CÍMKE: 'nyaralás'

Drámai részletek Sas József tragikus utazásáról

Drámai részletek Sas József tragikus utazásáról

Még alig ért haza szom­bat éjjel Thai­föld­ről Sas Jó­zsef fe­le­sége, va­sár­nap reg­gel máris l férje ágyá­hoz si­e­tett.

Még alig ért haza szom­bat éjjel Thai­föld­ről Sas Jó­zsef fe­le­sége, va­sár­nap reg­gel máris azon­nal férje kór­házi ágyá­hoz si­e­tett.

Így hozták haza Ázsiából Sas Józsefet, miután rosszul lett

Így hozták haza Ázsiából Sas Józsefet, miután rosszul lett

Két hete még min­den rend­ben volt, de egy nya­ra­lás során or­vost kel­lett ri­asz­tani a hu­mo­ris­tá­hoz.

Két hete még min­den rend­ben volt, de egy nya­ra­lás során or­vost kel­lett ri­asz­tani a hu­mo­ris­tá­hoz.

Rosszul lett a nyaraláson, azonnal kórházba szállították Sas Józsefet

Rosszul lett a nyaraláson, azonnal kórházba szállították Sas Józsefet

A hu­mo­rista thai­földi nya­ra­lása köz­ben lett rosszul.

A hu­mo­rista thai­földi nya­ra­lása köz­ben lett rosszul.

Feleannyiért lehet repülni Bécsből, mint Budapestről

Feleannyiért lehet repülni Bécsből, mint Budapestről

Meg­döb­bentő ár­kü­lönb­sé­gek...

Meg­döb­bentő kü­lönb­sé­ge­ket ta­lál­tunk a Wizz Air disz­kont lé­gi­tár­sa­ság jegy­árai kö­zött, pedig ugyan­azo­kat a na­po­kat és úti cé­lo­kat néz­tük.

Formás feneket villantott a magyar énekesnő

Formás feneket villantott a magyar énekesnő

Élete első ön­álló nya­ra­lá­sá­nak utolsó nap­ján ké­szült ez a fotó a szu­per­szexi éne­kes­nő­ről.

Élete első ön­álló nya­ra­lá­sá­nak utolsó nap­ján ké­szült ez a fotó a szu­per­szexi éne­kes­nő­ről. Re­mél­jük, egyre több ilyen útra megy még!

Apró bikiniben tolta a kamerába formás fenekét Singh Viki

Apró bikiniben tolta a kamerába formás fenekét Singh Viki

Spa­nyol­or­szág­ban él­vezi a jó időt.

Az éne­kesnő je­len­leg Spa­nyol­or­szág­ban él­vezi a nyá­rias időt, és már meg is mu­tatta a ra­jon­gók­nak az első für­dő­ru­hás fotót.

Újabb trükkökkel verik át az utazót a szállásfoglaló oldalak

Újabb trükkökkel verik át az utazót a szállásfoglaló oldalak

A GVH vizs­gá­la­tot in­dí­tott.

Ra­vasz hú­zá­sok­kal ösz­tönzi fog­la­lásra az üdülni vá­gyó­kat több szál­lás­köz­ve­títő por­tál. A GVH vizs­gá­la­tot in­dí­tott Bo­o­king.com ellen.

Előnytelen és vicces fotók kerültek elő a csinos magyar sztárról

Előnytelen és vicces fotók kerültek elő a csinos magyar sztárról

A tö­ké­le­tes pil­la­na­tok mel­lett rend­sze­re­sen be­mu­tatja a spon­tán fo­tóit is.

A csi­nos hí­res­ség­nek nem­ré­gi­ben kérte meg a kezét a ked­vese, ő azon­ban a tö­ké­le­tes pil­la­na­tok mel­lett rend­sze­re­sen be­mu­tatja a spon­tán fo­tóit is.

Ezt látnod kell: Falatnyi bikiniben indult útnak Dér Heni

Ezt látnod kell: Falatnyi bikiniben indult útnak Dér Heni

Dér Heni csoda szép helyre ment.

Dér Heni csoda szép helyre ment nya­ralni, ahol ren­ge­teg fotót ké­szí­tett.

40 év után tér vissza Moszkvába a legendás magyar műsorvezető

40 év után tér vissza Moszkvába a legendás magyar műsorvezető

Azóta vissza­vá­gyik...

Judit annak ide­jén nyelv­tu­dá­sát mé­lyí­teni ér­ke­zett a ha­tal­mas or­szágba, ahol fél évet töl­tött el. Azóta vissza­vá­gyik.

Nem szégyenlős a luxusfeleség, falatnyi bikiniben mutatta meg bájait

Nem szégyenlős a luxusfeleség, falatnyi bikiniben mutatta meg bájait

Köllő Ba­bett cso­dá­la­to­san fest a piros für­dő­ru­há­já­ban.

Köllő Ba­bett cso­dá­la­to­san fest a piros für­dő­ru­há­já­ban.

Hűha, nem takar túl sokat Pirner Alma fürdőruhája

Hűha, nem takar túl sokat Pirner Alma fürdőruhája

A dögös sztár egy szexi fo­tó­val bú­csú­zik Ma­rok­kó­tól, ra­jon­gói leg­na­gyobb örö­mére.

A dögös sztár egy szexi fo­tó­val bú­csú­zik Ma­rok­kó­tól, ra­jon­gói leg­na­gyobb örö­mére.

Hajdú Péter elhagyta az országot, mesés helyről jelentkezett be

Hajdú Péter elhagyta az országot, mesés helyről jelentkezett be

Úgy tűnik, meg­elé­gelte a telet! Bár azt nem lehet tudni, pon­to­san me­lyik or­szágba uta­zott, a táj gyö­nyörű!

Úgy tűnik, meg­elé­gelte a telet!

Nem hiszed el, mire vette rá Csonka András a szingapúri nőt

Nem hiszed el, mire vette rá Csonka András a szingapúri nőt

Mióta a szí­nész rá­ta­lált a sokak által ked­velt app­li­ká­ci­óra, ontja ma­gá­ból a vic­ce­sebb­nél vic­ce­sebb vi­de­ó­kat.

Elképesztő helyen nyaralt a magyar színésznő

Elképesztő helyen nyaralt a magyar színésznő

Kata a ke­mény munka előtt uta­zott.

Kata a ke­mény munka előtt messzire uta­zott, hogy le­for­gassa leg­újabb vi­de­ók­lip­jét. Így pi­hent az éne­kesnő!

Baleset a nyaraláson: orvoshoz vitték Kocsis Tibort

Baleset a nyaraláson: orvoshoz vitték Kocsis Tibort

Most már mo­so­lyog a tör­tén­te­ken.

Az éne­kes reg­gele nem úgy in­dult, aho­gyan ter­vezte. Ám most már mo­so­lyog a tör­tén­te­ken.

Nyaralás közben sem pihen, elképesztő fotó Weisz Fanniról

Nyaralás közben sem pihen, elképesztő fotó Weisz Fanniról

Bar­ce­lo­nába uta­zott fér­jé­vel, ám a ki­ruc­ca­nás alatt sem fe­led­ke­zik meg az egész­sé­ges élet­mód­ról.

Bar­ce­lo­nába uta­zott fér­jé­vel, ám a ki­ruc­ca­nás alatt sem fe­led­ke­zik meg az egész­sé­ges élet­mód­ról.

Ismét fürdőruhára vetkőzött: elképesztő formában van Ördög Nóra

Ismét fürdőruhára vetkőzött: elképesztő formában van Ördög Nóra

A mű­sor­ve­zető rá­adá­sul vic­ces ked­vé­ben volt. Nézd meg te is a fo­tó­kat!

A mű­sor­ve­zető rá­adá­sul vic­ces ked­vé­ben volt. Nézd meg te is a fo­tó­kat!

Elképesztően fest: Ördög Nóra fürdőruhás fotójától eláll a lélegzeted

Elképesztően fest: Ördög Nóra fürdőruhás fotójától eláll a lélegzeted

A mű­sor­ve­zető na­gyon él­vezi az ame­ri­kai nya­ra­lást.

A mű­sor­ve­zető na­gyon él­vezi az ame­ri­kai nya­ra­lást.

Szívszorító vallomás: fájdalmas gyerekkoráról vallott Liptai Claudia

Szívszorító vallomás: fájdalmas gyerekkoráról vallott Liptai Claudia

A mű­sor­ve­zető épp egy me­se­beli szi­ge­ten nya­ral a csa­lád­já­val, de azt most sem fe­lej­tette el, hon­nan in­dult.

Megható fotókkal búcsúztatta a nyaralást Liptai Claudia

Megható fotókkal búcsúztatta el az egzotikus nyaralást Liptai Claudia és családja

Véget ért Lip­tai Cla­u­dia do­mi­ni­kai álom­va­ká­ci­ója.

Véget ért Lip­tai Cla­u­dia do­mi­ni­kai álom­va­ká­ci­ója, meg­hitt, nyu­gal­mas na­po­kat töl­tött csa­lád­já­val az eg­zo­ti­kus he­lyen. Bú­csú­zóul a pá­ri­zsi rep­tér­ről csek­kolt be fér­jé­vel és gyer­me­ke­i­vel.

Irtó dögös fotó készült Liptai Claudiáról, lesd meg átlátszó felsőben

Irtó dögös fotó készült Liptai Claudiáról, lesd meg átlátszó felsőben

Egy pál­mafa alól je­lent­ke­zett be a mű­sor­ve­zető. Nem kér­dés, ilyen egy igazi álom­va­ká­ció!

Egy pál­mafa alól je­lent­ke­zett be a mű­sor­ve­zető. Nem kér­dés, ilyen egy igazi álom­va­ká­ció!

Ma már nem lesz édesebb Liptai Claudia alvó kisfiánál - Fotó

Ma már nem lesz édesebb Liptai Claudia alvó kisfiánál - Fotó

Él­vezi a do­mi­ni­kai nya­ra­lá­sát.

A mű­sor­ve­zető él­vezi a do­mi­ni­kai nya­ra­lá­sát, ami­ről egy el­ké­pesz­tően ara­nyos fotót is meg­osz­tott a kö­zön­ség­gel.

Tovább akarsz élni? Ezt kell tenned!

Tovább akarsz élni? Ezt kell tenned!

A nya­ra­lás nem csak kel­le­mes, de hasz­nos is!

Több, tu­do­má­nyos ku­ta­tás iga­zolja, hogy a meg­fe­lelő mennyi­ségű pi­he­nés, a ter­mé­szet­ben il­letve a friss le­ve­gőn töl­tött idő szá­mos egész­ség­ügyi előny­höz jut­tatja az em­bert.

Elhagyták az országot: ezzel a fotóval búcsúztak Ördög Nóráék

Elhagyták az országot: ezzel a fotóval búcsúztak Ördög Nóráék

A mű­sor­ve­zető és csa­ládja egé­szen Ame­ri­káig uta­zott.

A mű­sor­ve­zető és csa­ládja egé­szen Ame­ri­káig uta­zott.

Elképesztő fotó: Így néz ki Liptai Claudia bikiniben

Elképesztő fotó: Így néz ki Liptai Claudia bikiniben

A két­gyer­me­kes mű­sor­ve­zető egy fes­tői szép­ségű helyre szö­kött a ja­nu­ári hideg elől.

A két­gyer­me­kes mű­sor­ve­zető egy fes­tői szép­ségű helyre szö­kött a ja­nu­ári hideg elől.

Falatnyi bugyiban terpesztett a kamerának Hevesi Kriszta

Falatnyi bugyiban terpesztett a kamerának Hevesi Kriszta

A csi­nos sze­xu­ál­pszi­cho­ló­gus eg­zo­ti­kus he­lyen, Thai­föl­dön pihen.

A csi­nos sze­xu­ál­pszi­cho­ló­gus eg­zo­ti­kus he­lyen, Thai­föl­dön pihen.

Elképesztő fotó Liptai Claudiáról: Így néz ki vakációzás közben

Elképesztő fotó Liptai Claudiáról: Így néz ki vakációzás közben

Máris meg­fogta a nap!

A nép­szerű mű­sor­ve­zető álom­szép he­lyen lazít csa­lád­já­val, máris meg­fogta a nap!

Mit csinál Dzsudzsák Balázs? Vagány fotót osztott meg Egyiptomból

Mit csinál Dzsudzsák Balázs? Vagány fotót osztott meg Egyiptomból

Az al-It­ti­had Kalba ma­gyar vá­lo­ga­tott já­té­kosa a meg­ér­de­melt pi­he­nő­jét tölti Egyip­tom­ban.

Nyaralás közben törtek be Vámos Erikához

Nyaralás közben törtek be Vámos Erikához

Iz­gal­mak­ból nem volt hiány.

Nem in­dult zök­ke­nő­men­te­sen a 2019-es év Több mint TestŐr mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek! A mű­sor­ve­zető de­cem­ber végén uta­zott két hétre Bur­mába, ahol a spi­ri­tu­á­lis fel­töl­tő­dés mel­lett iz­gal­mak­ból sem volt hiány.

Forró fotó, egzotikus helyen nyaral a magyar sztár és szerelme

Forró fotó, egzotikus helyen nyaral a magyar sztár és szerelme

Fu­cso­vics Már­to­nék egy tró­pusi szi­ge­ten pi­he­nik ki az év fá­ra­dal­mait. Ta­valy a Maldív-szi­ge­te­ken jár­tak.

Messi felesége apró bikiniben villantotta meg bombapopsiját

Messi felesége apró bikiniben villantotta meg bombapopsiját

An­ton­ella sze­xire vette a fi­gu­rát.

An­ton­ella Roc­cuzzo sze­xire vette a fi­gu­rát nya­ra­lás köz­ben. Az ar­gen­tin sztár­fo­cista neje szem­mel lát­ha­tóan él­vezi a nap­sü­tést.

Bácsi Péter a fiait is lebirkózta

Bácsi Péter a fiait is lebirkózta

Egyip­tom­ban nya­ralt csa­lád­já­val a vi­lág­baj­nok ma­gyar bir­kózó.

Bácsi Péter ok­tó­ber végén meg­sze­rezte má­so­dik vi­lág­baj­noki arany­ér­mét, csa­ládja a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban szur­kolt neki. A 35 éves spor­toló ezt kö­ve­tően egyip­tomi nya­ra­lásra vitte sze­ret­teit.

Ettől elolvadsz, sok nő cserélne most Hódi Pamelával

Ettől elolvadsz, sok nő cserélne most Hódi Pamelával

Ha­za­tért Pami és kis­lá­nya a nya­ra­lás­ról. Nagy meg­le­pe­tésbe bot­lot­tak a rep­té­ren!

Ha­za­tért Pami és kis­lá­nya a nya­ra­lás­ról. Nagy meg­le­pe­tésbe bot­lot­tak a rep­té­ren!

Leesik az állad: fürdőruhában pózol a dögös magyar sportolónő

Leesik az állad: fürdőruhában pózol a dögös magyar sportolónő

A női vá­lo­ga­tott klasszi­sá­ról, Gu­ri­satti Gré­tá­ról a ten­ger­par­ton ké­szült fotó.

A női ví­zi­labda-vá­lo­ga­tott klasszi­sá­ról, Gu­ri­satti Gré­tá­ról a ten­ger­par­ton ké­szült fotó.

Családjával együtt elhagyta az országot Hódi Pamela

Családjával együtt elhagyta az országot Hódi Pamela

Hódi Pa­mela sokat dol­go­zott.

Hódi Pa­mela mos­ta­ná­ban sokat dol­go­zott, ezért úgy érzi, most a pi­he­nés­nek jött el az ideje.

Ruhátlan búvárlányt kapott lencsevégre a fotós

Ruhátlan búvárlányt kapott lencsevégre a fotós

Jó pil­la­nat­ban si­ke­rült le­kapni...

Az óvat­la­nul, mez­te­le­nül bú­vár­kodó le­ányzó éppen kagy­lók és ten­geri élő­lé­nyek után ku­ta­tott, ami­kor a le­si­kép el­ké­szült...

Forró fotó, Babos Timi ledobta a melltartót

Forró fotó, Babos Timi ledobta a melltartót

A nya­ra­lá­sát töltő te­nisz­klasszis me­rész képet töl­tött fel Ins­tag­ram-ol­da­lára. Ren­ge­teg bókot ka­pott a ra­jon­gók­tól.

A nya­ra­lá­sát töltő te­nisz­klasszis me­rész képet töl­tött fel Ins­tag­ram-ol­da­lára. Ren­ge­teg bókot ka­pott a ra­jon­gók­tól.

Röhejes kép Berki Krisztiánról: Náluk nincs érdekesebb párosítás

Röhejes kép Berki Krisztiánról: Náluk nincs érdekesebb párosítás

Első rá­né­zésre olyan, mintha Krisz­tián a meg­fá­radt ván­dor...

Első rá­né­zésre olyan, mintha Krisz­tián a meg­fá­radt ván­dor, maga mellé tette volna há­ti­zsák­ját.

Eltörte a kezét az Év konyhás nénije

Eltörte a kezét az Év konyhás nénije

Most ott­hon gyó­gyul, hiába vár­ták a gye­re­kek a su­li­ban.

Hiába vár­ták az or­szág leg­ked­ve­sebb kony­hás né­ni­jét a ne­bu­lók az Érd­li­geti Ál­ta­lá­nos Is­ko­lá­ban.

Itt az első fotó: megmutatta új párját Dancs Annamari

Itt az első fotó: megmutatta új párját Dancs Annamari

Vég­leg túl van Kis­ke­rón.

Most már biz­tos, vég­leg túl van Kis­ke­rón a szí­nésznő, aki új sze­rel­mé­vel és kisfi­á­val nya­ral.

Rémület! Skorpiót hoztak haza a nyaralásból és nem is tudtak róla!

Rémület! Skorpiót hoztak haza a nyaralásból és nem is tudtak róla!

Egy olyan ten­ger­part­ról, ahol ren­ge­teg ma­gyar tu­rista is meg­for­dul.

Rá­adá­sul egy olyan ten­ger­part­ról, ahol ren­ge­teg ma­gyar tu­rista is meg­for­dul min­den nyá­ron. Csak akkor ta­lál­ták meg, ami­kor ki­cso­ma­gol­tak!

Így hosszabbítják meg a nyarat a magyar sztárok

Így hosszabbítják meg a nyarat a magyar sztárok

A nyár vége a leg­több ember szá­mára egy szo­morú idő­szak, hi­szen ki sze­reti a tüsszö­gős, sálba bur­ko­ló­zós, esős és sze­les őszt?

A nyár vége a leg­több ember szá­mára egy szo­morú idő­szak, hi­szen ki sze­reti a tüsszö­gős, sálba bur­ko­ló­zós, esős és sze­les őszt? Per­sze, mint min­den év­szak­nak, az ősz­nek is meg­van­nak a szép és jó moz­za­na­tai, de sokan job­ban örül­né­nek, ha a nyár to­vább tar­tana.

Csak a családja miatt nem jött haza a nyaralásról Bangó Margit!

Csak a családja miatt nem jött haza a nyaralásról Bangó Margit!

Me­se­beli he­lyen, Tö­rök­or­szág­ban nya­ralt a csa­lád­já­val az elő­adó­mű­vész.

Talán meg­lepő, de a Kos­suth-díjas elő­adó­mű­vész éle­té­ben elő­ször va­ká­ci­ó­zott kül­föl­dön.

Elképesztő fotók, Bódi Sylvi szerelmes

Elképesztő fotók, Bódi Sylvi szerelmes

Az egy­kori szép­ség­ki­rály­nőt rabul ej­tette a mesés angol te­le­pü­lés.

Az egy­kori szép­ség­ki­rály­nőt rabul ej­tette a mesés angol te­le­pü­lés.

Családi tragédia a nyaraláson: sokkot kapott és hányt az édesanya párja

Családi tragédia a nyaraláson: sokkot kapott és hányt az édesanya párja

A nő egy­szer csak össze­esett és már nem le­he­tett rajta se­gí­teni. Je­gyese nem tudja fel­dol­gozni a tör­tén­te­ket.

Óriási boldogság, Ungár Anikó olyasmit tett, amit tíz éve sosem!

Óriási boldogság, Ungár Anikó olyasmit tett, amit tíz éve sosem!

Anya és szin­tén híres fia végre együtt tud­nak töl­teni egy kis időt ket­tes­ben, cso­dá­la­tos helyre lá­to­gat­tak el együtt.

Orosz Barbi formás fenekétől még az idő is felmelegszik

Orosz Barbi formás fenekétől még az idő is felmelegszik

A mű­sor­ve­zető nem szé­gyen­lős.

A mű­sor­ve­zető nem szé­gyen­lős­kö­dött, meg­mu­tatta mi van a ruha alatt.

Bepánikolt Majka fia: apjától kért segítséget

Bepánikolt Majka fia: apjától kért segítséget

Majka el­uta­zott a csa­lád­já­val. A nya­ra­lás alatt sok új­don­sá­got mu­ta­tott a fi­á­nak, de Ma­rián nem tu­dott mind­egyik­nek el­sőre örülni.

Majka el­uta­zott a csa­lád­já­val. A nya­ra­lás alatt sok új­don­sá­got mu­ta­tott a fi­á­nak, de Ma­rián nem tu­dott mind­egyik­nek el­sőre örülni.

Alaposan meghízott mindenki kedvenc énekese

Alaposan meghízott mindenki kedvenc énekese

Mé­re­tes po­ca­kot eresz­tett.

A vi­lág­hírű éne­kes­nek a jelek sze­rint nincs sok ideje az edzésre, mert mé­re­tes po­ca­kot eresz­tett.

Borzalmas bánat gyötörte Bangó Margitot, elárulta, miért!

Borzalmas bánat gyötörte Bangó Margitot, elárulta, miért!

Most elő­ször nya­ralt együtt a tel­jes csa­lád Emi­li­o­ék­nál. Ez­út­tal Bangó Mar­git is a csa­lád­dal tar­tott, azon­ban a har­ma­dik nap után ha­za­hú­zott a szíve.

Gyönyörű képpel búcsúzik Palvin Barbi

Gyönyörű képpel búcsúzik Palvin Barbi

A cso­da­szép ma­gyar szu­per­mo­dell Ma­gyar­or­szá­gon töl­tötte az utóbbi he­te­ket, amo­lyan va­ká­ció gya­nánt. De egy­szer min­den­nek vége...

A cso­da­szép ma­gyar szu­per­mo­dell Ma­gyar­or­szá­gon töl­tötte az utóbbi he­te­ket, amo­lyan va­ká­ció gya­nánt. De egy­szer min­den­nek vége...

Luxusjachton nyaralnak Győzikéék

Luxusjachton nyaralnak Győzikéék

A roma show­man és csa­ládja szá­mára csak most kez­dő­dik az igazi nyár. A csa­lád el­uta­zott a ten­ger­hez egy kis ha­jó­ká­zásra.

A roma show­man és csa­ládja szá­mára csak most kez­dő­dik az igazi nyár. A csa­lád el­uta­zott a ten­ger­hez egy kis ha­jó­ká­zásra.

Nem vett fel melltartót a magyar színésznő, átlátszik a bimbója

Nem vett fel melltartót a magyar színésznő, átlátszik a bimbója

Ripli Zsu­zsi éppen Olasz­or­szág­ban nya­ral pár­já­val. Kint is hőség van, nem csoda, hogy len­gén öl­tö­zik.

Hűha, ennél szebb fotót még nem láttál Kapás Bogiról

Hűha, ennél szebb fotót még nem láttál Kapás Bogiról

A Ba­la­ton nya­ral pár­já­val.

Az Eu­rópa-baj­nok úszónő sze­relme fény­ké­pész­ként is meg­állná a he­lyét. Na­gyon el­kapta a pil­la­na­tot. A Ba­la­ton nya­ral a páros.

Akár egy sellő, őrületesen szexi fotót osztott meg Baukó Éva

Akár egy sellő, őrületesen szexi fotót osztott meg Baukó Éva

Nem telik el úgy nap, hogy a hí­res­ség ne ked­vezne a férfi­ra­jon­gók­nak egy-egy szexi fo­tó­val.

Nem telik el úgy nap, hogy a hí­res­ség ne ked­vezne a férfi­ra­jon­gók­nak egy-egy szexi fo­tó­val. Pén­te­ken sem volt ez más­ként, Éva min­den te­kin­tet­ben ki­tett ma­gáért.

Titkos nyaralásra mentek, ikergyerekekkel bukott le Meghan hercegné

Titkos nyaralásra mentek, ikergyerekekkel bukott le Meghan hercegné

Kö­zeli kap­cso­lat­ban van­nak.

Ez­út­tal George és Amal Clo­o­ney tár­sa­sá­gá­ban pi­hent Harry és Meg­han.

Mindent megmutatott, bikinifelső nélkül lőtt szelfit Mihalik Enikő

Mindent megmutatott, bikinifelső nélkül lőtt szelfit a magyar modell

Iga­zán forró lehet a hely­zet a nya­ra­lá­son, és ezt szí­ve­sen meg is osztja kö­ve­tő­i­vel.

Zimány Linda vallomása: Nem vagyunk együtt Ferivel

Zimány Linda vallomása: Nem vagyunk együtt Ferivel

Elég, ha egy ba­ráti nya­ra­lásra uta­zik, máris meg­kez­dőd­nek a ta­lál­ga­tá­sok. Linda csak a Ri­post­nak re­a­gált.

Ezt élveztek legjobban a TV2 sztárjának lányai Cipruson

Nem hiszed el, mit élveztek legjobban a TV2 sztárjának lányai Cipruson

Váczi Ger­gely csa­ládja most elő­ször Hor­vát­or­szág he­lyett a szi­ge­ten nya­ralt.

Váczi Ger­gely csa­ládja meg­törte az évek óta tartó ha­gyo­mányt, és most elő­ször Hor­vát­or­szág he­lyett Cip­rusra utaz­tak. A Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője és párja, Kriszti eddig a lá­nyaik miatt nem men­tek messzebbre nya­ralni.

Így lepték meg nyaralásán az életéért küzdő legendás színészt

Így lepték meg nyaralásán az életéért küzdő legendás színészt

Szék­he­lyi Jó­zsef nem győz cso­dál­kozni, mennyien sze­re­tik.

Szék­he­lyi Jó­zsef nem győz cso­dál­kozni, mennyien gon­dol­nak rá, mennyien sze­re­tik. A Já­szai Mari-díjas szín­mű­vész Tro­gir­ban nya­ral a csa­lád­já­val, és még ott is meg­le­pik a ba­rá­tok. Szék­he­lyi Jó­zsef elő­ször egy meg­ható vi­de­óüze­ne­tet ka­pott Ame­ri­ká­ból.

Ezt nézd, milyen szexi fürdőruhában a magyar sztáranyuka

Ezt nézd, milyen szexi fürdőruhában a magyar sztáranyuka

Hódi Pa­mela nem sze­rény­ke­dett, meg­mu­tatta mi van a ruha alatt. Bi­zo­nyára most sokan örül­nek.

Hódi Pa­mela nem sze­rény­ke­dett, meg­mu­tatta mi van a ruha alatt. Bi­zo­nyára most sokan örül­nek.

Durva, ezt művelte a tengerben a TV2 sztárja

Durva, ezt művelte a tengerben a TV2 sztárja

Váczi Ger­gely Cip­ru­son nya­ral.

Váczi Ger­gely egy hete Cip­ru­son nya­ral csa­lád­já­val. A Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője már na­gyon várta a pi­he­nést, ki­él­vezi ott tar­tóz­ko­dá­suk min­den per­cét.

Méregdrága luxushajón pihen a magyar sztárszínésznő

Méregdrága luxushajón pihen a magyar sztárszínésznő

Kisfi­á­val nya­ral Ka­pócs Zsóka.

Most elő­ször nya­ral kül­föl­dön négy hó­na­pos kisfi­á­val Ka­pócs Zsóka.

Kiderült: Hétköznap az igazi a magyar tenger!

Hétköznap az igazi a Balaton!

Ke­ve­seb­ben van­nak, és na­gyobb a vá­lasz­ték min­den­ből a Ba­la­to­non.

Ká­ni­kula vár­ható a hét­vé­gére is, a bru­tá­lis hő­sé­get pedig leg­job­ban a víz­par­ton vagy nya­kig a víz­ben lehet el­vi­selni. Aki te­heti, leg­jobb, ha marad: hét­köz­nap ke­ve­seb­ben van­nak, és na­gyobb a vá­lasz­ték min­den­ből.

Fodor Zsóka felsikított: durva, mire vette rá a magyar politikus

Fodor Zsóka felsikított: durva, mire vette rá a magyar politikus

A szí­nész­nő­nek fo­galma sem volt arról, mi vár rá. Né­hány perc múlva aztán jött az igazi hideg zu­hany.

A szí­nész­nő­nek fo­galma sem volt arról, mi vár rá.

Így nyaralt feleségével a legendás magyar színész

Így nyaralt feleségével a legendás magyar színész

Lu­kács Sán­dor idén is, mint már évek óta, vissza­tért Marb­el­lára.

Zavarba ejtő idomok, DiCaprio fiatal barátnője elképesztőt villantott

Zavarba ejtő idomok, DiCaprio fiatal barátnője elképesztőt villantott

Ca­mila Mor­rone olyan bi­ki­nit vá­lasz­tott a közös nya­ra­lás­hoz, ami csak a mell­bim­bó­ját ta­karta...

Rémálommá vált a nyaralás, kifosztották Marcellinát

Rémálommá vált a nyaralás, kifosztották Marcellinát

Az egy­hó­na­posra ter­ve­zett, sze­rel­mes va­ká­ció na­gyon csú­nya véget ért, fél­mil­liós kár érte az éne­kes­nőt.

Az egy­hó­na­posra ter­ve­zett, sze­rel­mes va­ká­ció na­gyon csú­nya véget ért, fél­mil­liós kár érte az éne­kes­nőt.

Férje nélkül nyaral Szandi!

Férje nélkül nyaral Szandi!

Az éne­kesnő olyat tett, amit hu­szonöt éve sosem, Bog­dán Csaba és a gyer­me­kei nél­kül ment el pi­henni. Most édes­any­já­val és nő­vé­ré­vel üdül.

Az éne­kesnő olyat tett, amit hu­szonöt éve sosem, Bog­dán Csaba és a gyer­me­kei nél­kül ment el pi­henni.

Luxusutazást kapott ajándékba Rubint Réka lánya

Luxusutazást kapott ajándékba Rubint Réka lánya

Ru­bint Réka uta­zást szer­ve­zett.

Ru­bint Réka meg­le­pe­tés­uta­zást szer­ve­zett kis­lá­nyá­nak Ame­ri­kába. Anya és lánya öt napot töl­tött a ten­ge­ren­tú­lon. Volt mit ün­ne­pelni!

Megtisztelő feladatra kérték fel Janza Katát

Megtisztelő feladatra kérték fel Janza Katát, örömmel mondott igent

A ren­ge­teg munka mel­lett talán egy kis la­zí­tásra is jut ideje.

A szí­nésznő nyara iz­gal­ma­san telik, a ren­ge­teg munka mel­lett talán egy kis la­zí­tásra is jut ideje a hónap végén.

Hihetetlenül dögös fotók készültek Geszler Dorottyáról!

Hihetetlenül dögös fotók készültek Geszler Dorottyáról!

Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő negy­ve­nen túl is irigy­lésre méltó for­má­ban van, ezt bi­zo­nyít­ják leg­újabb, nya­ra­lá­son ké­szült fotói is.

Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő negy­ve­nen túl is irigy­lésre méltó for­má­ban van, ezt bi­zo­nyít­ják leg­újabb, nya­ra­lá­son ké­szült fotói is. Igaz, kő­ke­mé­nyen meg­dol­go­zik az irigy­lésre méltó kül­sőért, mellyel akár két év­ti­ze­det is le­ta­gad­hatna a pi­la­tes-ok­ta­tó­ként dol­gozó Dorka!

Intim fotó, félmeztelenül kapták le a magyar műsorvezetőnőt

Intim fotó, félmeztelenül kapták le a magyar műsorvezetőnőt

Mádai Vi­vien nya­ra­lás köz­ben sem fe­lejt­ke­zik meg a ra­jon­gó­i­ról.

Mádai Vi­vien nya­ra­lás köz­ben sem fe­lejt­ke­zik meg a ra­jon­gó­i­ról.

Elegük van Sergio Ramosból, ezért lázadnak ellene a Realnál

Elegük van Sergio Ramosból, ezért lázadnak ellene a Realnál

Úgy fest, túl sokat enged meg ma­gá­nak Ser­gio Ramos, aki ellen ki­kel­tek a tár­sai a Real Mad­rid­nál.

Ilyen durva bírsággal sújthatja a fapadosokat a fogyasztóvédelem

Ilyen durva bírsággal sújthatja a fapadosokat a fogyasztóvédelem

Több órás já­rat­ké­sé­sek, fur­csa já­rat­tör­lé­sek, túl­fog­la­lá­sok, el­fo­gad­ha­tat­lan poggyász­ke­ze­lé­sek, szé­gyen­le­tes tá­jé­koz­ta­tás...

5 tó Magyarországon, ami olyan jó, mint a Balaton

5 tó Magyarországon, ami olyan jó, mint a Balaton

Nem csak a Ba­la­ton­nál lehet jókat für­deni és na­pozni, Ma­gyar­or­szá­gon lép­ten-nyo­mon gyö­nyörű kis he­lyekre lehet buk­kanni.

Nem csak a Ba­la­ton­nál lehet jókat für­deni és na­pozni, Ma­gyar­or­szá­gon lép­ten-nyo­mon gyö­nyörű kis he­lyekre lehet buk­kanni. Cso­dá­la­tos he­lye­ket mu­ta­tunk, ahová ér­de­mes idén nyá­ron el­ki­rán­dulni. Egé­szen biz­tos, hogy van olyan hely, ami­ről még lehet nem is hal­lot­tál.