CÍMKE: 'nyaralás'

Így lehetsz őrülten dögös a strandon

Így lehetsz őrülten dögös a strandon

Végre ki­sza­ba­dulsz a hét­köz­na­pok fog­sá­gá­ból.

Végre ki­sza­ba­dulsz a hét­köz­na­pok fog­sá­gá­ból, itt az idő, hogy meg­mu­tasd magad a stran­don. Ne té­to­vázz, légy bátor.

Andorrai égés helyett barnulás Ibizán. Így lazít a magyar focista

Andorrai égés helyett barnulás Ibizán. Így lazít a magyar focista

Sza­lai Ádám sé­rü­lés miatt ma­radt le a vá­lo­ga­tott csú­fos an­dor­rai ki­rán­du­lá­sá­ról.

Enélkül ne menjen nyaralni!

Enélkül ne menjen nyaralni!

Lopás, el­ke­ve­re­dett bő­rön­dök, hir­te­len meg­be­te­ge­dés - az év de­re­kára be­ter­ve­zett uta­kat sok min­den tönk­re­te­heti. Épp ezért a ba­jokra ér­de­mes előre fel­ké­szülni.

Lopás, el­ke­ve­re­dett bő­rön­dök, hir­te­len meg­be­te­ge­dés - az év de­re­kára be­ter­ve­zett uta­kat sok min­den tönk­re­te­heti. Épp ezért a ba­jokra ér­de­mes előre fel­ké­szülni.

Szuper trükk: így tedd vízállóvá a mobilod a parton!

Szuper trükk: így tedd vízállóvá a mobilod a parton!

Egy­szerű és biz­tos meg­ol­dás.

Ez az egy­szerű és biz­tos meg­ol­dás jó mód­szer arra, hogy nyu­god­tan hasz­náld a te­le­fo­nod a stran­do­lás köz­ben is.

Rooney dögös neje őrjítő bikiniben villantott

Rooney dögös neje őrjítő bikiniben villantott

Meg­ér­de­melt pi­he­nő­jét tölti a Man­ches­ter Uni­ted fut­ball­sztárja, és cso­dá­la­tos fe­le­sége, Co­leen.

Meg­ér­de­melt pi­he­nő­jét tölti a Man­ches­ter Uni­ted fut­ball­sztárja, és cso­dá­la­tos fe­le­sége, Co­leen.

Mindenki őt leste: ilyen dögös bikiniben a magyar sztáranyuka

Mindenki őt leste: ilyen dögös bikiniben a magyar sztáranyuka

Ba­rát­nő­i­vel nya­ralt Tö­rök­or­szág­ban.

Ba­rát­nő­i­vel nya­ralt Tö­rök­or­szág­ban Hódi Pa­mela, aki ma­gára vonta a te­kin­te­te­ket.

Biztos módszer: így rejtsd el az értékeid a strandon

Biztos módszer: így rejtsd el az értékeid a strandon

Nem kell ag­gód­nod a pén­zed miatt, ha meg­fo­ga­dod a ta­ná­csun­kat. Így nyu­god­tan für­dőz­hetsz a víz­ben.

Nem kell ag­gód­nod a pén­zed miatt, ha meg­fo­ga­dod a ta­ná­csun­kat. Így nyu­god­tan für­dőz­hetsz a víz­ben.

Ezért indul félve útnak a magyar sztárpár

Ezért indul félve útnak a magyar sztárpár

Ba­lássy Betty és Varga Feri gyer­me­ke­ik­kel együtt in­dul­nak el. Re­mé­lik, nem is­mét­lő­dik meg mindaz, amit ta­valy kel­lett át­él­niük.

Ba­lássy Betty és Varga Feri gyer­me­ke­ik­kel együtt in­dul­nak el. Re­mé­lik, nem is­mét­lő­dik meg mindaz, amit ta­valy kel­lett át­él­niük.

Ne maradj le semmiről: Ezek a világ legkedveltebb turisztikai helyszínei

Ne maradj le semmiről: Ezek a világ legkedveltebb turisztikai helyszínei

El­ké­szült a vi­lág­tér­kép, mely or­szá­gon­ként tün­teti fel a leg­nép­sze­rűbb lát­ni­va­ló­kat.

Felfedezetlen magyar csoda: Titkos strandvidék a morotvák földjén

Felfedezetlen magyar csoda: Titkos strandvidék a morotvák földjén

Szu­per ki­kap­cso­ló­dás, hű­sítő víz és nyu­ga­lom. A cso­da­szép Holt-Tisza mel­lett rá­adá­sul fil­lé­rek­ből meg­van a nya­ra­lás!

Izgató látvány nyújt: Alig takarja valami Hódi Pamela hibátlan testét

Izgató látvány nyújt: Alig takarja valami Hódi Pamela hibátlan testét

Fel­rob­bant az in­ter­net Pa­mela lát­vá­nyá­tól!

Fel­rob­bant az in­ter­net Pa­mela lát­vá­nyá­tól! Va­dító fo­tó­val ör­ven­dez­tette meg ra­jon­góit az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Hátizsákos utazásra ezeket soha ne vidd magaddal

Hátizsákos utazásra ezeket soha ne vidd magaddal

Há­ti­zsá­kos uta­zás ese­tén a pa­ko­lás nehéz ügy lehet; el­dön­teni, hogy mit vi­gyünk ma­gunk­kal és mit hagy­junk ott­hon.

Há­ti­zsá­kos uta­zás ese­tén nehéz lehet el­dön­teni, hogy mit vi­gyünk ma­gunk­kal és mit hagy­junk ott­hon. Ér­de­mes minél könnyebb tás­ká­val el­in­dulni, hi­szen egy meg­pa­kolt há­ti­zsák­kal nehéz lesz a köz­le­ke­dés. Most meg­mu­tat­juk, hogy mi az, amire biz­to­san nem lesz szük­sé­ged.

A legromantikusabb helyek Európában, melyeket látnod kell

A legromantikusabb helyek Európában, melyeket látnod kell

Eu­rópa ki­fogy­ha­tat­lan a tu­risz­ti­kai cél­pon­tok­ból, de arra is ren­ge­teg csoda vár, aki a ki­sebb te­le­pü­lé­se­ket ked­veli.

Eu­rópa ki­fogy­ha­tat­lan a tu­risz­ti­kai cél­pon­tok­ból, de arra is ren­ge­teg csoda vár, aki a ki­sebb te­le­pü­lé­se­ket ked­veli.

10 érdekesség Görögországról

10 érdekesség Görögországról

Gö­rög­or­szág nem hiába a világ egyik leg­nép­sze­rűbb tu­risz­ti­kai cél­pontja.

Gö­rög­or­szág nem hiába a világ egyik leg­nép­sze­rűbb tu­risz­ti­kai cél­pontja. A cso­dás me­di­ter­rán szi­ge­tek, az ősi kul­túra, a vég­te­le­nül nyu­godt, ked­ves he­lyiek és az íz­le­tes éte­lek csak úgy vonz­zák a lá­to­ga­tó­kat.

Jakabos Zsu fürdőruhában kényezteti magát

Leesik az állad: Jakabos Zsu fürdőruhában kényezteti magát

Sokan cse­rél­né­nek most vele.

Az egyik leg­sze­xibb ma­gyar úszónő tudja, ho­gyan kell élni. Az biz­tos, hogy most sokan cse­rél­né­nek vele.

Börtön fenyegette Törökországban a magyar énekest

Börtön fenyegette Törökországban a magyar énekest

Börtön fenyegette Törökországban a magyar énekest

Nem en­ged­ték partra szállni....

Az Irigy Hón­alj­mi­rigy front­em­bere nem­rég ro­man­ti­kus ha­jóútra in­dult, ami kis híján szo­morú véget ért Tö­rök­or­szág part­ja­i­nál.

Így dubajozik a magyar sztáranyuka

Így dubajozik a magyar sztáranyuka

Har­gi­tai Bea ko­ráb­ban leg­in­kább for­más ido­ma­i­ból élt.

Har­gi­tai Bea ko­ráb­ban leg­in­kább for­más ido­ma­i­ból élt, de még egy gyer­mek szü­lése után is simán cím­la­pokra illő alak­kal bír.

Tasmánia különlegességei

Tasmánia különlegességei

A cso­dás ter­mé­szeti ér­té­kek­kel ren­del­kező Tas­ma­niát, Auszt­rá­lia déli szi­get­ál­la­mát csak nem rég kezdte fel­fe­dezni a nem­zet­közi tu­riz­mus.

A cso­dás ter­mé­szeti ér­té­kek­kel ren­del­kező Tas­ma­niát, Auszt­rá­lia déli szi­get­ál­la­mát csak nem rég kezdte fel­fe­dezni a nem­zet­közi tu­riz­mus.

Olaszországban nyaralt Nagy Adri

Olaszországban nyaralt Nagy Adri

Egy hét ki­me­nőt ka­pott Nagy Adri! Ka­pott is az al­kal­mon...

Egy hét ki­me­nőt ka­pott Nagy Adri! Ka­pott is az al­kal­mon, és Olasz­or­szágba uta­zott, hogy ki­pi­henje a min­den­na­pok fá­ra­dal­mait.

Baleset történt Majkával Amerikában!

Baleset történt Majkával Amerikában!

Vá­rat­lan ese­mény za­varta meg a csa­ládi nya­ra­lást!

Vá­rat­lan ese­mény za­varta meg a csa­ládi nya­ra­lást! A rap­per fi­gyel­met­len­sége okozta a gon­dot!

Családostól hagyta el az országot Majka

Családostól hagyta el az országot Majka

Mos­tan­tól egy hó­na­pig csak akkor hal­lunk Maj­ká­ról, ha posz­tol va­la­mit a kö­zös­ségi ol­da­lára. A rap­per és csa­ládja már a fel­le­gek­ben jár, ezek­ben a per­cek­ben is úton van­nak Ame­ri­kába.

Mos­tan­tól egy hó­na­pig csak akkor hal­lunk Maj­ká­ról, ha posz­tol va­la­mit a kö­zös­ségi ol­da­lára.

Magyar nőre repült rá a tengerparton a nőfaló hollywoodi sztárszínész

Magyar nőre repült rá a tengerparton a nőfaló hollywoodi sztárszínész

A 79 éves sztár éppen egy szom­bat­he­lyi nőnek, Zsu­zsi­nak csapja a sze­let.

Nép­szerű nya­ra­ló­he­lyen, a mesés Ei­lat­ban kap­ták len­cse­végre Jack Ni­chol­sont, amint Zsu­zsi­nak ud­va­rol.

Ezeken az oldalakon juthatunk ingyen szálláshoz

Így juthatunk ingyen szálláshoz

Egy kül­földi uta­zás leg­je­len­tő­sebb költ­sége a szál­lás, de ma­nap­ság az in­ter­ne­tes kö­zös­ségi ol­da­lak­nak kö­szön­he­tően ezt a té­telt már szinte tel­je­sen ki is nul­láz­hat­juk.

Hihetetlen fotókat készítettek Budapesten Cicciolináról!

Hihetetlen fotókat készítettek Budapesten Cicciolináról!

A 65 éves díva ha­zánkba lá­to­ga­tott: iz­gal­mas csa­ládi fo­tó­kat kül­dött la­punk­nak a kü­lön­le­ges uta­zás­ról!

Rémálommá vált Tóth Vera amerikai nyaralása

Rémálommá vált Tóth Vera amerikai nyaralása

Mű­szaki hiba miatt hosszú időre fog­lyul ej­tette az éne­kes­nőt a Harry Pot­ter Szel­lem­vasút Los An­ge­les­ben, a Uni­versal Stu­dios vi­dám­park­já­ban.

Mű­szaki hiba miatt hosszú időre fog­lyul ej­tette az éne­kes­nőt a Harry Pot­ter Szel­lem­vasút Los An­ge­les­ben, a Uni­versal Stu­dios vi­dám­park­já­ban. Vera és ba­rát­női na­gyon meg­ijed­tek, hi­szen ko­rom­sö­tét­ben le­beg­tek egy sza­ka­dék fe­lett, és nem tud­ták, med­dig tart a hiba ki­ja­ví­tása.

Kihagyhatatlan nyárindító: Szuper olcsó utak Mallorcára!

Kihagyhatatlan nyárindító: Szuper olcsó utak Mallorcára!

Ko­mo­lyan, ennél csá­bí­tóbb aján­la­tot még nem lát­tunk! 41.500 fo­rint­ból jön ki a re­pü­lő­jegy és a szál­lás 5 napra.

Ennél csá­bí­tóbb aján­la­tot még nem lát­tunk! 41.500 fo­rint­ból jön ki a re­pü­lő­jegy és a szál­lás 5 napra.

Olcsó tengerparti nyaralóhelyek Magyarországhoz közel

Hihetetlenül olcsó tengerparti nyaralóhelyek Magyarországhoz közel

Nem kell fel­tét­le­nül re­pü­lőre ülni és át­utazni a fél vi­lá­got a gyö­nyörű ten­ger­par­to­kért!

Így juthatsz el a világ legszebb tájaira ingyen!

Így juthatsz el a világ legszebb tájaira teljesen ingyen!

Vál­lalj mun­kát kül­föl­dön!

Nincs pén­zed utazni, de kí­ván­csi vagy a vi­lágra? Ne add fel ál­ma­i­dat, hi­szen szá­mos le­he­tő­ség kí­nál­ko­zik arra, hogy in­gyen utaz­hass. Vál­lalj mun­kát kül­föl­dön.

Ezért szeretjük a horvát tengerpartot

Ezért szeretjük a horvát tengerpartot

A hor­vát ten­ger­par­tok nem vé­let­le­nül ör­ven­de­nek nagy nép­sze­rű­ség­nek a ma­gya­rok kö­ré­ben. Össze­szed­tünk tíz okot, hogy mi miért sze­ret­jük még min­dig a déli szom­szé­dun­kat.

A hor­vát ten­ger­par­tok nem vé­let­le­nül ör­ven­de­nek nagy nép­sze­rű­ség­nek a ma­gya­rok kö­ré­ben. Mi már rég óta is­mer­jük a hor­vát­or­szági nya­ra­lás elő­nyeit, Nyu­gat-Eu­rópa pedig csak most kezdi fel­fe­dezni a több mint 5000 km-es part­vo­nal­lal ren­del­kező ad­riai or­szá­got. Ezen­nel össze­szed­tünk tíz okot, hogy mi miért sze­ret­jük.

Nincs több titok, lebukott a szexi teniszsztár szerelme

Nincs több titok, lebukott a szexi teniszsztár szerelme

Ko­ráb­ban is le­he­tett tudni, hogy jó ba­rát­ság­ban van­nak, de most már biz­tos, hogy több van kö­zöt­tük.

Ko­ráb­ban is le­he­tett tudni, hogy jó ba­rát­ság­ban van­nak, de most már biz­tos, hogy több van kö­zöt­tük. Most éppen kö­zö­sen nya­ral­nak.

Így szerzett pénzt luxusútjára az anyagi gonddal küzdő Nyertes Zsuzsa

Így szerzett pénzt luxusútjára az anyagi gonddal küzdő Nyertes Zsuzsa

Töb­ben össze­fog­tak, és pénz­zel se­gí­tet­ték a szí­nésznő csa­lád­ját.

Töb­ben össze­fog­tak, és pénz­zel se­gí­tet­ték a szí­nésznő csa­lád­ját.

Félbe kellett szakítania trópusi nyaralását Sas Józsefnek! Nagy a baj?

Félbe kellett szakítania trópusi nyaralását Sas Józsefnek! Nagy a baj?

Egy hét­tel ha­ma­rabb kel­lett ha­za­u­taz­niuk fe­le­sé­gé­vel a gyö­nyörű uta­zás­ról! Vajon mi tör­tén­he­tett?

Olcsó nyaralás fapadossal, mutatjuk 2017 legjobb úticéljait

Olcsó nyaralás fapadossal, mutatjuk 2017 legjobb úticéljait

Mu­ta­tunk né­hány nyerő cél­pon­tot.

Már most nya­ra­ló­he­lyet ke­re­sel, de egy­előre nincs öt­le­ted, hogy hova utaz­za­tok? Mu­ta­tunk né­hány kel­le­mes cél­pon­tot, ahova fa­pa­dos já­ra­tok­kal jut­hatsz el.

Nászútra vitte feleségét Edvin Marton

Nászútra vitte feleségét Edvin Marton

Kü­lön­le­ges uta­zás­ban volt ré­szük.

Nem min­den­napi uta­zás­ban volt része Edvin Mar­ton­nak és fe­le­sé­gé­nek.

Most egy dubaji hajón lazulnak Dzsudzsákék

Most egy dubaji hajón lazulnak Dzsudzsákék

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya mel­lett Pris­kin Ta­másék is fel­tűn­nek.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya mel­lett Pris­kin Ta­másék is fel­tűn­nek. Rövid időn belül ez már a har­ma­dik közös fo­tó­juk.

Iszak Eszter 12 éves kori álma teljesült!

Iszak Eszter 12 éves kori álma teljesült!

Iszak Esz­ter Ame­ri­kába me­ne­kült a mí­nu­szok elől! Az is­mert mo­dell-mű­sor­ve­zető két héten ke­resz­tül az Egye­sült Ál­la­mok­ban és Me­xi­kó­ban lazít.

Iszak Esz­ter Ame­ri­kába me­ne­kült a mí­nu­szok elől! Az is­mert mo­dell-mű­sor­ve­zető két héten ke­resz­tül az Egye­sült Ál­la­mok­ban és Me­xi­kó­ban lazít.

Ne zavarjon az időjárás, élvezd a földalatti nyaralást

Ne zavarjon az időjárás, élvezd a földalatti nyaralást

Pá­rat­lan él­mé­nyek­ben lesz ré­szed.

Ezek­ben a hi­he­tet­len ter­mé­szeti kép­ződ­mé­nyek­ben pá­rat­lan él­mé­nyek­ben lesz ré­szed.Ki ne sze­retne szu­per für­dő­vi­zes él­mény­ben ré­sze­sülni

A szexi műsorvezető megmarkolta válogatott párja botját

A szexi műsorvezető megmarkolta párja botját

Iz­gal­mas­nak tűnik a ki­ruc­ca­nás.

Sof­ron Ist­ván elég ke­mény tem­pót dik­tál, nem csoda, hogy Tücsi oly­kor na­gyo­kat si­kolt. Iz­gal­mas­nak tűnik a ba­la­ton­vi­lá­gosi ki­ruc­ca­nás.

Válogatott focisták dubajoznak Dzsudzsáknál

Válogatott focisták dubajoznak Dzsudzsáknál

Varga Ro­land és Pris­kin Tamás is együtt bu­li­zott az arab vá­ros­ban a tá­ma­dó­val.

Varga Ro­land és Pris­kin Tamás is együtt bu­li­zott az arab vá­ros­ban a tá­ma­dó­val. Elég magas az egy négy­zet­mé­terre eső te­to­vá­lá­sok száma.

14 milliós mobilszámlát kapott Daniela!

14 milliós mobilszámlát kapott Daniela!

Kül­földi nya­ra­lása után a bank­szám­lá­ját is zá­rol­ták, ami­kor ki­nyi­totta a le­ve­let, majd­nem le­esett a szék­ről.

Kül­földi nya­ra­lása után a bank­szám­lá­ját is zá­rol­ták, ami­kor ki­nyi­totta a szol­gál­tató le­ve­lét, majd­nem le­esett a szék­ről.

Gyönyörű melleket villantott Rubint Réka!

Gyönyörű melleket villantott Rubint Réka!

A há­rom­gyer­me­kes édes­anya tö­ké­le­tes for­má­ban van!

A há­rom­gyer­me­kes édes­anya tö­ké­le­tes for­má­ban van! Éppen Du­baj­ban nya­ral a csa­lád­já­val, bi­ki­nije pedig elég apró...

Kell ennél jobb? 7 nap Korfu 39.488 Ft

7 nap Korfu 39.488 Ft

Ér­de­mes ki­hasz­nálni az elő­sze­zon által nyúj­tott le­he­tő­sé­ge­ket.

Ha ki­hagy­nád a tö­me­get és a csen­de­sebb idő­szak­ban fe­dez­néd föl Korfu lé­leg­zet­el­ál­lító strand­jait, akkor ér­de­mes ki­hasz­nálni az elő­sze­zon által nyúj­tott le­he­tő­sé­ge­ket, hi­szen ilyen­kor az árak is ked­ve­zőb­bek.

Fedezd fel velünk az egzotikus és olcsó Dél-Albániát!

Fedezd fel velünk az egzotikus és olcsó Dél-Albániát!

Eg­zo­ti­kus uta­zási cél­pon­tért nem kell fel­tét­le­nül át­lép­nünk Eu­rópa ha­tá­rait, elég csak a Bal­kánra gon­dolni.

Eg­zo­ti­kus uta­zási cél­pon­tért nem kell fel­tét­le­nül át­lép­nünk Eu­rópa ha­tá­rait, elég csak a Bal­kánra gon­dolni. Al­bá­nia nem az a ti­pi­kus nya­ra­ló­hely, mint pél­dául Hor­vát­or­szág vagy Gö­rög­or­szág, pedig ol­csó­sága mel­lett még ren­ge­teg előnyt ír­ha­tunk a szám­lá­jára.

Egy párként térhet haza a Hajdú Sarka házaspár

Egy párként térhet haza a Hajdú Sarka házaspár

A ra­jon­gók újra re­mény­ked­nek, hogy Sarka Kata és Hajdú Péter az ame­ri­kai ki­ruc­ca­ná­son ren­de­zik so­ra­i­kat.

A ra­jon­gók újra re­mény­ked­nek, hogy Sarka Kata és Hajdú Péter az ame­ri­kai ki­ruc­ca­ná­son ren­de­zik so­ra­i­kat.

Eszméletlen bikinis popsit villantott Rubint Réka

Eszméletlen bikinis popsit villantott Rubint Réka

Ismét meg­mu­tatta gyö­nyörű ido­mait.

Scho­bert Nor­bert gyö­nyörű fe­le­sége ismét meg­mu­tatta el­ké­pesztő ido­mait.

5 nap Ciprus szállással 30.630 forintért!

5 nap Ciprus szállással 30.630 forintért!

Cip­rus klí­má­ját te­kintve télen is kel­le­mes nya­ra­lási hely­szín.

Cip­rus a Föld­közi-ten­ger egyik leg­me­le­gebb ré­szén fek­szik, ezért klí­má­ját te­kintve télen is kel­le­mes nya­ra­lási hely­szín.

Amerikában lazul Hajdú Péter

Amerikában lazul Hajdú Péter

A mű­sor­ve­zető nem is tit­kolja, mi­lyen jól érzi magát ott... Posz­tolt kö­ve­tő­i­nek fotót, hogy lás­sák, mi­lyen kel­le­mes az idő ar­ra­felé...

A mű­sor­ve­zető nem is tit­kolja, mi­lyen jól érzi magát ott... Posz­tolt kö­ve­tő­i­nek fotót, hogy lás­sák, mi­lyen kel­le­mes az idő ar­ra­felé...

Nemsokára apa lesz a magyar olimpikon?

Nemsokára apa lesz a magyar olimpikon?

Rio után az Egye­sült Ál­la­mok­ban la­zult a pár­já­val, aki­vel már ter­ve­zik a gyer­mek­vál­la­lást is. Arról nincs szó, hány gye­re­ket sze­ret­né­nek.

Rio után az Egye­sült Ál­la­mok­ban la­zult a pár­já­val, aki­vel már ter­ve­zik a gyer­mek­vál­la­lást is. Arról nincs szó, hány gye­re­ket sze­ret­né­nek. A jövő évi bu­da­pesti vi­lág­baj­nok­ság miatt már most el­kezdte az ala­po­zást.

Pucérkodással próbálja megmenteni házasságát Katie Price

Pucérkodással próbálja megmenteni házasságát Katie Price

Na­gyon bízik benne, hogy ha­tal­mas mel­le­i­nek lát­vá­nya min­den ma­gán­életi prob­lé­mát meg­old!

Bízik benne, hogy ha­tal­mas mel­le­i­nek lát­vá­nya min­den prob­lé­mát meg­old!

Egy szál bugyiban élvezi a sivatagot a TV2 egykori sztárja

Egy szál bugyiban élvezi a sivatagot a TV2 egykori sztárja

Ga­ran­tál­tan fel­forr tőle a le­vegő!

Ennél sze­xibb ma már biz­to­san nem lesz! A nép­szerű Szor­csik Vik­tó­ria egy nya­ra­lá­son dobta le ru­háit... Ga­ran­tál­tan fel­forr tőle a le­vegő!

Borzalmas nyaralás: Sittre került a TV2 sztárja!

Borzalmas nyaralás: Sittre került a TV2 sztárja!

Nem si­ke­rült jól a va­ká­ció...

A sztár­pár a sok munka után végre nya­ralni ment két ba­rát­já­val. Ám saj­nos nem si­ke­rült jól a va­ká­ció...

Indítsd a nyaralást jövő májusban Korfun!

Indítsd a nyaralást jövő májusban Korfun!

Egy hét, re­pü­lő­vel, szál­lás­sal, min­den adó­val és il­le­ték­kel már 37.018 Ft-tól!

Egy hét, re­pü­lő­vel, szál­lás­sal, min­den adó­val és il­le­ték­kel már 37.018 Ft-tól!

Vajna Tímea szörfdeszkás képeinél szexibbet ma már nem látsz!

Vajna Tímea szörfdeszkás képeinél szexibbet ma már nem látsz!

Az üz­let­asszony Ma­libu strand­ján oko­zott forró pil­la­na­to­kat a tö­ké­le­te­sen ki­dol­go­zott tes­té­vel.

Teljes kitárulkozás: Pirner Alma átlátszó ruhában mutatta meg melleit!

Teljes kitárulkozás: Pirner Alma átlátszó ruhában mutatta meg melleit!

Álom­nya­ra­lá­son bi­zo­nyí­totta be, hogy sze­xi­sebb, mint va­laha!

A rúd­tánc­baj­nok álom­nya­ra­lá­son bi­zo­nyí­totta be, hogy sze­xi­sebb, mint va­laha!

Álomnyaraláson mutatta meg hetyke melleit Kulcsár Edina

Álomnyaraláson mutatta meg hetyke melleit Kulcsár Edina

Ten­ger­part, nap­sü­tés, apró bi­kini: az Aktív mű­sor­ve­ze­tője min­den Ame­ri­ká­ban töl­tött pil­la­na­tát meg­osztja a ra­jon­gók­kal.

A világ legokosabb lényével találkozott Karda Bea

A világ legokosabb lényével találkozott Karda Bea

Az éne­kesnő cso­dás ka­lan­do­kat él át.

A ma is nép­szerű, friss házas éne­kesnő, talán éppen nász­úton jár fér­jé­vel a mesés Tö­rök­or­szág­ban, ahol régi álma vállt va­lóra.

Második nászútra ment Cseh Laci

Második nászútra ment Cseh Laci

Fehér homok, pál­ma­fák és azúr­kék ten­ger. Az olim­pi­kon párja tette közzé a pi­káns képet egyik kö­zös­ségi ol­da­lán.

Fehér homok, pál­ma­fák és azúr­kék ten­ger. Az olim­pi­kon párja tette közzé a pi­káns képet egyik kö­zös­ségi ol­da­lán. Egy éve há­za­sod­tak össze.

Bikiniben a tengeren, így meg nem láttad a magyar olimpikont

Bikiniben a tengeren, így meg nem láttad a magyar olimpikont

Gö­rög­or­szág­ban pi­heni ki a fá­ra­dal­ma­kat csel­gán­cso­zónk. Nem érzi rosszul magát kül­föl­dön.

Gö­rög­or­szág­ban pi­heni ki a fá­ra­dal­ma­kat csel­gán­cso­zónk. Nem érzi rosszul magát kül­föl­dön.

Így nyaral Hosszú Katinka - ez sem szokványos

Így nyaral Hosszú Katinka - ez sem szokványos

Nem kevés időt töl­tött re­pü­lés­sel.

Au­gusz­tus­ban nem kevés időt töl­tött re­pü­lés­sel az Iron Lady, a töb­biek a la­zí­tást vá­lasz­tot­ták.

Fájdalmas balesetet szenvedett Hevesi Kriszta!

Fájdalmas balesetet szenvedett Hevesi Kriszta: szétroncsolódott a térde!

Vajon szük­ség lesz ope­rá­ci­óra?

A gyö­nyörű sztár ele­inte nem tudta, hogy ek­kora a baj!

Kórházban végződött az álomnyaralás Várkonyi Andiéknál

Kórházban végződött az álomnyaralás Várkonyi Andiéknál

A csi­nos mű­sor­ve­zető és csa­ládja na­gyon sze­ret utazni, így idén úgy dön­töt­tek, va­lami kü­lön­le­ges helyre men­nek.

A csi­nos mű­sor­ve­zető és csa­ládja na­gyon sze­ret utazni, így idén úgy dön­töt­tek, va­lami kü­lön­le­ges helyre men­nek. Andi ha­za­felé már érezte, hogy va­lami nincs rend­ben...

Meztelenül ment falatozni két brit turistalány

Meztelenül ment falatozni két brit turistalány

Egyre gya­ko­ribb je­len­ség a köz­téri nu­diz­mus az angol fi­a­ta­lok kö­ré­ben, erre a leg­újabb bi­zo­nyí­ték ez az eset is.

Egyre gya­ko­ribb je­len­ség a köz­téri nu­diz­mus az angol fi­a­ta­lok kö­ré­ben, erre a leg­újabb bi­zo­nyí­ték ez az eset is.

Pucéran napozva zárja a nyarat Mihalik Enikő

Pucéran napozva zárja a nyarat Mihalik Enikő

Ala­po­san ki­hasz­nálja a nya­ra­lás utolsó pil­la­na­tait.

A vi­lág­hírű bom­bázó ha­ma­ro­san kény­te­len vissza­térni a dol­gos hét­köz­na­pokba, de előtte ala­po­san ki­hasz­nálja a nya­ra­lás utolsó pil­la­na­tait.

Felfoghatatlan tragédia! Horrorrá vált a családi nyaralás

Felfoghatatlan tragédia! Horrorrá vált a családi nyaralás

Az apa ször­nyet­halt a va­ká­ción...

Az apa ször­nyet­halt a tra­gi­kus va­ká­ción, kis­lá­nya éle­tért pedig még küz­de­nek az or­vo­sok... Két gye­rek apa nél­kül ma­radt...

Egyenesbe jött Bálint Antónia élete, családként nyaraltak szerelmével

Egyenesbe jött Bálint Antónia élete, családként nyaraltak szerelmével

Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő most talán újra bol­dog.

Nem sokan let­tek volna az el­múlt évek­ben az egy­kori szép­ség­ki­rálynő he­lyé­ben, de most talán újra bol­dog.

Lélegzetelállító képeken a Barátok közt sztárja, csoda, hogy le nem zuhant

Lélegzetelállító képeken a Barátok közt sztárja, csoda, hogy le nem zuhant

A so­ro­zat Tó­bi­ása a ten­ge­ren­tú­lon nya­ral.

A so­ro­zat Tó­bi­ása a ten­ge­ren­tú­lon nya­ral, onnan kül­dött esz­mé­let­len fo­tó­kat.

Akár a testvérek: Elképesztően jól néz ki Rubint Réka és a lánya!

Akár a testvérek: Elképesztően jól néz ki Rubint Réka és a lánya!

Lara las­san kész nővé cse­pe­re­dik, már alig lehet meg­kü­lön­böz­tetni őket.

Lara las­san kész nővé cse­pe­re­dik, már alig lehet meg­kü­lön­böz­tetni anyát és lá­nyát.

Így posztold a nyaralós képeidet, hogy ne kerülj bajba!

Így posztold a nyaralós képeidet, hogy ne kerülj bajba!

Óvd leg­fél­tet­tebb ada­ta­i­dat!

Na­gyon fi­gyelj! Így ke­rül­he­ted el, hogy ide­ge­nek meg­sze­rez­zék leg­fél­tet­tebb ada­ta­i­dat! Ha nem vi­gyá­zol, kel­le­met­len meg­le­pe­tés­ben lehet ré­szed...

Irány a földi paradicsom: ilyen olcsó még nem volt a Maldív-szigetek!

Irány a földi paradicsom: ilyen olcsó még nem volt a Maldív-szigetek!

Most el­ér­hető áron jut­hatsz a földi pa­ra­di­csomba! Gyö­nyörű ten­ger, pál­ma­fák, hó­fe­hér homok, cso­dá­la­tos kör­nye­zet!

Nem fogsz hinni a szemednek: így jelent meg a Szigeten Ördög Nóra!

Nem fogsz hinni a szemednek: így jelent meg a Szigeten Ördög Nóra!

A mű­sor­ve­zető el­ké­pesztő for­má­ban van! El­árulta a Ri­post­nak, mitől ilyen ki­si­mult!

Most utazz a Balatonra, sokat spórolhatsz!

Most utazz a Balatonra, sokat spórolhatsz!

Óri­ási ked­vez­mé­nye­ket lehet ki­fogni!

A nyár utolsó hó­napja van, ez már az utó­sze­zon.. Óri­ási ked­vez­mé­nye­ket lehet ki­fogni! Ha iga­zán pénz­tár­ca­ba­rát nya­ra­lásra vágysz, most szer­vezd!

Együtt nyaralt Trump lánya és Putyin barátnője!

Titkos szövetség? Együtt nyaralt Trump lánya és Putyin barátnője!

Orosz­or­szág első em­bere és az ame­ri­kai el­nök­je­lölt hoz­zá­tar­to­zói már jóban van­nak...

Orosz­or­szág első em­bere és az ame­ri­kai el­nök­je­lölt hoz­zá­tar­to­zói már jóban van­nak...

Nincs ma dögösebb a szexi énekesnőnél!

Nincs ma dögösebb a horvátoknál nyaraló szexi énekesnőnél!

Sze­ren­csére van­nak ce­le­bek, akik nem rej­te­ge­tik tö­ké­le­tes tes­tü­ket...

Van­nak olyan ce­le­bek, akik sze­re­tik ma­gu­kat fény­ké­pez­tetni, és nem rej­te­ge­tik a tö­ké­le­tes tes­tü­ket sem. A férfiak leg­na­gyobb örö­mére...

Te álmodsz róla, az RTL gyönyörű sztárja megcsinálta!

Te álmodsz róla, az RTL gyönyörű sztárja megcsinálta!

Nagy Alexá­nál nincs be­vál­la­ló­sabb!

Nagy Alexá­nál be­vál­la­ló­sabb csaj még nem szü­le­tett a ke­res­ke­delmi té­vé­zés tör­té­ne­té­ben. A fi­a­tal so­ro­zat­sztár olyat nya­ralt, hogy a fal adja a má­si­kat.

Itt a bizonyíték: Újra együtt Sarka Kata és Hajdú Péter!

Itt a bizonyíték: Újra együtt Sarka Kata és Hajdú Péter!

A sztár­pár­ról el­lent­mon­dá­sos hírek kel­tek szárnyra, most ki­de­rül­het az igaz­ság.

A sztár­pár­ról el­lent­mon­dá­sos hírek kel­tek szárnyra, most ki­de­rül­het az igaz­ság.

Itt találták meg a brutálisan megerőszakolt turisták holttestét!

Itt találták meg a brutálisan megerőszakolt turisták holttestét!

A két fi­a­tal lány álom­va­ká­ci­ója utolsó nap­jait töl­tötte..

A két fi­a­tal lány álom­va­ká­ci­ója utolsó nap­jait töl­tötte, ami­kor a két per­verz alak rájuk tá­madt.

Anyaszült meztelenül nyaralt barátnőjével Justin Bieber!

Anyaszült meztelenül nyaralt barátnőjével Justin Bieber!

Va­ká­ció köz­ben vil­lan­tott...

Or­lando Bloom után most a ti­ni­lá­nyok ked­vence dön­tött úgy, hogy va­ká­ció köz­ben mu­tatja meg leg­in­ti­mebb test­ré­szét...

Őrület: Anyaszült meztelenül vacsorázott a két dögös turista!

Őrület: Anyaszült meztelenül vacsorázott a két dögös turista!

A brit nőkre olyan hir­te­len tört rá az éhség, hogy még azt sem bán­ták, hogy nincs raj­tuk ruha!

Siess, ha jó időben akarsz nyaralni, az augusztus haldoklik!

Siess, ha jó időben akarsz nyaralni, az augusztus haldoklik!

A szo­kott­nál jóval hi­de­gebb időt tar­to­gat az au­gusz­tus má­so­dik fele. Ha be­jön­nek a jós­la­tok, akkor a gye­re­kek sem fog­nak meg­főni az is­ko­lák­ban...

A szo­kott­nál jóval hi­de­gebb időt tar­to­gat az au­gusz­tus má­so­dik fele. A nem­zeti ünnep után már alig lesz olyan nap, ami­kor 25 fok felé megy majd a nap­pali hő. A szak­em­be­rek pedig szep­tem­ber ele­jére is ha­sonló foly­ta­tást jó­sol­nak, így nem árt si­etni a nya­ra­lás­sal.

Orlando Bloom meztelen lesifotói felrobbantották a netet!

Orlando Bloom meztelen lesifotói felrobbantották a netet!

A vi­lág­sztár egy ro­man­ti­kus nya­ra­lá­son dobta le a tex­tilt.

A csep­pet sem szé­gyen­lős vi­lág­sztár egy ro­man­ti­kus nya­ra­lá­son dobta le a tex­tilt.

Kanári-szigetek remek áron Budapestről, szállással 58.900 Ft-ért!

Kanári-szigetek remek áron Budapestről, szállással 58.900 Ft-ért!

HIHETETLEN aján­lat, amit nem sza­bad ki­hagyni! Ve­zesd le a télet a Ka­nári-szi­ge­te­ken!

Tolvai Reni olyan feneket villantott, hogy az agyunkat eldobtuk

Tolvai Reni olyan feneket villantott, hogy az agyunkat eldobtuk

Olasz­or­szág, nyár, ten­ger­part, meleg, kevés ruha és Tol­vai Reni. Mind­össze ennyi kell a nap fo­tó­já­hoz.

Depressziója után újra boldog Mádai Vivien

Depressziója után újra boldog Mádai Vivien

A mű­sor­ve­zető és csa­ládja nyárra le­köl­tö­zött a Ba­la­tonra, két­éves fia imádja a ma­gyar ten­gert, sőt, már vi­tor­lázni is volt a szü­le­i­vel.

A mű­sor­ve­zető és csa­ládja nyárra le­köl­tö­zött a Ba­la­tonra, két­éves fia imádja a ma­gyar ten­gert, sőt, már vi­tor­lázni is volt a szü­le­i­vel.