CÍMKE: 'operáció'

Végre! Jó hírt kapott az életmentő műtétre váró magyar sztár

Végre! Jó hírt kapott az életmentő műtétre váró magyar sztár

Boros Lajos rég­óta várt a pil­la­natra, hogy or­vosa kö­zölje vele, mikor lesz az élet­mentő szív­mű­tétje.

Újabb műtétekre volt szüksége a magyar zenésznek. Mi történt?

Újabb műtétekre volt szüksége a magyar zenésznek. Mi történt?

Feb­ruár ele­jén lesz egy éve, hogy élet­mentő ope­rá­ción esett át Gi­dó­falvy At­tila.

Feb­ruár ele­jén lesz egy éve, hogy élet­mentő ope­rá­ción esett át Gi­dó­falvy At­tila. Most újra kés alá fe­küdt.

Elrepedt az arccsontja, összedrótozták a magyar sztárszínész fogait

Elrepedt az arccsontja, összedrótozták a magyar sztárszínész fogait

A Ma­dách Szín­ház mű­vé­sze min­den bi­zonnyal nem ilyen év­kez­désre szá­mí­tott.

Itt a teljes igazság: durva műtéteken esett át Cserhalmi György

Itt a teljes igazság: durva műtéteken esett át Cserhalmi György

Em­ber­pró­báló idő­sza­kot tud­hat maga mö­gött a nem­zet szí­né­sze, aki elő­ször be­szélt rész­le­te­sen a tör­tén­tek­ről.

Em­ber­pró­báló idő­sza­kot tud­hat maga mö­gött a nem­zet szí­né­sze, aki elő­ször be­szélt rész­le­te­sen a tör­tén­tek­ről.

Durva fotó, ezt operálták ki Harsányi Leventéből

Durva fotó, ezt operálták ki Harsányi Leventéből

Nehéz na­po­kon van túl.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető az Ins­tag­ra­mon is meg­osz­totta a képet. Nehéz na­po­kon van túl.

Újabb csapás: Rossz hírt kaptunk az amputált lábú Viktorkáról

Újabb csapás: Rossz hírt kaptunk az amputált lábú Viktorkáról

Újabb műtét vár a 3 éves La­ka­tos Vik­tor­kára, aki­nek jú­li­us­ban agy­hár­tya­gyul­la­dás miatt kel­lett le­vágni mind­két lábát.

Durva, saját lova törte össze a magyar sztár arcát, műteni kell

Durva, saját lova törte össze a magyar sztár arcát, műteni kell

He­te­kig nem tér vissza a szín­padra a sú­lyos bal­ese­tet szen­ve­dett Sas­vári Sán­dor.

He­te­kig nem tér vissza a szín­padra a sú­lyos bal­ese­tet szen­ve­dett Sas­vári Sán­dor.

Kóbor János megszólalt: Itt az igazság Benkő László állapotáról

Kóbor János megszólalt: Itt az igazság Benkő László állapotáról

Re­méli, hogy ba­rátja jövő hét csü­tör­tö­kön már szín­padra áll­hat.

Az Omega front­em­bere re­méli, hogy ba­rátja jövő hét csü­tör­tö­kön már szín­padra áll­hat.

Műtéteket vállalt Kapócs Zsóka, hogy teherbe essen

Műtéteket vállalt Kapócs Zsóka, hogy teherbe essen

Ko­moly dön­tést ho­zott a szí­nésznő.

Hat év küz­de­lem után ko­moly dön­tést ho­zott a szí­nésznő. Ka­pócs Zsóka már az ötö­dik hó­nap­ban van, most be­szélt elő­ször meg­pró­bál­ta­tá­sa­i­ról.

Az első fotó: Így néz ki műtétje után Heinz Gábor Biga

Az első fotó: Így néz ki műtétje után Heinz Gábor Biga

A Fa­ce­bookra tette fel a képet.

A 43 éves te­het­ség a Fa­ce­boo­kon osz­totta meg az ope­rá­ció után ké­szült szelfit.

Kockázatos plasztika: Nem vállalja a műtétet Aleska!

Kockázatos plasztika: Nem vállalja a műtétet Aleska!

Mi­ha­ma­rabb kés alá kéne fe­küd­nie, de nincs rá ideje a gyö­nyörű lég­tán­cos­nő­nek!

Mi­ha­ma­rabb kés alá kéne fe­küd­nie, de el­mon­dása sze­rint nem tart olyan sza­kasz­ban az élete, hogy ki­te­gye magát a hosszú lá­ba­do­zási idő­szak­nak!

Nagy bajban van a díjnyertes magyar színésznő, vérre van szüksége

Nagy bajban van a díjnyertes magyar színésznő, vérre van szüksége

Ha nem kap vért a szí­nésznő, akkor meg­ope­rálni sem tud­ják.

Ha nem kap vért a szí­nésznő, akkor meg­ope­rálni sem tud­ják. Mu­tat­juk, ki és hol se­gít­het!

Horrorműtét vár a népszerű magyar színésznőre

Horrorműtét vár a népszerű magyar színésznőre

Po­korny Lia új pre­mi­erre ké­szül.

Po­korny Lia na­gyon bol­dog, mert egy in­ter­ak­tív szín­da­ra­bot pró­bál éppen. De előtte egy ko­moly ope­rá­ción kell át­es­nie, lyu­kat fúr­nak a hom­lo­kába.

Összeomlott a nagybeteg Paudits Béla, újabb csapás érte

Összeomlott a nagybeteg Paudits Béla, újabb csapás érte

Min­den re­mé­nye el­szállt a kínzó fáj­dal­mak­kal küzdő szí­nész­nek.

Így kell tovább élnie a vállműtéten átesett Koós Jánosnak!

Így kell tovább élnie a vállműtéten átesett Koós Jánosnak!

Meg­tud­tuk, hogy halad a gyó­gyu­lása!

A 79 éves éne­kes bal­ese­tet szen­ve­dett, meg kel­lett ope­rálni. Meg­tud­tuk, hogy halad a gyó­gyu­lása!

Friss: Drasztikus műtéten esett át Medveczky Ilona!

Friss: Drasztikus műtéten esett át Medveczky Ilona!

Fel­éb­redt az al­ta­tás­ból, nyi­lat­ko­zott!

Az el­is­mert tánc­mű­vész­nőt sú­lyos bal­eset érte, emi­att kel­lett most kés alá fe­küd­nie. Ahogy fel­éb­redt az al­ta­tás­ból, azon­nal nyi­lat­ko­zott ál­la­po­tá­ról!

Hamarosan szexelhet a férfi, aki bionikus péniszt kap

Hamarosan szexelhet a férfi, aki bionikus péniszt kap

A 40 éves szűz nem­csak egy film címe, hanem a va­ló­ság And­rew szá­mára. A tu­do­mány azon­ban a se­gít­sé­gére siet, így négy év­ti­ze­des ár­tat­lan­sá­gát ve­szít­heti el.

Nem volt visszaút: Meg kellett műteni Szűcs Judithot

Nem volt visszaút: Meg kellett műteni Szűcs Judithot

Na­gyon félt az ope­rá­ci­ó­tól.

A 63 éve­sen is bom­ba­for­má­ban lévő éne­kesnő na­gyon félt az ope­rá­ci­ó­tól, de be kel­lett lát­nia, hogy a be­avat­ko­zás el­ke­rül­he­tet­len.

Sikertelen volt Bódi Margó műtétje: újra kés alá kell feküdnie!

Sikertelen volt Bódi Margó műtétje: újra kés alá kell feküdnie!

A Fe­kete Sze­mek éne­kes­nője egy hó­nap­pal ez­előtt esett át a mű­té­ten, de úgy tűnik, hi­á­ba­való volt a szen­ve­dése!

Az éne­kesnő egy hó­nap­pal ez­előtt esett át a mű­té­ten, de úgy tűnik, hi­á­ba­való volt a szen­ve­dése!

Több tucat kést operáltak ki a férfiből, így került a gyomrába!

Több tucat kést operáltak ki a férfiből, így került a gyomrába!

Hi­he­tet­len, hogy a férfi­nek ezért ke­rült a gyom­rába az a ren­ge­teg kés... Az or­vo­sok is csak ámul­nak!

Hi­he­tet­len, hogy a férfi­nek ezért ke­rült a gyom­rába az a ren­ge­teg kés... Az or­vo­sok is csak ámul­nak ezen a kü­lö­nös be­te­gen! Ehhez ha­son­lót még a kór­ház­ban sem ta­pasz­tal­tak...

Többször műtötték a magyar legendát

Többször műtötték a magyar legendát

A 75. szü­le­tés­nap­ját ün­neplő Mé­szöly Kál­mánt kór­ház­ban ke­zel­ték.

A 75. szü­le­tés­nap­ját ün­neplő Mé­szöly Kál­mánt kór­ház­ban ke­zel­ték. A nyá­ron több ope­rá­ción át­esett, de már csa­ládja kö­ré­ben gyó­gyul.

Kiderült: Ezért operáltatta magát férfivé Gomes

Kiderült: Ezért operáltatta magát férfivé Gomes

A te­het­sé­ges fi­a­tal már évek óta érezte, hogy rossz testbe szü­le­tett. Új kül­ső­vel, immár férfi­ként ké­szül a vissza­té­résre!

A te­het­sé­ges fi­a­tal már évek óta érezte, hogy rossz testbe szü­le­tett. Nem­rég rá­szánta magát arra a mű­tétre, ami­nek se­gít­sé­gé­vel meg­ta­lálta igazi ön­ma­gát. Új kül­ső­vel, immár férfi­ként ké­szül a vissza­té­résre!

Azonnal műteni kell a világsztárt, minden fellépését lemondta

Azonnal műteni kell a világsztárt, minden fellépését lemondta

Nem tudni, mi Janet Jack­son baja.

Egye­lőre nem tudni, hogy Janet Jack­son­nak mi­lyen se­bé­szeti be­avat­ko­zásra van szük­sége, de a ja­nu­árra ter­ve­zett kon­cert­jeit nem tart­ják meg.

Férfit vagy nőt látsz a képen? Figyelj, át fog verni a szemed...

Férfit vagy nőt látsz a képen? Figyelj, át fog verni a szemed...

Lá­nyos fiú? Fiús lány? Mi­lyen ne­mű­nek szü­le­tett vajon, akit a fotón látsz?

Lá­nyos fiú? Fiús lány? Mi­lyen ne­mű­nek szü­le­tett vajon, akit a fotón látsz?

Sérvműtétje közben fotózták Berki Krisztiánt

Sérvműtétje közben fotózták Berki Krisztiánt

Gyo­mor­for­gató fo­tó­kat mu­ta­tott.

Gyo­mor­for­gató fo­tó­kat mu­ta­tott ra­jon­gó­i­nak a ki­gyúrt hí­res­ség. Krisz­tián még a mű­tő­ben, ki­szol­gál­ta­tott hely­zet­ben is sze­reti mu­to­gatni magát.