CÍMKE: 'olcso'

Elképesztő módszerrel lesz ragyogóan fehér a fogad

Elképesztő módszerrel lesz ragyogóan fehér a fogad

Bát­ran fe­hé­rítsd ott­hon a fo­ga­i­dat ezzel a ter­mé­sze­tes mód­szer­rel. Meg fogsz le­pődni!

Szuper olcsó kiruccanások Európába: Fedezz fel titkos helyeket!

Szuper olcsó kiruccanások Európába: Fedezz fel titkos helyeket!

Iz­gal­mas és ér­de­kes úti célok, tö­meg­tu­riz­mus­tól érin­tet­len he­lye­ken.

4 hely Skóciában, amit minden Harry Potter rajongónak látnia kell

4 hely Skóciában, amit minden Harry Potter rajongónak látnia kell

A lon­doni King's Cross pá­lya­ud­va­ron kívül is bőven van még mit fel­fe­dezni!

A lon­doni King's Cross pá­lya­ud­va­ron kívül is bőven van még mit fel­fe­dezni!

Európa ékszerdoboza: Ismerd meg az ezertornyú Prágát

Európa ékszerdoboza: Ismerd meg az ezertornyú Prágát

Leg­töb­ben csak a tör­té­nelmi vá­ros­köz­pon­tig jut­nak. Pedig a cseh fő­vá­ros sok más fel­fe­de­zendő tit­kot rej­te­get!

Leg­töb­ben csak a tör­té­nelmi vá­ros­köz­pon­tig jut­nak. Pedig Prága más tit­ko­kat is rej­te­get!

Kevés pénzből csúcsnyaralás: Irány Európa felfedezetlen gyöngyszeme!

Kevés pénzből csúcsnyaralás: Irány Európa felfedezetlen gyöngyszeme!

Azt hi­szed, ilyen aján­lat csak a me­sé­ben van, pedig ez a va­ló­ság!

Azt hi­szed, ilyen aján­lat csak a me­sé­ben van, pedig ez a va­ló­ság!

Kiderítettük, ennyivel ihatod olcsóbban a csapolt sört!

Kiderítettük, ennyivel ihatod olcsóbban a csapolt sört!

5 szá­za­lékra csök­kenne az adó!

A nagy sör­gyár­tók és a hazai kis­üzemi főz­dék kö­zö­sen for­dul­tak a nem­zet­gaz­da­sági mi­nisz­ter­hez, hogy ter­jesszék ki a csa­polt sörre is a ked­vez­mé­nyes áfát.

Álomutazás Montenegróba, potom áron: 6500 forint a repjegy, csak most!

Álomutazás Montenegróba, potom áron: 6500 forint a repjegy, csak most!

Egy hétig tart ez a hi­he­tet­len akció, amit vétek lenne ki­hagyni!

Egy hétig tart ez a hi­he­tet­len akció, amit vétek lenne ki­hagyni!

Újra brummog a mackósajt: Magyar háziasszony mutatja a trükköt

Újra brummog a mackósajt: Magyar háziasszony mutatja a trükköt

Min­denki nagy ked­vence az örök klasszi­kus, de a bolti öm­lesz­tett saj­tok­ban már nem lehet bízni! Ke­rül­jük ki az élel­mi­szer­ipart.

7 fontos szempont: Így találhatsz szuper szállást a nyaraláshoz

7 fontos szempont: Így találhatsz szuper szállást a nyaraláshoz

A meg­fe­lelő szál­lás ki­vá­lasz­tása az egyik leg­fon­to­sabb része az uta­zás meg­ter­ve­zé­sé­nek. Egyet­len rossz dön­tés is képes tel­je­sen tönkre vágni a nya­ra­lást!

Kihagyhatatlan nyárindító: Szuper olcsó utak Mallorcára!

Kihagyhatatlan nyárindító: Szuper olcsó utak Mallorcára!

Ko­mo­lyan, ennél csá­bí­tóbb aján­la­tot még nem lát­tunk! 41.500 fo­rint­ból jön ki a re­pü­lő­jegy és a szál­lás 5 napra. Irány a mesés Mal­lorca!

Ko­mo­lyan, ennél csá­bí­tóbb aján­la­tot még nem lát­tunk! 41.500 fo­rint­ból jön ki a re­pü­lő­jegy és a szál­lás 5 napra. Irány a mesés Mal­lorca!

Kevés pénzből szuper nyaralás: Íme, a világ legolcsóbb csúcsszállásai!

Kevés pénzből szuper nyaralás: Íme, a világ legolcsóbb csúcsszállásai!

Utazni jó dolog, ke­ve­sebb pénz­ből ki­hozni egy uta­zást pedig még jobb.

Utazni jó dolog, ke­ve­sebb pénz­ből ki­hozni egy uta­zást pedig még jobb.

Tarol a raklap: Fillérekből szuper trendi bútorok!

Tarol a raklap: Fillérekből szuper trendi bútorok!

Miért ven­nél ka­na­pét, asz­talt, ágyat vagy bár­mi­lyen más szo­ba­be­ren­de­zést sok pén­zért, ami­kor rak­la­pok­ból egy­sze­rűen el­ké­szít­he­ted őket.

Így juthatsz el a világ legszebb tájaira ingyen!

Így juthatsz el a világ legszebb tájaira teljesen ingyen!

Vál­lalj mun­kát kül­föl­dön!

Nincs pén­zed utazni, de kí­ván­csi vagy a vi­lágra? Ne add fel ál­ma­i­dat, hi­szen szá­mos le­he­tő­ség kí­nál­ko­zik arra, hogy in­gyen utaz­hass. Vál­lalj mun­kát kül­föl­dön.

Olcsó tengerparti nyaralóhelyek Magyarországhoz közel

Hihetetlenül olcsó tengerparti nyaralóhelyek Magyarországhoz közel

Nem kell re­pü­lőre ülni és át­utazni a fél vi­lá­got a szép ten­ger­par­to­kért!

Nem kell fel­tét­le­nül re­pü­lőre ülni és át­utazni a fél vi­lá­got a gyö­nyörű ten­ger­par­to­kért! Ma­gyar­or­szág­ról el­in­dulva akár 5-8 órá­nyi au­tó­zás­sal cso­dá­la­tos he­lyekre jut­ha­tunk el.

Olcsó nyaralás fapadossal, mutatjuk 2017 legjobb úti céljait

Olcsó nyaralás fapadossal, mutatjuk 2017 legjobb úticéljait

Már most nya­ra­ló­he­lyet ke­re­sel, de egy­előre nincs öt­le­ted, hogy hova utaz­za­tok? Mu­ta­tunk né­hány ked­vező ár-érték ará­nyú cél­pon­tot.

Már most nya­ra­ló­he­lyet ke­re­sel, de egy­előre nincs öt­le­ted, hogy hova utaz­za­tok? Mu­ta­tunk né­hány ked­vező ár-érték ará­nyú cél­pon­tot, ahova Bu­da­pest­ről in­duló fa­pa­dos já­ra­tok­kal jut­hatsz el.

5 nap Bosznia-Hercegovina szállással, repülővel csak 18.180 Ft!

5 nap Bosznia-Hercegovina, Szarajevó, szállással, repülővel csak 18.180 Ft!

Ka­land az élet! Kis költ­ség­ve­tés­ből is esz­mé­let­len tar­tal­mas hetet ka­nya­rít­hatsz ma­gad­nak!

Esztelen vásárlás: ezért lesz újra drága a csirkehús

Esztelen vásárlás: ezért lesz újra drága a csirkehús

Úgy vi­szik, mintha fi­zet­né­nek érte.

Most min­denki úgy viszi a csir­ke­húst, mintha fi­zet­né­nek érte.

Olcsó, és korlátlan net jön márciustól!

Olcsó, és korlátlan net jön márciustól!

A szol­gál­ta­tók kí­ná­la­tá­ban már­ci­us­ban je­le­nik meg.

A szol­gál­ta­tók kí­ná­la­tá­ban már­ci­us­ban je­le­nik meg a "di­gi­tá­lis jólét" alap­cso­mag! Leg­alább 15%-kal ol­csóbb lesz az in­ter­net-előfi­ze­tés, mint a je­len­leg el­ér­hető leg­ol­csóbb konst­ruk­ció.

Főzz olcsón finomat Szinetár Dórával: Ez az étel téged is felmelegít!

Főzz olcsón finomat Szinetár Dórával: Ez az étel téged is felmelegít!

Az el­is­mert szí­nésznő igazi kony­ha­tün­dér! Ké­szítsd el vele ezt a mennyei fo­gást!

Eszméletlen, még december közepén is olcsó a lecsó!

Eszméletlen, még december közepén is olcsó a lecsó!

1000 fo­rint alatt meg­úszod.

1000 fo­rint alatt meg­úszod a 4 fős csa­lád va­cso­rá­ját, ha oko­san vá­sá­rolsz! A pi­a­con még min­dig a leg­ol­csóbb a pap­rika és a pa­ra­di­csom.

Eszméletlen, mi mindenre jó egy réges-régi képkeret!

Eszméletlen, mi mindenre jó egy réges-régi képkeret!

Dobd fel a la­ká­sod egy kép­ke­ret­tel.

Dobd fel a la­ká­sod egy régi kép­ke­ret­tel. Nem is hi­szed, mennyi min­denre hasz­nál­ha­tod az eset­leg se­lej­te­zésre ítélt ócska da­ra­bo­kat! Po­rold le eze­ket!

Hihetetlen: pénz nélkül járja be a világot András

Hihetetlen: pénz nélkül járja be a világot András

Sem­mi­től sem riad vissza: ha kell, akár min­den éjjel a sát­rá­ban al­szik a ma­gyar fi­a­tal.

Min­den for­télyt meg­ra­gad, hogy csök­kentse az uta­zás költ­sé­geit. Ha kell, a sá­to­ro­zás­tól sem riad vissza a ma­gyar fi­a­tal.

Romantikus novemberi hétvége, repülővel: Irány a csodás Szófia!

Romantikus novemberi hétvége, repülővel: Irány a csodás Szófia!

Most hi­he­tet­len ol­csón jut­hatsz el az arany­ku­po­lák vá­ro­sába!

Most hi­he­tet­len ol­csón jut­hatsz el az arany­ku­po­lák vá­ro­sába!

Fillérekből elkészítheted Fodor Zsóka ízletes menüjét!

Fillérekből elkészítheted Fodor Zsóka ízletes menüjét!

Olcsó és finom!

A nép­szerű szí­nésznő el­ké­pesztő ala­kí­tása nem­csak a szín­pa­don, hanem a kony­há­ban is fi­gye­lemre méltó!

Romantikázz Velencében, most hihetetlen olcsón utazhatsz!

Romantikázz Velencében, most hihetetlen olcsón utazhatsz!

6 nap Ve­lence Bu­da­pest­ről 31.500 fo­rin­tért, re­pü­lő­vel, szál­lás­sal!

Álomutazás Nápolyba: Kihagyhatatlanul olcsó ajánlat szállással

Álomutazás Nápolyba: Kihagyhatatlanul olcsó ajánlat szállással

6 nap ná­po­lyi vá­ros­lá­to­ga­tás szál­lás­sal 28.680 Ft-ért! Ilyen le­he­tő­ség nem lesz több!

6 nap ná­po­lyi vá­ros­lá­to­ga­tás szál­lás­sal 28.680 Ft-ért! Ilyen le­he­tő­ség nem lesz több!

Indítsd a nyaralást jövő májusban Korfun!

Indítsd a nyaralást jövő májusban Korfun!

Egy hét, re­pü­lő­vel, szál­lás­sal, min­den adó­val és il­le­ték­kel már 37.018 Ft-tól! Cso­dá­la­tos kör­nye­zet, azúr­kék ten­ger, s a görög konyha fan­tasz­ti­kus ízei...

Egy hét, re­pü­lő­vel, szál­lás­sal, min­den adó­val és il­le­ték­kel már 37.018 Ft-tól!

4 napos barcelonai kikapcsolódás remek áron! Retúr repjegyek már 12.180 Ft-tól!

4 napos barcelonai kikapcsolódás remek áron!

Bar­ce­lona az a hely, ahol biz­to­san nem fogsz csa­lódni, bármi is le­gyen az ér­dek­lő­dési köröd.

Utazz olcsón: Szállásfoglalási tippek kezdőknek!

Utazz olcsón: Szállásfoglalási tippek kezdőknek!

Vá­lassz oko­san, ke­ve­seb­bet fi­zetsz!

Ha nincs annyi pén­zed, hogy menő és drága he­lyen fog­lalj szál­lást, akkor se ke­se­redj el. Né­hány okos tip­pel meg­fi­zet­hető áron ta­lál­hatsz ho­te­le­ket!

Remek zakinthoszi ajánlat jövő nyárra, főszezonban!

Remek zakinthoszi ajánlat jövő nyárra, főszezonban!

Ne bízd a vé­let­lenre a jövő évi álom­nya­ra­lást! Tö­ké­le­tes va­ká­ci­ó­val vár a leg­szebb görög part­sza­kasz.

Ne bízd a vé­let­lenre a jövő évi álom­nya­ra­lást! Tö­ké­le­tes va­ká­ci­ó­val vár a leg­szebb görög part­sza­kasz. Cso­dá­la­tos ten­ger, buja, zöld nö­vény­zet, fan­tasz­ti­kus el­lá­tás: ez most tény­leg ki­hagy­ha­tat­lan!

Az 5 legfinomabb és legegyszerűbb sült csirke! Legyen tökéletes a vacsora!

Az 5 legfinomabb és legegyszerűbb sült csirke! Legyen tökéletes a vacsora!

Az 5 legfinomabb és legegyszerűbb sült csirke! Legyen tökéletes a vacsora!

Mivel ez az egyik leg­jobb di­é­tás étel, ér­de­mes vál­to­za­to­san ké­szí­teni.

A sült csir­két majd­nem min­denki sze­reti, tö­ké­le­te­set ké­szí­teni be­lőle pedig nem ör­dön­gös­ség. Mivel ez az egyik leg­jobb di­é­tás étel, ér­de­mes vál­to­za­to­san ké­szí­teni. Mu­tat­juk, mitől lesz is­te­nien finom és szu­per omlós a csir­ke­sült!

Szórj lisztet a mosogatóba és nem lesz több gondod

Szórj lisztet a mosogatóba és nem lesz több gondod

Szá­mos ház­tar­tási prak­tika segít abban, hogy a konyha ra­gyog­jon.

Ta­lál­tunk egy na­gyon olcsó és ha­té­kony trük­köt, hogy a mo­so­gató csil­log­jon a tisz­ta­ság­tól.

Irány a földi paradicsom: ilyen olcsó még nem volt a Maldív-szigetek!

Irány a földi paradicsom: ilyen olcsó még nem volt a Maldív-szigetek!

Most el­ér­hető áron jut­hatsz a földi pa­ra­di­csomba! Gyö­nyörű ten­ger, pál­ma­fák, hó­fe­hér homok, cso­dá­la­tos kör­nye­zet!

Gyönyörű Dél-India, Kerala retúr repülőjegy 105.000 Ft, Bécsből!

Gyönyörű Dél-India, Kerala retúr repülőjegy 105.000 Ft, Bécsből!

Szökj meg a szürke tél­ből a mesés ke­letre! Cso­dás kin­csek­kel, ele­fán­tok­kal, pál­ma­fák­kal téged is vár India!

Halomban áll megunt nyakkendő? Ki ne dobd!

Halomban áll megunt nyakkendő? Ki ne dobd!

El­ké­pesztő, mire hasz­nál­ha­tod!

Csak fog­lalja a he­lyet a szek­rény­ben a párod sok-sok nyak­ken­dője, és tudod, hogy soha többé nem veszi majd fel őket?

Kanári-szigetek remek áron Budapestről, szállással 58.900 Ft-ért!

Kanári-szigetek remek áron Budapestről, szállással 58.900 Ft-ért!

HIHETETLEN aján­lat, amit nem sza­bad ki­hagyni! Ve­zesd le a télet a Ka­nári-szi­ge­te­ken!

6 nap Dubai Budapestről 67.180 Ft-ért, repülőjeggyel, szállással együtt!

6 nap Dubai Budapestről 67.180 Ft-ért, repülőjeggyel, szállással együtt!

Ne hagyd ki ezt a szu­per aján­la­tot!

Gon­dol­tad volna? A mes­ter­sé­ges szi­ge­tek ha­zája már nem el­ér­he­tet­len!

Kevés a pénzed, de egészségesen táplálkoznál? Most figyelj!

Kevés a pénzed, de egészségesen táplálkoznál? Most figyelj!

Azt hit­ted, hogy egész­sé­ge­sen táp­lál­kozni drága mu­lat­ság? Van egy jó hí­rünk: ren­ge­teg olcsó és egész­sé­ges étel van!

Olcsó ötletek, hogy kényelmesebb legyen a kerted

Olcsó ötletek, hogy kényelmesebb legyen a kerted

Va­rá­zsold iz­gal­massá a ker­tet.

Né­hány apró prak­ti­ká­val iz­gal­massá és széppé va­rá­zsol­ha­tod a ker­ted. Le­gyen igazi pa­ra­di­csom, ahol él­vez­he­ted a pi­he­nést.

NE HAGYD KI! 8 nap Málta Budapestről, 3 csillagos szállással csak 60.500 Ft-ért!

NE HAGYD KI! 8 nap Málta Budapestről, 3 csillagos szállással csak 60.500 Ft-ért!

Ilyen ol­csón még biz­tos nem kí­nál­tak neked egy­he­tes ten­ger­parti nya­ra­lást!

Ilyen ol­csón még biz­tos nem kí­nál­tak neked egy­he­tes ten­ger­parti nya­ra­lást!

Lakótelepi fekete: Ilyet egyetlen trendi kávézó sem tud!

Lakótelepi fekete: Ilyet egyetlen trendi kávézó sem tud!

Bu­da­pest bel­vá­ro­sá­ban akár a tíz­sze­re­sét is kifi­zet­he­ted a mos­ta­ná­ban menő ká­vé­cso­dá­kért...

Fo­gad­junk, hogy ilyen ár­fek­vésű kávét sehol nem ta­lálsz az or­szág­ban! Bu­da­pest bel­vá­ro­sá­ban akár a tíz­sze­re­sét is kifi­zet­he­ted a mos­ta­ná­ban menő ká­vé­cso­dá­kért. A la­kó­te­le­pen per­sze min­den más...

Ennél olcsóbban még sosem utazhattál Párizsba

Párizsi utazás szállással, repülővel, 20.000 Ft-ért? Igen, lehetséges!

4 nap szál­lás­sal, rep­jeggyel 20.090 Ft!

Mu­tat­juk, hogy el­ér­hető ál­maid vá­rosa költ­ség­ha­té­ko­nyan...

Zseniális ötlet: ezért kenj a körmödre szódabikarbónát

Zseniális ötlet: ezért kenj a körmödre szódabikarbónát

Va­ló­sá­gos cso­da­szer.

Azt, hogy a szó­da­bi­kar­bóna cso­dát tesz a kert­ben, a ház körül és a kony­há­ban is, már min­denki tudja. De hogy miért kend a kör­mödre?

Ezért tegyél káposztalevelet a könyöködre és a térdedre

Ezért tegyél káposztalevelet a könyöködre és a térdedre

Szen­ved­tél már éj­sza­ká­kon át ízü­leti fáj­da­lom­tól?

Szen­ved­tél már éj­sza­ká­kon át ízü­leti fáj­da­lom­tól? Ne nyúlj azon­nal gyógy­sze­rek­hez! Lé­te­zik egy gyors és ter­mé­sze­tes meg­ol­dás erre. Mel­lék­ha­tá­sok és pénz­tár­ca­ter­helő ki­adá­sok he­lyett fi­gyelj! Hi­he­tet­len, mi min­denre jó a ká­posz­ta­le­vél.

Így lesz olcsó a legdrágább magyar hagyma!

Így lesz olcsó a legdrágább magyar hagyma!

Mu­ta­tunk egy spó­ro­lós trük­köt!

A fok­hagyma ára időn­ként tény­leg ki­veri a biz­to­sí­té­kot. Ki­lója rit­kán megy 1000 fo­rint alá. Mu­ta­tunk egy spó­ro­lós trük­köt!

Ki ne dobd a kartondobozt! Elképesztő, mit készíthetsz belőle!

Ki ne dobd a kartondobozt! Elképesztő, mit készíthetsz belőle!

Miért köl­te­nél va­gyo­no­kat já­tékra, ha eze­ket a ki­csik­kel is el­ké­szít­he­ted!

Pofonegyszerű és olcsó mosogatószert készít a magyar háziasszony

Pofonegyszerű és olcsó mosogatószert készít a magyar háziasszony

Re­cept­je­i­vel és kony­ha­trükk­je­i­vel ámu­latba ejti az in­ter­net népét Va­lika.

Re­cept­je­i­vel és kony­ha­trükk­je­i­vel évek óta ejti ámu­latba az in­ter­net népét Boros Vali, aki most meg­mu­tatta, miért nem vesz évek óta a bolt­ban mo­so­ga­tó­szert. Maga ké­szíti ott­hon, így sok­kal ol­csóbb, rá­adá­sul nincs benne durva vegy­szer!

Hűvös időben sem kell fáznod a kertben! Így csinálj meleget fillérekből!

Hűvös időben sem kell fáznod a kertben! Így csinálj meleget fillérekből!

Hűvös idő­ben sem kell bú­csút in­te­ned a kert­nek!

Hűvös idő­ben sem kell bú­csút in­te­ned a kert­nek! Ha sze­retsz a te­ra­szon bo­roz­gatni, vagy gril­le­zés­nél csak a tűz mel­lett van meleg, és az asz­tal­nál már min­denki di­de­reg, akkor meg­mu­tat­juk a leg­tu­tibb hő­gom­bát, amit fil­lé­rek­ből el­ké­szít­hetsz!

Kóstoltad már a rizsvizet? Itt az ideje, elképesztő gyógyhatású!

Kóstoltad már a rizsvizet? Itt az ideje, elképesztő gyógyhatású!

Kóstoltad már a rizsvizet? Itt az ideje, elképesztő gyógyhatású!

Ha ezt el­ol­va­sod, soha többé nem öntöd ki a rizs fő­ző­vi­zét. Ne is tedd!

Ha ezt el­ol­va­sod, soha többé nem öntöd ki a rizs fő­ző­vi­zét. Ne is tedd! Tes­ted szá­mára ki­hagy­ha­tat­lan táp­anya­go­kat rejt

Ennél olcsóbb muskátli egyszerűen nem létezik!

Ennél olcsóbb muskátli egyszerűen nem létezik!

Mu­tat­juk a trük­köt!

Már el­árasz­tot­ták a ker­té­szeti áru­dá­kat a szebb­nél szebb mus­kát­li­tö­vek, ám ha ki­zá­ró­lag ezzel a vi­rág­gal aka­rod bo­rí­tani a te­ra­szo­dat, az sokba kerül.

Nem hiszed el, mire jó a műanyag kanál! A legolcsóbb húsvéti dekoráció

Nem hiszed el, mire jó a műanyag kanál! A legolcsóbb húsvéti dekoráció

Na­gyon kre­a­tív és me­se­szép dí­sze­ket csi­nál­hatsz mű­anyag ka­nál­ból. Olcsó és pil­la­na­tok alatt el­ké­szít­hető.

Diétázol, de nincs rá pénzed? Mutatjuk az olcsó megoldást!

Diétázol, de nincs rá pénzed? Mutatjuk az olcsó megoldást!

Fil­lé­rek­ből is ki lehet hozni!

Mit te­hetsz akkor, ha épp meg kell szo­rí­ta­nod a nad­rág­szí­jat - mégis sze­ret­nél fogyni. Egy kis kre­a­ti­vi­tás­sal fil­lé­rek­ből ki lehet hozni a fo­gyó­kú­rát!

Fazékban sült pizza a legújabb őrület!

Fazékban sült pizza a legújabb őrület!

Olcsó és ki­adós va­cso­rát ké­szít­hetsz pil­la­na­tok alatt. Mennyei íz, új forma.

Olcsó és ki­adós va­cso­rát ké­szít­hetsz pil­la­na­tok alatt. Az egész csa­lád imádni fogja. Ga­ran­tál­juk, hogy ez lesz éle­ted leg­fi­no­mabb piz­zája. Mennyei íz, új forma.

Szabadulj meg egyszerűen, otthon a bőrkeményedéstől

Szabadulj meg egyszerűen, otthon a bőrkeményedéstől

Nem­csak ronda, de elég fáj­dal­mas is lehet a bőr­ke­mé­nye­dés. És akkor még nem be­szél­tünk a ha­ris­nyák­ról, amik pont emi­att sza­kad­nak el foly­ton.

Nem­csak ronda, de elég fáj­dal­mas is lehet a bőr­ke­mé­nye­dés. És akkor még nem be­szél­tünk a ha­ris­nyák­ról, amik pont emi­att sza­kad­nak el foly­ton.

Nem kell drága edzőterembe menned a karcsúságért: ide süss!

Nem kell drága edzőterembe menned a karcsúságért

Remek hely­szí­nek adód­nak a fö­lös­le­ges kilók el­tün­te­té­sére a la­kás­ban is. Szinte min­den szeg­let­ben ott rej­lik egy-egy remek zsír­égető gya­kor­lat le­he­tő­sége!

Remek hely­szí­nek adód­nak a fö­lös­le­ges kilók el­tün­te­té­sére a la­kás­ban is. Ezt mu­tatja meg ez a csi­nos lány, aki lel­ke­sen tor­ná­zik a saját ott­ho­ná­ban, így tartja bom­ba­for­má­ban magát.

Szuper otthoni játékok fillérekből

Szuper otthoni játékok fillérekből

Ha ele­ged van abból, hogy a bolti, mé­reg­drága gye­rek­já­té­kok pil­la­na­tok alatt szét­tör­nek és két perc alatt meg­unja a gye­rek, pró­báld ki eze­ket a zse­ni­á­lis öt­le­te­ket!

Ha ele­ged van abból, hogy a bolti, mé­reg­drága gye­rek­já­té­kok pil­la­na­tok alatt szét­tör­nek és két perc alatt meg­unja a gye­rek, pró­báld ki eze­ket a zse­ni­á­lis öt­le­te­ket!

Legyen a müzliszelet még egészségesebb!

Legyen a müzliszelet még egészségesebb!

Unod már a bolti müz­lik ízét, a fö­lös­le­ges össze­te­vő­ket és ele­ged van a sok cu­kor­ból? Ké­szítsd el a saját íz­lé­sed sze­rint ott­hon. Egész­sé­ges, gyors és olcsó. Íme, a leg­jobb re­cept!

Unod már a bolti müz­lik ízét és ele­ged van a sok cu­kor­ból? Ké­szítsd el a saját íz­lé­sed sze­rint ott­hon. Egész­sé­ges, gyors és olcsó.

Fillérekért utazhatunk majd a török tengerpartra?

Fillérekért utazhatunk majd a török tengerpartra!

Össze­om­lott az ide­gen­for­ga­lom, or­szág­szerte 1300 szál­lo­dá­tól pró­bál­nak meg­sza­ba­dulni...

Így szüntesd meg a dugulást! Hatékony és egy filléredbe sem kerül!

Így szüntesd meg a dugulást! Hatékony és egy filléredbe sem kerül!

A du­gu­lás nem­csak bosszantó, de ha sze­re­lőt hívsz, te­te­mes ki­adás­sal is jár­hat. Job­bat mu­ta­tunk! A ha­mu­lúg in­gyen van!

Vadiúj módszer: Gyorsan és egyszerűen lemoshatod végre a körömlakkod

Vadiúj módszer: Gyorsan és egyszerűen lemoshatod végre a körömlakkod

Meg­mu­tat­juk, ho­gyan!

Fe­lejtsd a ma­ce­rás lakk­le­mo­sási pro­ce­dú­rát. Meg­mu­tat­juk, ho­gyan tudod pil­la­na­tok alatt, el­ke­nő­dés, bőr­el­szí­ne­ző­dés és ronda vat­ta­pa­ma­csok nél­kül, tö­ké­le­te­sen le­mosni a fes­té­ket.

Ezek a legmérgezőbb termékek a százforintos boltokban

Ezek a legmérgezőbb termékek a százforintos boltokban

A spó­ro­lás hasz­nos, és néha szük­ség­szerű. De vi­gyázz, mit ve­szel, mert könnyen rá­fáz­hatsz...

A spó­ro­lás hasz­nos, és néha szük­ség­szerű. De vi­gyázz, mit ve­szel.

Fogy a pénzed és az idő? 15 szuperolcsó ajándékötlet, házilag!

Fogy a pénzed és az idő? 15 szuperolcsó ajándékötlet, házilag!

Ne ag­gódj, hogy mind­járt ki­futsz az idő­ből vagy a ke­ret­ből - ezek­kel az öt­le­tek­kel pil­la­na­tok alatt, ol­csón vé­gére ér­hetsz a ka­rá­cso­nyi aján­dé­kok­nak.

Így készíthetsz fejedelmi vacsorát
4 szem krumpliból!

Így készíthetsz fejedelmi vacsorát
4 szem krumpliból!

Igazi pénz­tár­ca­ba­rát fi­nom­ság!

Igazi pénz­tár­ca­ba­rát fi­nom­ság! Gyors, olcsó és lak­tató! Neve attól függ, hol ké­szül.

Tökéletes szilveszteri ízkombó: egyesült a sajt és a dió

Tökéletes szilveszteri ízkombó: egyesült a sajt és a dió

Utolsó pil­la­nat­ban is tudsz na­gyot al­kotni a szil­vesz­teri bu­lira! Eze­ket a par­ti­fa­lat­ká­kat 10 perc alatt össze­do­bod!

Utolsó pil­la­nat­ban is tudsz na­gyot al­kotni a szil­vesz­teri bu­lira! Eze­ket a par­ti­fa­lat­ká­kat 10 perc alatt össze­do­bod! Szu­pe­rül néz ki, finom és még egész­sé­ges is. Miért ne le­hetne szem­pont ez is ma éjjel?

Így készíts 6 perc alatt szaloncukrot a mikróban!

Így készíts 6 perc alatt szaloncukrot a mikróban!

Gaz­da­gon kré­mes, éde­sen lágy! A leg­jobb ka­ra­mell, amit va­laha ettél! Dí­szítsd saját ké­szí­tésű sza­lon­cu­kor­ral a ka­rá­csony­fá­dat!

Gaz­da­gon kré­mes, éde­sen lágy! A leg­jobb ka­ra­mell, amit va­laha ettél! Dí­szítsd saját ké­szí­tésű sza­lon­cu­kor­ral a ka­rá­csony­fá­dat! A leg­jobb amit te­hetsz!

Valóságos csodaszer a körömlakklemosó!

Valóságos csodaszer a körömlakklemosó, próbáld ki te is!

Mos­tan­tól nem csak a für­dő­ben fogod hasz­nálni.

He­tente hasz­ná­lod a kö­röm­lakk el­tá­vo­lí­tá­sára, pedig ezen kívül még szám­ta­lan trükkre al­kal­mas a le­mosó. Mos­tan­tól nem csak a für­dő­ben fogod hasz­nálni.

Így lesz olcsón is szuper finom a gulyásleves

Így lesz olcsón is szuper finom a gulyásleves

Most meg­tud­ha­tod a trük­köt.

Most meg­tud­ha­tod a trük­köt, hogy lehet pénz­tár­ca­ba­rát módon, iga­zán tö­ké­le­tes gu­lyást főzni, mi­köz­ben még az időd­del is spó­rolsz!

Örök kedvenc a héjában sült krumpli

Örök kedvenc a héjában sült krumpli

Egy­szerű és olcsó alap­anya­gok­ból kü­lön­le­ges va­cso­rát ké­szít­hetsz!

A hónap vége felé remek vá­lasz­tás! Egy­szerű és olcsó alap­anya­gok­ból kü­lön­le­ges va­cso­rá­val lep­he­ted meg a csa­lá­dod!

Élménykaják hagymából, forradalmian új receptek!

Élménykaják hagymából, forradalmian új receptek!

A leg­több ma­gyar étel alapja nem más, mint a vö­rös­hagyma. Ná­lunk vi­szont a hagyma a ki­rály! Bom­basz­ti­kus re­cep­tek!

A legmenőbb suliudvar Budapesten! Leesik az állad!

A legmenőbb suliudvar Budapesten! Leesik az állad!

A fes­ték és az ecset min­dig be­vet­hető!

Sivár tűz­fal ron­dítja a kör­nye­ze­tet? Íme, egy szu­per ötlet! A fes­ték és az ecset min­dig be­vet­hető!

Kicsi az előszobád?

Kicsi az előszobád? Mutatjuk, hol van benne még hasznos hely!

Amint be­kö­szönt a hideg idő meg­je­len­nek a cipők, a ka­bá­tok és a sap­kák is az elő­szo­bá­ban.

Amint be­kö­szönt a hideg idő meg­je­len­nek a cipők, a ka­bá­tok és a sap­kák is az elő­szo­bá­ban.

Nem fogod elhinni, mi mindenre jó még a disznózsír!

Nem fogod elhinni, mi mindenre jó még a disznózsír!

Szinte min­den hű­tő­szek­rény­ben ott lapul ez a fe­le­désbe me­rült cso­da­szer. Pró­báld ki, meg fogsz le­pődni!

A disz­nó­zsírt mos­tan­tól tedd előre a pol­con, le­gyen kéz­nél min­dig. Mu­tat­juk, hogy miért!

Nem hinnéd, mire jó még a tojás!

Nem hinnéd, mire jó még a tojás!

Lehet rán­totta, tükör, de akár lágy is. A tojás a leg­jobb fe­hér­je­for­rás, az azon­ban mégis ke­ve­sen tud­ják, hogy azon kívül, hogy fő­zünk vele még mennyi min­denre hasz­nál­ható.

Lehet rán­totta, tükör, de akár lágy is. A tojás a leg­jobb fe­hér­je­for­rás, az azon­ban mégis ke­ve­sen tud­ják, hogy azon kívül, hogy fő­zünk vele, még mennyi min­denre hasz­nál­ható.

Ragassz buborékfóliát az ablakodra!

Sokat spórolhatsz! Ragassz buborékfóliát az ablakodra!

Ha­ma­ro­san indul a fű­tési sze­zon, és bi­zony fi­zet­he­ted a szám­lá­kat.

Egy olcsó trük­kel sokat spó­rol­hatsz, és meg­old­ha­tod az ala­kok téli szi­ge­te­lé­sét, hogy ne szök­jön el a la­ká­sod­ból a meleg.

Elképesztő, mire jó egy üres tojástartó!

Elképesztő, mi mindenre jó egy üres tojástartó doboz!

Most meg­mu­tat­juk, mi­lyen kin­cse­ket tudsz be­lőle va­rá­zsolni.

Te is min­dig ki­szór­tad az üres to­jás­tar­tót, mert csak fe­les­le­ges sze­mét­nek érez­ted, ha el­fo­gyott be­lőle a tojás?

Mosódió? Ugyan már! Vadgesztenyével ingyen moshatsz!

Mosódió? Ugyan már! Vadgesztenyével ingyen moshatsz!

Már hul­lik az őszi vad­gesz­te­nye, és nem­csak a gye­re­kek örö­mére. El­ké­pesztő, mennyi min­denre hasz­nál­ha­tod!

Már hul­lik az őszi vad­gesz­te­nye, és nem­csak a gye­re­kek örö­mére. Ér­de­mes gyűj­te­ned akár több ko­sár­ral is! El­ké­pesztő, mennyi min­denre hasz­nál­ha­tod!

Filléres, de nagyon hatékony megoldások vízkő ellen

Filléres, de nagyon hatékony megoldások vízkő ellen

Igazi rém­álom, ami­kor a csap­te­le­pek körül meg­je­le­nik a vízkő. Mos­tan­tól nem kell majd eről­köd­nöd.

Igazi rém­álom, ami­kor a csap­te­le­pek körül meg­je­le­nik a vízkő. Mos­tan­tól nem kell majd eről­köd­nöd.

El nem tudod képzelni, mire jó még a szappan

El nem tudod képzelni, mi mindenre jó még a szappan

A szap­pan nem­csak tisz­tí­tásra hasz­nál­ható.

A szap­pan nem­csak tisz­tí­tásra hasz­nál­ható. Sok­kal több min­denre al­kal­mas, mint gon­dol­nád!

Rém egyszerű trükk, hogy csapdába csald a szúnyogokat

Rém egyszerű trükk, hogy csapdába csald a szúnyogokat

Egy­szerű, olcsó és vegy­szer­men­tes!

Ebben az öt­let­ben az a nagy­szerű, hogy bor­zasz­tóan egy­szerű, olcsó, és tel­je­sen vegy­szer­men­tes! Állj neki gyor­san, ér­de­mes ki­pró­bálni.

Megmutatjuk mire ne használd SOHA a WC-papírt SLIDE

Megmutatjuk mire ne használd SOHA a WC-papírt SLIDE

Bár ezek a kis te­ker­csek va­ló­ban meg­könnyít­he­tik az éle­tün­ket, igazi nagy­ágyúk vész­hely­ze­te­ken, van né­hány eset, ami­kor sokat árt­hat­nak.

Bár ezek a kis te­ker­csek va­ló­ban meg­könnyít­he­tik az éle­tün­ket és igazi nagy­ágyúk a ház­tar­tási vész­hely­ze­te­ken, tud­nod kell, hogy van né­hány eset, ami­kor töb­bet árt­hat­nak, mint hasz­nál­nak. Meg­mu­tat­juk mikor is óva­kodj tőlük. Egy­szerű hét­köz­napi bakik, de na­gyon sok bosszú­sá­got tud­nak okozni!