CÍMKE: 'öngyilkosság'

Megrázó fordulat a férfi ügyében, aki autóval a Dunába gurult és meghalt

Megrázó fordulat a férfi ügyében, aki autóval a Dunába gurult és meghalt

A ko­csi­nál nem ta­lál­tak mű­szaki hibát. Va­ló­szí­nű­sít­hető, hogy az utas en­gedte ki a ké­zi­fé­ket.

Megrázó vallomás: véget akart vetni életének Robbie Williams

Megrázó vallomás: véget akart vetni életének Robbie Williams

A sok ká­bí­tó­szer­től kény­szer­kép­ze­tei let­tek, ezért akarta meg­ölni magát.

Szörnyűségről jött hír, egy érettségiző holtteste feküdt a Mol-kútnál

Szörnyűségről jött hír, egy érettségiző holtteste feküdt a Mol-kútnál

Nyo­mo­zás in­dult az ügy­ben Nagy­vá­ra­don.

Nyo­mo­zás in­dult az ügy­ben Nagy­vá­ra­don. Az első hírek sze­rint a fi­a­tal véget ve­tett éle­té­nek.

Leugrott egy beteg a budapesti kórház emeletéről, szörnyethalt

Leugrott egy beteg a budapesti kórház emeletéről, szörnyethalt

A férfit éppen vizs­gá­latra vit­ték, ami­kor za­vart lett.

A férfit éppen vizs­gá­latra vit­ték, ami­kor za­vart lett, majd le­ve­tette magát a mélybe.

Öngyilkos lett a 76 éves nyugdíjas, akit 55 millióval vert át egy csaló migráns

Öngyilkos lett a 76 éves nyugdíjas, akit 55 millióval vert át egy csaló migráns

A Ni­gé­ri­á­ból szár­mazó mig­ráns hó­na­po­kig hi­te­gette ál­do­za­tát.

A Ni­gé­ri­á­ból szár­mazó mig­ráns azzal hi­te­gette idős ál­do­za­tát, hogy ha­tal­mas örök­sé­get vár Ame­ri­ká­ból.

Megszólalt a gyászoló apuka, baleset okozhatta a sztárzenész halálát

Megszólalt a gyászoló apuka, baleset okozhatta a sztárzenész halálát

A férfi sze­rint fia éle­té­ben ren­ge­teg dolog tör­tént egy­szerre, ettől pedig el­ve­szí­tette a kont­rollt.

Megrázó vallomást tett Tina Turner: ezért lett öngyilkos a fia

Megrázó vallomást tett Tina Turner: ezért lett öngyilkos a fia

Azt hi­szem, most már egy jobb he­lyen van - me­sélte leg­fris­sebb in­ter­jú­já­ban az éne­kesnő.

Azt hi­szem, most már egy jobb he­lyen van - me­sélte leg­fris­sebb in­ter­jú­já­ban az éne­kesnő.

Borzalom Kőbányán: mélybe vetette magát egy tinédzser, szörnyethalt

Borzalom Kőbányán: mélybe vetette magát egy tinédzser, szörnyethalt

A fi­a­tal a nyol­ca­dik eme­let­ről ug­rott ki a fő­vá­ros X. ke­rü­le­té­ben ked­den.

Megrázó részletek a kőbányai tini haláláról, így történt a tragédia

Megrázó részletek a kőbányai tini haláláról, így történt a tragédia

A ti­né­dzser­ről szom­szé­dai nem is akar­ják el­hinni, hogy ön­gyil­kos lett.

A ti­né­dzser­ről szom­szé­dai nem is akar­ják el­hinni, hogy ön­gyil­kos lett, sze­rin­tük csak bal­eset tör­tént.

Szörnyű hír jött a magyar határról: meghalt egy rendőr

Szörnyű hír jött a magyar határról: meghalt egy rendőr

A férfi fel­te­he­tő­leg ön­gyil­kos lett a saját szol­gá­lati fegy­ve­ré­vel. A rend­őr­ség vizs­gálja az ese­tet.

A férfi fel­te­he­tő­leg ön­gyil­kos lett a saját szol­gá­lati fegy­ve­ré­vel. A rend­őr­ség vizs­gálja az ese­tet.

Szörnyű látvány, egy villanyoszlopon találták meg a fiatal holttestét

Szörnyű látvány, egy villanyoszlopon találták meg a fiatal holttestét

A férfit egy nap­pal a tra­gé­dia előtt lát­ták utol­jára. Már sej­teni lehet, hogy mi tör­tént.

Ezt nem tudta feldolgozni, szörnyű kín miatt halt meg a fiatal férfi

Ezt nem tudta feldolgozni, szörnyű kín miatt halt meg a fiatal férfi

A men­tá­li­san beteg fi­a­tal nem tudta fel­dol­gozni az őt ért vesz­te­sé­get, ezért véget ve­tett éle­té­nek.

Megrázó búcsúüzenet, öngyilkos lett a világhírű művész felesége

Megrázó búcsúüzenet, öngyilkos lett a világhírű művész felesége

A nő hosszan bú­csú­zott sze­ret­te­i­től, nem tért ki a vi­tákra üze­ne­té­ben.

A nő hosszan bú­csú­zott sze­ret­te­i­től, és di­rekt nem tért ki a csa­lád­ban dúló vi­tákra utolsó üze­ne­té­ben.

Anyát és fiát is holtan találták, hiába küzdöttek a mentők

Anyát és fiát is holtan találták, hiába küzdöttek a mentők

A 20 éves fi­a­tal ön­gyil­kos lett, édes­anyja pedig nem bírta fel­dol­gozni ezt a trau­mát. A rend­őr­ség mind­két ha­lál­ese­tet vizs­gálja.

A 20 éves fi­a­tal ön­gyil­kos lett, édes­anyja pedig nem bírta fel­dol­gozni ezt a trau­mát. A rend­őr­ség mind­két ha­lál­ese­tet vizs­gálja.

Instagramos szavazást indított a tini, öngyilkos lett az eredmény miatt

Instagramos szavazást indított a tini, öngyilkos lett az eredmény miatt

A 16 éves lány arról in­dí­tott sza­va­zást, hogy meg­ölje-e magát.

A 16 éves lány arról in­dí­tott sza­va­zást, hogy meg­ölje-e magát.

Megrázó hír jött: 42 évesen öngyilkos lett a sztár, ezt üzente utoljára

Megrázó hír jött: 42 évesen öngyilkos lett a sztár, ezt üzente utoljára

A szí­nész több sztárt is zak­la­tott, végül ő maga val­lotta be, hogy rossz em­ber­nek érzi magát, de már nem le­he­tett se­gí­teni rajta.

Döbbenetes vallomás: Öngyilkos akart lenni a gyönyörű sorozatsztár

Döbbenetes vallomás: Öngyilkos akart lenni a gyönyörű sorozatsztár

A most 23 éves vi­lág­sztár nehéz éve­ken van túl, ugyanis so­káig kép­te­len volt el­fo­gadni ön­ma­gát.

Mentővel vitték el a fenyegetőző férfit Oszter Sándor házától

Mentővel vitték el a fenyegetőző férfit Oszter Sándor házától

Osz­ter Sán­dor miatt há­bor­gott.

Osz­ter Sán­dor miatt akarta le­vetni magát egy férfi egy fáról.

Szomorú évforduló: Ma 45 éve halt meg a legendás magyar énekes

Szomorú évforduló: Ma 45 éve halt meg a legendás magyar énekes

1974-ben ezen a napon gyászba bo­rult az egész or­szág. Tra­gi­ku­san fi­a­ta­lon el­hunyt ha­zánk első igazi szu­per­sztárja.

Bréking: Öngyilkossággal fenyegetőzik egy férfi Oszter Sándor miatt

Bréking: Öngyilkossággal fenyegetőzik egy férfi Oszter Sándor miatt

Végső el­ke­se­re­dett­sé­gé­ben egy férfi a mélybe akarja vetni magát.

Végső el­ke­se­re­dett­sé­gé­ben egy férfi a mélybe akarja vetni magát.

Végre kiderülhet az igazság: ezért lett öngyilkos Szécsi Pál?

Végre kiderülhet az igazság: ezért lett öngyilkos Szécsi Pál?

A mai napig min­denki csak ta­lál­gat.

A mai napig min­denki csak ta­lál­gat, miért dobta el ma­gá­tól az éle­tét a le­gen­dás éne­kes.

Borzalom az egri panelben: kizuhant egy férfi

Borzalom az egri panelben: kizuhant egy férfi

A kö­zép­korú férfi egy gar­zon­ház­ból zu­hant ki. A Rá­kó­czi úton még hely­szí­nel­nek a rend­őrök.

A kö­zép­korú férfi egy gar­zon­ház­ból zu­hant ki. A Rá­kó­czi úton még hely­szí­nel­nek a rend­őrök.

Tragédia történt: Gyászol Cinthya Dictator

Tragédia történt: Gyászol Cinthya Dictator

Cin­thya Dic­ta­tor min­den­kit arra kér, ha baj van, idő­ben kér­jen se­gít­sé­get. Fel kell is­merni a prob­lé­mát.

Cin­thya Dic­ta­tor min­den­kit arra kér, ha baj van, idő­ben kér­jen se­gít­sé­get. Fel kell is­merni a prob­lé­mát.

Borzalmas gyilkosság Csongrád megyében, a férfi magával is végzett

Borzalmas gyilkosság Csongrád megyében, a férfi magával is végzett

A gyanú sze­rint meg­ölte fe­le­sé­gét, majd ön­gyil­kos lett egy for­rás­kúti férfi szom­ba­ton.

Mégsem öngyilkosság volt? Leleplező fotó került elő a sztár haláláról

Mégsem öngyilkosság volt? Leleplező fotó került elő a sztár haláláról

A le­gen­dás ze­nész 27 éve­sen fejbe lőtte magát, de még a mai napig van­nak ho­má­lyos rész­le­tek a ha­lála körül.

Unokájuk talált rájuk: idős házaspár az áldozat Forráskúton

Unokájuk talált rájuk: idős házaspár az áldozat Forráskúton

Szom­ba­ton tör­tént a csa­ládi tra­gé­dia. A férfi meg­gyil­kolta fe­le­sé­gét, majd ma­gá­val is vég­zett.

Szom­ba­ton tör­tént a csa­ládi tra­gé­dia. A férfi meg­gyil­kolta fe­le­sé­gét, majd ma­gá­val is vég­zett.

Öngyilkos akart lenni, kórházba került - először beszélt róla Sáfár Anikó

Öngyilkos akart lenni, kórházba került - először beszélt róla Sáfár Anikó

Sáfár Anikó a pok­lok pok­lát is meg­járta, mire végre rá­lelt a bol­dog­ságra.

Sáfár Anikó a pok­lok pok­lát is meg­járta, mire végre rá­lelt a bol­dog­ságra.

Hátborzongató látvány: az öngyilkos zenész sosem látott képei kerültek elő

Hátborzongató látvány: az öngyilkos zenész sosem látott képei kerültek elő

A sztár 27 éve­sen lett ön­gyil­kos, a ké­pein sem volt ki­egyen­sú­lyo­zott.

A sztár 27 éve­sen lett ön­gyil­kos, de azt már eddig is tudni le­he­tett, hogy nem volt ki­egyen­sú­lyo­zott.

Nem bírta elviselni anyja halálát a szlovák férfi: borzalmas, amit ezután tett

Nem bírta elviselni anyja halálát a szlovák férfi: borzalmas, amit ezután tett

Vér­ben úszó holt­tes­tet ta­lál­tak Kékkő vá­ro­sá­ban.

Vér­ben úszó holt­tes­tet ta­lál­tak Kékkő vá­ro­sá­ban.

Teljes készültség egy öngyilkos férfi miatt, váratlan dolog történt

Teljes készültség egy öngyilkos férfi miatt, váratlan dolog történt

Nem akar­ták, hogy a 42 éves férfi kárt te­gyen ma­gá­ban, de ekkor meg­tör­tént a leg­rosszabb.

Nem akar­ták, hogy a 42 éves férfi kárt te­gyen ma­gá­ban, de ekkor meg­tör­tént a leg­rosszabb.

Titkos viszony: rejtélyes nő miatt lett öngyilkos a 49 éves világsztár?

Titkos viszony: rejtélyes nő miatt lett öngyilkos a 49 éves világsztár?

Keith Flint ha­lá­lá­nak híre az egész zenei szak­mát meg­ren­dí­tette, most azon­ban ki­de­rült egy meg­lepő rész­let.

Feleségének könyörgött halála előtt a legendás énekes

Szívszorító, feleségének könyörgött halála előtt a legendás énekes

Helyre akarta hozni a kap­cso­la­tu­kat, de a fi­a­tal nő nem tá­gí­tott dön­té­sé­től.

Megrázó hír jött, valójában ezért halt meg a legendás énekes

Megrázó hír jött, valójában ezért halt meg a legendás énekes

Mély de­presszi­óba zu­hant a sztár, ami­nek sú­lyos előz­mé­nyei vol­tak. Fe­le­sége távol volt tőle ha­lá­la­kor.

Most jött: Öngyilkos lett Pásztor Anna zaklatója

Most jött: Öngyilkos lett Pásztor Anna zaklatója

Csü­tör­tök reg­gel vesz­tette éle­tét.

Bár a férfit az ön­gyil­kos­sági kí­sér­let után kór­házba szál­lí­tot­ták, csü­tör­tök reg­gel el­hunyt.

Ezért tarthatott magánál pengét a börtönben Pásztor Anna zaklatója

Ezért tarthatott magánál pengét a börtönben Pásztor Anna zaklatója

Jozef P. szerda éjjel kí­sé­relt meg ön­gyil­kos­sá­got, éle­tét a gyors or­vosi be­avat­ko­zás sem tudta meg­men­teni.

Szörnyű részletek: Így lett öngyilkos Pásztor Anna zaklatója

Szörnyű részletek: Így lett öngyilkos Pásztor Anna zaklatója

Ki­de­rült, mi tör­tént a cel­lá­ban!

Ki­de­rült, mi tör­tént a cel­lá­ban! Jozef P. éle­tét a gyors or­vosi se­gít­ség sem tudta meg­men­teni, csü­tör­tök reg­gel el­hunyt a kór­ház­ban.

Brutális gyilkosság! A tízéves gyermek végignézte szülei halálát

Brutális gyilkosság! A tízéves gyermek végignézte szülei halálát

A férj rá­tá­madt kés­sel a fe­le­sé­gére és előbb vele, majd ön­ma­gá­val is vég­zett.

A férj rá­tá­madt a fe­le­sé­gére és előbb vele, majd ön­ma­gá­val is vég­zett, gyer­me­kük az egé­szet látta.

Tragédia a budapesti metróban: haláláért könyörgött a férfi

Tragédia a budapesti metróban: haláláért könyörgött a férfi

A Ke­leti pá­lya­ud­var­nál ha­lálra gá­zolta a metró Ger­gőt. A fi­a­tal­em­ber kál­vá­ri­á­já­ról az édes­anyja me­sélt...

A Ke­leti pá­lya­ud­var­nál ha­lálra gá­zolta a metró Ger­gőt. A fi­a­tal­em­ber kál­vá­ri­á­já­ról az édes­anyja me­sélt...

Öngyilkosság a magyar határnál, hídon lógott Zoltán teste

Öngyilkosság a magyar határnál, hídon lógott Zoltán teste

Ön­gyil­kos­sá­got kö­ve­tett el egy fi­a­tal férfi, aki­nek holt­tes­tét egy hídon fel­akasztva ta­lál­ták meg a szlo­vák-ma­gyar ha­tá­ron.

Szörnyű hírt közöltek: öngyilkos lett a világhírű sportoló

Szörnyű hírt közöltek: öngyilkos lett a világhírű sportoló

Fel­akasz­totta magát Maura Vi­ce­conte.

Fel­akasz­totta magát Maura Vi­ce­conte, aki egy 8 éves kisfiút ha­gyott maga után. A ko­rábbi at­léta Bu­da­pes­ten érte el az egyik leg­jobb ered­mé­nyét.

Sokkoló vallomás: az öngyilkosságon gondolkozott Rékasi Károly

Sokkoló vallomás: az öngyilkosságon gondolkozott Rékasi Károly

A szí­nész nem ta­gadja: még min­dig nem jött rendbe az élete.

A szí­nész nem ta­gadja: még min­dig nem jött rendbe az élete.

Összetört a hírtől a család: öngyilkos lett az eltűnt magyar vasutas

Összetört a hírtől a család: öngyilkos lett az eltűnt magyar vasutas

A férfi kép­te­len volt fel­dol­gozni, hogy ő okozta kol­lé­gája ha­lá­lát.

A férfi kép­te­len volt fel­dol­gozni, hogy ő okozta kol­lé­gája ha­lá­lát.

Megalázás, zaklatás az Amnesty International londoni központjában

Megalázás, zaklatás az Amnesty International londoni központjában

"Mér­ge­ző­ként" jel­le­mez­ték.

"Mér­ge­ző­ként" jel­le­mez­ték mun­ka­he­lyi kö­rül­mé­nye­i­ket az Am­nesty In­ter­na­tio­nal lon­doni mun­ka­tár­sai.

Tragédia a lakótelepen: Kiugrott a hetedikről egy férfi, szörnyethalt

Tragédia a lakótelepen: Kiugrott a hetedikről egy férfi, szörnyethalt

Hol­tan ta­lál­tak egy férfit egy pa­nel­ház ab­la­kai alatt. A hely­színre ki­ér­kező men­tők már nem tud­ták meg­men­teni az éle­tét.

Nem tudta feldolgozni édesanyja halálát, öngyilkos lett a gyönyörű modell

Nem tudta feldolgozni édesanyja halálát, öngyilkos lett a gyönyörű modell

A fi­a­tal ha­lála so­ka­kat meg­ren­dí­tett, hi­szen a lány előtt mesés jövő állt.

A fi­a­tal ha­lála so­ka­kat meg­ren­dí­tett, hi­szen a lány előtt mesés jövő állt.

Érthetetlen, öngyilkos lett a Tatabánya korábbi kézilabdázója

Érthetetlen, öngyilkos lett a Tatabánya korábbi kézilabdázója

A 29 éves jobb­át­lövő saját ke­zé­vel ve­tett véget az éle­té­nek. Fejen lőtte magát a pisz­to­lyá­val.

A 29 éves jobb­át­lövő saját ke­zé­vel ve­tett véget az éle­té­nek. Fejen lőtte magát a pisz­to­lyá­val.

Öngyilkosságba kergették a kétszeres bajnok sportolót

Öngyilkosságba kergették a kétszeres bajnok sportolót

John Co­ugh­lin egy nap­pal az­után ve­tett véget az éle­té­nek, hogy el­til­tot­ták a jég­tánc­tól.

John Co­ugh­lin egy nap­pal az­után ve­tett véget az éle­té­nek, hogy el­til­tot­ták a jég­tánc­tól.

Most kaptuk a hírt: holtan találták otthonában a műsorvezetőnőt

Most kaptuk a hírt: holtan találták otthonában a műsorvezetőnőt

A szőke mű­sor­ve­zető ha­lála előtt rej­té­lyes üze­ne­te­ket osz­tott meg.

A szőke mű­sor­ve­zető ha­lála előtt rej­té­lyes üze­ne­te­ket osz­tott meg.

Családi tragédia: saját szülei találtak a szobájában a 17 éves öngyilkos lányra

Családi tragédia: saját szülei találtak a szobájában a 17 éves öngyilkos lányra

A lány be­zár­kó­zott a szo­bá­jába, a csa­lád pedig hiába hí­vo­gatta.

A lány be­zár­kó­zott a szo­bá­jába, a csa­lád pedig hiába hí­vo­gatta.

Csökkent az öngyilkosságok száma az elmúlt években Magyarországon

Csökkent az öngyilkosságok száma az elmúlt években Magyarországon

2010 óta har­mincöt szá­za­lék­kal csök­kent az ön­gyil­kos­sá­gok száma Ma­gyar­or­szá­gon.

Felakasztotta magát a 10 éves kisfiú, mert nem akart iskolába menni

Felakasztotta magát a 10 éves kisfiú, mert nem akart iskolába menni

Öt nap után szom­ba­ton meg­halt a kór­ház­ban az a tíz­éves zaj­zoni gye­rek, aki meg­pró­bálta fel­akasz­tani magát.

Újévkor akarta magát felrobbantani egy férfi

Döbbenetes eset: újévkor akarta magát felrobbantani egy férfi

A férfi be­zár­kó­zott az ung­vári házba és azzal fe­nye­ge­tő­zött, hogy fel­rob­bantja magát. Ki­men­tek a hely­színre a rend­őrök, a men­tők, pszi­cho­ló­gu­sok és or­vo­sok, va­la­mint a férfi szü­lei is.

A férfi be­zár­kó­zott az ung­vári házba és azzal fe­nye­ge­tő­zött, hogy fel­rob­bantja magát. Ki­men­tek a hely­színre a rend­őrök, a men­tők, pszi­cho­ló­gu­sok és or­vo­sok, va­la­mint a férfi szü­lei is. Órá­kon át pró­bál­ták le­be­szélni a ter­vé­ről.

Döbbenet, milyen kegyetlen dolgot tett a békési pedofil tanár

Döbbenet, milyen kegyetlen dolgot tett a békési pedofil tanár

Sze­xu­á­lis erő­sza­kért ki­lenc évre, a leg­szi­go­rúbb fegy­ház­bün­te­tésre ítél­ték Sz. Z.-t, a bé­kési ro­bo­ti­ka­ta­nárt...

Sze­xu­á­lis erő­sza­kért ki­lenc évet, a leg­szi­go­rúbb fegy­ház­bün­te­tést kapta Sz. Z., a bé­kési ro­bo­ti­ka­ta­nár..

Borzalmas balesetben halt szörnyet egy 27 éves fiatal

Borzalmas balesetben halt szörnyet egy 27 éves fiatal

Ön­gyil­kos le­he­tett.

Óri­ási se­bes­ség­gel egy fe­lül­járó tar­tó­osz­lo­pá­nak üt­kö­zött egy kocsi. A 27 éves sofőr a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette.

Nemcsak Trumpot akarták megölni, ez a férfi lett volna Theresa May gyilkosa

Nemcsak Trumpot akarták megölni, ez a férfi lett volna Theresa May gyilkosa

Naa'imur Rah­man 21 éves, már Nagy-Bri­tan­ni­á­ban lakó dzsi­ha­dista.

Naa'imur Rah­man 21 éves, már Nagy-Bri­tan­ni­á­ban lakó dzsi­ha­dista, ön­gyil­kos me­rény­letre ké­szült a Dow­ning St­reeten. Az ét­termi képen rajta sapka van.

Sokkot kapott a bringás: Borzalom, mit vetett partra az ár

Sokkot kapott a bringás:
Borzalom, mit vetett partra az ár

A ter­mé­szet­védő szer­ve­ze­tek sze­rint cso­por­tos ön­gyil­kos­sá­got kö­vet­tek el a bál­nák Új-Zé­l­an­don.

A ter­mé­szet­védő szer­ve­ze­tek sze­rint cso­por­tos ön­gyil­kos­sá­got kö­vet­tek el a bál­nák Új-Zé­l­an­don, egy rit­kán lá­tott öve­zet­ben. Az ál­la­to­kat saj­nos már nem le­he­tett meg­men­teni.

"Úgy sajnálom" - írta a 11 éves lány anyjának, mielőtt a halálba ugrott

"Úgy sajnálom" - írta a 11 éves lány anyjának, mielőtt a halálba ugrott

Most ki­de­rült, hogy a gyer­mek men­tá­lis prob­lé­mák­kal küz­dött.

Most ki­de­rült, hogy a gyer­mek men­tá­lis prob­lé­mák­kal küz­dött és kor­tár­sa­i­val sem jött ki.

Kádban, meztelenül hagyta ott szerelmét Kovács Patrícia

Kádban, meztelenül hagyta ott szerelmét Kovács Patrícia

Az exe hívta, hogy ön­gyil­kos lesz.

A szí­nésznő a für­dő­kád­ban hagyta sze­rel­mét, ami­kor az egyik exe azzal hívta fel, hogy ön­gyil­kos lesz! Ko­vács Pat­rí­cia azon­nal lé­pett.

Szívszorító, először szólalt meg a megtört énekesnő fia halála óta

Szívszorító, először szólalt meg a megtört énekesnő fia halála óta

Tina Turner fia ön­gyil­kos lett. Az éne­kesnő sze­rint na­gyon ma­gá­nyos volt, de biz­tos benne, hogy már jó he­lyen van.

Dráma, öngyilkos akart lenni, gyógyszereket vett be Bangó Margit

Dráma, öngyilkos akart lenni, gyógyszereket vett be Bangó Margit

A Kos­suth-díjas éne­kesnő tel­je­sen össze­om­lott lel­ki­leg.

A Kos­suth-díjas éne­kesnő tel­je­sen össze­om­lott lel­ki­leg.

Dunába vetette magát egy nő hajnalban

Dunába vetette magát egy nő hajnalban

A rác­ke­vei rend­őrök meg­men­tet­ték az éle­tét, és to­vábbi el­lá­tása cél­já­ból át­ad­ták az idő­köz­ben hely­színre ér­kező men­tő­szol­gá­lat mun­ka­tár­sa­i­nak.

A rác­ke­vei rend­őrök meg­men­tet­ték az éle­tét, és to­vábbi el­lá­tása cél­já­ból át­ad­ták az idő­köz­ben hely­színre ér­kező men­tő­szol­gá­lat mun­ka­tár­sa­i­nak.

Megmenekült a halál karmából a sztárkapus

Megmenekült a halál karmából a sztárkapus

Ta­vas­szal az ön­gyil­kos­ság is meg­for­dult a fe­jé­ben, most vissza­tért a pá­lyára a ki­váló kapus. Robin Leh­ner re­me­kelt az első meccsén.

Ta­vas­szal az ön­gyil­kos­ság is meg­for­dult a fe­jé­ben, most vissza­tért a pá­lyára a ki­váló kapus. Robin Leh­ner re­me­kelt az első meccsén.

Kikészült a várpalotai megölt kisfiú apja, mentőt hívtak hozzá

Kikészült a várpalotai megölt kisfiú apja, mentőt hívtak hozzá

Kép­te­len el­fo­gadni sze­ret­tei ha­lá­lát.

Kép­te­len el­fo­gadni F. Gergő, hogy el­ve­szí­tette sze­rel­mét, P. Eni­kőt és kisfi­u­kat, a kicsi Ger­gőt. A tra­gé­dia után rosszul lett, végül kór­házba ke­rült.

Döbbenetes dolog miatt vetett véget életének a fiatal tanárnő

Döbbenetes dolog miatt vetett véget életének a fiatal tanárnő

A ta­nárnő vé­let­le­nül ki­szi­vá­rog­tatta a dol­go­zat­kér­dé­se­ket.

Fel­akasz­totta magát egy ta­nárnő, mert vé­let­len ki­szi­vá­rog­tatta a dol­go­zat­kér­dé­se­ket.

Családi tragédia történt Vidombákon: öngyilkos lett szolgálat közben az édesapa

Családi tragédia történt Vidombákon: öngyilkos lett szolgálat közben az édesapa

Egy ro­má­niai ka­to­nai egy­ség­ben tel­je­sí­tett szol­gá­la­tot.

Egy ro­má­niai ka­to­nai egy­ség­ben dol­go­zott.

Szívszorító, édesanyja öngyilkosságáról vallott a népszerű színésznő

Szívszorító, édesanyja öngyilkosságáról vallott a népszerű színésznő

Anyja men­tá­lis be­teg­ség­gel küz­dött, de erről egy ideig fo­galma sem volt.

Mint mondta, anyja men­tá­lis be­teg­ség­gel küz­dött, de erről egy ideig neki fo­galma sem volt. Az asszony egy nap el­vágta a saját tor­kát.