CÍMKE: 'nyomozás'

VV Fanni-ügy: döbbenet, mit művelt a kihallgatáson a feltételezett gyilkos

VV Fanni-ügy: döbbenet, mit művelt a kihallgatáson a feltételezett gyilkos

Bár a ter­vek sze­rint még idén le­zárta volna a rend­őr­ség VV Fanni ügyét, ez még­sem tör­tén­het meg.

Felfoghatatlan, órákkal halála előtt még barátnőjével volt a megtámadott férfi

Felfoghatatlan, órákkal halála előtt még barátnőjével volt a megtámadott férfi

A férfi olyan sú­lyos sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett, me­lyek ha­lá­lá­hoz ve­zet­tek.

A férfi olyan sú­lyos sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett, me­lyek ha­lá­lá­hoz ve­zet­tek.

A német rendőrség megtiltotta az anyának, hogy nyomozzon!

A német rendőrség megtiltotta az anyának, hogy nyomozzon!

A 12 éves lá­nyá­val egy fe­kete bőrű férfi erő­sza­kos­ko­dott.

A 12 éves lá­nyá­val egy fe­kete bőrű férfi erő­sza­kos­ko­dott.

Szörnyű hírt kapott VV Fanni családja, behívták őket a rendőrségre

Szörnyű hírt kapott VV Fanni családja, behívták őket a rendőrségre

A gyá­szoló édes­anyát férje, Fanni édes­apja is el­kí­sérte, aki eddig a hát­térbe hú­zódva várta a nyo­mo­zás ered­mé­nyét.

Holttestet találtak egy mátészalkai autóban

Holttestet találtak egy mátészalkai férfi autójában

No­vem­ber 22-én fog­tak el egy férfit, mi­u­tán meg­szur­kált egy bolti al­kal­ma­zot­tat Nyír­egy­há­zán. A nyo­mo­zás során a rend­őrök egy ko­csit is át­vizs­gál­tak, ami a gya­nú­sí­tott­hoz köt­hető.

A férfit no­vem­ber 22-én fog­ták el, mi­u­tán meg­szur­kált egy bol­tost Nyír­egy­há­zán. A nyo­mo­zás során a rend­őrök egy ko­csit is át­vizs­gál­tak.

Készültség Londonban, megkéseltek egy rendőrt

Most érkezett: Készültség Londonban, megkéseltek egy rendőrt

Meg­szúr­tak egy rend­őrt egy for­gal­mas lon­doni vas­út­ál­lo­má­son.

Megszűnt a nyomozás Malina Hedvig ügyében

Megszűnt a nyomozás Malina Hedvig ügyében

Bi­zo­nyí­té­kok hi­á­nya miatt.

Bi­zo­nyí­té­kok hi­á­nyá­ban meg­szün­tet­ték a nyo­mo­zást s ezzel a bün­te­tő­el­já­rást is. Nem lehet két­sé­get ki­zá­róan meg­ál­la­pí­tani, hogy ha­zu­dott-e vagy sem.

Fejlemény az eltűnt Maddie ügyében, ez történhetett valójában a nyomozók szerint

Fejlemény az eltűnt Maddie ügyében, ez történhetett valójában a nyomozók szerint

Egy régi el­mé­le­tet vet­tek elő.

A négy éves ko­rá­ban el­tűnt kis­lányt már több mint tíz éve ke­re­sik, most egy régi el­mé­le­tet vet­tek elő a nyo­mo­zók.

Fordulat a VV Fanni-ügyben: ebben a luxusbőröndben lehetnek a bizonyítékok

Fordulat a VV Fanni-ügyben: ebben a luxusbőröndben lehetnek a bizonyítékok

A rend­őr­ség be­fe­jezte a nyo­mo­zást.

A rend­őr­ség be­fe­jezte a nyo­mo­zást No­vo­zánszki Fanni gyil­kos­sági ügyé­ben.

Közleményt adott ki a rendőrség, fejlemény Pásztor Anna zaklatójának ügyében

Közleményt adott ki a rendőrség, fejlemény Pásztor Anna zaklatójának ügyében

Az éne­kes­nőt hó­na­po­kig ül­dözte sze­rel­mé­vel a férfi, de egy nyári kon­cer­ten fel­is­mer­ték és el­fog­ták.

Adócsalás, ékszerek és a jobbikos Staudt - Magyarországon is nyomoznak

Adócsalás, ékszerek és a jobbikos Staudt - Magyarországon is nyomoznak

Saj­tó­hí­rek sze­rint a Job­bik or­szág­gyű­lési kép­vi­se­lője is érin­tett lehet.

Döbbenet, váratlan bejelentést tett a rendőrség a kis Maddie-ről

Döbbenet, váratlan bejelentést tett a rendőrség a kis Maddie-ről

A szü­lő­ket is fel­ke­res­ték, be­szá­mol­tak nekik a rész­le­tek­ről.

A szü­lő­ket is fel­ke­res­ték, be­szá­mol­tak nekik a rész­le­tek­ről. Ezzel még nincs vége!

Eddig titkolt részletek a VV Fanni-ügyben: mindent elmond az informátor

Eddig titkolt részletek a VV Fanni-ügyben: mindent elmond az informátor

Arról be­szélt, hogy a nyo­mo­zás ered­mé­nyei sze­rint mi tör­tén­he­tett.

Az ügyet jól is­merő in­for­má­tor be­szélt arról, hogy a nyo­mo­zás je­len­legi ered­mé­nyei sze­rint mi tör­tén­he­tett.

Váratlan fordulat az eltűnt Maddie ügyében, ez mindent megváltoztat

Váratlan fordulat az eltűnt Maddie ügyében, ez mindent megváltoztat

A szü­lők­nek nagy kő es­he­tett le a szí­vé­ről, ami­kor meg­tud­ták a hírt.

A szü­lők­nek nagy kő es­he­tett le a szí­vé­ről, ami­kor meg­tud­ták a hírt.

Borzasztó nyomok voltak a férfi testén, felesége tette ezt vele

Borzasztó nyomok voltak a férfi testén, felesége tette ezt vele

Sé­rü­lé­sek árul­ko­dóak vol­tak.

Az erő­sza­kos nő meg­pró­bálta ugyan át­verni a rend­őrö­ket, de a férfi sé­rü­lé­sei árul­ko­dóak vol­tak. Az ügy­ben még tart a nyo­mo­zás.

Szomorú vallomás, óriásit csalódott Erdei Zsolt

Szomorú vallomás, óriásit csalódott Erdei Zsolt

Azt üzeni, dol­go­zik to­vább.

A vi­lág­baj­nok ököl­vívó életre szóló lec­két ka­pott ba­rá­ta­i­val kap­cso­lat­ban. Azt üzeni, dol­go­zik to­vább.

Döbbenetes bejelentést tett egy bennfentes rendőr a kis Maddie-ről

Döbbenetes bejelentést tett egy bennfentes rendőr a kis Maddie-ről

A kis­lány ke­re­sé­sére már ren­ge­teg pénzt köl­töt­tek, de van, aki az el­tű­né­sé­ből gaz­da­go­dott meg.

Sötét titok a múltból: emberi csontokkal együtt került elő az autó a Dunából

Sötét titok a múltból: emberi csontokkal együtt került elő az autó a Dunából

Az ala­csony víz­ál­lás miatt buk­kan­tak az au­tóra, ami­ben elő­ször egy ko­po­nyát, majd egy comb­cson­tot is ta­lál­tak...

Döbbenetes fordulat az utcán talált halott csecsemő ügyében

Döbbenetes fordulat az utcán talált halott csecsemő ügyében

A rend­őr­ség le­ál­lí­totta a nyo­mo­zást...

To­vábbra sem tudni, ki a Nyír­egy­há­zán las­san egy éve ta­lált, ha­lott cse­csemő anyja, ám a rend­őr­ség idő­köz­ben le­ál­lí­totta a nyo­mo­zást...

Sokkot kapott a tini, lefogták és ketten megerőszakolták

Sokkot kapott a tini, lefogták és ketten megerőszakolták

Az ál­do­zat pszi­chi­át­ri­ára ke­rült.

Az ál­do­zat nem merte el­mon­dani, hogy mi tör­tént vele, de az or­vosi vizs­gá­la­ton már nem tu­dott to­vább tit­ko­lózni. Pszi­chi­át­ri­ára ke­rült.

Megszólalt a magánnyomozó: Itt rejtegetik valójában a kis Maddie-t?

Megszólalt a magánnyomozó: Itt rejtegetik valójában a kis Maddie-t?

Már több mint egy év­ti­zede hiába ke­re­sik az el­tűnt kis­lányt.

Már több mint egy év­ti­zede hiába ke­re­sik az el­tűnt kis­lányt. Kü­lö­nös el­mé­let­tel állt elő egy benn­fen­tes.

Több ezer nőt vitt ágyba a férfi, most mindenkinek feltette a kérdést

Több ezer nőt vitt ágyba a férfi, most mindenkinek feltette a kérdést

Egész éle­té­ben falta a nőket a üz­let­em­ber, most mind­nyá­ju­kat fel­ke­resné.

Egész éle­té­ben falta a nőket a üz­let­em­ber, most mind­nyá­ju­kat fel­ke­resné.

Nem várt fordulat történt Ronaldo erőszakolós ügyében

Nem várt fordulat történt Cristiano Ronaldo erőszakolós ügyében

Ak­ci­óba lép­tek a rend­őrök.

A Las Vegas-i rend­őr­ség új­ra­in­dí­totta a nyo­mo­zást, a Ju­ven­tus sztárja nagy bajba ke­rül­het.

Nemi erőszak-botrány: túl nagy a csend

Nemi erőszak-botrány: túl nagy a csend

Pe­tí­ci­ó­ban áll­tak ki a pó­ló­sok mel­lett.

Hi­­va­­ta­­lo­­san to­­vábbra sem ke­­res­­ték meg a két ví­­zi­­lab­­dá­­zót a rend­ő­rök. Pe­tí­ci­ó­ban áll­nak ki a szü­lők a meg­vá­dolt ví­zi­lab­dá­zók mel­lett.

Fordulat, döbbenetes bejelentést tettek szülei a kis Mad­die-ről

Fordulat, döbbenetes bejelentést tettek szülei a kis Mad­die-ről

Még min­dig bíz­nak benne, hogy el­ve­szett gyer­me­kü­ket újra ma­guk­hoz ölel­he­tik. Talán nem hiába re­mény­ked­nek.

Még min­dig bíz­nak benne, hogy el­ve­szett gyer­me­kü­ket újra ma­guk­hoz ölel­he­tik. Talán nem hiába re­mény­ked­nek.

Fordulat, döbbenetes bejelentést tett a rendőrség a kis Maddie-ről

Fordulat, döbbenetes bejelentést tett a rendőrség a kis Maddie-ről

A szü­lők több mint egy év­ti­zede sem­mit nem tud­nak gyer­me­kük­ről: úgy tűnik, nem hiába re­mény­ked­nek még min­dig.

Megszólalt Kósz Zoltán, így reagált a feljelentésre

Megszólalt Kósz Zoltán, így reagált a feljelentésre

Hosszabb in­ter­jút adott a kapus.

Az olim­piai baj­nok há­lóőr el­mondta, hogy rég­óta is­meri a kis­lányt és csa­lád­ját. Hosszabb in­ter­jút adott az ügy kap­csán a pólós.

Váratlan, vádat emeltek a világsztár focista ellen

Váratlan helyzet, vádat emeltek a világsztár focista ellen

Luka Mod­ric mel­lett a Li­ver­pool vé­dője, Dejan Lov­ren is bajba ke­rül­het, amennyi­ben be­iga­zo­lód­nak a vádak.

Luka Mod­ric mel­lett a Li­ver­pool vé­dője, Dejan Lov­ren is bajba ke­rül­het, amennyi­ben be­iga­zo­lód­nak az el­lene fel­ho­zott vádak. Egy biz­tos, Lov­ren az Ins­tag­ram ol­da­lán so­kak­nak cí­mezve írt és posz­tolt a ki­rob­bant bot­rány kap­csán.

Kiállt édesapja mellett az egyik megvádolt vízilabdázó lánya

Kiállt édesapja mellett az egyik megvádolt vízilabdázó lánya

A lány Fa­ce­boo­kon írt az ügy­ről. Nem akarta szó nél­kül hagyni mind­ezt.

A lány Fa­ce­boo­kon írt az ügy­ről. Nem akarta szó nél­kül hagyni mind­ezt.

Hatalmas erőkkel szállt ki a rendőrség, két férfit találtak holtan

Hatalmas erőkkel szállt ki a rendőrség, két férfit találtak holtan

A holt­tes­tek egy­más mel­lett fe­küd­tek Ko­má­rom­ban.

A holt­tes­tek egy­más mel­lett fe­küd­tek Ko­má­rom­ban, ször­nyű nyo­mo­kat ta­lál­tak raj­tuk.

Rettegnek a vásárlók, valaki tűket szúr a gyümölcsökbe a boltokban

Rettegnek a vásárlók, valaki tűket szúr a gyümölcsökbe a boltokban

A bot­rány az­után rob­bant ki, ami­kor egy férfit hasi fáj­dal­mak­kal vit­tek kór­házba. Nagy erők­kel ke­re­sik a tet­test.

Megszólalt Kemény Dénes a nemi erőszak botrány kapcsán

Megszólalt Kemény Dénes a nemi erőszak botrány kapcsán

Ol­vasta a ne­ve­ket.

A ko­rábbi si­ker­edző is ol­vasta a ne­ve­ket, ame­lyek meg­je­len­tek egyes por­tá­lo­kon. Te­le­fo­non értük el a ví­zi­labda-vi­lág­ku­pán tar­tóz­kodó Ke­mény Dé­nest.

Szomorú hírt kaptak az eltűnt Maddie szülei, ez mindent megváltoztat

Szomorú hírt kaptak az eltűnt Maddie szülei, ez mindent megváltoztat

A nyo­mo­zásra szánt összeg­ből szinte alig ma­radt va­lami, már csak hetek kér­dése, hogy le­áll­jon a munka.

Súlyos döntést hoztak a magyar színésznő balesetének ügyében

Súlyos döntést hoztak a magyar színésznő balesetének ügyében

A nyo­mo­zás tíz hónap után zá­rult le.

A nyo­mo­zás tíz hónap után zá­rult le, az ügy ira­tait pedig a Bu­da­pesti Rendőr-fő­ka­pi­tány­ság vád­eme­lési ja­vas­lat­tal meg­küldte az ügyész­ség­nek.

Több millió dollárt próbáltak tisztára mosni a magyar bűnözők

Több millió dollárt próbáltak tisztára mosni a magyar bűnözők

A Ké­szen­léti Rend­őr­ség a Nem­zeti Nyo­mozó Iro­dá­val együtt­mű­ködve nyo­mo­zott el­le­nük. Már az ügyész­sé­gen van az ügy.

Durva, mi történt a lúgos doki ügyében, újra nyomoz az ügyészség

Durva, mi történt a lúgos doki ügyében, újra nyomoz az ügyészség

Bár jú­li­us­ban ne­gyed­jére is bű­nös­nek ta­lál­ták B. Krisz­ti­ánt, az ügy­nek még egy­ál­ta­lán nincs vége.

Döbbenetes bejelentést tett a rendőrség a kis Maddie-ről

Döbbenetes bejelentést tett a rendőrség a kis Maddie-ről

A kis­lány ügyét egy véres gyil­kos­ság­gal hoz­ták össze­füg­gésbe.

A rej­té­lye­sen el­tűnt kis­lány ügyét a ha­tó­sá­gok egy véres gyil­kos­ság­gal hoz­ták össze­füg­gésbe.

Kínos lebukás, pornóvideói miatt indult nyomozás egy tanárnő ellen

Kínos lebukás, pornóvideói miatt indult nyomozás egy tanárnő ellen

Egy kö­zép­is­ko­lai tanár má­sod­ál­lás­ban egy por­nó­ol­dalt üze­mel­te­tett...

Egy kö­zép­is­ko­lai tanár má­sod­ál­lás­ban egy por­nó­ol­dalt üze­mel­te­tett...

Iszonyú, holtan találták a kis Karolinát, szörnyű nyomok voltak testén

Iszonyú, holtan találták a kis Karolinát, szörnyű nyomok voltak a testén

A 13 éves kis­lány­hoz men­tő­he­li­kop­tert ri­asz­tot­tak, de már nem le­he­tett se­gí­teni rajta.

Veronai busztragédia: Itthon is nevezzék meg a felelősöket!

Veronai busztragédia: Itthon is nevezzék meg a felelősöket!

Au­gusz­tus 21-ével lejár a ha­tár­idő...

Au­gusz­tus 21-ével lejár a ve­ro­nai busz­tra­gé­dia nyo­mo­zá­sá­nak ha­tár­ideje, de a ma­gyar ha­tó­sá­gok még min­dig nem ne­vez­ték meg a fe­le­lő­sö­ket.

Szorul a hurok? Durva hír jött a kis Maddie-vel kapcsolatban

Szorul a hurok? Durva hír jött a kis Maddie-vel kapcsolatban

El­tű­né­sét egy ke­gyet­len em­ber­rel hoz­ták össze­füg­gésbe. Ha bi­zo­nyí­té­kot ta­lál­nak, nem sok jóban re­mény­ked­he­tünk.

El­tű­né­sét egy ke­gyet­len em­ber­rel hoz­ták össze­füg­gésbe. Ha bi­zo­nyí­té­kot ta­lál­nak, nem sok jóban re­mény­ked­he­tünk.

Durva, hogy bukott le a négyszeres gyilkos krimiíró

Durva, hogy bukott le a négyszeres gyilkos krimiíró

Ha­lálra ítél­tek egy híres kri­mi­írót. Ki­de­rült, hogy 23 éve meg­gyil­kolt négy em­bert.

Ha­lálra ítél­tek egy híres kri­mi­írót. Ki­de­rült, hogy 23 éve meg­gyil­kolt négy em­bert.

Újabb mocskos részletek derültek ki Hajdú éttermének felgyújtásáról

Újabb mocskos részletek derültek ki Hajdú éttermének felgyújtásáról

Kis híján tra­gé­di­á­hoz ve­ze­tett az a gyúj­to­ga­tás, mely­nek cél­pontja Hajdú ét­terme volt.

Lezárult a nyomozás: Az ügyészség kezében a tragédia okozója

Lezárult a nyomozás: Az ügyészség kezében a tragédia okozója

Idős férfi volt a gá­zoló...

A rend­őr­ség egy hó­nap­pal a bal­eset után be­fe­jezte a nyo­mo­zást annak a bal­eset­nek az ügyé­ben, mely­ben egy nő vesz­tette éle­tét Tatán.

Megdöbbentő, rendkívüli belejelentést tettek a kis Maddie szülei

Megdöbbentő, rendkívüli belejelentést tettek a kis Maddie szülei

Meg­ta­lál­ták a leg­fon­to­sabb szá­lat a kis­lány el­tű­né­sé­vel kap­cso­lat­ban.

Úgy tűnik, a rend­őr­ség meg­ta­lálta a leg­fon­to­sabb szá­lat a kis­lány el­tű­né­sé­vel kap­cso­lat­ban.

Dráma a magyar tóban, elnyelte a víz a 8 éves kisfiút

Dráma a magyar tóban, elnyelte a víz a mindössze 8 éves abonyi kisfiút

Hiába ér­kez­tek meg a men­tők, nem si­ke­rült új­ra­élesz­te­niük a sze­ren­csét­le­nül járt gyer­me­ket. A rend­őr­ség nyo­mo­zást in­dí­tott.

Hiába ér­kez­tek meg a men­tők, nem si­ke­rült új­ra­élesz­te­niük a sze­ren­csét­le­nül járt gyer­me­ket az abo­nyi Mikes-tónál. A Pest Me­gyei Rendőr-fő­ka­pi­tány­ság gon­dat­lan­ság­ból el­kö­ve­tett em­ber­ölés gya­nú­já­val in­dí­tott nyo­mo­zást.

Rejtélyes holttest Szekszárdon: Reagált a rendőrség

Rejtélyes holttest Szekszárdon: Reagált a rendőrség

A vas­úti sínek mel­lett, egy el­ha­gya­tott épü­let­ben ta­lál­tak rá egy is­me­ret­len férfi holt­tes­tére Szek­szár­don.

A vas­úti sínek mel­lett, egy el­ha­gya­tott épü­let­ben ta­lál­tak rá egy is­me­ret­len férfi holt­tes­tére Szek­szár­don.

Szorul a hurok? Súlyos hír jött az eltűnt Maddie-vel kapcsolatban

Szorul a hurok? Súlyos hír jött az eltűnt Maddie-vel kapcsolatban

Az em­be­re­ket nyug­ta­la­nítja, hogy a rend­őr­ség nem nyi­lat­ko­zik. Az ügy egy fon­tos szá­lát túl gyor­san zár­hat­ták le...

A rendőrök se értik, gyanús körülmények között halt meg a népszerű orvos

A rendőrök se értik, gyanús körülmények között halt meg a népszerű orvos

Bi­cik­lire szállt, majd egy vá­rat­lan pil­la­nat­ban hol­tan esett össze. Még nem tudni, ki tá­madt rá.

Másfél éve nincs gyanúsítottja a veronai busztragédiának

Másfél éve nincs gyanúsítottja a veronai busztragédiának

Az olasz ha­tó­sá­gok már vádat is emel­tek az ügy­ben, ná­lunk pedig még a nyo­mo­zás sem zá­rult le. Nincs gya­nú­sí­tott se!

A mentőben halt meg a baltás gyilkos áldozata

Baltás gyilkosság Miskolcon

Az Ava­son tör­tént a gyil­kos­ság.

Egy férfi bal­tá­val olyan sú­lyo­san bán­tal­mazta is­me­rő­sét, hogy a férfi be­le­halt sé­rü­lé­se­ibe. A hely­színre ér­kező jár­őrök a bán­tal­mazó férfit fél órán belül el­fog­ták.

Veronai busztragédia: Vajon kiket gyanúsítanak a magyar hatóságok?

Veronai busztragédia: Vajon kiket gyanúsítanak a magyar hatóságok?

Ná­lunk még tart a nyo­mo­zás a ve­ro­nai busz­bal­eset ügy­ben.

Ná­lunk még tart a nyo­mo­zás a ve­ro­nai busz­bal­eset ügy­ben.

Most érkezett: három férfit szúrt le egy késelő Bácsbokodon

Most érkezett: három férfit szúrt le egy késelő Bácsbokodon

Az el­kö­ve­tőt le­tar­tóz­tat­ták...

Egy sú­lyos és egy élet­ve­szé­lyes sé­rültje van annak a szom­bat esti vi­tá­nak, mely során egy idős férfi kést rán­tott.

Nagy bejelentést tettek, ide vihették el szüleitől a kis Maddiet

Nagy bejelentést tettek, ide vihették el szüleitől a kis Maddiet

Em­ber­rab­lás ál­do­zata lett.

A mind­össze há­rom­éves kis­lány em­ber­rab­lás ál­do­zata lett - már sej­tik, hogy miért.

Rákbetegsége miatt vallott a szemtanú: Ő ölte meg a legendás zenészt?

Rákbetegsége miatt vallott a szemtanú: Ő ölte meg a legendás zenészt?

Végre tisz­tá­zód­hat a rej­té­lyes gyil­kos­sági ügy.

Tisz­tá­zód­hat a gyil­kos­sági ügy. Tupac ra­jon­gói kö­ve­te­lik, hogy a rend­őr­ség nyissa meg a nyo­mo­zást.

Fordulat VV. Fanni ügyében: erre jutott az FBI

Fordulat VV. Fanni ügyében: erre jutott az FBI

Egy hétig nyo­moz­tak az ügy­nö­kök.

A világ leg­na­gyobb nyo­mo­zó­szer­vé­nek két ügy­nöke egy héten át pró­bálta fel­gön­gyö­lí­teni a hét hó­nap­pal ez­előtti éj­szaka tör­té­né­seit.

Repülőgép rongált Ferihegyen, riasztották a rendőrséget

Repülőgép rongált Ferihegyen, riasztották a rendőrséget

Szak­ér­tők sze­rint egy star­toló Jumbo Jet bont­hatta meg a 2-es fu­tó­pá­lyát múlt héten, ami miatt le kel­lett zárni a rep­te­ret.

Kitört a botrány a Balatonnál, egymásnak esett két tábor

Kitört a botrány a Balatonnál, egymásnak esett két tábor

Dro­gozó kö­zép­is­ko­lás di­á­kok szü­le­i­nél tar­tott ház­ku­ta­tást a rend­őr­ség.

Dro­gozó kö­zép­is­ko­lás di­á­kok szü­le­i­nél tar­tott ház­ku­ta­tást a rend­őr­ség, ál­lí­tó­lag több di­á­kot az utolsó ta­ní­tási héten hí­vott be az igaz­gató azzal: ha nem ke­res­nek másik is­ko­lát, fe­gyel­mit indít el­le­nük ká­bí­tó­szer­fo­gyasz­tás miatt.

Újabb fordulat VV Fanni ügyében, kitálalt a gyanúsított rokona!

Újabb fordulat VV Fanni ügyében, kitálalt a gyanúsított rokona!

A ta­valy no­vem­ber­ben el­tűnt fi­a­tal lány rej­té­lyes ügyé­nek vé­gére a mai napig nem ke­rült pont.

A ta­valy no­vem­ber­ben el­tűnt fi­a­tal lány rej­té­lyes el­tű­né­sére a mai napig nem ke­rült pont.

Sötét titkok derülhetnek ki: szinte ugyanúgy halt meg két győri fiatal

Sötét titkok derülhetnek ki: szinte ugyanúgy halt meg két győri fiatal

A rej­té­lyes kö­rül­mé­nyek kö­zött el­tűnt fi­a­ta­lok ha­lála kö­zött kí­sér­te­ties a ha­son­ló­ság, a hoz­zá­tar­to­zók fel­vet­ték egy­más­sal a kap­cso­la­tot...

Horrorisztikus látvány fogadta a rendőröket az elhagyatott házban

Horrorisztikus látvány fogadta a rendőröket az elhagyatott házban

Sok a kér­dé­ses rész­let.

Egye­lőre sok a kér­dé­ses rész­let a rej­té­lyes üggyel kap­cso­lat­ban. A férfi na­gyon ma­gá­nak való volt, nem vol­tak ba­rá­tai sem.

Újabb botrány, áramlopás miatt nyomoznak Kozso ellen!

Újabb botrány, áramlopás miatt nyomoznak Kozso ellen!

Az éne­kes trük­kös módon úszta meg a vil­lany­szám­lá­kat.

Az éne­kes trük­kös módon úszta meg a vil­lany­szám­lá­kat, és bár sok a bi­zo­nyí­ték el­lene, ő ren­dít­he­tet­le­nül har­col az iga­záért.

Még keresik a városligeti szatírt

Még keresik a rendőrök a kislányt megtámadó városligeti szatírt

Áp­ri­lis 20-a óta nyo­moz a rend­őr­ség a vá­ros­li­geti tá­ma­dás ügyé­ben, egy­előre is­me­ret­len tet­tes ellen - kö­zölte a Ri­post-tal a Bu­da­pesti Rendőr-fő­ka­pi­tány­ság saj­tó­osz­tá­lya.

Áp­ri­lis 20-a óta nyo­moz a rend­őr­ség a vá­ros­li­geti tá­ma­dás ügyé­ben, egy­előre is­me­ret­len tet­tes ellen - kö­zölte a Ri­post-tal a Bu­da­pesti Rendőr-fő­ka­pi­tány­ság saj­tó­osz­tá­lya. Az ügy kap­csán hoz­zá­tet­ték: sze­mé­lyi sé­rü­lés nem tör­tént.

Megrázó vallomás: súlyos veszélyben forgott a kis György herceg élete

Megrázó vallomás: súlyos veszélyben forgott a kis György herceg élete

Azt akar­ták el­érni, hogy a ki­rá­lyi csa­lád se érez­hesse magát biz­ton­ság­ban.

Meg­tá­ma­dá­sá­val azt akar­ták el­érni, hogy a ki­rá­lyi csa­lád se érez­hesse magát biz­ton­ság­ban.

Fordulat! Most már külföldön is keresik VV Fanni holttestét

Fordulat! Most már külföldön is keresik VV Fanni holttestét

A rend­őr­ség nagy erők­kel nyo­moz...

A rend­őrök nagy erők­kel ke­re­sik a holt­tes­tet, már kül­földre is ki­ter­jesz­tet­ték a ku­ta­tást!

Váratlan fordulat az eltűnt Maddie keresésében, itt tart a nyomozás

Váratlan fordulat az eltűnt Maddie keresésében, itt tart a nyomozás

Nem­so­kára egy új nyo­mozó ve­zeti majd a cso­por­tot, ame­lyik Mad­die el­tű­né­sé­vel fog­lal­ko­zik.

Fájdalmas bejelentést tettek az eltűnt Maddie szülei

Fájdalmas bejelentést tettek az eltűnt Maddie szülei

11 évvel ez­előtt ve­szett nyoma.

A kis­lány­nak 11 évvel ez­előtt ve­szett nyoma - azóta hiába ke­re­sik. A szü­lők­nek egyre több ne­héz­ség­gel kell meg­küz­de­niük.

Hazugságvizsgáló buktatta le VV Fanni feltételezett gyilkosát

Fordulat VV Fanni ügyében: Hazugságvizsgáló buktatta le a gyanúsítottat

Meg­bu­kott a ha­zug­ság­vizs­gá­la­ton.

Meg­bu­kott a ha­zug­ság­vizs­gá­la­ton B. László.

Sosem látott, gigantikus lény vetődött partra, iszonyatos szagot áraszt

Sosem látott, gigantikus lény vetődött partra, iszonyatos szagot áraszt

Bal­jós ta­lál­ga­tá­sokba kezd­tek.

A tetem lát­tán a he­lyiek bal­jós ta­lál­ga­tá­sokba kezd­tek.

Rejtélyes alak bukkant fel - Ölben vitte el a kis Maddie-t?

Rejtélyes alak bukkant fel - Ölben vitte el Maddie-t?

Van egy eddig tisz­tá­zat­lan nyom.

Már 11 éve ke­resi a kis­lányt a rend­őr­ség. Van azon­ban egy eddig tisz­tá­zat­lan, de gya­nús nyom.

Gyanús telefonok: drámai csavar
VV Fanni ügyében

Drámai csavar
VV Fanni ügyében, gyanús telefonhívásokra derült fény

Meg­szó­lalt az egy­kori ügy­véd.

Meg­szó­lalt a gya­nú­sí­tott egy­kori ügy­védje, aki­vel gyak­ran haj­nal­ban egyez­te­tett B. László.

Drámai fordulat az eltűnt Maddie ügyében - Oda a remény?

Drámai fordulat az eltűnt Maddie ügyében - Oda a remény?

A rend­őrök már sok­szor gon­dol­ták azt, hogy forró nyo­mon van­nak.

A rend­őrök a nyo­mo­zás során már sok­szor gon­dol­ták azt, hogy forró nyo­mon van­nak.

Megtalálhatták VV Fannit? Újabb testrészek kerültek elő

Megtalálhatták VV Fannit? Újabb testrészek kerültek elő

Az oszt­rák lapok sem zár­ják ki, hogy a holt­test­nek köze van a ma­gyar gyil­kos­ság­hoz.

Az oszt­rák lapok sem zár­ják ki, hogy a holt­test­nek köze van a ma­gyar gyil­kos­ság­hoz.

Megtalálták VV Fanni holttestét? Ez segíthet a gyors DNS-vizsgálatban

Megtalálták VV Fanni holttestét? Ez segíthet a gyors DNS-vizsgálatban

VV Fanni sze­ret­tei és ba­rá­tai azon törik a fe­jü­ket, vajon az ő holt­teste ke­rült-e elő a Fertő tó auszt­riai ré­szén.

Ezért nem akar találkozni Tahi Tóth László özvegyével a hasonmás

Ezért nem akar találkozni Tahi Tóth László özvegyével a hasonmás

Ká­rászy Szil­via nem is sej­tette, hogy mek­kora ér­dek­lő­dést in­dí­tott el múlt heti Fa­ce­book-poszt­já­val.

Győri emberrablás: Ausztriában lehet az eltűnt férfi holtteste?

Győri emberrablás: Ausztriában lehet az eltűnt férfi holtteste?

Nem ki­zárt, hogy a tet­tes Auszt­ri­á­ban rejt­hette el ál­do­zata holt­tes­tét.

A rend­őr­ség azt sem tartja ki­zár­ha­tó­nak, hogy a tet­tes Auszt­ri­á­ban rejt­hette el ál­do­zata holt­tes­tét.

Lehet, hogy Tahi Tóth László hasonmása igazából eltitkolt féltestvér?

Lehet, hogy Tahi Tóth László hasonmása igazából eltitkolt féltestvér?

Tahi Tóth László öz­ve­gyé­nek fel­hí­vá­sát több ezren meg­osz­tot­ták.

Tahi Tóth László öz­ve­gyé­nek fel­hí­vá­sát több ezren meg­osz­tot­ták a Fa­ce­boo­kon.

Véres terror Münsterben: Házkutatást tartottak a merénylő lakásában

Véres terror Münsterben: Házkutatást tartottak a merénylő lakásában

A német rend­őr­ség el­kezdte át­vizs­gálni annak a férfi­nak a la­ká­sát, aki szom­ba­ton haj­tott a békés tö­megbe Müns­ter­ben.

Halálra verte ismerősét, majd mit sem sejtve elment aludni

Halálra verte ismerősét, majd mit sem sejtve elment aludni

Ré­sze­gen több­ször is meg­ütötte is­me­rő­sét egy tár­kány-fel­ső­vas­dinnyei férfi, ál­do­zata be­le­halt a bán­tal­ma­zásba.

Tahi Tóth László özvegye furcsa nyomozásba kezdett, férje hasonmását keresi

Tahi Tóth László özvegye furcsa nyomozásba kezdett, férje hasonmását keresi

Ká­rászy Szil­via ér­de­kes posz­tot tett ki.

Ká­rászy Szil­via ér­de­kes posz­tot tett ki kö­zös­ségi ol­da­lára.