CÍMKE: 'öngyilkossági kísérlet'

Elkeseredésében feküdt vonat elé a 66 éves magyar nő

Elkeseredésében feküdt vonat elé a 66 éves magyar nő

Az asszony ki­lá­tás­ta­lan­nak ítélt anyagi hely­zete miatt akart meg­halni, ezért vonat elé ve­tette magát.

Az asszony ki­lá­tás­ta­lan­nak ítélt anyagi hely­zete miatt akart meg­halni, ezért vonat elé ve­tette magát. Tú­lélte.

Dráma a magyar börtönben, szörnyűségre vetemedett egy rab

Dráma a magyar börtönben, szörnyűségre vetemedett egy rab

A bör­tön­őrök azon­nal a vérző fe­gyenc­hez ro­han­tak, aki egy bo­rot­vá­val vágta el a nya­kát.

Élő adásban, a híradóban próbált meg öngyilkos lenni a riportalany! - videó

Élő adásban, a híradóban próbált meg öngyilkos lenni a riportalany! - videó

Ko­moly taxis tün­te­té­sek van­nak Ka­na­dá­ban, az egyik ve­ze­tő­jük tette.

Ko­moly taxis tün­te­té­sek van­nak Ka­na­dá­ban, az egyik ve­ze­tő­jük tette.

Végre megszólalt, ez Michael Jackson lányának kendőzetlen véleménye

Végre megszólalt, ez Michael Jackson lányának kendőzetlen véleménye

A sztár­cse­mete so­káig nem re­a­gált az apját ért vá­dakra, most azon­ban be­telt nála a pohár.

A hídhoz riasztották a rendőröket, a mentők is oda rohantak

A hídhoz riasztották a rendőröket, a mentők is oda rohantak

A Du­nába akart ug­rani egy fi­a­tal férfi.

A Du­nába akart ug­rani egy fi­a­tal férfi, de a rend­őrök meg­men­tet­ték.

Levetette magát egy ember a budapesti bevásárlóközpont emeletéről

Levetette magát egy ember a budapesti bevásárlóközpont emeletéről

Az Allee eme­le­té­ről ug­rott a mélybe egy ember.

Az Allee eme­le­té­ről ug­rott a mélybe egy ember.

Így próbálta megölni magát, teljesen kikészült a sztármami

Így próbálta megölni magát, teljesen kikészült a sztármami

Mel B fel­tárta élete sötét pil­la­na­tait. Nem fogta vissza magát, ma­gán­éle­té­ről is ken­dő­zet­le­nül me­sélt.

Mel B fel­tárta élete sötét pil­la­na­tait. Nem fogta vissza magát, ma­gán­éle­té­ről is be­szélt.

Dráma a budapesti rakparton, megrázó helyzetben találták magukat a rendőrök

Dráma a budapesti rakparton, megrázó helyzetben találták magukat a rendőrök

Még épp idő­ben fi­gyel­tek fel egy két­ség­be­esett férfire. Nem sok­kal ké­sőbb már a men­tők is ki­ér­tek.

Paudits Béla tragikus útját járja a fiatal magyar színész

Paudits Béla tragikus útját járja a fiatal magyar színész

Kü­lö­nös és egy­ben vész­jósló...

Kü­lö­nös és egy­ben vész­jósló is a két szí­nész élet­útja kö­zötti pár­hu­zam. Neki még van vá­lasz­tása!

George Michael többször végezni akart magával?

George Michael többször végezni akart magával?

El­ké­pesztő dol­go­kat állít egy­kori sze­relme a le­gen­dás pop­sztár­ról, a ra­jon­gók há­bo­rog­nak.

El­ké­pesztő dol­go­kat állít egy­kori sze­relme a le­gen­dás pop­sztár­ról, a ra­jon­gók há­bo­rog­nak.

Búcsúüzenetet hagyott a szolnoki férfi, így találtak rá a rendőrök

Búcsúüzenetet hagyott a szolnoki férfi, így találtak rá a rendőrök

Az egyik ba­rátja kért se­gít­sé­get a rend­őr­ség­től.

Az egyik ba­rátja kért se­gít­sé­get a rend­őr­ség­től. Az utolsó pil­la­nat­ban értek a hely­színre. Ki­de­rült: ha a rend­őrök nem cse­le­ked­nek gyor­san, a férfi éle­tét vesz­tette volna.

Így mentették meg a rendőrök az öngyilkosságra készülő férfit! - videó

Így mentették meg a rendőrök az öngyilkosságra készülő férfit! - videó

Negy­ven per­cig győz­köd­ték az el­ke­se­re­dett férfit, akit végül le­se­gí­tet­tek a híd szé­lé­ről!

Teljesen összeroppant a színész apuka, csak zokogott a történtek után

Teljesen összeroppant a színész apuka, csak zokogott a történtek után

Élete leg­fáj­dal­ma­sabb idő­sza­ká­ról be­szélt a nép­szerű szí­nész. Bor­zasztó dol­go­kon ment ke­resz­tül.

Horror a reptéren, mélybe vetette magát egy utas - megrázó videó

Horror a reptéren, mélybe vetette magát egy utas - megrázó videó

Egy másik ember fel­vette a hát­bor­zon­gató je­le­ne­tet. Az ön­gyil­kos­sági kí­sér­le­tet egy vita előzte meg.

Véres jelenet, megdermedtek a vásárlók a Heves megyei üzletben

Véres jelenet, megdermedtek a vásárlók a Heves megyei üzletben

Egy férfi kést rán­tott és el­kezdte fel­vágni a saját ereit, mind­ezt a vevők szeme lát­tára.

Bíróságon vágta el a torkát a lányát megerőszakoló apa

Bíróságon vágta el a torkát a lányát megerőszakoló apa

A rém 6 éves kis­lá­nya éle­tét tette po­kollá, de a bün­te­tést már nem bírta el­vi­selni, ezért bo­rot­va­pen­gét rán­tott...

A rém 6 éves kis­lá­nya éle­tét tette po­kollá, de a bün­te­tést már nem bírta el­vi­selni, ezért bo­rot­va­pen­gét rán­tott elő...

Nagy baj történt: rendőrök és mentők helyszínelnek a parlamentnél

Nagy baj történt: rendőrök és mentők helyszínelnek a parlamentnél

Két férfi miatt ri­asz­tot­ták a ha­tó­sá­go­kat.

Két férfi miatt ri­asz­tot­ták a ha­tó­sá­go­kat, mert mind­ket­ten meg­pró­bál­tak vé­gezni ma­guk­kal.

Kivonultak a rendőrök, az Árpád híd korlátjáról szedték le a férfit

Kivonultak a rendőrök, az Árpád híd korlátjáról szedték le a férfit

Egy fi­a­tal férfi pró­bált meg va­sár­nap este véget vetni az éle­té­nek.

Egy fi­a­tal férfi pró­bált meg va­sár­nap este véget vetni az éle­té­nek, de a rend­őrök idő­ben a hely­színre értek.

Magára robbantotta a házát a részeg férfi

Magára robbantotta a házát a részeg férfi

Könnyen tö­meg­sze­ren­csét­len­ség­gel vég­ződ­he­tett volna az eset.

Könnyen tö­meg­sze­ren­csét­len­ség­gel vég­ződ­he­tett volna az eset Győr kö­ze­lé­ben, mert a férfi több­ször is újra meg­gyúj­totta a gázt.

Dráma a hídon: családja miatt akarta Dunába vetni magát egy férfi

Dráma a hídon: családja miatt akarta Dunába vetni magát egy férfi

Azt ál­lí­totta, hogy nincs ér­telme az éle­té­nek.

Azt ál­lí­totta, hogy nincs ér­telme az éle­té­nek, már nem kéne ezen a vi­lá­gon élnie. Végül meg­me­ne­kült.

Már gyerekként is voltak gondjai Hujber Ferinek

Már gyerekként is voltak gondjai Hujber Ferinek

Meg­aláz­ták, meg­ver­ték, kény­sze­rí­tet­ték, az ágyába vi­zel­tek - sze­mé­lyi­sé­gét már gye­rek­ként sem tud­ták el­fo­gadni.

Meg­aláz­ták, meg­ver­ték, kény­sze­rí­tet­ték, az ágyába vi­zel­tek - sze­mé­lyi­sé­gét már gye­rek­ként sem tud­ták el­fo­gadni.

Öngyilkos akart lenni a Harry Potter fiatal sztárja

Öngyilkos akart lenni a Harry Potter fiatal sztárja

Szo­morú val­lo­más...

A Harry Pot­ter-fil­mek újabb sztárja me­sélt arról, hogy mi­ként tette tel­je­sen tönkre a film­szé­ria lel­ki­leg. Szo­morú val­lo­más...

Nagymamája miatt maradt életben Nótár Mary

Nagymamája miatt maradt életben Nótár Mary

Nem egy­szer akart ön­gyil­kos lenni.

A nép­szerű éne­kesnő nem is egy­szer akart véget vetni éle­té­nek. Alig egy hó­nap­pal az­után, hogy ájul­tan ta­lál­ták ott­ho­ná­ban, újból el­szánta magát...

Életet mentett a hős magyar dzsúdós, nem kímélte magát

Életet mentett a hős magyar dzsúdós, nem kímélte magát

A jég­hi­deg Du­nába ug­rott be gon­dol­ko­dás nél­kül, hogy meg­mentse egy fiú éle­tét, aki ön­gyil­kos akart lenni.

A jég­hi­deg Du­nába ug­rott be gon­dol­ko­dás nél­kül, hogy meg­mentse egy fiú éle­tét, aki ön­gyil­kos akart lenni.

Nótár Mary bevallotta, miért ült begyógyszerezve volán mögé!

Nótár Mary bevallotta, miért ült begyógyszerezve volán mögé!

Va­ló­ban csak haj­szá­lon mú­lott az éne­kesnő élete.

Va­ló­ban csak haj­szá­lon mú­lott az éne­kesnő élete. Ön­gyil­kos­sági kí­sér­lete után au­tó­ját is össze­törte. Hajdú Pé­ter­nek be­val­lotta, miért tette.

Öngyilkosságra készül Nótár Mary rajongója!

Öngyilkosságra készül Nótár Mary rajongója!

A nép­szerű éne­kesnő új hi­va­ta­los ol­dalt in­dí­tott, mely­nek ő maga a ke­ze­lője. Kedd este egy ár­tat­lan­nak tűnő kér­dést tett fel egyre gya­ra­podó kö­ve­tő­i­nek. Egyi­kük vá­la­sza ijesztő!

A nép­szerű éne­kesnő új hi­va­ta­los ol­dalt in­dí­tott, mely­nek ő maga a ke­ze­lője. Kedd este egy ár­tat­lan­nak tűnő kér­dést tett fel.

Súlyos vallomás: Öngyilkos akart lenni Michael Jackson lánya

Súlyos vallomás: Öngyilkos akart lenni Michael Jackson lánya

Nem bírta to­vább a be­szó­lá­so­kat.

Nem bírta to­vább az in­ter­ne­tes be­szó­lá­so­kat. A rossz­in­du­lat­tal szem­ben te­he­tet­len volt, és csak egy ki­utat lá­tott.

A metró elé vetette magát a fiatal fiú, barátja végig videózta

A metró elé vetette magát a fiatal fiú, barátja végig videózta

A fiú ön­gyil­kos akart lenni.

A férfi ön­gyil­kos akart lenni. A vi­deót az egyik ba­rátja ké­szí­tette.

Dráma: a nyílt utcán vágta fel az ereit egy budapesti fiú

Dráma: a nyílt utcán vágta fel az ereit egy budapesti fiú

Így pró­bálta meg el­dobni az éle­tét.

Egy fi­a­tal fiú este a XV. ke­rü­let­ben akart vé­gezni ma­gá­val. Va­ló­szí­nű­leg azért, mert ki­kö­zö­sí­tet­ték a cim­bo­rái...

Öngyilkos akart lenni, a Dunába ugrott, majd eltűnt a 21 éves fiú!

Öngyilkos akart lenni, a Dunába ugrott, majd eltűnt a 21 éves fiú!

Azóta nem adott ma­gá­ról élet­je­let...

Fel­te­he­tően ká­bí­tó­szer be­fo­lyása alatt állt az a mo­son­ma­gyar­óvári fi­a­tal, aki úgy dön­tött, véget vet éle­té­nek.

Öngyilkos akart lenni a depressziós delfin

Öngyilkos akart lenni a depressziós delfin

Me­g­unta a fog­sá­got, ezért meg­pró­bált véget vetni az éle­té­nek.

Az egyik leg­na­gyobb óce­ná­ri­um­ban meg­unta a fog­sá­got a kard­szár­nyú delfin, ezért meg­pró­bált véget vetni az éle­té­nek a tu­ris­ták szeme lát­tára.