CÍMKE: 'nyugdíj'

Gyurcsányék 10 országrontó főbűne

Gyurcsányék 10 országrontó főbűne

A Gyur­csány-csa­lád egy­szer már tönk­re­tette Ma­gyar­or­szá­got. Ér­de­mes fel­idézni, mi­lyen volt, mikor Gyur­csányék ké­szí­tet­ték a ma­gyar költ­ség­ve­tést.

Kiszámoltuk, pontosan mennyi lesz az átlagos nyugdíjemelés

Kiszámoltuk, pontosan mennyi lesz az átlagos nyugdíjemelés

Ki­de­rült, hogy a nyug­dí­ja­sok idén is kap­hat­nak nyug­díj­pré­mi­u­mot, majd jö­vőre is.

Megdöbbentő részletek: halott anyja nyugdíjából élt az öreglaki nő

Megdöbbentő részletek: halott anyja nyugdíjából élt az öreglaki nő

Elásta ha­lott édes­any­ját, majd úgy csi­nált, mintha még élne.

Elásta ha­lott édes­any­ját, majd úgy csi­nált, mintha még élne.

A költségvetési bevételek növekedése teszi lehetővé a családtámogatás bővítését

A költségvetési bevételek növekedése teszi lehetővé a családtámogatás bővítését

Óri­ási dolog ez a csa­lá­dok­nak.

Óri­ási tá­mo­ga­tást je­len­te­nek a csa­lá­dok­nak az év­ér­té­ke­lő­ben be­je­len­tett in­téz­ke­dé­sek.

Rétvári Bence: A nyugdíjasok megbecsülést érdemelnek

Rétvári Bence: A nyugdíjasok megbecsülést érdemelnek

Nem csök­ken a nyug­dí­jak ér­téke, amíg pol­gári kor­mány van Ma­gyar­or­szá­gon.

Nem csök­ken a nyug­dí­jak ér­téke, amíg pol­gári kor­mány van Ma­gyar­or­szá­gon

Nyugdíjasok előnyben

Nyugdíjasok előnyben, érdemes újra dolgozni

Je­len­leg nagy­já­ból 75 ezer ember dol­go­zik mun­ka­vi­szony­ban nyug­díj mel­lett, ez a szám az idén akár het­ven­ezer­rel is emel­ked­het.

Je­len­leg nagy­já­ból 75 ezer ember dol­go­zik mun­ka­vi­szony­ban nyug­díj mel­lett, ez a szám az idén akár het­ven­ezer­rel is emel­ked­het.

Hazugság, hogy a magyar nyugdíjasok elszegényednek

Hazugság, hogy a magyar nyugdíjasok elszegényednek

Az el­len­zéki média a ma­gyar nyug­dí­ja­sok el­sze­gé­nye­dé­sé­vel ri­o­gat, de a té­nyek mást mu­tat­nak.

Az el­len­zéki média a ma­gyar nyug­dí­ja­sok el­sze­gé­nye­dé­sé­vel ri­o­gat, de a té­nyek mást mu­tat­nak. Ná­lunk a sze­gény­ség koc­ká­zata 9 szá­za­lék.

Korábban érkezik a nyugdíj decemberben

Korábban érkezik a nyugdíj decemberben

Hét­főn meg­ér­kez­nek az át­uta­lás­sal fo­lyó­sí­tott de­cem­beri nyug­dí­jak.

Hét­főn meg­ér­kez­nek az át­uta­lás­sal fo­lyó­sí­tott de­cem­beri nyug­dí­jak a bank­szám­lákra, és a posta szin­tén meg­kezdi a kéz­be­sí­tést - kö­zölte az Em­beri Erő­for­rá­sok Mi­nisz­té­ri­uma.

Korábban érkezik a nyugdíj decemberben

Korábban érkezik a nyugdíj decemberben

Örül­het­nek a nyug­dí­ja­sok, ha­ma­rabb ér­ke­zik a pénz.

Örül­het­nek a nyug­dí­ja­sok, ha­ma­rabb ér­ke­zik a pénz. Míg a szám­lákra de­cem­ber 3-án ér­ke­zik a pénz, addig a pos­tá­sok is aznap kez­dik a nyug­díj ko­rábbi kéz­be­sí­té­sét.

Korábban érkezik a nyugdíj decemberben

Korábban érkezik a nyugdíj decemberben

Hét­főn meg­ér­kez­nek az át­uta­lás­sal fo­lyó­sí­tott de­cem­beri nyug­dí­jak a bank­szám­lákra, és a posta szin­tén meg­kezdi a kéz­be­sí­tést - kö­zölte Novák Ka­ta­lin.

Hét­főn meg­ér­kez­nek az át­uta­lás­sal fo­lyó­sí­tott de­cem­beri nyug­dí­jak a bank­szám­lákra, és a posta szin­tén meg­kezdi a kéz­be­sí­tést - kö­zölte az Em­beri Erő­for­rá­sok Mi­nisz­té­ri­u­má­nak csa­lád- és ifjú­ság­ügyért fe­le­lős ál­lam­tit­kára bu­da­pesti saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján.

Hamarosan indul az állami nyugdíj előtakarékossági program

Adózás egyszerűsítésről tárgyal szerdán a kormány

Erről is tár­gyal hol­nap a kor­mány - je­len­tette be Varga Mi­hály.

Az ál­lami nyug­díj elő­ta­ka­ré­kos­ságra és az adó­zás egy­sze­rű­sí­té­sére is ki­tér­nek szer­dán.

Így vert át mindenkit a nő, aki 20 évig felvette halott anyja pénzét

Így vert át mindenkit a nő, aki 20 évig felvette halott anyja pénzét

Akár bör­tönbe is ke­rül­het, hi­szen szem­reb­be­nés nél­kül vette fel hó­nap­ról hó­napra azt a pénzt, ami nem volt az övé.

Hihetetlen, 20 évig a halott anyja nyugdíját vette fel

Hihetetlen, 20 évig a halott anyja nyugdíját vette fel

13 mil­li­ó­nyi össze­get vett fel.

Ada­t­egyez­te­tés kö­ve­tően bu­kott le. A 65 éves nő a költ­ség­ve­tést ká­ro­sító bűn­cse­lek­ménnyel mint­egy 13 mil­lió 705 ezer fo­rintra tett szert.

Így változhatnak a nyugdíjak 2019-ben, nagyon sokan ezt várták

Így változhatnak a nyugdíjak 2019-ben, nagyon sokan ezt várták

A ter­ve­zet sze­rint 2019. ja­nuár 1-jétől 2,7 szá­za­lék­kal fog nőni a nyug­díj.

Az öreg­ségi nyug­díj nö­ve­lé­sé­nek ter­ve­zete már a kor­mány elé ke­rült, de csak meg­vi­ta­tása után válik hi­va­ta­los kor­mány­ja­vas­lattá. A ter­ve­zet sze­rint 2019. ja­nuár 1-jétől 2,7 szá­za­lék­kal fog nőni a nyug­díj.

Mától érkezik a nyugdíjprémium

Mától érkezik a nyugdíjprémium

Ma ér­ke­zik a szám­lákra a nyug­díj­pré­mium, a pos­tai kifi­ze­té­sek csü­tör­tö­kön kez­dőd­nek. 18 ezer fo­rint a ma­xi­mum, 2,5 mil­lió ember kap a ta­va­lyi­nál is na­gyobb össze­get.

Ma ér­ke­zik a szám­lákra a nyug­díj­pré­mium, a pos­tai kifi­ze­té­sek csü­tör­tö­kön kez­dőd­nek. 18 ezer fo­rint a ma­xi­mum, 2,5 mil­lió ember kap a ta­va­lyi­nál is na­gyobb össze­get.

Jó hír: hétfőn érkezik a bankszámlákra a nyugdíjprémium

Jó hír: hétfőn érkezik a bankszámlákra a nyugdíjprémium

A bank­szám­lákra már hét­főn ér­ke­zik, majd jövő hét csü­tör­tök­től a pos­tai kéz­be­sí­té­sek is el­kez­dőd­nek.

A bank­szám­lákra már hét­főn ér­ke­zik, majd jövő hét csü­tör­tök­től a pos­tai kéz­be­sí­té­sek is el­kez­dőd­nek.

A nyugdíjjal együtt érkezik a prémium

A nyugdíjjal együtt érkezik a prémium

A pré­mium ma­xi­má­lis összege 18 ezer fo­rint.

A pré­mium ma­xi­má­lis összege 18 ezer fo­rint. Elő­ször azok­hoz jut el, akik át­uta­lás­sal kap­ják meg a nyug­dí­ju­kat.

Kiderült, hogy mikor érkezik a nyugdíjprémium

Kiderült, hogy mikor érkezik a nyugdíjprémium

Idén is 2,5 mil­lió ember kap.

Idén is 2,5 mil­lió ember kap nyug­díj­pré­mi­u­mot, amely­nek ma­xi­má­lis összege a ta­va­lyi­nál is ma­ga­sabb, 18 ezer fo­rint.

Kiderült, ekkor érkezik meg a nyugdíjprémium

Kiderült, ekkor érkezik meg a nyugdíjprémium

A tá­mo­ga­tás ma­xi­má­lis összege 18 ezer fo­rint, ma­ga­sabb, mint ta­valy - kö­zölte az Em­beri Erő­for­rá­sok Mi­nisz­té­ri­uma (Emmi) az MTI-vel.

Így búcsúztatták diákjai a nyugdíjazott tanárnőt

Megható! Így búcsúztatták diákjai a nyugdíjba vonulása előtt a tanárnőt

Sírás lett a vége.

Ma már ennél job­bat nem lá­tunk! Ha­tal­mas meg­le­pe­tés­sel ké­szül­tek a ta­nár­nő­nek! Sírás lett a vége.

Ezzel vége, szomorú bejelentést tett az Oscar-díjas színész

Ezzel vége, szomorú bejelentést tett az Oscar-díjas színész

"Én most el­ju­tot­tam oda, hogy szá­momra itt véget ér a szín­ját­szás." Ra­jon­góit el­ke­se­rí­tette a be­je­len­tés.

"Én most el­ju­tot­tam oda, hogy szá­momra itt véget ér a szín­ját­szás." Ra­jon­góit el­ke­se­rí­tette a be­je­len­tés.

Több pénzt kaphatnak a nyugdíjasok, mutatjuk mennyivel

Több pénzt kaphatnak a nyugdíjasok, mutatjuk mennyivel

Emel­ked­het a nyug­díj.

Majd­nem három szá­za­lék­kal emel­ked­het a nyug­díj.

Döbbenetes, amit az összeszurkált taxis elmondott a támadójáról

Döbbenetes, amit az összeszurkált taxis elmondott a támadójáról

A 64 éves ta­xist nyug­dí­ja­zása után öt nap­pal érte a tá­ma­dás...

A 64 éves ta­xist nyug­dí­ja­zása után öt nap­pal érte a tá­ma­dás, a férfi har­minc­szor már­totta belé a kést...

Nagyon nincs könnyű helyzetben a nagybeteg Boros Lajos

Nagyon nincs könnyű helyzetben a nagybeteg Boros Lajos

A 71 éves rá­diós be­val­lotta, mivel nincs fi­ze­tése, a tar­ta­lé­kait éli fel, ami már nem so­káig lesz elég.

A 71 éves rá­diós be­val­lotta, mivel nincs fi­ze­tése, a tar­ta­lé­kait éli fel, ami már nem so­káig lesz elég.

Régi mozdonyával búcsúztatták a vasutast

Régi mozdonyával búcsúztatták a vasutast

Meg­ható meg­le­pe­tés­sel bú­csúz­tat­ták.

Meg­ható meg­le­pe­tés­sel bú­csúz­tat­ták nyug­díjba ké­szülő kol­lé­gá­ju­kat a vas­uta­sok. Mé­szá­ros Lajos 1980-ban tette le a moz­dony­ve­zető vizs­gát.

Ennyivel emelkedik Medveczky Ilona nyugdíja: Ezt megérdemelte!

Ennyivel emelkedik Medveczky Ilona nyugdíja: Ezt megérdemelte!

A tánc­mű­vésznő meg­kapta a ha­tá­ro­za­tot! El­árulta, mennyi­vel lesz ma­ga­sabb a nyug­díja már­ci­us­tól! Ez nem semmi!

Nem gondoltuk volna: Erre költi megemelkedett nyugdíját Paudits Béla!

Nem gondoltuk volna: Erre költi megemelkedett nyugdíját Paudits Béla!

A mű­vész­já­ra­dék óri­ási se­gít­ség...

A mű­vész­já­ra­dék óri­ási se­gít­sé­get je­lent az anyagi gon­dok­kal küzdő, nagy­be­teg szí­nész­nek! La­punk­nak el­mondta: mit kezd majd a pénz­zel!

Váratlan bejelentés: megszakította turnéját, visszavonul a világsztár

Váratlan bejelentés: megszakította turnéját, visszavonul a világsztár

A 70 éves éne­kes­nek ren­ge­teg slá­gert kö­szön­he­tünk.

A 70 éves éne­kes­nek ren­ge­teg slá­gert kö­szön­he­tünk, de úgy érzi, hogy el­jött a nyug­díjba vo­nu­lás ideje.

Kedvező változásokat hoz 2018!

Kedvező változásokat hoz 2018!

Össze­gyűj­töt­tük, mire szá­mít­ha­tunk 2018 első nap­já­tól.

Szá­mos vál­to­zást hoz az új év. A szo­ká­sos­nál na­gyobb lesz a nyug­díj­eme­lés, nem lesz kö­te­lező a ké­mény­el­len­őr­zés, ren­ge­teg plusz­tá­mo­ga­tást kap­nak a csa­lá­dok.

Így menti meg a kormány a nyomorgó magyar művészeket!

Így menti meg a kormány a nyomorgó magyar művészeket!

Végre meg­van a kiút!

Egyes 65 év fe­letti nyug­dí­ja­sok, akik ki­emel­kedő élet­pá­lyát fu­tot­tak be, élet­hosszig tartó jut­ta­tás­ban ré­sze­sül­het­nek - Balog Zol­tán tör­vény­ja­vas­lata sze­rint.

Havi plusz 50 ezret kaphatnak a nyugdíjasok!

Havi plusz 50 ezret kaphatnak a nyugdíjasok!

Idén ja­nuár el­se­jé­től öt­ven­ezer fo­rint tá­mo­ga­tást igé­nyel­het­nek azok a nyug­dí­ja­sok, akik meg­fe­lel­nek az alábbi a fel­té­te­lek­nek.

Idén ja­nuár el­se­jé­től öt­ven­ezer fo­rint tá­mo­ga­tást igé­nyel­het­nek azok a nyug­dí­ja­sok, akik meg­fe­lel­nek az alábbi a fel­té­te­lek­nek.

Megalázó, nem hiszed el, mennyi nyugdíjat kap Koós János

Megalázó, nem hiszed el, mennyi nyugdíjat kap Koós János

A nyolc­va­na­dik szü­le­tés­nap­jára ké­szülő éne­kes őszin­tén kí­vánja, hogy más ne ke­rül­jön ha­sonló hely­zetbe.

A nyolc­va­na­dik szü­le­tés­nap­jára ké­szülő éne­kes őszin­tén kí­vánja, hogy más ne ke­rül­jön ha­sonló hely­zetbe.

Jó hír a nyugdíjasoknak: akár 20 ezer forintot is kaphatnak most

Jó hír a nyugdíjasoknak: akár 20 ezer forintot is kaphatnak most

Akár 20-23 ezer fo­rint­tal töb­bet kap­hat­nak most a nyug­dí­ja­sok.

Akár 20-23 ezer fo­rint­tal töb­bet kap­hat­nak most a nyug­dí­ja­sok.

Kiszámoltuk, mennyivel több nyugdíjat kapnak most a nyugdíjasok

Kiszámoltuk, mennyivel több nyugdíjat kapnak most a nyugdíjasok

Ha a gaz­da­ság jól tel­je­sít, akkor abból a nyug­dí­ja­sok­nak is ré­sze­sül­niük kell - mondta Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök.

Minden, amit a nők kedvezményes nyugdíjáról tudni kell

Minden, amit a nők kedvezményes nyugdíjáról tudni kell

Össze­fog­lal­tuk a le­he­tő­sé­ge­ket.

A nők negy­ven év mun­ka­vi­szony vagy jo­go­sult­sági idő után nyug­díjba me­het­nek. Ennek fel­té­te­leit és a szol­gá­lati idő szá­mí­tá­sá­nak mód­ját fog­lal­tuk össze.

Alig kap nyugdíjat Koós János: Elárulta, ki a felelős!

Alig kap nyugdíjat Koós János: Elárulta, ki a felelős!

Innen már nincs visszaút!

A 79 éves éne­kes mél­tat­lan hely­zetbe ke­rült mások mu­lasz­tása miatt! Innen már nincs visszaút!

Megalázó: Ennyi özvegyi nyugdíjat kap Klapka György felesége!

Megalázó: Ennyi özvegyi nyugdíjat kap Klapka György felesége!

Nem hit­tünk a sze­münk­nek, ami­kor ki­szá­mol­tuk, mek­kora össze­get visz majd a pos­tás a gyá­szoló Ma­ri­ká­nak!

Paudits Béla: Már az is megfordult a fejemben, hogy öngyilkos leszek!

Paudits Béla: Már az is megfordult a fejemben, hogy öngyilkos leszek!

Egyál­ta­lán nincs jó ál­la­pot­ban, kevés nyug­dí­já­ból kép­te­len meg­élni.

A szín­mű­vész egy­ál­ta­lán nincs jó ál­la­pot­ban, kevés nyug­dí­já­ból kép­te­len meg­élni.

Nyugdíjazta magát 35 évesen

Nyugdíjazta magát 35 évesen, most boldogan él

Meg­tud­tuk, ho­gyan él fix mun­ka­hely nél­kül is gond­ta­la­nul.

Sza­bolcs har­mincöt éve­sen "nyug­dí­jazta" magát, azt csi­nál, amit akar, és még pénze is van. Meg­tud­tuk, ho­gyan él fix mun­ka­hely nél­kül is gond­ta­la­nul.

Elképesztő nyomorban él néhány magyar legenda

Elképesztő nyomorban él néhány magyar legenda

Na­gyon kevés nyug­dí­jat kap­nak.

Van­nak olyan le­gen­dás mű­vé­szek, akik hiába értek el óri­ási si­ke­re­ket, nem él­vez­he­tik nyug­dí­jas éve­i­ket. So­kuk­nak havi 45, 60 ezer fo­rint­ból kell meg­él­niük.

Ennyi nyugdíjat kap ezentúl Gábor Zsazsa férje

Ennyi nyugdíjat kap ezentúl Gábor Zsazsa férje

Gábor Zsa­zsa fér­jé­nek nem kell ag­gód­nia a jö­vője miatt. Az öz­vegy még fil­met is for­gat­hat fe­le­sége em­lé­kére.

Gábor Zsa­zsa fér­jé­nek nem kell ag­gód­nia a jö­vője miatt. Az öz­vegy még fil­met is for­gat­hat fe­le­sége em­lé­kére.

Megalázó: Ennyi a nyugdíja a Kossuth-díjas Kóbor Jánosnak!

Megalázó: Ennyi a nyugdíja a Kossuth-díjas Kóbor Jánosnak!

Az éne­kes el­árulta, hi­he­tet­le­nül kevés nyug­dí­jat kap az ál­lam­tól!

Az éne­kes el­árulta, hi­he­tet­le­nül kevés nyug­dí­jat kap az ál­lam­tól!

Morbid: így hoz pénzt a halott magyar nyugdíjas...

Morbid: így hoz pénzt a halott magyar nyugdíjas...

Ha el­hunyt egy csa­lád­tag, van te­endő

Ha el­hunyt egy csa­lád­tag, a ro­ko­nok­nak még, a gyá­szon és a te­me­tés meg­szer­ve­zé­sén túl, egyéb te­en­dőik is van­nak...

Nagy a baj: Felesége tartja el Aradszky Lászlót!

Nagy a baj: Felesége tartja el Aradszky Lászlót!

Meg­tud­tuk, mivel elé­ge­det­len!

A le­gen­dás éne­kes­nek szep­tem­ber 20-án lesz a szü­le­tés­napja. Meg­tud­tuk, mivel elé­ge­det­len az éle­té­ben!

Meglepő: a nők ennyivel tovább kapnak nyugdíjat, mint a férfiak

Meglepő: a nők ennyivel tovább kapnak nyugdíjat, mint a férfiak

Több mint egy­mil­li­óan kap­nak száz­ezer fo­rint­nál ke­ve­sebb nyug­dí­jat.

Több mint egy­mil­li­óan kap­nak száz­ezer fo­rint­nál ke­ve­sebb nyug­dí­jat. Ho­gyan lehet ebből meg­élni? Van, aki­nek vi­szont több mint egy­mil­lió fo­rin­tot visz a pos­tás...

Több pénzt kapnak a migránsok az államtól, mint sok nyugdíjas

Több pénzt kapnak a migránsok az államtól, mint sok nyugdíjas

Ren­ge­te­gen pa­nasz­kod­nak, hogy igaz­ság­ta­lan az oszt­rák rend­szer, de úgy tűnik, senki nem tesz sem­mit.

Ren­ge­te­gen pa­nasz­kod­nak, hogy igaz­ság­ta­lan az oszt­rák rend­szer, de úgy tűnik, senki nem tesz sem­mit.

Ez a nő 117 évesen végre bebizonyította, amiért egész életében küzdött

Ez a nő 117 évesen végre bebizonyította, amiért egész életében küzdött

Me­xikó ha­tal­mas és sze­gény or­szág, de még itt is lé­te­zik szo­ci­á­lis el­lá­tás bi­zo­nyos ese­tek­ben, pél­dául ha va­laki na­gyon öreg.

Kinyomoztuk, mennyit érhet Medveczky Ilona háza

Kinyomoztuk, mennyit érhet Medveczky Ilona háza

Nehéz meg­ha­tá­rozni, mennyit érhet.

Nehéz meg­ha­tá­rozni, mennyit is érhet a Buda egyik leg­frek­ven­tál­tabb he­lyén álló ház, mely­ben több mint fél év­szá­zada él a tánc­mű­vész.

Örökre elbúcsúzott a tévénézőktől Németh Lajos

Örökre elbúcsúzott a tévénézőktől Németh Lajos

Majd­nem húsz éve volt már a csa­tor­ná­nál, de szep­tem­ber 1-től már a nyug­dí­jas éveit él­vezi.

Majd­nem húsz éve volt már a csa­tor­ná­nál, de szep­tem­ber 1-től már a nyug­dí­jas éveit él­vezi.

Szívszorító vallomás: Nyomorog Som Lajos!

Szívszorító vallomás: Nyomorog Som Lajos!

A 68 éves ze­nész meg­rázó anyagi hely­ze­té­ről val­lott a Ri­post­nak. Senki sem gon­dolta, hogy ilyen nagy a baj! De úgy tűnik, van kiút!

A 68 éves ze­nész meg­rázó anyagi hely­ze­té­ről val­lott a Ri­post­nak. Senki sem gon­dolta, hogy ilyen nagy a baj! De úgy tűnik, van kiút!

Rékasi Károly nyugdíjba ment!

Rékasi Károly nyugdíjba ment!

Bár a szí­nész messze van még az öreg­ségi nyug­díj­tól, 25 éve van a pá­lyán így meg­il­lette őt a le­he­tő­ség, hogy fel­ve­gye já­ra­dé­kát.

Bár a szí­nész messze van még az öreg­ségi nyug­díj­tól, 25 éve van a pá­lyán így meg­il­lette őt a le­he­tő­ség, hogy fel­ve­gye já­ra­dé­kát.

Németh Lajos még nem hagyja ott a TV2-t! Mi történt, meggondolta magát?

Németh Lajos még nem hagyja ott a TV2-t!

Né­meth Lajos már év ele­jén el­dön­tötte, hogy sze­retne nyug­díjba vo­nulni és bú­csút in­teni a kép­er­nyő­nek. Ez azon­ban nem olyan egy­szerű.

Féltékenység miatt távozik Németh Lajos a TV2-től! Nem mond többé időjárást!

Féltékenység miatt távozik Németh Lajos a TV2-től! Nem mond többé időjárást!

Sze­retne sok időt töl­teni az uno­ká­i­val, ezért bú­csút int a kép­er­nyő­nek, és él­vezi a kö­tet­len, sza­bad éle­tet.

Így lehetsz multimilliomos nyugdíjas

Így lehetsz multimilliomos nyugdíjas

Van­nak ke­cseg­tető aján­la­tok.

Ha csak az ál­lami nyug­díjra vár va­laki, akkor jó eset­ben az át­lagfi­ze­tése fe­lére szá­mít­hat. Ma­gá­nak kell fél­re­ten­nie, ha ennél na­gyobb össze­get sze­retne.

Itt a pénzed!

Itt a pénzed! Megnézheted mennyi van a nyugdíjszámládon!

Bár­mi­kor meg­néz­he­ted, mennyi pénz van a saját nyug­díj­szám­lá­don. Nem egy­szerű, de se­gí­tünk!

Bár­mi­kor meg­néz­he­ted, mennyi pénz van a saját nyug­díj­szám­lá­don. Nem egy­szerű, de se­gí­tünk!

Ezért tűnik el a képernyőről Németh Lajos!

Ezért tűnik el a képernyőről Németh Lajos!

A TV2 nép­szerű idő­jósa úgy érzi, több időt kéne csa­lád­já­nak szen­telni, el­jött a nyug­díjba vo­nu­lás ideje.

A TV2 nép­szerű idő­jósa úgy érzi, több időt kéne csa­lád­já­nak szen­telni, el­jött a nyug­díjba vo­nu­lás ideje.

Kiderült, mennyivel emelkedik a nyugdíj januártól

Kiderült, mennyivel emelkedik a nyugdíj januártól

Nőnek a nyug­dí­jak 2016-tól!

Nőnek a nyug­dí­jak 2016-tól, ez több mint húsz já­ran­dó­sá­got érint, töb­bek kö­zött az öreg­ségi, az öz­ve­gyi, a szü­lői nyug­dí­jat és az ár­va­el­lá­tást is.

Pluszpénz a nyugdíjasoknak!

Pluszpénz a nyugdíjasoknak!

Sok nyug­dí­jas van, akik­nek havi 50-60 ezer fo­rin­tos nyug­díj­ból kell meg­él­nie.

Sok nyug­dí­jas van, akik­nek havi 50-60 ezer fo­rin­tos nyug­díj­ból kell meg­él­nie. Sok­szor nem jut min­denre ele­gendő pénz. Főleg nekik se­gít­het­nek azok az ál­lami tá­mo­ga­tá­sok, ame­lyekre ők is jo­go­sul­tak le­het­nek.

Rémületes kilátások: csak a gyerekeseknek lesz nyugdíja?

Rémületes kilátások: csak a gyerekeseknek lesz nyugdíja?

Az öre­gedő tár­sa­da­lom miatt jó ideje ke­tyeg a nyug­díj­bomba. Egy pesti kon­fe­ren­cián el­ké­pesztő képet jó­sol­tak!

Egy ma­gyar kon­fe­ren­cián el­ké­pesztő képet jó­sol­tak!

Vedd meg előre a nyugdíjas éveidet!

Vedd meg előre a nyugdíjas éveidet!

Tud­tad, hogy külön meg­ál­la­po­dást köt­hetsz a nyug­díj­biz­to­sí­tó­val?

Tud­tad, hogy bi­zo­nyos ese­tek­ben külön meg­ál­la­po­dást köt­hetsz a nyug­díj­biz­to­sí­tó­val, ha hi­ány­zik pár éved? Több­féle meg­ál­la­po­dást is lé­te­zik, mu­tat­juk őket!

Czeizel Endrének anyagi gondjai voltak utolsó éveiben

Czeizel Endrének anyagi gondjai voltak utolsó éveiben

Ezért dol­go­zott a vég­ső­kig.

Azért dol­go­zott a vég­ső­kig, és a két utolsó rek­lám­sze­rep­lést is azért vál­lalta el, hogy meg­él­jen va­la­hogy csa­ládja. Be­teg­sége alatt nyo­masz­tóvá vált a gond.

Váratlan bejelentés! - Csak 18 ezer a nyugdíja Klapka Györgynek!

Váratlan bejelentés! - Csak 18 ezer a nyugdíja Klapka Györgynek!

Ki gon­dolná, hogy a te­he­tős üz­let­em­ber csak ne­vet­sé­ge­sen cse­kély össze­get kap az ál­lam­tól?