CÍMKE: 'nyomozás'
FRISS HÍREK

Elutasítja az orvosi segítséget VV Fanni anyja

Elutasítja az orvosi segítséget VV Fanni anyja

A ta­valy no­vem­ber­ben el­tűnt Fanni édes­anyja kép­te­len el­fo­gadni, hogy lánya már nem él.

A ta­valy no­vem­ber­ben el­tűnt Fanni édes­anyja kép­te­len el­fo­gadni, hogy lánya már nem él. Se­gít­sé­get pedig nem fogad el.

Nyomoznak a rendőrök a zebrán halálra gázolt magyar színész ügyében

Nyomoznak a rendőrök a zebrán halálra gázolt magyar színész ügyében

Ma 13 óra­kor te­me­tik az Argo című film szí­né­szét, Kiss Jó­zse­fet.

Ma 13 óra­kor te­me­tik az Argo című film szí­né­szét, Kiss Jó­zse­fet.

Rejtélyes férfitől rettegett VV Fanni: utána érdeklődik a rendőrség

Rejtélyes férfitől rettegett VV Fanni: utána érdeklődik a rendőrség

Újra ki­hall­gat­ták a rend­őrök VV Fanni leg­jobb ba­rát­nő­jét...

Újra ki­hall­gat­ták a rend­őrök VV Fanni leg­jobb ba­rát­nő­jét, egy rej­té­lyes férfi­ről akar­tak minél töb­bet meg­tudni...

Döbbenetes részletek a veronai tragédiáról, kiszivárgott a vádirat

Döbbenetes részletek a veronai tragédiáról, kiszivárgott a vádirat

Három ok ve­ze­tett a bal­eset­hez.

Három alap­vető ok ve­ze­tett Ve­ro­ná­ban a ma­gyar di­á­ko­kat és ta­ná­ra­i­kat szál­lító, em­ber­éle­te­ket kö­ve­telő busz­tra­gé­di­á­hoz ta­valy ja­nuár 20-án.

Kiszivárgott a veronai busztragédia olasz vádirata, íme

Kiszivárgott a veronai busztragédia olasz vádirata, íme

Öt olasz szak­em­ber érin­tett, akik­nek a mun­kája köz­ve­tet­ten sze­re­pet játsz­ha­tott a ha­lá­los bal­eset­ben.

Öt olasz szak­em­ber érin­tett, akik­nek a mun­kája köz­ve­tet­ten sze­re­pet játsz­ha­tott a bal­eset­ben.

Fordulat VV Fanni ügyében: Új tanút hallgatnak ki

Fordulat VV Fanni ügyében: Új tanút hallgatnak ki

Ko­moly pszi­chés nyo­más...

Erő­tel­jes pszi­chés nyo­mást al­kal­maz­nak a fi­a­tal lány elő­ze­tes­ben lévő fel­té­te­le­zett gyil­ko­sá­nál, akit rá­adá­sul most ko­moly csa­pás is ér.

Sokkolta a családot a rendőrség, holtan találták az egyetemi tanárt

Sokkolta a családot a rendőrség, holtan találták az egyetemi tanárt

A ha­tó­sá­gok sze­rint ön­gyil­kos­ság tör­tént, de az ál­do­zat ro­ko­nai sze­rint sok­kal rosszabb lehet az igaz­ság.

Drámai csavar VV Fanni ügyében, újabb részletekre derült fény

Drámai csavar VV Fanni ügyében, újabb részletekre derült fény

A fi­a­tal nő holt­tes­tét máig nem ta­lál­ják.

A fi­a­tal nő holt­tes­tét máig nem ta­lál­ják, ez azon­ban nem fel­tét­le­nül utal arra, hogy előre ki­ter­velt volt a gyil­kos­ság.

Újabb fordulat, rossz hír jött VV Fanni ügyével kapcsolatban

Újabb fordulat, rossz hír jött VV Fanni ügyével kapcsolatban

Azt fel­té­te­le­zik, hogy Fanni és a gyil­kosa már hó­na­pok­kal ko­ráb­ban is be­szél­tek egy­más­sal.

Azt fel­té­te­le­zik, hogy Fanni és a gyil­kosa már hó­na­pok­kal ko­ráb­ban is be­szél­tek egy­más­sal.

VV Fanni miatt akadtak ki a rendőrök volt kollégájukra

VV Fanni miatt akadtak ki a rendőrök volt kollégájukra

Árt a nyo­mo­zás­nak?

Az egy­kori nyo­mozó, volt kol­lé­gái sze­rint csak árt a gyil­kos­sági nyo­mo­zás­nak azzal, hogy fo­lya­ma­to­san szak­ér­tő­ként nyi­lat­ko­zik az ügy­ről.

Drámai fordulat: köze lehetett a sztárszínésznek felesége halálához?

Drámai fordulat: köze lehetett a sztárszínésznek felesége halálához?

So­káig senki sem gya­na­ko­dott a férjre, hosszú idő után azon­ban rá te­re­lő­dött a gyanú. A rend­őrök­nek is ha­zud­ha­tott.

Elképesztő teóriát gyártottak VV Fanni rajongói

Elképesztő teóriát gyártottak VV Fanni rajongói

VV Fanni el­tű­nése három hó­napja fo­lya­ma­to­san fog­lal­koz­tatja a köz­vé­le­ményt.

VV Fanni el­tű­nése három hó­napja fo­lya­ma­to­san fog­lal­koz­tatja a köz­vé­le­ményt. Mi­köz­ben a rend­őr­ség már csak a holt­tes­tet ke­resi, a ne­ze­tők fan­tá­zi­ája szár­nyal.

Tényleg szívszorító: Ez történik, ha nem találják meg Fanni holttestét

Tényleg szívszorító: Ez történik, ha nem találják meg Fanni holttestét

Két hó­napja ke­re­sik hiába VV Fanni holt­tes­tét...

Két hó­napja ke­re­sik hiába VV Fanni holt­tes­tét, és egyre ke­ve­sebb az esély arra, hogy val­lo­más nél­kül si­ke­rül meg­ta­lálni.

Fiatal kislány buktatta le Rékasi Károly rongáló fiát!

Fiatal kislány buktatta le Rékasi Károly rongáló fiát!

A ti­zen­hét éves Zsig­mond ellen graffit­izés miatt in­dult nyo­mo­zás, a fiú egy kis­lányt is be akart szer­vezni.

A ti­zen­hét éves Zsig­mond ellen graffit­izés miatt in­dult nyo­mo­zás, a fiú egy kis­lányt is be akart szer­vezni.

Vallomást tett, börtönbe kerülhet VV Fanni feltételezett gyilkosa

Vallomást tett, börtönbe kerülhet VV Fanni feltételezett gyilkosa

Szinte biz­tos, hogy jövő no­vem­ber vé­géig elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás­ban marad, majd jó né­hány év bör­tönt kap.

10 milliókba kerül a VV Fanni holttestének keresése

10 milliókba kerül a VV Fanni holttestének keresése

A nyo­mo­zó­cso­port min­dent bevet.

A nyo­mo­zó­cso­port min­den ren­del­ke­zésre álló esz­közt bevet annak ér­de­ké­ben, hogy meg­ta­lál­ják az el­tűnt lány holt­tes­tét.

Nem hajlandó a hazugságvizsgálatra VV Fanni állítólagos gyilkosa

Nem hajlandó a hazugságvizsgálatra VV Fanni állítólagos gyilkosa

A lány vagy annak holt­teste még min­dig nincs meg, a gya­nú­sí­tott nem haj­landó tel­jes mér­ték­ben együtt­mű­ködni.

Két holttestet találtak egy újpesti házban

Két holttestet találtak egy újpesti házban

A rend­őr­ség nagy erők­kel vo­nult ki a hely­színre.

A rend­őr­ség nagy erők­kel vo­nult ki a hely­színre, eddig min­denki ta­nács­ta­lan.

Brutális fordulat az eltűnt Maddie ügyében, véres holttestet találtak

Brutális fordulat az eltűnt Maddie ügyében, véres holttestet találtak

A rend­őr­ség egy­előre nem tudta ki­de­rí­teni, mi tör­tént.

A rend­őr­ség egy­előre nem tudta ki­de­rí­teni, mi tör­tént.

Sokkoló: napokig kocsikázott VV Fanni holttestével gyilkosa

Újabb sokkoló részletek derültek ki VV Fanni meggyilkolásáról

Nem tudta, hová rejtse a lányt.

Ki­e­melt ügy­ként dol­go­zik a rend­őr­ség a no­vem­ber­ben el­tűnt lány gyil­kos­sági rej­té­lyé­nek meg­ol­dá­sán.

Megrázó vallomás: Megszólalt VV Fanni barátnője

Megrázó vallomás: Megszólalt VV Fanni barátnője

Min­den meg­vál­to­zott...

A fi­a­tal lány no­vem­ber 20-i el­tű­nése óta sok min­den meg­vál­to­zott abban a Bu­da­pesti la­kó­park­ban, ahol a ven­dé­geit fo­gadta.

Egy prosti kifecsegte VV Fanni elképesztő anyagi helyzetét

Egy prosti kifecsegte VV Fanni elképesztő anyagi helyzetét

Egyre meg­döb­ben­tőbb tit­kok de­rül­nek ki a fi­a­tal lány éle­té­ről. Mil­li­ó­kat spó­rolt.

Mi­köz­ben a rend­ör­ség to­vábbra is gyil­kos­sági ügy­ben nyo­moz az el­tűnt Fanni kap­csán, egyre meg­döb­ben­tőbb tit­kok de­rül­nek ki a fi­a­tal lány­ról.

Valami nagyon nem stimmel VV Fanni gyilkossága körül

Valami nagyon nem stimmel VV Fanni gyilkossága körül

Ren­ge­teg kér­désre nem kap­tunk még vá­laszt, a tra­gé­dia több rész­le­tét is ho­mály fedi...

Ren­ge­teg kér­désre nem kap­tunk még vá­laszt, a tra­gé­dia több rész­le­tét is ho­mály fedi...

Édesanyja hazavárja az eltűnt VV Fannit

Édesanyja hazavárja az eltűnt VV Fannit

Az asszony úgy érzi, lánya még élet­ben van.

Mi­köz­ben a rend­őr­ség már egy hete gyil­kos­sági ügy­ben nyo­moz, a fi­a­tal lány édes­anyja ha­za­várja gyer­me­két a csa­ládi házba...

Sokkot kapott VV Fanni 14 éves öccse

Sokkot kapott VV Fanni 14 éves öccse

A no­vem­ber 20-án el­tűnt fi­a­tal lány édes­anyja min­dent el­mon­dott neki.

A no­vem­ber 20-án el­tűnt fi­a­tal lány édes­anyja kény­te­len volt el­mon­dani Fanni kis­öccsé­nek, hogy test­vére a rend­őr­ség sze­rint már sosem tér­het haza.

Újabb gyilkosság VV Fanni lakóparkjában

Újabb gyilkosság VV Fanni lakóparkjában

Hi­he­tet­len ti­tokra de­rült fény, nem No­vo­zánszki Fanni gyil­kos­sági ügye az első a Mar­ina-par­ton. Min­denki meg­döb­bent.

Hi­he­tet­len ti­tokra de­rült fény, nem No­vo­zánszki Fanni gyil­kos­sági ügye az első a Mar­ina-par­ton. Min­denki meg­döb­bent.

Rejtélyes hívás, újabb megdöbbentő részlet VV Fanni meggyilkolásáról

Rejtélyes hívás, újabb megdöbbentő részlet VV Fanni meggyilkolásáról

Vajon kit hív­ha­tott köz­vet­le­nül a ha­lála előtt?

Vajon kit hív­ha­tott köz­vet­le­nül a ha­lála előtt?

Tragikus hír jött: holtan találták az eltűnt ovist, hiába keresték

Tragikus hír jött: holtan találták az eltűnt ovist, hiába keresték

A gye­rek rej­té­lyes kö­rül­mé­nyek kö­zött vesz­tette éle­tét. Az anya új ba­rátja va­ló­szí­nű­leg nem ússza meg.

Halott babát találtak, egy bordó szoknya gazdáját keresik

Halott babát találtak, egy bordó szoknya gazdáját keresik

Egy halva szü­le­tett, 22 hetes mag­zatra buk­kan­tak Mis­kol­con az Ava­salja utcai te­me­tő­ben, két sír­hely kö­zött.

Egy halva szü­le­tett, 22 hetes mag­zatra buk­kan­tak Mis­kol­con az Ava­salja utcai te­me­tő­ben, két sír­hely kö­zött. A 22-24 hetes kis­lány 33 cen­ti­mé­ter hos­szal és kö­rül­be­lül 800 gramm test­súllyal szü­let­he­tett. Egy mű­anyag zsákba cso­ma­golva ta­lál­tak rá még szep­tem­ber 16-án. A rend­őr­ség a la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri.

Végzetes dolog derült ki az eltűnt Maddie-ről, megrázó nyomot találtak

Végzetes dolog derült ki az eltűnt Maddie-ről, megrázó nyomot találtak

A kis­lányt egy rend­kí­vül kétes alak kö­ze­lé­ben lát­ták.

A kis­lányt egy rend­kí­vül kétes alak kö­ze­lé­ben lát­ták. Azon­ban úgy tűnik, ezzel az in­for­má­ci­ó­val el­ké­sett a rend­őr­ség!

Fordulat a kis Maddie ügyében: felkavaró dolgot közölt a rendőrség

Fordulat a kis Maddie ügyében: felkavaró dolgot közölt a rendőrség

A rend­őrök új nyomra buk­kan­tak, és egy pe­dofil öz­ve­gye ke­rült a képbe.

A rend­őrök új nyomra buk­kan­tak, és egy pe­dofil öz­ve­gye ke­rült a képbe.

Tragikusan fiatalon halt meg a modell a divatbemutató után

Tragikusan fiatalon halt meg a gyönyörű modell a divatbemutató után

A fi­a­tal szép­ség né­hány nap­pal ha­lála előtt rosszul­létre pa­nasz­ko­dott édes­any­já­nak.

Vérben úszó holttest hevert az utcán: gyilkosság történt a Balatonnál

Vérben úszó holttest hevert az utcán: gyilkosság történt a Balatonnál

Egy fi­a­tal férfi ve­szett össze is­me­rő­sé­vel, majd rá­tá­madt és vég­zett vele.

Hihetetlen teória:
Az olasz maffia rabolhatta el a magyar lányt

Hihetetlen teória:
Az olasz maffia rabolhatta el a magyar lányt

Tűz­pi­ros sport­autó szá­gul­dott végig Oros­háza ut­cáin 1991. jú­nius 27-én este. Mö­götte egy fehér BMW ha­ladt.

Sorsdöntő fordulat Rékasi Károly balesete ügyében

Sorsdöntő fordulat Rékasi Károly balesete ügyében

De a harc még csak most kez­dő­dik.

Bár a szí­nész egy lé­pés­sel kö­ze­lebb ke­rült az igaz­ság­hoz, még hosszú út előtt áll: a va­lódi, kár­té­rí­té­sért foly­ta­tott harc még csak most kez­dő­dik.

Nem ért haza este a tinilány, egy fagyasztóban találták holtan

Nem ért haza este a tinilány, egy fagyasztóban találták holtan

A fi­a­tal lány ba­rá­ta­i­val szó­ra­ko­zott, de aztán va­lami bor­zal­mas tör­tént.

A lány szó­ra­ko­zott, de aztán va­lami bor­zal­mas tör­tént. A szü­lők nem tud­ják fel­dol­gozni a tra­gé­diát.

Fordulat a kis Maddie ügyében: felkavaró dolog történt, elkeseredtek a szülők

Fordulat a kis Maddie ügyében: felkavaró dolog történt, elkeseredtek a szülők

Nem­rég meg­hosszab­bí­tot­ták a nyo­mo­zást a kis­lány ügyé­ben, de a szü­lő­ket újabb meg­ráz­kód­ta­tás érte.

A rendőrök is elborzadtak attól, amit a sikeres modell lakásán találtak

A rendőrök is elborzadtak attól, amit a sikeres modell lakásán találtak

Az első hírek sze­rint a ház­ban vér­für­dőt ren­dez­tek.

Az első hírek sze­rint a ház­ban vér­für­dőt ren­dez­tek.

Hivatalos: öngyilkos lett a Münchenben holtan talált ajkai fiatal

Hivatalos: öngyilkos lett a Münchenben holtan talált ajkai fiatal

A bajor rend­őrök elő­ször nem tud­ták azo­no­sí­tani a ma­gyar fiút.

A bajor rend­őrök elő­ször nem tud­ták azo­no­sí­tani a ma­gyar fiút.

Teréz körúti robbantás: Ekkor fog eldőlni a gyanúsított sorsa

Teréz körúti robbantás: Ekkor fog eldőlni a gyanúsított sorsa

Idén bí­ró­ság elé áll­hat a ta­valy szep­tem­beri me­rény­let fel­té­te­le­zett el­kö­ve­tője, a nyo­mo­zók min­den rész­le­tet fel­tár­tak.

Sorsdöntő fordulat Kis Grófo fegyveres ügyében

Sorsdöntő fordulat Kis Grófo fegyveres ügyében

A rend­őr­ség nem nyo­moz to­vább.

A Ri­post meg­tudta, a rend­őr­ség nem nyo­moz to­vább a bu­li­ki­rály és test­vére ügyé­ben, aki­ket azzal vá­dol­tak, hogy ta­valy fegy­ver­rel ha­do­nász­tak.

Most érkezett: fordulat történt a bőnyi rendőrgyilkosság ügyében

Most érkezett: fordulat történt a bőnyi rendőrgyilkosság ügyében

Most min­denre fény de­rült!

Most min­denre fény de­rült, meg­ér­kez­tek ugyanis a szak­ér­tői vé­le­mé­nyek. A gya­nú­sí­tott sorsa is kör­vo­na­la­zódni lát­szik.

Nyomozók szállták meg a balatonfüredi bölcsődét

Nyomozók szállták meg a balatonfüredi bölcsődét

Két­szer is ház­ku­ta­tást tar­tot­tak.

Az ön­kor­mány­zati böl­csi­ben két­szer is ház­ku­ta­tást tar­tot­tak a rend­őrök.

A rendőrség sem érti: tragikusan fiatalon hunyt el a sportoló

A rendőrség sem érti: tragikusan fiatalon hunyt el a sportoló

Holt­teste egy me­den­cé­ben volt.

A férfi holt­tes­tére egy me­den­cé­ben buk­kan­tak rá. Ha­lá­lá­nak kö­rül­mé­nyeit még vizs­gál­ják a rend­őrök.

Most derült ki: Nyomoz a rendőrség Kozso autóbalesete miatt

Most derült ki: Nyomoz a rendőrség Kozso autóbalesete miatt

A rend­őr­ség nyo­moz az ügy­ben.

Sú­lyos sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett egy fi­a­tal mo­to­ros, mi­u­tán az éne­kes­sel ka­ram­bo­lo­zott. A rend­őr­ség nyo­moz az ügy­ben.

Kínos helyzet: nyomozást rendelt el az ügyészség Ungár Anikó ügyében!

Kínos helyzet: nyomozást rendelt el az ügyészség Ungár Anikó ügyében!

A bű­vésznő más­fél évvel ez­előtt há­tul­ról üt­kö­zött bele egy au­tóba.

A bű­vésznő más­fél évvel ez­előtt há­tul­ról üt­kö­zött bele egy au­tóba, ám el­haj­tott a hely­szín­ről. Első kör­ben meg­szün­tet­ték az el­já­rást, mert a rend­őr­ség sze­rint nem volt szán­dé­kos­ság, ám az ügyész­ség nyo­mo­zást ren­delt el.

A rendőrök is elborzadtak: eltorzult holttestet mosott partra a víz

A rendőrök is elborzadtak: eltorzult holttestet mosott partra a víz

Lehet, hogy ezzel meg­ol­dó­dik a rej­té­lyes ügy.

Lehet, hogy ezzel meg­ol­dó­dik a rej­té­lyes ügy, ami nagy port ka­vart az utóbbi idő­ben.

Ez nagyon durva: Barátja juttathatja rács mögé Győzikét

Ez nagyon durva: barátja juttathatja rács mögé Győzikét

Vád­al­kut kö­tött egy "ba­rátja"?

Gás­pár Győző sze­rint egy kö­zeli ba­rátja miatt fo­lyik el­lene el­já­rás és vit­ték el a ha­tó­sá­gok min­de­nét.

Nem nyugodhat békében Czeizel Endre: újra nyomoz a rendőrség

Nem nyugodhat békében Czeizel Endre: újra nyomoz a rendőrség

Közel sincs vége a Cze­i­zel-lom­bik­bébi ügy­nek. A ha­tó­sá­gok to­vábbra is ke­re­sik a be­avat­ko­zást végző or­vost.

L. Brendon újra lecsapott - elkapták a rendőrök!

L. Brendon újra lecsapott - elkapták a rendőrök!

Ügyész­ségi levél jött.

L. G.-t, vagy aho­gyan min­denki is­meri, Brendot azóta már elő­ze­tesbe he­lyez­ték egy ké­se­lé­ses ügy miatt, de a ci­giz­te­tés mi­atti ügyét is vizs­gálni kezd­ték a ha­tó­sá­gok.

Saját magát buktatta le Győzike, csúnyán elszólta magát

Saját magát buktatta le Győzike, csúnyán elszólta magát

Gás­pár Győ­ző­nek fo­galma sem volt arról, hogy le­hall­gat­ják. Most aztán nya­kig ül a pác­ban!

Gás­pár Győ­ző­nek fo­galma sem volt arról, hogy le­hall­gat­ják. Most aztán nya­kig ül a pác­ban!

Veronai buszbaleset: még nincs gyanúsított

Veronai buszbaleset: még mindig nincs gyanúsított

A rend­őr­ség meg­hosszab­bí­totta a nyo­mo­zást.

To­vábbra sincs gya­nú­sí­tott a ve­ro­nai busz­bal­eset ügyé­ben, a rend­őr­ség szep­tem­ber 21-ig hosszab­bí­totta meg a nyo­mo­zást.

Green Holidays-csőd: Csalás miatt nyomoznak

Green Holidays-csőd: Csalás miatt nyomoznak

Csa­lás el­kö­ve­tése miatt in­dí­tot­tak nyo­mo­zást a Green Ho­li­days csődje ügyé­ben - kö­zölte a rend­őr­ség.

Csa­lás el­kö­ve­tése miatt in­dí­tot­tak nyo­mo­zást a Green Ho­li­days csődje ügyé­ben - kö­zölte a Bu­da­pesti Rendőr-fő­ka­pi­tány­ság.

Véget ért a Czeizel-háború: Eldőlt a hagyaték sorsa

Véget ért a Czeizel-háború: Eldőlt a hagyaték sorsa

Más­fél éve tar­tott a hu­za­vona, ami­nek most pont ke­rült a vé­gére. Közel 400 mil­liót osz­tot­tak szét.

Más­fél éve tar­tott a hu­za­vona, ami­nek most pont ke­rült a vé­gére. Közel 400 mil­liót osz­tot­tak szét.

Kitört a háború Kozso és a Kozmix billentyűse között

Kitört a háború Kozso és a Kozmix billentyűse között

Ko­zsót gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki.

Mint arról a Ri­post is be­szá­molt, az ügyész­ség sze­rint Kozso ma­ni­pu­lálta a vil­lany­órát, ezért gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki még feb­ru­ár­ban.

Kiborult Kozso a vádak miatt

Kiborult Kozso a vádak miatt

Ret­te­ne­tes ál­la­potba ke­rült Kozso, mi­u­tán meg­tudta: lo­pás­sal gya­nú­sít­ják.

Ret­te­ne­tes ál­la­potba ke­rült Kozso, mi­u­tán szem­be­sült azzal, hogy áram­lo­pás­sal gya­nú­sít­ják.

Sorozatos rablások a Soundon - Paprikaspay-vel támadnak!

Sorozatos rablások a Soundon - Paprikaspay-vel támadnak!

Nem min­den­na­pos tör­té­net bor­zolja a ke­dé­lye­ket a Ba­la­ton Sound-on.

Nem min­den­na­pos tör­té­net bor­zolja a ke­dé­lye­ket: is­me­ret­le­nek a Ba­la­ton Sound-on pap­ri­ka­spray-vel bé­nít­ják meg a ki­sze­melt ál­do­za­to­kat, majd a te­he­tet­len em­be­rek ér­té­ke­ik­kel ol­da­nak ke­re­ket. A eset­ről egy pórul járt honfi­tár­sunk be­szélt.

Kiderült, hogyan áll Hujber Ferenc rendőrségi ügye!

Kiderült, hogyan áll Hujber Ferenc rendőrségi ügye!

A szí­nész ellen már két hó­napja fo­lyik a nyo­mo­zás, mi­u­tán egy csa­ládi bot­rány során a rend­őr­ség­nek kel­lett köz­be­avat­koz­nia náluk.

A szí­nész ellen már két hó­napja fo­lyik a nyo­mo­zás, mi­u­tán egy csa­ládi bot­rány során a rend­őr­ség­nek kel­lett köz­be­avat­koz­nia náluk.

Nem tagadja: lebuktatta párját a A Nagy Duett sztárja

Nem tagadja: lebuktatta párját a A Nagy Duett sztárja

Bi­zal­mat­lan volt Mádai Vi­vien.

Ti­zen­ki­lenc éves ko­rá­ban na­gyon bi­zal­mat­lan volt Mádai Vi­vien. 19 éves ko­rá­ban meg­kérte egy lányt, pró­bálja el­csá­bí­tani ak­tu­á­lis pár­ját.

Soha többé nem látja a férjét Bróker Marcsi

Soha többé nem látja a férjét Bróker Marcsi

A férje na­gyon beteg, nem va­ló­színű, hogy va­laha még meg­lá­to­gat­hatja...

Le­zá­rult a nyo­mo­zás, Bró­ker Mar­csi pedig to­vábbra is marad a rá­csok mö­gött. A férje vi­szont na­gyon beteg, nem va­ló­színű, hogy va­laha még meg­lá­to­gat­hatja...

Hiába a nyomozás: kétszázmilliót ajándékozott a lányainak Győzike!

Hiába a nyomozás: kétszázmilliót ajándékozott a lányainak Győzike!

Bár a show­man ellen el­já­rás fo­lyik, vál­tig ál­lítja, hogy egy fil­lérje sincs.

Bár a show­man ellen el­já­rás fo­lyik, vál­tig ál­lítja, hogy egy fil­lérje sincs, min­den a gyer­me­keié.

Nyomoznak a busz utasának rejtélyes halála miatt

Nyomoznak a busz utasának rejtélyes halála miatt

Sok a kér­dés a szom­bati ha­lá­los busz­bal­eset kap­csán. Vizs­gá­la­tok de­rí­te­nek majd fényt a tra­gé­di­ára.

Sok a kér­dés a szom­bati ha­lá­los busz­bal­eset kap­csán. Vizs­gá­la­tok de­rí­te­nek majd fényt a tra­gé­di­ára.

Hujber Feri apósa is beszállt a botrányba

Hujber Feri apósa is beszállt a botrányba

Mióta a Ri­post ki­rob­ban­totta az újabb, Huj­ber Fe­ri­hez köt­hető bot­rányt, a szí­nész egyre na­gyobb baj­ban van. Már fe­le­sége édes­apja sem lep­lezi vé­le­mé­nyét.

Mióta a Ri­post ki­rob­ban­totta az újabb, Huj­ber Fe­ri­hez köt­hető bot­rányt, a szí­nész egyre na­gyobb baj­ban van. Már fe­le­sége édes­apja sem lep­lezi vé­le­mé­nyét.

Ve­ro­nai busz­bal­eset: két újabb gyanúsított a sofőrön kívül!

Ve­ro­nai busz­bal­eset: két újabb gyanúsított a sofőrön kívül!

Az olasz nyo­mo­zás is ered­mé­nyes.

Az olasz nyo­mo­zás is ered­mé­nyes: a zsa­ruk az au­tó­pá­lya üze­mel­te­tő­jé­nél ira­to­kat fog­lal­tak le, ame­lye­ket már szak­ér­tők vizs­gál­nak. Nem ered­mény­te­le­nül.

Veronai buszbaleset: már nem csak a sofőr gyanúsított!

Veronai buszbaleset: már nem csak a sofőr gyanúsított!

Az olasz nyo­mo­zás is ered­mé­nyes.

Az olasz nyo­mo­zás is ered­mé­nyes. Szá­mos do­ku­men­tu­mot le­fog­lal­tak a ha­tó­sá­gok az au­tó­pá­lya-mér­nök­ség iro­dá­i­ból ame­lye­ket szak­ér­tők ta­nul­má­nyoz­nak.

Lelőhették a védett állatot, nyomoz a rendőrség

Lelőhették a védett állatot, nyomoz a rendőrség

Lég­puska okoz­hatta a sé­rü­lést.

Lég­puska okoz­hatta Her­nád sé­rü­lé­sét, szár­nyát is fáj­lalja.

Lajcsi: Úgy érzem magam, mintha egy rossz krimiben lennék

Lajcsi: Úgy érzem magam, mintha egy rossz krimiben lennék

Laj­csi csep­pet sem ag­gó­dik...

Laj­csi csep­pet sem ag­gó­dik azon, hogy a nyo­mozó szer­vek vád­eme­lési ja­vas­lat­tal to­vább­ad­ták köz­mű­lo­pási ügyét a ügyész­ség­nek.

Félholt kutyát találtak Zsámbékon

Félholt kutyát találtak Zsámbékon

A meg­kín­zott ku­tyust va­ló­szí­nű­leg töb­ben meg­rug­dos­ták. Az egyik sze­mére meg is va­kult. Hiába ro­han­tak vele az ál­lat­or­vos­hoz, már nem tud­ták meg­men­teni.

A meg­kín­zott ku­tyust va­ló­szí­nű­leg töb­ben meg­rug­dos­ták. Az egyik sze­mére meg is va­kult. Hiába ro­han­tak vele az ál­lat­or­vos­hoz, már nem tud­ták meg­men­teni.

Teljesen kikészítik a bekokainozva gázoló nőt

Teljesen kikészítik a bekokainozva gázoló nőt

Mintha egy dró­ton rán­gat­nák.

Mintha egy dró­ton rán­gat­nák T. Pet­rát, aki előtt újra fel­csil­lant a re­mény­su­gár. Azon­ban újra csak pár napra könnyeb­bül­het meg, aztán foly­ta­tó­dik a tor­túra.

Először és utoljára szólalt meg Lajcsi lánya apja ügyében

Először és utoljára szólalt meg Lajcsi lánya apja ügyében

A mű­vé­szetbe me­ne­kült...

Bár Laj­csi volt az, aki meg­járta a bör­tönt, nem csak neki volt nehéz az a né­hány hónap, ami­kor rá­csok mö­gött volt.

Gigaper: 135 millió ütheti Lagzi Lajcsi markát

Gigaper: 135 millió ütheti Lagzi Lajcsi markát

Szer­dán áll bí­ró­ság elé. Egy­szer és min­den­korra elég­té­telt akar venni a négy éve le­égett in­gat­lanja miatt.

Szer­dán áll bí­ró­ság elé. Egy­szer és min­den­korra elég­té­telt akar venni a négy éve le­égett in­gat­lanja miatt.

Kiderült, miért akadozik a Teréz körúti robbantás nyomozása

Kiderült, miért akadozik a Teréz körúti robbantás nyomozása

A ha­tó­ság még nem fog­lalta jegy­ző­könyvbe, hogy pon­to­san mi is lát­ható a térfi­gyelő ka­me­rák fel­vé­te­lein.

A ha­tó­ság még nem fog­lalta jegy­ző­könyvbe, hogy pon­to­san mi is lát­ható a ka­me­rák fel­vé­te­lein.

Friss: Kihallgatták a rendőrök Kis Grófot

Friss: Kihallgatták a rendőrök Kis Grófot

Túl van a ne­gye­dik szem­be­sí­té­sen. A rész­le­tek­ről val­lott!

Túl van a ne­gye­dik szem­be­sí­té­sen is, mely­nek rész­le­te­i­ről a Ri­post­nak szá­molt be a bu­li­ki­rály!

Milliós kár: Kirabolták Király Viktort

Milliós kár: Kirabolták Király Viktort

Kel­le­met­len "meg­le­pe­tés" várta...

Kel­le­met­len "meg­le­pe­tés" várta Ki­rály Vik­tort ka­rá­csony előtt. Egy fel­lé­pé­sé­ről ha­za­térve tárva-nyitva ta­lálta la­ká­sá­nak aj­ta­ját.

Megdöbbentő részlet derült ki Jimmy halálával kapcsolatban

Megdöbbentő részlet derült ki Jimmy halálával kapcsolatban

16 éve halt meg a Ki­rály, te­me­té­sé­nek év­for­du­lója szom­ba­ton lesz.

16 éve halt meg a Ki­rály, te­me­té­sé­nek év­for­du­lója szom­ba­ton lesz. S ahogy ilyen­kor az már min­den évben lenni szo­kott, újabb és újabb rész­le­tek ke­rül­nek fel­színre a múlt­ból, hi­szen a le­gen­dás ze­nész ha­lá­lá­nak kö­rül­mé­nyeit még min­dig nem is­me­rik tel­je­sen a ra­jon­gók.

Durva: El akarták hallgattatni Lajcsit

Durva: El akarták hallgattatni Lajcsit

Laj­csi fel­há­bo­ro­dása ért­hető, hi­szen elő­ke­rült egy, a víz­mű­vel kö­tött szer­ző­dés, me­lyen nem az ő alá­írása sze­re­pel. For­du­la­tot vár­nak az ügy­től, mi­köz­ben kü­lö­nös dolog tör­tént.

Laj­csi fel­há­bo­ro­dása ért­hető, hi­szen elő­ke­rült egy, a víz­mű­vel kö­tött szer­ző­dés, me­lyen nem az ő alá­írása sze­re­pel. For­du­la­tot vár­nak az ügy­től, mi­köz­ben kü­lö­nös dolog tör­tént.

Meglepő fordulat Lagzi Lajcsi rendőrségi ügyében, erre senki nem számított

Meglepő fordulat Lagzi Lajcsi rendőrségi ügyében

Hamis Ga­lam­bos Lajos alá­írása egy szer­ző­dé­sen. Az igaz­ság­ügyi írás­szak­értő sze­rint biz­to­san meg­ha­mi­sí­tot­ták a do­ku­men­tu­mot.

Hetekig kínozta beteg kutyáját a pesti férfi, beavatkozott a rendőrség

Hetekig kínozta beteg kutyáját a pesti férfi, beavatkozott a rendőrség

A 22. ke­rü­let­ben buk­kan­tak az ál­lat­vé­dők egy föl­dön fekvő, bor­zal­mas ál­la­pot­ban lévő ku­tyára, fel­me­rült az ál­lat­kín­zás gya­núja.

Drámai vallomás: Tönkre akarják tenni Kis Grófót

Drámai vallomás: Tönkre akarják tenni Kis Grófót

Jö­vőre is foly­ta­tó­dik a nyo­mo­zás a mu­la­tós ki­rály ellen. Egyre ne­he­zeb­ben bírja a fo­lya­ma­tos meg­hur­col­ta­tást.

Jö­vőre is foly­ta­tó­dik a nyo­mo­zás a mu­la­tós ki­rály ellen. Egyre ne­he­zeb­ben bírja a fo­lya­ma­tos meg­hur­col­ta­tást.