérosz keresztszülei

Rejtő Jenő és Orbán Viktor közösen lettek a rinocérosz keresztszülei

Le­zá­rult a sza­va­zás, sok ezren száll­tak be a ri­no­cé­rosz-já­tékba. El­söprő több­ség­gel a Csü­lök név győ­zött, Rejtő után sza­ba­don.

Orbán Viktor: Dicsőség Tisza Istvánnak - videó

Orbán Viktor: Dicsőség Tisza Istvánnak - videó

Meg kell be­csülni, hogy Ma­gyar­or­szág­nak ma van szu­ve­re­ni­tása, saját útja, erős gaz­da­sága, ha­tá­ro­kon át­ívelő nem­zeti össze­tar­to­zása.

Meg kell be­csülni, hogy Ma­gyar­or­szág­nak ma van szu­ve­re­ni­tása, saját útja, erős gaz­da­sága, ha­tá­ro­kon át­ívelő nem­zeti össze­tar­to­zása.

Mit keresett Felcsúton a Nemzetközi Olimpia Bizottság elnöke?

Mit keresett Felcsúton a Nemzetközi Olimpia Bizottság elnöke?

Nem, nem lesz olim­pia Fel­cs­úton.

Nem. Egye­lőre nem lesz olim­pia Fel­cs­úton, még mi­előtt az álom­gyil­kos el­len­zéki po­li­ti­ku­sok si­kí­tó­frászt kap­ná­nak.

Európa erejét csakis a nemzetállamok adhatják - mondta Orbán Viktor

Európa erejét csakis a nemzetállamok adhatják - mondta Orbán Viktor

A ma­gyar­ság még a bu­kott sza­bad­ság­har­co­kat is a maga ja­vára for­dí­tani- kezdte ün­nepi be­szé­dét a mi­nisz­ter­el­nök.

Hajdú Péter is beszállt az Orbán-féle rinocérosz ralliba

Hajdú Péter is beszállt az Orbán-féle rinocérosz ralliba

Mi is le­gyen a neve a nyír­egy­házi ál­lat­kert új­szü­lött ri­nó­já­nak, amit Orbán Vik­tor fo­gott és örök­be­fo­ga­dott?

Mi is le­gyen a neve a nyír­egy­házi ál­lat­kert új­szü­lött ri­nó­já­nak, amit Orbán Vik­tor örök­be­fo­ga­dott?

Miért éppen egy rinocéroszt fogadott örökbe Orbán Viktor?

Miért éppen egy rinocéroszt fogadott örökbe Orbán Viktor?

És még ő a ke­reszt­apja is! Szo­kat­lan fel­hí­vást tett közzé Fa­ce­book-ol­da­lán a mi­nisz­ter­el­nök.

És még ő a ke­reszt­apja is! Szo­kat­lan fel­hí­vást tett közzé Fa­ce­book-ol­da­lán a mi­nisz­ter­el­nök.

Orbán Viktor kijött a brüsszeli tárgyalóteremből. Mi sikerült?

Orbán Viktor kijött a brüsszeli tárgyalóteremből. Mi sikerült?

Egész nap a be­ván­dor­lás kér­dés­ről tár­gyal­tak az Eu­ró­pai Unió mi­nisz­ter­el­nö­kei. A fron­tok meg­me­re­ved­tek.

Találkozott Nanushka és Orbán Viktor.
De hogyan?

Találkozott Nanushka és Orbán Viktor.
De hogyan?

Az egyik fon­tos szak­mai ki­tün­te­tést ve­hette át, még­hozzá a mi­nisz­ter­el­nök­től az egyre szé­le­sebb kör­ben si­ke­re­ket arató di­vat­ter­vező.

Na ne már, Orbán Viktor rinocéroszképet posztolt

Na ne már,
Orbán
Viktor rinocéroszképet posztolt

Na ilyen se volt még. Orbán egy nyír­egy­házi ri­no­cé­rosz fo­tó­ját rakta ki.

Na ilyen se volt még. Orbán egy nyír­egy­házi ri­no­cé­rosz fo­tó­ját rakta ki a Fa­ce­bookra. Mi van?

Orbán Viktor maga ment ki a reptérre. Útközben ezt mondta

Orbán Viktor maga ment ki a reptérre. Útközben ezt mondta. Videó

Brüsszelbe in­dult ma dél­előtt a ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök. Ki és ho­gyan védje meg az eu­ró­pai ha­tá­ro­kat? .

Brüsszelbe in­dult ma dél­előtt a ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök.Ki és ho­gyan védje meg az eu­ró­pai ha­tá­ro­kat?

Orbán Viktor a felcsúti ünnepségen

Orbán Viktor a felcsúti ünnepségen

Sport­csar­no­kot és kon­fe­ren­cia­köz­pon­tot ava­tott. Fo­tó­al­bum.

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök részt vett a Pus­kás Aka­dé­mia Sport-és Kon­fe­ren­cia-köz­pont­já­nak át­adó­ün­nep­sé­gén. Fo­tó­al­bum.

Orbán Viktor: Brüsszel gőzerővel gyártja a betelepítési programokat

Orbán Viktor: Brüsszel gőzerővel gyártja a betelepítési programokat

A mi­nisz­ter­el­nök a Kos­suth rá­di­ó­ban Brüs­szel mig­rá­ciós hor­ror­ja­vas­la­tá­ról is be­szélt.

Terminátor találkozó. Együtt ebédelt Orbán és Schwarzenegger

Terminátor találkozó. Együtt ebédelt Orbán és Schwarzenegger

Terminátor találkozó. Együtt ebédelt Orbán és Schwarzenegger

A Ter­mi­ná­tor-pro­du­cer, Andy Vaj­ná­nál ta­lál­ko­zott Orbán Vik­tor és Ar­nold Schwar­ze­neg­ger, az oszt­rák szár­ma­zású, egy­kori ka­li­for­niai kor­mányzó.

A hét­vé­gén a Ter­mi­ná­tor-pro­du­cer, Andy Vajna há­zá­ban ta­lál­ko­zott Orbán Vik­tor és Ar­nold Schwar­ze­neg­ger, az oszt­rák szár­ma­zású, egy­kori ka­li­for­niai kor­mányzó.

Orbán Viktornak tervei vannak Hosszú Katinkával, mi lehet a háttérben?

Orbán Viktornak tervei vannak Hosszú Katinkával, mi lehet a háttérben?

A kor­mányfő a helyi le­gen­dá­val adott át Pé­csett egy aka­dé­miát.

A kor­mányfő a helyi le­gen­dá­val adott át Pé­csett egy aka­dé­miát. És ez csak a kez­det.

Orbán bejelentette: felkérte Tarlóst,
hogy induljon a főpolgármesterségért

Orbán bejelentette: felkérte Tarlóst, hogy induljon a főpolgármesterségért

Meg­szü­le­tett a nagy dön­tés, meg­volt a be­je­len­tés.

Meg­szü­le­tett a nagy dön­tés, meg­volt a be­je­len­tés. A mi­nisz­ter­el­nök és Tar­lós a Vá­ros­há­zán tár­gyalt.

Tudtad, hogy az orbánizmus szexi? Na és a Halott Pénz hogy jön ide?

Tudtad, hogy az orbánizmus szexi? Na és a Halott Pénz hogy jön ide?

Már ilyen is van a Fa­ce­boo­kon: Az or­bá­niz­mus szexi. Aztán meg Van va­lami a le­ve­gő­ben, Ha­lott pénz­zel és Or­bán­nal.

Gazdaságot érintő radikális lépésről beszélt a miniszterelnök

Gazdaságot érintő radikális lépésről beszélt a miniszterelnök

Orbán Vik­tor a ma­gyar-török üz­leti fó­ru­mon je­len­tette be, hogy mi­lyen vál­to­zá­sok el­in­dí­tá­sára ké­szül a kor­mány.

Gül Baba korának nagyságához kell felnőnünk

Gül Baba korának nagyságához kell felnőnünk

Fe­l­avat­ták Gül Baba tür­bé­jét.

A ma­gyar kor­mányfő Recep Tayyip Er­do­gan török köz­tár­sa­sági elnök tár­sa­sá­gá­ban fel­avatta Gül Baba tür­bé­jét.

A Facebook cenzúrázta ezt az Orbán-képet

A Facebook cenzúrázta ezt az Orbán-képet

Köz­zé­tesszük azt, amit le­til­tot­tak.

Ismét ki­de­rült, hogy a Zuc­ker­berg-média meg­sérti a sza­bad vé­le­mény­nyil­vá­ní­tás de­mok­ra­ti­kus alap­el­vét. Köz­zé­tesszük azt, amit le­til­tot­tak.

Magyar nemzeti érdek, hogy Törökországstabil legyen

Magyar nemzeti érdek, hogy Törökország stabil legyen

Ma­gyar­or­szág biz­ton­sága köz­vet­len össze­füg­gés­ben van Tö­rök­or­szág sta­bi­li­tá­sá­val - je­len­tette ki Orbán Vik­tor.

Ma­gyar­or­szág biz­ton­sága köz­vet­len össze­füg­gés­ben van Tö­rök­or­szág sta­bi­li­tá­sá­val.

Macron és Merkel után Orbán Viktorral is találkozik Recep Tayyip Erdogan

Macron és Merkel után Orbán Viktorral is találkozik Erdogan

A jú­ni­us­ban má­sod­szor is el­nökké vá­lasz­tott Recep Tayyip Er­do­gan be­ik­ta­tása óta ta­lál­ko­zott a világ majd' min­den ve­zető po­li­ti­ku­sá­val.

Jókai Mór idézet jelent meg Orbán Viktor Facebook-oldalán - videó

Jókai Mór idézet jelent meg Orbán Viktor Facebook-oldalán - videó

Egy 1860-ban írt Jókai Mór vers­ből vett idé­zet­tel ve­zette fel a ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök vi­de­ó­ját, ami­ben a kul­túr­harc­ról is be­szél.

Több lesz a nyugdíjprémium, mint tavaly

Több lesz a nyugdíjprémium, mint tavaly

Idén is lesz nyug­díj­pré­mium-kifi­ze­tés, és min­den szá­mí­tás sze­rint na­gyobb lesz, mint leg­utóbb volt.

Idén is lesz nyug­díj­pré­mium-kifi­ze­tés, és min­den szá­mí­tás sze­rint na­gyobb lesz, mint leg­utóbb volt - kö­zölte Orbán Vik­tor.

Na mihez kell gógyi? Önkritikát gyakorolt Orbán Viktor

Na mihez kell gógyi? Önkritikát gyakorolt Orbán Viktor

"Mi akik­ben több volt a sport iránti szen­ve­dély, mint a te­het­ség"- sa­já­tos ön­kri­ti­kát gya­ko­rolt Orbán Vik­tor.

"Mi akik­ben több volt a sport iránti szen­ve­dély, mint a te­het­ség"- sa­já­tos ön­kri­ti­kát gya­ko­rolt Orbán Vik­tor, de aztán a lé­nyegre tért.

Orbán Viktor fogta magát és színpadra lépett a Szigligeti Színházban

Orbán Viktor fogta magát és színpadra lépett a Szigligeti Színházban

Akadt já­ró­kelő aki meg­va­karta a fejét és meg­dör­zsölte a sze­mét. Orbán gya­lo­go­san ér­ke­zett Szol­no­kon a Szig­li­geti Szín­ház­hoz. Test­ő­rök­nek, dísz­kí­sé­ret­nek nem volt se híre, se hamva.

8 napos cukiságbombát robbantott a miniszterelnök

8 napos cukiságbombát robbantott a miniszterelnök

Az el­múlt hét első nap­ján, hét­főn szü­le­tett meg Orbán Vik­tor har­ma­dik uno­kája, Anna Adél. 8 nap után itt az első kép.

Hogy került a miniszterelnök a szolnoki színház színpadára?

Hogy került a miniszterelnök a szolnoki színház színpadára?

Sokan hinni sem akar­ták, hogy Orbán Vik­tor csak úgy, az ut­cá­ról be­sé­tált.

Sokan hinni sem akar­ták azt az in­for­má­ciót, hogy Orbán Vik­tor csak úgy, mond­hatni spon­tán módon az ut­cá­ról vá­rat­la­nul be­sé­tált a szol­noki Szig­li­geti Szín­házba, hogy egy jót be­szél­ges­sen régi is­me­rő­sé­vel Ba­lázs Pé­ter­rel, a te­át­rum igaz­ga­tó­já­val.

Orbán Viktor: A Frontex még soha egyetlen méter határt sem védett meg

Orbán Viktor: A Frontex még soha egyetlen méter határt sem védett meg

Töb­ben va­gyunk mi, akik ezt el­le­nez­zük.

Semmi szük­ség arra, hogy a Fron­tex védje he­lyet­tünk a ma­gyar ha­tárt.

Orbán Viktor a salzburgi EU-csúcson: Ragaszkodunk a határvédelem jogához

Orbán Viktor: Ragaszkodunk a határvédelem jogához

Ma­gyar­or­szág ra­gasz­ko­dik azon jo­gá­hoz, hogy az ő fel­adata meg­vé­deni ha­tá­rait - je­len­tette ki új­ság­írók­nak Orbán Vik­tor szer­dán Salz­burg­ban, az eu­ró­pai uniós állam-, il­letve kor­mány­fők in­for­má­lis ta­lál­ko­zója előtt, a nép­párti mi­nisz­ter­el­nö­kök ta­nács­ko­zá­sára ér­kezve.

Védjük meg Magyarországot, ne engedjünk a zsarolásnak! - videó

Védjük meg Magyarországot, ne engedjünk a zsarolásnak! - videó

A Sar­gen­tini-je­len­tés ha­zug­sá­go­kon ala­pul, és a sza­bá­lyo­kat fel­rúgva sza­vazta meg az Eu­ró­pai Par­la­ment.

Orbán új videót posztolt, már nem a migránsok szétosztása a tét

Orbán új videót posztolt, már nem a migránsok szétosztása a tét

Már más esz­kö­zök­kel pró­bál­nák meg ugyan­azt el­érni.

Vál­toz­nak az idők, már si­ke­rült le­szo­rí­tani a na­pi­rend­ről a mig­rán­sok erő­sza­kolt szét­osz­tá­sá­nak kér­dé­sét. Már más esz­kö­zök­kel pró­bál­nák meg ugyan­azt el­érni. Trük­köz­nek bármi áron.

Orbán Viktor: Megbecsüljük a kapcsolatunkat Oroszországgal

Orbán Viktor: Megbecsüljük a kapcsolatunkat Oroszországgal

Mind­ket­ten a si­ke­re­ink ma­xi­má­lá­sá­ban va­gyunk ér­de­kel­tek.

Mind­ket­ten a si­ke­re­ink ma­xi­má­lá­sá­ban va­gyunk ér­de­kel­tek - mondta Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök ked­den Moszk­vá­ban, a Vl­agyi­mir Pu­tyin orosz el­nök­kel foly­ta­tott tár­gya­lás utáni közös saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón.

Orbán Viktor: Nem adjuk át a "kapukulcsokat"

Orbán Viktor: Nem adjuk át a "kapukulcsokat"

A kor­mányfő nyo­ma­té­ko­sí­totta, hogy a ha­tár­őri­zet jo­gá­ról a ma­gyar kor­mány nem mond le.

A mi­nisz­ter­el­nök par­la­menti fel­szó­la­lá­sá­ban nyo­ma­té­ko­sí­totta, hogy a ha­tár­őri­zet jo­gá­ról a ma­gyar kor­mány nem mond le.

Orbán: nem mondunk le a határőrizet jogáról

Orbán: a határőrizet jogáról nem mondunk le

A par­la­ment­ben mon­dott be­szé­det.

A kor­mányfő a par­la­ment őszi ülés­sza­ká­nak nyi­tó­nap­ján tar­tott be­szé­det.

Orbán Viktor: El akarják venni Magyarországtól a határőrizet jogát

Orbán Viktor:El akarják venni Magyarországtól a határőrizet jogát

A mi­nisz­ter­el­nök a Kos­suth rá­di­ó­ban hang­sú­lyo­san szólt arról, hogy Brüs­szel el akarja venni az ön­álló ha­tár­vé­de­lem jogát.

Csak kevesen ismerik, itt az Orbán-beszéd teljes szövege

Csak kevesen ismerik, itt az Orbán-beszéd teljes szövege

Sok rész­letre még nem ju­tott idő.

Mi­lyen vá­laszt adott a ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök a Sar­gen­tini-je­len­tés vád­ja­ira? Több rész­letre még nem ju­tott elég fi­gye­lem.

A magyarok kényesen érzékenyek a függetlenségükre és a szuverenitásukra

A magyarok kényesen érzékenyek a függetlenségükre és a szuverenitásukra

A ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök a kir­giz ál­lam­fő­vel foly­ta­tott tár­gya­lása után vi­deót tett közzé Fa­ce­book-ol­da­lán.

Az ítéletet már megírták Brüsszelben. Mit gondol Orbán Viktor?

Az ítéletet már megírták Brüsszelben. Mit gondol Orbán Viktor?

Így in­dult el a ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök az Eu­ró­pai Par­la­ment ülé­sére.

Így in­dult el a ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök az Eu­ró­pai Par­la­ment sors­döntő ülé­sére. Az íté­le­tet már meg­ír­ták?

Nagy meglepetés, egy tv-műsor győztese fogadta a vietnami küldöttséget Pesten

Nagy meglepetés, egy tv-műsor győztese fogadta a vietnami küldöttséget Pesten

A Bu­da­pestre ér­ke­zett vi­et­nami kül­dött­sé­get igazi meg­le­pe­tés várta az Or­szág­ház­ban. Hazám! Hazám!

Komoly nagylány lett Orbán Viktor első unokája

Komoly nagylány lett Orbán Viktor első unokája

Régen lát­tunk képet a kis­lány­ról.

Régen lát­tunk képet róla, ha jól em­lék­szünk akkor hús­vét hét­főn a lo­csoló-vi­de­ó­ban ta­lál­koz­tunk utol­jára a kis Aliz­zal.

Megbirkóztak a kirgizek a magyar himnusszal: Orbán Viktor Kirgizisztánban

Megbirkóztak a kirgizek a magyar himnusszal: Orbán Viktor Kirgizisztánban

Külön kis fó­li­á­zott kot­tá­kon kap­ták meg a dal­la­mot.

Külön kis fó­li­á­zott kot­tá­kon kap­ták meg a kir­giz ka­to­na­ze­né­szek a dal­la­mot.

Magyar íjászok is versenyeznek a Nomád Világjátékokon

Magyar íjászok is versenyeznek Kirgizisztánban, a Nomád Világjátékokon

A ma­gya­rok 16 ver­seny­ző­vel áll­nak rajt­hoz, töb­bek kö­zött íjá­szat­ban vagy éppen bot­hú­sá­ban.

A ma­gya­rok 16 ver­seny­ző­vel áll­nak rajt­hoz.

Kenyér és só: így fogadták Orbán Viktort Kirgizisztánban

Kenyér és só: így fogadták Orbán Viktort Kirgizisztánban

Akár­csak a régi ma­gya­rok a ven­dé­ge­ket, ke­nyér­rel és sóval fo­gad­ták Kir­gi­zisz­tán­ban a ma­gyar mi­nisz­ter­el­nö­köt.

Orbán felveszi a kesztyűt, személyesen védi Magyarországot Strasbourgban

Orbán felveszi a kesztyűt, személyesen védi Magyarországot

A mi­nisz­ter­el­nök sze­mé­lye­sen vesz részt szep­tem­ber 11-én az Eu­ró­pai Par­la­ment­ben a Sar­gen­tini-je­len­tés vi­tá­ján.

Kinek a kedvéért lett kórus, sőt dalárda a magyar kormány?

Kinek a kedvéért lett kórus, sőt dalárda a magyar kormány?

Éljen soká, éljen soká! - éne­kelte kar­mes­ter nél­kül is jó rit­mus­ban az összes ma­gyar mi­nisz­ter.

Éljen soká, éljen soká! - éne­kelte kar­mes­ter nél­kül is jó rit­mus­ban az összes ma­gyar mi­nisz­ter.

Orbán és Salvini: olasz-magyar együttműködés a migránskérdésben

Orbán és Salvini: olasz-magyar együttműködés a migránskérdésben

A ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök és az olasz bel­ügy­mi­nisz­ter ta­lál­ko­zója tör­té­nelmi je­len­tő­ségű.

Egymás mellett virágzik Horn Gyula és Orbán Viktor

Egymás mellett virágzik Horn Gyula és Orbán Viktor

En­ged­jék meg, hogy el­ma­gya­ráz­zuk.

Mi­e­lőtt nap­szú­rásra, dé­li­bábra, a hőség okozta za­va­ros kép­zel­gésre gon­dol­ná­nak, en­ged­jék meg, hogy el­ma­gya­ráz­zuk a dol­got.

Újabb részletek az Orbán-Salvini találkozóról - videó

Újabb részletek az Orbán-Salvini találkozóról - videó

A jövő évi uniós vá­lasz­tá­sok je­len­tő­sé­gé­ről is be­szélt a kor­mányfő.

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök vi­deót tett közzé a Fa­ce­book-ol­da­lán a Mat­teo Sal­vi­ni­vel való keddi, mi­lá­nói ta­lál­ko­zó­já­ról. A jövő évi uniós vá­lasz­tá­sok je­len­tő­sé­gé­ről is be­szélt a kor­mányfő.