CÍMKE: 'operettszínház'

Dráma az Operettszínháznál, életet mentett a magyar színész

Dráma az Operettszínháznál, életet mentett a magyar színész

Csak ő tö­rő­dött a föl­dön fekvő bajba ju­tot­tal, aki­hez men­tőt is hí­vott.

Visszavág a magyar színész: Köszöni a támadásokat

Visszavág a magyar színész: Köszöni a támadásokat

A két szí­nész három évvel ez­előtt sze­re­tett egy­másba, és aho­gyan az lenni szo­kott...

Tündéri fotó, ezt tette Szinetár Dóra kisfia a színházban

Tündéri fotó, ezt tette Szinetár Dóra kisfia a színházban

A szí­nésznő vissza­tér az Ope­rettbe, ahol a Re­becca című mu­si­cal fő­sze­re­pét játssza.

A szí­nésznő vissza­tér az Ope­rettbe, ahol a Re­becca című mu­si­cal fő­sze­re­pét játssza.

Részeg autós csapódott az Operett sztárjának házába

Részeg autós csapódott az Operett sztárjának házába

Pel­ler Ká­rolyt kel­le­met­len meg­le­pe­tés várta a há­zá­nál szil­vesz­ter éj­szaka. A szí­nész elő­ször na­gyon meg­ijedt.

Pel­ler Ká­rolyt kel­le­met­len meg­le­pe­tés várta a há­zá­nál szil­vesz­ter éj­szaka. A szí­nész na­gyon meg­ijedt.

Két éve nem veszi el gyermeke anyját a magyar színész: Ez az oka

Két éve nem veszi el gyermeke anyját a magyar színész: Ez az oka

Ka­rá­csony­kor lesz két éve, hogy MÁZS el­je­gyezte fi­a­tal sze­rel­mét.

Ka­rá­csony­kor lesz két éve, hogy MÁZS el­je­gyezte fi­a­tal sze­rel­mét.

Visszatér a színpadra Szinetár Dóra

Visszatér a színpadra Szinetár Dóra

Újra szó­ra­koz­tatja es­tén­ként a kö­zön­sé­get.

A szí­nésznő több mint egy évvel har­ma­dik gyer­me­ké­nek szü­le­tése után újra szó­ra­koz­tatja es­tén­ként a kö­zön­sé­get.

Megszólalt Veréb Tamás, ezért hagyja ott az Operettszínházat

Megszólalt Veréb Tamás, ezért hagyja ott az Operettszínházat

A Csak show és más semmi ver­seny­zője új ki­hí­vá­so­kat keres az éle­té­ben.

A Csak show és más semmi ver­seny­zője új ki­hí­vá­so­kat keres az éle­té­ben.

Durva csókcsatába bonyolódott a Szigeten Janza Kata

Durva csókcsatába bonyolódott a Szigeten Janza Kata

Szép is a sze­re­lem...

Szép is a sze­re­lem, bár van­nak olyan heves je­le­ne­tek, me­lye­ket talán elég, ha egy pár a négy fal kö­zött ad elő...

Ilyen nincs és mégis van: Így strandol cicájával az Operett sztárja

Ilyen nincs és mégis van: Így strandol cicájával az Operett sztárja

A fi­a­tal szí­nész hí­re­sen ál­lat­ba­rát, így ter­mé­sze­te­sen házi ked­ven­cei tel­jes bi­zal­mát él­vezi. Na de ennyire?

Furcsa felmondás: Ezért távozik az Operettből Veréb Tamás

Furcsa felmondás: Ezért távozik az Operettből Veréb Tamás

Ennek biz­to­san nem fog­nak örülni a lel­kes ra­jon­gók!

Ennek biz­to­san nem fog­nak örülni a lel­kes ra­jon­gók!

Felfoghatatlan fájdalom, gyászol az Operett sztárja

Felfoghatatlan fájdalom, gyászol az Operett sztárja

Fa­ce­boo­kos profil­ké­pét is fe­ke­tére vál­toz­tatta. A ra­jon­gók mély együtt­ér­zé­sük­ről biz­to­sí­tot­ták.

Fa­ce­boo­kos profil­ké­pét is fe­ke­tére vál­toz­tatta. A ra­jon­gók mély együtt­ér­zé­sük­ről biz­to­sí­tot­ták.

Drámai vallomás: Életmentő beavatkozáson esett át az Operett sztárja

Drámai vallomás: Életmentő beavatkozáson esett át az Operett sztárja

Nagy volt a ri­a­da­lom, ami­kor Fa­ragó And­rás kór­házba ke­rült! To­pi­nak a szí­vé­vel vol­tak prob­lé­mák.

Balesetet szenvedett az Operettszínház sztárja

Balesetet szenvedett az Operettszínház sztárja

Veréb Tomi elő­adás köz­ben sé­rült meg és emi­att kény­szer pi­he­nőre szo­rul.

Veréb Tomi elő­adás köz­ben sé­rült meg és emi­att kény­szer pi­he­nőre szo­rul.

Balesetet szenvedett az Operettszínház színésznője

Balesetet szenvedett az Operettszínház színésznője

A Rómeó és Júlia utolsó elő­adá­sa­i­nak egyi­kén tör­tént a bal­eset. Simon Panna azóta man­kó­val jár.

A Rómeó és Júlia utolsó elő­adá­sa­i­nak egyi­kén tör­tént a bal­eset. Simon Panna azóta man­kó­val jár.

Nyílt levél: Így búcsúzik az Operettszínház fiatal sztárja

Nyílt levél: Így búcsúzik az Operettszínház fiatal sztárja

Az éne­kes-szí­nész éve­ken át ját­szotta a le­gen­dás darab egyik ka­rak­te­rét.

Az éne­kes-szí­nész éve­ken át ját­szotta a le­gen­dás darab egyik ka­rak­te­rét.

Majdnem baj történt, élő adásban üzent a rajongójának Peller Károly!

Majdnem baj történt, élő adásban üzent a rajongójának Peller Károly!

A szí­nész az elő­adás köz­ben vette észre, hogy egyik né­zője rosszul lett, ám az ijedt­ség el­le­nére bát­ran ke­zelte a hely­ze­tet.

Mégsem lesz esküvő: idén sem veszi el fiatal kedvesét a magyar színész

Mégsem lesz esküvő: idén sem veszi el fiatal kedvesét a magyar színész

Bár a szí­nész már 2016 ka­rá­cso­nyán el­je­gyezte ked­ve­sét, ki­de­rült, idén sem mond­ják ki a bol­do­gító igent.

143 nap után Kero megtörte a csendet a zaklatási ügyével kapcsolatban

Kero megtörte a csendet a zaklatási ügyével kapcsolatban

Az Ope­rett­szín­ház egy­kori mű­vé­szeti ve­ze­tője hosszú hall­ga­tás után, egy sze­mé­lyes hang­vé­telű nyílt le­vél­ben re­a­gált az el­múlt hó­na­pok ese­mé­nye­ire!

Szinetár Dóra döntött: nem tér vissza

Szinetár Dóra döntött: nem tér vissza

A szí­nésznő sze­ren­csés­nek érzi magát, ami­ért annyi időt tölt­het kisfi­á­val, amennyit ő sze­retne. A sze­re­pei meg­vár­ják.

A szí­nésznő sze­ren­csés­nek érzi magát, ami­ért annyi időt tölt­het kisfi­á­val, amennyit ő sze­retne. A sze­re­pei meg­vár­ják.

Óriási bejelentések az Operettszínházban

Meglepő bejelentések az Operettszínházban

Da­ra­bok jön­nek men­nek, hi­szen ez a kő­szín­há­zak rendje...

Da­ra­bok jön­nek-men­nek, hi­szen ez a kő­szín­há­zak rendje. Az Ope­rett­szín­ház 2018/2019-es éva­dá­nak re­per­to­árja és per­sze sze­rep­lő­gár­dája azon­ban egé­szen ígé­re­tes.

Előadás közben mentette meg egy néző életét Peller Károly!

Előadás közben mentette meg egy néző életét Peller Károly!

A szí­nészt nem ér­de­kelte, hogy ki­esik a sze­re­pé­ből, rög­tön oda­ro­hant se­gí­teni a hal­dokló férfi­nek.

Nem létező előadásra árul jegyet a Viagogo

Nem létező előadásra árul jegyet a Viagogo

To­vább dagad a bot­rány az in­ter­ne­tes jegy­üzé­rek bi­ro­dalma körül: az erő­sen túl­ára­zott, il­letve hamis be­lé­pők mel­lett már nem lé­tező pro­duk­ci­ókra is kí­nál­nak szín­ház­je­gyet.

To­vább dagad a bot­rány az in­ter­ne­tes jegy­üzé­rek bi­ro­dalma körül: az erő­sen túl­ára­zott, hamis be­lé­pők mel­lett már más­sal is csal­nak.

Ezt a gyönyörű táncosnőt szereti Veréb Tomi!

Ezt a gyönyörű táncosnőt szereti Veréb Tomi!

A fi­a­tal szív­tipró nem­csak a szín­pa­don ala­kít ro­man­ti­kus her­ce­ge­ket, hanem az élet­ben is ér­zel­mes alkat!

A fi­a­tal szív­tipró nem­csak a szín­pa­don ala­kít ro­man­ti­kus her­ce­ge­ket, hanem az élet­ben is ér­zel­mes alkat!

Kerényi Miklós Máté vallomása: Ő volt ott, ha sírni akartam

Kerényi Miklós Máté vallomása: Ő volt ott, ha sírni akartam

Élete leg­ne­he­zebb idő­sza­kán van túl.

A Ope­rett­szín­ház fi­a­tal mű­vé­sze élete leg­ne­he­zebb idő­sza­kán van túl. Eddig hall­ga­tott zak­la­tási bot­rány­ról, vá­lás­ról, új sze­re­lem­ről...

Janza Kata nehezen válik meg álomszerepétől!

Janza Kata nehezen válik meg álomszerepétől

Janza Kata szá­mára az Eli­sa­beth című mu­si­cal hozta meg az or­szá­gos is­mert­sé­get...

Kerényi és Marton is belebetegedtek a zaklatási botrányba

Kerényi és Marton is belebetegedtek a zaklatási botrányba

Hó­na­pok tel­tek el azóta, hogy ki­rob­ban­tak a zak­la­tási ügyek. A két érin­tett élete azóta ala­po­san ki­sik­lott.

Hó­na­pok tel­tek el azóta, hogy ki­rob­ban­tak a zak­la­tási ügyek. A két érin­tett élete azóta ala­po­san ki­sik­lott. Min­dent és még annál is töb­bet vesz­tet­tek.

Visszatért KERO egykori áldozata az Operettbe

Visszatért KERO egykori áldozata az Operettbe

Sok év után újra be­lé­pett a szín­ház ka­pu­ján az a szí­nész, akit, ál­lí­tása sze­rint, ko­ráb­ban zak­la­tott a ren­dező...

Sok év után újra be­lé­pett a szín­ház ka­pu­ján az a szí­nész, akit, ál­lí­tása sze­rint, ko­ráb­ban zak­la­tott a ren­dező...

Janza Kata szerelme a fiát alakítja a színpadon

Janza Kata szerelme a fiát alakítja a színpadon

A szí­nésznő az Ope­rett­szín­ház leg­újabb da­rab­já­ban, a Do­rian Gray­ben ját­szik együtt a pár­já­val.

A szí­nésznő az Ope­rett­szín­ház leg­újabb da­rab­já­ban, a Do­rian Gray­ben ját­szik együtt a pár­já­val. Emi­att aztán szo­kat­lan­nak tűn­het a sze­rep­osz­tás, amelyre egyéb­ként nem lehet pa­nasz. Sőt, ki­fe­je­zet­ten kü­lön­le­ges pro­duk­ció szü­le­tett a ran­gos te­át­rum falai kö­zött!

Súlyos balesetet szenvedett a magyar színész, műteni kell

Súlyos balesetet szenvedett a magyar színész, műteni kell

Ope­rá­ció vár az Ope­rett­szín­ház sztár­jára, mi­u­tán bor­zal­mas bal­eset érte egy elő­adá­sán.

Ope­rá­ció vár az Ope­rett­szín­ház sztár­jára, mi­u­tán bor­zal­mas bal­eset érte egy elő­adá­sán.

Bizarr viszony az Operettszínházban: mit szól ehhez a színésznő?

Bizarr viszony az Operettszínházban: mit szól ehhez a színésznő?

Fura hely­zetbe ke­rült Janza Kata és sze­relme, Pesák Ádám.

Fura hely­zetbe ke­rült Janza Kata és sze­relme, Pesák Ádám.

Ő lehet a zaklatások miatt kirúgott Kerényi utódja

Máris megtalálták a zaklatások miatt kirúgott Kerényi utódját?

Az utóbbi idő­ben sokan ta­lál­gat­tak.

Az utóbbi idő­ben sokan fel­tet­ték a kér­dést, vajon ki ülhet majd Ke­ré­nyi Mik­lós Gábor meg­üre­se­dett szé­kébe.

Down-szindrómás kisfiáról vallott Szinetár Dóra, így érzi magát

Down-szindrómás kisfiáról vallott Szinetár Dóra, így érzi magát

A szí­nésznő min­den ide­jét le­köti a kisfia, de azt mondja, igyek­szik vissza­térni lánya, Zorka na­pi­rend­jébe.

Igazi dráma: Zokogva üzent az Operett kirúgott színésznője

Igazi dráma: Zokogva üzent az Operett kirúgott színésznője

Volt fő­nö­ké­nek akart bi­zo­nyí­tani.

Abban a pil­la­nat­ban, hogy alá­írt a TV2 ext­rém re­a­li­ty­jé­hez, alá­írta ki­rú­gá­sát is az Ope­rett­szín­ház­ból. Ma volt fő­nö­ké­nek bi­zo­nyí­tott a haj­szá­ban.

Igazi apa lett az Operettszínház sztárja

Igazi apa lett az Operettszínház sztárja

A kor­kü­lönb­ség miatt sokan meg­szól­ták kap­cso­la­tu­kat.

A kor­kü­lönb­ség miatt sokan meg­szól­ták kap­cso­la­tu­kat, de Gö­möri And­rás Máté és Po­lyák Lilla rá­cá­fol­tak a ká­ro­gókra.

Férfimunkától izmosodik Papadimitriu Athina!

Férfimunkától izmosodik Papadimitriu Athina!

A szí­nésznő két év­ti­zede in­tett bú­csút a fő­vá­ros­nak, azóta Ta­hi­tót­fa­lu­ban él. Nem veti meg a ke­mény mun­kát!

Két év­ti­zede in­tett bú­csút a fő­vá­ros­nak, azóta Ta­hi­tót­fa­lu­ban él. Nem veti meg a ke­mény mun­kát!

Leesett az állunk: Így cigánykerekezik a 65 éves Oszvald Marika!

Leesett az állunk: Így cigánykerekezik a 65 éves Oszvald Marika!

Az Ope­rett­szín­ház­ban jár­tunk...

Az Ope­rett­szín­ház­ban jár­tunk, és olyat lát­tunk, hogy le­esett az ál­lunk! Osz­vald Ma­rika el­ké­pesz­tőt ala­kí­tott!

Megkönnyezi, aki arra jár: Ezt találtuk Lorán Lenke háza előtt!

Megkönnyezi, aki arra jár: Ezt találtuk Lorán Lenke háza előtt!

Au­gusz­tus­ban hunyt el...

Au­gusz­tus­ban hunyt el a le­gen­dás ko­mika. Ott­hona előtt jár­tunk!

Kero megfejti színészei álmait

Kero megfejti színészei álmait

A mű­vész szkep­ti­kus a meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan dol­go­kat il­le­tően, azon­ban ta­pasz­ta­la­tai alap­ján egyre in­kább úgy érzi, hogy a ter­mé­szet­fe­letti dol­gok va­ló­já­ban lé­tez­nek.

A mű­vész szkep­ti­kus a meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan dol­go­kat il­le­tően, azon­ban ta­pasz­ta­la­tai alap­ján egyre in­kább úgy érzi, hogy a ter­mé­szet­fe­letti dol­gok va­ló­já­ban lé­tez­nek.

Tündéri babafotót mutatott a fiatal magyar sztár

Tündéri babafotót mutatott a fiatal magyar sztár

Az Ope­rett­szín­ház álom­pár­já­nak kisfia a na­pok­ban már öt hó­na­pos lesz. Szü­lei rit­kán mu­tat­ják meg a picit...

Az Ope­rett­szín­ház álom­pár­já­nak kisfia a na­pok­ban már öt hó­na­pos lesz. Szü­lei rit­kán mu­tat­ják meg a picit...

Mint két tojás: Bámulatosan hasonlít egymásra Szulák Andrea és lánya!

Mint két tojás: Bámulatosan hasonlít egymásra Szulák Andrea és lánya!

Az Ope­rett­szín­ház mű­vész­be­já­ró­já­nál kap­ták len­cse­végre anyát és lá­nyát! Hi­he­tet­len fotó!

Lebukott a nős sztárszínész és Bódi Sylvi: Mi van köztük?

Lebukott a nős sztárszínész és Bódi Sylvi: Mi van köztük?

Nem tud­tak ki­térni a vá­lasz­adás elől!

Egy bu­da­pesti szín­ház­ban lát­ták együtt a két sztárt, nem tud­tak ki­térni a vá­lasz­adás elől!

Óriási riadalom: Ló vonszolta maga után az operettsztárt

Óriási riadalom: Ló vonszolta maga után az operettsztárt

Veréb Tamás ala­po­san meg­té­pázva ke­ve­re­dett ki a gyors­tal­paló kasz­kadőr­ok­ta­tás­ból. Erre senki sem szá­mí­tott, az biz­tos.

Veréb Tamás ala­po­san meg­té­pázva ke­ve­re­dett ki a gyors­tal­paló kasz­kadőr­ok­ta­tás­ból. Erre senki sem szá­mí­tott, az biz­tos.

Kockára teszi egészségét a Sztárban Sztár győztese

Kockára teszi egészségét a Sztárban Sztár győztese

Veréb Tamás a tár­su­lat­tal együtt na­ponta hosszú órá­kon át pró­bál, hogy tö­ké­le­tes Qua­si­modo le­gyen.

Veréb Tamás a tár­su­lat­tal együtt na­ponta hosszú órá­kon át pró­bál, hogy tö­ké­le­tes Qua­si­modo le­gyen.

Szerepe miatt edz keményen az Operett sztárja

Szerepe miatt edz keményen az Operett sztárja

Szerepe miatt edz keményen az Operett sztárja

Veréb Tamás igen vonzó. Volt.

Veréb Ta­mást vonzó kül­ső­vel ál­dotta meg a sors és amennyire meg­is­mer­het­tük a lelke is a he­lyén van.

Megmutatta, így alszik előadás közben az Operett sztárja

Megmutatta, így alszik előadás közben az Operett sztárja

MÁZS nem je­lent meg egy elő­adá­son.

Né­hány nap­pal ez­előtt MÁZS nem je­lent meg egy elő­adá­son, a szín­ház egyik öl­tö­ző­jé­ben aludt.

Táncolni vitte három hónapos kisfiát az Operett sztárja

Táncolni vitte három hónapos kisfiát az Operett sztárja

Pén­tek este a Bel­vá­rosi Fesz­ti­vál nyi­tó­pro­duk­ci­ó­já­ban több szá­zan tán­col­nak majd a Ba­zi­lika előtt.

Pén­tek este a Bel­vá­rosi Fesz­ti­vál nyi­tó­pro­duk­ci­ó­já­ban több szá­zan tán­col­nak majd a Ba­zi­lika előtt.

Botrány az Operettben: Elaludt MÁZS a darab közben!

Botrány az Operettben: Elaludt MÁZS a darab közben!

Le­ma­radt egy elő­adás­ról a szí­nész, mert el­nyomta az álom. Hogy mivel ma­gya­rázta a tör­tén­te­ket? Ez is ki­de­rült!

Le­ma­radt egy elő­adás­ról a szí­nész, mert el­nyomta az álom. Hogy mivel ma­gya­rázta a tör­tén­te­ket? Ez is ki­de­rült!

Rosszul lett, műteni kellett Peller Károlyt

Rosszul lett, műteni kellett Peller Károlyt

Az or­vo­sok tíz napos kény­szer­pi­he­nőre ítél­ték. Az Ope­rett­szín­ház sztárja még az elő­adá­sait is kény­te­len volt le­mon­dani!

Az or­vo­sok tíz napos kény­szer­pi­he­nőre ítél­ték. Az Ope­rett­szín­ház sztárja még az elő­adá­sait is kény­te­len volt le­mon­dani!

A kínok-kínját élte át az Operett sztárja

A kínok-kínját élte át az Operett sztárja

Mé­szá­ros Árpád Zsolt, majd egy éve kép­te­len tel­je­sen fel­gyó­gyulni.

Mé­szá­ros Árpád Zsolt, majd egy éve kép­te­len tel­je­sen fel­gyó­gyulni még egy ta­valy nyá­ron tör­tént sé­rü­lés­ből.

Nem hiszed el, mit művel KERO a kezével

Nem hiszed el, mit művel KERO a kezével

Az Ope­rett mű­vé­szeti ve­ze­tője új hob­bit ta­lált ma­gá­nak.

Az Ope­rett mű­vé­szeti ve­ze­tője új hob­bit ta­lált ma­gá­nak, amit vele együtt, sok kol­lé­gája is ki­él­vez­het.

Kirobbant a botrány Medveczky Ilona mellvillantása miatt!

Kirobbant a botrány Medveczky Ilona mellvillantása miatt!

Min­den­ről ki­tá­lalt...

A tánc­mű­vésznő a tör­tén­tek óta elő­ször szó­lalt meg! Min­den­ről ki­tá­lalt...

Dagad a botrány, kirúgták az Operettből Muri Enikőt!

Dagad a botrány, kirúgták az Operettből Muri Enikőt!

Sze­re­pet vál­lalt egy új re­a­li­ty­ben.

Az éne­kesnő sze­re­pet vál­lalt egy új tévés re­a­li­ty­ben, a szín­ház igaz­ga­tója vi­szont ezt nem tudta to­le­rálni.

Az év villantása: Minden kilátszott Oszvald Marika szoknyája alól!

Az év villantása: Minden kilátszott Oszvald Marika szoknyája alól!

Kü­lön­le­ges pro­duk­ci­ó­val nyi­totta meg a Kál­mán Imre Te­át­­ru­mot.

Kü­lön­le­ges pro­duk­ci­ó­val nyi­totta meg a Kál­mán Imre Te­át­­ru­mot.

Két férfibe szerelmes egyszerre az Operettszínház sztármamija

Két férfibe szerelmes egyszerre az Operettszínház sztármamija

Az Ope­rett­szín­ház sztár­párja egy hó­napja fi­gyeli áhí­tat­tal, ho­gyan va­rá­zsol el kö­rü­löt­tük min­dent első gyer­me­kük Ádám.

Megtörte a csendet, kitálalt kirúgásáról Muri Enikő

Megtörte a csendet, kitálalt kirúgásáról Muri Enikő

Erre egy­ál­ta­lán nem szá­mí­tott!

Több mint négy éven át nyű­gözte le es­té­ről es­tére az Ope­rett­szín­ház né­zőit, így hát ért­hető, hogy erre egy­ál­ta­lán nem szá­mí­tott!

Őszintén vallott félelmeiről az Operettszínház sztárja

Őszintén vallott félelmeiről az Operettszínház sztárja

A sár­mos szí­nész va­sár­nap de­bü­tál A Nagy Du­ett­ben, ám félve fog ka­me­rák elé állni Stohl Lu­cá­val.

A sár­mos szí­nész va­sár­nap de­bü­tál A Nagy Du­ett­ben, ám félve fog ka­me­rák elé állni Stohl Lu­cá­val.

Világsztárral forgatott Adorjáni Bálint

Világsztárral forgatott Adorjáni Bálint

Igaz, hogy az utóbbi évek­ben sorra hoz­zuk haza az Oscar-szob­ro­kat Hol­ly­wood­ból, de még így sem sokan mond­hat­ják el ezt ma­guk­ról...

Igaz, hogy az utóbbi évek­ben sorra hoz­zuk haza az Oscar-szob­ro­kat Hol­ly­wood­ból, de még így sem sokan mond­hat­ják el ezt ma­guk­ról...

Utcán köszöntötték virággal a nőket az Operett sztárjai!

Utcán köszöntötték virággal a nőket az Operett sztárjai!

Kü­lön­le­ges flash­mob!

Jól in­dult a napja azok­nak a höl­gyek­nek, akik a Deák tér felé men­tek dol­gozni szerda reg­gel! Kü­lön­le­ges aján­dék­kal lep­ték meg őket a sztá­rok!

Hölgyeim, miatta lesz érdemes körbenézni a pirosnál

Hölgyeim, miatta lesz érdemes körbenézni a pirosnál

Si­ke­re­sen vette a KRESZ-vizs­gát.

A fi­a­tal szív­tipró si­ke­re­sen vette a KRESZ vizs­gát, így ha­ma­ro­san ta­nu­ló­ve­ze­tő­ként ta­lál­koz­hatsz vele az uta­kon.

Óriási hír: 40 évesen újra babát vár Szinetár Dóra

Óriási hír: 40 évesen újra babát vár Szinetár Dóra

Bár Szi­ne­tár Dóra még sze­rette volna ti­tok­ban tar­tani, hogy anyai örö­mök elé néz, de...

Bár Szi­ne­tár Dóra még sze­rette volna ti­tok­ban tar­tani, hogy anyai örö­mök elé néz, de már göm­bö­lyö­dik a po­cakja, így kény­te­len volt színt val­lani a szín­ház­ban...

Nehéz feladat elé állítják újszülött ikrei Bálint Ádámot

Nehéz feladat elé állítják újszülött ikrei Bálint Ádámot

Ikrei szü­let­tek az Ope­rett­szín­ház sztár­szí­né­szé­nek, ám a picik nehéz fel­adat elé ál­lít­ják az éne­kest.

Ikrei szü­let­tek az Ope­rett­szín­ház sztár­szí­né­szé­nek, ám a picik nehéz fel­adat elé ál­lít­ják az éne­kest.

Megtörte a csendet kockázatos műtétje után Kerényi Miklós Gábor!

Megtörte a csendet kockázatos műtétje után Kerényi Miklós Gábor!

Az el­is­mert ren­dező sú­lyos ope­rá­ción esett át! Arról me­sélt, ho­gyan vi­selte a meg­pró­bál­ta­tá­so­kat!

Orvosi tiltás ellenére is dolgozik Kerényi Miklós!

Orvosi tiltás ellenére is dolgozik Kerényi Miklós!

Lá­ba­do­zik...

Egy­sze­rűen nem lehet ki­zök­ken­teni, még egy ko­moly ope­rá­ció sem tán­to­rít­hatja el attól, hogy mun­ká­hoz lás­son a lá­ba­do­zás ele­jén.

Megdöbbentő bejelentést tett a szerelmes Polyák Lilla

Megdöbbentő bejelentést tett a szerelmes Polyák Lilla

A 40 éves szí­nésznő már egy éve van együtt fi­a­tal sze­rel­mé­vel. De még így is fel­me­rül a kér­dés: nem korai ez még?

A 40 éves szí­nésznő már egy éve van együtt fi­a­tal sze­rel­mé­vel. De még így is fel­me­rül a kér­dés: nem korai ez még?

Exkluzív: Újra megműtötték Kerényi Miklós Gábort

Exkluzív: Újra megműtötték Kerényi Miklós Gábort

A Kos­suth és Erkel Fe­renc-díjas ren­dező-szín­igaz­gató csü­tör­tö­kön esett át egy sú­lyos ope­rá­ción.

A Kos­suth és Erkel Fe­renc-díjas ren­dező-szín­igaz­gató csü­tör­tö­kön esett át egy sú­lyos ope­rá­ción, de már pén­tek reg­gel vi­dá­man "szá­gul­do­zott" man­kó­i­val a kór­ház fo­lyo­sóin.

Baleset: Óriásit bukott az Operett sztárja

Baleset: Óriásit bukott az Operett sztárja

MÁZS a lovak sze­rel­mese, így ter­mé­sze­tes volt, hogy indul a Kin­csem Park szil­vesz­teri fo­gat­hajtó sztár­fu­ta­mán. A mu­tat­vány kis híján az éle­tébe ke­rült.

MÁZS a lovak sze­rel­mese, így ter­mé­sze­tes volt, hogy indul a Kin­csem Park szil­vesz­teri fo­gat­hajtó sztár­fu­ta­mán. A mu­tat­vány kis híján az éle­tébe ke­rült.

Itt a bizonyíték: Drámaian lefogyott Szulák Andrea!

Itt a bizonyíték: Drámaian lefogyott Szulák Andrea!

Szinte rá sem lehet is­merni!

Ren­­ge­­te­­get fo­­gyott az utóbbi idő­­szak­­ban az 52 éves szí­nésznő! El­­ké­­pesz­­tően jól néz ki, szinte rá sem lehet is­merni!

Kisfiú érkezik a Kerényi családba

Kisfiú érkezik a Kerényi családba

Ha­ma­ro­san kisfiú ér­ke­zik, hi­szen An­na­mari már a ha­to­dik hó­nap­ban jár.

Dancs An­na­mari és Ke­ré­nyi Mik­lós Máté el­árul­ták, hogy ha­ma­ro­san kisfiú ér­ke­zik a csa­lád­jukba, hi­szen An­na­mari már a ha­to­dik hó­nap­ban jár.

Elképesztő! Milliós kincset őriz a magyar színész

Elképesztő! Milliós kincset őriz a magyar színész

Ma­gyar szob­rász al­ko­tása.

Egy in­ter­netre fel­töl­tött vi­deón fe­dez­tük fel azt a mé­reg­drága mű­al­ko­tást, ami az Ope­rett­szín­ház fi­a­tal szí­né­szé­nek ott­ho­nát dí­szíti.

Itt a bizonyíték: Durván meghízott Polyák Lilla fiatal szerelme!

Itt a bizonyíték: Durván meghízott Polyák Lilla fiatal szerelme!

Nem­rég da­gadó iz­mok­kal szur­kolt sze­rel­mé­nek, most fel­sze­dett pár kilót!

Nem­rég da­gadó iz­mok­kal szur­kolt sze­rel­mé­nek, most fel­sze­dett pár kilót!

Elárulta születendő gyermeke nemét a magyar színésznő!

Elárulta születendő gyermeke nemét a magyar színésznő!

Egyre na­gyobb a po­cakja...

Egyre na­gyobb a po­cakja, és már a vizs­gá­la­tok is ki­mu­tat­ták, mi­lyen nemű lesz a csöpp­ség! Ha­tal­mas a bol­dog­ság!

Kitálalt Polyák Lilla: Ezért nem állhat színpadra!

Kitálalt Polyák Lilla: Ezért nem állhat színpadra!

Idén nem lép majd A Dal szín­pa­dára!

A gyö­nyörű szí­nésznő el­árulta a Ri­post­nak: idén nem lép majd A Dal szín­pa­dára! Hogy miért, arról rész­le­te­sen be­szá­molt!

Polyák Lilla életét féltékenység keseríti

Polyák Lilla életét féltékenység keseríti

Újabb csa­pás érte a napok óta gyen­gél­kedő szí­nész­nőt, az Ope­rett­szín­ház sztár­ját! Vajon ezt hogy tudja fel­dol­gozni?

Újabb csa­pás érte a napok óta gyen­gél­kedő szí­nész­nőt! Vajon ezt hogy tudja fel­dol­gozni?

Hoppá: Titokzatos nővel bukott le Dolhai Attila!

Hoppá: Titokzatos nővel bukott le Dolhai Attila!

Ki lehet ez a hölgy, aki­vel le­fo­tóz­ták?

18 éve él bol­dog há­zas­ság­ban, három gyer­mek édes­apja. De ki lehet ez a hölgy, aki­vel le­fo­tózta a Ri­post szem­fü­les ol­va­só­ri­por­tere?

Új szerelmével romantikázott az éjszakában Janza Kata!

Lebuktak: Új szerelmével romantikázott az éjszakában Janza Kata!

A Ri­post szem­fü­les ol­va­só­ri­por­tere le­fo­tózta a sze­rel­me­se­ket az Ope­rett­szín­ház előtt!

Azonnal kórházba kellett szállítani az Operettszínház ismert sztárját

Azonnal kórházba kellett szállítani az Operettszínház ismert sztárját

Meg kel­lett mű­teni a fi­a­tal szí­nészt, ugyanis hir­te­len rosszul lett.

Meg kel­lett mű­teni a fi­a­tal szí­nészt, ugyanis hir­te­len rosszul lett: gör­csölt a hasa és rázta a hideg.

Atyaég: Hihetetlenül lefogyott Szinetár Dóra!

Atyaég: Hihetetlenül lefogyott Szinetár Dóra!

Ér­de­kes fotót kül­dött be szer­kesz­tő­sé­günkbe a Ri­post egyik ol­va­só­ri­por­tere! El­ké­pesztő for­má­ban van Dóra!

Ér­de­kes fotót kül­dött szer­kesz­tő­sé­günkbe a Ri­post egyik ol­va­só­ri­por­tere! El­ké­pesztő for­má­ban van Dóra!

Aggasztó: Belefogyott fájdalmas szakításába Szerényi László!

Aggasztó: Belefogyott fájdalmas szakításába Szerényi László!

Tény­leg ennyire meg­vi­selte az el­vá­lás?

Meg­lepő fotók ér­kez­tek szer­kesz­tő­sé­günkbe az Ope­rett­szín­ház sár­mos szív­tip­ró­já­ról!

Túladagolja a pirulákat Polyák Lilla exférje!

Túladagolja a pirulákat Polyák Lilla exférje!

Kö­ze­leg az influ­en­za­sze­zon...

Kö­ze­leg az influ­en­za­sze­zon, tá­mad­nak a ví­ru­sok! Ho­mon­nay Zsolt el­árulta a Ri­post­nak, hogy küzd a be­teg­sé­gek ellen!

Mi történt? Máris új férfi legyeskedik az Operett színésznője körül!

Mi történt? Máris új férfi legyeskedik az Operett színésznője körül!

Máris véget ért a ro­mánc? Vajon mi tör­tén­het a szín­ház fa­lain belül?

Még csak most de­rült ki, hogy Vágó Ber­na­dett és Mil­ler Zol­tán egy párt al­kot­nak, a na­pok­ban már Bá­lint Ádám­mal fo­tóz­ták le a szí­nész­nőt! Talán véget ért a ro­mánc?