CÍMKE: 'óbudai temető'

Végleg elkészült Czeizel Endre sírja: Így néz ki

Végleg elkészült Czeizel Endre sírja: Így néz ki

Cze­i­zel fia, Gábor a Fa­ce­boo­kon szá­molt be arról, hogy hi­va­ta­lo­san is fel­avat­ták a sír­kö­vet.

Megindító látvány: így néz ki karácsony után Czeizel Endre sírja

Megindító látvány: így néz ki karácsony után Czeizel Endre sírja

Itt a bi­zo­nyí­ték, hogy a pro­fesszor nyug­he­lyét még min­dig rend­sze­re­sen gon­doz­zák.

Ijesztő látvány a temetőben, mi történt Czeizel Endre sírjával?

Ijesztő látvány a temetőben, mi történt Czeizel Endre sírjával?

Min­denki erről be­szél.

Min­denki erről be­szél az óbu­dai sír­kert­ben? De vajon mi rá a ma­gya­rá­zat és miért hall­gat a csa­lád?

Így néz ki most Göncz Árpád sírhelye

Így néz ki most Göncz Árpád sírhelye

2015 ok­tó­be­ré­ben hunyt el Ma­gyar­or­szág egy­kori köz­tár­sa­sági el­nöke. Az Óbu­dai te­me­tő­ben hely­ze­ték örök nyu­ga­lomra, de so­káig nem volt sír­köve...

2015 ok­tó­be­ré­ben hunyt el Ma­gyar­or­szág egy­kori köz­tár­sa­sági el­nöke. Az Óbu­dai te­me­tő­ben hely­ze­ték örök nyu­ga­lomra.

Temetőben jártunk: Ezt tették gyermekei Czeizel Endre sírjával!

Temetőben jártunk: Ezt tették gyermekei Czeizel Endre sírjával!

Meg­ható aján­dék...

Meg­ható aján­dék­kal ked­ves­ked­tek gyer­me­kei el­hunyt édes­ap­juk­nak! Az Óbu­dai te­me­tő­ben jár­tunk, eze­ket ta­lál­tuk a síron!

Temetőben jártunk: Ilyen körülmények között nyugszik Hidegkuti Nándor

Temetőben jártunk: Ilyen körülmények között nyugszik Hidegkuti Nándor

Az Óbu­dai te­mető fő­be­já­ra­tá­hoz közel buk­kan­tunk rá a sírra.

Az Óbu­dai te­mető fő­be­já­ra­tá­hoz közel buk­kan­tunk rá a sírra.

Családja helyett egy idegen nő tette rendbe Czeizel sírját!

Családja helyett egy idegen nő tette rendbe Czeizel sírját!

Vá­rat­lan for­du­lat tör­tént a kínos ügy­ben! A neves ge­ne­ti­kus sírja bor­zal­mas ál­la­pot­ban volt...

Vá­rat­lan for­du­lat tör­tént a kínos ügy­ben! A neves ge­ne­ti­kus sírja bor­zal­mas ál­la­pot­ban volt...

Temető szégyenévé vált Czeizel Endre sírja!

Temető szégyenévé vált Czeizel Endre sírja!

Óbu­dán he­lyez­ték végső nyu­ga­lomra.

Hosszan tartó be­teg­ség után, 2015 au­gusz­tu­sá­ban hunyt el a vi­lág­hírű or­vos­pro­fesszor. Ham­vait az Óbu­dai te­me­tő­ben he­lyez­ték végső nyu­ga­lomra.

Rengetegen gyászolják Göncz Árpádot, így néz ki most a sírja

Rengetegen gyászolják Göncz Árpádot, így néz ki most a sírja

Mé­cse­sek és vi­rá­gok lep­ték el a sír­ját.

A min­den­szen­tek kö­ze­led­té­vel mé­cse­sek és vi­rá­gok lep­ték el a ta­valy el­hunyt köz­tár­sa­sági elnök sír­ját.

Hihetetlen változás: Így néz ki most Czeizel elhanyagolt sírja!

Hihetetlen változás: Így néz ki most Czeizel elhanyagolt sírja!

Lát­vá­nyos vál­to­zá­son ment ke­resz­tül az el­hunyt ge­ne­ti­kus nyug­he­lye. Talán szé­gyellte a csa­lád a te­me­tő­ben ural­kodó ál­la­po­to­kat?

Lát­vá­nyos vál­to­zá­son ment ke­resz­tül az el­hunyt ge­ne­ti­kus nyug­he­lye. Talán szé­gyellte a csa­lád a te­me­tő­ben ural­kodó ál­la­po­to­kat?

Így néz ki most Göncz Árpád sírhelye!

Így néz ki most Göncz Árpád sírhelye!

A volt ál­lamfő sírja az éle­tét is jel­lemző sze­rény­ségre utal.

A ta­valy el­hunyt volt ál­lam­főt az Óbu­dai te­me­tő­ben he­lyez­ték örök nyu­ga­lomra, sírja az éle­tét is jel­lemző sze­rény­ségre utal.

Könnyes csókkal búcsúztatta unokája Göncz Árpádot - Fotók a temetésről

Könnyes csókkal búcsúztatta unokája Göncz Árpádot - Fotók a temetésről

A csa­lád­ta­gok, ba­rá­tok és köz­jogi mél­tó­sá­gok mel­lett kül­földi ven­dé­gek is részt vet­tek a szer­tar­tá­son.

Felbolygatták a temetőt Göncz Árpád temetése miatt!

Felbolygatták a temetőt Göncz Árpád temetése miatt!

Már órák­kal Göncz Árpád te­me­tése előtt tel­jes volt a ké­szült­ség az Óbu­dai te­me­tő­ben.

Óriási színpad épül Göncz Árpád sírhelyénél! - Exkluzív fotó

Óriási színpad épül Göncz Árpád sírhelyénél!

Már el­kezd­ték épí­teni a nagy­szín­pa­dot az Óbu­dai te­me­tőbe, úgy tud­juk, ki­ve­tí­tőt is ki­he­lyez­nek.