CÍMKE: 'nyíregyháza'

Aljas dolgot művelt ez a férfi a nyíregyházi hivatalban, lekamerázták

Aljas dolgot művelt ez a férfi a nyíregyházi hivatalban, lekamerázták

A nyír­egy­házi rend­őrök most az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik.

A nyír­egy­házi rend­őrök most az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik.

Brutális részletek a nyíregyházi gyilkosságról: Százszor szúrt Gábor

Brutális részletek a nyíregyházi gyilkosságról: Százszor szúrt Gábor

A rend­őr­ség be­fe­jezte az ügy vizs­gá­la­tát.

A rend­őr­ség le­zárta a nyo­mo­zást, az ira­to­kat át­adta a Sza­bolcs-Szat­már-Bereg Me­gyei Főügyész­ség­nek.

Kifigyelhette csinos szőke áldozatát a gyilkos nyíregyházi könyvelő

Kifigyelhette csinos szőke áldozatát a gyilkos nyíregyházi könyvelő

Na­po­kig fi­gyel­hette ál­do­za­tát, mi­előtt le­súj­tott ké­sé­vel a helyi bu­tik­ban K. Antal Nyír­egy­há­zán.

Magyar siker:
Európa legjobb állatkertje lett a Nyíregyházi Állatpark

Magyar siker: Európa legjobb állatkertje
lett a Nyíregyházi Állatpark

Ka­te­gó­ri­án­ként dí­jaz­ták az ál­lat­ker­te­ket.

Ka­te­gó­ri­án­ként dí­jaz­ták az ál­lat­ker­te­ket.

Megrázó helyszíni fotót kaptunk a reggeli halálos balesetről

Megrázó helyszíni fotót kaptunk a reggeli halálos balesetről

Egy ka­mion és egy autó üt­kö­zött össze pén­te­ken kora reg­gel Nyír­egy­háza kül­vá­ro­sá­ban.

Nyíregyházán már életbe lépett a szmogriadó

Nyíregyházán már életbe lépett a szmogriadó

A szálló por lég­köri kon­cent­rá­ci­ó­já­nak na­gyon sok.

A szálló por lég­köri kon­cent­rá­ci­ó­já­nak 24 órás át­lag­ér­téke az el­múlt két nap­ban meg­ha­ladta a köb­mé­te­ren­kénti 75 mik­ro­gram­mos tá­jé­koz­ta­tási kü­szöb­ér­té­ket.

Megható pillanatok Nyíregyházán, a tűzoltók is elsírták magukat

Megható pillanatok Nyíregyházán, a tűzoltók is elsírták magukat

A ro­man­ti­kus tűz­oltó kü­lön­le­ges mód­ját vá­lasz­totta a lány­ké­rés­nek.

A ro­man­ti­kus tűz­oltó kü­lön­le­ges mód­ját vá­lasz­totta a lány­ké­rés­nek.

Brutális részletek: így csonkította meg áldozatát a nyíregyházi gyilkos

Brutális részletek: így csonkította meg áldozatát a nyíregyházi gyilkos

Bru­tá­lis ke­gyet­len­ség­gel bánt el is­me­rő­sé­vel Gábor, aki 74 kés­szú­rás­sal vé­gezte ki a férfit, fel­te­he­tően egy sze­relmi há­rom­szög­nek ve­tett így véget...

Ezt a magyar fiatalt találták vérbe fagyva a nyíregyházi síneken

Ezt a magyar fiatalt találták vérbe fagyva a nyíregyházi síneken

A tá­ma­dó­jára ott­hon csap­tak le.

Gyil­kos­ság tör­tént Nyír­egy­há­zán va­sár­nap. K. Tamás holt­tes­tére más­nap ta­lál­tak rá a vas­úti sínek mel­lett. A tá­ma­dó­jára ott­hon csa­pott le a rend­őr­ség.

Váratlan fordulat, új irányt vehet a magyar sztárfocista élete

Váratlan fordulat, új irányt vehet a magyar sztárfocista élete

Ru­dolf Ger­gely ál­lí­tó­lag sport­igaz­ga­tó­ként tér­het vissza Nyír­egy­há­zára a nyá­ron.

Ru­dolf Ger­gely ál­lí­tó­lag sport­igaz­ga­tó­ként tér­het vissza Nyír­egy­há­zára a nyá­ron.

Helyszíni fotó érkezett: kegyetlen gyilkosság történt Nyíregyházán

Helyszíni fotó érkezett: kegyetlen gyilkosság történt Nyíregyházán

A fi­a­tal férfi még a hely­szí­nen be­le­halt sé­rü­lé­se­ibe.

A fi­a­tal férfi még a hely­szí­nen be­le­halt sé­rü­lé­se­ibe. A rend­őr­ség el­fogta a gyil­kost.

Orbán: Most van jövőnk, ezt kell megvédeni

Orbán: Most van jövőnk, ezt kell megvédeni

Két ve­szélyt ne­ve­zett meg Ma­gyar­or­szágra nézve Orbán Vik­tor kor­mányfő Nyír­egy­há­zán.

Két ve­szélyt ne­ve­zett meg Ma­gyar­or­szágra nézve Orbán Vik­tor kor­mányfő Nyír­egy­há­zán.

Lövés dördült a magyar kórházban: iszonyat, ami történt

Lövés dördült a magyar kórházban: iszonyat, ami történt

Egy beteg vég­zett ma­gá­val.

Szerda dél­után egy beteg vég­zett ma­gá­val az egyik ma­gyar kór­ház­ban.

Lábra se tudnak állni a sérültek Nyíregyházán, mérgező gáz terjeng

Lábra se tudnak állni a sérültek a nyíregyházi uszodában, mérgező gáz terjeng

Három em­bert kel­lett ki­men­teni az épü­let­ből, a töb­bi­ek­nek si­ke­rült a saját ere­jük­ből tá­voz­niuk.

Életveszély Nyíregyházán: súlyos fertőzés támadta meg a gyerekeket

Életveszély Nyíregyházán: súlyos fertőzés támadta meg a gyerekeket

Volt olyan gye­rek, akit élet­ve­szé­lyes ál­la­pot­ban vit­tek kór­házba. Fi­gyeld a tü­ne­te­ket!

Brutális támadás áldozata lett a magyar postás, elfogták a késelőt

Brutális támadás áldozata lett a magyar postás, elfogták a késelőt

Egy nyír­egy­házi pos­tásra tá­madt rá a férfi csü­tör­tö­kön.

Egy nyír­egy­házi pos­tásra tá­madt rá a férfi csü­tör­tö­kön.

A nyíregyházi fogdán ölte meg magát egy férfi

A nyíregyházi fogdán ölte meg magát egy férfi

Az őrök ta­lál­ták meg az 51 éves férfit.

Az őrök ta­lál­ták meg az 51 éves férfi moz­du­lat­lan tes­tét, de már nem tud­ták meg­men­teni az éle­tét - a rend­őr­ség vizs­gálja az ese­tet.

Markológéppel akadtak emberi maradványokra Nyíregyházán

Markológéppel akadtak emberi maradványokra Nyíregyházán

A föld­ből több német és szov­jet ka­tona holt­teste is elő­ke­rült.

Nyíregyházi gyilkosság: Börtönbe küldték a román orvost

Nyíregyházi gyilkosság: Börtönbe küldték a román orvost

Fegy­ver­csem­pé­sze­tért három év négy hónap bör­tönre ítél­ték Ro­má­ni­á­ban.

Fegy­ver­csem­pé­sze­tért három év négy hónap bör­tönre ítél­ték Ro­má­ni­á­ban a tü­dő­gyó­gyászt.

Nyíregyházi gyilkosság: Váratlan fordulat a román orvos ügyében

Nyíregyházi gyilkosság: Váratlan fordulat a román orvos ügyében

A bru­tá­lis gyil­kos­ság gya­nú­sí­tott­ját első fokon el­ítélte a ko­lozs­vári bí­ró­ság.

A bru­tá­lis gyil­kos­ság gya­nú­sí­tott­ját első fokon el­ítélte a ko­lozs­vári bí­ró­ság.

Újra lecsapott a legmocskosabb szájú edző

Újra lecsapott a legmocskosabb szájú edző

Trá­gár sza­vak­kal il­lette ka­pu­sát.

Trá­gár sza­vak­kal il­lette já­té­ko­sát, de nem ez volt az első eset. Most csak egy edző­meccs­ről volt szó, de éles szi­tu­á­ci­ó­ban sem fogja vissza magát.

Brazil világsztár szállna be a magyar fociba

Brazil világsztár szállna be a magyar fociba

Nagy ter­vei van­nak a vi­lág­baj­nok­nak.

Pelé csa­pat­tár­sá­val együtt híres fo­cis­ták és edzők ér­kez­het­nek. Nagy ter­vei van­nak ha­zánk­ban a vi­lág­baj­nok­nak.

Belepte a hó a várost, erre számíts, ha útra kelsz

Belepte a hó a várost, erre számíts, ha útra kelsz

Be­csa­pós lesz az idő. Durva fa­gyok jön­nek, de a nap is sütni fog. Hét végén újra jön a mí­nusz 10 fok.

Be­csa­pós lesz az idő. Durva fa­gyok jön­nek, de a nap is sütni fog. Hét végén újra jön a mí­nusz 10 fok.

Visszatért az álompár: itt mondta ki a boldogító igent Szabó Zsófi

Visszatért az álompár: itt mondta ki a boldogító igent Szabó Zsófi

Szabó Zsófi és férje még min­dig ugyan­olyan he­ve­sen sze­re­tik egy­mást.

Szabó Zsófi és férje még min­dig ugyan­olyan he­ve­sen sze­re­tik egy­mást, mint cso­dás es­kü­vő­jük nap­ján.

Belvárosi négysávosítással gyorsult Nyíregyháza közlekedése

Belvárosi négysávosítással gyorsult Nyíregyháza közlekedése

Négy­sá­vo­so­dott a Nyír­egy­háza kis- és nagy­kör­út­ját össze­kötő Szegfű utca.

2018-ra teljessé válik Nyíregyháza nyugati elkerülője

2018-ra teljessé válik Nyíregyháza nyugati elkerülője

Vár­ha­tóan de­cem­berre el­ké­szül­nek a Nyír­egy­há­zát nyu­gat­ról el­ke­rülő út kö­vet­kező, a 36-os és 38-as főút kö­zötti sza­ka­szá­nak ki­vi­teli ter­vei.

Ezek a kerékpárutak épülnek meg 2019-ig Magyarországon

Ezek a kiemelt kerékpárutak épülnek meg 2019-ig Magyarországon

Meg­je­lent a ki­emelt ke­rék­párút-fej­lesz­té­sek üte­me­zé­sét és fi­nan­szí­ro­zá­sát leíró két kor­mány­ren­de­let.

A Ma­gyar Köz­löny­ben meg­je­lent a kö­zel­jö­vő­ben ter­ve­zett ki­emelt ke­rék­párút-fej­lesz­té­sek üte­me­zé­sét és fi­nan­szí­ro­zá­sát leíró két kor­mány­ren­de­let.

A kilencedik emeletről a nyolcadikra zuhant le a nyíregyházi bácsi

A kilencedik emeletről a nyolcadikra zuhant le a nyíregyházi bácsi

Sze­ren­csés véget ért a drá­ma­i­nak in­duló tör­té­net egy nyír­egy­házi tár­sas­ház­ban. Egy ki­tört ab­lak­kal kez­dő­dött.

Sze­ren­csés véget ért a drá­ma­i­nak in­duló tör­té­net egy nyír­egy­házi tár­sas­ház­ban. Egy ki­tört ab­lak­kal kez­dő­dött az egész fur­csa sztori...

Élő adásban jelentette be távozását a magyar fociedző

Élő adásban jelentette be távozását a magyar fociedző

Hét köz­ben ka­pott ul­ti­má­tu­mot a szak­em­ber és a csa­pata, biz­tossá vált, hogy nem tud­ják ezt tel­je­sí­teni.

Hét köz­ben ka­pott ul­ti­má­tu­mot a szak­em­ber és a csa­pata, biz­tossá vált, hogy nem tud­ják ezt tel­je­sí­teni.

Döbbenetes titkot árul el a nyíregyházi gyilkos exének Facebookja

Döbbenetes titkot árul el a nyíregyházi gyilkos exének Facebookja

A román orvos azt ál­lítja, éve­kig kap­cso­lat­ban volt ké­sőbbi ál­do­za­tá­val, ám a fejbe lőtt apa mind­ezt ta­gadja.

Nyíregyházi gyilkosság: komoly döntést hoztak az orvos gyermekei

Nyíregyházi gyilkosság: komoly döntést hoztak az orvos gyermekei

Eddig úgy tűnt, hogy az elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás­ban lévő férfit ki­zá­ró­lag az öccse és az ügy­védje lá­to­gatja Ko­lozs­vá­ron.

Folytatódik Nyíregyháza nagyszabású közlekedésfejlesztése

Folytatódik Nyíregyháza nagyszabású közlekedésfejlesztése

A bel­vá­ros és az au­tó­pá­lya kö­zötti for­ga­lom egyik fon­tos cso­mó­pont­ját épí­tik át a me­gye­szék­he­lyen.

Ezért pityergett Sarka Kata kisfia Szabó Zsófi esküvőjén

Ezért pityergett Sarka Kata kisfia Szabó Zsófi esküvőjén

Több száz ember gyűlt össze a Nyír­egy­házi Szé­kes­egy­ház­ban, ahol a bájos szí­nész-mű­sor­ve­zető tar­totta álom­es­kü­vő­jét szom­bat dél­után.

Ez a szakvélemény moshatja tisztára a Nyíregyházán gyilkoló orvost!

Ez a szakvélemény moshatja tisztára a Nyíregyházán gyilkoló orvost!

Ügy­védje kért el­me­or­vosi vizs­gá­la­tot a román or­vosra.

Ügy­védje kért el­me­or­vosi vizs­gá­la­tot arra a román or­vosra, aki a gyanú sze­rint fejbe lőtt egy há­zas­párt.

Testvére mentheti meg a kegyetlen román orvost

Nyíregyházi gyilkosság: Testvére mentheti meg a kegyetlen román orvost

A férfi öccse bí­ró­ként dol­go­zik.

Szer­dán tár­gyalja a ko­lozs­vári bí­ró­ság az elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás­ban lévő S. Dan fel­leb­be­zé­sét.

Újabb fotók Szabó Zsófi álomesküvőjéről!

Újabb fotók Szabó Zsófi álomesküvőjéről!

Nyír­egy­háza leg­szebb temp­lo­má­ban mondta ki a bol­do­gító igent.

Nyír­egy­háza leg­szebb temp­lo­má­ban mondta ki a bol­do­gító igent a csi­nos mű­sor­ve­zető és párja.

Megérkeztek az első képek Szabó Zsófi esküvőjéről!

Megérkeztek az első képek Szabó Zsófi esküvőjéről!

Ün­neplő tömeg fo­gadta Nyír­egy­há­zán a fi­a­tal szí­nész­nőt és pár­ját, a ce­re­mó­nián Sarka Kata is meg­je­lent.

Ün­neplő tömeg fo­gadta Nyír­egy­há­zán a fi­a­tal szí­nész­nőt és pár­ját, a ce­re­mó­nián Sarka Kata is meg­je­lent.

Brutális buszbaleset - két monstrum ütközött! Galéria

Brutális buszbaleset - két monstrum ütközött! Galéria

A két me­net­rend sze­rinti busz a nyír­egy­házi Szent Ist­ván ut­cá­ban üt­kö­zött össze. A két já­ra­ton negy­ve­nen vol­tak.

A két me­net­rend sze­rinti busz a nyír­egy­házi Szent Ist­ván ut­cá­ban üt­kö­zött össze. A két já­ra­ton több mint negy­ve­nen utaz­tak...

Nyíregyházi gyilkosság: ezért nem tudják kihallgatni a fejbe lőtt apát

Nyíregyházi gyilkosság: ezért nem tudják kihallgatni a fejbe lőtt apát

A három hete tör­tént nyír­egy­házi tra­gé­di­á­ban sú­lyos sé­rü­lést szen­ve­dett édes­apa még min­dig az in­ten­zív osz­tá­lyon van.

A vasútnál veszett nyoma a depressziós újdombrádi férfinak!

A vasútnál veszett nyoma a depressziós újdombrádi férfinak!

Azt sut­tog­ják, be­le­fá­radt az életbe...

Le­gin­kább kü­lö­nös já­rá­sá­ról lehet fel­is­merni azt a 46 éves férfit, akit utol­jára a nyír­egy­házi pá­lya­ud­va­ron lát­tak.

Ennél cukibb ma már nem lesz: plüsstigris neveli a kis oroszlánt! - Galéria!

Ennél cukibb ma már nem lesz: plüsstigris neveli a kis oroszlánt! - Galéria!

Az öt­he­tes fehér orosz­lán any­já­nak teje el­apadt...

Az öt­he­tes fehér orosz­lán any­já­nak teje el­apadt. De a ritka ál­la­tot nem hagy­ták ma­gára Nyír­egy­há­zán...

Ekkor döntenek a román orvos kiadatásáról!

Ekkor döntenek a román orvos kiadatásáról!

A bu­ka­resti leg­fel­sőbb bí­ró­ság ki­tűzte a nyír­egy­házi gyil­kos­ság­gal gya­nú­sí­tott orvos fel­leb­be­zé­sé­nek tár­gya­lá­sát.

A bu­ka­resti leg­fel­sőbb bí­ró­ság ki­tűzte a nyír­egy­házi gyil­kos­ság­gal gya­nú­sí­tott orvos fel­leb­be­zé­sé­nek tár­gya­lá­sát.

Titkos bunkerébe csábította szeretőit a kegyetlen román orvos!

Titkos bunkerébe csábította szeretőit a kegyetlen román orvos!

A he­lyiek sze­rint több sze­re­tőt is tar­tott az a férfi, aki a gyanú sze­rint fejbe lőtt egy há­zas­párt Nyír­egy­há­zán.

Nyíregyházi gyilkosság: kiáll édesapja mellett az orvos lánya!

Nyíregyházi gyilkosság: kiáll édesapja mellett az orvos lánya!

Bár évek óta nem élt együtt csa­lád­já­val a nyír­egy­házi tra­gé­dia gya­nú­sí­tottja, idő­seb­bik lánya nyíl­tan kiáll a férfi mel­lett.

Nyíregyházi gyilkosság: vérlázító indokkal állt elő a román orvos

Nyíregyházi gyilkosság: vérlázító indokkal állt elő a román orvos

Több­ször vissza­uta­sí­totta a nyír­egy­házi édes­anya a férfi kö­ze­le­dé­sét.

Több­ször vissza­uta­sí­totta a nyír­egy­házi édes­anya a ké­sőbbi fel­té­te­le­zett gyil­kosa kö­ze­le­dé­sét, ezt pedig nem tudta fel­dol­gozni a tü­dő­gyó­gyász­ként dol­gozó férfi.

Iskolába mentek a Nyíregyházán fejbe lőtt Valéria ikrei

Iskolába mentek a Nyíregyházán fejbe lőtt Valéria ikrei

A vé­reng­zés fi­a­tal szem­ta­núi a kö­zös­ség­ben pró­bál­ják fel­dol­gozni az őket ért sú­lyos trau­mát.

Az au­gusz­tus 31-én tör­tént vé­reng­zés fi­a­tal szem­ta­núi a kö­zös­ség­ben pró­bál­ják fel­dol­gozni az őket ért sú­lyos trau­mát.

Nyíregyházi tragédia: ezt akarta öngyilkossága előtt
a román orvos!

Nyíregyházi tragédia: ezt akarta öngyilkossága előtt a román orvos!

Meg­írta bú­csú­le­ve­lét, majd ön­gyil­kos akart lenni Ro­má­ni­á­ban S. Dan.

Meg­írta bú­csú­le­ve­lét majd ön­gyil­kos akart lenni Ro­má­ni­á­ban S. Dan.

Nyíregyházi gyilkosság: Ezért veszítettek súlyos perceket a mentők!

Nyíregyházi gyilkosság: Ezért veszítettek súlyos perceket a mentők!

Egy fém­so­rompó miatt nem tu­dott be­haj­tani a men­tő­autó ahhoz a ház­hoz, ahol le­lőt­tek egy há­zas­párt.

Felháborító: betörtek a nyíregyházi gyilkosság helyszínére!

Felháborító: betörtek a nyíregyházi gyilkosság helyszínére!

Meg­tud­ták, hogy üre­sen áll a ház, be­tör­tek és min­den ér­té­ket el­vit­tek a vér­fürdő hely­szí­né­ről...

Nyíregyházi gyilkosság: Ebben a házban őrizik a hétéves ikerpárt!

Nyíregyházi gyilkosság: Ebben a házban őrizik a hétéves ikerpárt!

Az apai nagy­szü­lők­höz ke­rül­tek azok az ikrek, akik vé­gig­néz­ték szü­leik le­lö­vé­sét múlt szer­dán.

Döbbenetes titkokat árul el a nyíregyházi gyilkos Facebookja!

Döbbenetes titkokat árul el a nyíregyházi gyilkos Facebookja!

Fél­re­ért­hető posz­to­kat tett ki.

A tü­dő­gyó­gyász fő­or­vos­ként dol­gozó Dan S. be­is­merő val­lo­mást tett a Ko­lozs­vári Bí­ró­sá­gon, ki­ada­tá­sát pedig el­fo­gadta a román tör­vény­szék.

Itt bujkált Kolozsváron a nyíregyházi gyilkosság gyanúsítottja

Itt bujkált Kolozsváron a nyíregyházi gyilkosság gyanúsítottja

Meg­írta bú­csú­le­ve­lét, majd ön­gyil­kos akart lenni Ro­má­ni­á­ban az orvos.

Meg­írta bú­csú­le­ve­lét, majd ön­gyil­kos akart lenni Ro­má­ni­á­ban az orvos.

Alvilági kapcsolata is lehetett a fegyvert vásárló román orvosnak

Alvilági kapcsolata is lehetett a fegyvert vásárló román orvosnak

Nem­csak pénze. A fegy­ver­hez kel­lett neki egy aján­lás is, hogy meg­bíz­ható vá­sárló. Nem zsaru.

Elárulta, miért hagyta mégis életben az ikreket a nyíregyházi gyilkos!

Elárulta, miért hagyta mégis életben az ikreket a nyíregyházi gyilkos!

Rez­ze­nés­te­len arc­cal nyi­lat­ko­zott a saj­tó­nak az orvos.

Rez­ze­nés­te­len arc­cal nyi­lat­ko­zott a saj­tó­nak az az orvos, aki a gyanú sze­rint fejbe lőtt egy há­zas­párt.

Nyíregyházi gyilkosság: Ezt mondta a bírónak a kegyetlen orvos!

Nyíregyházi gyilkosság: Ezt mondta a bírónak a kegyetlen orvos!

Ön­gyil­kos­sági szán­dék­kal me­ne­kült Ro­má­ni­ába a nyír­egy­házi gyil­kos­ság­gal gya­nú­sí­tott orvos.

Nyíregyházi gyilkosság: a kisfiú fontos részleteket mesélt

Nyíregyházi gyilkosság: a kisfiú fontos részleteket mesélt

Idő­sebb ro­ko­nok vi­se­lik gond­ját ide­ig­le­ne­sen a szerda dél­után ki­vég­zett nő, R. Mária hét­éves iker­gyer­me­ke­i­nek.

Itt szerezte be a gyilkos fegyvert a kegyetlen nyíregyházi orvos

Itt szerezte be a gyilkos fegyvert a kegyetlen nyíregyházi orvos

Pén­te­ken val­lott a bí­ró­sá­gon a ro­má­niai ál­lam­pol­gár.

Pén­te­ken val­lott a bí­ró­sá­gon az a ro­má­niai ál­lam­pol­gár, aki a gyanú sze­rint fejbe lőtt egy édes­anyát és fér­jét Nyír­egy­há­zán. A saj­tó­nak azt is el­mondta, hol vette a pisz­tolyt.

Öngyilkosságra készült a nyíregyházi vérengzés gyanúsítottja

Öngyilkosságra készült a nyíregyházi vérengzés gyanúsítottja

Nem bírta fel­dol­gozni tet­tét a román ál­lam­pol­gár­ságú fő­or­vos.

Nem bírta fel­dol­gozni tet­tét a román ál­lam­pol­gár­ságú fő­or­vos.

Síbottal verte gyerekeit a kegyetlen nyíregyházi orvos!

Síbottal verte gyerekeit a kegyetlen nyíregyházi orvos!

Rend­kí­vül ag­resszív volt a csa­lád­já­val.

Is­me­rő­sei sze­rint az utóbbi idő­ben rend­kí­vül ag­resszív volt a csa­lád­já­val és a be­te­ge­i­vel is az az orvos, aki a gyanú sze­rint fejbe lőtt egy há­zas­párt.

Így tartóztatták le a kegyetlen nyíregyházi orvost!

Így tartóztatták le a kegyetlen nyíregyházi orvost!

Közel egy napig ül­döz­ték.

A tü­dő­gyó­gyász ellen va­ló­sá­gos haj­tó­va­dá­szat folyt, mi­u­tán szerda dél­után fél­té­keny­ség­ből agyon­lőtt egy nyír­egy­házi csa­lád­anyát.

30 napon belül kiadják a románok a kegyetlen nyíregyházi gyilkost!

30 napon belül kiadják a románok a nyíregyházi gyilkost!

Nem lehet gond a ki­ada­tás, mivel az Eu­ró­pai Unión belül fog­ták el.

Nem lehet gond a ki­ada­tás, mivel az Eu­ró­pai Unión belül fog­ták el a gyil­kos sá­tor­al­ja­új­he­lyi tü­dő­gyó­gyász fő­or­vost. Ha be­bi­zo­nyo­so­dik, hogy ő ölt, akkor élete vé­géig bör­tön­ben ma­rad­hat az ügy­véd sze­rint.

Titkokat szivárogtattak ki a mentők a nyíregyházi gyilkosságról

Titkokat szivárogtattak ki a mentők a nyíregyházi gyilkosságról

Az egyik mentő tit­ko­kat árult el a saj­tó­nak a szer­dai gyil­kos­ság­ról.

Az egyik mentő tit­ko­kat árult el a saj­tó­nak a szer­dai gyil­kos­ság­ról, ezért belső vizs­gá­la­tot in­dí­ta­nak.

Itt a bizonyíték! Előre eltervezte tettét a nyíregyházi gyilkos orvos!

Itt a bizonyíték! Előre eltervezte tettét a nyíregyházi gyilkos orvos!

Most már biz­tos, tu­da­to­san ké­szült tet­tére a fél­té­keny tü­dő­gyó­gyász.

Most már biz­tos, tu­da­to­san ké­szült tet­tére a fél­té­keny tü­dő­gyó­gyász.

Ez a tündéri ikerpár nézte végig szülei kivégzését Nyíregyházán

Ez a tündéri ikerpár nézte végig szülei kivégzését Nyíregyházán

Ko­lozs­vá­ron fog­ták el azt az or­vost, aki a gyanú sze­rint bru­tá­lis ke­gyet­len­ség­gel lőtt le egy há­zas­párt Nyír­egy­há­zán.

Betegeit cserben hagyva ment gyilkolni Nyíregyházára az orvos!

Betegeit cserben hagyva ment gyilkolni Nyíregyházára az orvos

Fő­or­vos­ként dol­go­zik az a férfi, aki bru­tá­lis ke­gyet­len­ség­gel lőtt le egy há­zas­párt szer­dán.

Ezt súgta áldozatai fülébe a kegyetlen nyíregyházi gyilkos

Ezt súgta áldozatai fülébe a kegyetlen nyíregyházi gyilkos

Meg­szó­lalt egy szem­tanú.

Mun­ka­kap­cso­lat­ban le­he­tett a há­zas­pár­ral az a férfi, aki bru­tá­lis módon meg­gyil­kolt egy há­zas­párt Nyír­egy­há­zán, szerda dél­után.

Söpörni lehet a kullancsokat a belvárosi játszótereken!

Söpörni lehet a kullancsokat a belvárosi játszótereken!

Ren­ge­teg a kul­lancs a nyír­egy­házi ját­szó­te­re­ken, de nem lehet ir­tani őket. A szü­lők jog­gal ag­gód­nak.

Facebookon fűzte a kisfiúkat a nyíregyházi pedofil rém!

Facebookon fűzte a kisfiúkat a nyíregyházi pedofil rém!

Ist­ván túl sok üze­ne­tet kül­dött, túl sok kisfi­ú­nak. Sze­xelni akart velük. De le­bu­kott az egyik fiú szü­lei előtt.

Ist­ván túl sok üze­ne­tet kül­dött, túl sok kisfi­ú­nak. Sze­xelni akart velük. Az egyik fiú szü­lei buk­tat­ták le.

Véres gyilkosságot vallott be egy nő a gyerekkanapé magyar gyártójának

Véres gyilkosságot vallott be egy nő a gyerekkanapé magyar gyártójának

Egy vá­sárló arról ér­dek­lő­dött a nyír­egy­házi cég­nél, hogy a ka­na­pé­ból mi­lyen mód­szer­rel lehet ki­mosni a vért.

A Facebookon derült fény a vérfagyasztó nyíregyházi gyilkosságra!

A Facebookon derült fény a vérfagyasztó nyíregyházi gyilkosságra!

Sok­koló te­le­fon­hí­vást ka­pott egy gyer­mek­bú­to­ro­kat gyártó nyír­egy­házi cég.

Leitatták, majd durván molesztálták a magyar kislányt a perverz tinik

Leitatták, majd durván molesztálták a magyar kislányt a perverz tinik

A vé­de­kezni kép­te­len nyír­egy­házi lányt öt per­verz fiú itatta ájultra vod­ká­val, majd ször­nyű dol­go­kat mű­vel­tek vele.

A vé­de­kezni kép­te­len nyír­egy­házi lányt öt per­verz fiú itatta ájultra vod­ká­val.

Brazil világbajnok focista futott be Nyíregyházára!

Brazil világbajnok focista futott be Nyíregyházára!

Megér­ke­zett, sőt már pá­lyára is lé­pett Edu. Van kitől ta­nul­niuk a Sz­pari fi­a­tal lab­da­rú­gó­i­nak.

Megér­ke­zett, sőt már pá­lyára is lé­pett Edu. Van kitől ta­nul­niuk a Sz­pari fi­a­tal lab­da­rú­gó­i­nak.

Fotó a nyíregyházi halálos gázolásról! Ez az autó ütötte el a nőt!

Fotó a nyíregyházi halálos gázolásról! Ez az autó ütötte el a nőt!

Bru­tá­lis bal­eset tör­tént szom­bat éjjel a sza­bol­csi me­gye­szék­he­lyen. Egy 39 éves asszony a hely­szí­nen ször­nyet­halt.

Fotón a kisfiával áruházból lopó nyíregyházi édesanya!

Fotón a kisfiával áruházból lopó nyíregyházi édesanya!

Be­sze­rez­ték amire szük­sé­gük volt.

Be­sze­rez­ték amire szük­sé­gük volt, majd tá­voz­tak a bolt­ból fi­ze­tés nél­kül. Csak a ka­me­rá­val nem szá­mol­tak.

Világbajnok brazilt vár a harmadosztályú magyar fociklub

Világbajnok brazilt vár a harmadosztályú magyar fociklub

Fel­boly­dul­hat az egész város. Pelé egyik leg­jobb fegy­ver­hor­do­zója ér­ke­zik Nyír­egy­há­zára.

Fel­boly­dul­hat az egész város. Pelé egyik leg­jobb fegy­ver­hor­do­zója ér­ke­zik Nyír­egy­há­zára. Ké­szül­het­nek a fo­cis­ták, a szur­ko­lók, a gye­re­kek.

A neten vadászott a kisfiúkra a nyíregyházi pedofil

A neten vadászott a kisfiúkra a nyíregyházi pedofil

Egy csa­lád vette észre, hogy gyer­me­kük egy ide­gen férfi­val le­ve­le­zik. Azon­nal fel­je­len­tést tet­tek a rend­őr­sé­gen.

Egy csa­lád vette észre, hogy gyer­me­kük egy ide­gen férfi­val le­ve­le­zik. Azon­nal fel­je­len­tést tet­tek a rend­őr­sé­gen.

Kínos ügy miatt magyarázkodik a fociszövetség

Kínos ügy miatt magyarázkodik a fociszövetség

Azon­nali ha­tállyal fel­leb­bez az MLSZ.

Azon­nali ha­tállyal fel­leb­bez az MLSZ a bí­ró­ság dön­tése ellen. A Fő­vá­rosi Tör­vény­szék sze­rint sze­rint a szer­ve­zet ta­valy ta­vas­szal ko­moly hibát vé­tett.

Így ütött rajta a rendőrség a drogtanyán! - Videó!

Így ütött rajta a rendőrség a drogtanyán! - Videó!

Össze­han­golt ak­ci­ó­ban.

Össze­han­golt ak­ci­ó­ban: azo­nos idő­ben, de két kü­lön­böző he­lyen kap­ták el a ter­jesz­tő­ket. Az in­téz­ke­dés alatt ti­zen­öten ér­kez­tek dro­got vá­sá­rolni.

Budapesten tartják fogva a háromgyerekes édesanyát!

Budapesten tartják fogva a háromgyerekes édesanyát!

A 30 éves Ba­logh Linda még már­cius 21-én tűnt el Nyír­egy­há­zá­ról.

A 30 éves Ba­logh Linda még már­cius 21-én tűnt el Nyír­egy­há­zá­ról, édes­anyja el­mon­dása sze­rint a fő­vá­ros­ban tart­hat­ják fogva. Már a rend­őr­ség is nyo­moz az ügyé­ben.