CÍMKE: 'okostelefon'

Durva videóval figyelmeztet a rendőrség - csak erős idegzetűeknek!

Durva videóval figyelmeztet a rendőrség - csak erős idegzetűeknek!

A ha­tó­ság a biz­ton­sá­gos gya­lo­gos köz­le­ke­désre sze­retné fel­hívni az em­be­rek fi­gyel­mét.

Most te is jelentkezhetsz bagolyszámlálónak

Most te is jelentkezhetsz bagolyszámlálónak

Sze­re­ted az ál­la­to­kat? Most itt a nagy le­he­tő­ség! Je­lent­kezz a hét­vé­gére ba­goly­szám­lá­ló­nak.

Sze­re­ted az ál­la­to­kat? Kü­lö­nö­sen a ra­ga­dozó ma­da­ra­kat? Most itt a nagy le­he­tő­ség! Je­lent­kezz a hét­vé­gére ba­goly­szám­lá­ló­nak.

Ezt árulja el személyiségedről, hogyan tartod kezedben a telefonodat

Ezt árulja el személyiségedről, hogyan tartod kezedben a telefonodat

De gon­dol­tál-e va­laha erre?

Okos­te­le­fon nél­kül ma már el­kép­zelni sem tud­juk az éle­tün­ket.

Így károsítja az okostelefon a látásodat

Így károsítja az okostelefon a látásodat

Ijesztő hírek ke­rin­ge­nek az okos­te­le­fo­nok em­beri szer­ve­zetre gya­ko­rolt ha­tá­sá­ról...

Ijesztő hírek ke­rin­ge­nek az okos­te­le­fo­nok em­beri szer­ve­zetre gya­ko­rolt ha­tá­sá­ról...

Az okostelefonok nyírhatják ki a Földet egy tanulmány szerint!

Az okostelefonok nyírhatják ki a Földet egy tanulmány szerint!

Senki nem szá­mí­tott arra, hogy ilyen mé­retű szennye­zést okoz­hat ez az ipar.

Német egyetem: okostelefonok nélkül migránsok sem lennének

Német egyetem: okostelefonok nélkül migránsok sem lennének

Az augs­burgi egye­te­men ju­tot­tak erre a kö­vet­kez­te­tésre.

Az augs­burgi egye­te­men ju­tot­tak erre a kö­vet­kez­te­tésre.

Családi tragédia történt, telefonja ölte meg az apukát

Családi tragédia történt, telefonja ölte meg az apukát

A férfi össze­esett az éj leple alatt.

A férfi össze­esett az éj leple alatt, és így már esé­lye sem volt me­ne­külni.

Túl sokat telefonozik a gyerek? Így pattintsd le róla

Túl sokat telefonozik a gyerek? Így pattintsd le róla

Nem tesz jót nekik!

Míg régen alig le­he­tett be­hívni a sza­bad­ból a gye­re­ke­ket, ma­nap­ság alig lehet ki­tusz­kolni őket az ajtón, annyi időt töl­te­nek az okos­te­le­fon­nal.

Folyton a telefont nyomkodod? Vigyázz, így hat a gyerekedre

Folyton a telefont nyomkodod? Vigyázz, így hat a gyerekedre

Egy ku­ta­tás sze­rint azok a szü­lők, akik fo­lya­ma­to­san a te­le­fon­ju­kat nyom­kod­ják, rend­kí­vül rossz ha­tást gya­ko­rol­nak a gye­re­ke­ikre.

Egy ku­ta­tás sze­rint azok a szü­lők, akik fo­lya­ma­to­san a te­le­fon­ju­kat nyom­kod­ják, rend­kí­vül rossz ha­tást gya­ko­rol­nak a gye­re­ke­ikre. De vajon mi okozza a leg­na­gyobb ár­tal­ma­kat? A rossz példa? Vagy a fi­gye­lem­hi­ány? Eset­leg va­lami egé­szen más, amire nem gon­dol­tál?

Napi 5400 tapogató mozdulat: Megvan az ellenszer!

Napi 5400 tapogató mozdulat: Megvan az ellenszer!

Ezt a hol­mit ki­mon­dot­tan azok szá­mára fej­lesz­tet­ték ki, akik szinte egész nap bab­rál­ják a te­le­fon­ju­kat.

Ezt a hol­mit ki­mon­dot­tan azok szá­mára fej­lesz­tet­ték ki, akik szinte egész nap bab­rál­ják a te­le­fon­ju­kat, ön­kén­te­le­nül nyom­kod­nak.

Ez a mobiltelefon lehet az iPhone 8 vetélytársa!

Ez a mobiltelefon lehet az iPhone 8 vetélytársa!

Ko­moly újí­tá­sok­kal ér­ke­zik!

Ko­moly újí­tá­sok­kal ér­ke­zik a Go­ogle leg­újabb csúcs­te­le­fonja, mely­nek a di­zájnja is na­gyon szépre si­ke­re­dett.

11 éves kor fölött már mindenkinek van okostelefonja!

11 éves kor fölött már mindenkinek van okostelefonja!

Nyolc éves korig ál­ta­lá­ban a csa­ládi tab­le­tet, lap­to­pot, vagy okos­te­le­font hasz­nál­ják a gye­re­kek, 11 éves kor fö­lött már saját okos­te­le­fon­nal ren­del­kez­nek.

Úgy hat a gyerekek agyára az okokstelefon, mint egy gramm kokain

Úgy hat a gyerekek agyára az okokstelefon, mint egy gramm kokain

56De vajon mi a meg­ol­dás? A szak­értő sze­rint nem a til­tás!

Egy brit ad­dik­to­ló­gus sze­rint a cha­te­lés­sel töl­tött idő ugyanis bor­zasz­tóan ad­dik­tív a ti­zen­éve­sek szá­mára. De vajon mi a meg­ol­dás? A szak­értő sze­rint nem a til­tás!

Már az alkalmazások is kémkednek utánunk!

Már az alkalmazások is kémkednek utánunk!

Kém­ked­nek utá­nunk az okos­te­le­fo­nok, tab­le­tek és a tévék is! Most egy újabb tag­gal bő­vült a lista.

Kém­ked­nek utá­nunk az okos­te­le­fo­nok, tab­le­tek és a tévék is! Szinte mind­egyik­ben van egy olyan al­kat­rész, vagy prog­ram, ami fi­gyel min­ket. Most egy újabb tag­gal bő­vült a lista.

Schmuck is akadémiát alapít!

Schmuck is akadémiát alapít!

A Tisz­te­let Tár­sa­sága ismét a Szép­ko­rúak Szol­gá­la­tá­ban, a Nem­zet Uno­kája ki­oko­sítja az idő­se­ket! Indul az első Szép­korú Okos­te­le­fon­ke­zelő Aka­dé­mia!

A Tisz­te­let Tár­sa­sága ismét a Szép­ko­rúak Szol­gá­la­tá­ban, a Nem­zet Uno­kája ki­oko­sítja az idő­se­ket! Indul az első Szép­korú Okos­te­le­fon­ke­zelő Aka­dé­mia!

Így végezz tavaszi nagytakarítást a mobilodon!

Így végezz tavaszi nagytakarítást a mobilodon!

Egy év alatt sok sze­mét gyű­lik össze!

Egy év alatt sok sze­mét gyű­lik össze!

Így készíts tökéletes fotókat a mobiloddal!

Így készíts tökéletes fotókat a mobiloddal!

Ezek­kel a trük­kök­kel te­le­fon­tól füg­get­le­nül lesz jó a fotó!

Ma­nap­ság szinte min­den mo­bil­te­le­fon­ban van ka­mera, vagy ki­sebb, vagy na­gyobb fel­bon­tású. Ezzel a né­hány trük­kel típus- és már­ka­füg­get­le­nül ké­szít­he­tünk profi ké­pe­ket!

Ez történik, ha minden este 9-kor kikapcsolod a telefont

Ez történik, ha minden este 9-kor kikapcsolod a telefont

Kap­cso­lódj le idő­ben!

Szinte min­denki le­cö­ve­kel es­tén­ként a szá­mí­tó­gép vagy az okos­te­le­fon mellé. De mi tör­té­nik, ha idő­ben le­kap­cso­lódsz?

A hideg tönkreteszi a kütyüket

A hideg tönkreteszi a kütyüket - védd meg Őket

Ri­post segít, ho­gyan óvd meg ké­szü­lé­keid.

Ren­ge­teg elekt­ro­mos cuc­cot hur­co­lunk ma­gunk­kal. MP3, GPS, okos te­le­fon, Pen drive, note­book, stb. A hideg ko­moly ká­ro­kat okoz­hat esz­kö­ze­ink­ben.

Magyar kutatás bizonyította: stresszelünk a mobilunk nélkül

Magyar kutatás bizonyította: stresszelünk a mobilunk nélkül

A leg­töb­ben nem bír­ná­nak ki egy napot sem a mo­bil­juk nél­kül.

Saj­nos van annak alapja, hogy a leg­töb­ben nem bír­ná­nak ki egy napot sem a mo­bil­juk nél­kül.

Van egy rossz hírünk: tuti, rosszul töltöd a telefonodat!

Van egy rossz hírünk: tuti, rosszul töltöd a telefonodat!

Hamar le­me­rül a te­le­fo­nod akk­sija?

Hamar le­me­rül a te­le­fo­nod akk­sija, és azt ve­szed észre, hogy egyre ke­ve­seb­bet bír? Meg­mu­tat­juk, hogy töltsd he­lye­sen a mo­bi­lod...

Döbbenetes, ilyen komoly betegséget okoz a mobiltelefon

Döbbenetes, ilyen komoly betegséget okoz a mobiltelefon

Füg­günk az okos­te­le­fo­nunk­tól.

El­ké­pesztő mér­ték­ben füg­günk az okos­te­le­fo­nunk­tól, enni, aludni sem tu­dunk nél­küle, sőt, sokan a vé­cére is ma­guk­kal vi­szik.

Sok millió embernek lesz elérhetetlen a népszerű alkalmazás januártól

Sok millió embernek lesz elérhetetlen a népszerű alkalmazás januártól

A ré­gebbi te­le­fon­nal ren­del­kező em­be­rek, bú­csút int­het­nek a WhatsApp-nak!

A ré­gebbi te­le­fon­nal ren­del­kező em­be­rek, bú­csút int­het­nek a WhatsApp-nak!

A tudtod nélkül tárolja a telefonod, hol jártál!

A tudtod nélkül tárolja a telefonod, hol jártál!

Meg­rög­zött fél­té­keny­ke­dők, bi­zal­mat­la­nok, ag­gódó szü­lők, és min­denki más! Ki és be­kap­csol­ható ez a funk­ció! Mu­tat­juk mi is ez!

Meg­rög­zött fél­té­keny­ke­dők, bi­zal­mat­la­nok, ag­gódó szü­lők, és min­denki más! Ki és be­kap­csol­ható ez a funk­ció!

El sem hiszed, milyen bizarr módon töltjük majd a telefonokat

El sem hiszed, milyen bizarr módon töltjük majd a telefonokat

Visz­lát, le­me­rülő mo­bi­lok!

Visz­lát, le­me­rülő mo­bi­lok. Egé­szen új világ jön el nem­so­kára...

Ezt tudja az IPhone 7!

Ezt tudja az IPhone 7 és 7 Plus!

Ki­szi­vár­gott, amit tit­kolni pró­bál­tak! Nagy meg­le­pe­té­sek nem le­het­nek szer­dán. Pedig élő­ben köz­ve­tí­tik a be­mu­ta­tót.

Ki­szi­vár­gott, amit tit­kolni pró­bál­tak! Nagy meg­le­pe­té­sekre nem na­gyon lehet már szer­dán szá­mí­tani. Az Apple-nek megint nem si­ke­rült ti­tok­ban tar­ta­nia új cso­da­ké­szü­lé­ké­nek tar­tal­mát.

Vigyázz! Ettől örökre eltorzul a tested!

Vigyázz! Ettől örökre eltorzul a tested!

Ha te sem tudsz el­sza­kadni az okos­te­le­fo­nod­tól, az ko­moly egész­ség­ügyi ve­szélyt je­lent. Fo­lya­ma­to­san gör­nyedsz, a ge­rin­ced meg hoz­zá­szo­kik...

Ha te sem tudsz el­sza­kadni az okos­te­le­fo­nod­tól, az ko­moly egész­ség­ügyi ve­szélyt je­lent. Fo­lya­ma­to­san gör­nyedsz, a ge­rin­ced meg hoz­zá­szo­kik...

Vigyázz, aljas módon hallgat le titokban a Facebook!

Vigyázz, aljas módon hallgat le titokban a Facebook!

Zuc­ker­ber­gék re­a­gál­tak a vá­dakra!

Sokan vá­dol­ták meg már azzal a kö­zös­ségi ol­dalt, hogy az okos­te­le­fo­nos al­kal­ma­zás se­gít­sé­gé­vel le­hall­gatja az em­be­rek te­le­fon­be­szél­ge­té­seit.

Hamarosan vibrátor lehet az okostelefonodból

Hamarosan vibrátor lehet az okostelefonodból

Nem­so­kára már egy le­tölt­hető al­kal­ma­zás és egy külön erre a célra ter­ve­zett te­le­fon­tok is elég lesz, hogy a nők örö­met sze­rez­hes­se­nek ma­guk­nak.

Nem­so­kára már egy le­tölt­hető al­kal­ma­zás és egy külön erre a célra ter­ve­zett te­le­fon­tok is elég lesz, hogy a nők örö­met sze­rez­hes­se­nek ma­guk­nak. Bi­zony, jön a hét fo­ko­za­ton rezgő IZIVIBE, amit el­ső­sor­ban táv­kap­cso­lat­ban élő pá­rok­nak ta­lál­tak ki.

Kiderült: különösen veszélyes a gyerekek egészségére az okostelefon

Kiderült: különösen veszélyes a gyerekek egészségére az okostelefon

Ag­gasztó ered­ményre ju­tot­tak egy ku­ta­tás során.

Ag­gasztó ered­ményre ju­tot­tak egy ku­ta­tás során. A te­le­fon ko­moly ká­ro­kat okoz­hat a ki­csik szer­ve­ze­té­ben.

10-ből 9 ember rosszul tartja az okostelefonját. Te is közéjük tartozol?

10-ből 9 ember rosszul tartja az okostelefonját. Te is közéjük tartozol?

Na­gyon ko­moly csi­go­lya- és ge­rinc­de­for­má­ciót okoz­hat.

Na­gyon ko­moly csi­go­lya- és ge­rinc­de­for­má­ciót okoz­hat a "text neck-nek" ne­ve­zett póz.

Okostelefonja van a gyerekednek? Sajnáljuk, de nem jó ötlet...

Okostelefonja van a gyerekednek? Sajnáljuk, de nem jó ötlet...

Rossz hí­rünk van. Az okos­te­le­font jobb lenne in­kább el­venni a gye­rek­től, ha ilyenje van.

Rossz hí­rünk van. Az okos­te­le­font jobb lenne in­kább el­venni a gye­rek­től, ha ilyenje van.

Berki még erre is képes volt a szavazatokért!

Berki még erre is képes volt a szavazatokért!

Okos­te­le­fo­no­kat osz­to­ga­tott az utcán.

Az izom­ce­leb okos­te­le­fo­no­kat osz­to­ga­tott az utcán, hogy sza­va­za­to­kat gyűjt­sön A Nagy Du­ettre.

Rendesen kibabrált Kim Kardashiannal kétéves lánya

Rendesen kibabrált Kim Kardashiannal kétéves lánya

North már ért az okos­te­le­fo­nok­hoz.

North West las­san meg­ta­nulja ke­zelni az okos­te­le­fo­no­kat, és már nem lehet ma­gára hagyni, kü­lön­ben troll­kodni kezd.

Facebookon adta el saját kisbabáját, szégyen, mit vett az árából

Facebookon
adta el saját kisbabáját, szégyen, mit vett az árából

Sem az apuka, sem az anyuka nem gon­dolt bele a kö­vet­kez­mé­nyekbe.

Sem az apuka, sem az anyuka nem gon­dolt bele a kö­vet­kez­mé­nyekbe.

Így nézne ki Zámbó Krisztián, ha Krisztinának születik

Így nézne ki Zámbó Krisztián, ha Krisztinának születik

Nővé vál­to­zott Zámbó Jimmy fia.

Volt már te­het­ség­ku­ta­tós ver­senyző és re­a­li­tysz­tár is Zámbó Jimmy leg­na­gyobb fia. Most pedig nő lett be­lőle, még­hozzá ön­szán­tá­ból.

Végleg eltűnhetnek az okostelefonok öt éven belül

Végleg eltűnhetnek az okostelefonok öt éven belül

Jön a mes­ter­sé­ges in­tel­li­gen­cia.

El­tűn­het­nek az okos­te­le­fo­nok - derül ki az Eri­cson által vég­zett ku­ta­tás­ból. A vál­tást a mes­ter­sé­ges in­tel­li­gen­cia el­ter­je­dése hoz­hatja el.

Húzz tangát a mobilodra! Ez az új divat!

Húzz tangát a mobilodra! Ez az új divat!

Ter­mé­sze­te­sen ez a bo­lon­dos mánia is Ja­pán­ból in­dult vi­lág­hó­dító út­jára. A ke­res­let máris óri­ási.

Ter­mé­sze­te­sen ez a bo­lon­dos mánia is Ja­pán­ból in­dult vi­lág­hó­dító út­jára. A ke­res­let máris óri­ási, így a kí­ná­lat is igen vál­to­za­tos.

Gyorsan merül a mobilod? Tudod, hogy eddig rosszul töltötted?

Gyorsan merül a mobilod? Tudod, hogy eddig rosszul töltötted?

El­árul­juk, hogy kell he­lye­sen töl­teni! Na­gyon ke­ve­sen csi­nál­ják jól.

Ezért vigyázz, ha a gyerek játszik az okostelefonnal

Ezért vigyázz, ha a gyerek játszik az okostelefonnal

Az okos­te­le­fo­no­kat imád­ják a gye­re­kek. De ha ezt a vi­deót meg­né­zed, óva­to­sab­ban bízod majd rájuk.

3 applikáció, mely segít a spórolásban

3 applikáció, mely segít a spórolásban

Ki­pró­bál­nád, mire vagy képes némi se­gít­ség­gel?

Sze­ret­nél spó­rolni, de ne­he­zen megy? Ki­pró­bál­nád, mire vagy képes némi se­gít­ség­gel?