CÍMKE: 'orbán viktor'

Orbán Viktor nem kért a parmezános körtefagylaltból

Orbán Viktor nem kért a parmezános körtefagylaltból

Hogy Ma­gyar­or­szág mi­nisz­ter­el­nöke sze­reti-e a fagy­lal­tot, nos ezt nem tud­hat­tuk.

Az EU-csúcsra Brüsszelbe utazott Orbán Viktor

Az EU-csúcsra Brüsszelbe utazott Orbán Viktor

A mi­nisz­ter­el­nök csü­tör­tö­kön és pén­te­ken részt vesz az Eu­ró­pai Ta­nács mun­ka­ülé­sein.

Baboskendő a miniszterelnökségen és még nótáztak is

Baboskendő a miniszterelnökségen és még nótáztak is

A Nagy Fe­ró­nak szóló meg­hí­vóba külön be­le­ír­ták: Meg­je­le­nés babos ken­dő­ben!

A Nagy Fe­ró­nak szóló meg­hí­vóba külön be­le­ír­ták: Meg­je­le­nés babos ken­dő­ben! Se­bes­tyén Márta nó­tá­zott is a mi­nisz­ter­el­nök­sé­gen.

Orbán Viktor a Jobbik és a Gyurcsány-párti képviselőt is leoltotta

Orbán Viktor a Jobbik és a Gyurcsány-párti képviselőt is leoltotta

Több kép­vi­se­lői kér­désre is vá­la­szolt Orbán Vik­tor az Or­szág­gyű­lés­ben az azon­nali kér­dé­sek órá­já­ban.

Több kép­vi­se­lői kér­désre is vá­la­szolt Orbán Vik­tor az Or­szág­gyű­lés­ben.

Orbán Viktor a 301-es parcellában emlékezett 1956 mártírjairól - fotók

Orbán Viktor a 301-es parcellában emlékezett 1956 mártírjairól - fotók

A mi­nisz­ter­el­nök és fe­le­sége fehér ró­zsá­kat he­lye­zett Nagy Imre sír­jára.

A mi­nisz­ter­el­nök és fe­le­sége fehér ró­zsá­kat he­lye­zett a ki­vég­zett Nagy Imre mi­nisz­ter­el­nök sír­jára.

Orbán Viktor: Bátran kihúzhatjuk magunkat, megmaradtunk!

Orbán Viktor: Bátran kihúzhatjuk magunkat, megmaradtunk!

Ki­lenc­ven­ki­lenc évvel Tri­a­non után "mi, ma­gya­rok bát­ran ki­húz­hat­juk ma­gun­kat: meg­ma­rad­tunk!"

Orbán Viktor: Tiszteletet parancsoló győzelmet arattunk

Orbán Viktor: Tiszteletet parancsoló győzelmet arattunk

Egye­dül­álló tá­mo­ga­tott­sá­got és erős fel­ha­tal­ma­zást ka­pott a Fi­desz-KDNP az eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tá­son.

Az 52,5 szá­za­lé­kos ered­mény Eu­ró­pá­ban példa nél­küli - hang­sú­lyozta Orbán Vik­tor.

Orbán Viktor: Arra kérek mindenkit, tolja meg, nyomja meg!

Orbán: Arra kérek mindenkit, tolja meg, nyomja meg!

"Az esé­lyek jól néz­nek ki" - mondta a mi­nisz­ter­el­nök a kora dél­után posz­tolt vi­de­ó­já­ban, mely­ben min­den tá­mo­ga­tó­ját sza­va­zásra buz­dí­tott.

Orbán Viktor egy szóval üzent a szavazóknak

Orbán Viktor egy szóval üzent a szavazóknak

Tör­té­nelmi győ­zel­met ara­tott a Fi­desz, így re­a­gált a mi­nisz­ter­el­nök.

Tör­té­nelmi győ­zel­met ara­tott a Fi­desz, így re­a­gált a mi­nisz­ter­el­nök.

Orbán Viktor reméli, a bevándorlást ellenzők egész Európában megerősödnek

Orbán Viktor reméli, a bevándorlást ellenzők egész Európában megerősödnek

A bel­po­li­ti­ká­ban is meg­ha­tá­rozó lesz a vá­lasz­tás.

A bel­po­li­ti­ká­ban is meg­ha­tá­rozó lesz a vá­lasz­tás.

Egy keresztelőn is járt ma Orbán Viktor

Egy keresztelőn is járt ma Orbán Viktor

Újabb fény­kép ke­rült fel Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök kö­zös­ségi ol­da­lára.

Újabb fény­kép ke­rült fel Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök kö­zös­ségi ol­da­lára. Azon­ban ez­út­tal nem egy kam­pány­ese­mé­nyen járt a kor­mányfő, hanem har­ma­dik uno­kája, Anna Adél ke­resz­te­lő­jén.

Valaki visszakérdezett Orbánnak, már megint maga hív?

Valaki visszakérdezett Orbánnak, már megint maga hív?

A mi­nisz­ter­el­nök maga posz­tolta ki.

A mi­nisz­ter­el­nök maga posz­tolta ki ezt ne­vetve az Ins­tag­ra­mon.

Orbán Viktor: Én már szavaztam. Szavazzon Ön is - videó

Orbán Viktor: Én már szavaztam. Szavazzon Ön is - videó

A kor­mányfő fe­le­sé­gé­vel ér­ke­zett meg a a Zug­li­geti Ál­ta­lá­nos Is­ko­lába.

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök már sza­va­zott a 2019-es eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tá­sok alatt. A kor­mányfő fe­le­sé­gé­vel ér­ke­zett meg a a Zug­li­geti Ál­ta­lá­nos Is­ko­lába. Az ese­mény­ről a kor­mányfő hi­va­ta­los kö­zös­ségi ol­da­lára is fel­ke­rült egy videó.

Mindnyájunknak el kell menni szavazni, én vasárnap estig kampányolni fogok

Mindnyájunknak el kell menni szavazni, én vasárnap estig kampányolni fogok

Rocky Bal­boa mondta, hogy min­dig a végén van végén.

Ma már egyre töb­ben és nyíl­tan mond­ják azt, hogy Ma­gyar­or­szág­nak volt igaza a mig­rá­ció kér­dé­sé­ben - je­len­tette ki a mi­nisz­ter­el­nök a HírTV Ma­gyar­or­szág élő­ben című mű­so­rá­ban.

Mindent megteszek a néppárt sikeréért

Orbán Viktor: Mindent megteszek a néppárt sikeréért

"Azt aka­rom, hogy a nép­párt nyerje az eu­ró­pai vá­lasz­tást, de utána vita lesz."

"Én min­dent meg­te­szek a nép­párt si­ke­réért. Azt aka­rom, hogy a nép­párt nyerje az eu­ró­pai vá­lasz­tást, de utána vita lesz az irány­vo­nal­ról."

Orbán Viktor: Mutassuk meg Brüsszelnek, milyen sokan vagyunk!

Orbán Viktor: Mutassuk meg Brüsszelnek, hogy milyen sokan vagyunk!

A kor­mányfő "kör­let­el­len­őr­zést" tar­tott a bu­da­pesti Bel­vá­rosi Pol­gári Sza­lon­ban.

A felvidéki magyarságot is szavazásra buzdította Orbán Viktor

A felvidéki magyarságot is szavazásra buzdította Orbán Viktor

A fel­vi­déki ma­gyar­sá­got is sza­va­zásra buz­dí­totta és a Ma­gyar Kö­zös­ség Pártja (MKP) tá­mo­ga­tá­sát ja­va­solta Orbán Vik­tor.

Védenünk kell a keresztény hitből kinőtt életformát - videó

Védenünk kell a keresztény hitből kinőtt életformát - videó

Orbán Vik­tor a római ka­to­li­kus Szent György-temp­lom külső fel­újí­tá­sáért tar­tott há­la­adó szent­mi­sén mon­dott be­szé­det.

A magyaroknak joguk van megvédeni a határaikat

A magyaroknak joguk van megvédeni a határaikat

Egyre több fran­cia ál­lam­pol­gár ag­gó­dik a mig­rá­ciós in­vá­zió miatt és tartja kö­ve­ten­dő­nek a ma­gyar pél­dát.

Egyre több fran­cia ag­gó­dik a mig­rá­ciós in­vá­zió miatt és tartja kö­ve­ten­dő­nek a ma­gyar pél­dát.

Orbán Viktor: Nekünk az az érdekünk, hogy erősek legyünk Brüsszelben

Orbán Viktor: Nekünk az az érdekünk, hogy erősek legyünk Brüsszelben

Orbán Vik­tor a Za­la­eger­szegi Te­le­ví­zi­ó­nak adott in­ter­jú­já­ban az EP-vá­lasz­tá­sok tét­jé­ről is szólt.

Orbán Viktor: Mint a villám - videó a tesztpályáról

Orbán Viktor: Mint a villám - videó és képek a tesztpályáról

A mi­nisz­ter­el­nök Fa­ce­book-posztja.

Vi­deót tett ki Fa­ce­book-ol­da­lára Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök, aki részt vett a za­la­eger­szegi teszt­pá­lya első üte­mé­nek át­adá­sán.

Orbán: Védenünk kell a keresztény hitből kinőtt életformát

Orbán: Védenünk kell a keresztény hitből kinőtt életformát

"A ke­resz­tény­de­mok­rata po­li­ti­kai ve­ze­tők fel­adata, hogy véd­jék és erő­sít­sék az em­beri mél­tó­sá­got, a csa­lá­dot, a hazát és az egy­házi kö­zös­sé­ge­ket."

"A ke­resz­tény­de­mok­rata po­li­ti­kai ve­ze­tők fel­adata, hogy véd­jék és erő­sít­sék az em­beri mél­tó­sá­got, a csa­lá­dot, a hazát."

Orbán Viktor: A ránk dobott kövekből lépcsőt kell építenünk

Orbán Viktor: A ránk dobott kövekből lépcsőt kell építenünk

A kor­mányfő be­szé­det mon­dott a Pick fenn­ál­lá­sá­nak 150. és a Bo­na­farm szü­le­té­sé­nek 10. év­for­du­lója al­kal­má­ból.

A mi­nisz­ter­el­nök be­szé­det mon­dott a Pick fenn­ál­lá­sá­nak 150. és a Bo­na­farm szü­le­té­sé­nek 10. év­for­du­lója al­kal­má­ból.

Trump azt mondta a végén Orbánnak, hogy úgy érzi, mintha ikrek volnának

Trump azt mondta a végén Orbán Viktornak, hogy úgy érzi, mintha ikrek volnának

Az Egye­sült Ál­la­mok ma­gyar­or­szági nagy­kö­vete is ott volt hét­főn a Fehér Ház­ban.

Orbán: A magyar kerítés olyan sikeres, hogy Washingtonból is látszik

Orbán Viktor: A magyar kerítés olyan sikeres, hogy Washingtonból is látszik

A V4NA nem­zet­közi hír­ügy­nök­ség Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök­kel ké­szí­tett in­ter­jút.

Orbán Viktor: Akkor és most. A barátságunk 21 éves

Orbán Viktor: Akkor és most. A barátságunk 21 éves - videó

A vi­seg­rádi or­szá­gok együtt­mű­kö­dé­sé­rő­lis tár­gyalt Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök és Milos Zeman cseh ál­lamfő Bu­da­pes­ten.

A vi­seg­rádi or­szá­gok együtt­mű­kö­dé­sé­ről, nem­zet­közi ügyek­ről va­la­mint a ma­gyar-cseh gaz­da­sági kap­cso­la­tok­ról is tár­gyalt Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök és Milos Zeman cseh ál­lamfő Bu­da­pes­ten. A kor­mányfő vi­deót is meg­osz­tott a ta­lál­ko­zás­ról.

Mesterművel gazdagodott a Szépművészeti

Mesterművel gazdagodott a Szépművészeti

A Liget Bu­da­pest pro­jekt épü­let­ava­tó­ján Orbán Vik­tor be­je­len­tette: az állam meg­vá­sá­rolta a Szép­mű­vé­szeti Mú­zeum szá­mára Re­noir fest­mé­nyét.

A Liget Bu­da­pest pro­jekt épü­let­ava­tó­ján Orbán Vik­tor be­je­len­tette: az állam meg­vá­sá­rolta a Szép­mű­vé­szeti Mú­zeum szá­mára Re­noir fest­mé­nyét.

Donald Trump fogadta Orbán Viktort a Fehér Házban - videó

Donald Trump fogadta Orbán Viktort a Fehér Házban - videó

Az Ame­ri­kai Egye­sült Ál­la­mok el­nöke ma­gyar idő sze­rint 20 óra­kor fo­gadta Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nö­köt a Fehér Ház­ban.

Videón a teljes Orbán-Trump sajtótájékoztató az Ovális Irodából

Videón a teljes Orbán-Trump sajtótájékoztató az Ovális Irodából

Az a mon­dat is hall­ható, ami­től a tel­jes hazai el­len­zék le­hi­dalt.

A Do­nald Trump és Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­já­ról szóló tel­jes vi­deón az is hall­ható, ami­kor az ame­ri­kai elnök azt mondja: Orbán Vik­tor jó mun­kát végez, mivel meg­őrzi Ma­gyar­or­szág biz­ton­sá­gát.

Orbán Viktor: Gildától Toscáig. Tisztelet Rost Andrea művésznőnek - fotó

Orbán Viktor: Gildától Toscáig. Tisztelet Rost Andrea művésznőnek - fotó

A mi­nisz­ter­el­nök Rost And­re­á­val ké­szült fotót tett ki a kö­zös­ségi ol­da­lára.

A mi­nisz­ter­el­nök Rost And­re­á­val ké­szült fotót tett ki a kö­zös­ségi ol­da­lára. Rost And­rea pén­tek este lé­pett fel Vigh And­rea hárfa- és Ba­lázs János zon­go­ra­mű­vés­szel a Ze­ne­aka­dé­mia nagy­ter­mé­ben.

Böjte Csabával találkozott Orbán Viktor - videó

Böjte Csabával találkozott Orbán Viktor - videó

A mi­nisz­ter­el­nök Csík­szent­si­mon­ban ta­lál­ko­zott a Böjte Csa­bá­val, és az ot­tani ott­hon gyer­me­ke­i­vel.

A mi­nisz­ter­el­nök Csík­szent­si­mon­ban ta­lál­ko­zott a Böjte Csa­bá­val, és az ot­tani ott­hon gyer­me­ke­i­vel, akik ló­tar­tás­sal is fog­lal­koz­nak.

Berlusconi is Orbán Viktor javaslata mellé állt

Berlusconi is Orbán Viktor javaslata mellé állt

A volt olasz mi­nisz­ter­el­nök Sil­vio Ber­lus­coni is arra buz­dí­taná az EPP-t, hogy in­kább a jobb­ol­dal­lal kös­sön szö­vet­sé­get.

Orbán Viktor: Erős hangja legyen a magyarságnak Brüsszelben -videó

Orbán Viktor: Erős hangja legyen a magyarságnak Brüsszelben -videó

A mi­nisz­ter­el­nök az RMDSZ ve­ze­tő­i­vel foly­ta­tott tár­gya­lá­sai után vi­deót tett ki a kö­zös­ségi ol­da­lára.

Orbán Viktor: Nagy idők és nagy lehetőségek kapujában állunk

Orbán Viktor: Nagy idők és nagy lehetőségek kapujában állunk

Min­den eu­ró­pai or­szág el­ső­számú kér­dése az EP-vá­lasz­tá­son a mig­rá­ció ügye.

Orbán Viktor Nagyszebenben egyeztetett a V4-országok vezetőivel

Orbán Viktor Nagyszebenben egyeztetett a V4-országok vezetőivel

Az unió jö­vő­jé­ről ta­nács­koz­nak ta­lál­ko­zó­ju­kon az EU állam- és kor­mány­fői.

Az Eu­ró­pai Unió jö­vő­jé­ről ta­nács­koz­nak ta­lál­ko­zó­ju­kon az EU állam- és kor­mány­fői.

Orbán Viktor egy pohár képével üzent: Erős Európát, fejlődő Erdélyt

Orbán Viktor egy pohár képével üzent: Erős Európát, fejlődő Erdélyt

A mi­nisz­ter­el­nök ma Ko­lozs­vá­ron tar­tott be­szé­det és ta­lál­ko­zott az RMDSZ ve­ze­tő­i­vel is. Ez­után fotót tett ki az Ins­tag­ramra.

Orbán Viktor megérkezett Erdélybe

Orbán Viktor megérkezett Erdélybe - kezdődik a miniszterelnök programja

A Ro­má­niai Ma­gyar De­mok­rata Szö­vet­ség (RMDSZ) meg­hí­vá­sára két­na­pos er­dé­lyi kör­útra ér­ke­zet Orbán Vik­tor kor­mányfő, a Fi­desz el­nöke.

Az RMDSZ meg­hí­vá­sára két­na­pos er­dé­lyi kör­útra ér­ke­zett Orbán Vik­tor.

Orbán Viktor tüzet adott a cigarettázó osztrák alkancellárnak?

Orbán Viktor tüzet adott a cigarettázó osztrák alkancellárnak?

Ilyen sem volt még, ci­ga­ret­tázó po­li­ti­kus a kar­me­lita ko­los­tor te­ra­szán.

Ilyen sem volt még, ci­ga­ret­tázó po­li­ti­kus a kar­me­lita ko­los­tor, egyre in­kább vi­lág­hírű te­ra­szán...

Egy kisfiú rávette Orbán Viktort, menjen vissza a Parlamentbe

Egy kisfiú rávette Orbán Viktort, menjen vissza a Parlamentbe

Nem volt azért ilyen egy­szerű.

Anyák napja előtt nem árt azt sem ki­hang­sú­lyozni, hogy szük­ség volt ehhez egy ki­tartó édes­anyára is.

Orbán Viktor jubileumi 
videója Varsóból

Orbán Viktor jubileumi
videója Varsóból

Orbán Viktor jubileumi videója Varsóból

A be­ván­dor­lást pár­toló po­li­ti­kai erő­ket ki kell sza­vaz­nunk, a mig­rá­ciót meg­aka­dá­lyozni aka­ró­kat meg kell erő­sí­te­nünk.

Újabb részletek Orbán Viktor és Donald Trump közelgő tárgyalásairól

Újabb részletek Orbán Viktor és Donald Trump közelgő tárgyalásairól

Trump május 13-án mun­ka­lá­to­ga­tá­son látja ven­dé­gül Orbán Vik­tort.

Az ame­ri­kai elnök és a ma­gyar kor­mány egy­for­mán erő­tel­jes mig­rá­ció­el­le­nes ál­lás­pon­tot kép­vi­sel, Ma­gyar­or­szág pedig épp­úgy meg­védi saját ha­tá­rait, ahogy azt az Egye­sült Ál­la­mok is teszi - mondta a kül­gaz­da­sági és kül­ügy­mi­nisz­ter.

Több mint másfél millió aláírás Orbán Viktor 7 pontja mellett

Több mint másfél millió aláírás Orbán Viktor 7 pontja mellett

Már több mint más­fél mil­lió alá­írás gyűlt össze Orbán Vik­tor 7 pon­tos prog­ramja mel­lett.

Már több mint más­fél mil­lió alá­írás gyűlt össze Orbán Vik­tor 7 pon­tos prog­ramja mel­lett.

Munkával ünnepeljük a munka ünnepét

Orbán Viktor: Munkával ünnepeljük a munka ünnepét

Az EU-csat­la­ko­zás év­for­du­lós ün­nep­sé­gére Var­sóba uta­zott Orbán Vik­tor.

Az EU-csat­la­ko­zás év­for­du­lós ün­nep­sé­gére Var­sóba uta­zott Orbán Vik­tor. A kor­mányfő az in­du­lás­ról képet osz­tott meg a kö­zös­ségi ol­da­lán.

Harmadik nap Pekingben. Összekötjük Európát Ázsiával - videó

Orbán Viktor: Harmadik nap Pekingben. Összekötjük Európát Ázsiával - videó

Orbán Vik­tor rend­kí­vül si­ke­res­nek ér­té­kelte a ta­lál­ko­zót ma­gyar szem­pont­ból is.

Orbán Viktor: a Néppárt működjön együtt a Salvini vezette jobboldallal

Orbán Viktor: a Néppárt működjön együtt a Salvini vezette jobboldallal

Orbán Vik­tor­ral a La St­ampa olasz na­pi­lap kö­zölt in­ter­jút szer­dán.

Mat­teo Sal­vi­nit, a Liga olasz kor­mány­párt ve­ze­tő­jét ne­vezte Eu­rópa je­len­legi leg­fon­to­sabb em­be­ré­nek a mig­rá­ció meg­ál­lí­tása és az EU át­ala­kí­tása terén Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök, aki­vel a La St­ampa olasz na­pi­lap kö­zölt in­ter­jút szer­dán.

Orbán Viktor és Putyin: Villámegyeztetés Pekingben

Orbán Viktor
és Putyin: Villámegyeztetés Pekingben

A ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök Pe­king­ben ta­lál­ko­zott Vl­agyi­mir Pu­tyin­nal.

A ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök Pe­king­ben ta­lál­ko­zott Vl­agyi­mir Pu­tyin­nal, Orosz­or­szág el­nö­ké­vel is - de­rült ki az Orbán Vik­tor Fa­ce­book-ol­da­lára fel­töl­tött ké­pek­ből.

Orbán Viktor: A demokráciaexportra alapozott külpolitika nem működik

Orbán Viktor: A demokráciaexportra alapozott külpolitika nem működik

Közép-Eu­rópa akkor vi­rágzó, ha Kelet és Nyu­gat együtt­mű­kö­dik egy­más­sal.

Közép-Eu­rópa akkor vi­rágzó, ha Kelet és Nyu­gat együtt­mű­kö­dik egy­más­sal.

Orbán Viktor: kettőnknek van egy olimpiai aranya, nem kevés -videó

Orbán Viktor: kettőnknek van egy olimpiai aranya, nem kevés -videó

Itt a leg­újabb videó a mi­nisz­ter­el­nök­től, té­vé­mű­sor­ról is szó esik benne.

Orbán Viktor Kínában szelfizett egy magyar olimpiai bajnokkal

Orbán Viktor Kínában szelfizett egy magyar olimpiai bajnokkal

Hogy miért?

Nincs élőbb jel­képe a ma­gyar-kínai kap­cso­la­tok­nak, mint ez a szelfi.

Orbán Viktor a kínai államfővel tárgyalt

Orbán Viktor a kínai államfővel tárgyalt

Hszi Csin-ping kínai ál­lamfő is fo­gadta Orbán Vik­tort Pe­king­ben.

Hszi Csin-ping kínai ál­lamfő is fo­gadta Orbán Vik­tort Pe­king­ben - tá­jé­koz­tatta az MTI-t Ha­vasi Ber­ta­lan, a mi­nisz­ter­el­nök saj­tó­fő­nöke csü­tör­tö­kön.

Orbán Viktor gratulált Volodimir Zelenszkij megválasztott ukán elnöknek

Orbán Viktor: az ukrán-magyar kapcsolatok fejlesztésén munkálkodunk

Le­vél­ben gra­tu­lált Vo­lo­di­mir Ze­lensz­kij­nek, Uk­rajna meg­vá­lasz­tott el­nö­ké­nek Orbán Vik­tor.

Orbán Viktor: a kormány mindig is a nemzeti érdekeket fogja követni

Orbán Viktor: a magyar kormány mindig is a nemzeti érdekeket fogja követni

Kína Egy öve­zet, egy út el­ne­ve­zésű kez­de­mé­nye­zése szá­munkra is elő­nyös.

Kína Egy öve­zet, egy út el­ne­ve­zésű kez­de­mé­nye­zése szá­munkra is elő­nyös.

Orbán Viktor: Első megálló, Nur-Szultán - videó

Orbán Viktor: Első megálló, Nur-Szultán - videó

Ka­zahsz­tánba ér­ke­zett a kor­mányfő.

Ázsiai útja első ál­lo­má­sára, Ka­zahsz­tánba ér­ke­zett a mi­nisz­ter­el­nök.

Ázsia expressz címmel videót posztolt Orbán Viktor

Ázsia expressz címmel videót posztolt Orbán Viktor

Ma kedd reg­gel hosszú útra in­du­lunk.

Ma hosszú útra in­du­lunk, kezdte vi­de­ó­ját a mi­nisz­ter­el­nök, aki előbb Ka­zahsz­tán­ban tesz hi­va­ta­los lá­to­ga­tást, majd Pe­king­ben Kína ve­ze­tő­i­vel tár­gyal.

Kazahsztánba és Kínába utazik Orbán Viktor

Kazahsztánba és Kínába utazik Orbán Viktor

A ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök hús­vét után Ka­zahsz­tán­ban tesz hi­va­ta­los lá­to­ga­tást, majd áp­ri­lis végén Kína ve­ze­tő­i­vel tár­gyal.

A ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök hús­vét után Ka­zahsz­tán­ban tesz hi­va­ta­los lá­to­ga­tást, majd áp­ri­lis végén Kína ve­ze­tő­i­vel tár­gyal.

Orbán: Egyetértés van Brazíliával a migráció kérdésében

Orbán: Egyetértés van Brazíliával a migráció kérdésében

A mi­nisz­ter­el­nök a bra­zil kép­vi­se­lő­ház kül­ügyi és vé­delmi bi­zott­sá­gá­nak el­nö­két fo­gadta a Kar­me­lita ko­los­tor­ban.

A mi­nisz­ter­el­nök a bra­zil kép­vi­se­lő­ház kül­ügyi és vé­delmi bi­zott­sá­gá­nak el­nö­két fo­gadta a Kar­me­lita ko­los­tor­ban.

Nagy meglepetés érte az egymilliomodik honosított magyart

Nagy meglepetés érte az egymilliomodik honosított magyart

Maga a mi­nisz­ter­el­nök lá­to­gatta meg a vaj­da­sági Lajkó Mik­lóst, az egy­mil­li­o­mo­dik­ként ho­no­sí­tott kül­honi ma­gyar ál­lam­pol­gárt és csa­lád­ját.

Orbán Viktor levelet írt Emmanuel Macronnak

Orbán Viktor levelet írt Emmanuel Macronnak

Együtt­ér­zé­sét fe­jezte ki.

A ma­gyar em­be­rek ne­vé­ben együtt­ér­zé­sét és tá­mo­ga­tá­sát fe­jezte ki Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök Em­ma­nuel Mac­ron fran­cia köz­tár­sa­sági el­nök­nek.

Orbán Viktor kiposztolt egy tehenet - gyerekkori kedvenc!

Orbán Viktor kiposztolt egy tehenet - gyerekkori kedvenc!

A mi­nisz­ter­el­nök az egy­mil­li­o­mo­dik ho­no­sí­tott kül­honi ma­gyar ál­lam­pol­gár há­zá­nál gye­rek­kori ked­ven­cet ta­lált...

A mi­nisz­ter­el­nök meg­lá­to­gatta az egy­mil­li­o­mo­dik ho­no­sí­tott kül­honi ma­gyar ál­lam­pol­gárt és csa­lád­ját. Az ál­lat­te­nyész­tés­sel fog­lal­kozó Lajkó Mik­lós há­zá­nál a kor­mányfő gye­rek­kori ked­ven­cet ta­lált - és ki is tette Ins­tag­ram ol­da­lára.

Orbán Viktor: Kampánystart Szabadkán. Hajrá, magyarok! - videó

Orbán Viktor: Kampánystart Szabadkán. Hajrá, magyarok! - videó

A mi­nisz­ter­el­nök kam­pány­in­dí­tó­já­ról tett fel vi­deót a Fa­ce­book-ol­da­lára.

A mi­nisz­ter­el­nök Sza­bad­kán tar­tott kam­pány­in­dí­tó­já­ról tett fel vi­deót a Fa­ce­book-ol­da­lára.

A balkáni migrációs útvonal megváltozása közös magyar és szerb siker

A balkáni migrációs útvonal megváltozása közös magyar és szerb siker

Közös ma­gyar és szerb si­ker­nek ne­vezte a bal­káni mig­rá­ciós út­vo­nal meg­vál­to­zá­sát Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök.

Szerbia mielőbbi uniós tagsága minden EU-tagország érdeke

Szerbia mielőbbi uniós tagsága minden EU-tagország érdeke

Szer­bia mi­előbbi eu­ró­pai uniós csat­la­ko­zása mel­lett állt ki Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök hét­főn Sza­bad­kán.

Nem mindennapi fotók és videó Orbán Viktor szabadkai programjairól

Nem mindennapi fotók és videó Orbán Viktor szabadkai programjairól

Az össze­tar­to­zás szem­pont­já­ból szim­bo­li­kus hely­szín.

A kor­mányfő az össze­tar­to­zás szem­pont­já­ból szim­bo­li­kus­nak ne­vezte, hogy az első EP-vá­lasz­tási kam­pány­gyű­lé­sét Sza­bad­kán tartja.

Különleges fotót tett ki Instagram-oldalára Orbán Viktor

Különleges fotót tett ki Instagram-oldalára Orbán Viktor

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök és Ana Br­na­bic szerb kor­mányfő hétfő dél­előtt ta­lál­koz­tak Sza­bad­kán.

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök és Ana Br­na­bic szerb kor­mányfő hétfő dél­előtt ta­lál­koz­tak Sza­bad­kán az 5. szerb-ma­gyar kor­mány­zati csúcs­ta­lál­ko­zón. A meg­be­szé­lé­sek­ről a ma­gyar kor­mányfő Ins­tag­ram-ol­da­lára is fel­tett egy képet.

Orbán Viktor Szerbiába utazott

Orbán Viktor Szerbiába utazott

Alek­san­dar Vucic, Szer­bia el­nöke mun­ka­va­cso­rán fo­gadta Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nö­köt va­sár­nap este a szerb és a ma­gyar kor­mány ötö­dik csúcs­ta­lál­ko­zó­já­nak elő­es­té­jén.

Alek­san­dar Vucic, Szer­bia el­nöke mun­ka­va­cso­rán fo­gadta Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nö­köt va­sár­nap este a szerb és a ma­gyar kor­mány ötö­dik csúcs­ta­lál­ko­zó­já­nak elő­es­té­jén.

Orbán Viktor Jeruzsálemről posztolt képet virágvasárnap alkalmából

Orbán Viktor Jeruzsálemről posztolt képet virágvasárnap alkalmából

A mi­nisz­ter­el­nök vi­rág­va­sár­nap al­kal­má­ból osz­tott meg képet az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Egy macska is beférkőzött Orbán Viktor Insta-oldalára

Egy macska is beférkőzött Orbán Viktor Insta-oldalára

Van ott min­den, most éppen a ...

Van ott min­den, most éppen a dub­rov­niki Kína-Közép-Kelet-Eu­rópa csúcs­ról.

Gyönyörű képet küldött Orbán Viktor Dubrovnikból

Gyönyörű képet küldött Orbán Viktor Dubrovnikból

Ká­vé­szü­net, saj­tó­szemle...

Ká­vé­szü­net, saj­tó­szemle - cím­mel tett fel képet Orbán Vik­tor az Ins­tag­ram-ol­da­lára.

Orbán Viktor hétpontos programja hatalmas siker a választók körében

Orbán Viktor hétpontos programja hatalmas siker a választók körében

A Fi­desz-KDNP adta le a pár­tok közül el­ső­ként az eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tá­son való in­du­lás­hoz szük­sé­ges számú aján­lást.

Orbán Viktor a Kína-Közép-Kelet-Európa csúcstalálkozón

Orbán Viktor a Kína-Közép-Kelet-Európa csúcstalálkozón - képek

A mi­nisz­ter­el­nök Közép- és Kelet-Eu­rópa, va­la­mint Kína ve­ze­tő­i­nek ta­lál­ko­zó­ján.

A mi­nisz­ter­el­nök Közép- és Kelet-Eu­rópa, va­la­mint Kína ve­ze­tő­i­nek ta­lál­ko­zó­ján.

Különleges fotó Orbán Viktortól, egy cica a középpontban

Különleges fotó Orbán Viktortól, egy cica a középpontban

A kor­mányfő Hor­vát­or­szágba uta­zott.

A mi­nisz­ter­el­nök ma dél­után Hor­vát­or­szágba uta­zott, és egy ott ké­szült képet osz­tott meg az Ins­tag­ra­mon.

Orbán Viktor a Kína-Közép-Kelet-Európa csúcsra utazik Horvátországba

Orbán Viktor a Kína-Közép-Kelet-Európa csúcsra utazik Horvátországba

A mi­nisz­ter­el­nök Dub­rov­nikba uta­zik, Közép- és Kelet-Eu­rópa, va­la­mint Kína ve­ze­tő­i­nek leg­fel­sőbb szintű gaz­da­sági fó­ru­mára.

Orbán Viktort tömeg várta Pesterzsébeten - videó

Orbán Viktort tömeg várta Pesterzsébeten - videó

Na­gyon fon­tos, hogy meg­nyer­jük az eu­ró­pai vá­lasz­tást, meg az ön­kor­mány­za­tit is.

Na­gyon fon­tos, hogy meg­nyer­jük az eu­ró­pai vá­lasz­tást, meg az ön­kor­mány­za­tit is.

Orbán Viktor: Én már aláírtam

Orbán Viktor: Én már aláírtam

A mi­nisz­ter­el­nök fo­tó­kat tett fel a Fa­ce­book-ol­da­lára. A kor­mányfő Pes­ter­zsé­be­ten csat­la­ko­zott a Fi­desz alá­írás­gyűjtő ak­ci­ó­já­hoz.

A mi­nisz­ter­el­nök fo­tó­kat tett fel a Fa­ce­book-ol­da­lára. A kor­mányfő Pes­ter­zsé­be­ten csat­la­ko­zott a Fi­desz alá­írás­gyűjtő ak­ci­ó­já­hoz.

Mit mond Orbán: Vannak brüsszeli bajorok?

Mit mond Orbán: Vannak brüsszeli bajorok?

Tő­mon­da­tok­ban az EU-kam­pány­nyitó.

Tő­mon­da­tok­ban fog­lal­tuk össze a mi­nisz­ter­el­nök EU-kam­pány­nyitó be­szé­dé­nek leg­ér­de­ke­sebb gon­do­la­tait. Tény­leg van­nak brüsszeli ba­jo­rok?

Megkezdődik a Fidesz európai parlamenti kampánya, beszédet mond Orbán Viktor

Orbán Viktor beszédével megkezdődik a Fidesz európai parlamenti kampánya

A Par­la­menti sza­lon című ren­dez­vé­nyen be­szé­det mond Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök.

Seregszemle, zászlóbontás: Orbán Viktor kampánynyitó videója

Seregszemle, zászlóbontás: Orbán Viktor kampánynyitó videója

A mi­nisz­ter­el­nök hét pont­ban fog­lalja össze a leg­fon­to­sabb te­en­dő­ket.

A mi­nisz­ter­el­nök vi­deót tette fel kö­zös­ségi ol­da­lára, s ebben hét pont­ban fog­lalja össze, me­lyek azok a leg­fon­to­sabb te­en­dők, ami­ket az EP-vá­lasz­tá­sok után meg kell tenni a be­ván­dor­lás meg­ál­lí­tá­sára.

Orbán Viktor a gyulafehérvári érsekkel tárgyalt

Orbán Viktor a gyulafehérvári érsekkel tárgyalt

Fe­renc pápa csík­som­lyói lá­to­ga­tása, a ro­má­niai ma­gyar­ság meg­ma­ra­dása is szóba ke­rült.

Fe­renc pápa csík­som­lyói lá­to­ga­tása, a ro­má­niai ma­gyar­ság meg­ma­ra­dása is szóba ke­rült.

Különleges fotókat osztott meg Orbán Viktor afrikai útjáról

Különleges fotókat osztott meg Orbán Viktor afrikai útjáról

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök hi­va­ta­los lá­to­ga­tásra Pra­i­ába, a Zöld-foki Köz­tár­sa­ság fő­vá­ro­sába uta­zott.

Orbán Viktor: Szóba se jöhet Skandinávia - videó

Orbán Viktor: Szóba se jöhet Skandinávia - videó

A Zöld-foki Köz­tár­sa­ságba uta­zott.

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök hi­va­ta­los lá­to­ga­tásra Pra­i­ába, a Zöld-foki Köz­tár­sa­ság fő­vá­ro­sába uta­zott Szij­jártó Péter kül­ügy­mi­nisz­ter­rel.

Orbán Viktor, párduc, oroszlán... Ó-ó-ó Afrika!

Orbán Viktor, párduc, oroszlán... Ó-ó-ó Afrika!

Né­hány napon át ugyan­csak ka­póra jött Orbán Vik­tor­nak a nép­dal­számba menő, min­den ma­gyar fü­lé­ben ott buj­káló le­gen­dás KFT-slá­ger.

Né­hány napon át ugyan­csak ka­póra jött Orbán Vik­tor­nak a nép­dal­számba menő, min­den ma­gyar fü­lé­ben ott buj­káló le­gen­dás KFT-slá­ger: Na mi­lyen volt Af­rika?