CÍMKE: 'nyomozás'

Váratlan, vádat emeltek a világsztár focista ellen

Váratlan, vádat emeltek a világsztár focista ellen

Luka Mod­ric mel­lett a Li­ver­pool vé­dője, Dejan Lov­ren is bajba ke­rül­het, ha iga­zak a vádak.

FRISS HÍREK

Megszólalt Kósz Zoltán, így reagált a feljelentésre

Megszólalt Kósz Zoltán, így reagált a feljelentésre

Az olim­piai baj­nok há­lóőr el­mondta, hogy rég­óta is­meri a kis­lányt és csa­lád­ját.

Az olim­piai baj­nok há­lóőr el­mondta, hogy rég­óta is­meri a kis­lányt és csa­lád­ját. Hosszabb in­ter­jút adott az ügy kap­csán a pólós.

Kiállt édesapja mellett az egyik megvádolt vízilabdázó lánya

Kiállt édesapja mellett az egyik megvádolt vízilabdázó lánya

A lány Fa­ce­boo­kon írt az ügy­ről. Nem akarta szó nél­kül hagyni mind­ezt.

A lány Fa­ce­boo­kon írt az ügy­ről. Nem akarta szó nél­kül hagyni mind­ezt.

Hatalmas erőkkel szállt ki a rendőrség, két férfit találtak holtan

Hatalmas erőkkel szállt ki a rendőrség, két férfit találtak holtan

A holt­tes­tek egy­más mel­lett fe­küd­tek Ko­má­rom­ban.

A holt­tes­tek egy­más mel­lett fe­küd­tek Ko­má­rom­ban, ször­nyű nyo­mo­kat ta­lál­tak raj­tuk.

Rettegnek a vásárlók, valaki tűket szúr a gyümölcsökbe a boltokban

Rettegnek a vásárlók, valaki tűket szúr a gyümölcsökbe a boltokban

A bot­rány az­után rob­bant ki, ami­kor egy férfit hasi fáj­dal­mak­kal vit­tek kór­házba. Nagy erők­kel ke­re­sik a tet­test.

Megszólalt Kemény Dénes a nemi erőszak botrány kapcsán

Megszólalt Kemény Dénes a nemi erőszak botrány kapcsán

A ko­rábbi si­ker­edző is ol­vasta a ne­ve­ket, ame­lyek meg­je­len­tek egyes por­tá­lo­kon.

A ko­rábbi si­ker­edző is ol­vasta a ne­ve­ket, ame­lyek meg­je­len­tek egyes por­tá­lo­kon.

Több millió dollárt próbáltak tisztára mosni a magyar bűnözők

Több millió dollárt próbáltak tisztára mosni a magyar bűnözők

A Ké­szen­léti Rend­őr­ség a Nem­zeti Nyo­mozó Iro­dá­val együtt­mű­ködve nyo­mo­zott el­le­nük. Már az ügyész­sé­gen van az ügy.

Szomorú hírt kaptak az eltűnt Maddie szülei, ez mindent megváltoztat

Szomorú hírt kaptak az eltűnt Maddie szülei, ez mindent megváltoztat

A nyo­mo­zásra szánt összeg­ből szinte alig ma­radt va­lami.

A nyo­mo­zásra szánt összeg­ből szinte alig ma­radt va­lami, már csak hetek kér­dése, hogy le­áll­jon a munka.

Durva, mi történt a lúgos doki ügyében, újra nyomoz az ügyészség

Durva, mi történt a lúgos doki ügyében, újra nyomoz az ügyészség

Bár jú­li­us­ban ne­gyed­jére is bű­nös­nek ta­lál­ták, az ügy­nek még nincs vége.

Bár jú­li­us­ban ne­gyed­jére is bű­nös­nek ta­lál­ták B. Krisz­ti­ánt, az ügy­nek még egy­ál­ta­lán nincs vége.

Döbbenetes bejelentést tett a rendőrség a kis Maddie-ről

Döbbenetes bejelentést tett a rendőrség a kis Maddie-ről

A rej­té­lye­sen el­tűnt kis­lány ügyét egy véres gyil­kos­ság­gal hoz­ták össze­füg­gésbe.

Kínos lebukás, pornóvideói miatt indult nyomozás egy tanárnő ellen

Kínos lebukás, pornóvideói miatt indult nyomozás egy tanárnő ellen

Egy kö­zép­is­ko­lai tanár má­sod­ál­lás­ban egy por­nó­ol­dalt üze­mel­te­tett, ahova fér­jé­vel kö­zö­sen ké­szí­tet­tek 18 ka­ri­kás tar­tal­mat.

Súlyos döntést hoztak a magyar színésznő balesetének ügyében

Súlyos döntést hoztak a magyar színésznő balesetének ügyében

A nyo­mo­zás tíz hónap után zá­rult le, az ügy ira­tait pedig a Bu­da­pesti Rendőr-fő­ka­pi­tány­ság vád­eme­lési ja­vas­lat­tal meg­küldte az ügyész­ség­nek.

A nyo­mo­zás tíz hónap után zá­rult le, az ügy ira­tait pedig a Bu­da­pesti Rendőr-fő­ka­pi­tány­ság vád­eme­lési ja­vas­lat­tal meg­küldte az ügyész­ség­nek.

Szorul a hurok? Durva hír jött a kis Maddie-vel kapcsolatban

Szorul a hurok? Durva hír jött a kis Maddie-vel kapcsolatban

El­tű­né­sét egy ke­gyet­len em­ber­rel hoz­ták össze­füg­gésbe. Ha bi­zo­nyí­té­kot ta­lál­nak, nem sok jóban re­mény­ked­he­tünk.

El­tű­né­sét egy ke­gyet­len em­ber­rel hoz­ták össze­füg­gésbe. Ha bi­zo­nyí­té­kot ta­lál­nak, nem sok jóban re­mény­ked­he­tünk.

Iszonyú, holtan találták a kis Karolinát, szörnyű nyomok voltak testén

Iszonyú, holtan találták a kis Karolinát, szörnyű nyomok voltak testén

A lány­hoz men­tő­he­li­kop­tert ri­asz­tot­tak, de nem le­he­tett se­gí­teni rajta.

A lány­hoz men­tő­he­li­kop­tert ri­asz­tot­tak, de nem le­he­tett se­gí­teni rajta.

Veronai busztragédia: Itthon is nevezzék meg a felelősöket!

Veronai busztragédia: Itthon is nevezzék meg a felelősöket!

Au­gusz­tus 21-ével lejár a ha­tár­idő...

Au­gusz­tus 21-ével lejár a ve­ro­nai busz­tra­gé­dia nyo­mo­zá­sá­nak ha­tár­ideje, de a ma­gyar ha­tó­sá­gok még min­dig nem ne­vez­ték meg a fe­le­lő­sö­ket.

Durva, hogy bukott le a négyszeres gyilkos krimiíró

Durva, hogy bukott le a négyszeres gyilkos krimiíró

Ha­lálra ítél­ték a férfit.

Ha­lálra ítél­tek egy híres kri­mi­írót, mi­u­tán ki­de­rült, hogy 23 éve ő gyil­kolt meg négy em­bert. Min­denki meg­döb­bent, ami­kor elő­ke­rült a sok­koló bi­zo­nyí­ték.

Megdöbbentő, rendkívüli belejelentést tettek a kis Maddie szülei

Megdöbbentő, rendkívüli belejelentést tettek a kis Maddie szülei

Úgy tűnik, a rend­őr­ség meg­ta­lálta a leg­fon­to­sabb szá­lat a kis­lány el­tű­né­sé­vel kap­cso­lat­ban.

Rejtélyes holttest Szekszárdon: Reagált a rendőrség

Rejtélyes holttest Szekszárdon: Reagált a rendőrség

A sínek mel­lett ta­lál­tak a férfira.

A vas­úti sínek mel­lett, egy el­ha­gya­tott épü­let­ben ta­lál­tak rá egy is­me­ret­len férfi holt­tes­tére Szek­szár­don, a rend­őr­ség a ru­há­já­ról is kö­zölt rész­le­te­ket.

Újabb mocskos részletek derültek ki Hajdú éttermének felgyújtásáról

Újabb mocskos részletek derültek ki Hajdú éttermének felgyújtásáról

Kis híján tra­gé­di­á­hoz ve­ze­tett a gyúj­to­ga­tás.

Kis híján tra­gé­di­á­hoz ve­ze­tett a gyúj­to­gatá.

Lezárult a nyomozás: Az ügyészség kezében a tragédia okozója

Lezárult a nyomozás: Az ügyészség kezében a tragédia okozója

Idős férfi volt a gá­zoló...

A rend­őr­ség egy hó­nap­pal a bal­eset után be­fe­jezte a nyo­mo­zást annak a bal­eset­nek az ügyé­ben, mely­ben egy nő vesz­tette éle­tét Tatán.

Dráma a magyar tóban, elnyelte a víz a 8 éves kisfiút

Dráma a magyar tóban, elnyelte a víz a 8 éves kisfiút

Hiába ér­kez­tek meg a men­tők...

Hiába ér­kez­tek meg a men­tők, nem si­ke­rült új­ra­élesz­te­niük a sze­ren­csét­le­nül járt gyer­me­ket. A rend­őr­ség nyo­mo­zást in­dí­tott az ügy­ben.

Szorul a hurok? Súlyos hír jött az eltűnt Maddie-vel kapcsolatban

Szorul a hurok? Súlyos hír jött az eltűnt Maddie-vel kapcsolatban

Az em­be­re­ket nyug­ta­la­nítja, hogy a rend­őr­ség nem nyi­lat­ko­zik.

Az em­be­re­ket nyug­ta­la­nítja, hogy a rend­őr­ség nem nyi­lat­ko­zik sen­ki­nek az ügy­ről.

A rendőrök se értik, gyanús körülmények között halt meg a népszerű orvos

A rendőrök se értik, gyanús körülmények között halt meg a népszerű orvos

Bi­cik­lire szállt, majd egy vá­rat­lan pil­la­nat­ban hol­tan esett össze.

Bi­cik­lire szállt, majd egy vá­rat­lan pil­la­nat­ban hol­tan esett össze.

Veronai busztragédia: Vajon kiket gyanúsítanak a magyar hatóságok?

Veronai busztragédia: Vajon kiket gyanúsítanak a magyar hatóságok?

Az olasz ha­tó­sá­gok már meg­ne­vez­ték és bí­ró­ság elé ál­lít­ják a fe­le­lő­sö­ket, ná­lunk még tart a nyo­mo­zás...

Most érkezett: három férfit szúrt le egy késelő Bácsbokodon

Most érkezett: három férfit szúrt le egy késelő Bácsbokodon

Az el­kö­ve­tőt le­tar­tóz­tat­ták...

Egy sú­lyos és egy élet­ve­szé­lyes sé­rültje van annak a szom­bat esti vi­tá­nak, mely során egy idős férfi kést rán­tott.

Másfél éve nincs gyanúsítottja a veronai busztragédiának

Mit tökölnek? Másfél éve nincs gyanúsítottja a veronai busztragédiának

Az ola­szok vádat emel­tek az ügy­ben, ná­lunk még a nyo­mo­zás sem zá­rult le.

Az olasz ha­tó­sá­gok már vádat is emel­tek az ügy­ben, ná­lunk pedig még a nyo­mo­zás sem zá­rult le. Nincs gya­nú­sí­tott, nincs fe­le­lőse a tör­tén­tek­nek 18 hó­napja!

Nagy bejelentést tettek, ide vihették el szüleitől a kis Maddiet

Nagy bejelentést tettek, ide vihették el szüleitől a kis Maddiet

A mind­össze há­rom­éves kis­lány em­ber­rab­lás ál­do­zata lett - már sej­tik, hogy miért.

A mind­össze há­rom­éves kis­lány em­ber­rab­lás ál­do­zata lett - már sej­tik, hogy miért.

Drámai elmélet VV Fanni megöléséről: Feldarabolhatták a holttestet

Drámai elmélet VV Fanni megöléséről: Feldarabolhatták a holttestet

Egy ex­zsaru sze­rint a leg­va­ló­szí­nűbb, hogy gyil­kosa fel­da­ra­bolta és több helyre rejt­hette a ma­rad­vá­nyo­kat!

Rákbetegsége miatt vallott a szemtanú: Ő ölte meg a legendás zenészt?

Rákbetegsége miatt vallott a szemtanú: Ő ölte meg a legendás zenészt?

Végre tisz­tá­zód­hat a rej­té­lyes gyil­kos­sági ügy. Tupac ra­jon­gói kö­ve­te­lik, hogy a rend­őr­ség nyissa meg újra a nyo­mo­zást.

A mentőben halt meg a baltás gyilkos áldozata

A mentőben halt meg a baltás gyilkos áldozata

Egy férfi bal­tá­val olyan sú­lyo­san bán­tal­mazta is­me­rő­sét, hogy ál­do­zata be­le­halt sé­rü­lé­se­ibe.

Egy férfi bal­tá­val olyan sú­lyo­san bán­tal­mazta is­me­rő­sét, hogy ál­do­zata be­le­halt sé­rü­lé­se­ibe. A hely­színre ér­kező jár­őrök a bán­tal­mazó férfit fél órán belül el­fog­ták és elő­ál­lí­tot­ták a rendőr-fő­ka­pi­tány­ságra.

Kitört a botrány a Balatonnál, egymásnak esett két tábor

Kitört a botrány a Balatonnál, egymásnak esett két tábor

Dro­gozó kö­zép­is­ko­lás di­á­kok szü­le­i­nél tar­tott ház­ku­ta­tást a rend­őr­ség.

Dro­gozó kö­zép­is­ko­lás di­á­kok szü­le­i­nél tar­tott ház­ku­ta­tást a rend­őr­ség, ál­lí­tó­lag több di­á­kot az utolsó ta­ní­tási héten hí­vott be az igaz­gató azzal: ha nem ke­res­nek másik is­ko­lát, fe­gyel­mit indít el­le­nük ká­bí­tó­szer­fo­gyasz­tás miatt.

Fordulat VV. Fanni ügyében: erre jutott az FBI

Fordulat VV. Fanni ügyében: erre jutott az FBI

A világ leg­na­gyobb nyo­mo­zó­szer­vé­nek két ügy­nöke egy héten át pró­bálta fel­gön­gyö­lí­teni az ügyet.

A világ leg­na­gyobb nyo­mo­zó­szer­vé­nek két ügy­nöke egy héten át pró­bálta fel­gön­gyö­lí­teni a hét hó­nap­pal ez­előtti éj­szaka tör­té­né­seit.

Repülőgép rongált Ferihegyen, riasztották a rendőrséget

Repülőgép rongált Ferihegyen, riasztották a rendőrséget

Szak­ér­tők sze­rint egy star­toló Jumbo Jet bont­hatta meg a 2-es fu­tó­pá­lyát múlt héten, ami miatt le kel­lett zárni a rep­te­ret.

Újabb fordulat VV Fanni ügyében, kitálalt a gyanúsított rokona!

Újabb fordulat VV Fanni ügyében, kitálalt a gyanúsított rokona!

A ta­valy no­vem­ber­ben el­tűnt fi­a­tal lány rej­té­lyes ügyé­nek vé­gére a mai napig nem ke­rült pont.

Újabb botrány, áramlopás miatt nyomoznak Kozso ellen!

Újabb botrány, áramlopás miatt nyomoznak Kozso ellen!

Az éne­kes trük­kös módon úszta meg a vil­lany­szám­lá­kat, és bár sok a bi­zo­nyí­ték el­lene, ő ren­dít­he­tet­le­nül har­col az iga­záért.

Megrázó vallomás: súlyos veszélyben forgott a kis György herceg élete

Megrázó vallomás: súlyos veszélyben forgott a kis György herceg élete

Meg­tá­ma­dá­sá­val azt akar­ták el­érni, hogy a ki­rá­lyi csa­lád se érez­hesse magát biz­ton­ság­ban.

Sötét titkok derülhetnek ki: szinte ugyanúgy halt meg két győri fiatal

Sötét titkok derülhetnek ki: szinte ugyanúgy halt meg két győri fiatal

Az el­tűnt fi­a­ta­lok ha­lála kö­zött kí­sér­te­ties a ha­son­ló­ság...

A rej­té­lyes kö­rül­mé­nyek kö­zött el­tűnt fi­a­ta­lok ha­lála kö­zött kí­sér­te­ties a ha­son­ló­ság, a hoz­zá­tar­to­zók fel­vet­ték egy­más­sal a kap­cso­la­tot...

Horrorisztikus látvány fogadta a rendőröket az elhagyatott házban

Horrorisztikus látvány fogadta a rendőröket az elhagyatott házban

Sok a kér­dé­ses rész­let.

Egye­lőre sok a kér­dé­ses rész­let a rej­té­lyes üggyel kap­cso­lat­ban. A férfi na­gyon ma­gá­nak való volt, nem vol­tak ba­rá­tai sem.

Még keresik a városligeti szatírt

Még keresik a városligeti szatírt

Áp­ri­lis 20-a óta nyo­moz a rend­őr­ség a vá­ros­li­geti tá­ma­dás ügyé­ben.

Áp­ri­lis 20-a óta nyo­moz a rend­őr­ség a vá­ros­li­geti tá­ma­dás ügyé­ben, egy­előre is­me­ret­len tet­tes ellen - kö­zölte a Ri­post-tal a Bu­da­pesti Rendőr-fő­ka­pi­tány­ság saj­tó­osz­tá­lya. Sze­mé­lyi sé­rü­lés nem tör­tént, tet­ték hozzá.

Fordulat! Most már külföldön is keresik VV Fanni holttestét

Fordulat! Most már külföldön is keresik VV Fanni holttestét

A rend­őrök nagy erők­kel ke­re­sik a holt­tes­tet, már kül­földre is ki­ter­jesz­tet­ték a ku­ta­tást!

A rend­őrök nagy erők­kel ke­re­sik a holt­tes­tet, már kül­földre is ki­ter­jesz­tet­ték a ku­ta­tást!

Váratlan fordulat az eltűnt Maddie keresésében, itt tart a nyomozás

Váratlan fordulat az eltűnt Maddie keresésében, itt tart a nyomozás

Nem­so­kára egy új nyo­mozó ve­zeti majd a cso­por­tot.

Nem­so­kára egy új nyo­mozó ve­zeti majd a cso­por­tot, ame­lyik Mad­die el­tű­né­sé­vel fog­lal­ko­zik.

Sosem látott lény vetődött partra, iszonyatos szagot áraszt

Sosem látott, gigantikus lény vetődött partra, iszonyatos szagot áraszt

A he­lyiek bal­jós ta­lál­ga­tásba kezd­tek. Senki sem tudja, mi lehet ez pon­to­san.

Rejtélyes alak bukkant fel - Ölben vitte el a kis Maddie-t?

Rejtélyes alak bukkant fel - Ölben vitte el Maddie-t?

Van egy eddig tisz­tá­zat­lan nyom.

Már 11 éve ke­resi a kis­lányt a rend­őr­ség. Van azon­ban egy eddig tisz­tá­zat­lan, de gya­nús nyom.

Fájdalmas bejelentést tettek az eltűnt Maddie szülei

Fájdalmas bejelentést tettek az eltűnt Maddie szülei

A kis­lány­nak 11 évvel ez­előtt ve­szett nyoma - azóta hiába ke­re­sik. A szü­lők­nek egyre több ne­héz­ség­gel kell meg­küz­de­niük.

A kis­lány­nak 11 évvel ez­előtt ve­szett nyoma - azóta hiába ke­re­sik. A szü­lők­nek egyre több ne­héz­ség­gel kell meg­küz­de­niük.

Drámai csavar VV Fanni ügyében, gyanús telefonhívásokra derült fény

Drámai csavar VV Fanni ügyében, gyanús telefonhívásokra derült fény

Meg­szó­lalt a gya­nú­sí­tott egy­kori ügy­védje.

Meg­szó­lalt a gya­nú­sí­tott egy­kori ügy­védje.

Drámai fordulat az eltűnt Maddie ügyében - Oda a remény?

Drámai fordulat az eltűnt Maddie ügyében - Oda a remény?

A rend­őrök a nyo­mo­zás során már sok­szor gon­dol­ták azt, hogy forró nyo­mon van­nak, de a kis­lány évek óta nem ke­rült elő.

Megtalálhatták VV Fannit? Újabb testrészek kerültek elő

Megtalálhatták VV Fannit? Újabb testrészek kerültek elő

Az oszt­rák lapok sem zár­ják ki, hogy a holt­test­nek köze van a ma­gyar gyil­kos­ság­hoz. Most két kart ta­lál­tak, kéz­fej nél­kül.

Fordulat VV Fanni ügyében: Hazugságvizsgáló buktatta le a gyanúsítottat

Fordulat VV Fanni ügyében: Hazugságvizsgáló buktatta le a gyanúsítottat

Meg­bu­kott a ha­zug­ság­vizs­gá­la­ton.

Meg­bu­kott a ha­zug­ság­vizs­gá­la­ton B. László, akit No­vo­zánszki Fanni meg­ölé­sé­vel gya­nú­sí­ta­nak.

Győri emberrablás: Ausztriában lehet az eltűnt férfi holtteste?

Győri emberrablás: Ausztriában lehet az eltűnt férfi holtteste?

Nem ki­zárt, hogy a tet­tes Auszt­ri­á­ban rejt­hette el ál­do­zata holt­tes­tét.

A rend­őr­ség azt sem tartja ki­zár­ha­tó­nak, hogy a tet­tes Auszt­ri­á­ban rejt­hette el ál­do­zata holt­tes­tét.

Megtalálták VV Fanni holttestét? Ez segíthet a gyors DNS-vizsgálatban

Megtalálták VV Fanni holttestét? Ez segíthet a gyors DNS-vizsgálatban

VV Fanni sze­ret­tei és ba­rá­tai már nem akar­nak to­vább várni.

VV Fanni sze­ret­tei és ba­rá­tai azon törik a fe­jü­ket, vajon az ő holt­teste ke­rült-e elő.

Ezért nem akar találkozni Tahi Tóth László özvegyével a hasonmás

Ezért nem akar találkozni Tahi Tóth László özvegyével a hasonmás

Ká­rászy Szil­via nem is sej­tette, hogy mek­kora ér­dek­lő­dést in­dí­tott el múlt heti Fa­ce­book-poszt­já­val.

Lehet, hogy Tahi Tóth László hasonmása igazából eltitkolt féltestvér?

Lehet, hogy Tahi Tóth László hasonmása igazából eltitkolt féltestvér?

Tahi Tóth László öz­ve­gyé­nek fel­hí­vá­sát több ezren meg­osz­tot­ták a Fa­ce­boo­kon. Úgy tűnik, célba ért a ke­re­sés.

Tahi Tóth László özvegye férje hasonmását keresi

Tahi Tóth László özvegye furcsa nyomozásba kezdett, férje hasonmását keresi

Ká­rászy Szil­via ér­de­kes posz­tot tett ki.

Ká­rászy Szil­via ér­de­kes posz­tot tett ki kö­zös­ségi ol­da­lára.

Apja miatt nem kaphat diplomát Gáspár Evelin

Apja miatt nem kaphat diplomát Gáspár Evelin

Nem kap mun­kát sem Győ­zike lánya.

Hiába sze­retne el­he­lyez­kedni, nem kap mun­kát sem Gás­pár Győző na­gyob­bik lánya. Eve­lin sze­rint min­den­nek az apja el­leni NAV nyo­mo­zás az oka.

Münsteri terror: Házkutatást tartottak a merénylő lakásában

Münsteri terror: Házkutatást tartottak a merénylő lakásában

Arra pró­bál­nak vá­laszt ta­lálni, hon­nan sze­rezte a fegy­vert, ami­vel meg­ölte magát.

Arra pró­bál­nak vá­laszt ta­lálni, hon­nan sze­rezte a fegy­vert, ami­vel meg­ölte magát.

Halálra verte ismerősét, majd mit sem sejtve elment aludni

Halálra verte ismerősét, majd mit sem sejtve elment aludni

Ré­sze­gen több­ször is meg­ütötte is­me­rő­sét egy tár­kány-fel­ső­vas­dinnyei férfi, ál­do­zata be­le­halt a bán­tal­ma­zásba.

Nem bízza a véletlenre: Kémkedni fog lánya után Bochkor Gábor

Nem bízza a véletlenre: Kémkedni fog lánya után Bochkor Gábor

A mű­sor­ve­zető bár­mire képes, hogy meg­óvja kis­lá­nyát, ha kell trük­kö­ket is bevet.

Hiába keresték, holtan találták autójában a Nobel-díjas tudós feleségét

Hiába keresték, holtan találták autójában a Nobel-díjas tudós feleségét

A há­zas­pár­nak hét­főn ve­szett nyoma. Csak a férfit ta­lál­ták meg élve.

A há­zas­pár­nak hét­főn ve­szett nyoma. Csak a férfit ta­lál­ták meg élve, de ő sem volt jó ál­la­pot­ban.

Drámai fordulat, egy autó csomagtartójában találták holtan az eltűnt kisfiút

Drámai fordulat, egy autó csomagtartójában találták holtan az eltűnt kisfiút

A nyolc­éves fiú ját­szani in­dult.

A nyolc­éves fiú ját­szani in­dult a szom­szédba, de oda már nem ér­ke­zett meg.

Nyomoznak a rendőrök a zebrán halálra gázolt magyar színész ügyében

Nyomoznak a rendőrök a zebrán halálra gázolt magyar színész ügyében

Ma 13 óra­kor te­me­tik az Argo című film szí­né­szét, a Ty­sont ala­kító Kiss Jó­zse­fet.

Rejtélyes férfitől rettegett VV Fanni: utána érdeklődik a rendőrség

Rejtélyes férfitől rettegett VV Fanni: utána érdeklődik a rendőrség

Újra ki­hall­gat­ták a rend­őrök VV Fanni leg­jobb ba­rát­nő­jét, egy rej­té­lyes férfi­ről akar­tak minél töb­bet meg­tudni...

Elutasítja az orvosi segítséget VV Fanni anyja

Elutasítja a felajánlott orvosi segítséget VV Fanni anyukája

A ta­valy no­vem­ber­ben el­tűnt Fanni édes­anyja kép­te­len el­fo­gadni, hogy lánya már nem él. Se­gít­sé­get pedig nem fogad el.

A ta­valy no­vem­ber­ben el­tűnt No­vo­zánszki Fanni édes­anyja szá­mos bi­zo­nyí­ték el­le­nére is kép­te­len el­fo­gadni, hogy sze­re­tett lánya már nem él. Se­gít­sé­get pedig egész egy­sze­rűen nem fogad el. Hogy miért? Nos, arra áll­jon itt az ő vá­la­sza.

Drámai csavar VV Fanni ügyében, újabb részletekre derült fény

Drámai csavar VV Fanni ügyében, újabb részletekre derült fény

A fi­a­tal nő holt­tes­tét máig nem ta­lál­ják, ez azon­ban nem fel­tét­le­nül utal arra, hogy előre ki­ter­velt volt a gyil­kos­ság.

Fordulat VV Fanni ügyében: Új tanút hallgatnak ki

Fordulat VV Fanni ügyében: Új tanút hallgatnak ki

Ko­moly pszi­chés nyo­más...

Erő­tel­jes pszi­chés nyo­mást al­kal­maz­nak a fi­a­tal lány elő­ze­tes­ben lévő fel­té­te­le­zett gyil­ko­sá­nál, akit rá­adá­sul most ko­moly csa­pás is ér.

Kiszivárgott a veronai busztragédia olasz vádirata, íme

Kiszivárgott a veronai busztragédia olasz vádirata, íme

A ve­ro­nai Pan­theon című lap azt írja: öt olasz szak­em­ber érin­tett, akik­nek a mun­kája köz­ve­tet­ten sze­re­pet játsz­ha­tott a ha­lá­los bal­eset­ben.

A Ri­post ko­ráb­ban meg­írta, hogy a ma­gyar busz­so­főrt és két au­tó­pá­lya-mér­nö­köt ha­ma­ro­san bí­ró­ság elé ál­lí­ta­nak. Most a ve­ro­nai Pan­theon című lap azt írja: to­vábbi három olasz szak­em­ber érin­tett, akik­nek a mun­kája köz­ve­tet­ten sze­re­pet játsz­ha­tott a ha­lá­los bal­eset­ben.

Sokkolta a családot a rendőrség, holtan találták az egyetemi tanárt

Sokkolta a családot a rendőrség, holtan találták az egyetemi tanárt

A ha­tó­sá­gok sze­rint ön­gyil­kos­ság tör­tént.

A ha­tó­sá­gok sze­rint ön­gyil­kos­ság tör­tént, de az ál­do­zat ro­ko­nai sze­rint sok­kal rosszabb lehet az igaz­ság.

Újabb fordulat, rossz hír jött VV Fanni ügyével kapcsolatban

Újabb fordulat, rossz hír jött VV Fanni ügyével kapcsolatban

Azt fel­té­te­le­zik, hogy Fanni és a gyil­kosa már hó­na­pok­kal ko­ráb­ban is be­szél­tek egy­más­sal.

Azt fel­té­te­le­zik, hogy Fanni és a gyil­kosa már hó­na­pok­kal ko­ráb­ban is be­szél­tek egy­más­sal.

Elképesztő teóriát gyártottak VV Fanni rajongói

Elképesztő teóriát gyártottak VV Fanni rajongói

Az ész meg­áll!

VV Fanni el­tű­nése három hó­napja fo­lya­ma­to­san fog­lal­koz­tatja a köz­vé­le­ményt. A ne­ze­tők fan­tá­zi­ája szár­nyal.

VV Fanni miatt akadtak ki a rendőrök volt kollégájukra

VV Fanni miatt akadtak ki a rendőrök volt kollégájukra

Árt a nyo­mo­zás­nak?

Az egy­kori nyo­mozó, volt kol­lé­gái sze­rint csak árt a gyil­kos­sági nyo­mo­zás­nak azzal, hogy fo­lya­ma­to­san szak­ér­tő­ként nyi­lat­ko­zik az ügy­ről.

Drámai fordulat: köze lehetett a sztárszínésznek felesége halálához?

Drámai fordulat: köze lehetett a sztárszínésznek felesége halálához?

So­káig senki sem gya­na­ko­dott a férjre, hosszú idő után azon­ban rá te­re­lő­dött a gyanú. A rend­őrök­nek is ha­zud­ha­tott.

10 milliókba kerül a VV Fanni holttestének keresése

10 milliókba kerül a VV Fanni holttestének keresése

A nyo­mo­zó­cso­port min­dent bevet.

A nyo­mo­zó­cso­port min­den ren­del­ke­zésre álló esz­közt bevet annak ér­de­ké­ben, hogy meg­ta­lál­ják az el­tűnt lány holt­tes­tét.

Tényleg szívszorító: Ez történik, ha nem találják meg Fanni holttestét

Tényleg szívszorító: Ez történik, ha nem találják meg Fanni holttestét

Két hó­napja ke­re­sik hiába VV Fanni holt­tes­tét...

Két hó­napja ke­re­sik hiába VV Fanni holt­tes­tét, és egyre ke­ve­sebb az esély arra, hogy elő­ke­rül­jön.

Fiatal kislány buktatta le Rékasi Károly rongáló fiát!

Fiatal kislány buktatta le Rékasi Károly rongáló fiát!

Egy lányt is be akart szer­vezni.

A ti­zen­hét éves Zsig­mond ellen graffit­izés miatt in­dult nyo­mo­zás, a fiú egy kis­lányt is be akart szer­vezni.

Vallomást tett, börtönbe kerülhet VV Fanni feltételezett gyilkosa

Vallomást tett, börtönbe kerülhet VV Fanni feltételezett gyilkosa

Szinte biz­tos, hogy jövő no­vem­ber vé­géig elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás­ban marad, majd jó né­hány év bör­tönt kap.

Nem hajlandó a hazugságvizsgálatra VV Fanni állítólagos gyilkosa

Nem hajlandó a hazugságvizsgálatra VV Fanni állítólagos gyilkosa

A lány vagy annak holt­teste még min­dig nincs meg.

A lány vagy annak holt­teste még min­dig nincs meg, a gya­nú­sí­tott nem haj­landó együtt­mű­ködni.

Brutális fordulat az eltűnt Maddie ügyében, véres holttestet találtak

Brutális fordulat az eltűnt Maddie ügyében, véres holttestet találtak

A rend­őr­ség egy­előre nem tudta ki­de­rí­teni, mi tör­tént.

A rend­őr­ség egy­előre nem tudta ki­de­rí­teni, mi tör­tént.

Megrázó vallomás: Megszólalt VV Fanni barátnője

Megrázó vallomás: Megszólalt VV Fanni barátnője

Min­den meg­vál­to­zott...

A fi­a­tal lány no­vem­ber 20-i el­tű­nése óta sok min­den meg­vál­to­zott abban a Bu­da­pesti la­kó­park­ban, ahol a ven­dé­geit fo­gadta.

Két holttestet találtak egy újpesti házban

Két holttestet találtak egy újpesti házban

A rend­őr­ség nagy erők­kel vo­nult ki a hely­színre.

A rend­őr­ség nagy erők­kel vo­nult ki a hely­színre, eddig min­denki ta­nács­ta­lan.

Újabb sokkoló részletek derültek ki VV Fanni meggyilkolásáról

Újabb sokkoló részletek derültek ki VV Fanni meggyilkolásáról

Ki­e­melt ügy­ként dol­go­zik a rend­őr­ség a gyil­kos­ság fel­de­rí­té­sén.

Ki­e­melt ügy­ként dol­go­zik a rend­őr­ség a no­vem­ber­ben el­tűnt lány gyil­kos­sági rej­té­lyé­nek meg­ol­dá­sán, egyre több rész­let derül ki.

Egy prosti kifecsegte VV Fanni elképesztő anyagi helyzetét

Egy prosti kifecsegte VV Fanni elképesztő anyagi helyzetét

Egyre meg­döb­ben­tőbb tit­kok de­rül­nek ki a fi­a­tal lány éle­té­ről. Mil­li­ó­kat spó­rolt.

Mi­köz­ben a rend­ör­ség to­vábbra is gyil­kos­sági ügy­ben nyo­moz az el­tűnt Fanni kap­csán, egyre meg­döb­ben­tőbb tit­kok de­rül­nek ki a fi­a­tal lány­ról.

Újabb gyilkosság VV Fanni lakóparkjában

Újabb gyilkosság VV Fanni lakóparkjában

Hi­he­tet­len ti­tokra de­rült fény No­vo­zánszki Fanni ügyé­vel kap­cso­lat­ban.

Hi­he­tet­len ti­tokra de­rült fény, nem No­vo­zánszki Fanni gyil­kos­sági ügye az első a Mar­ina-par­ton.

Édesanyja hazavárja az eltűnt VV Fannit

Édesanyja hazavárja az eltűnt VV Fannit

Az asszony úgy érzi, lánya még élet­ben van.

Mi­köz­ben a rend­őr­ség már egy hete gyil­kos­sági ügy­ben nyo­moz, a fi­a­tal lány édes­anyja ha­za­várja gyer­me­két a csa­ládi házba...

Valami nagyon nem stimmel VV Fanni gyilkossága körül

Valami nagyon nem stimmel VV Fanni gyilkossága körül

Ren­ge­teg kér­désre nem kap­tunk még vá­laszt, a tra­gé­dia több rész­le­tét is ho­mály fedi...

Ren­ge­teg kér­désre nem kap­tunk még vá­laszt, a tra­gé­dia több rész­le­tét is ho­mály fedi...