CÍMKE: 'nyomozás'

Fordulat Lovasi András balesetének ügyében, megszólalt a zenész

Fordulat Lovasi András balesetének ügyében, megszólalt a zenész

Ki­de­rült, ki okozta a Dózsa György úti ka­ram­bolt, ami­ben két rendőr sé­rült meg.

Ki­de­rült, ki okozta a Dózsa György úti ka­ram­bolt, ami­ben két rendőr sé­rült meg.

Mattrészeg sofőr ölte meg a gyönyörű 13 éves kislányt

Mattrészeg sofőr ölte meg a gyönyörű 13 éves kislányt

A fi­a­ta­lok egy fának csa­pód­tak.

A fi­a­ta­lok egy fának csa­pód­tak, a 13 éves lány pedig éle­tét vesz­tette. Meg­rázó kö­rül­mé­nyekre de­rült fény.

Egy nyomdász szivárogtatta ki a történelemérettségi feladatait

Egy nyomdász szivárogtatta ki a történelemérettségi feladatait

A fel­ada­to­kat egy nyom­dász osz­totta meg egy in­ter­ne­tes cso­port­ban.

A fel­ada­to­kat egy nyom­dász osz­totta meg egy in­ter­ne­tes cso­port­ban.

Lesújtó hír jött a kis Maddie-vel kapcsolatban: ez történt valójában?

Lesújtó hír jött a kis Maddie-vel kapcsolatban: ez történt valójában?

Egy ko­rábbi nyo­mozó éle­sen bí­rálta a ha­tó­sá­gok mun­ká­ját, és elő­állt a saját el­mé­le­té­vel.

Még nincs minden veszve, emiatt lehet életben a kis Maddie

Még nincs minden veszve, emiatt lehet életben a kis Maddie

Még min­dig van re­mény.

A kis­lány szü­lei még min­dig re­mény­ked­nek, több szer­ve­zet is erre biz­tatja őket. Rá­adá­sul van az övé­nél rej­té­lye­sebb eset is.

Sorsdöntő fordulat a várpalotai kettős gyilkosság ügyében

Sorsdöntő fordulat történt a várpalotai kettős gyilkosság ügyében

A Veszp­rém Me­gyei Rendőr-fő­ka­pi­tány­ság be­fe­jezte a nyo­mo­zást az üggyel kap­cso­lat­ban.

A Veszp­rém Me­gyei Rendőr-fő­ka­pi­tány­ság be­fe­jezte a nyo­mo­zást azzal az üggyel kap­cso­lat­ban, me­lyet egy 40 éves ber­hi­dai férfi­val szem­ben foly­ta­tott ta­valy szep­tem­ber óta. Jöj­je­nek a két ha­lál­lal vég­ző­dött véres bűn­cse­lek­mény rész­le­tei!

Kiderült, hány nyomozó vizsgálja a Notre Dame-i tűzesetet

Kiderült, hány nyomozó vizsgálja a Notre Dame-i tűzesetet

A pá­ri­zsi ügyész­ség bal­eset miatt in­dí­tott nyo­mo­zást.

A pá­ri­zsi ügyész­ség bal­eset miatt in­dí­tott nyo­mo­zást a Notre Dame ka­ted­rá­lis­ban pusz­tító tűz ügyé­ben.

Rács mögé kerülhet Fekete-Győr András

Rács mögé kerülhet Fekete-Győr András

Hi­va­ta­los sze­mély el­leni erő­szak miatt hall­gat­ták ki.

A Bu­da­pesti Re­gi­o­ná­lis Nyo­mozó Ügyész­ség hi­va­ta­los sze­mély el­leni erő­szak bűn­tet­té­nek meg­ala­po­zott gya­núja miatt hall­gatta ki Fe­kete-Győr And­rást.

Drámai fordulat a kis Maddie ügyében: hazudtak a szülők?

Drámai fordulat az eltűnt kis Maddie ügyében: kezdettől hazudtak volna a szülők?

Egy benn­fen­tes nyo­mozó le­rán­totta a lep­let a kis­lány el­tű­né­sé­nek el­lent­mon­dá­sá­ról.

Egy benn­fen­tes nyo­mozó ér­de­kes mód­szer­hez fo­lya­mo­dott, mellyel le­rán­totta a lep­let a kis­lány el­tű­né­sé­nek el­lent­mon­dá­sá­ról. Ki­de­rült, töb­ben is a szü­lők ellen val­lot­tak...

Drogot kerestek a rendőrök: házkutatást tartottak a magyar színész lakásán

Drogot kerestek a rendőrök: házkutatást tartottak a magyar színész lakásán

Rend­őrök lep­ték el a XII. ke­rü­let egyik csen­des ut­cá­ját...

Rend­őrök lep­ték el a XII. ke­rü­let egyik csen­des ut­cá­ját, ki­de­rült, egy híres szí­nész­nél ház­ku­ta­tást tar­tott a rend­őr­ség. A Ri­post a szom­szé­dok­tól úgy tudja, este ér­kez­tek az egyen­ru­há­sok.

Lesújtó hír jött a kis Maddie-ről, kiderült, hogy mi lehetett a veszte

Lesújtó hír jött a kis Maddie-ről, kiderült, hogy mi lehetett a veszte

A kis­lány ügye több mint egy év­ti­zede meg­ol­dat­lan...

A kis­lány ügye több mint egy év­ti­zede meg­ol­dat­lan, de egyre meg­rá­zóbb rész­le­tekre derül fény.

Szörnyű hírt kaptak a kis Maddie szülei, ez mindennek véget vethet

Szörnyű hírt kaptak a kis Maddie szülei, ez mindennek véget vethet

Az el­tűnt kis­lány szü­lei sosem akar­ják fel­adni a re­ményt, de van, amire ők sin­cse­nek ha­tás­sal.

Megdöbbentő módszerrel ölt a magyar házvezetőnő Ausztriában

Megdöbbentő módszerrel ölt a magyar házvezetőnő Ausztriában

Ál­do­zata ha­lála előtt már sej­tette, hogy vé­gezni akar­nak vele. H. Bar­bara ál­lí­tása sze­rint hip­nó­zis alatt gyil­kolt.

Megvan az időpont, ekkor állíthatják bíróság elé Gyárfás Tamást

Megvan az időpont, ekkor állíthatják bíróság elé Gyárfás Tamást

A Fenyő-gyil­kos­ság ügyé­ben elő­re­lé­pés jöhet, nem­so­kára le­zá­rul a nyo­mo­zás, a gya­nú­sí­tot­ta­kat pedig bí­ró­ság elé ál­lít­hat­ják.

Drámai csavar a kis Maddie ügyében, feltűnt egy rejtélyes alak

Drámai csavar a kis Maddie ügyében, feltűnt egy rejtélyes alak

A kis­lányt több mint egy év­ti­zede nem ta­lál­ják, de úgy tűnik, egyre kö­ze­lebb ke­rül­nek a meg­ol­dás­hoz a rend­őrök.

Nyomozás indult: Eltűnt egy 50 éves időkapszula a szegedi iskolából

Nyomozás indult: Eltűnt egy 50 éves időkapszula a szegedi iskolából

Egy sze­gedi gya­kor­ló­gim­ná­zi­um­ban ke­res­ték az idő­kap­szu­lát.

Egy sze­gedi gya­kor­ló­gim­ná­zi­um­ban ke­res­ték az idő­kap­szu­lát, de nem ta­lál­ták.

Megrendítő vallomás, ezt hagyta maga után VV Fanni

Megrendítő vallomás, ezt hagyta maga után VV Fanni

Meg­szó­lalt a meg­tört édes­anya.

A lány édes­anyja látni sem akarja a gya­nú­sí­tot­tat. Jó ideje nincs semmi in­for­má­ci­ója a nyo­mo­zás­ról.

Drámai a helyzet, lesújtó hír jött a kis Maddie-ről

Drámai a helyzet, lesújtó hír jött a kis Maddie-ről

Több he­lyen is fel­buk­kan­ha­tott.

Több he­lyen is fel­buk­kan­ha­tott a rej­té­lyes módon el­tűnt kis­lány. Ugya­n­ak­kor hiába a ren­ge­teg be­je­len­tés, a rend­őr­ség­nek egyre ne­he­zebb a dolga.

Sokkoló hír jött a kis Maddie-vel kapcsolatban, ezért lehet még életben

Sokkoló hír jött a kis Maddie-vel kapcsolatban, ezért lehet még életben

Egy rendőr azt ál­lítja, ha­ma­ro­san meg­ol­dó­dik a rej­tély.

Egy rendőr azt ál­lítja, ha­ma­ro­san meg­ol­dó­dik a rej­tély, hisz már jó nyo­mon jár­nak.

Mindenről videó készült: Kegyetlen dolgot művelt a kislánnyal az óvónő

Mindenről videó készült: Kegyetlen dolgot művelt a kislánnyal az óvónő

Egy pe­da­gó­gus egé­szen egy­sze­rűen nem vi­sel­ked­het így egy gye­rek­kel...

Egy pe­da­gó­gus egé­szen egy­sze­rűen nem vi­sel­ked­het így egy gye­rek­kel...

Bajban a magyar szcientológusok, a hatóságok mindent lefoglaltak!

Bajban a magyar szcientológusok, a hatóságok mindent lefoglaltak!

Nagy szük­sége lett volna a Cur­tis­hez köt­hető po­zi­tív pro­pa­gan­dára a két­ség­be­ejtő hely­zet­ben lévő szci­en­to­ló­giai egy­ház­nak.

Brutális részletek a nyíregyházi gyilkosságról: Százszor szúrt Gábor

Brutális részletek a nyíregyházi gyilkosságról: Százszor szúrt Gábor

A rend­őr­ség be­fe­jezte az ügy vizs­gá­la­tát, az ira­to­kat a na­pok­ban át­adta a Sza­bolcs-Szat­már-Bereg Me­gyei Főügyész­ség­nek.

Váratlan fordulat: az FBI is nyomozott Jacko ellen, ezért szakadt félbe a vizsgálat

Váratlan fordulat: az FBI is nyomozott Jacko ellen, ezért szakadt félbe a vizsgálat

A gye­rek­mo­lesz­tá­lás­sal vá­dolt sztár­ról egyre dur­vább dol­gok de­rül­nek ki.

A gye­rek­mo­lesz­tá­lás­sal vá­dolt el­hunyt sztár­ról nap­ról napra dur­vább dol­gok de­rül­nek ki.

Ilyen keményen büntetik a korrupt magyar rendőröket

Ilyen keményen büntetik a korrupt magyar rendőröket

Hi­va­tali vesz­te­ge­tés gya­núja miatt őri­zetbe vet­tek több au­tó­pá­lya-rend­őrt. A ház­ku­ta­tá­sok során tíz­ezer­nél is több eurót ta­lál­tak.

Hi­va­tali vesz­te­ge­tés gya­núja miatt őri­zetbe vet­tek több au­tó­pá­lya-rend­őrt. A ház­ku­ta­tá­sok során tíz­ezer­nél is több eurót ta­lál­tak.

Szorul a hurok? Súlyos fordulat történt a kis Maddie ügyében

Szorul a hurok? Súlyos fordulat történt a kis Maddie ügyében

A szü­lők tö­ret­le­nül re­mény­ked­nek!

A szü­lők tö­ret­le­nül re­mény­ked­nek lá­nyuk elő­ke­rü­lé­sé­ben, és most újabb se­gít­sé­get kap­tak.

Szarvastetemmel álcázhatták a holttestet

Fordulat az eltűnt villanyszerelő ügyében: szarvastetemmel álcázhatták a holttestet

Sok­koló for­du­lat!

Rossz he­lyen ke­resi a rend­őr­ség a földi ma­rad­vá­nyo­kat?

Nyomoznak a magyar szoláriumcég ellen, sokakat átverhettek

Nyomoznak a magyar szoláriumcég ellen, sokakat átverhettek a szalonjaikban

El­já­rást in­dí­tott a Gaz­da­sági Ver­seny­hi­va­tal (GVH)az egyik hazai szo­lá­rium há­ló­zat ellen. A ha­tó­ság sze­rint szá­mos ügy­fe­lét ver­hette át a cég.

El­já­rást in­dí­tott a Gaz­da­sági Ver­seny­hi­va­tal (GVH) az egyik hazai szo­lá­rium há­ló­zat ellen. A ha­tó­ság sze­rint szá­mos ügy­fe­lét ver­hette át a Bu­da­pes­ten több sza­lont üze­mel­tető cég. Hossza­san vizs­gá­lód­nak a Gaz­da­sági Ver­seny­hi­va­tal em­be­rei.

Kiverte a biztosítékot a neten a vaginakóla, azonnali vizsgálat indult

Kiverte a biztosítékot a neten a vaginakóla, azonnali vizsgálat indult

Ér­he­tet­len, ho­gyan ke­rült egy obsz­cén szó ke­rült a Coca-Cola do­bo­zára.

Min­den óv­in­téz­ke­dés el­le­nére egy obsz­cén szó ke­rült a Coca-Cola do­bo­zára. Vál­la­lati szin­ten in­dult meg a nyo­mo­zás.

Összesen 48 milliós vérdíj van a magyar gyilkosok fején

Összesen 48 milliós vérdíj van a magyar gyilkosok fején

Most is se­gít­hetsz a rend­őrök­nek!

A rend­őr­ség az év­ti­ze­des ügye­ket sem adja fel, és to­vábbra is szá­mít a la­kos­ság se­gít­sé­gére.

Drámai fordulat VV Fanni ügyében, fontos nyomra bukkantak

Drámai fordulat VV Fanni ügyében, fontos nyomra bukkantak

Egy mo­só­gép rej­tette a bi­zo­nyí­té­kot.

Egy mo­só­gép rejt­hette a per­döntő bi­zo­nyí­té­kot. A gya­nú­sí­tot­tal szem­ben más miatt is nyo­moz a rend­őr­ség...

Nagy bajban a magyar sztár: Emberrablási ügyben nyomoznak

Nagy bajban a magyar sztár: Emberrablási ügyben nyomoznak

Le­po­rol­ták az ak­tá­kat...

New York­ban a na­pok­ban le­po­rol­ták az akkor fél­be­ha­gyott ügy ak­tá­ját, így ki­ad­hat­ják a nem­zet­közi el­fo­ga­tó­pa­ran­csot.

Nagy bejelentést tettek az eltűnt Maddie szülei, ismét van remény

Nagy bejelentést tettek az eltűnt Maddie szülei, ismét van remény

Már több­ször fel­röp­pent a hír, hogy a nyo­mo­zók le­áll­nak a ke­re­sés­sel, de ettől most egy da­ra­big nem kell tar­tani.

Fordulat VV Fanni ügyében, teljesen kiborult a gyanúsított ügyvédje

Fordulat VV Fanni ügyében, teljesen kiborult a gyanúsított ügyvédje

Sok min­den nem stim­mel az el­já­rás­sal kap­cso­lat­ban - ál­lítja a volt védő.

Sok min­den nem stim­mel az el­já­rás­sal kap­cso­lat­ban - ál­lítja a volt védő.

Veronai busztragédia: Még évekig elhúzódhat a nyomozás

Veronai busztragédia: Még évekig elhúzódhat a nyomozás

Az ola­szok ta­valy ok­tó­ber­ben vádat is emel­tek 6 ember ellen, már két tár­gya­lá­son is túl van­nak!

Drámai fordulat VV Fanni ügyében, ez derült ki a gyanúsítottról

Drámai fordulat VV Fanni ügyében, ez derült ki a gyanúsítottról

Ki­de­rült, hogy más bűn­cse­lek­mény miatt is nyo­moz­nak B. László ellen, aki nye­re­ség­vágy­ból öl­he­tett.

Füstbombát dobott, nyomozhatnak a Momentum elnöke ügyében

Füstbombát dobott, nyomozhatnak a Momentum elnöke ügyében

Hi­va­ta­los sze­mély el­leni erő­szak miatt fe­lel­het Fe­kete-Győr And­rás.

Hi­va­ta­los sze­mély el­leni erő­szak miatt fe­lel­het Fe­kete-Győr And­rás, mi­u­tán meg­do­bálta a rend­őrö­ket.

Veronai busztragédia: Valamit nagyon titkolnak a magyar hatóságok

Veronai busztragédia: Valamit nagyon titkolnak a magyar hatóságok

Végre ki­hall­ga­tott a Nem­zeti Nyo­mozó Iroda egy gya­nú­sí­tot­tat!

Végre ki­hall­ga­tott a Nem­zeti Nyo­mozó Iroda egy gya­nú­sí­tot­tat!

Most érkezett: gyilkosság történt Miskolcon

Most érkezett: gyilkosság történt Miskolcon

Hol­tan ta­lál­tak egy 70 éves férfit.

Ott­ho­ná­ban ta­lál­ták hol­tan a 70 éves férfit. Meg­kez­dő­dött a hely­színi szemle, meg­ala­po­zott a gyanú, hogy a férfi ha­lá­lát ide­gen­ke­zű­ség okozta.

Levelet írt VV Fanni családjának a nyomozás vezetője, ez áll benne

Levelet írt VV Fanni családjának a nyomozás vezetője, ez áll benne

Több mint egy éve nincs meg No­vo­zánszki Fanni holt­teste, az ügyet ha­ma­ro­san le­zár­hat­ják.

Sorsdöntő fordulat történt a veronai busztragédia ügyében

Sorsdöntő fordulat történt a veronai busztragédia ügyében

Ta­valy de­cem­ber­ben hall­gat­tak ki egy gya­nú­sí­tot­tat, erre csak most de­rült fény!

Mi­u­tán hamar le­zár­ták a nyo­mo­zást az olasz ha­tó­sá­gok a ve­ro­nai busz­bal­eset ügyé­ben, ta­valy ok­tó­ber­ben vádat is emelt az ot­tani ügyész­ség. Már két tár­gya­lá­son túl van­nak az ola­szok, már­ci­us­ban foly­ta­tó­dik az ügy. Itt­hon ta­valy de­cem­ber­ben hall­gat­tak ki egy gya­nú­sí­tot­tat, erre most de­rült fény!

Óriási fordulat a Czeizel-botrány ügyében, íme az ügyészség válasza

Óriási fordulat a Czeizel-botrány ügyében, íme az ügyészség válasza

A Főügyész­ség ta­valy év ele­jén újabb nyo­mo­zást ren­delt el ko­ráb­ban.

A Főügyész­ség ta­valy év ele­jén újabb nyo­mo­zást ren­delt el ko­ráb­ban.

Szorul a hurok? Sokkoló hír jött a kis Maddie-vel kapcsolatban

Szorul a hurok? Sokkoló hír jött a kis Maddie-vel kapcsolatban

Szív­szo­rító, hogy mi­lyen élete lehet az el­tűnt kis­lány­nak már több mint egy év­ti­zede. A rend­őr­ség új szá­lon in­dult el.

VV Fanni-ügy: döbbenet, mit művelt a kihallgatáson a feltételezett gyilkos

VV Fanni-ügy: döbbenet, mit művelt a kihallgatáson a feltételezett gyilkos

Az idén már nem zár­ják le az ügyet.

Bár a ter­vek sze­rint még idén le­zárta volna a rend­őr­ség VV Fanni ügyét, úgy tűnik ez még­sem tör­tén­het meg 2018-ban.

A német rendőrség megtiltotta az anyának, hogy nyomozzon!

A német rendőrség megtiltotta az anyának, hogy nyomozzon!

A 12 éves lá­nyá­val egy fe­kete bőrű férfi erő­sza­kos­ko­dott.

Az asszony 12 éves lá­nyá­val egy Fre­i­burg­ból Schi­en­genbe tartó vo­na­ton egy fe­kete bőrű férfi erő­sza­kos­ko­dott. A lány­nak volt annyi esze, hogy le­fény­ké­pezte...

Szörnyű hírt kapott VV Fanni családja, behívták őket a rendőrségre

Szörnyű hírt kapott VV Fanni családja, behívták őket a rendőrségre

A gyá­szoló édes­anyát férje, Fanni édes­apja is el­kí­sérte.

A gyá­szoló édes­anyát férje, Fanni édes­apja is el­kí­sérte.

Holttestet találtak egy mátészalkai autóban

Holttestet találtak egy mátészalkai férfi autójában

Ki­de­rült, hogy gyil­kos­ság ál­do­zata lett.

No­vem­ber 22-én fog­ták el a férfit, mi­u­tán meg­szur­kált egy bolti al­kal­ma­zot­tat Nyír­egy­há­zán. A hozzá köt­hető ko­csi­ban lel­tek a holt­testre.

Fejlemény az eltűnt Maddie ügyében, ez történhetett valójában

Fejlemény az eltűnt Maddie ügyében, ez történhetett valójában a nyomozók szerint

Az el­tűnt kis­lányt már több mint tíz éve ke­re­sik, most egy régi el­mé­le­tet vet­tek elő a nyo­mo­zók.

Készültség Londonban, megkéseltek egy rendőrt

Most érkezett: Készültség Londonban, megkéseltek egy rendőrt

Meg­szúr­tak egy rend­őrt egy for­gal­mas lon­doni vas­út­ál­lo­má­son.

Közleményt adott ki a rendőrség, fejlemény Pásztor Anna zaklatójának ügyében

Közleményt adott ki a rendőrség, fejlemény Pásztor Anna zaklatójának ügyében

Az éne­kes­nőt hó­na­po­kig ül­dözte sze­rel­mé­vel a férfi, de egy nyári kon­cer­ten fel­is­mer­ték és el­fog­ták.

Megszűnt a nyomozás Malina Hedvig ügyében

Megszűnt a nyomozás Malina Hedvig ügyében

Bi­zo­nyí­té­kok hi­á­nyá­ban meg­szün­tet­ték a nyo­mo­zást s ezzel a bün­te­tő­el­já­rást is.

Bi­zo­nyí­té­kok hi­á­nyá­ban meg­szün­tet­ték a nyo­mo­zást. Két­sé­get ki­zá­róan nem le­he­tett meg­ál­la­pí­tani, hogy ha­zu­dott-e vagy sem.

Fordulat a VV Fanni-ügyben: ebben a bőröndben lehetnek a bizonyítékok

Fordulat a VV Fanni-ügyben: ebben a luxusbőröndben lehetnek a bizonyítékok

A rend­őr­ség be­fe­jezte a nyo­mo­zást No­vo­zánszki Fanni gyil­kos­sági ügyé­ben.

Döbbenet, váratlan bejelentést tett a rendőrség a kis Maddie-ről

Döbbenet, váratlan bejelentést tett a rendőrség a kis Maddie-ről

A szü­lő­ket is fel­ke­res­ték, be­szá­mol­tak nekik a rész­le­tek­ről. Ezzel még nincs vége!

Adócsalás, ékszerek és a jobbikos Staudt - Magyarországon is nyomoznak

Adócsalás, ékszerek és a jobbikos Staudt - Magyarországon is nyomoznak

Saj­tó­hí­rek sze­rint a Job­bik or­szág­gyű­lési kép­vi­se­lője is érin­tett lehet.

Saj­tó­hí­rek sze­rint a Job­bik or­szág­gyű­lési kép­vi­se­lője is érin­tett lehet.

Eddig titkolt részletek a VV Fanni-ügyben: mindent elmond az informátor

Eddig titkolt részletek a VV Fanni-ügyben: mindent elmond az informátor

Arról be­szélt, hogy a nyo­mo­zás ered­mé­nyei sze­rint mi tör­tén­he­tett.

Az ügyet jól is­merő in­for­má­tor be­szélt arról, hogy mi tör­tén­he­tett.

Borzasztó nyomok voltak a férfi testén, felesége tette ezt vele

Borzasztó nyomok voltak a férfi testén, felesége tette ezt vele

Sé­rü­lé­sek árul­ko­dóak vol­tak.

Az erő­sza­kos nő meg­pró­bálta ugyan át­verni a rend­őrö­ket, de a férfi sé­rü­lé­sei árul­ko­dóak vol­tak. Az ügy­ben még tart a nyo­mo­zás.

Szomorú vallomás, óriásit csalódott Erdei Zsolt

Szomorú vallomás, óriásit csalódott Erdei Zsolt

Azt üzeni, dol­go­zik to­vább.

A vi­lág­baj­nok ököl­vívó életre szóló lec­két ka­pott ba­rá­ta­i­val kap­cso­lat­ban. Azt üzeni, dol­go­zik to­vább.

Váratlan fordulat az eltűnt Maddie ügyében, ez mindent megváltoztat

Váratlan fordulat az eltűnt Maddie ügyében, ez mindent megváltoztat

A szü­lők­nek nagy kő es­he­tett le a szí­vé­ről, ami­kor meg­tud­ták a hírt.

A szü­lők­nek nagy kő es­he­tett le a szí­vé­ről, ami­kor meg­tud­ták a hírt.

Döbbenetes bejelentést tett egy bennfentes rendőr a kis Maddie-ről

Döbbenetes bejelentést tett egy bennfentes rendőr a kis Maddie-ről

Van, aki a kis­lány el­tű­né­sé­ből gaz­da­go­dott meg.

A kis­lány ke­re­sé­sére már ren­ge­teg pénzt köl­töt­tek, de van, aki az el­tű­né­sé­ből gaz­da­go­dott meg.

Döbbenetes fordulat az utcán talált halott csecsemő ügyében

Döbbenetes fordulat az utcán talált halott csecsemő ügyében

A rend­őr­ség le­ál­lí­totta a nyo­mo­zást...

To­vábbra sem tudni, ki a Nyír­egy­há­zán las­san egy éve ta­lált, ha­lott cse­csemő anyja, ám a rend­őr­ség idő­köz­ben le­ál­lí­totta a nyo­mo­zást...

Sokkot kapott a tini, lefogták és ketten megerőszakolták

Sokkot kapott a tini, lefogták és ketten megerőszakolták

Az ál­do­zat pszi­chi­át­ri­ára ke­rült.

Az ál­do­zat nem merte el­mon­dani, hogy mi tör­tént vele, de az or­vosi vizs­gá­la­ton már nem tu­dott to­vább tit­ko­lózni. Pszi­chi­át­ri­ára ke­rült.

Ennél már nincs lejjebb: Keresni akar a botrányon a magyar zenész sógora

Ennél már nincs lejjebb: Keresni akar a botrányon a magyar zenész sógora

Egé­szen fé­lel­me­tes, ahogy egye­sek pénzt re­mél­nek...

Egé­szen fé­lel­me­tes, ahogy egye­sek pénzt re­mél­nek pusz­tán attól, hogy egy hí­res­ség ideig-óráig be­ke­rült a csa­lád­jukba.

Sötét titok a múltból: emberi csontokkal együtt került elő az autó a Dunából

Sötét titok a múltból: emberi csontokkal együtt került elő az autó a Dunából

Az ala­csony víz­ál­lás miatt buk­kan­tak az au­tóra.

Az ala­csony víz­ál­lás miatt buk­kan­tak az au­tóra, ami­ben elő­ször egy ko­po­nyát, majd egy comb­cson­tot is ta­lál­tak...

Megszólalt a magánnyomozó: Itt rejtegetik valójában a kis Maddie-t?

Megszólalt a magánnyomozó: Itt rejtegetik valójában a kis Maddie-t?

Már több mint egy év­ti­zede hiába ke­re­sik az el­tűnt kis­lányt.

Már több mint egy év­ti­zede hiába ke­re­sik az el­tűnt kis­lányt. Kü­lö­nös el­mé­let­tel állt elő egy benn­fen­tes.

Több ezer nőt vitt ágyba a férfi, most mindenkinek feltette a kérdést

Több ezer nőt vitt ágyba a férfi, most mindenkinek feltette a kérdést

Egész éle­té­ben falta a nőket a üz­let­em­ber, most mind­nyá­ju­kat fel­ke­resné, hogy kér­dez­zen tőlük va­la­mit.

Fordulat, döbbenetes bejelentést tettek szülei a kis Mad­die-ről

Fordulat, döbbenetes bejelentést tettek szülei a kis Mad­die-ről

Talán nem hiába re­mény­ked­nek.

Még min­dig bíz­nak benne, hogy el­ve­szett gyer­me­kü­ket újra ma­guk­hoz ölel­he­tik. Talán nem hiába re­mény­ked­nek.

Nem várt fordulat történt Ronaldo erőszakolós ügyében

Nem várt fordulat történt Cristiano Ronaldo erőszakolós ügyében

Ak­ci­óba lép­tek a rend­őrök.

A Las Vegas-i rend­őr­ség új­ra­in­dí­totta a nyo­mo­zást, a Ju­ven­tus sztárja nagy bajba ke­rül­het.

Fordulat, döbbenetes bejelentést tett a rendőrség a kis Maddie-ről

Fordulat, döbbenetes bejelentést tett a rendőrség a kis Maddie-ről

A szü­lők több mint egy év­ti­zede sem­mit nem tud­nak gyer­me­kük­ről: úgy tűnik, nem hiába re­mény­ked­nek még min­dig.

Nemi erőszak-botrány: túl nagy a csend

Nemi erőszak-botrány: túl nagy a csend

Hi­­va­­ta­­lo­­san to­­vábbra sem ke­­res­­ték meg a két ví­­zi­­lab­­dá­­zót a rend­ő­rök. Pe­tí­ci­ó­ban áll­nak ki a meg­vá­dolt ví­zi­lab­dá­zók mel­lett.

Hi­­va­­ta­­lo­­san to­­vábbra sem ke­­res­­ték meg a két ví­­zi­­lab­­dá­­zót a rend­ő­rök. Pe­tí­ci­ó­ban áll­nak ki a meg­vá­dolt ví­zi­lab­dá­zók mel­lett.

Beismerő vallomást tett egy férfi a soroksári gyilkosság ügyében

Beismerő vallomást tett egy férfi a soroksári gyilkosság ügyében

Va­do­natúj in­for­má­ció ke­rült a Ri­post bir­to­kába a so­rok­sári futó nő meg­gyil­ko­lá­sá­val kap­cso­lat­ban.

Váratlan, vádat emeltek a világsztár focista ellen

Váratlan, vádat emeltek a világsztár focista ellen

Ins­tag­ra­mon üzent Lov­ren.

Luka Mod­ric mel­lett a Li­ver­pool vé­dője, Dejan Lov­ren is bajba ke­rül­het, amennyi­ben be­iga­zo­lód­nak a vádak. Lov­ren az Ins­tag­ra­mon üzent.

Megszólalt Kósz Zoltán, így reagált a feljelentésre

Megszólalt Kósz Zoltán, így reagált a feljelentésre

Az olim­piai baj­nok há­lóőr el­mondta, hogy rég­óta is­meri a kis­lányt és csa­lád­ját.

Az olim­piai baj­nok há­lóőr el­mondta, hogy rég­óta is­meri a kis­lányt és csa­lád­ját. Hosszabb in­ter­jút adott az ügy kap­csán a pólós.

Kiállt édesapja mellett az egyik megvádolt vízilabdázó lánya

Kiállt édesapja mellett az egyik megvádolt vízilabdázó lánya

A lány Fa­ce­boo­kon írt az ügy­ről. Nem akarta szó nél­kül hagyni mind­ezt.

A lány Fa­ce­boo­kon írt az ügy­ről. Nem akarta szó nél­kül hagyni mind­ezt.

Rettegnek a vásárlók, valaki tűket szúr a gyümölcsökbe a boltokban

Rettegnek a vásárlók, valaki tűket szúr a gyümölcsökbe a boltokban

A bot­rány az­után rob­bant ki, ami­kor egy férfit hasi fáj­dal­mak­kal vit­tek kór­házba. Nagy erők­kel ke­re­sik a tet­test.

Megszólalt Kemény Dénes a nemi erőszak botrány kapcsán

Megszólalt Kemény Dénes a nemi erőszak botrány kapcsán

Ol­vasta a ne­ve­ket.

A ko­rábbi si­ker­edző is ol­vasta a ne­ve­ket, ame­lyek meg­je­len­tek egyes por­tá­lo­kon. Te­le­fo­non értük el a ví­zi­labda-vi­lág­ku­pán tar­tóz­kodó Ke­mény Dé­nest.

Hatalmas erőkkel szállt ki a rendőrség, két férfit találtak holtan

Hatalmas erőkkel szállt ki a rendőrség, két férfit találtak holtan

A holt­tes­tek egy­más mel­lett fe­küd­tek Ko­má­rom­ban.

A holt­tes­tek egy­más mel­lett fe­küd­tek Ko­má­rom­ban, ször­nyű nyo­mo­kat ta­lál­tak raj­tuk. A tör­vény­széki orvos bon­co­lást ren­delt el.

Szomorú hírt kaptak az eltűnt Maddie szülei, ez mindent megváltoztat

Szomorú hírt kaptak az eltűnt Maddie szülei, ez mindent megváltoztat

A nyo­mo­zásra szánt összeg­ből szinte alig ma­radt va­lami.

A nyo­mo­zásra szánt összeg­ből szinte alig ma­radt va­lami.

Több millió dollárt próbáltak tisztára mosni a magyar bűnözők

Több millió dollárt próbáltak tisztára mosni a magyar bűnözők

A Ké­szen­léti Rend­őr­ség a Nem­zeti Nyo­mozó Iro­dá­val együtt­mű­ködve nyo­mo­zott el­le­nük. Már az ügyész­sé­gen van az ügy.

Durva, mi történt a lúgos doki ügyében, újra nyomoz az ügyészség

Durva, mi történt a lúgos doki ügyében, újra nyomoz az ügyészség

Bár jú­li­us­ban ne­gyed­jére is bű­nös­nek ta­lál­ták B. Krisz­ti­ánt, az ügy­nek még egy­ál­ta­lán nincs vége.