CÍMKE: 'nyomozás'

Fájó bejelentés a kis Maddie-vel kapcsolatban: Oda a remény?

Fájó bejelentés a kis Maddie-vel kapcsolatban: Oda a remény?

A szü­lők és a ha­tó­sá­gok 12 éve nem adják fel a ke­re­sést, még­sem ju­tot­tak előre a kis­lány ügyé­ben.

Szörnyűségről jött hír, egy érettségiző holtteste feküdt a Mol-kútnál

Szörnyűségről jött hír, egy érettségiző holtteste feküdt a Mol-kútnál

Nyo­mo­zás in­dult az ügy­ben Nagy­vá­ra­don.

Nyo­mo­zás in­dult az ügy­ben Nagy­vá­ra­don. Az első hírek sze­rint a fi­a­tal véget ve­tett éle­té­nek.

A rendőrök is elborzadtak, szörnyű nyomok borították a nő holttestét

A rendőrök is elborzadtak, szörnyű nyomok borították a nő holttestét

Az ál­do­zatra az élet­társa ta­lált rá. Az ügy­ben el­já­rás in­dult.

Az ál­do­zatra az élet­társa ta­lált rá. Az ügy­ben el­já­rás in­dult.

Fájdalmas részletek, ezt érezték a Hableány túlélői az ütközéskor

Fájdalmas részletek, ezt érezték a Hableány túlélői az ütközéskor

Ki­hall­gat­ták a hét dél-ko­reai túl­élőt, akik meg­rázó rész­le­tes­ség­gel szá­mol­tak be a tör­tén­tek­ről.

Ki­hall­gat­ták a hét dél-ko­reai túl­élőt, akik meg­rázó rész­le­tes­ség­gel szá­mol­tak be a tör­tén­tek­ről.

Dunai hajóbaleset: fordulat a lefoglalt adatok ügyében, ez történt

Dunai hajóbaleset: fordulat a lefoglalt adatok ügyében, ez történt

A kü­lön­le­ges ügyé­szi cso­port irá­nyí­tá­sá­val zajló nyo­mo­zás során több mint két te­ra­bájt­nyi elekt­ro­ni­kus bi­zo­nyí­té­kot ele­mez­nek.

Fordulat a veronai busztragédia ügyében, forrnak az indulatok

Fordulat a veronai busztragédia ügyében, forrnak az indulatok

A rend­őr­ség le­zárta a Ve­rona mel­lett ki­égett busz mű­szaki ál­la­po­tára vo­nat­kozó nyo­mo­zást.

A rend­őr­ség le­zárta a Ve­rona mel­lett ki­égett busz mű­szaki ál­la­po­tára vo­nat­kozó nyo­mo­zást.

Támadás a bulinegyedben, még nem ért véget a család tortúrája

Brutális támadás a bulinegyedben, még nem ért véget a megvert család tortúrája

Csak­úgy, mint az 57 éves édes­apa, mind­két gyer­mek is fel­je­len­tést tett a rend­őr­sé­gen.

Drámai részletek: mialatt az anyuka vásárolt, meghalt a lánya a MOM tetején

Drámai részletek: mialatt az anyuka vásárolt, meghalt a lánya a MOM tetején

A gye­re­kek egy kö­zeli park­ban ját­szot­tak, onnan azon­ban a sport­köz­pont le­zárt te­te­jére men­tek és tüzet okoz­tak.

Most közölte a rendőrség: 22 év után lezárult a Fenyő-ügy vizsgálata

Most közölte a rendőrség: 22 év után lezárult a Fenyő-ügy vizsgálata

A nyo­mo­zást pén­te­ken zárta le a rend­őr­ség.

A nyo­mo­zást pén­te­ken zárta le a rend­őr­ség, az ira­to­kat pedig meg­küld­ték a Fő­vá­rosi Főügyész­ség­nek.

Drámai fordulat a kis Maddie ügyében, összeszorul a szülők szíve

Drámai fordulat a kis Maddie ügyében, összeszorul a szülők szíve

Még min­dig re­mény­ked­nek benne, hogy lá­nyuk elő­ke­rül.

Még min­dig re­mény­ked­nek benne, hogy lá­nyuk elő­ke­rül, bár va­ló­sá­gos tor­tú­rán men­tek ke­resz­tül.

Maguk nyomoznak a diákok az évzárón ellopott értékeik után

Maguk nyomoznak a diákok az évzárón ellopott értékeik után

Hat osz­tály ér­té­keit vit­ték el.

Ki­fosz­tot­ták a Né­meth László gim­ná­zium di­ák­jait az év­záró alatt. A fő­vá­rosi elit­is­ko­lába ked­den dél­után osont be a szarka, és hat osz­tály ér­té­keit vitte el.

Szorul a hurok? Fontos nyomra akadtak az eltűnt maglódi vállalkozó ügyében

Szorul a hurok? Fontos nyomra akadtak az eltűnt maglódi vállalkozó ügyében

A vál­lal­kozó is­me­rő­sét már őri­zetbe is ve­het­ték. A férfi meg­ta­gadta a ha­zug­ság­vizs­gá­la­tot.

Összeomlott a család, nyilvánosan üzentek lányuk gyilkosának

Összeomlott a család, nyilvánosan üzentek lányuk gyilkosának

A fi­a­tal lányt egy csa­pat fiú ölte meg, mert azt gon­dol­ták, így meg­gaz­da­god­hat­nak. Fel­buj­tó­ju­kat is el­kap­ták.

A fi­a­tal lányt egy csa­pat fiú ölte meg, mert azt gon­dol­ták, így meg­gaz­da­god­hat­nak. Fel­buj­tó­ju­kat is el­kap­ták.

Iszonyat Tiszafüreden, egymás mellett feküdt a nő és férje holtteste

Iszonyat Tiszafüreden, egymás mellett feküdt a feleség és a férje holtteste

Gyil­kos­ság tör­tén­he­tett. A férfi ha­lá­lá­nak kö­rül­mé­nyeit szak­ér­tők be­vo­ná­sá­val vizs­gál­ják.

Gyil­kos­ság tör­tén­he­tett. A férfi ha­lá­lá­nak kö­rül­mé­nyeit szak­ér­tők be­vo­ná­sá­val vizs­gál­ják a rend­őrök. Még a hét­vé­gén buk­kan­tak rá földi ma­rad­vá­nya­ikra az ott­ho­nuk­ban.

Megrázó részletek az eltűnt maglódi vállalkozó ügyéről, ez jön most

Megrázó részletek az eltűnt maglódi vállalkozó ügyéről, ez jön most

Már ren­ge­teg em­bert ki­hall­ga­tott a rend­őr­ség.

Már ren­ge­teg em­bert ki­hall­ga­tott a rend­őr­ség, Gyula egyik üz­let­tár­sát ha­zug­ság­vizs­gá­latra is vit­ték.

Dunai hajóbaleset: még mindig rengeteg a megválaszolatlan kérdés

Dunai hajóbaleset: még mindig rengeteg a megválaszolatlan kérdés

A dunai ha­jó­tra­gé­dia kap­csán még szá­mos kér­désre ke­re­sik a vá­laszt a ha­tó­sá­gok.

Különös kegyetlenség: Ez derült ki a soroksári futónő meggyilkolásáról

Különös kegyetlenség: Ez derült ki a soroksári futónő meggyilkolásáról

Be­fe­je­ző­dött a több mint öt évig tartó nyo­mo­zás a so­rok­sári fu­tónő meg­gyil­ko­lása ügyé­ben.

Dunai hajókatasztrófa: itt tart most a nyomozás

Dunai hajókatasztrófa: itt tart most a nyomozás

Jurij C. te­le­fon­ját vizs­gál­ják.

Úgy tudni, a rend­őr­ség Jurij C. te­le­fon­já­nak hí­vás­for­gal­mát vizs­gálja.

Dunai hajóbaleset: Az ukrán gyanúsított tagadja bűnösségét

Dunai hajóbaleset: Az ukrán gyanúsított tagadja bűnösségét

A rend­őr­ség rész­le­te­sen be­szá­molt.

A rend­őr­ség rész­le­tes be­szá­mo­lót adott ki a Hab­le­ány el­süllye­dé­sé­vel kap­cso­la­tos nyo­mo­zás­ról és az eddig be­gyűj­tött ada­tok­ról.

Még ez is: nem várt fordulat a kis Maddie ügyében, tehetetlenek a szülők

Még ez is: nem várt fordulat a kis Maddie ügyében, tehetetlenek a szülők

A McCann csa­lád ki­tar­tóan re­mény­ke­dik a kis­lány elő­ke­rü­lé­sé­ben.

A McCann csa­lád ki­tar­tóan re­mény­ke­dik a kis­lány elő­ke­rü­lé­sé­ben.

Átkutatják a Hableányt, ezt vizsgálják még a hajótragédia után

Átkutatják a Hableányt, ezt vizsgálják még a hajótragédia után

Zárt he­lyi­ség­ben vizs­gál­ják to­vább a május 29-i bal­eset­ben el­süllyedt Hab­le­ány tu­ris­ta­ha­jót.

Dunai hajótragédia: most közöltek fontos részleteket a nyomozásról

Dunai hajótragédia: most közöltek fontos részleteket a nyomozásról

Az el­já­rás lé­pé­seit és ed­digi ered­mé­nyeit is nyil­vá­nos­ságra hozta a rend­őr­ség.

Kivonult a rendőrség Szlovákiában, élettelen test sodródott a vízen

Kivonult a rendőrség Szlovákiában, élettelen test sodródott a vízen

A tűz­ol­tók húz­ták ki a partra a holt­tes­tet.

A tűz­ol­tók húz­ták ki a partra a holt­tes­tet.

Rettenetes tragédia történt, hatéves kislány az áldozat

Rettenetes tragédia történt, hatéves kislány az áldozat

A szü­lők azo­no­sí­tot­ták gye­re­kü­ket. A kis­lány va­ló­szí­nű­leg meg­ful­ladt, de még tart a nyo­mo­zás.

A szü­lők azo­no­sí­tot­ták gye­re­kü­ket. A kis­lány va­ló­szí­nű­leg meg­ful­ladt, de még tart a nyo­mo­zás.

Újabb fotók a lyoni robbantóról, nagy erőkkel keresi a rendőrség

Újabb fotók a lyoni robbantóról, nagy erőkkel keresi a rendőrség

A nyo­mo­zást gyil­kos­sági kí­sér­let, va­la­mint ter­ro­rista szer­vez­ke­dés és tá­ma­dás gya­nú­já­val in­dí­tot­ták meg.

Kivonult a rendőrség Baranya megyében, gyilkosságról jött hír

Kivonult a rendőrség Baranya megyében, gyilkosságról jött hír

A kór­ház­ból ér­te­sí­tet­ték a rend­őrö­ket.

A kór­ház­ból ér­te­sí­tet­ték a rend­őrö­ket, akik el­fog­ták a gya­nú­sí­tot­tat.

Hátborzongató, amit a megölt áldozattal tettek a gyilkosok

Hátborzongató, amit a megölt áldozattal tettek a gyilkosok

A kas­sai rend­őrök két em­bert vá­dol­tak meg. Az ál­do­zat olyan sú­lyo­san meg­sé­rült, hogy azt nem él­hette túl.

A kas­sai rend­őrök két em­bert vá­dol­tak meg. Az ál­do­zat olyan sú­lyo­san meg­sé­rült, hogy azt nem él­hette túl.

Dráma a lakótelepen, szabadon mászkál a 39 éves Adriana gyilkosa

Dráma a lakótelepen, szabadon mászkál a 39 éves Adriana gyilkosa

Más­fél hó­napja nem akad­tak a tet­tes nyo­mára, pedig az ál­do­zat édes­anyja gya­nak­szik va­la­kire.

Más­fél hó­napja nincs meg a tet­tes, pedig az ál­do­zat anyja gya­nak­szik va­la­kire.

Lesújtó hír jött a kis Maddie-vel kapcsolatban, de valami nem stimmel

Lesújtó hír jött a kis Maddie-vel kapcsolatban, de valami nem stimmel

A kis­lány ügye 12 éve meg­ol­dat­lan, de egyre több rész­let lát nap­vi­lá­got. Úgy tűnik, a rend­őr­ség sem lát tisz­tán.

Megrázó részletekre derült fény az eltűnt magyar vállalkozó ügyében

Megrázó részletekre derült fény a rejtélyesen eltűnt magyar vállalkozó ügyében

Ki­de­rült, hogy a férfi­nak volt egy ha­ra­gosa. Em­ber­rab­lás tör­tén­he­tett, a rend­őr­ség nyo­moz.

Drámai fordulat a kis Maddie ügyében, gyanús alakokra figyeltek fel

Drámai fordulat a kis Maddie ügyében, gyanús alakokra figyeltek fel

A rend­őr­ség dolga egyre bo­nyo­lul­tabb.

Máig meg­ol­dat­lan a kis­lány esete, a rend­őr­ség dolga pedig egyre bo­nyo­lul­tabb. Sokan, sok min­dent lát­tak...

Fordulat Lovasi András balesetének ügyében, megszólalt a zenész

Fordulat Lovasi András balesetének ügyében, megszólalt a zenész

Ki­de­rült, ki okozta a Dózsa György úti ka­ram­bolt.

Ki­de­rült, ki okozta a Dózsa György úti ka­ram­bolt, ami­ben két rendőr sé­rült meg.

Döbbenetes fordulat a kis Maddie ügyében: Ez történt az éj leple alatt?

Döbbenetes fordulat a kis Maddie ügyében: Ez történt az éj leple alatt?

Újabb rész­le­te­ket fe­dett fel az el­tűnt kis­lány ügyé­vel kap­cso­lat­ban egy benn­fen­tes. A rend­őr­ség kü­lö­nös dön­tést ho­zott.

Mattrészeg sofőr ölte meg a gyönyörű 13 éves kislányt

Mattrészeg sofőr ölte meg a gyönyörű 13 éves kislányt

A fi­a­ta­lok egy fának csa­pód­tak.

A fi­a­ta­lok egy fának csa­pód­tak, a 13 éves lány pedig éle­tét vesz­tette. Meg­rázó kö­rül­mé­nyekre de­rült fény.

Egy nyomdász szivárogtatta ki a történelemérettségi feladatait

Egy nyomdász szivárogtatta ki a történelemérettségi feladatait

A nyo­mo­zás ered­mé­nye­sen zá­rult, ki­de­rült, hogy a fel­ada­to­kat egy nyom­dász osz­totta meg egy in­ter­ne­tes cso­port­ban.

Kiderült, hány nyomozó vizsgálja a Notre Dame-i tűzesetet

Kiderült, hány nyomozó vizsgálja a Notre Dame-i tűzesetet

A pá­ri­zsi ügyész­ség bal­eset miatt in­dí­tott nyo­mo­zást a Notre Dame ka­ted­rá­lis­ban pusz­tító tűz ügyé­ben.

Sorsdöntő fordulat a várpalotai kettős gyilkosság ügyében

Sorsdöntő fordulat történt a várpalotai kettős gyilkosság ügyében

A Veszp­rém Me­gyei Rendőr-fő­ka­pi­tány­ság be­fe­jezte a nyo­mo­zást az üggyel kap­cso­lat­ban.

A Veszp­rém Me­gyei Rendőr-fő­ka­pi­tány­ság be­fe­jezte a nyo­mo­zást az üggyel kap­cso­lat­ban.

Lesújtó hír jött a kis Maddie-vel kapcsolatban: ez történt valójában?

Lesújtó hír jött a kis Maddie-vel kapcsolatban: ez történt valójában?

Egy ko­rábbi nyo­mozó éle­sen bí­rálta a ha­tó­sá­gok mun­ká­ját, és elő­állt a saját el­mé­le­té­vel.

Még nincs minden veszve, emiatt lehet életben a kis Maddie

Még nincs minden veszve, emiatt lehet életben a kis Maddie

Még min­dig van re­mény.

A kis­lány szü­lei még min­dig re­mény­ked­nek, több szer­ve­zet is erre biz­tatja őket. Rá­adá­sul van az övé­nél rej­té­lye­sebb eset is.

Drámai fordulat a kis Maddie ügyében: végig hazudtak a szülők?

Drámai fordulat a kis Maddie ügyében: végig hazudtak a szülők?

Egy benn­fen­tes nyo­mozó le­rán­totta a lep­let a kis­lány el­tű­né­sé­nek el­lent­mon­dá­sa­i­ról. Töb­ben is a szü­lők ellen val­lot­tak...

Egy benn­fen­tes nyo­mozó le­rán­totta a lep­let a kis­lány el­tű­né­sé­nek el­lent­mon­dá­sa­i­ról.

Hazáig követte a fiatal magyar lányt a nyugdíjas, rémes dolgot művelt

Hazáig követte a fiatal magyar lányt a nyugdíjas, rémes dolgot művelt

A szük­sé­ges el­já­rási cse­lek­mé­nye­ket most vé­gezte el a rend­őr­ség.

A szük­sé­ges el­já­rási cse­lek­mé­nye­ket most vé­gezte el a rend­őr­ség.

Rács mögé kerülhet Fekete-Győr András

Rács mögé kerülhet Fekete-Győr András

A Bu­da­pesti Re­gi­o­ná­lis Nyo­mozó Ügyész­ség hi­va­ta­los sze­mély el­leni erő­szak bűn­tet­té­nek meg­ala­po­zott gya­núja miatt hall­gatta ki Fe­kete-Győr And­rást.

A Bu­da­pesti Re­gi­o­ná­lis Nyo­mozó Ügyész­ség hi­va­ta­los sze­mély el­leni erő­szak bűn­tet­té­nek meg­ala­po­zott gya­núja miatt hall­gatta ki Fe­kete-Győr And­rást - kö­zölte a Köz­ponti Nyo­mozó Főügyész­ség szer­dán az MTI-vel. A gya­nú­sí­tás­ban meg­je­lölt bűn­cse­lek­mény tör­vé­nyi bün­te­tési té­tele egy évtől öt évig ter­jedő sza­bad­ság­vesz­tés.

Szörnyű hírt kaptak a kis Maddie szülei, ez mindennek véget vethet

Szörnyű hírt kaptak a kis Maddie szülei, ez mindennek véget vethet

Az el­tűnt kis­lány szü­lei sosem akar­ják fel­adni a re­ményt.

Az el­tűnt kis­lány szü­lei sosem akar­ják fel­adni a re­ményt, de van, amire ők sin­cse­nek ha­tás­sal.

Megvan az időpont, ekkor állíthatják bíróság elé Gyárfás Tamást

Megvan az időpont, ekkor állíthatják bíróság elé Gyárfás Tamást

A Fenyő-gyil­kos­ság ügyé­ben elő­re­lé­pés jöhet, nem­so­kára le­zá­rul a nyo­mo­zás, a gya­nú­sí­tot­ta­kat pedig bí­ró­ság elé ál­lít­hat­ják.

Nyomozás indult: Eltűnt egy 50 éves időkapszula a szegedi iskolából

Nyomozás indult: Eltűnt egy 50 éves időkapszula a szegedi iskolából

Egy sze­gedi gya­kor­ló­gim­ná­zi­um­ban ke­res­ték az idő­kap­szu­lát, de nem ta­lál­ták. Az is­kola egy­kori di­ákja nyo­moz.

Megdöbbentő módszerrel ölt a magyar házvezetőnő Ausztriában

Megdöbbentő módszerrel ölt a magyar házvezetőnő Ausztriában

Ál­do­zata ha­lála előtt már sej­tette, hogy vé­gezni akar­nak vele.

Ál­do­zata ha­lála előtt már sej­tette, hogy vé­gezni akar­nak vele. H. Bar­bara ál­lí­tása sze­rint hip­nó­zis alatt gyil­kolt.

Megrendítő vallomás, ezt hagyta maga után VV Fanni

Megrendítő vallomás, ezt hagyta maga után VV Fanni

A lány édes­anyja látni sem akarja a gya­nú­sí­tot­tat. Jó ideje nincs semmi in­for­má­ci­ója a nyo­mo­zás­ról.

A lány édes­anyja látni sem akarja a gya­nú­sí­tot­tat. Jó ideje nincs semmi in­for­má­ci­ója a nyo­mo­zás­ról.

Drámai a helyzet, lesújtó hír jött a kis Maddie-ről

Drámai a helyzet, lesújtó hír jött a kis Maddie-ről

Több he­lyen is fel­buk­kan­ha­tott a rej­té­lyes módon el­tűnt kis­lány, ám a rend­őr­ség­nek egyre ne­he­zebb a dolga.

Több he­lyen is fel­buk­kan­ha­tott a rej­té­lyes módon el­tűnt kis­lány, ám a rend­őr­ség­nek egyre ne­he­zebb a dolga.

Drámai csavar a kis Maddie ügyében, feltűnt egy rejtélyes alak

Drámai csavar a kis Maddie ügyében, feltűnt egy rejtélyes alak

A kis­lányt több mint egy év­ti­zede nem ta­lál­ják, de úgy tűnik, egyre kö­ze­lebb ke­rül­nek a meg­ol­dás­hoz a rend­őrök.

Sokkoló hír jött a kis Maddie-vel kapcsolatban, ezért lehet még életben

Sokkoló hír jött a kis Maddie-vel kapcsolatban, ezért lehet még életben

Egy rendőr azt ál­lítja, ha­ma­ro­san meg­ol­dó­dik a rej­tély, hisz már jó nyo­mon jár­nak.

Mindenről videó készült: Kegyetlen dolgot művelt a kislánnyal az óvónő

Mindenről videó készült: Kegyetlen dolgot művelt a kislánnyal az óvónő

Egy szak­ava­tott pe­da­gó­gus egé­szen egy­sze­rűen nem vi­sel­ked­het így egy gye­rek­kel...

Ilyen keményen büntetik a korrupt magyar rendőröket

Ilyen keményen büntetik a korrupt magyar rendőröket

Őri­zetbe vet­tek több rend­őrt.

Őri­zetbe vet­tek több au­tó­pá­lya-rend­őrt, akik­kel szem­ben fel­me­rült a hi­va­tali vesz­te­ge­tés gya­núja. A ház­ku­ta­tá­sok során tíz­ezer­nél is több eurót ta­lál­tak.

Váratlan fordulat: az FBI is nyomozott Jacko ellen, ezért szakadt félbe a vizsgálat

Váratlan fordulat: az FBI is nyomozott Jacko ellen, ezért szakadt félbe a vizsgálat

Az el­hunyt sztár­ról nap­ról napra dur­vább dol­gok de­rül­nek ki.

Az el­hunyt sztár­ról nap­ról napra dur­vább dol­gok de­rül­nek ki.

Bajban a magyar szcientológusok, a hatóságok mindent lefoglaltak!

Bajban a magyar szcientológusok, a hatóságok mindent lefoglaltak!

Nagy szük­sége lett volna a Cur­tis­hez köt­hető po­zi­tív pro­pa­gan­dára a két­ség­be­ejtő hely­zet­ben lévő szci­en­to­ló­giai egy­ház­nak.

Brutális részletek a nyíregyházi gyilkosságról: Százszor szúrt Gábor

Brutális részletek a nyíregyházi gyilkosságról: Százszor szúrt Gábor

A rend­őr­ség be­fe­jezte az ügy vizs­gá­la­tát, az ira­to­kat a na­pok­ban át­adta a Sza­bolcs-Szat­már-Bereg Me­gyei Főügyész­ség­nek.

Nyomoznak a magyar szoláriumcég ellen, sokakat átverhettek

Nyomoznak a magyar szoláriumcég ellen, sokakat átverhettek

El­já­rást in­dí­tott a Gaz­da­sági Ver­seny­hi­va­tal (GVH)az egyik hazai szo­lá­rium há­ló­zat ellen. A ha­tó­ság sze­rint szá­mos ügy­fe­lét ver­hette át a cég.

El­já­rást in­dí­tott a Gaz­da­sági Ver­seny­hi­va­tal (GVH)az egyik hazai szo­lá­rium há­ló­zat ellen.

Szorul a hurok? Súlyos fordulat történt a kis Maddie ügyében

Szorul a hurok? Súlyos fordulat történt a kis Maddie ügyében

A szü­lők tö­ret­le­nül re­mény­ked­nek lá­nyuk elő­ke­rü­lé­sé­ben, és most újabb se­gít­sé­get kap­tak.

A szü­lők tö­ret­le­nül re­mény­ked­nek lá­nyuk elő­ke­rü­lé­sé­ben, és most újabb se­gít­sé­get kap­tak.

Kiverte a biztosítékot a neten a vaginakóla, azonnali vizsgálat indult

Kiverte a biztosítékot a neten a vaginakóla, azonnali vizsgálat indult

Min­den óv­in­téz­ke­dés el­le­nére egy obsz­cén szó ke­rült a Coca-Cola do­bo­zára. Vál­la­lati szin­ten in­dult meg a nyo­mo­zás.

Mégsem betegség végzett a sztárral? Gyilkosságra gyanakodnak

Mégsem betegség végzett a sztárral? Gyilkosságra gyanakodnak a rokonok

A sou­l­éne­kes már 13 éve ha­lott, de ha­lá­lá­nak kö­rül­mé­nyei még ma is tisz­tá­zat­la­nok.

Fordulat az eltűnt villanyszerelő ügyében: szarvastetemmel álcázhatták a holttestet

Fordulat az eltűnt villanyszerelő ügyében: szarvastetemmel álcázhatták a holttestet

Rossz he­lyen ke­resi a rend­őr­ség a földi ma­rad­vá­nyo­kat? In­for­má­ci­ó­ink sze­rint a gya­nú­sí­tott, É. Imre a vil­lany­sze­relő el­tű­né­sé­nek nap­ján ér­de­kes dol­got tett.

Nagy bajban a magyar sztár: Emberrablási ügyben nyomoznak

Nagy bajban a magyar sztár: Emberrablási ügyben nyomoznak

Le­po­rol­ták az ak­tá­kat...

New York­ban a na­pok­ban le­po­rol­ták az akkor fél­be­ha­gyott ügy ak­tá­ját, így ki­ad­hat­ják a nem­zet­közi el­fo­ga­tó­pa­ran­csot.

Drámai fordulat VV Fanni ügyében, fontos nyomra bukkantak

Drámai fordulat VV Fanni ügyében, fontos nyomra bukkantak

Egy mo­só­gép rejt­hette a per­döntő bi­zo­nyí­té­kot. A gya­nú­sí­tot­tal szem­ben más miatt is nyo­moz a rend­őr­ség...

Egy mo­só­gép rejt­hette a per­döntő bi­zo­nyí­té­kot. A gya­nú­sí­tot­tal szem­ben más miatt is nyo­moz a rend­őr­ség...

Veronai busztragédia: Még évekig elhúzódhat a nyomozás

Veronai busztragédia: Még évekig elhúzódhat a nyomozás

Miért ilyen lassú a ma­gyar nyo­mo­zás? Ami rá­adá­sul újabb éve­kig el­tart­hat...

Zenés em­lék­es­tet ren­dez­nek a hoz­zá­tar­to­zók, mert pont két éve tör­tént a ve­ro­nai busz­tra­gé­dia. Ennyi idő óta még min­dig csak egy em­bert gya­nú­sí­tot­tak meg a ma­gyar ha­tó­sá­gok! Az ola­szok ta­valy ok­tó­ber­ben vádat is emel­tek 6 ember ellen.

Drámai fordulat VV Fanni ügyében, ez derült ki a gyanúsítottról

Drámai fordulat VV Fanni ügyében, ez derült ki a gyanúsítottról

Ki­de­rült, hogy más bűn­cse­lek­mény miatt is nyo­moz­nak B. László ellen.

Ki­de­rült, hogy más bűn­cse­lek­mény miatt is nyo­moz­nak B. László ellen, aki nye­re­ség­vágy­ból öl­he­tett.

Nagy bejelentést tettek az eltűnt Maddie szülei, ismét van remény

Nagy bejelentést tettek az eltűnt Maddie szülei, ismét van remény

Már több­ször fel­röp­pent a hír, hogy a nyo­mo­zók le­áll­nak a ke­re­sés­sel, de ettől most egy da­ra­big nem kell tar­tani.

Füstbombát dobott, nyomozhatnak a Momentum elnöke ügyében

Füstbombát dobott, nyomozhatnak a Momentum elnöke ügyében

Hi­va­ta­los sze­mély el­leni erő­szak miatt fe­lel­het Fe­kete-Győr And­rás, mert egy tün­te­té­sen füst­grá­ná­tot do­bott a rend­őrökre.

Veronai busztragédia: Valamit nagyon titkolnak a magyar hatóságok

Veronai busztragédia: Valamit nagyon titkolnak a magyar hatóságok

Csak­nem két év után végre ki­hall­ga­tott a Nem­zeti Nyo­mozó Iroda egy gya­nú­sí­tot­tat a busz­bal­eset ügyé­ben.

Óriási fordulat a Czeizel-botrány ügyében, íme az ügyészség válasza

Óriási fordulat a Czeizel-botrány ügyében, íme az ügyészség válasza

A ha­tó­sá­gok ugyan egy­szer már le­zár­ták a nyo­mo­zást, a Fő­vá­rosi Főügyész­ség ta­valy év ele­jén fe­lül­vizs­gálta a ha­tá­ro­za­tot.

Sorsdöntő fordulat történt a veronai busztragédia ügyében

Sorsdöntő fordulat történt a veronai busztragédia ügyében

Ta­valy de­cem­ber­ben hall­gat­tak ki egy gya­nú­sí­tot­tat, erre csak most de­rült fény!

Ta­valy de­cem­ber­ben hall­gat­tak ki egy gya­nú­sí­tot­tat, erre csak most de­rült fény!

Most érkezett: gyilkosság történt Miskolcon

Most érkezett: gyilkosság történt Miskolcon

Hol­tan ta­lál­tak egy 70 éves férfit.

Ott­ho­ná­ban ta­lál­ták hol­tan a 70 éves férfit. Meg­kez­dő­dött a hely­színi szemle, meg­ala­po­zott a gyanú, hogy a férfi ha­lá­lát ide­gen­ke­zű­ség okozta.

Levelet írt VV Fanni családjának a nyomozás vezetője, ez áll benne

Levelet írt VV Fanni családjának a nyomozás vezetője, ez áll benne

Több mint egy éve nincs meg No­vo­zánszki Fanni holt­teste, az ügyet ha­ma­ro­san le­zár­hat­ják.

VV Fanni-ügy: döbbenet, mit művelt a kihallgatáson a feltételezett gyilkos

VV Fanni-ügy: döbbenet, mit művelt a kihallgatáson a feltételezett gyilkos

A ter­vek sze­rint még idén le­zárta volna a rend­őr­ség VV Fanni ügyét..

A ter­vek sze­rint még idén le­zárta volna a rend­őr­ség VV Fanni ügyét..

Szorul a hurok? Sokkoló hír jött a kis Maddie-vel kapcsolatban

Szorul a hurok? Sokkoló hír jött a kis Maddie-vel kapcsolatban

Szív­szo­rító, hogy mi­lyen élete lehet az el­tűnt kis­lány­nak.

Szív­szo­rító, hogy mi­lyen élete lehet az el­tűnt kis­lány­nak már több mint egy év­ti­zede.

A német rendőrség megtiltotta az anyának, hogy nyomozzon!

A német rendőrség megtiltotta az anyának, hogy nyomozzon!

Az asszony 12 éves lá­nyá­val egy Fre­i­burg­ból Schi­en­genbe tartó vo­na­ton egy fe­kete bőrű férfi erő­sza­kos­ko­dott.

Szörnyű hírt kapott VV Fanni családja, behívták őket a rendőrségre

Szörnyű hírt kapott VV Fanni családja, behívták őket a rendőrségre

A gyá­szoló édes­anyát férje, Fanni édes­apja is el­kí­sérte, aki eddig a hát­térbe hú­zódva várta a nyo­mo­zás ered­mé­nyét.

Felfoghatatlan, órákkal halála előtt még barátnőjével volt a megtámadott férfi

Felfoghatatlan, órákkal halála előtt még barátnőjével volt a megtámadott férfi

A férfi olyan sú­lyos sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett, me­lyek ha­lá­lá­hoz ve­zet­tek.

A férfi olyan sú­lyos sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett, me­lyek ha­lá­lá­hoz ve­zet­tek.

Holttestet találtak egy mátészalkai autóban

Holttestet találtak egy mátészalkai férfi autójában

No­vem­ber 22-én fog­tak el egy férfit, mi­u­tán meg­szur­kált egy bolti al­kal­ma­zot­tat Nyír­egy­há­zán. A nyo­mo­zás során a rend­őrök egy ko­csit is át­vizs­gál­tak, ami a gya­nú­sí­tott­hoz köt­hető.

A férfit no­vem­ber 22-én fog­ták el, mi­u­tán meg­szur­kált egy bol­tost Nyír­egy­há­zán. A nyo­mo­zás során a rend­őrök egy ko­csit is át­vizs­gál­tak.

Készültség Londonban, megkéseltek egy rendőrt

Most érkezett: Készültség Londonban, megkéseltek egy rendőrt

Meg­szúr­tak egy rend­őrt egy for­gal­mas lon­doni vas­út­ál­lo­má­son.

Megszűnt a nyomozás Malina Hedvig ügyében

Megszűnt a nyomozás Malina Hedvig ügyében

Bi­zo­nyí­té­kok hi­á­nya miatt.

Bi­zo­nyí­té­kok hi­á­nyá­ban meg­szün­tet­ték a nyo­mo­zást s ezzel a bün­te­tő­el­já­rást is. Nem lehet két­sé­get ki­zá­róan meg­ál­la­pí­tani, hogy ha­zu­dott-e vagy sem.

Fejlemény az eltűnt Maddie ügyében, ez történhetett valójában a nyomozók szerint

Fejlemény az eltűnt Maddie ügyében, ez történhetett valójában a nyomozók szerint

Egy régi el­mé­le­tet vet­tek elő.

A négy éves ko­rá­ban el­tűnt kis­lányt már több mint tíz éve ke­re­sik, most egy régi el­mé­le­tet vet­tek elő a nyo­mo­zók.