CÍMKE: 'nyomozás'

Repülőgép rongált Ferihegyen, riasztották a rendőrséget

Repülőgép rongált Ferihegyen, riasztották a rendőrséget

Gon­dat­lan ve­szé­lyez­te­tés gya­nú­já­val ren­del­tek el nyo­mo­zást a re­pü­lő­tér meg­ron­gá­lása miatt.

Újabb fordulat VV Fanni ügyében, kitálalt a gyanúsított rokona!

Újabb fordulat VV Fanni ügyében, kitálalt a gyanúsított rokona!

A ta­valy no­vem­ber­ben el­tűnt fi­a­tal lány rej­té­lyes ügyé­nek vé­gére a mai napig nem ke­rült pont.

FRISS HÍREK

Újabb botrány, áramlopás miatt nyomoznak Kozso ellen!

Újabb botrány, áramlopás miatt nyomoznak Kozso ellen!

Az éne­kes trük­kös módon úszta meg a vil­lany­szám­lá­kat.

Az éne­kes trük­kös módon úszta meg a vil­lany­szám­lá­kat, és bár sok a bi­zo­nyí­ték el­lene, ő ren­dít­he­tet­le­nül har­col az iga­záért.

Sötét titkok derülhetnek ki: szinte ugyanúgy halt meg két győri fiatal

Sötét titkok derülhetnek ki: szinte ugyanúgy halt meg két győri fiatal

Az el­tűnt fi­a­ta­lok ha­lála kö­zött kí­sér­te­ties a ha­son­ló­ság...

A rej­té­lyes kö­rül­mé­nyek kö­zött el­tűnt fi­a­ta­lok ha­lála kö­zött kí­sér­te­ties a ha­son­ló­ság, a hoz­zá­tar­to­zók fel­vet­ték egy­más­sal a kap­cso­la­tot...

Horrorisztikus látvány fogadta a rendőröket az elhagyatott házban

Horrorisztikus látvány fogadta a rendőröket az elhagyatott házban

Egye­lőre sok a kér­dé­ses rész­let a rej­té­lyes üggyel kap­cso­lat­ban. A férfi na­gyon ma­gá­nak való volt.

Egye­lőre sok a kér­dé­ses rész­let a rej­té­lyes üggyel kap­cso­lat­ban. A férfi na­gyon ma­gá­nak való volt.

Még keresik a városligeti szatírt

Még keresik a városligeti szatírt

Áp­ri­lis 20-a óta nyo­moz a rend­őr­ség a vá­ros­li­geti tá­ma­dás ügyé­ben.

Áp­ri­lis 20-a óta nyo­moz a rend­őr­ség a vá­ros­li­geti tá­ma­dás ügyé­ben, egy­előre is­me­ret­len tet­tes ellen - kö­zölte a Ri­post-tal a Bu­da­pesti Rendőr-fő­ka­pi­tány­ság saj­tó­osz­tá­lya. Sze­mé­lyi sé­rü­lés nem tör­tént, tet­ték hozzá.

Megrázó vallomás: súlyos veszélyben forgott a kis György herceg élete

Megrázó vallomás: súlyos veszélyben forgott a kis György herceg élete

Azt akar­ták el­érni, hogy a ki­rá­lyi csa­lád se érez­hesse magát biz­ton­ság­ban.

Meg­tá­ma­dá­sá­val azt akar­ták el­érni, hogy a ki­rá­lyi csa­lád se érez­hesse magát biz­ton­ság­ban.

Váratlan fordulat az eltűnt Maddie keresésében, itt tart a nyomozás

Váratlan fordulat az eltűnt Maddie keresésében, itt tart a nyomozás

Nem­so­kára egy új nyo­mozó ve­zeti majd a cso­por­tot, ame­lyik Mad­die el­tű­né­sé­vel fog­lal­ko­zik.

Fájdalmas bejelentést tettek az eltűnt Maddie szülei

Fájdalmas bejelentést tettek az eltűnt Maddie szülei

11 évvel ez­előtt ve­szett nyoma.

A kis­lány­nak 11 évvel ez­előtt ve­szett nyoma - azóta hiába ke­re­sik. A szü­lők­nek egyre több ne­héz­ség­gel kell meg­küz­de­niük.

Fordulat! Most már külföldön is keresik VV Fanni holttestét

Fordulat! Most már külföldön is keresik VV Fanni holttestét

A rend­őrök nagy erők­kel ke­re­sik a holt­tes­tet, már kül­földre is ki­ter­jesz­tet­ték a ku­ta­tást!

A rend­őrök nagy erők­kel ke­re­sik a holt­tes­tet, már kül­földre is ki­ter­jesz­tet­ték a ku­ta­tást!

Sosem látott, gigantikus lény vetődött partra, iszonyatos szagot áraszt

Sosem látott, gigantikus lény vetődött partra, iszonyatos szagot áraszt

Bal­jós ta­lál­ga­tá­sokba kezd­tek.

A tetem lát­tán a he­lyiek bal­jós ta­lál­ga­tá­sokba kezd­tek.

Gyanús telefonok: drámai csavar
VV Fanni ügyében

Drámai csavar
VV Fanni ügyében, gyanús telefonhívásokra derült fény

Meg­szó­lalt az egy­kori ügy­véd.

Meg­szó­lalt a gya­nú­sí­tott egy­kori ügy­védje, aki­vel gyak­ran haj­nal­ban egyez­te­tett B. László.

Hazugságvizsgáló buktatta le VV Fanni feltételezett gyilkosát

Fordulat VV Fanni ügyében: Hazugságvizsgáló buktatta le a gyanúsítottat

Meg­bu­kott a ha­zug­ság­vizs­gá­la­ton.

Meg­bu­kott a ha­zug­ság­vizs­gá­la­ton B. László.

Rejtélyes alak bukkant fel - Ölben vitte el a kis Maddie-t?

Rejtélyes alak bukkant fel - Ölben vitte el Maddie-t?

Már 11 éve ke­resi a kis­lányt a rend­őr­ség. Van azon­ban egy eddig tisz­tá­zat­lan, de gya­nús nyom.

Már 11 éve ke­resi a kis­lányt a rend­őr­ség. Van azon­ban egy eddig tisz­tá­zat­lan, de gya­nús nyom.

Drámai fordulat az eltűnt Maddie ügyében - Oda a remény?

Drámai fordulat az eltűnt Maddie ügyében - Oda a remény?

A rend­őrök már sok­szor gon­dol­ták azt, hogy forró nyo­mon van­nak.

A rend­őrök a nyo­mo­zás során már sok­szor gon­dol­ták azt, hogy forró nyo­mon van­nak, de a kis­lány évek óta nem ke­rült elő.

Megtalálhatták VV Fannit? Újabb testrészek kerültek elő

Megtalálhatták VV Fannit? Újabb testrészek kerültek elő

Az oszt­rák lapok sem zár­ják ki, hogy a holt­test­nek köze van a ma­gyar gyil­kos­ság­hoz.

Az oszt­rák lapok sem zár­ják ki, hogy a holt­test­nek köze van a ma­gyar gyil­kos­ság­hoz.

Győri emberrablás: Ausztriában lehet az eltűnt férfi holtteste?

Győri emberrablás: Ausztriában lehet az eltűnt férfi holtteste?

A rend­őr­ség azt sem tartja ki­zár­ha­tó­nak, hogy a tet­tes Auszt­ri­á­ban rejt­hette el ál­do­zata holt­tes­tét.

Megtalálták VV Fanni holttestét? Ez segíthet a gyors DNS-vizsgálatban

Megtalálták VV Fanni holttestét? Ez segíthet a gyors DNS-vizsgálatban

VV Fanni sze­ret­tei és ba­rá­tai azon törik a fe­jü­ket, vajon az ő holt­teste ke­rült-e elő a Fertő tó auszt­riai ré­szén.

Ezért nem akar találkozni Tahi Tóth László özvegyével a hasonmás

Ezért nem akar találkozni Tahi Tóth László özvegyével a hasonmás

Ká­rászy Szil­via nem is sej­tette, hogy mek­kora ér­dek­lő­dést in­dí­tott el múlt heti Fa­ce­book-poszt­já­val.

Halálra verte ismerősét, majd mit sem sejtve elment aludni

Halálra verte ismerősét, majd mit sem sejtve elment aludni

Ré­sze­gen több­ször is meg­ütötte is­me­rő­sét egy tár­kány-fel­ső­vas­dinnyei férfi, ál­do­zata be­le­halt a bán­tal­ma­zásba.

Lehet, hogy Tahi Tóth László hasonmása igazából eltitkolt féltestvér?

Lehet, hogy Tahi Tóth László hasonmása igazából eltitkolt féltestvér?

Tahi Tóth László öz­ve­gyé­nek fel­hí­vá­sát több ezren meg­osz­tot­ták.

Tahi Tóth László öz­ve­gyé­nek fel­hí­vá­sát több ezren meg­osz­tot­ták a Fa­ce­boo­kon.

Tahi Tóth László özvegye férje hasonmását keresi

Tahi Tóth László özvegye furcsa nyomozásba kezdett, férje hasonmását keresi

Ká­rászy Szil­via ér­de­kes posz­tot tett ki.

Ká­rászy Szil­via ér­de­kes posz­tot tett ki kö­zös­ségi ol­da­lára.

Véres terror Münsterben: Házkutatást tartottak a merénylő lakásában

Véres terror Münsterben: Házkutatást tartottak a merénylő lakásában

A német rend­őr­ség el­kezdte át­vizs­gálni annak a férfi­nak a la­ká­sát, aki szom­ba­ton haj­tott a békés tö­megbe Müns­ter­ben.

Nem bízza a véletlenre: Kémkedni fog lánya után Bochkor Gábor

Nem bízza a véletlenre: Kémkedni fog lánya után Bochkor Gábor

A mű­sor­ve­zető bár­mire képes, hogy meg­óvja kis­lá­nyát.

A mű­sor­ve­zető bár­mire képes, hogy meg­óvja kis­lá­nyát, ha kell trük­kö­ket is bevet.

Apja miatt nem kaphat diplomát Gáspár Evelin

Apja miatt nem kaphat diplomát Gáspár Evelin

Hiába sze­retne el­he­lyez­kedni, nem kap mun­kát Gás­pár Győző na­gyob­bik lánya.

Hiába sze­retne el­he­lyez­kedni, nem kap mun­kát Gás­pár Győző na­gyob­bik lánya. Eve­lin sze­rint min­den­nek az apja el­leni nyo­mo­zás az oka.

Elutasítja az orvosi segítséget VV Fanni anyja

Elutasítja az orvosi segítséget VV Fanni anyja

Még ma is ha­za­várja lá­nyát.

A ta­valy no­vem­ber­ben el­tűnt No­vo­zánszki Fanni édes­anyja kép­te­len el­fo­gadni, hogy lánya már nem él. Se­gít­sé­get pedig nem fogad el.

Hiába keresték, holtan találták autójában a Nobel-díjas tudós feleségét

Hiába keresték, holtan találták autójában a Nobel-díjas tudós feleségét

A há­zas­pár­nak hét­főn ve­szett nyoma. Csak a férfit ta­lál­ták meg élve.

A há­zas­pár­nak hét­főn ve­szett nyoma. Csak a férfit ta­lál­ták meg élve, de ő sem volt jó ál­la­pot­ban.

Nyomoznak a rendőrök a zebrán halálra gázolt magyar színész ügyében

Nyomoznak a rendőrök a zebrán halálra gázolt magyar színész ügyében

Ma 13 óra­kor te­me­tik az Argo című film szí­né­szét, Kiss Jó­zse­fet.

Ma 13 óra­kor te­me­tik az Argo című film szí­né­szét, Kiss Jó­zse­fet.

Döbbenetes részletek a veronai tragédiáról, kiszivárgott a vádirat

Döbbenetes részletek a veronai tragédiáról, kiszivárgott a vádirat

Három ok ve­ze­tett a bal­eset­hez.

Három alap­vető ok ve­ze­tett Ve­ro­ná­ban a ma­gyar di­á­ko­kat és ta­ná­ra­i­kat szál­lító, em­ber­éle­te­ket kö­ve­telő busz­tra­gé­di­á­hoz ta­valy ja­nuár 20-án.

Kiszivárgott a veronai busztragédia olasz vádirata, íme

Kiszivárgott a veronai busztragédia olasz vádirata, íme

Már hat em­bert vá­dol­nak!

Öt olasz szak­em­ber érin­tett, akik­nek a mun­kája köz­ve­tet­ten sze­re­pet játsz­ha­tott a ha­lá­los bal­eset­ben. A ma­gyar so­főrt is bí­ró­ság elé ál­lít­ják.

Rejtélyes férfitől rettegett VV Fanni: utána érdeklődik a rendőrség

Rejtélyes férfitől rettegett VV Fanni: utána érdeklődik a rendőrség

Újra ki­hall­gat­ták a rend­őrök VV Fanni leg­jobb ba­rát­nő­jét...

Újra ki­hall­gat­ták a rend­őrök VV Fanni leg­jobb ba­rát­nő­jét, egy rej­té­lyes férfi­ről akar­tak minél töb­bet meg­tudni...

Drámai csavar VV Fanni ügyében, újabb részletekre derült fény

Drámai csavar VV Fanni ügyében, újabb részletekre derült fény

A fi­a­tal nő holt­tes­tét máig nem ta­lál­ják.

A fi­a­tal nő holt­tes­tét máig nem ta­lál­ják, ez azon­ban nem fel­tét­le­nül utal arra, hogy előre ki­ter­velt volt a gyil­kos­ság.

Fordulat VV Fanni ügyében: Új tanút hallgatnak ki

Fordulat VV Fanni ügyében: Új tanút hallgatnak ki

Ko­moly pszi­chés nyo­mást al­kal­maz­nak a fi­a­tal lány elő­ze­tes­ben lévő fel­té­te­le­zett gyil­ko­sá­nál.

Erő­tel­jes pszi­chés nyo­mást al­kal­maz­nak a fi­a­tal lány elő­ze­tes­ben lévő fel­té­te­le­zett gyil­ko­sá­nál, akit rá­adá­sul most ko­moly csa­pás is ér.

Sokkolta a családot a rendőrség, holtan találták az egyetemi tanárt

Sokkolta a családot a rendőrség, holtan találták az egyetemi tanárt

A ha­tó­sá­gok sze­rint ön­gyil­kos­ság tör­tént, de az ál­do­zat ro­ko­nai sze­rint sok­kal rosszabb lehet az igaz­ság.

Újabb fordulat, rossz hír jött VV Fanni ügyével kapcsolatban

Újabb fordulat, rossz hír jött VV Fanni ügyével kapcsolatban

A nyo­mok el­tűn­het­tek...

Azt fel­té­te­le­zik, hogy Fanni és a gyil­kosa már hó­na­pok­kal ko­ráb­ban is be­szél­tek egy­más­sal. A nyo­mok vi­szont el­tűn­het­tek.

Elképesztő teóriát gyártottak VV Fanni rajongói

Elképesztő teóriát gyártottak VV Fanni rajongói

Az ész meg­áll!

VV Fanni el­tű­nése három hó­napja fo­lya­ma­to­san fog­lal­koz­tatja a köz­vé­le­ményt. A ne­ze­tők fan­tá­zi­ája szár­nyal.

Fiatal kislány buktatta le Rékasi Károly rongáló fiát!

Fiatal kislány buktatta le Rékasi Károly rongáló fiát!

Egy lányt is be akart szer­vezni.

A ti­zen­hét éves Zsig­mond ellen graffit­izés miatt in­dult nyo­mo­zás, a fiú egy kis­lányt is be akart szer­vezni.

VV Fanni miatt akadtak ki a rendőrök volt kollégájukra

VV Fanni miatt akadtak ki a rendőrök volt kollégájukra

Az egy­kori nyo­mozó, volt kol­lé­gái sze­rint csak árt a gyil­kos­sági nyo­mo­zás­nak.

Az egy­kori nyo­mozó, volt kol­lé­gái sze­rint csak árt a gyil­kos­sági nyo­mo­zás­nak.

Drámai fordulat: köze lehetett a sztárszínésznek felesége halálához?

Drámai fordulat: köze lehetett a sztárszínésznek felesége halálához?

So­káig senki sem gya­na­ko­dott a férjre, hosszú idő után azon­ban rá te­re­lő­dött a gyanú. A rend­őrök­nek is ha­zud­ha­tott.

Tényleg szívszorító: Ez történik, ha nem találják meg Fanni holttestét

Tényleg szívszorító: Ez történik, ha nem találják meg Fanni holttestét

Két hó­napja ke­re­sik hiába VV Fanni holt­tes­tét, és egyre ke­ve­sebb az esély arra, hogy val­lo­más nél­kül si­ke­rül meg­ta­lálni.

Vallomást tett, börtönbe kerülhet VV Fanni feltételezett gyilkosa

Vallomást tett, börtönbe kerülhet VV Fanni feltételezett gyilkosa

Szinte biz­tos, hogy jövő no­vem­ber vé­géig elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás­ban marad.

Szinte biz­tos, hogy jövő no­vem­ber vé­géig elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás­ban marad.

10 milliókba kerül a VV Fanni holttestének keresése

10 milliókba kerül a VV Fanni holttestének keresése

A nyo­mo­zó­cso­port min­den ren­del­ke­zésre álló esz­közt bevet, hogy meg­ta­lál­ják az el­tűnt lány holt­tes­tét.

A nyo­mo­zó­cso­port min­den ren­del­ke­zésre álló esz­közt bevet, hogy meg­ta­lál­ják az el­tűnt lány holt­tes­tét.

Sokkoló: napokig kocsikázott VV Fanni holttestével gyilkosa

Újabb sokkoló részletek derültek ki VV Fanni meggyilkolásáról

Nem tudta, hová rejtse a lányt.

Ki­e­melt ügy­ként dol­go­zik a rend­őr­ség a no­vem­ber­ben el­tűnt lány gyil­kos­sági rej­té­lyé­nek meg­ol­dá­sán.

Nem hajlandó a hazugságvizsgálatra VV Fanni állítólagos gyilkosa

Nem hajlandó a hazugságvizsgálatra VV Fanni állítólagos gyilkosa

A lány vagy annak holt­teste még min­dig nincs meg.

A lány vagy annak holt­teste még min­dig nincs meg.

Megrázó vallomás: Megszólalt VV Fanni barátnője

Megrázó vallomás: Megszólalt VV Fanni barátnője

A fi­a­tal lány no­vem­ber 20-i el­tű­nése óta min­den meg­vál­to­zott a Bu­da­pesti la­kó­park­ban.

A fi­a­tal lány no­vem­ber 20-i el­tű­nése óta sok min­den meg­vál­to­zott abban a Bu­da­pesti la­kó­park­ban, ahol a ven­dé­geit fo­gadta.

Egy prosti kifecsegte VV Fanni elképesztő anyagi helyzetét

Egy prosti kifecsegte VV Fanni elképesztő anyagi helyzetét

Egyre több ti­tokra derül fény.

Mi­köz­ben a rend­őr­ség to­vábbra is gyil­kos­sági ügy­ben nyo­moz az el­tűnt Fanni kap­csán, egyre meg­döb­ben­tőbb tit­kok de­rül­nek ki a fi­a­tal lány­ról.

Valami nagyon nem stimmel VV Fanni gyilkossága körül

Valami nagyon nem stimmel VV Fanni gyilkossága körül

Sok kér­désre nem kap­tunk vá­laszt.

Ren­ge­teg kér­désre nem kap­tunk még vá­laszt, a tra­gé­dia több rész­le­tét is ho­mály fedi...

Két holttestet találtak egy újpesti házban

Két holttestet találtak egy újpesti házban

A rend­őr­ség nagy erők­kel vo­nult ki a hely­színre, eddig min­denki ta­nács­ta­lan. A ro­ko­no­kat sok­kolta a hír,ér­tet­le­nül áll­nak az eset előtt.

A rend­őr­ség nagy erők­kel vo­nult ki a hely­színre, eddig min­denki ta­nács­ta­lan. A ro­ko­no­kat sok­kolta a hír,ér­tet­le­nül áll­nak az eset előtt.

Újabb gyilkosság VV Fanni lakóparkjában

Újabb gyilkosság VV Fanni lakóparkjában

Hi­he­tet­len ti­tokra de­rült fény, nem No­vo­zánszki Fanni gyil­kos­sági ügye az első a Mar­ina-par­ton. Min­denki meg­döb­bent.

Hi­he­tet­len ti­tokra de­rült fény, nem No­vo­zánszki Fanni gyil­kos­sági ügye az első a Mar­ina-par­ton. Min­denki meg­döb­bent.

Édesanyja hazavárja az eltűnt VV Fannit

Édesanyja hazavárja az eltűnt VV Fannit

Mi­köz­ben a rend­őr­ség már egy hete gyil­kos­sági ügy­ben nyo­moz, a fi­a­tal lány édes­anyja ha­za­várja gyer­me­két a csa­ládi házba...

Mi­köz­ben a rend­őr­ség már egy hete gyil­kos­sági ügy­ben nyo­moz, a fi­a­tal lány édes­anyja ha­za­várja gyer­me­két a csa­ládi házba...

Sokkot kapott VV Fanni 14 éves öccse

Sokkot kapott VV Fanni 14 éves öccse

A no­vem­ber 20-án el­tűnt fi­a­tal lány édes­anyja min­dent el­mon­dott neki.

A no­vem­ber 20-án el­tűnt fi­a­tal lány édes­anyja kény­te­len volt el­mon­dani Fanni kis­öccsé­nek, hogy test­vére a rend­őr­ség sze­rint már sosem tér­het haza.

Rejtélyes hívás, újabb megdöbbentő részlet VV Fanni meggyilkolásáról

Rejtélyes hívás, újabb megdöbbentő részlet VV Fanni meggyilkolásáról

Mint ki­de­rült, a 24 éves lány­nak a bel­vá­ros­ban is volt egy széfje, most ott ku­ta­kod­nak a rend­őrök.

Halott babát találtak, egy bordó szoknya gazdáját keresik

Halott babát találtak, egy bordó szoknya gazdáját keresik

Halva szü­le­tett mag­zatra buk­kan­tak

Egy halva szü­le­tett, 22 hetes mag­zatra buk­kan­tak Mis­kol­con az Ava­salja utcai te­me­tő­ben, két sír kö­zött. A 22-24 hetes kis­lány 800 gram­mal szü­let­he­tett.

Tragikus hír jött: holtan találták az eltűnt ovist, hiába keresték

Tragikus hír jött: holtan találták az eltűnt ovist, hiába keresték

A kis­gye­rek rej­té­lyes kö­rül­mé­nyek kö­zött vesz­tette éle­tét.

A kis­gye­rek rej­té­lyes kö­rül­mé­nyek kö­zött vesz­tette éle­tét. A rend­őr­ség nyo­moz.

Végzetes dolog derült ki az eltűnt Maddie-ről, megrázó nyomot találtak

Végzetes dolog derült ki az eltűnt Maddie-ről, megrázó nyomot találtak

A kis­lányt egy rend­kí­vül kétes alak kö­ze­lé­ben lát­ták. Azon­ban úgy tűnik, ezzel az in­for­má­ci­ó­val el­ké­sett a rend­őr­ség!

Tragikusan fiatalon halt meg a gyönyörű modell a divatbemutató után

Tragikusan fiatalon halt meg a gyönyörű modell a divatbemutató után

A fi­a­tal ha­lála előtt rosszul­létre pa­nasz­ko­dott édes­any­já­nak.

A fi­a­tal szép­ség né­hány nap­pal ha­lála előtt rosszul­létre pa­nasz­ko­dott édes­any­já­nak.

Vérben úszó holttest hevert az utcán: gyilkosság történt a Balatonnál

Vérben úszó holttest hevert az utcán: gyilkosság történt a Balatonnál

Egy fi­a­tal férfi ve­szett össze is­me­rő­sé­vel, majd rá­tá­madt és vég­zett vele.

Egy fi­a­tal férfi ve­szett össze is­me­rő­sé­vel, majd rá­tá­madt és vég­zett vele.

Nem ért haza este a tinilány, egy fagyasztóban találták holtan

Nem ért haza este a tinilány, egy fagyasztóban találták holtan

A fi­a­tal lány ba­rá­ta­i­val szó­ra­ko­zott, de aztán va­lami bor­zal­mas tör­tént.

Fordulat a kis Maddie ügyében: felkavaró dolog történt, elkeseredtek a szülők

Fordulat a kis Maddie ügyében: felkavaró dolog történt, elkeseredtek a szülők

Nem­rég meg­hosszab­bí­tot­ták a nyo­mo­zást a kis­lány ügyé­ben, de a szü­lő­ket újabb meg­ráz­kód­ta­tás érte.

Hihetetlen teória:
Az olasz maffia rabolhatta el
a magyar lányt

Hihetetlen teória:
Az olasz maffia rabolhatta el
a magyar lányt

Tűz­pi­ros sport­autó szá­gul­dott végig Oros­háza ut­cáin 1991. jú­nius 27-én...

Tűz­pi­ros sport­autó szá­gul­dott végig Oros­háza ut­cáin 1991. jú­nius 27-én este. Mö­götte egy fehér BMW ha­ladt. Ekkor lát­ták utol­jára Far­kas Hel­gát. A meg­ol­dat­lan­nak tűnő rej­tély azon­ban nem hagyta nyu­godni Pa­la­ti­nus Gábor nyo­mo­zót.

A rendőrség szerint nem volt jó vicc egy kétéves kisbaba szájába cigit tuszkolni

A rendőrség szerint nem volt jó vicc egy kétéves kisbaba szájába cigit tuszkolni

L. Gusz­táv azt mondta, csak egy csa­ládi tréfa volt, vádat emel­tek el­lene.

L. Gusz­táv azt mondta, csak egy csa­ládi tréfa volt, de vádat emel­tek el­lene.

A rendőrök is elborzadtak attól, amit a sikeres modell lakásán találtak

A rendőrök is elborzadtak attól, amit a sikeres modell lakásán találtak

Az első hírek sze­rint a ház­ban vér­für­dőt ren­dez­tek. Nem vé­let­le­nül vo­nul­tak ki a ha­tó­sá­gok.

Sorsdöntő fordulat Rékasi Károly balesete ügyében

Sorsdöntő fordulat Rékasi Károly balesete ügyében

Bár a szí­nész egy lé­pés­sel kö­ze­lebb ke­rült az igaz­ság­hoz, még hosszú út előtt áll: a va­lódi, kár­té­rí­té­sért foly­ta­tott harc még csak most kez­dő­dik.

Bár a szí­nész egy lé­pés­sel kö­ze­lebb ke­rült az igaz­ság­hoz, még hosszú út előtt áll: a va­lódi, kár­té­rí­té­sért foly­ta­tott harc még csak most kez­dő­dik.

Most érkezett: fordulat történt a bőnyi rendőrgyilkosság ügyében

Most érkezett: fordulat történt a bőnyi rendőrgyilkosság ügyében

Most min­denre fény de­rült!

Most min­denre fény de­rült, meg­ér­kez­tek ugyanis a szak­ér­tői vé­le­mé­nyek. A gya­nú­sí­tott sorsa is kör­vo­na­la­zódni lát­szik.

Teréz körúti robbantás: Ekkor fog eldőlni a gyanúsított sorsa

Teréz körúti robbantás: Ekkor fog eldőlni a gyanúsított sorsa

Idén bí­ró­ság elé áll­hat a ta­va­lyi me­rény­let fel­té­te­le­zett el­kö­ve­tője.

Idén bí­ró­ság elé áll­hat a ta­valy szep­tem­beri me­rény­let fel­té­te­le­zett el­kö­ve­tője.

Sorsdöntő fordulat Kis Grófo fegyveres ügyében

Sorsdöntő fordulat Kis Grófo fegyveres ügyében

A rend­őr­ség nem nyo­moz to­vább.

A Ri­post meg­tudta, a rend­őr­ség nem nyo­moz to­vább a bu­li­ki­rály és test­vére ügyé­ben, aki­ket azzal vá­dol­tak, hogy ta­valy fegy­ver­rel ha­do­nász­tak.

Újabb csapás érte a Gáspár családot

Újabb csapás érte a Gáspár családot

Ami­óta Győ­zike ellen el­kez­dő­dött a nyo­mo­zás, az ág is húzza a csa­lá­dot.

Ami­óta Győ­zike ellen el­kez­dő­dött a NAV nyo­mo­zás, az ág is húzza a csa­lá­dot.

Most derült ki: Nyomoz a rendőrség Kozso autóbalesete miatt

Most derült ki: Nyomoz a rendőrség Kozso autóbalesete miatt

Sú­lyos sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett egy fi­a­tal mo­to­ros, mi­u­tán az éne­kes­sel ka­ram­bo­lo­zott. A rend­őr­ség nyo­moz az ügy­ben.

A rendőrök is elborzadtak: eltorzult holttestet mosott partra a víz

A rendőrök is elborzadtak: eltorzult holttestet mosott partra a víz

Lehet, hogy ezzel meg­ol­dó­dik a rej­té­lyes ügy, ami nagy port ka­vart az utóbbi idő­ben.

Nyomozók szállták meg a balatonfüredi bölcsődét

Nyomozók szállták meg a balatonfüredi bölcsődét

Az ön­kor­mány­zati böl­csi­ben két­szer is ház­ku­ta­tást tar­tot­tak a rend­őrök. Ki­hall­gat­ták az összes dol­go­zót.

Az ön­kor­mány­zati böl­csi­ben két­szer is ház­ku­ta­tást tar­tot­tak a rend­őrök. Ki­hall­gat­ták az összes dol­go­zót.

A rendőrség sem érti: tragikusan fiatalon hunyt el a sportoló

A rendőrség sem érti: tragikusan fiatalon hunyt el a sportoló

Holt­teste egy me­den­cé­ben volt.

A férfi holt­tes­tére egy me­den­cé­ben buk­kan­tak rá. Ha­lá­lá­nak kö­rül­mé­nyeit még vizs­gál­ják a rend­őrök.

Kínos helyzet: nyomozást rendelt el az ügyészség Ungár Anikó ügyében!

Kínos helyzet: nyomozást rendelt el az ügyészség Ungár Anikó ügyében!

A bű­vésznő más­fél évvel ez­előtt, há­tul­ról üt­kö­zött bele egy au­tóba, ám el­haj­tott a hely­szín­ről.

Ez nagyon durva: barátja juttathatja rács mögé Győzikét

Ez nagyon durva: barátja juttathatja rács mögé Győzikét

Gás­pár Győző sze­rint egy kö­zeli ba­rátja miatt fo­lyik el­lene el­já­rás és vit­ték el a ha­tó­sá­gok min­de­nét.

Gás­pár Győző sze­rint egy kö­zeli ba­rátja miatt fo­lyik el­lene el­já­rás és vit­ték el a ha­tó­sá­gok min­de­nét.

Nem nyugodhat békében Czeizel Endre: újra nyomoz a rendőrség

Nem nyugodhat békében Czeizel Endre: újra nyomoz a rendőrség

Közel sincs vége a Cze­i­zel-lom­bik­bébi ügy­nek.

Közel sincs vége a Cze­i­zel-lom­bik­bébi ügy­nek.

Saját magát buktatta le Győzike, csúnyán elszólta magát

Saját magát buktatta le Győzike, csúnyán elszólta magát

Most aztán nya­kig ül a pác­ban!

Gás­pár Győ­ző­nek fo­galma sem volt arról, hogy le­hall­gat­ják. Most aztán nya­kig ül a pác­ban!

Drámai titok a gyanús körülmények közt eltűnt magyar tini Facebookján

Drámai titok a gyanús körülmények közt eltűnt magyar tini Facebookján

A rend­őr­ség az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kéri.

A rend­őr­ség az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kéri.

Veronai buszbaleset: még mindig nincs gyanúsított

Veronai buszbaleset: még mindig nincs gyanúsított

To­vábbra sincs gya­nú­sí­tott a ve­ro­nai busz­bal­eset ügyé­ben, a rend­őr­ség meg­hosszab­bí­totta a nyo­mo­zást.

To­vábbra sincs gya­nú­sí­tott a ve­ro­nai busz­bal­eset ügyé­ben, a rend­őr­ség meg­hosszab­bí­totta a nyo­mo­zást.

Green Holidays-csőd: Csalás miatt nyomoznak

Green Holidays-csőd: Csalás miatt nyomoznak

Csa­lás el­kö­ve­tése miatt in­dí­tot­tak nyo­mo­zást a Green Ho­li­days csődje ügyé­ben - kö­zölte a Bu­da­pesti Rendőr-fő­ka­pi­tány­ság.

Véget ért a Czeizel-háború: Eldőlt a hagyaték sorsa

Véget ért a Czeizel-háború: Eldőlt a hagyaték sorsa

Más­fél éve tar­tott a hu­za­vona.

Más­fél éve tar­tott a hu­za­vona, ami­nek most pont ke­rült a vé­gére.

L. Brendon újra lecsapott - elkapták a rendőrök!

L. Brendon újra lecsapott - elkapták a rendőrök!

L. G.-t, vagy aho­gyan min­denki is­meri, Brendot újabb bűn­cse­lek­ménnyel gya­nú­sít­ják a rend­őrök.

L. G.-t, vagy aho­gyan min­denki is­meri, Brendot azóta már elő­ze­tesbe he­lyez­ték egy ké­se­lé­ses ügy miatt, de a ci­giz­te­tés mi­atti ügyét is vizs­gálni kezd­ték a ha­tó­sá­gok. Most az is ki­de­rült, nem is ered­mény­te­le­nül. Sőt, tör­tént azóta még va­lami, ami miatt ki­nyí­lik a bicska a zse­bünk­ben.