CÍMKE: 'öngyilkosság'

Megrázó hír jött: 42 évesen öngyilkos lett a sztár, ezt üzente utoljára

Megrázó hír jött: 42 évesen öngyilkos lett a sztár, ezt üzente utoljára

A szí­nész több sztárt is zak­la­tott, rossz em­ber­nek érezte magát.

A szí­nész több sztárt is zak­la­tott, végül ő maga val­lotta be, hogy rossz em­ber­nek érzi magát.

Döbbenetes vallomás: Öngyilkos akart lenni a gyönyörű sorozatsztár

Döbbenetes vallomás: Öngyilkos akart lenni a gyönyörű sorozatsztár

A most 23 éves vi­lág­sztár nehéz éve­ken van túl, ugyanis so­káig kép­te­len volt el­fo­gadni ön­ma­gát.

A most 23 éves vi­lág­sztár nehéz éve­ken van túl...

Mentővel vitték el a fenyegetőző férfit Oszter Sándor házától

Mentővel vitték el a fenyegetőző férfit Oszter Sándor házától

Osz­ter Sán­dor miatt akarta le­vetni magát egy férfi egy fáról. A ha­tó­ság köz­be­szólt.

Osz­ter Sán­dor miatt akarta le­vetni magát egy férfi egy fáról. A ha­tó­ság köz­be­szólt.

Bréking: Öngyilkossággal fenyegetőzik egy férfi Oszter Sándor miatt

Bréking: Öngyilkossággal fenyegetőzik egy férfi Oszter Sándor miatt

Végső el­ke­se­re­dett­sé­gé­ben egy férfi a mélybe akarja vetni magát. A rend­őr­ség már a hely­szí­nen van.

Végre kiderülhet az igazság: ezért lett öngyilkos Szécsi Pál?

Végre kiderülhet az igazság: ezért lett öngyilkos Szécsi Pál?

A mai napig min­denki csak ta­lál­gat, miért dobta el ma­gá­tól az éle­tét a le­gen­dás éne­kes.

A mai napig min­denki csak ta­lál­gat, miért dobta el ma­gá­tól az éle­tét a le­gen­dás éne­kes.

Szomorú évforduló: Ma 45 éve halt meg a legendás magyar énekes

Szomorú évforduló: Ma 45 éve halt meg a legendás magyar énekes

1974-ben ezen a napon gyászba bo­rult az egész or­szág. Tra­gi­ku­san fi­a­ta­lon el­hunyt ha­zánk első igazi szu­per­sztárja.

Borzalom az egri panelben:kizuhant egy férfi

Borzalom az egri panelben:kizuhant egy férfi

A kö­zép­korú férfi a Rá­kó­czi útra esett.

A kö­zép­korú férfi egy gar­zon­ház­ból zu­hant ki. A Rá­kó­czi úton még hely­szí­nel­nek a rend­őrök.

Öngyilkosságot kísérelt meg a tehetségkutató zsűritagja

Öngyilkosságot kísérelt meg a tehetségkutató zsűritagja

Sha­ron Os­bourne há­rom­szor is meg­pró­bált vé­gezni ma­gá­val.

Sha­ron Os­bourne há­rom­szor is meg­pró­bált vé­gezni ma­gá­val.

Tragédia történt: Gyászol Cinthya Dictator

Tragédia történt: Gyászol Cinthya Dictator

Cin­thya Dic­ta­tor min­den­kit arra kér, ha baj van, idő­ben kér­jen se­gít­sé­get. Fel kell is­merni a prob­lé­mát.

Cin­thya Dic­ta­tor min­den­kit arra kér, ha baj van, idő­ben kér­jen se­gít­sé­get. Fel kell is­merni a prob­lé­mát.

Borzalmas gyilkosság Csongrád megyében, a férfi magával is végzett

Borzalmas gyilkosság Csongrád megyében, a férfi magával is végzett

A gyanú sze­rint meg­ölte fe­le­sé­gét, majd ön­gyil­kos lett egy for­rás­kúti férfi szom­ba­ton.

Mégsem öngyilkosság volt? Leleplező fotó került elő a sztár haláláról

Mégsem öngyilkosság volt? Leleplező fotó került elő a sztár haláláról

A le­gen­dás ze­nész 27 éve­sen fejbe lőtte magát, de még a mai napig van­nak ho­má­lyos rész­le­tek a ha­lála körül.

Unokájuk talált rájuk: idős házaspár az áldozat Forráskúton

Unokájuk talált rájuk: idős házaspár az áldozat Forráskúton

Szom­ba­ton tör­tént a csa­ládi tra­gé­dia. A férfi meg­gyil­kolta fe­le­sé­gét, majd ma­gá­val is vég­zett.

Szom­ba­ton tör­tént a csa­ládi tra­gé­dia. A férfi meg­gyil­kolta fe­le­sé­gét, majd ma­gá­val is vég­zett.

Öngyilkos akart lenni, kórházba került - először beszélt róla Sáfár Anikó

Öngyilkos akart lenni, kórházba került a magyar színésznő - először beszélt róla Sáfár Anikó

Sáfár Anikó a pok­lok pok­lát is meg­járta, mire végre rá­lelt a bol­dog­ságra.

Sáfár Anikó a pok­lok pok­lát is meg­járta, mire végre meg­ta­lálta a bol­dog­sá­got.

Hátborzongató látvány: az öngyilkos zenész sosem látott képei kerültek elő

Hátborzongató látvány: az öngyilkos zenész sosem látott képei kerültek elő

A sztár 27 éve­sen lett ön­gyil­kos, a ké­pein sem volt ki­egyen­sú­lyo­zott.

A sztár 27 éve­sen lett ön­gyil­kos, a ké­pein sem volt ki­egyen­sú­lyo­zott.

Megrázó hír jött, valójában ezért halt meg a legendás énekes

Megrázó hír jött, valójában ezért halt meg a legendás énekes

Mély de­presszi­óba zu­hant a sztár, ami­nek sú­lyos előz­mé­nyei vol­tak. Fe­le­sége távol volt tőle ha­lá­la­kor.

Teljes készültség egy öngyilkos férfi miatt, váratlan dolog történt

Teljes készültség egy öngyilkos férfi miatt, váratlan dolog történt

Nem akar­ták, hogy a 42 éves férfi kárt te­gyen ma­gá­ban, de ekkor meg­tör­tént a leg­rosszabb.

Nem akar­ták, hogy a 42 éves férfi kárt te­gyen ma­gá­ban, de ekkor meg­tör­tént a leg­rosszabb.

Titkos viszony: rejtélyes nő miatt lett öngyilkos a 49 éves világsztár?

Titkos viszony: rejtélyes nő miatt lett öngyilkos a 49 éves világsztár?

Keith Flint ha­lá­lá­nak híre az egész zenei szak­mát meg­ren­dí­tette, most azon­ban ki­de­rült egy meg­lepő rész­let.

Feleségének könyörgött halála előtt a legendás énekes

Szívszorító, feleségének könyörgött halála előtt a legendás énekes

Helyre akarta hozni a kap­cso­la­tu­kat, de a fi­a­tal nő nem tá­gí­tott dön­té­sé­től.

Ezért tarthatott magánál pengét a börtönben Pásztor Anna zaklatója

Ezért tarthatott magánál pengét a börtönben Pásztor Anna zaklatója

Jozef P. szerda éjjel kí­sé­relt meg ön­gyil­kos­sá­got.

Jozef P. szerda éjjel kí­sé­relt meg ön­gyil­kos­sá­got, éle­tét a gyors or­vosi be­avat­ko­zás sem tudta meg­men­teni.

Most jött: Öngyilkos lett Pásztor Anna zaklatója

Most jött: Öngyilkos lett Pásztor Anna zaklatója

Csü­tör­tök reg­gel vesz­tette éle­tét.

Bár a férfit az ön­gyil­kos­sági kí­sér­let után kór­házba szál­lí­tot­ták, csü­tör­tök reg­gel el­hunyt.

Brutális gyilkosság! A tízéves gyermek látta szülei halálát

Brutális gyilkosság! A tízéves gyermek végignézte szülei halálát

Hi­he­tet­len rész­le­tek.

A férj rá­tá­madt kés­sel a fe­le­sé­gére és előbb vele, majd ön­ma­gá­val is vég­zett, közös gyer­me­kük pedig az egé­szet vé­gig­nézte.

Szörnyű részletek: Így lett öngyilkos Pásztor Anna zaklatója

Szörnyű részletek derültek ki: Így lett öngyilkos Pásztor Anna énekesnő zaklatója

Ki­de­rült, mi tör­tént a cel­lá­ban! Jozef P. éle­tét a gyors or­vosi se­gít­ség sem tudta meg­men­teni, csü­tör­tök reg­gel el­hunyt a kór­ház­ban.

Ki­de­rült, mi tör­tént az éne­kes­nőt zak­lató és bör­tön­bün­te­tésre ítélt férfi cel­lá­já­ban! Jozef P. éle­tét a gyors or­vosi se­gít­ség sem tudta meg­men­teni, csü­tör­tök reg­gel el­hunyt a kór­ház­ban.

Tragédia a budapesti metróban: haláláért könyörgött a férfi

Tragédia a budapesti metróban: haláláért könyörgött a férfi

A Ke­leti pá­lya­ud­var­nál ha­lálra gá­zolta a metró Ger­gőt. A fi­a­tal­em­ber kál­vá­ri­á­já­ról az édes­anyja me­sélt...

A Ke­leti pá­lya­ud­var­nál ha­lálra gá­zolta a metró Ger­gőt. A fi­a­tal­em­ber kál­vá­ri­á­já­ról az édes­anyja me­sélt...

Öngyilkosság a magyar határnál, hídon lógott Zoltán teste

Öngyilkosság a magyar határnál, hídon lógott Zoltán teste

Ön­gyil­kos­sá­got kö­ve­tett el egy fi­a­tal férfi, aki­nek holt­tes­tét egy hídon fel­akasztva ta­lál­ták meg a szlo­vák-ma­gyar ha­tá­ron.

Szörnyű hírt közöltek: öngyilkos lett a világhírű sportoló

Szörnyű hírt közöltek: öngyilkos lett a világhírű sportoló

Fel­akasz­totta magát Maura Vi­ce­conte.

Fel­akasz­totta magát Maura Vi­ce­conte, aki egy 8 éves kisfiút ha­gyott maga után. A ko­rábbi at­léta Bu­da­pes­ten érte el az egyik leg­jobb ered­mé­nyét.

Sokkoló vallomás: az öngyilkosságon gondolkozott Rékasi Károly

Sokkoló vallomás: az öngyilkosságon gondolkozott Rékasi Károly

A szí­nész nem ta­gadja: még min­dig nem jött rendbe az élete.

A szí­nész nem ta­gadja: még min­dig nem jött rendbe az élete.

Összetört a hírtől a család: öngyilkos lett az eltűnt magyar vasutas

Összetört a hírtől a család: öngyilkos lett az eltűnt magyar vasutas

A férfi kép­te­len volt fel­dol­gozni, hogy ő okozta kol­lé­gája ha­lá­lát.

A férfi kép­te­len volt fel­dol­gozni, hogy ő okozta kol­lé­gája ha­lá­lát, pedig még pszi­chi­át­riai ke­ze­lést is ka­pott a tör­tén­tek után.

Nem tudta feldolgozni édesanyja halálát, öngyilkos lett a gyönyörű modell

Nem tudta feldolgozni édesanyja halálát, öngyilkos lett a gyönyörű modell

A fi­a­tal ha­lála so­ka­kat meg­ren­dí­tett, hi­szen a lány előtt mesés jövő állt.

A fi­a­tal ha­lála so­ka­kat meg­ren­dí­tett, hi­szen a lány előtt mesés jövő állt.

Megalázás, zaklatás az Amnesty International londoni központjában

Megalázás, zaklatás az Amnesty International londoni központjában

"Mér­ge­ző­ként" jel­le­mez­ték.

"Mér­ge­ző­ként" jel­le­mez­ték mun­ka­he­lyi kö­rül­mé­nye­i­ket az Am­nesty In­ter­na­tio­nal lon­doni mun­ka­tár­sai.

Tragédia a lakótelepen: Kiugrott a hetedikről egy férfi, szörnyethalt

Tragédia a lakótelepen: Kiugrott a hetedikről egy férfi, szörnyethalt

Hol­tan ta­lál­tak egy férfit egy pa­nel­ház ab­la­kai alatt. A hely­színre ki­ér­kező men­tők már nem tud­ták meg­men­teni az éle­tét.

Érthetetlen, öngyilkos lett a Tatabánya korábbi kézilabdázója

Érthetetlen, öngyilkos lett a Tatabánya korábbi kézilabdázója

Saját ke­zé­vel ve­tett véget az éle­té­nek.

A 29 éves jobb­át­lövő saját ke­zé­vel ve­tett véget az éle­té­nek.

Döbbenetes vallomás, így hódította meg Szűcs Judithot Szécsi Pál

Döbbenetes vallomás, így hódította meg Szűcs Judithot Szécsi Pál

"Akkor már ott vol­tak a hegek a nya­kán, már túl volt egy gé­ge­met­szé­sen, és ez nem ha­gyott nyu­godni."

Öngyilkosságba kergették a kétszeres bajnok sportolót

Öngyilkosságba kergették a kétszeres bajnok sportolót

John Co­ugh­lin egy nap­pal az­után ve­tett véget az éle­té­nek, hogy el­til­tot­ták a jég­tánc­tól.

John Co­ugh­lin egy nap­pal az­után ve­tett véget az éle­té­nek, hogy el­til­tot­ták a jég­tánc­tól.

Holtan találtak a gyönyörű modellre, rejtélyesek a halála körülményei

Holtan találtak a gyönyörű modellre, rejtélyesek a halála körülményei

Napok óta nem vá­la­szolt is­me­rő­sei üze­ne­te­ire.

Napok óta nem vá­la­szolt is­me­rő­sei üze­ne­te­ire An­na­lise Bra­a­ken­siek, ezért ér­te­sí­tet­ték a rend­őr­sé­get az is­me­rő­sök. A nyo­mo­zók hol­tan ta­lál­tak az auszt­rál mo­dellre az ott­ho­ná­ban. Is­me­rő­sei sze­rint bo­rú­san látta az éle­tet.

Családi tragédia: saját szülei találtak a szobájában a 17 éves öngyilkos lányra

Családi tragédia: saját szülei találtak a szobájában a 17 éves öngyilkos lányra

A lány be­zár­kó­zott a szo­bá­jába, a csa­lád pedig hiába hí­vo­gatta.

A lány be­zár­kó­zott a szo­bá­jába, a csa­lád pedig hiába hí­vo­gatta.

Csökkent az öngyilkosságok száma az elmúlt években Magyarországon

Csökkent az öngyilkosságok száma az elmúlt években Magyarországon

2010 óta har­mincöt szá­za­lék­kal csök­kent az ön­gyil­kos­sá­gok száma Ma­gyar­or­szá­gon.

Felakasztotta magát a 10 éves kisfiú, mert nem akart iskolába menni

Felakasztotta magát a 10 éves kisfiú, mert nem akart iskolába menni

Öt nap után szom­ba­ton meg­halt a kór­ház­ban az a tíz­éves zaj­zoni gye­rek, aki meg­pró­bálta fel­akasz­tani magát.

Újévkor akarta magát felrobbantani egy férfi

Döbbenetes eset: újévkor akarta magát felrobbantani egy férfi

A férfi be­zár­kó­zott az ung­vári házba és azzal fe­nye­ge­tő­zött, hogy fel­rob­bantja magát. Ki­men­tek a hely­színre a rend­őrök, a men­tők, pszi­cho­ló­gu­sok és or­vo­sok, va­la­mint a férfi szü­lei is.

A férfi be­zár­kó­zott az ung­vári házba és azzal fe­nye­ge­tő­zött, hogy fel­rob­bantja magát. Ki­men­tek a hely­színre a rend­őrök, a men­tők, pszi­cho­ló­gu­sok és or­vo­sok, va­la­mint a férfi szü­lei is. Órá­kon át pró­bál­ták le­be­szélni a ter­vé­ről.

Döbbenet, milyen kegyetlen dolgot tett a békési pedofil tanár

Döbbenet, milyen kegyetlen dolgot tett a békési pedofil tanár

Sze­xu­á­lis erő­sza­kért ki­lenc évet, a leg­szi­go­rúbb fegy­ház­bün­te­tést kapta Sz. Z., a bé­kési ro­bo­ti­ka­ta­nár...

Sze­xu­á­lis erő­sza­kért ki­lenc évet, a leg­szi­go­rúbb fegy­ház­bün­te­tést kapta Sz. Z., az a bé­kési ro­bo­ti­ka­ta­nár, aki ta­valy egy ta­nít­vá­nyát akarta Lon­donba szök­tetni...

Nemcsak Trumpot akarták megölni, ez a férfi lett volna Theresa May gyilkosa

Nemcsak Trumpot akarták megölni, ez a férfi lett volna Theresa May gyilkosa

Naa'imur Rah­man 21 éves, már Nagy-Bri­tan­ni­á­ban lakó dzsi­ha­dista.

Naa'imur Rah­man 21 éves, már Nagy-Bri­tan­ni­á­ban lakó dzsi­ha­dista.

Borzalmas balesetben halt szörnyet egy 27 éves fiatal

Borzalmas balesetben halt szörnyet egy 27 éves fiatal

Ön­gyil­kos le­he­tett.

Óri­ási se­bes­ség­gel egy fe­lül­járó tar­tó­osz­lo­pá­nak üt­kö­zött egy kocsi. A 27 éves sofőr a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette.

Sokkot kapott a bringás: Borzalom, mit vetett partra az ár

Sokkot kapott a bringás: Borzalom, mit vetett partra az ár

A bál­ná­kat nem le­he­tett meg­men­teni.

A ter­mé­szet­védő szer­ve­ze­tek sze­rint cso­por­tos ön­gyil­kos­sá­got kö­vet­tek el a bál­nák Új-Zé­l­an­don.

"Úgy sajnálom" - írta a 11 éves lány anyjának, mielőtt a halálba ugrott

"Úgy sajnálom" - írta a 11 éves lány anyjának, mielőtt a halálba ugrott

Most ki­de­rült, hogy a gyer­mek men­tá­lis prob­lé­mák­kal küz­dött.

Most ki­de­rült, hogy a gyer­mek men­tá­lis prob­lé­mák­kal küz­dött és kor­tár­sa­i­val sem jött ki.

Kádban, meztelenül hagyta ott szerelmét Kovács Patrícia

Kádban, meztelenül hagyta ott szerelmét Kovács Patrícia

Az exe hívta, hogy ön­gyil­kos lesz.

A szí­nésznő a für­dő­kád­ban hagyta sze­rel­mét, ami­kor az egyik exe azzal hívta fel, hogy ön­gyil­kos lesz! Ko­vács Pat­rí­cia azon­nal lé­pett.

Dráma, öngyilkos akart lenni, gyógyszereket vett be Bangó Margit

Dráma, öngyilkos akart lenni, gyógyszereket vett be Bangó Margit

A Kos­suth-díjas éne­kesnő tel­je­sen össze­om­lott lel­ki­leg.

A Kos­suth-díjas éne­kesnő tel­je­sen össze­om­lott lel­ki­leg.

Sokkoló vallomás: ezért fontolgatta az öngyilkosságot Rékasi Károly

Sokkoló vallomás: ezért fontolgatta az öngyilkosságot Rékasi Károly

A nép­szerű szí­nész nem ta­gadja, véget akart vetni az éle­té­nek.

A nép­szerű szí­nész nem ta­gadja, véget akart vetni az éle­té­nek.

Szívszorító, először szólalt meg a megtört énekesnő fia halála óta

Szívszorító, először szólalt meg a megtört énekesnő fia halála óta

Tina Turner fia ön­gyil­kos lett. Az éne­kesnő sze­rint na­gyon ma­gá­nyos volt, de biz­tos benne, hogy már jó he­lyen van.

Dunába vetette magát egy nő hajnalban

Dunába vetette magát egy nő hajnalban

A rác­ke­vei rend­őrök meg­men­tet­ték az éle­tét.

A rác­ke­vei rend­őrök meg­men­tet­ték az éle­tét.

Megrázó fejleményről jött hír a szlovák újságíró-gyilkosság ügyében

Megrázó fejleményről jött hír a szlovák újságíró-gyilkosság ügyében

A rend­őr­ség még min­dig ke­resi a gyil­kos­ság meg­ren­de­lő­jét.

A rend­őr­ség még min­dig ke­resi a gyil­kos­ság meg­ren­de­lő­jét, de köz­ben egy tanú ön­gyil­kos lett.

Megmenekült a halál karmából a sztárkapus

Megmenekült a halál karmából a sztárkapus

Ta­vas­szal az ön­gyil­kos­ság is meg­for­dult a fe­jé­ben, most vissza­tért a pá­lyára a ki­váló kapus. Robin Leh­ner re­me­kelt az első meccsén.

Ta­vas­szal az ön­gyil­kos­ság is meg­for­dult a fe­jé­ben, most vissza­tért a pá­lyára a ki­váló kapus. Robin Leh­ner re­me­kelt az első meccsén.

Kikészült a várpalotai megölt kisfiú apja, mentőt hívtak hozzá

Kikészült a várpalotai megölt kisfiú apja, mentőt hívtak hozzá

Kép­te­len el­fo­gadni sze­ret­tei ha­lá­lát.

Kép­te­len el­fo­gadni F. Gergő, hogy el­ve­szí­tette sze­rel­mét, P. Eni­kőt és kisfi­u­kat, a kicsi Ger­gőt. A tra­gé­dia után rosszul lett, végül kór­házba ke­rült.

Döbbenetes dolog miatt vetett véget életének a fiatal tanárnő

Döbbenetes dolog miatt vetett véget életének a fiatal tanárnő

A ta­nárnő vé­let­le­nül ki­szi­vá­rog­tatta a dol­go­zat­kér­dé­se­ket.

Fel­akasz­totta magát egy ta­nárnő, mert vé­let­len ki­szi­vá­rog­tatta a dol­go­zat­kér­dé­se­ket.

Családi tragédia történt Vidombákon: öngyilkos lett szolgálat közben az édesapa

Családi tragédia történt Vidombákon: öngyilkos lett szolgálat közben az édesapa

Fejbe lőtte magát.

Egy ro­má­niai ka­to­nai egy­ség­ben tel­je­sí­tett szol­gá­la­tot, ami­kor fegy­ve­rét saját maga ellen for­dí­totta.

Szívszorító, édesanyja öngyilkosságáról vallott a népszerű színésznő

Szívszorító, édesanyja öngyilkosságáról vallott a népszerű színésznő

Mint mondta, anyja men­tá­lis be­teg­ség­gel küz­dött.

Mint mondta, anyja men­tá­lis be­teg­ség­gel küz­dött.

Édesanyja jelentette eltűnését, holtan találták a tinifiút

Édesanyja jelentette eltűnését, holtan találták a tinifiút

A 16 éves fiú dol­gozni in­dult...

A 16 éves fiú a tra­gé­dia nap­ján dol­gozni ment, de többé nem tért haza.

Szörnyű öngyilkosságot követtek el egy repülőgéppel

Rémálom a levegőben, szörnyű öngyilkosságot követtek el egy repülővel

Va­ló­szí­nű­leg a földi ki­szol­gáló sze­mély­zet egyik tagja dobta el ma­gá­tól az éle­tet.

Fia öngyilkosságáról vallott a legendás magyar színész

Fia öngyilkosságáról vallott a legendás magyar színész

84 éve­sen, ti­zen­négy évvel a tra­gé­dia után is kép­te­len fel­dol­gozni gyer­meke el­vesz­té­sét.

84 éve­sen, ti­zen­négy évvel a tra­gé­dia után is kép­te­len fel­dol­gozni gyer­meke el­vesz­té­sét a szí­nész, aki fe­le­sé­gé­vel együtt, zo­kogva jár ki a te­me­tőbe.

Fogjanak össze a szülők Momo ellen!

Fogjanak össze a szülők Momo ellen!

Nem a Momo-őrü­let miatt lett ön­gyil­kos a 15 éves ma­gyar lány.

Nem a Momo-őrü­let miatt lett ön­gyil­kos az a 15 éves ma­gyar lány, aki­nek az édes­anyja sors­tár­sa­kat ke­re­sett a fa­ce­boo­kon - kö­zölte a Ri­post­tal a rend­őr­ség. A ha­tó­ság fi­gyeli a netet, de fon­tos­nak tartja az ön­vé­del­met is.

Újabb magyar gyerekeket fenyeget a Momo a neten

Újabb magyar gyerekeket fenyeget a Momo a neten

Fu­tó­tűz­ként ter­jed a Momo.

Fu­tó­tűz­ként ter­jed a Momo nevű ijesztő, gü­lü­szemű fi­gura híre, aki gye­re­kek­nek íro­gat ré­misztő üze­ne­te­ket, és fe­nye­geti őket.

Drámai történetet mesélt el a múltjából Pásztor Anna

Drámai történetet mesélt el a múltjából Pásztor Anna

Az éne­kes­nőre egy­fajta spi­ri­tu­á­lis ve­ze­tő­ként te­kin­te­nek a ra­jon­gói.

Az éne­kes­nőre egy­fajta spi­ri­tu­á­lis ve­ze­tő­ként te­kin­te­nek a ra­jon­gói.

Pengével akart magával végezni a börtönben ülő 15 éves lány gyilkosa

Pengével akart magával végezni a börtönben ülő 15 éves lány gyilkosa

Ta­valy ka­rá­csony­kor egy dro­gé­ri­á­ban szúrta szí­ven volt ba­rát­nő­jét Abdul D.

Ta­valy ka­rá­csony­kor egy kan­deli dro­gé­ri­á­ban szúrta szí­ven volt ba­rát­nő­jét Abdul D.

Családja jelentette be: nem bírta tovább, holtan találták a 46 éves sportolót

Családja jelentette be: nem bírta tovább, holtan találták a 46 éves sportolót

Kór­házba vit­ték, de ott már nem tud­tak se­gí­teni rajta. Az első hírek sze­rint fel­akasz­totta magát.

Felakasztotta magát a világhírű bajnok

Szörnyű hírt közöltek: felakasztotta magát a világhírű bajnok

A bör­tön­cel­lá­já­ban ta­lál­tak rá a 46 éves sztárra.

A bör­tön­cel­lá­já­ban ta­lál­tak rá a 46 éves sztárra. Ittas ve­ze­tés miatt csap­tak le rá a rend­őrök. A kór­ház­ban nem tud­tak se­gí­teni rajta.

Öngyilkos lett Zombie Boy!

Öngyilkos lett a tetoválásairól híressé vált Zombie Boy!

A ka­na­dai szü­le­tésű, tel­jes tes­tén te­to­vált Zom­bie Boy meg­halt. Ka­na­dai ott­ho­ná­ban ta­lál­ták meg a holt­tes­tét. A rend­őr­ségi in­for­má­ciók sze­rint vég­zett ma­gá­val.

A ka­na­dai szü­le­tésű, Qu­e­bec tar­to­má­nyi , tel­jes tes­tén te­to­vált Rick Ge­nest, azaz Zom­bie Boy meg­halt. Ka­na­dai ott­ho­ná­ban ta­lál­ták meg a holt­tes­tét. A rend­őr­ség in­for­má­ciói sze­rint vég­zett ma­gá­val. Jó ba­rátja, Lady Gaga Twit­te­ren üzent min­den­ki­nek

Öngyilkos gondolatairól vallott a világsztár

Öngyilkos gondolatairól vallott a világsztár

Kanye West ko­ráb­ban már járt pszi­chi­át­riai ke­ze­lé­sekre...

Kanye West ko­ráb­ban már járt pszi­chi­át­riai ke­ze­lé­sekre...

Bevallotta hűtlenségét Verebes István

Bevallotta hűtlenségét Verebes István

Ma már más­ként vi­sel­kedne.

Ma már más­ként vi­sel­kedne az első há­zas­sá­gá­ban. A neves tévés úgy érzi: nagy­részt az ő hi­bá­já­ból ment tönkre a kap­cso­lata gyer­me­kei édes­any­já­val.

Családalapításra készült a fesztiválról eltűnt férfi

Családalapításra készült a fesztiválról eltűnt férfi

Bor­zasztó tra­gé­di­á­ról ér­te­sí­tet­ték a rend­őrök Ka­posi Sán­dor hoz­zá­tar­to­zóit...

Bor­zasztó tra­gé­di­á­ról ér­te­sí­tet­ték a rend­őrök Ka­posi Sán­dor hoz­zá­tar­to­zóit, ugyanis a va­sár­napi S.U.N. fesz­ti­vá­lon el­tűnt férfit szer­dán el­ütötte a Selyp és Apc-Zagy­va­szántó kö­zött köz­le­kedő vonat. Ked­vese, Évi azóta pá­nik­ro­ha­mok­tól szen­ved... Rész­le­tek a cikk­ben.