CÍMKE: 'nyilatkozat'

Megszületett a nagyszebeni uniós Nyilatkozat

Megszületett a nagyszebeni uniós Nyilatkozat

Erő­sebb és egy­sé­ge­sebb Eu­ró­pai Unió meg­te­rem­té­sé­ről fo­gad­tak el nyi­lat­ko­za­tot.

Elítélték a Jobbik és a baloldal összeborulását

Elítélték a Jobbik és a baloldal összeborulását Brüszelben

"Mély­sé­ge­sen el­ítél­ték" több eu­ró­pai bal­ol­dali és li­be­rá­lis párt össze­fo­gá­sát a jog­ál­la­mi­ság ellen a szél­ső­job­bal.

"Mély­sé­ge­sen el­ítél­ték" több eu­ró­pai bal­li­be­rá­lis párt össze­fo­gá­sát a jog­ál­la­mi­ság ellen a szél­ső­job­bal.

Botrány a magyar úszóknál, kitálalt Verrasztó Dávid edzője

Botrány a magyar úszóknál, kitálalt Verrasztó Dávid edzője

A há­rom­szo­ros Eu­rópa-baj­nok ma­gyar úszó nem volt haj­landó nyi­lat­kozni, Mol­nár Ákos vi­szont igen.

A há­rom­szo­ros Eu­rópa-baj­nok ma­gyar úszó nem volt haj­landó nyi­lat­kozni, Mol­nár Ákos vi­szont igen.

Meglepő nyilatkozatot adott Cseh László

Meglepő nyilatkozatot adott Cseh László

A klasszis úszó ran­de­vú­ról és sze­re­lem­ről be­szélt, mi­u­tán arany­ér­met nyert az or­szá­gos baj­nok­sá­gon. A 33 éves spor­to­lót el­len­fele is mél­tatta.

A klasszis úszó ran­de­vú­ról és sze­re­lem­ről be­szélt, mi­u­tán arany­ér­met nyert az or­szá­gos baj­nok­sá­gon. A 33 éves spor­to­lót el­len­fele is mél­tatta.

Thomas Doll fájó búcsúja, így szakított a Fradi az edzőjével

Thomas Doll fájó búcsúja, így szakított a Fradi az edzőjével

A Fradi ve­ze­tő­edzője ke­serű száj­íz­zel vált el a zöld-fe­hé­rek­től. Most el­mondta, miért volt csa­ló­dott.

A Fradi ve­ze­tő­edzője ke­serű száj­íz­zel vált el a zöld-fe­hé­rek­től. Most el­mondta, miért volt csa­ló­dott.

Hosszú Katinka interjú közben mesélt a boldogságáról

Hosszú Katinka interjú közben mesélt a boldogságáról

Kí­ná­ban megint vi­lág­baj­nok lett.

Az Iron Lady örül annak, hogy idén is tu­dott vi­lág­baj­noki ara­nyat nyerni. 100 háton úgy is jól ment, hogy több­ször ne­ki­ment a kö­tél­nek.

Árulkodó mondatok: Neymar szeretne lelépni a PSG-től

Árulkodó mondatok: Neymar szeretne lelépni a PSG-től, ide igazolna

A pénz miatt buk­hat el az üzlet.

Ko­rábbi csa­pat­társa sze­rint a bra­zil fut­ball­sztár újra a Bar­ce­lo­ná­ban akar ját­szani. A pénz miatt buk­hat el az üzlet.

Gyomorforgató dolgot mondott az amszterdami terrorista

Gyomorforgató dolgot mondott az amszterdami terrorista

Semmi nem bánt meg, és ha te­hetné, újra el­kö­vetné a ké­se­lést.

Foly­nak az elő­ké­szü­le­tei annak a tár­gya­lás­so­ro­zat­nak, ame­lyen a hol­land fő­vá­ros­ban el­kö­ve­tett késes ter­ror­tá­ma­dás afgán el­kö­ve­tő­jé­nek sor­sá­ról dön­te­nek majd. A mig­ráns kö­zölte: ha le­hetne, akkor ugyan­így cse­le­kedne!

Botrányos dolgokat mondott Meghan féltestvére, ő másképp emlékszik a múltra

Botrányos dolgokat mondott Meghan féltestvére, ő másképp emlékszik a múltra

Sa­mantha sze­rint Harry her­cegék el­tit­kol­nak egy fon­tos ta­lál­ko­zót.

Sa­mantha sze­rint Harry her­cegék el­tit­kol­nak egy fon­tos ta­lál­ko­zót.

Kőkemény kritika, csúnyán kifakadt a magyar sztáredző

Kőkemény kritika, csúnyán kifakadt a magyar sztáredző

Hor­váth Fe­renc nem volt vissza­fo­gott.

Hor­váth Fe­renc nem fogta vissza magát, mi­u­tán ki­esett a Bal­maz­új­vá­ros. A ru­ti­nos tré­ner sze­rint nem jó a ma­gyar fo­ci­baj­nok­ság.

Durva fordulat: örökölhet Klapka György nemrég felfedezett unokája

Durva fordulat: örökölhet Klapka György nemrég felfedezett unokája

Nincs vége az Arany­em­ber után ma­radt el­var­rat­lan szá­lak­nak.

Még min­dig nincs vége az Arany­em­ber után ma­radt el­var­rat­lan szá­lak­nak. Mint arról la­punk is be­szá­molt, jú­ni­us­ban elő­ke­rült Klapka György egy újabb uno­kája, aki azóta DNS-teszt­tel is tudja bi­zo­nyí­tani a ro­kon­sá­got.

Kemény szavak, nem mindenki örül a veszprémi sztáredző üzenetének

Kemény szavak, nem mindenki örül a veszprémi sztáredző üzenetének

Lju­bo­mir Vran­jes mos­tan­tól más csa­pa­tot akar a pá­lyán látni.

Lju­bo­mir Vran­jes tü­relme eddig tar­tott, mos­tan­tól más csa­pa­tot akar a pá­lyán látni. A gyor­sabb já­té­ko­sok előnyt él­vez­nek nála.

Vérlázító nyilatkozatot adott a magyar válogatott játékos

Vérlázító nyilatkozatot adott a magyar válogatott játékos

Nem akar­ták eléggé a győ­zel­met? Nulla pont­tal es­tünk ki az Eu­rópa-baj­nok­ság­ról.

Nem akar­ták eléggé a győ­zel­met? Nulla pont­tal es­tünk ki az Eu­rópa-baj­nok­ság­ról.

Dárdai Pál nagyon fontos kérdésre várja a választ

Dárdai Pál nagyon fontos kérdésre várja a választ

Nem múlik el a ki­esés ve­szé­lye.

A tré­ner sze­rint meg­nyert meccset ve­szí­tett el a Her­tha Ber­lin. Nem múlik el a ki­esés ve­szé­lye.

"Nem tudok mosolyogni" - keserű vallomás a sztársportolótól

"Nem tudok mosolyogni" - keserű vallomás a sztársportolótól

Élete leg­jobb ered­mé­nyét érte el, még­sem bol­dog Mi­che­lisz Nor­bert. Talán majd né­hány nap múlva.

Lipcsei Péter besokallt, durván beszólt a legenda

Lipcsei Péter besokallt, durván beszólt a legenda

A Fe­renc­vá­ros ko­rábbi klasszisa az NB II-ben akadt ki. Sosem ta­lál­nád ki, kire ha­rag­szik a je­len­leg So­rok­sá­ron dol­gozó tré­ner.

Kipakolt Curtis friss románcáról az elhagyott feleség

Kipakolt Curtis friss románcáról az elhagyott feleség

Két hó­napja még a ne­jé­vel nya­ralt..

Két hó­napja még fe­le­sé­gé­vel nya­ralt, ma már egy rej­té­lyes, fe­kete hajú nőt csó­kol­gat.

Leesik az állad, ilyet még nem hallottál a magyar fociedzőtől

Leesik az állad, ilyet még nem hallottál a magyar fociedzőtől

Pin­tér At­tila csa­pata ve­re­sé­get szen­ve­dett az NB I-ben. De ami utána kö­vet­ke­zett, az rit­ka­ság az edző­nél.

Pin­tér At­tila csa­pata ismét ve­re­sé­get szen­ve­dett az NB I-ben. De ami utána kö­vet­ke­zett, az rit­ka­ság a fel­csú­tiak edző­jé­nél.

Dzsudzsákot nem engedik beszélni a válogatott problémáiról

Dzsudzsákot nem engedik beszélni a válogatott problémáiról

Ha­tal­mas baj van a vá­lo­ga­tott­nál. A vissza­térő csa­pat­ka­pi­tány be­szélne, de mér­kő­zés előtt nem lehet.

Ez kínos, csúnyán beégette magát a magyar fociedző

Ez kínos, csúnyán beégette magát a magyar fociedző

Hor­váth Fe­renc nem büsz­kél­ked­het ered­mé­nye­i­vel. Mos­tan­tól a szám­tan­tu­dá­sá­val sem.

Milyen bravúrokról beszél Dzsudzsák?

Milyen további bravúrokról beszél Dzsudzsák?

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya nem adná fel a har­cot a vi­lág­baj­nok­sá­gért. Igaz, olyat vár, ami meg sem tör­tént még.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya nem adná fel a har­cot a vi­lág­baj­nok­sá­gért. Igaz, olyat vár, ami meg sem tör­tént még.

Nagy a baj a Fradinál, Doll lemond az aranyakról?

Nagy a baj a Fradinál, Doll lemond az aranyakról?

Kár be­szélni a si­ker­ről.

Az újabb ku­darc után kár be­szélni a si­ker­ről. Vajon mit lép­nek erre a Fe­renc­vá­ros ve­ze­tői?

Öngyilkossággal fenyegetőzik a magyar edző

Öngyilkossággal fenyegetőzik a magyar edző

Nem fo­gal­ma­zott köz­he­lye­sen.

A meccs utáni nyi­lat­ko­zat­ban az ara­bok és a re­pü­lő­gép ve­ze­tési ké­pes­sé­gek is elő­ke­rül­tek. Nem mond­hatni, hogy köz­he­lye­sen fo­gal­ma­zott a tré­ner.

Megszólalt a döntő után Pápai Joci: egy álom vált valóra

Megszólalt a döntő után Pápai Joci: egy álom vált valóra

A Dal 2017 dön­tő­jé­ből az Origo című szám ju­tott ki az Eu­ro­ví­zi­óra, ame­lyet Pápai Joci adott elő.

A Dal 2017 dön­tő­jé­ből az Origo című szám ju­tott ki az Eu­ro­ví­zi­óra, ame­lyet Pápai Joci adott elő. Az éne­kes a győ­ze­lem után meg­ha­tot­tan adott in­ter­jút.

Storck váratlan mondata, már le is mondott a vébéről?

Storck váratlan mondata, már le is mondott a vébéről?

Fo­ci­vá­lo­ga­tot­tunk szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya elé­ge­det­ten be­szélt a sváj­ciak el­leni ve­re­ség után.

Fo­ci­vá­lo­ga­tot­tunk szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya elé­ge­det­ten be­szélt a sváj­ciak el­leni ve­re­ség után. Könnyen ta­lált ma­gá­nak vi­gaszt.

Váratlan fordulat, mindenkit átvert Szalai Ádám

Váratlan fordulat, mindenkit átvert Szalai Ádám

Hi­he­tet­len tör­té­net...

Hi­he­tet­len tör­té­net a ma­gyar mé­di­á­ban, egy civil em­bert szó­lal­tat­tak meg az új álom­pár­ról.

Hosszú Katinka elbújt, de folytatódott a show

Hosszú Katinka elbújt, de folytatódott a show

Má­so­dik dön­tő­jét is meg­nyerte a ma­gyar úszó az Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Má­so­dik dön­tő­jét is meg­nyerte a ma­gyar úszó az Eu­rópa-baj­nok­sá­gon. De miért nem pó­zolt a fo­tó­sok­nak?

Bajnokok harca, beszóltak Hosszú Katinkának

Bajnokok harca, beszóltak Hosszú Katinkának

Nem min­den­ki­nek van esé­lye há­rom­na­ponta öt arany­érem­mel pó­zolni. Utána a di­csé­ret sem ma­radt el.

Nem min­den­ki­nek van esé­lye há­rom­na­ponta öt arany­érem­mel pó­zolni. Utána azért a di­csé­ret sem ma­radt el.

Legendák nyomában a feleselő Dárdai Pál

Legendák nyomában a feleselő Dárdai Pál

A ma­gyar tré­ner be­du­málta magát a német foci tör­té­nel­mébe. Ki­fa­ka­dása tan­anyag lesz média- és kom­mu­ni­ká­ciós sza­ko­kon, a leg­na­gyob­bak­kal ke­rült fel egy lapra.

A ma­gyar tré­ner be­du­málta magát a német foci tör­té­nel­mébe. Ki­fa­ka­dása tan­anyag lesz média- és kom­mu­ni­ká­ciós sza­ko­kon. A leg­na­gyob­bak­kal ke­rült fel egy lapra.

Íme a papír, ezzel döntöttek Kiss Lászlóról

Íme a papír, ezzel döntöttek Kiss Lászlóról

Az edzők íté­le­tet hir­det­tek az úszó­ka­pi­tány ügyé­ben. El­dőlt, mi vár a ko­ráb­ban bör­tönre ítélt szak­em­berre.

Az edzők íté­le­tet hir­det­tek az úszó­ka­pi­tány ügyé­ben. El­dőlt, mi vár a ko­ráb­ban bör­tönre ítélt szak­em­berre.

Storck-recept, így kell fociznunk nyáron

Storck-recept, így kell fociznunk nyáron

Lab­da­rú­gó­ink el­árul­ták, miben kell fej­lőd­niük az Eb-re.

Lab­da­rú­gó­ink el­árul­ták, miben kell fej­lőd­niük az Eb-re. Hor­vát­or­szág ellen ki­de­rült, mire ké­szül­he­tünk a nyá­ron.

Meghatódott Nemes Jeles László édesanyja, de nem a díjnak örül igazán

Meghatódott Nemes Jeles László édesanyja, de nem a díjnak örül igazán

Édes­anyja na­gyon rit­kán nyi­lat­ko­zik, de most a Té­nyek ri­por­te­ré­nek me­sélt arról, hogy mek­kora öröm­mel tölti el fia si­kere.

Milliókat érint ez az szja-változás!

Milliókat érint ez az szja-változás!

Magad pró­bá­lod ki­töl­teni az adó­be­val­lá­so­dat? Van jobb aján­la­tunk, hi­ba­men­tes, és pénzbe sem kerül! De igye­kez­ned kell, hogy le ne késs róla!

Magától marad a megalázott úszókapitány

Magától marad a megalázott úszókapitány

Kiss Lász­lót Gyár­fás Tamás ke­reste fel, de ő már ko­ráb­ban dön­tött.

Nem ezt érdemeltem, vallja a búcsúzó kapitány

Nem ezt érdemeltem, vallja a búcsúzó kapitány

Kiss László el­árulta, a Hosszú-saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón tör­tén­tek miatt tá­vo­zik mél­tat­lan módon.

Döbbenetes kinevezés, minden Egervári ellen szólt

Döbbenetes kinevezés, minden Egervári ellen szólt

Ko­ráb­ban ki­je­len­tet­ték, hogy a ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tány sosem lesz edző az együt­tes­nél.