CÍMKE: 'nyomozás'

Kiverte a biztosítékot a neten a vaginakóla, azonnali vizsgálat indult

Kiverte a biztosítékot a neten a vaginakóla, azonnali vizsgálat indult

Min­den óv­in­téz­ke­dés el­le­nére egy obsz­cén szó ke­rült a kólás do­bozra.

Min­den óv­in­téz­ke­dés el­le­nére egy obsz­cén szó ke­rült a kólás do­bozra.

Drámai fordulat VV Fanni ügyében, fontos nyomra bukkantak

Drámai fordulat VV Fanni ügyében, fontos nyomra bukkantak

Egy mo­só­gép rej­tette a bi­zo­nyí­té­kot.

Egy mo­só­gép rejt­hette a per­döntő bi­zo­nyí­té­kot. A gya­nú­sí­tot­tal szem­ben más miatt is nyo­moz a rend­őr­ség...

Nagy bajban a magyar sztár: Emberrablási ügyben nyomoznak

Nagy bajban a magyar sztár: Emberrablási ügyben nyomoznak

New York­ban a na­pok­ban le­po­rol­ták az akkor fél­be­ha­gyott ügy ak­tá­ját, így ki­ad­hat­ják az el­fo­ga­tó­pa­ran­csot.

New York­ban a na­pok­ban le­po­rol­ták az akkor fél­be­ha­gyott ügy ak­tá­ját...

Veronai busztragédia: Még évekig elhúzódhat a nyomozás

Veronai busztragédia: Még évekig elhúzódhat a nyomozás

Az ola­szok ta­valy ok­tó­ber­ben vádat is emel­tek 6 ember ellen, már két tár­gya­lá­son is túl van­nak!

Drámai fordulat VV Fanni ügyében, ez derült ki a gyanúsítottról

Drámai fordulat VV Fanni ügyében, ez derült ki a gyanúsítottról

Ki­de­rült, hogy más bűn­cse­lek­mény miatt is nyo­moz­nak B. László ellen, aki nye­re­ség­vágy­ból öl­he­tett.

Fordulat VV Fanni ügyében, teljesen kiborult a gyanúsított ügyvédje

Fordulat VV Fanni ügyében, teljesen kiborult a gyanúsított ügyvédje

Sok min­den nem stim­mel az el­já­rás­sal kap­cso­lat­ban - ál­lítja a volt védő.

Sok min­den nem stim­mel az el­já­rás­sal kap­cso­lat­ban - ál­lítja a volt védő.

Nagy bejelentést tettek az eltűnt Maddie szülei, ismét van miben reménykedni

Nagy bejelentést tettek az eltűnt Maddie szülei, ismét van miben reménykedni

Foly­ta­tó­dik a nyo­mo­zás!

Már több­ször fel­röp­pent a hír, hogy a nyo­mo­zók le­áll­nak a ke­re­sés­sel...

Veronai busztragédia: Valamit nagyon titkolnak a magyar hatóságok

Veronai busztragédia: Valamit nagyon titkolnak a magyar hatóságok

Csak­nem két év után végre ki­hall­ga­tott a Nem­zeti Nyo­mozó Iroda egy gya­nú­sí­tot­tat a busz­bal­eset ügyé­ben.

Sorsdöntő fordulat történt a veronai busztragédia ügyében

Sorsdöntő fordulat történt a veronai busztragédia ügyében

Már van itt­hon is gya­nú­sí­tott!

Ta­valy de­cem­ber­ben hall­gat­tak ki egy gya­nú­sí­tot­tat, erre csak most de­rült fény!

Füstbombát dobott, nyomozhatnak a Momentum elnöke ügyében

Füstbombát dobott, nyomozhatnak a Momentum elnöke ügyében

Hi­va­ta­los sze­mély el­leni erő­szak miatt fe­lel­het Fe­kete-Győr And­rás.

Hi­va­ta­los sze­mély el­leni erő­szak miatt fe­lel­het Fe­kete-Győr And­rás az­után, hogy egy né­hány hét­tel ez­előtt meg­tar­tott tün­te­té­sen füst­grá­ná­tot do­bott a rend­őrökre. Az ügy­ben már a Köz­ponti Nyo­mozó Főügyész­ség vizs­gá­ló­dik.

Most érkezett: gyilkosság történt Miskolcon

Most érkezett: gyilkosság történt Miskolcon, lakhelyén végezhettek az idős emberrel

Ott­ho­ná­ban ta­lál­ták hol­tan a 70 éves férfit. Meg­kez­dő­dött a hely­színi szemle, meg­ala­po­zott a gyanú, hogy a férfi ha­lá­lát ide­gen­ke­zű­ség okozta.

Ott­ho­ná­ban ta­lál­ták hol­tan a 70 éves férfit. Az eset­tel kap­cso­lat­ban meg­kez­dő­dött a hely­színi szemle, meg­ala­po­zott a gyanú, hogy a férfi ha­lá­lát ide­gen­ke­zű­ség okozta.

Levelet írt VV Fanni családjának a nyomozás vezetője, ez áll benne

Levelet írt VV Fanni családjának a nyomozás vezetője, ez áll benne

Több mint egy éve nincs meg No­vo­zánszki Fanni holt­teste.

Több mint egy éve nincs meg No­vo­zánszki Fanni holt­teste, az ügyet ha­ma­ro­san le­zár­hat­ják.

Óriási fordulat a Czeizel-botrány ügyében, íme az ügyészség válasza

Óriási fordulat a Czeizel-botrány ügyében, íme az ügyészség válasza

A ha­tó­sá­gok ugyan egy­szer már le­zár­ták a nyo­mo­zást, a Fő­vá­rosi Főügyész­ség ta­valy év ele­jén fe­lül­vizs­gálta a ha­tá­ro­za­tot.

Szorul a hurok? Sokkoló hír jött a kis Maddie-vel kapcsolatban

Szorul a hurok? Sokkoló hír jött a kis Maddie-vel kapcsolatban

Szív­szo­rító, hogy mi­lyen élete lehet az el­tűnt kis­lány­nak már több mint egy év­ti­zede. A rend­őr­ség új szá­lon in­dult el.

Holttestet találtak egy mátészalkai autóban

Holttestet találtak egy mátészalkai férfi autójában

Ki­de­rült, hogy gyil­kos­ság ál­do­zata lett.

No­vem­ber 22-én fog­ták el a férfit, mi­u­tán meg­szur­kált egy bolti al­kal­ma­zot­tat Nyír­egy­há­zán. A hozzá köt­hető ko­csi­ban lel­tek a holt­testre.

Felfoghatatlan, órákkal halála előtt még barátnőjével volt a megtámadott férfi

Felfoghatatlan, órákkal halála előtt még barátnőjével volt a megtámadott férfi

A férfi olyan sú­lyos sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett, me­lyek ha­lá­lá­hoz ve­zet­tek.

A férfi olyan sú­lyos sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett, me­lyek ha­lá­lá­hoz ve­zet­tek.

A német rendőrség megtiltotta az anyának, hogy nyomozzon!

A német rendőrség megtiltotta az anyának, hogy nyomozzon!

Az asszony 12 éves lá­nyá­val egy Fre­i­burg­ból Schi­en­genbe tartó vo­na­ton egy fe­kete bőrű férfi erő­sza­kos­ko­dott.

Szörnyű hírt kapott VV Fanni családja, behívták őket a rendőrségre

Szörnyű hírt kapott VV Fanni családja, behívták őket a rendőrségre

A gyá­szoló édes­anyát férje, Fanni édes­apja is el­kí­sérte, aki eddig a hát­térbe hú­zódva várta a nyo­mo­zás ered­mé­nyét.

Fejlemény az eltűnt Maddie ügyében, ez történhetett valójában a nyomozók szerint

Fejlemény az eltűnt Maddie ügyében, ez történhetett valójában a nyomozók szerint

A négy éves ko­rá­ban el­tűnt kis­lányt már több mint tíz éve ke­re­sik.

A négy éves ko­rá­ban el­tűnt kis­lányt már több mint tíz éve ke­re­sik.

Most érkezett: Készültség Londonban, megkéseltek egy rendőrt

Most érkezett: Készültség Londonban, megkéseltek egy rendőrt

Meg­szúr­tak egy rend­őrt egy for­gal­mas lon­doni vas­út­ál­lo­má­son.

Meg­szúr­tak egy rend­őrt egy for­gal­mas lon­doni vas­út­ál­lo­má­son.

Fordulat a VV Fanni-ügyben: ebben a bőröndben lehetnek a bizonyítékok

Fordulat a VV Fanni-ügyben: ebben a luxusbőröndben lehetnek a bizonyítékok

A rend­őr­ség be­fe­jezte a nyo­mo­zást No­vo­zánszki Fanni gyil­kos­sági ügyé­ben.

Döbbenet, váratlan bejelentést tett a rendőrség a kis Maddie-ről

Döbbenet, váratlan bejelentést tett a rendőrség a kis Maddie-ről

A szü­lő­ket is fel­ke­res­ték, be­szá­mol­tak nekik a rész­le­tek­ről. Ezzel még nincs vége!

Megszűnt a nyomozás Malina Hedvig ügyében

Megszűnt a nyomozás Malina Hedvig ügyében

Bi­zo­nyí­té­kok hi­á­nyá­ban meg­szün­tet­ték a nyo­mo­zást s ezzel a bün­te­tő­el­já­rást is.

Bi­zo­nyí­té­kok hi­á­nyá­ban meg­szün­tet­ték a nyo­mo­zást s ezzel a bün­te­tő­el­já­rást is. Két­sé­get ki­zá­róan nem tud­ták meg­ál­la­pí­tani, hogy ha­zu­dott-e vagy sem, az ál­tala ál­lí­tott okok miatt tör­tént-e a tá­ma­dás vagy eset­leg ha­mi­san val­lott.

Közleményt adott ki a rendőrség, fejlemény Pásztor Anna zaklatójának ügyében

Közleményt adott ki a rendőrség, fejlemény Pásztor Anna zaklatójának ügyében

Az éne­kes­nőt hó­na­po­kig ül­dözte sze­rel­mé­vel a férfi.

Az éne­kes­nőt hó­na­po­kig ül­dözte sze­rel­mé­vel a férfi.

Eddig titkolt részletek a VV Fanni-ügyben: mindent elmond az informátor

Eddig titkolt részletek a VV Fanni-ügyben: mindent elmond az informátor

Az ügyet jól is­merő in­for­má­tor be­szélt arról, hogy a nyo­mo­zás je­len­legi ered­mé­nyei sze­rint mi tör­tén­he­tett.

Adócsalás, ékszerek és a jobbikos Staudt - Magyarországon is nyomoznak

Adócsalás, ékszerek és a jobbikos Staudt - Magyarországon is nyomoznak

Saj­tó­hí­rek sze­rint a Job­bik or­szág­gyű­lési kép­vi­se­lője is érin­tett lehet.

Nyo­mo­zást in­dí­tott a NAV abban a több or­szá­got érintő mil­li­ár­dos áfa­csa­lási ügy­ben, mely­ben saj­tó­hí­rek sze­rint a Job­bik or­szág­gyű­lési kép­vi­se­lője is érin­tett lehet.

Borzasztó nyomok voltak a férfi testén, felesége tette ezt vele

Borzasztó nyomok voltak a férfi testén, felesége tette ezt vele

A nő meg­pró­bálta át­verni a rend­őrö­ket, de a sé­rü­lé­sek árul­ko­dóak vol­tak. Az ügy­ben még tart a nyo­mo­zás.

A nő meg­pró­bálta át­verni a rend­őrö­ket, de a sé­rü­lé­sek árul­ko­dóak vol­tak. Az ügy­ben még tart a nyo­mo­zás.

Szomorú vallomás, óriásit csalódott Erdei Zsolt

Szomorú vallomás, óriásit csalódott Erdei Zsolt

A vi­lág­baj­nok ököl­vívó életre szóló lec­két ka­pott ba­rá­ta­i­val kap­cso­lat­ban. Azt üzeni, dol­go­zik to­vább.

A vi­lág­baj­nok ököl­vívó életre szóló lec­két ka­pott ba­rá­ta­i­val kap­cso­lat­ban. Azt üzeni, dol­go­zik to­vább.

Döbbenetes bejelentést tett egy bennfentes rendőr a kis Maddie-ről

Döbbenetes bejelentést tett egy bennfentes rendőr a kis Maddie-ről

A kis­lány ke­re­sé­sére már ren­ge­teg pénzt köl­töt­tek, de van, aki az el­tű­né­sé­ből gaz­da­go­dott meg.

Ennél már nincs lejjebb: Keresni akar a botrányon a magyar zenész sógora

Ennél már nincs lejjebb: Keresni akar a botrányon a magyar zenész sógora

Egé­szen fé­lel­me­tes, ahogy egye­sek pénzt re­mél­nek pusz­tán attól, hogy egy hí­res­ség ideig-óráig be­ke­rült a csa­lád­jukba.

Döbbenetes fordulat az utcán talált halott csecsemő ügyében

Döbbenetes fordulat az utcán talált halott csecsemő ügyében

A rend­őr­ség le­ál­lí­totta a nyo­mo­zást...

To­vábbra sem tudni, ki a Nyír­egy­há­zán las­san egy éve ta­lált, ha­lott cse­csemő anyja, ám a rend­őr­ség idő­köz­ben le­ál­lí­totta a nyo­mo­zást...

Több ezer nőt vitt ágyba a férfi, most mindenkinek feltette a kérdést

Több ezer nőt vitt ágyba a férfi, most mindenkinek feltette a kérdést

Egész éle­té­ben falta a nőket a üz­let­em­ber, most mind­nyá­ju­kat fel­ke­resné, hogy kér­dez­zen tőlük va­la­mit.

Sokkot kapott a tini, lefogták és ketten megerőszakolták

Sokkot kapott a tini, lefogták és ketten megerőszakolták

Az ál­do­zat nem merte el­mon­dani, hogy mi tör­tént vele, de az or­vosi vizs­gá­la­ton nem tu­dott to­vább tit­ko­lózni.

Az ál­do­zat nem merte el­mon­dani, hogy mi tör­tént vele, de az or­vosi vizs­gá­la­ton már nem tu­dott to­vább tit­ko­lózni.

Sötét titok a múltból: emberi csontokkal együtt került elő az autó a Dunából

Sötét titok a múltból: emberi csontokkal együtt került elő az autó a Dunából

Az ala­csony víz­ál­lás miatt buk­kan­tak az au­tóra, ami­ben elő­ször egy ko­po­nyát, majd egy comb­cson­tot is ta­lál­tak...

Megszólalt a magánnyomozó: Itt rejtegetik valójában a kis Maddie-t?

Megszólalt a magánnyomozó: Itt rejtegetik valójában a kis Maddie-t?

Már több mint egy év­ti­zede hiába ke­re­sik az el­tűnt kis­lányt. Kü­lö­nös el­mé­let­tel állt most elő egy benn­fen­tes.

Fordulat, döbbenetes bejelentést tettek szülei a kis Mad­die-ről

Fordulat, döbbenetes bejelentést tettek szülei a kis Mad­die-ről

Még min­dig bíz­nak benne, hogy el­ve­szett gyer­me­kü­ket újra ma­guk­hoz ölel­he­tik. Talán nem hiába re­mény­ked­nek.

Még min­dig bíz­nak benne, hogy újra ma­guk­hoz ölel­he­tik gyer­me­kü­ket.

Nem várt fordulat történt Ronaldo erőszakolós ügyében

Nem várt fordulat történt Ronaldo erőszakolós ügyében

A Las Vegas-i rend­őr­ség új­ra­in­dí­totta a nyo­mo­zást, a Ju­ven­tus sztárja nagy bajba ke­rül­het.

A Las Vegas-i rend­őr­ség új­ra­in­dí­totta a nyo­mo­zást, a Ju­ven­tus sztárja nagy bajba ke­rül­het.

Beismerő vallomást tett egy férfi a soroksári gyilkosság ügyében

Beismerő vallomást tett egy férfi a soroksári gyilkosság ügyében

Va­do­natúj in­for­má­ció ke­rült a Ri­post bir­to­kába a so­rok­sári futó nő meg­gyil­ko­lá­sá­val kap­cso­lat­ban.

Váratlan, vádat emeltek a világsztár focista ellen

Váratlan, vádat emeltek a világsztár focista ellen

Ins­tag­ra­mon üzent Lov­ren.

Luka Mod­ric mel­lett a Li­ver­pool vé­dője, Dejan Lov­ren is bajba ke­rül­het, amennyi­ben be­iga­zo­lód­nak a vádak. Lov­ren az Ins­tag­ra­mon üzent.

Nemi erőszak-botrány: túl nagy a csend

Nemi erőszak-botrány: túl nagy a csend

Hi­­va­­ta­­lo­­san to­­vábbra sem ke­­res­­ték meg a két ví­­zi­­lab­­dá­­zót a rend­ő­rök. Pe­tí­ci­ó­ban áll­nak ki a meg­vá­dolt ví­zi­lab­dá­zók mel­lett.

Hi­­va­­ta­­lo­­san to­­vábbra sem ke­­res­­ték meg a két ví­­zi­­lab­­dá­­zót a rend­ő­rök. Pe­tí­ci­ó­ban áll­nak ki a meg­vá­dolt ví­zi­lab­dá­zók mel­lett.

Fordulat, döbbenetes bejelentést tett a rendőrség a kis Maddie-ről

Fordulat, döbbenetes bejelentést tett a rendőrség a kis Maddie-ről

A szü­lők több mint egy év­ti­zede sem­mit nem tud­nak gyer­me­kük­ről.

A szü­lők több mint egy év­ti­zede sem­mit nem tud­nak gyer­me­kük­ről.

Kiállt édesapja mellett az egyik megvádolt vízilabdázó lánya

Kiállt édesapja mellett az egyik megvádolt vízilabdázó lánya

Fa­ce­boo­kon írt az ügy­ről.

A lány a Fa­ce­boo­kon írt az ügy­ről. Nem akarta szó nél­kül hagyni mind­ezt.

Hatalmas erőkkel szállt ki a rendőrség, két férfit találtak holtan

Hatalmas erőkkel szállt ki a rendőrség, két férfit találtak holtan

A holt­tes­tek egy­más mel­lett fe­küd­tek Ko­má­rom­ban, ször­nyű nyo­mo­kat ta­lál­tak raj­tuk. Az orvos bon­co­lást ren­delt el.

Megszólalt Kósz Zoltán, így reagált a feljelentésre

Megszólalt Kósz Zoltán, így reagált a feljelentésre

Az olim­piai baj­nok há­lóőr el­mondta, hogy rég­óta is­meri a kis­lányt és csa­lád­ját.

Az olim­piai baj­nok há­lóőr el­mondta, hogy rég­óta is­meri a kis­lányt és csa­lád­ját. Hosszabb in­ter­jút adott az ügy kap­csán a pólós.

Rettegnek a vásárlók, valaki tűket szúr a gyümölcsökbe a boltokban

Rettegnek a vásárlók, valaki tűket szúr a gyümölcsökbe a boltokban

A bot­rány az­után rob­bant ki, hogy egy férfit kór­házba vit­tek.

A bot­rány az­után rob­bant ki, ami­kor egy férfit hasi fáj­dal­mak­kal vit­tek kór­házba. Nagy erők­kel ke­re­sik a tet­test.

Megszólalt Kemény Dénes a nemi erőszak botrány kapcsán

Megszólalt Kemény Dénes a nemi erőszak botrány kapcsán

A ko­rábbi si­ker­edző is ol­vasta a ne­ve­ket, ame­lyek meg­je­len­tek egyes por­tá­lo­kon.

A ko­rábbi si­ker­edző is ol­vasta a ne­ve­ket, ame­lyek meg­je­len­tek egyes por­tá­lo­kon.

Szomorú hírt kaptak az eltűnt Maddie szülei, ez mindent megváltoztat

Szomorú hírt kaptak az eltűnt Maddie szülei, ez mindent megváltoztat

A nyo­mo­zásra szánt összeg­ből szinte alig ma­radt va­lami, már csak hetek kér­dése, hogy le­áll­jon a munka.

Több millió dollárt próbáltak tisztára mosni a magyar bűnözők

Több millió dollárt próbáltak tisztára mosni a magyar bűnözők

A Ké­szen­léti Rend­őr­ség a Nem­zeti Nyo­mozó Iro­dá­val együtt­mű­ködve nyo­mo­zott el­le­nük. Már az ügyész­sé­gen van az ügy.

Kínos lebukás, pornóvideói miatt indult nyomozás egy tanárnő ellen

Kínos lebukás, pornóvideói miatt indult nyomozás egy tanárnő ellen

Egy kö­zép­is­ko­lai tanár má­sod­ál­lás­ban egy por­nó­ol­dalt üze­mel­te­tett, ahova fér­jé­vel kö­zö­sen ké­szí­tet­tek 18 ka­ri­kás tar­tal­mat.

Durva, mi történt a lúgos doki ügyében, újra nyomoz az ügyészség

Durva, mi történt a lúgos doki ügyében, újra nyomoz az ügyészség

Bár jú­li­us­ban ne­gyed­jére is bű­nös­nek ta­lál­ták, az ügy­nek még nincs vége.

Bár jú­li­us­ban ne­gyed­jére is bű­nös­nek ta­lál­ták B. Krisz­ti­ánt, az ügy­nek még egy­ál­ta­lán nincs vége.

Súlyos döntést hoztak a magyar színésznő balesetének ügyében

Súlyos döntést hoztak a magyar színésznő balesetének ügyében

A nyo­mo­zás tíz hónap után zá­rult le.

A nyo­mo­zás tíz hónap után zá­rult le, az ügy ira­tait pedig a Bu­da­pesti Rendőr-fő­ka­pi­tány­ság vád­eme­lési ja­vas­lat­tal meg­küldte az ügyész­ség­nek.

Döbbenetes bejelentést tett a rendőrség a kis Maddie-ről

Döbbenetes bejelentést tett a rendőrség a kis Maddie-ről

A rej­té­lye­sen el­tűnt kis­lány ügyét egy véres gyil­kos­ság­gal hoz­ták össze­füg­gésbe.

Durva hír jött a kis Maddie-vel kapcsolatban

Durva hír jött a kis Maddie-vel kapcsolatban

Ha a rend­őrök bi­zo­nyí­té­kot ta­lál­nak erre, nem sok jóban re­mény­ked­he­tünk.

El­tű­né­sét egy ke­gyet­len em­ber­rel hoz­ták össze­füg­gésbe. Ha bi­zo­nyí­té­kot ta­lál­nak, nem sok jóban re­mény­ked­he­tünk.

Iszonyú, holtan találták a kis Karolinát, szörnyű nyomok voltak testén

Iszonyú, holtan találták a kis Karolinát, szörnyű nyomok voltak testén

A lány­hoz men­tő­he­li­kop­tert ri­asz­tot­tak, de nem le­he­tett se­gí­teni rajta.

A lány­hoz men­tő­he­li­kop­tert ri­asz­tot­tak, de nem le­he­tett se­gí­teni rajta.

Durva, hogy bukott le a négyszeres gyilkos krimiíró

Durva, hogy bukott le a négyszeres gyilkos krimiíró

Ha­lálra ítél­ték a férfit.

Ha­lálra ítél­tek egy híres kri­mi­írót, mi­u­tán ki­de­rült, hogy 23 éve ő gyil­kolt meg négy em­bert. Min­denki meg­döb­bent, ami­kor elő­ke­rült a sok­koló bi­zo­nyí­ték.

Megdöbbentő, rendkívüli belejelentést tettek a kis Maddie szülei

Megdöbbentő, rendkívüli belejelentést tettek a kis Maddie szülei

Úgy tűnik, a rend­őr­ség meg­ta­lálta a leg­fon­to­sabb szá­lat a kis­lány el­tű­né­sé­vel kap­cso­lat­ban.

Veronai busztragédia: Itthon is nevezzék meg a felelősöket!

Veronai busztragédia: Itthon is nevezzék meg a felelősöket!

Au­gusz­tus 21-ével lejár a 2017. ja­nuár 20-án éjjel tör­tént ve­ro­nai busz­tra­gé­dia nyo­mo­zá­sá­nak ha­tár­ideje...

Au­gusz­tus 21-ével lejár a 2017. ja­nuár 20-án éjjel tör­tént ve­ro­nai busz­tra­gé­dia nyo­mo­zá­sá­nak ha­tár­ideje, de a ma­gyar ha­tó­sá­gok még min­dig nem ne­vez­ték meg a fe­le­lő­sö­ket. Ős­szel az olasz bí­ró­ság előtt kell nyi­lat­koz­nia a ma­gyar busz­ve­ze­tő­nek, el­is­meri-e fe­le­lős­sé­gét. Ha igen, leg­fel­jebb 12 év bör­tönt kap­hat.

Újabb mocskos részletek derültek ki Hajdú éttermének felgyújtásáról

Újabb mocskos részletek derültek ki Hajdú éttermének felgyújtásáról

Kis híján tra­gé­di­á­hoz ve­ze­tett a gyúj­to­ga­tás.

Kis híján tra­gé­di­á­hoz ve­ze­tett a gyúj­to­gatá.

Dráma a magyar tóban, elnyelte a víz a 8 éves kisfiút

Dráma a magyar tóban, elnyelte a víz a 8 éves kisfiút

Hiába ér­kez­tek meg a men­tők...

Hiába ér­kez­tek meg a men­tők, nem si­ke­rült új­ra­élesz­te­niük a sze­ren­csét­le­nül járt gyer­me­ket. A rend­őr­ség nyo­mo­zást in­dí­tott az ügy­ben.

Rejtélyes holttest Szekszárdon: Reagált a rendőrség

Rejtélyes holttest Szekszárdon: Reagált a rendőrség

A sínek mel­lett ta­lál­tak a férfira.

A vas­úti sínek mel­lett, egy el­ha­gya­tott épü­let­ben ta­lál­tak rá egy is­me­ret­len férfi holt­tes­tére Szek­szár­don, a rend­őr­ség a ru­há­já­ról is kö­zölt rész­le­te­ket.

Lezárult a nyomozás: Az ügyészség kezében a tragédia okozója

Lezárult a nyomozás: Az ügyészség kezében a tragédia okozója

A rend­őr­ség egy hó­nap­pal a bal­eset után be­fe­jezte a nyo­mo­zást.

A rend­őr­ség egy hó­nap­pal a bal­eset után be­fe­jezte a nyo­mo­zást annak a bal­eset­nek az ügyé­ben, mely­ben egy nő vesz­tette éle­tét Tatán.

Szorul a hurok? Súlyos hír jött az eltűnt Maddie-vel kapcsolatban

Szorul a hurok? Súlyos hír jött az eltűnt Maddie-vel kapcsolatban

Az em­be­re­ket nyug­ta­la­nítja, hogy a rend­őr­ség nem nyi­lat­ko­zik.

Az em­be­re­ket nyug­ta­la­nítja, hogy a rend­őr­ség nem nyi­lat­ko­zik. Az ügy egy fon­tos szá­lát túl gyor­san zár­hat­ták le...

A rendőrök se értik, gyanús körülmények között halt meg a népszerű orvos

A rendőrök se értik, gyanús körülmények között halt meg a népszerű orvos

Bi­cik­lire szállt, majd egy vá­rat­lan pil­la­nat­ban hol­tan esett össze.

Bi­cik­lire szállt, majd egy vá­rat­lan pil­la­nat­ban hol­tan esett össze.

Másfél éve nincs gyanúsítottja a veronai busztragédiának

Másfél éve nincs gyanúsítottja a veronai busztragédiának

Az olasz ha­tó­sá­gok már vádat is emel­tek az ügy­ben, ná­lunk pedig még a nyo­mo­zás sem zá­rult le. Nincs gya­nú­sí­tott se!

Veronai busztragédia: Vajon kiket gyanúsítanak a magyar hatóságok?

Veronai busztragédia: Vajon kiket gyanúsítanak a magyar hatóságok?

Az olasz ha­tó­sá­gok már meg­ne­vez­ték és bí­ró­ság elé ál­lít­ják a fe­le­lő­sö­ket, ná­lunk még tart a nyo­mo­zás...

Most érkezett: három férfit szúrt le egy késelő Bácsbokodon

Most érkezett: három férfit szúrt le egy késelő Bácsbokodon

Az el­kö­ve­tőt le­tar­tóz­tat­ták...

Egy sú­lyos és egy élet­ve­szé­lyes sé­rültje van annak a szom­bat esti vi­tá­nak, mely során egy idős férfi kést rán­tott.

Rákbetegsége miatt vallott a szemtanú: Ő ölte meg a legendás zenészt?

Rákbetegsége miatt vallott a szemtanú: Ő ölte meg a legendás zenészt?

Végre tisz­tá­zód­hat a rej­té­lyes gyil­kos­sági ügy. Tupac ra­jon­gói kö­ve­te­lik, hogy a rend­őr­ség nyissa meg újra a nyo­mo­zást.

Nagy bejelentést tettek, ide vihették el szüleitől a kis Maddiet

Nagy bejelentést tettek, ide vihették el szüleitől a kis Maddiet

A mind­össze há­rom­éves kis­lány em­ber­rab­lás ál­do­zata lett - már sej­tik, hogy miért.

A mind­össze há­rom­éves kis­lány em­ber­rab­lás ál­do­zata lett - már sej­tik, hogy miért.

A mentőben halt meg a baltás gyilkos áldozata

Baltás gyilkosság Miskolcon

Az Ava­son tör­tént a gyil­kos­ság.

Egy férfi bal­tá­val olyan sú­lyo­san bán­tal­mazta is­me­rő­sét, hogy a férfi be­le­halt sé­rü­lé­se­ibe. A hely­színre ér­kező jár­őrök a bán­tal­mazó férfit fél órán belül el­fog­ták.

Drámai elmélet VV Fanni megöléséről: Feldarabolhatták a holttestet

Drámai elmélet VV Fanni megöléséről: Feldarabolhatták a holttestet

Egy ex­zsaru sze­rint a leg­va­ló­szí­nűbb, hogy gyil­kosa fel­da­ra­bolta és több helyre rejt­hette a ma­rad­vá­nyo­kat!

Fordulat VV. Fanni ügyében: erre jutott az FBI

Fordulat VV. Fanni ügyében: erre jutott az FBI

A világ leg­na­gyobb nyo­mo­zó­szer­vé­nek két ügy­nöke egy héten át pró­bálta fel­gön­gyö­lí­teni az ügyet.

A világ leg­na­gyobb nyo­mo­zó­szer­vé­nek két ügy­nöke egy héten át pró­bálta fel­gön­gyö­lí­teni a hét hó­nap­pal ez­előtti éj­szaka tör­té­né­seit.

Újabb fordulat VV Fanni ügyében, kitálalt a gyanúsított rokona!

Újabb fordulat VV Fanni ügyében, kitálalt a gyanúsított rokona!

A ta­valy no­vem­ber­ben el­tűnt fi­a­tal lány rej­té­lyes ügyé­nek vé­gére a mai napig nem ke­rült pont.

Újabb botrány, áramlopás miatt nyomoznak Kozso ellen!

Újabb botrány, áramlopás miatt nyomoznak Kozso ellen!

Az éne­kes trük­kös módon úszta meg a vil­lany­szám­lá­kat, és bár sok a bi­zo­nyí­ték el­lene, ő ren­dít­he­tet­le­nül har­col az iga­záért.

Repülőgép rongált Ferihegyen, riasztották a rendőrséget

Repülőgép rongált Ferihegyen, riasztották a rendőrséget

Szak­ér­tők sze­rint egy star­toló Jumbo Jet bont­hatta meg a 2-es fu­tó­pá­lyát.

Gon­dat­lan ve­szé­lyez­te­tés gya­nú­já­val ren­delt el nyo­mo­zást a rend­őr­ség a fe­ri­he­gyi re­pü­lő­tér meg­ron­gá­lása miatt. A Bu­da­pest Air­port (BA) belső vizs­gá­la­tot in­dí­tott az ügy­ben. A szak­ér­tők sze­rint egy star­toló Jumbo Jet bont­hatta meg a 2-es fu­tó­pá­lyát.

Sötét titkok derülhetnek ki: szinte ugyanúgy halt meg két győri fiatal

Sötét titkok derülhetnek ki: szinte ugyanúgy halt meg két győri fiatal

Az el­tűnt fi­a­ta­lok ha­lála kö­zött kí­sér­te­ties a ha­son­ló­ság...

A rej­té­lyes kö­rül­mé­nyek kö­zött el­tűnt fi­a­ta­lok ha­lála kö­zött kí­sér­te­ties a ha­son­ló­ság, a hoz­zá­tar­to­zók fel­vet­ték egy­más­sal a kap­cso­la­tot...

Még keresik a városligeti szatírt

Még keresik a városligeti szatírt

Áp­ri­lis 20-a óta nyo­moz a rend­őr­ség a vá­ros­li­geti tá­ma­dás ügyé­ben.

Áp­ri­lis 20-a óta nyo­moz a rend­őr­ség a vá­ros­li­geti tá­ma­dás ügyé­ben, egy­előre is­me­ret­len tet­tes ellen - kö­zölte a Ri­post-tal a Bu­da­pesti Rendőr-fő­ka­pi­tány­ság saj­tó­osz­tá­lya. Sze­mé­lyi sé­rü­lés nem tör­tént, tet­ték hozzá.

Megrázó vallomás: súlyos veszélyben forgott a kis György herceg élete

Megrázó vallomás: súlyos veszélyben forgott a kis György herceg élete

Meg­tá­ma­dá­sá­val azt akar­ták el­érni, hogy a ki­rá­lyi csa­lád se érez­hesse magát biz­ton­ság­ban.

Horrorisztikus látvány fogadta a rendőröket az elhagyatott házban

Horrorisztikus látvány fogadta a rendőröket az elhagyatott házban

Egye­lőre sok a kér­dé­ses rész­let a rej­té­lyes üggyel kap­cso­lat­ban. A férfi na­gyon ma­gá­nak való volt, nem vol­tak ba­rá­tai sem.

Egye­lőre sok a kér­dé­ses rész­let a rej­té­lyes üggyel kap­cso­lat­ban. A férfi na­gyon ma­gá­nak való volt, nem vol­tak ba­rá­tai sem.