CÍMKE: 'orbán viktor'

Orbán kemény beszéddel készül. Marad-e a Néppártban?

Orbán kemény beszéddel készül. Marad-e a Néppártban?

Az Eu­ró­pai Nép­párt ma sza­vaz­hat a Fi­desz ki­zá­rá­sá­ról vagy tag­sá­gá­nak fel­füg­gesz­té­sé­ről.

Erre készül a Fidesz a szerdai néppárti közgyűlésen

Erre készül a Fidesz a szerdai néppárti közgyűlésen

A Fi­desz egy erős, ke­resz­tény­de­mok­rata, a be­ván­dor­lást el­uta­sító Eu­ró­pai Nép­pár­tot (EPP) sze­retne.

Orbán Viktor: A haza minden előtt - videó

Orbán Viktor: A haza minden előtt - videó

A haza min­den előtt - cím­mel osz­tott meg ké­pe­ket és vi­deót a kö­zös­ségi ol­da­lán Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök a Mú­ze­um­kert előtti ál­lami ün­nep­ség­ről.

A haza min­den előtt - cím­mel osz­tott meg ké­pe­ket és vi­deót a kö­zös­ségi ol­da­lán Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök.

Orbán Viktor: Keresztény kultúra nélkül nem lesz szabad élet Európában

Orbán Viktor: Keresztény kultúra nélkül nem lesz szabad élet Európában

Azt kí­ván­juk Eu­rópa né­pe­i­nek, hogy hull­jon le sze­mük­ről a há­lyog.

Azt kí­ván­juk Eu­rópa né­pe­i­nek, hogy hull­jon le sze­mük­ről a há­lyog.

Orbán Viktor: Március 15. Ünnepeljünk együtt - videó

Orbán Viktor: Március 15. Ünnepeljünk együtt - videó

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök Ma­te­usz Mo­ra­wi­ecki len­gyel mi­nisz­ter­el­nök­kel buz­dít a már­cius 15-i ren­dez­vé­nyen való rész­vé­telre.

A bevándorlásról szól a Fidesz néppárti tagságáról indított vita

A bevándorlásról szól a Fidesz néppárti tagságáról indított vita

A mig­rá­ci­ó­hoz való vi­szony ha­tá­rozza meg azt, ki ho­gyan vi­szo­nyul az EPP-n belül a Fi­desz tag­sá­gá­hoz .

A mig­rá­ci­ó­hoz való vi­szony ha­tá­rozza meg azt, ki ho­gyan vi­szo­nyul az EPP-n belül a Fi­desz tag­sá­gá­hoz.

Kedden tárgyal egymással Orbán Viktor és Manfred Weber

Kedden tárgyal egymással Orbán Viktor és Manfred Weber

Orbán Vik­tor ked­den fo­gadja Manf­red We­bert, az Eu­ró­pai Nép­párt (EPP) eu­ró­pai par­la­menti frak­ció­ve­ze­tő­jét.

Orbán Viktor gratulált az MSZP-elnök gyermekéhez

Orbán Viktor gratulált az MSZP-elnök gyermekéhez

Szom­ba­ton meg­szü­le­tett Dr. Tóth Ber­ta­lan gyer­meke, a hírt a szo­ci­a­lista po­li­ti­kus Fa­ce­book-ol­da­lán is köz­zé­tette. A mi­nisz­ter­el­nök kom­ment­ben gra­tu­lált.

Stratégiai partnerség, gazdasági és oktatási együttműködés Laosszal

Stratégiai partnerség, gazdasági és oktatási együttműködés Laosszal

A stra­té­giai part­ner­ség szint­jére emel­ték a ma­gyar-la­o­szi kap­cso­la­to­kat.

A stra­té­giai part­ner­ség szint­jére emel­ték a ma­gyar-la­o­szi po­li­ti­kai kap­cso­la­to­kat - kö­zölte Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök hét­főn Bu­da­pes­ten, mi­u­tán meg­be­szé­lést foly­ta­tott Thong­lun Szi­szu­lit la­o­szi kor­mány­fő­vel.

Orbán Viktor: Európa biztonsága ma törékeny lábakon áll

Orbán Viktor: Európa biztonsága ma törékeny lábakon áll

Fel­ér­té­ke­lő­dik a NATO sze­repe, mert Eu­rópa biz­ton­sága ma tö­ré­keny lá­ba­kon áll - mondta a kor­mányfő.

Fel­ér­té­ke­lő­dik a NATO sze­repe, mert Eu­rópa biz­ton­sága ma tö­ré­keny lá­ba­kon áll - mondta a kor­mányfő.

A német olvasók 82 százaléka Orbán Viktort támogatja

A német olvasók 82 százaléka Orbán Viktort támogatja

A kor­mányfő ja­vas­la­tá­ról sza­vaz­tak

A kor­mányfő egy in­ter­jú­ban azt aján­lotta, hogy a mig­rá­ció és a ha­tár­vé­de­lem kér­dé­sei Brüsszel­től ke­rül­je­nek a sc­hen­geni öve­zet bel­ügy­mi­nisz­te­re­i­hez.

Orbán Viktor: A Fidesz elleni támadás célja az Európai Néppárt gyengítése

Orbán Viktor: A Fidesz elleni támadás célja az Európai Néppárt gyengítése

A bal­ol­dal­ról indul a Fi­desz el­leni tá­ma­dás, a va­lódi cél pedig az Eu­ró­pai Nép­párt (EPP) gyen­gí­tése.

Irány Varsó! Lengyelországban tárgyal ma Orbán Viktor

Irány Varsó! Lengyelországban tárgyal ma Orbán Viktor

Irány Varsó cím­mel képet tett ki a kor­mányfő ma a Fa­ce­book-ol­da­lára.

Irány Varsó cím­mel képet tett ki a mi­nisz­ter­el­nök ma reg­gel a Fa­ce­book-ol­da­lára. Orbán Vik­tor Len­gyel­or­szág­ban tár­gyal a vi­seg­rádi or­szá­gok ve­ze­tő­i­vel.

Orbán Viktor: A mai migrációs feszültségek okai erősödni fognak

Orbán Viktor: A mai migrációs feszültségek okai erősödni fognak

A mai mig­rá­ciós fe­szült­sé­gek okai erő­södni fog­nak, a kér­dés, hogy el­szen­ve­dői vagy irá­nyí­tói aka­runk-e lenni ezek­nek a fo­lya­ma­tok­nak.

A mai mig­rá­ciós fe­szült­sé­gek okai erő­södni fog­nak, a kér­dés, hogy el­szen­ve­dői vagy irá­nyí­tói aka­runk-e lenni ezek­nek a fo­lya­ma­tok­nak - mondta Orbán Vik­tor az Eu­ró­pai Unió és az Arab Liga csúcs­ta­lál­ko­zó­ján hét­főn Egyip­tom­ban.

Orbán Viktor az EU-Arab Liga csúcson, képeken a nap eseményei

Orbán Viktor az EU-Arab Liga csúcson, képeken a nap eseményei

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök va­sár­nap dél­után ér­ke­zett meg Egyip­tomba.

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök va­sár­nap dél­után ér­ke­zett meg Egyip­tomba, Sarm-es-Sejkbe.

Így érkezett meg Egyiptomba Orbán Viktor

Így érkezett meg Egyiptomba Orbán Viktor

A mi­nisz­ter­el­nök az Eu­ró­pai Unió és az Arab Liga első al­ka­lom­mal meg­ren­de­zett csúcs­ta­lál­ko­zó­ján vesz részt.

Egyiptomban tárgyal Orbán Viktor, terítéken a migráció

Egyiptomban tárgyal Orbán Viktor, terítéken a migráció

Az EU- Arab Liga csúcs­ta­lál­ko­zón.

Egyip­tomba uta­zott Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök va­sár­nap reg­gel, az Eu­ró­pai Unió és az Arab Liga első al­ka­lom­mal meg­ren­de­zett csúcs­ta­lál­ko­zó­jára.

Orbán Viktor: Az embereknek joguk van tudni, mire készül Brüsszel

Orbán Viktor: Az embereknek joguk van tudni, mire készül Brüsszel

Az eu­ró­pai par­la­menti (EP) vá­lasz­tás tétje a be­ván­dor­lás, az em­be­rek­nek pedig joguk van tudni, mire ké­szül Brüs­szel.

Orbán Viktor munkavacsorán fogadta az amerikai külügyminisztert

Orbán Viktor munkavacsorán fogadta az amerikai külügyminisztert

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök hi­va­ta­lá­ban, a Kar­me­lita ko­los­tor­ban fo­gadta Mike Pom­peo ame­ri­kai kül­ügy­mi­nisz­tert.

Netanjahu feleségével is találkozott Orbán Viktor, itt a videó

Netanjahu feleségével is találkozott Orbán Viktor, itt a videó

A je­ru­zsá­lemi lá­to­ga­tás sűrű prog­ram­ját is vissza­tük­rözi a Fa­ce­bookra ki­ke­rült videó.

A je­ru­zsá­lemi lá­to­ga­tás sűrű prog­ram­ját is vissza­tük­rözi a Fa­ce­bookra ki­ke­rült videó.

Orbán Viktor máris tárgyalt Jeruzsálemben!

Orbán Viktor máris tárgyalt Jeruzsálemben!

A RIPOST úgy ér­te­sült, hogy...

A RIPOST úgy ér­te­sült, hogy Je­ru­zsá­lembe ér­ke­zése után a ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök máris po­li­ti­kai tár­gya­lá­sokba kez­dett.

Erről beszélt Orbán Viktor a kihelyezett frakcióülésen

Itt vannak a részletek Orbán Viktor kihelyezett frakcióülésen elmondott beszédéből

A csa­lád­vé­delmi ak­ció­terv rész­le­tei.

Ez lesz a kö­vet­kező hetek leg­fon­to­sabb fel­adata.

Új részletek a kormány családtámogatási tervéből - téged érinteni fog?

Új részletek a családtámogatási tervből - téged érinteni fog?

Csa­lá­dok száz­ez­rei szá­mol­gat­nak... A Ri­post össze­gyűj­tötte a rész­le­te­ket!

Csa­lá­dok száz­ez­rei szá­mol­gat­nak most: vajon mi­lyen tá­mo­ga­tá­so­kat ve­het­nek igénybe?

Orbán Viktor szerint erre lesz szükség a jövőben

Orbán Viktor szerint erre lesz szükség a jövőben

Orbán Viktor szerint erre lesz szükség a jövőben

Sok ilyen vál­la­latra lesz szük­sé­günk a jö­vő­ben, bátor és vál­lal­ko­zó­szel­lemű cé­gekre - fo­gal­ma­zott.

Sok ilyen vál­la­latra lesz szük­sé­günk a jö­vő­ben, bátor és vál­lal­ko­zó­szel­lemű cé­gekre - fo­gal­ma­zott a mi­nisz­ter­el­nök.

Kétharmados többség a családpolitikai akcióterv mellett, itt a friss felmérés

Kétharmados többség a családpolitikai akcióterv mellett

Az Orbán Vik­tor va­sár­napi év­ér­té­ke­lő­jén be­je­len­tett csa­lád­po­li­ti­kai ak­ció­terv mel­lett már most két­har­ma­dos több­ség áll.

7 pontos családvédelmi akcióterv - videón a részletek

7 pontos családvédelmi akcióterv - videón a részletek

Hét­pon­tos csa­lád­vé­delmi ak­ció­ter­vet je­len­tett be Ma­gyar­or­szág mi­nisz­ter­el­nöke.

Ma kiderülnek a hétpontos családvédelmi akcióterv részletei

Mindjárt kiderülnek a hétpontos családvédelmi akcióterv részletei

Novák Ka­ta­lin saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ját élő­ben néz­het­jük a Fa­ce­boo­kon.

Novák Ka­ta­lin ál­lam­tit­kár nem­so­kára saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón is­mer­teti a hét­pon­tos csa­lád­vé­delmi ak­ció­terv rész­le­teit, amit élő­ben is köz­ve­tí­te­nek a fa­ce­boo­kon.

Teljesítményünk alapján mi vagyunk Európa magállamai

Teljesítményünk alapján mi vagyunk Európa magállamai

A mi­nisz­ter­el­nök vi­deót tett ki kö­zös­ségi ol­da­lára a V4-or­szá­gok ve­ze­tői és Ang­ela Mer­kel po­zso­nyi ta­lál­ko­zó­já­ról.

A mi­nisz­ter­el­nök vi­deót tett ki kö­zös­ségi ol­da­lára a V4-or­szá­gok ve­ze­tői és Ang­ela Mer­kel ta­lál­ko­zó­já­ról.

Orbán Viktor is búcsúzott Andy Vajnától

Orbán Viktor is búcsúzott Andy Vajnától

Rész­vé­tet nyil­vá­ní­tott a kor­mányfő.

A mi­nisz­ter­el­nök is rész­vé­tét nyil­vá­ní­totta Andy Vajna el­hunyta miatt. Orbán Vik­tor hi­va­ta­los Fa­ce­book-ol­da­lán bú­csú­zott.

Európában kerüljenek többségbe a bevándorlásellenes erők

Orbán Viktor: Európában kerüljenek többségbe a bevándorlásellenes erők

A mi­nisz­ter­el­nök sze­rint sors­döntő lehet a má­jusi eu­ró­pai par­la­menti (EP-) vá­lasz­tás.

Erről egyeztetett Orbán Viktor

Erről egyeztetett Orbán Viktor

Pablo Ca­sado, a spa­nyol Nép­párt el­nöke csü­tör­tök dél­után te­le­fo­non meg­be­szé­lést kez­de­mé­nye­zett Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök­kel, a Fi­desz el­nö­ké­vel.

Pablo Ca­sado, a spa­nyol Nép­párt el­nöke csü­tör­tök dél­után te­le­fo­non meg­be­szé­lést kez­de­mé­nye­zett Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök­kel, a Fi­desz el­nö­ké­vel - tá­jé­koz­tatta Ha­vasi Ber­ta­lan, a mi­nisz­ter­el­nök saj­tó­fő­nöke az MTI-t.

Orbán: a migráció mélységében alakítja át a teljes európai politikát

Orbán: a migráció mélységében alakítja át a teljes európai politikát

A mig­rá­ció az eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tás fő kér­dése lesz.

A mig­rá­ció nem egy­sze­rűen az eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tás fő kér­dése lesz, egy olyan té­má­ról van szó ugyanis, amely mély­sé­gé­ben ala­kítja át a tel­jes eu­ró­pai po­li­ti­kát - mondta Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök csü­tör­tö­kön Bu­da­pes­ten, saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón.

Sok ezren nézik a kormányinfót

Sok ezren nézik a kormányinfót

Orbán Vik­tor Fa­ce­book-ol­da­lán ren­ge­te­gen nézik élő­ben a mai kor­mány­in­fót. Sokan kí­ván­csiak a mi­nisz­ter­el­nök vá­la­sza­ira.

Orbán Vik­tor Fa­ce­book-ol­da­lán ren­ge­te­gen nézik élő­ben a mai kor­mány­in­fót. Sokan kí­ván­csiak a mi­nisz­ter­el­nök vá­la­sza­ira.

Orbán: Magyarország jobban teljesít

Orbán: Magyarország jobban teljesít

A bruttó hazai ter­mék (GDP) ta­va­lyi nö­ve­ke­dése 4,6 szá­za­lék lehet.

A bruttó hazai ter­mék (GDP) ta­va­lyi nö­ve­ke­dése 4,6 szá­za­lék lehet, az ál­lam­adós­ság a GDP 71 szá­za­lé­kára csök­kent 2018 vé­gére, a ta­va­lyi hiány pedig 2 szá­za­lé­kon meg­állt.

Facebookon, élőben is közvetítik Orbán Viktor mai sajtótájékoztatóját

Facebookon, élőben is közvetítik Orbán Viktor mai sajtótájékoztatóját

A mi­nisz­ter­el­nök ma reg­gel tette ezt közzé, ugyan­csak a Fa­ce­boo­kon. "Gu­lyás he­lyett ma velem kell be­ér­ne­tek!"

Ez meglepő: Orbán Viktor csak kölcsönbe kapta az új irodát a Várban

Ez meglepő: Orbán Viktor csak kölcsönbe kapta az új irodát a Várban

Ez meglepő: Orbán Viktor csak kölcsönbe kapta az új irodát a Várban

Mert hogy az egy­ház­jogi szem­pont­ból a ma napig a kár­me­lita rendé. Videó a meg­ható szer­tar­tás­ról, a köl­csön­adás­ról.

Orbán Viktor Brazíliában: szintet léptek a magyar-brazil kapcsolatok

Orbán Viktor Brazíliában: szintet léptek a magyar-brazil kapcsolatok

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök bra­zí­liai lá­to­ga­tása ke­re­té­ben meg­be­szé­lést foly­ta­tott Jair Bol­so­naro ál­lam­fő­vel.

Különös felirat Orbán Viktor ajtaja felett

Különös felirat Orbán Viktor
ajtaja felett

Kez­dő­be­tűk? Római és ma hasz­nált szá­mok? Több­féle ér­tel­me­zése is lehet a ti­tok­za­tos fel­irat­nak, amit nem akárki ké­szí­tett.

Kez­dő­be­tűk? Római és ma hasz­nált szá­mok? Több­féle ér­tel­me­zése is lehet a ti­tok­za­tos fel­irat­nak, amit nem akárki ké­szí­tett.

Exkluzív részletek: Egy hétig ünnepel a 80 éves Korda György

Exkluzív részletek: Egy hétig ünnepel a 80 éves Korda György

Orbán Vik­tor is fel­kö­szön­tötte.

A le­gen­dás tánc­dal­éne­kes­nek könny szö­kött a sze­mébe, ami­kor meg­kapta Orbán Vik­tor kö­szön­tő­le­ve­lét.

Orbán Viktor brazíliai videója mindent visz: Rend és haladás

Orbán Viktor brazíliai videója mindent visz: Rend és haladás

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök kö­zös­ségi ol­da­lán egy videó je­lent meg a bra­zí­liai mun­ka­lá­to­ga­tá­sá­ról.

Orbán Viktor részt vett a brazil elnök beiktatási ünnepségén

Orbán Viktor részt vett a brazil elnök beiktatási ünnepségén

Le­tette a hi­va­tali esküt ked­den a par­la­ment­ben Jair Bol­so­naro, Bra­zí­lia jobb­ol­dali el­nöke.

Le­tette a hi­va­tali esküt ked­den a par­la­ment­ben Jair Bol­so­naro, Bra­zí­lia jobb­ol­dali el­nöke.

Orbán Viktor Brazíliából kívánt boldog új évet

Orbán Viktor Brazíliából kívánt boldog új évet

A ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök ja­nuár el­se­jén Jair Bol­so­naro meg­vá­lasz­tott bra­zil elnök be­ik­ta­tá­sán vesz részt.

A ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök ja­nuár el­se­jén Jair Bol­so­naro meg­vá­lasz­tott bra­zil elnök be­ik­ta­tá­sán vesz részt.

Magyarország meg akarja nyerni
a XXI. századot

Magyarország meg akarja nyerni a XXI. századot

A mi­nisz­ter­el­nök ka­rá­cso­nyi in­ter­júja.

A mi­nisz­ter­el­nök ka­rá­cso­nyi in­ter­jút adott a Ma­gyar Idők­nek.

Orbán Viktor: Európa csak akkor lehet sikeres, ha európai marad

Orbán Viktor: Európa csak akkor lehet sikeres, ha európai marad

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök egy oszt­rák hír­ol­dal­nak adott in­ter­jú­já­ban szólt erről.

Orbán Viktor is részt vesz a brazil elnök beiktatási ünnepségén

Orbán Viktor is részt vesz a brazil elnök beiktatási ünnepségén

A mi­nisz­ter­el­nök is ott lesz a bra­zil elnök újévi be­ik­ta­tá­sán.

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök is ott lesz a bra­zil elnök újévi be­ik­ta­tá­sán. A latin-ame­ri­kai fő­vá­ros­ban szi­gorú biz­ton­sági in­téz­ke­dé­se­ket ren­del­tek el az ün­nep­ség miatt.

Orbán Viktor: Senki nem alkalmazhat erőszakot

Orbán Viktor: Senki nem alkalmazhat erőszakot

A po­li­ti­kai vé­le­mény­nyil­vá­ní­tást és a van­da­liz­must el kell vá­lasz­tani egy­más­tól - je­len­tette ki a mi­nisz­ter­el­nök.

A po­li­ti­kai vé­le­mény­nyil­vá­ní­tást és a van­da­liz­must el kell vá­lasz­tani egy­más­tól - je­len­tette ki a mi­nisz­ter­el­nök a Kos­suth Rá­di­ó­ban.

Orbán Viktor a magyar álláspont megerősítését várja Bécsben

Orbán Viktor a magyar álláspont megerősítését várja Bécsben

Jó esély van a ma­gyar stra­té­giai irány­vo­nal meg­erő­sí­té­sére - mondta a mi­nisz­ter­el­nök az EU-Af­rika Fórum előtt .

Orbán Viktor: a kormány a munkások oldalán áll

Orbán Viktor: a kormány a munkások oldalán áll

A kor­mányfő az atv-nek nyi­lat­ko­zott.

A mun­ka­idő-be­osz­tás ön­kén­tes meg­vál­toz­ta­tá­sá­ról szóló tör­vény a mun­ká­sok ér­de­két szol­gálja - je­len­tette ki a mi­nisz­ter­el­nök az Or­szág­ház­ban.

Orbán Viktor: Senkit nem lehet túlmunkára kényszeríteni, aki mást állít, az hazudik

Orbán Viktor: Senkit nem lehet túlmunkára kényszeríteni, aki mást állít, az hazudik

A munka tör­vény­könyve mó­do­sí­tá­sá­ról is be­szélt a mi­nisz­ter­el­nök.

A munka tör­vény­könyve mó­do­sí­tá­sá­nak hát­te­ré­ről is be­szélt a ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök a Kos­suth rá­di­ó­ban.

Orbán Viktor: Antall József visszautasította Soros  országkifosztó javaslatát

Orbán Viktor: Antall József visszautasította Soros országkifosztó javaslatát

Orbán Viktor: Antall József visszautasította Soros György országkifosztó javaslatát

Hu­szonöt éve hunyt el a rend­szer­vál­tás utáni kor­mány első ve­ze­tője.

A rend­szer­vál­tás utáni kor­mány első, sza­ba­don vá­lasz­tott ve­ze­tője két és fél év­ti­zed­del ez­előtt hunyt el. Reá em­lé­kez­tek a Par­la­ment­ben. Az em­lék­ülé­sen Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök mél­tatta An­tall Jó­zsef mun­ká­ját.

Angyal strázsál Orbán második adventi gyertyája mellett

Angyal strázsál Orbán második adventi gyertyája mellett

A mi­nisz­ter­el­nök nem­csak oda­haza, de az iro­dá­já­ban, a Par­la­ment­ben is meg­gyúj­totta a má­so­dik ad­venti gyer­tyát.

A mi­nisz­ter­el­nök nem­csak oda­haza, de a Par­la­ment­ben is meg­gyúj­totta a má­so­dik ad­venti gyer­tyát.

Orbán Viktor Zágrábban: "A tüskét ki kell húzni a köröm alól"

Orbán Viktor Zágrábban: "A tüskét ki kell húzni a köröm alól"

A ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök hi­va­ta­los lá­to­ga­tása során meg­be­szé­lést foly­ta­tott And­rej Plen­ko­vic hor­vát kor­mány­fő­vel.

Orbán Viktor: Szomorú vasárnap, pénzben is mérhető veszteség - videó

Orbán Viktor: Szomorú vasárnap, pénzben is mérhető veszteség - videó

Az Egye­sült Ki­rály­ság ki­lé­pése, va­lódi Black Sun­day, szo­morú nap az Eu­ró­pai Uni­ó­nak.

Marozsán Erika tűnt fel Orbán Viktor Facebook-oldalán

Marozsán Erika tűnt fel Orbán Viktor Facebook-oldalán

Alá­ír­ják a Bre­xit le­zá­rá­sát.

A ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök alig­ha­nem a mai rend­kí­vüli EU-csúcs prog­ram­ját kom­men­tálta a híres film da­lá­val. Ma írják az unió állam- és kor­mány­fői a Bre­xit le­zá­rá­sá­ról szóló nyi­lat­ko­za­tot.

Miért repült váratlanul Milánóba Orbán Viktor?

Miért repült váratlanul
Milánóba
Orbán Viktor?

Csa­ládja egy ré­szét is ma­gá­val vitte.

Csa­ládja egy ré­szét is ma­gá­val vitte. Mit nem le­he­tett ki­hagyni?

Orbán Viktor: Tesznek egy utolsó kísérletet a bevándorláspárti erők

Orbán Viktor: Tesznek egy utolsó kísérletet a bevándorláspárti erők

A man­dá­tu­mu­kat ha­ma­ro­san el­ve­szítő po­li­ti­ku­sok a szí­vük­nek ked­ves ügye­ket még le akar­ják zárni.

A "ka­pu­zá­rás előtti pá­nik­kal" ro­kon­ter­mé­szetű je­len­ség.

Orbán Viktor: Közép-Európa ma az Unió gazdasági motorja - videó

Orbán Viktor: Közép-Európa ma az Unió gazdasági motorja - videó

A kö­vet­kező évek során Közép-Eu­rópa és benne az egész Kár­pát-me­dence lesz az eu­ró­pai gaz­da­sági nö­ve­ke­dés mo­torja - mondta Orbán Vik­tor

A kö­vet­kező évek során Közép-Eu­rópa és benne az egész Kár­pát-me­dence lesz az eu­ró­pai gaz­da­sági nö­ve­ke­dés mo­torja - mondta Orbán Vik­tor a Ma­gyar Ál­landó Ér­te­kez­let (MÁÉRT) XVII. ülé­sén.

A száz év magyar magány véget ért

A száz év magyar magány véget ért

Új cé­lo­kat fo­gal­ma­zott meg a mi­nisz­ter­el­nök a Ma­gyar Di­asz­póra Ta­nács VIII. ple­ná­ris ülé­sén. 2030-ig Ma­gyar­or­szág tar­toz­zon az Eu­ró­pai Unió öt leg­jobb or­szága közé.

Új cé­lo­kat fo­gal­ma­zott meg a mi­nisz­ter­el­nök a Ma­gyar Di­asz­póra Ta­nács VIII. ple­ná­ris ülé­sén. 2030-ig Ma­gyar­or­szág tar­toz­zon az Eu­ró­pai Unió öt leg­jobb or­szága közé.

Orbán Viktort ma reggel 8 óra 2 perckor lekapta egy lesifotós

Orbán Viktort ma reggel 8 óra 2 perckor lekapta egy lesifotós

A ké­ret­len fotós ész­re­vette a dol­go­zó­szo­bája aj­ta­ján ki­lépő mi­nisz­ter­el­nö­köt a Par­la­ment er­ké­lyén.

A ké­ret­len fotós ész­re­vette a dol­go­zó­szo­bája aj­ta­ján ki­lépő mi­nisz­ter­el­nö­köt a Par­la­ment er­ké­lyén.

Orbán kemény szavakat használt Helsinkiben,elég már Marxból, Castroból

Orbán kemény szavakat használt Helsinkiben,elég már Marxból, Castroból

A nem­ze­tek nél­kül Eu­rópa el­vesz­tené iden­ti­tá­sát, el­vesz­tené lelki és kul­tu­rá­lis ar­cu­la­tát.

Így rohant Juncker a VIP-büfébe piálni, Orbán hiába figyelmeztette

Így rohant Juncker a VIP-büfébe piálni, Orbán hiába figyelmeztette

Be­szé­des módon ke­reste a bü­fébe ve­zető ajtót az Eu­ró­pai Bi­zott­ság "isi­á­szos" el­nöke.

Sikerrecept Orbántól: Jobb az emberekkel együtt kormányozni, mint ellenük

Sikerrecept Orbántól: Jobb az emberekkel együtt kormányozni, mint ellenük

A még erő­sebb csa­lád­po­li­ti­ká­ról is be­szélt a kor­mányfő a rá­di­ó­ban.

A még erő­sebb csa­lád­po­li­ti­ká­ról is be­szélt a mi­nisz­ter­el­nök a Kos­suth rá­di­ó­ban.

Orbán Viktor támogatta a megint csak szédelgő Junckert: FOTÓ

Orbán Viktor támogatta a megint csak szédelgő Junckert: FOTÓ

De mit mu­ta­tott neki? Csak nem egy STOP SOROS pla­ká­tot?

De mit mu­ta­tott neki? Csak nem egy STOP SOROS pla­ká­tot?

Szintet léptek a magyar-kínai kapcsolatok

Szintet léptek a magyar-kínai kapcsolatok

Ki­tün­te­tett fi­gyel­met kap ha­zánk.

Ki­tün­te­tett fi­gyel­met kap Kí­ná­ban Ma­gyar­or­szág, hi­szen ha­zánk az egyik dísz­ven­dége a Kínai Ex­pó­nak.

A kínai elnökkel is találkozik Orbán Viktor Sanghajban - videó

A kínai elnökkel találkozik Orbán Viktor Sanghajban - videó

A mi­nisz­ter­el­nök Kí­nába uta­zott a no­vem­ber 5-én Sang­haj­ban meg­nyíló Kínai Nem­zet­közi Im­port Expo ese­mé­nye­ire.

Orbán Viktor Kínából utazott Helsinkibe, a néppárti konferenciára

Orbán Viktor Kínából utazott Helsinkibe, a néppárti konferenciára

Az Eu­ró­pai Nép­párt eu­ró­pai bi­zott­sági el­nök­je­lölt­jé­ről dön­te­nek.

Sang­haj­ból Finn­or­szág fő­vá­ro­sába, Hel­sin­kibe ér­ke­zett Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök, ahol az Eu­ró­pai Nép­párt (EPP) két­na­pos kong­resszu­sán vesz részt. Az Eu­ró­pai Nép­párt eu­ró­pai bi­zott­sági el­nök­je­lölt­jé­ről dön­te­nek.

Orbán Viktor: Dicsőség Tisza Istvánnak - videó

Orbán Viktor: Dicsőség Tisza Istvánnak - videó

Meg kell be­csülni, hogy Ma­gyar­or­szág­nak ma van szu­ve­re­ni­tása, saját útja, erős gaz­da­sága.

Meg kell be­csülni, hogy Ma­gyar­or­szág­nak ma van szu­ve­re­ni­tása, saját útja, erős gaz­da­sága, ha­tá­ro­kon át­ívelő nem­zeti össze­tar­to­zása, és van­nak erős szö­vet­sé­ge­sei - je­len­tette ki Orbán Vik­tor Bu­da­pes­ten, gróf Tisza Ist­ván Kos­suth Lajos téri em­lék­mű­vé­nél,.

Mit keresett Felcsúton a Nemzetközi Olimpia Bizottság elnöke?

Mit keresett Felcsúton a Nemzetközi Olimpia Bizottság elnöke?

Nem. Egye­lőre nem lesz olim­pia Fel­cs­úton, még mi­előtt el­len­zéki po­li­ti­ku­sok si­kí­tó­frászt kap­ná­nak. Más­ról van szó.

Nem. Egye­lőre nem lesz olim­pia Fel­cs­úton, még mi­előtt el­len­zéki po­li­ti­ku­sok si­kí­tó­frászt kap­ná­nak.

Európa erejét csakis a nemzetállamok adhatják - mondta Orbán Viktor

Európa erejét csakis a nemzetállamok adhatják - mondta Orbán Viktor

A ma­gyar­ság még a bu­kott sza­bad­ság­har­co­kat is a maga ja­vára for­dí­tani- kezdte ün­nepi be­szé­dét a mi­nisz­ter­el­nök.

Rejtő Jenő és Orbán Viktor közösen lettek a rinocérosz keresztszülei

Rejtő Jenő és Orbán Viktor közösen lettek a rinocérosz keresztszülei

Le­zá­rult a sza­va­zás, sok ezren száll­tak be a ri­no­cé­rosz-já­tékba. El­söprő több­ség­gel a Csü­lök név győ­zött, Rejtő után sza­ba­don.

Hajdú Péter is beszállt az Orbán-féle rinocérosz ralliba

Hajdú Péter is beszállt az Orbán-féle rinocérosz ralliba

El­ké­pesztő őrü­let vette kez­de­tét.

Mi is le­gyen a neve a nyír­egy­házi ál­lat­kert új­szü­lött ri­nó­já­nak, amit Orbán Vik­tor fo­gott és nemes egy­ked­vű­ség­gel örök­be­fo­ga­dott.

Találkozott Nanushka és Orbán Viktor.
De hogyan?

Találkozott Nanushka és Orbán Viktor.
De hogyan?

Az egyik fon­tos szak­mai ki­tün­te­tést ve­hette át, még­hozzá a mi­nisz­ter­el­nök­től az egyre szé­le­sebb kör­ben si­ke­re­ket arató di­vat­ter­vező.

Miért éppen egy rinocéroszt fogadott örökbe Orbán Viktor?

Miért éppen egy rinocéroszt fogadott örökbe Orbán Viktor?

És még ő a ke­reszt­apja is! Szo­kat­lan fel­hí­vást tett közzé Fa­ce­book-ol­da­lán a mi­nisz­ter­el­nök.

És még ő a ke­reszt­apja is! Szo­kat­lan fel­hí­vást tett közzé Fa­ce­book-ol­da­lán a mi­nisz­ter­el­nök.

Na ne már, Orbán Viktor rinocéroszképet posztolt

Na ne már, Orbán Viktor rinocéroszképet posztolt

Na ilyen se volt még. Orbán egy nyír­egy­házi ri­no­cé­rosz fo­tó­ját rakta ki a Fa­ce­bookra. Mi van?

Orbán Viktor kijött a brüsszeli tárgyalóteremből. Mi sikerült?

Orbán Viktor kijött a brüsszeli tárgyalóteremből. Mi sikerült?

Egész nap a be­ván­dor­lás kér­dés­ről tár­gyal­tak az Eu­ró­pai Unió mi­nisz­ter­el­nö­kei. A fron­tok meg­me­re­ved­tek.

Orbán Viktor maga ment ki a reptérre. Útközben ezt mondta

Orbán Viktor maga ment ki a reptérre. Útközben ezt mondta. Videó

Brüsszelbe in­dult ma dél­előtt a ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök. Ki és ho­gyan védje meg az eu­ró­pai ha­tá­ro­kat? .

Brüsszelbe in­dult ma dél­előtt a ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök.Ki és ho­gyan védje meg az eu­ró­pai ha­tá­ro­kat?

Terminátor találkozó. Együtt ebédelt Orbán és Schwarzenegger

Terminátor találkozó. Együtt ebédelt Orbán és Schwarzenegger

Terminátor találkozó. Együtt ebédelt Orbán és Schwarzenegger

Andy Vajna há­zá­ban ta­lál­ko­zott Orbán Vik­tor és Ar­nold Schwar­ze­neg­ger, egy­kori ka­li­for­niai kor­mányzó.

A hét­vé­gén a Ter­mi­ná­tor-pro­du­cer, Andy Vaj­ná­nál ta­lál­ko­zott Orbán Vik­tor és Ar­nold Schwar­ze­neg­ger.

Orbán Viktor: Brüsszel gőzerővel gyártja a betelepítési programokat

Orbán Viktor: Brüsszel gőzerővel gyártja a betelepítési programokat

A mi­nisz­ter­el­nök a Kos­suth rá­di­ó­ban Brüs­szel mig­rá­ciós hor­ror­ja­vas­la­tá­ról is be­szélt.

Orbán Viktornak tervei vannak Hosszú Katinkával, mi lehet a háttérben?

Orbán Viktornak tervei vannak Hosszú Katinkával, mi lehet a háttérben?

A kor­mányfő a helyi le­gen­dá­val adott át Pé­csett egy aka­dé­miát. És ez csak a kez­det.

Orbán Viktor a felcsúti ünnepségen

Orbán Viktor a felcsúti ünnepségen

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök részt vett a Pus­kás Aka­dé­mia Sport-és Kon­fe­ren­cia-köz­pont­já­nak át­adó­ün­nep­sé­gén. Fo­tó­al­bum.

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök részt vett a Pus­kás Aka­dé­mia Sport-és Kon­fe­ren­cia-köz­pont­já­nak át­adó­ün­nep­sé­gén. Fo­tó­al­bum.

Orbán bejelentette: felkérte Tarlóst,
hogy induljon a főpolgármesterségért

Orbán bejelentette: felkérte Tarlóst, hogy induljon a főpolgármesterségért

Meg­szü­le­tett a nagy dön­tés, meg­volt a be­je­len­tés.

Meg­szü­le­tett a nagy dön­tés, meg­volt a be­je­len­tés. A mi­nisz­ter­el­nök és Tar­lós a Vá­ros­há­zán tár­gyalt.

Gazdaságot érintő radikális lépésről beszélt a miniszterelnök

Gazdaságot érintő radikális lépésről beszélt a miniszterelnök

Orbán Vik­tor a ma­gyar-török üz­leti fó­ru­mon je­len­tette be, hogy mi­lyen vál­to­zá­sok el­in­dí­tá­sára ké­szül a kor­mány.

Gül Baba korának nagyságához kell felnőnünk

Gül Baba korának nagyságához kell felnőnünk

Fe­l­avat­ták Gül Baba tür­bé­jét.

A ma­gyar kor­mányfő Recep Tayyip Er­do­gan török köz­tár­sa­sági elnök tár­sa­sá­gá­ban fel­avatta Gül Baba tür­bé­jét.

Tudtad, hogy az orbánizmus szexi?
Na és a Halott Pénz hogy jön ide?

Tudtad, hogy az orbánizmus szexi? Na és a Halott Pénz hogy jön ide?

Már ilyen is van a Fa­ce­boo­kon: Az or­bá­niz­mus szexi.

Már ilyen is van a Fa­ce­boo­kon: Az or­bá­niz­mus szexi. Aztán meg Van va­lami a le­ve­gő­ben, Ha­lott pénz­zel és Or­bán­nal. Na ezt most ho­gyan?