CÍMKE: 'nyár'

Depresszió kínozza Papadimitriu Athinát!

Depresszió kínozza Papadimitriu Athinát!

A szí­nésznő lel­ki­leg ki­ké­szült!

Kép­te­len meg­emész­teni, hogy egyet­len perce sem volt ma­gára a nyá­ron!

Őrület, már most kiderült, mi lesz a bikinidivat 2018-ban

Őrület, már most kiderült, mi lesz a bikinidivat 2018-ban

Még csak most ért véget az idei nyár, a ki­fu­tó­kon máris meg­je­len­tek a jövő évi bi­ki­ni­mo­del­lek.

Ezeket a divattrendeket gondosan kerüld el

Ezeket a divattrendeket gondosan kerüld el

Az egyre őrül­tebb di­vat­tren­dek korát éljük, és mióta az in­ter­net­nek kö­szön­he­tően min­den könnyen el­ér­hető, fu­tó­tűz­ként ter­jed a hü­lye­ség a vi­lág­ban.

Az egyre őrül­tebb di­vat­tren­dek korát éljük, és mióta az in­ter­net­nek kö­szön­he­tően min­den könnyen el­ér­hető, fu­tó­tűz­ként ter­jed a hü­lye­ség a vi­lág­ban. Eze­ket biz­to­san nem fogod ki­pró­bálni soha!

Falatnyi bikiniben, hatalmas melleivel búcsúztatja a nyarat Baukó Éva!

Falatnyi bikiniben, hatalmas melleivel búcsúztatja a nyarat Baukó Éva!

Az Édes Élet egy­kori sztárja még ebben a hideg idő­ben is fel­me­le­gíti a férfi­szí­ve­ket.

Brutálisan szexi ez a falatnyi ruhadarab, megőrülnek tőle a férfiak

Brutálisan szexi ez a falatnyi ruhadarab, megőrülnek tőle a férfiak

Hi­he­tet­le­nül szexi és a pasik is imád­ják. Szinte bár­mi­vel kom­bi­nál­ható.

Hi­he­tet­le­nül szexi és a pasik is imád­ják. Szinte bár­mi­vel kom­bi­nál­ható.

Meglepő idővel búcsúzik a nyár, közeleg a rideg fordulat

Meglepő idővel búcsúzik a nyár, közeleg a rideg fordulat

A hét­vé­gén még igazi strand­idő lesz, de oly­kor egy-egy eső fel­fris­síti a le­ve­gőt.

Erről álmodozik Schobert Norbi, de messze még a cél

Erről álmodozik Schobert Norbi, de messze még a cél

A fit­nesz­guru éppen nya­ral.

A fit­nesz­guru éppen csa­ládi nya­ra­lá­son jár, és egy me­se­szép ki­kö­tő­ből je­lent­ke­zett be a kö­zös­ségi ol­da­lon.

Gondoltad volna? Minden idők legforróbb nyara búcsúzik

Gondoltad volna? Minden idők legforróbb nyara búcsúzik

Teli lesz­nek a stran­dok és a tó­par­tok az utolsó au­gusz­tusi hét­vé­gén.

Teli lesz­nek a stran­dok és a tó­par­tok or­szág­szerte ezen az utolsó au­gusz­tusi hét­vé­gén, és idén va­ló­szí­nű­leg most utol­jára lesz ká­ni­kula. Ami­óta fel­jegy­zik az idő­já­rást, a ta­va­lyi volt a leg­me­le­gebb nyár, ám idén a ta­va­lyi re­kord is meg­dől!

A Balaton közepén fotózták le Liptai Claudiát, elképesztő, hogy néz ki

A Balaton közepén fotózták le Liptai Claudiát, elképesztő, hogy néz ki

Leg­alább 10 évet le­ta­gad­hat! A bol­dog­ság­nál nincs jobb koz­me­ti­kus!

Leg­alább 10 évet le­ta­gad­hat! A bol­dog­ság­nál nincs jobb koz­me­ti­kus!

Kiló és kor nem számít! Ezt a karcsúsító fürdőruhát mindenki imádja

Kiló és kor nem számít! Ezt a karcsúsító fürdőruhát mindenki imádja

Hódít az egy­ré­szes für­dő­ruha, amit ősz­től az uszo­dá­ban is bát­ran vi­sel­hetsz. Vá­laszd ki az ala­kod­hoz illő tö­ké­le­tes fa­zont.

Faképnél hagyták a zenészek a színpadon Zoltán Erikát!

Faképnél hagyták a zenészek a színpadon Zoltán Erikát!

Min­dent meg­tett a kö­zön­sé­géért...

Az éne­kes­nő­nek kel­le­met­len per­ce­ket oko­zott a tom­boló vihar, pedig ő min­dent meg­tett a kö­zön­sé­géért...

Egyetlen vékony pánt a titok: Ettől eszelősen szexik az olasz nők

Egyetlen vékony pánt a titok: Ettől eszelősen szexik az olasz nők

A me­di­ter­rán élet­ér­zés egyik lé­nyege a min­dig szexi meg­je­le­nés, ami­hez rafi­nált módon jól ér­te­nek az olasz nők.

A me­di­ter­rán élet­ér­zés egyik lé­nyege a min­dig szexi meg­je­le­nés, ami­hez rafi­nált módon jól ér­te­nek az olasz nők. Le­g­újabb öt­le­tük­től pedig fel­forr a férfiak vére! A régi, is­me­rős ru­ha­da­rab új arcát mu­tatja meg ezek­ben az össze­ál­lí­tá­sok­ban!

Ez a szuper trükk akár télig tartósítja neked a görögdinnyét!

Ez a szuper trükk akár télig tartósítja neked a görögdinnyét!

Mire észbe ka­punk, már véget is ér a dinnye­sze­zon. Neked vi­szont még­sem kell bú­csút mon­da­nod ennek a cso­dás gyü­mölcs­nek. Mu­tat­juk, mi a trükk.

Mire észbe ka­punk, már véget is ér a dinnye­sze­zon. Neked vi­szont még­sem kell bú­csút mon­da­nod ennek a cso­dás gyü­mölcs­nek. Mu­tat­juk, mi a trükk.

Király Viktor lerántja a leplet a fotóján szereplő titokzatos lányról

Király Viktor lerántja a leplet a fotóján szereplő titokzatos lányról

Ki­rály Vik­tor csü­tör­tök dél­után ka­vi­csot do­bott az ál­ló­vízbe, és egy fotón, igen for­más női com­bo­kat mu­ta­tott.

Bekeményedtek a magyar férfiak, egészen elképesztő szexteljesítmény

Bekeményedtek a magyar férfiak, egészen elképesztő szexteljesítmény

Ki­vé­te­les re­kor­do­kat dön­tö­get­nek az év leg­for­róbb nap­ja­i­ban a ma­gyar férfiak. Most min­den nő bol­dog lehet. Vagy még­sem?

Forrónaciban hergeli az olaszokat Kiszel Tünde lánya

Forrónaciban hergeli az olaszokat Kiszel Tünde lánya

Las­san eljön az az idő...

Las­san eljön az az idő, ami­kor a nap­tár­díva hát­térbe szo­rul és az ő de­kol­tá­zsa he­lyett, lánya for­más ido­mait fi­gyeli majd min­denki. A jelek egy­ér­tel­műek.

Hevesi Tamás: Eddig kétszázhetvenezerszer szúrtam meg magam!

Hevesi Tamás: Eddig kétszázhetvenezerszer szúrtam meg magam!

Imádja a nya­rat He­vesi Tamás!

Imádja a nya­rat He­vesi Tamás, de nem csak a fesz­ti­vá­lok, sza­bad­téri kon­cer­tek és a stran­do­lás miatt: ilyen­kor va­ló­ban ki­csat­tan az egész­ség­től!

Nem sokáig tart a lehűlés: szerdán ismét rendkívüli kánikula érkezik!

Nem sokáig tart a lehűlés: szerdán ismét rendkívüli kánikula érkezik!

A vi­ha­rok után újra rek­kenő hőség lesz min­den­hol.

Bár va­sár­nap az egész or­szágra ki­ter­jedő fi­gyel­mez­te­tést adtak ki, a vi­ha­rok után újra rek­kenő hőség lesz min­den­hol.

Szuperdögös frizurák a forró napokra! Bombázó leszel ezzel a hajjal

Szuperdögös frizurák a forró napokra! Bombázó leszel ezzel a hajjal

Egy­szerű, mégis ké­nyel­mes, szexi és vonzó. Ja, és rá­adá­sul még éve­ket fi­a­ta­lít is raj­tad. Kell ennél több?

Egy­szerű, mégis ké­nyel­mes, szexi és vonzó. Ja, és rá­adá­sul még éve­ket fi­a­ta­lít is raj­tad. Kell ennél több?

Fantasztikus retróvideó 1963-ból: Ilyen volt a hazai kánikula

Fantasztikus retróvideó 1963-ból: Ilyen volt a hazai kánikula

St­rand­örö­mök szá­ra­zon és vízen. A Pa­la­ti­nus is meg­telt.

St­rand­örö­mök szá­ra­zon és vízen. A Pa­la­ti­nus is meg­telt.

Megdöbbentő trükk: így kerüld el a kínos izzadságfoltot a ruhádon

Megdöbbentő trükk: így kerüld el a kínos izzadságfoltot a ruhádon

A rek­kenő hő­sé­gen egy­ál­ta­lán nem könnyű ápolt­nak és üdé­nek ma­radni.

A rek­kenő hő­sé­gen egy­ál­ta­lán nem könnyű ápolt­nak és üdé­nek ma­radni. Ez a trükk vi­szont se­gí­teni fog.

Bevadult az olasz Riviérán a nyár: Cicivillantós fürdőruha az új divat

Bevadult az olasz Riviérán a nyár: Cicivillantós fürdőruha az új divat

Ha iga­zán dögös akarsz lenni a stran­don, akkor ne ke­ress to­vább, itt van a bi­ki­ni­di­vat, amit ke­re­sel.

Brutális hőségriadó! Erre figyelj, hogy átvészeld a kánikulát!

Brutális hőségriadó! Erre figyelj, hogy átvészeld a kánikulát!

Em­bert pró­báló napok elé né­zünk.

Em­bert pró­báló napok elé né­zünk, bru­tá­lis lesz a meleg. Se­gí­tünk, ho­gyan éld meg könnyeb­ben a for­ró­sá­got.

Szuperdögös leszel, ha beszerzed magadnak ezt a csodás, nyári ruhát

Szuperdögös leszel, ha beszerzed magadnak ezt a csodás, nyári ruhát

Ké­nyel­mes, szexi és prak­ti­kus vi­se­let. Te pedig káp­rá­za­to­san fogsz ki­nézni.

Ké­nyel­mes, szexi és prak­ti­kus vi­se­let. Te pedig káp­rá­za­to­san fogsz benne ki­nézni.

Egyszerűen zseniális ez a divattrükk: minden nőnek szexi rövidnadrág!

Egyszerűen zseniális ez a divattrükk: minden nőnek szexi rövidnadrág!

Szu­per­szexi ki­egé­szí­tőt ka­pott az apró rö­vid­nad­rág, így lett al­kalmi vi­se­let. Rá­adá­sul ez az össze­ál­lí­tás úgy ele­gáns, hogy köz­ben vég­te­le­nül ké­nyel­mes is.

Szu­per­szexi ki­egé­szí­tőt ka­pott az apró rö­vid­nad­rág, így lett al­kalmi vi­se­let. Rá­adá­sul ez az össze­ál­lí­tás úgy ele­gáns, hogy köz­ben vég­te­le­nül ké­nyel­mes is. Nem is csoda, hi­szen egye­síti a sort és a szok­nya min­den elő­nyét: mi­köz­ben ele­gáns vagy, úgy mo­zog­hatsz benne, mintha csak egy rö­vid­nad­rá­got húz­tál volna ma­gadra. Ebben a sze­re­lés­ben nincs kor­ha­tár!

Rubint Réka elbúcsúzott, elhagyták az országot

Rubint Réka elbúcsúzott, elhagyták az országot

Réka a Fa­ce­boo­kon je­len­tette be kö­ve­tő­i­nek, hogy egy ideig nél­kü­löz­niük kell őt az edzé­sek­ről, mivel fér­jé­vel együtt el­utaz­tak.

Réka a Fa­ce­boo­kon je­len­tette be kö­ve­tő­i­nek, hogy egy ideig nél­kü­löz­niük kell őt az edzé­sek­ről, mivel fér­jé­vel együtt el­utaz­tak.

Robban a paradicsomos ízbomba, ilyen finomat nem ettél!

Robban a paradicsomos ízbomba, ilyen finomat még nem ettél!

Tom­bol­nak az ízek ebben a fan­tasz­ti­ku­san könnyű snack­ben.

Tom­bol­nak az ízek ebben a fan­tasz­ti­ku­san könnyű snack­ben. Min­den egyes fa­lat­kába a nyár két nagy fa­vo­ritja, a pa­ra­di­csom és a ba­zsa­li­kom va­rá­zsol va­lami iszo­nya­to­san finom har­mó­niát.

Úgy megrángatták Baukó Évát, hogy "megmeredt"

Úgy megrángatták Baukó Évát, hogy "megmeredt"

Baukó Éva úgy be­le­jött az Édes Életbe, hogy Fa­ce­book ol­da­lán szinte min­den nap meg­oszt né­hány élő vi­deót.

Baukó Éva úgy be­le­jött az Édes Életbe, hogy Fa­ce­book ol­da­lán szinte min­den nap meg­oszt né­hány élő vi­deót.

Hamarosan jön az ősz, de máris itt a legőrültebb fürdőruhadivat

Hamarosan jön az ősz, de máris itt a legőrültebb fürdőruhadivat

Aki kései nya­ra­lást ter­vez, akár már a leg­újabb bi­ki­ni­di­va­tot is kö­vet­heti. A ter­ve­zők ki­tet­tek ma­gu­kért, el­bú­csúz­ha­tunk a klasszi­kus da­ra­bok­tól.

Aki kései nya­ra­lást ter­vez, akár már a leg­újabb bi­ki­ni­di­va­tot is kö­vet­heti. A ter­ve­zők ki­tet­tek ma­gu­kért, el­bú­csúz­ha­tunk a klasszi­kus da­ra­bok­tól.

Visszatér a Wellhello a PLÁZSra

Visszatér a Wellhello a PLÁZSra

A Well­hello a ta­va­lyi év leg­jobb bu­li­ja­ként em­lék­szik a PLÁZS nyi­tó­bu­li­jára.

Ta­valy ők nyi­tot­ták a Ba­la­ton meg­újult buli köz­pont­ját, a Well­hello pedig a ta­va­lyi év egyik leg­jobb bu­li­ja­ként em­lék­szik vissza a PLÁZS nyi­tó­bu­li­jára. A csa­pat jú­lius 29-én tér vissza a PLÁZSra.

Bevadult nyár végére a divat: Minden csupa pom-pom

Bevadult nyár végére a divat: Minden csupa pom-pom

Úgy lát­szik, idén nyá­ron min­den be­le­fér a di­vatba. Ami nem baj, mert végre olyan szí­ne­sek le­het­nek a nők, ami­lye­nek csak akar­nak!

Úgy lát­szik, idén nyá­ron min­den be­le­fér a di­vatba. Ami nem baj, mert végre olyan szí­ne­sek le­het­nek a nők, ami­lye­nek csak akar­nak! Ha meg­lá­tod a leg­újabb őrü­le­tet, nem hi­szel majd a sze­med­nek! Ki­egé­szí­tő­ként is hasz­nál­ha­tod őket, vagy dí­szí­tés­nek, de hord­ha­tod me­ré­szen is!

Légy szédítően szexi: Itt a nyár legdögösebb fazonú felsője!

Légy szédítően szexi: Itt a nyár legdögösebb fazonú felsője!

Min­den férfi meg­for­dul utá­nad az utcán, te pedig igazi bom­bá­zó­nak érez­he­ted magad.

Min­den férfi meg­for­dul utá­nad az utcán, te pedig igazi bom­bá­zó­nak érez­he­ted magad.

Pótol Ganxsta és visszatér a Wellhello

Pótol Ganxsta és visszatér a Wellhello

Jú­lius 28-án most már tény­leg dől a lé a PLÁZSon!

Nem hagy cser­ben: jú­lius 28-án most már tény­leg dől a lé a PLÁZSon Ganxsta Zolee és a Kar­tel az idő­já­rás miatt el­ma­radt jú­ni­usi kon­cert­jét pó­tolja be most pén­te­ken a leg­gengsz­te­rebb gengsz­ter és csa­pata.

Újra hódít a macskaszem! Ebben lesz nyáron igazán dögös a nő

Újra hódít a macskaszem! Ebben lesz nyáron igazán dögös a nő

Kö­vesd a di­va­tot a nap­szem­üveg-vá­lasz­tás­nál is!

Kö­vesd a di­va­tot a nap­szem­üveg-vá­lasz­tás­nál is! Mu­tat­juk a nyár leg­sze­xibb szem­üve­geit.

Légkondiban dolgozol minden nap? Akkor ezt a 8 trükköt ismerned kell

Légkondiban dolgozol minden nap? Akkor ezt a 8 trükköt ismerned kell

Nehéz nyá­ron öl­tözni a nők­nek: le­gyél ele­gáns, de köz­ben ne sülj meg a ká­ni­ku­lá­ban, és ne is fázz meg a lég­kon­dis iro­dá­ban.

Visszatért a Lolita-napszemüveg: ebben virítanak újra a nők

Visszatért a Lolita-napszemüveg: ebben virítanak újra a nők

Újra hódít a klasszi­kus forma.

Újra hódít a klasszi­kus forma, ami min­den hét­köz­napi szet­tet vi­dámmá, bo­hó­kássá és sze­xivé va­rá­zsol.

Formás fenekek és telt keblek erdejében járt a magyar zenész

Formás fenekek és telt keblek erdejében járt a magyar zenész

Ha­zánk egyik leg­nép­sze­rűbb mu­la­tós sztárja meg­mu­tatta hol, és pláne kik­kel töl­tötte a hétfő dél­előtt­jét.

Ha­zánk egyik leg­nép­sze­rűbb mu­la­tós sztárja meg­mu­tatta, hol és pláne, kik­kel töl­tötte a hétfő dél­előtt­jét. Hogy mit csi­nált, az tu­laj­don­kép­pen nem is szá­mít...

Kertmoziba mennél? Összeszedtük a legmenőbb helyeket

Kertmoziba mennél? Összeszedtük a legmenőbb helyeket

Nincs is annál kel­le­me­sebb, mint ami­kor a csil­la­gos ég alatt, kel­le­mes nyári me­leg­ben néz­hetsz meg egy jó fil­met.

Mu­tat­juk a leg­jobb kert­mo­zi­kat.

Augusztusban irány a Vodka Fesztivál!

Augusztusban irány a Vodka Fesztivál!

Nyá­ron vodka? Naná!

Nyá­ron vodka? Naná! Össze­kötve Bu­da­pest egyik leg­na­gyobb au­gusz­tusi bu­li­já­val, meg­fű­sze­rezve fesz­ti­vál­han­gu­lat­tal, hazai és vi­lág­sztá­rok­kal!

Ez a rejtélyes szoknya lett megint a divat! Rafináltan hordják a nők

Ez a rejtélyes szoknya lett megint a divat! Rafináltan hordják a nők

Idén is nagy slá­ger a lap­szok­nya, ami­től na­gyon sok nő fél, hogy nem neki ta­lál­ták ki. Pedig csak oda kell fi­gyel­ned a vá­lasz­tás­nál!

Nincs dögösebb kiegészítő egy menő farmerdzsekinél! Legyél benne bombázó!

Nincs dögösebb kiegészítő egy menő farmerdzsekinél! Legyél benne bombázó!

Kö­te­lező darab a sze­zon ru­ha­tá­rá­ban.

Kö­te­lező darab a sze­zon ru­ha­tá­rá­ban ez a ka­bátka. És itt az idő, hogy te is meg­ta­láld a neked meg­fe­le­lőt.

Kullancs ment Medveczky Ilona karjába: Ilyen lett a csípés helye!

Kullancs ment Medveczky Ilona karjába: Ilyen lett a csípés helye!

Ezt a tá­ma­dást most még­sem si­ke­rült ki­vé­de­nie!

Az el­is­mert tánc­mű­vésznő min­dig na­gyon óva­tos, ezt a tá­ma­dást most még­sem si­ke­rült ki­vé­de­nie!

Strandszőke hajjal csábítóan szexi leszel! Próbáld ki a nyár színét!

Strandszőke hajjal csábítóan szexi leszel! Próbáld ki a nyár színét!

Ez a tö­ké­le­tes haj­szín ga­ran­tál­tan jól fog állni neked is.

Ez a tö­ké­le­tes haj­szín, ha iga­zán sze­ret­néd ki­él­vezni a nyár összes szép­ség­trükk­jét.

8 nyári nasi, ami biztosan felgyorsítja a fogyást

8 nyári nasi, ami biztosan felgyorsítja a fogyást

A nyár­ban az a leg­jobb, hogy a nagy me­leg­ben nem vá­gyunk a hiz­laló éte­lekre.

A nyár­ban az a leg­jobb, hogy a nagy me­leg­ben nem vá­gyunk a hiz­laló éte­lekre. A szén­hid­rát­ban gaz­dag strand­ka­ják he­lyett pedig ké­szíts in­kább olyan finom fa­la­to­kat, ame­lyek nem­csak el­te­lí­te­nek egy időre, hanem be is in­dít­ják a szer­ve­ze­ted zsír­égető funk­ci­óit. Meg­mu­tat­juk a leg­jobb nyol­cat.

Szuperszexi leszel, ha így hordod a nyár legjobb ruhadarabját

Szuperszexi leszel, ha így hordod a nyár legmenőbb ruhadarabját

Él­vezd ki a jó időt, és le­gyél csá­bító.

Él­vezd ki a jó időt, le­gyél csi­nos és csá­bító! Mu­tat­juk, mi­lyen öl­tö­zék­kel tudsz iga­zán ta­rolni.

Elképesztőt húz augusztus időjárása! Meg fogsz döbbenni!

Elképesztőt húz augusztus időjárása! Meg fogsz döbbenni!

Mu­tat­juk, mi vár ránk.

Au­gusz­tus olyan idő­já­rás­sal lep meg, amire nem szá­mí­tot­tál. Mu­tat­juk, mi vár ránk.

Így készül a legfinomabb nyári lángos

Így készül a legfinomabb nyári lángos

A nyár ked­vence a lán­gos. Fo­gyaszt­ható stran­don, utcán, de húsz perc alatt ott­hon is össze­dob­ha­tod.

A nyár ked­vence a lán­gos. Fo­gyaszt­ható stran­don, utcán, ét­te­rem­ben, de húsz perc alatt ott­hon is össze­dob­ha­tod. Ígér­jük, is­teni lesz!

Mesés, nyári manikűrök - íme a szezon legmenőbb mintái!

Mesés, nyári manikűrök - íme a szezon legmenőbb mintái!

Elő a fan­tá­zi­á­val, az üde­ség­gel és a szí­nek­kel! Ezek a nyári ma­ni­kű­rök egy­sze­rűen cso­dá­sak!

Elő a fan­tá­zi­á­val, az üde­ség­gel és a szí­nek­kel! Ezek a nyári ma­ni­kű­rök egy­sze­rűen cso­dá­sak!

Zsidró Tamás elárulta, hogyan tölti a nyarat Dobó Katával!

Zsidró Tamás elárulta, hogyan tölti a nyarat Dobó Katával!

A sztár­pár­nak idén nyá­ron nincs ideje egy­másra, mivel Kata három pro­duk­ci­ó­ban for­gat, a mes­ter­fod­rász pedig egész au­gusz­tus­ban dol­go­zik majd.

A sztár­pár­nak idén nyá­ron nincs ideje egy­másra, mivel Kata három pro­duk­ci­ó­ban for­gat, a mes­ter­fod­rász pedig egész au­gusz­tus­ban dol­go­zik majd.

Hirtelen felindulásból elköltözött otthonról Gregor Bernadett

Hirtelen felindulásból elköltözött otthonról Gregor Bernadett

A szí­nésznő nem bírta to­vább.

A szí­nésznő nem bírta to­vább a fő­vá­rosi hő­sé­get: fogta magát, és le­köl­tö­zött vi­dékre fér­jé­vel és gye­re­ke­i­vel.

Nemcsak uborkát lehet kovászolni: Tarol az új nyári savanyúság!

Nemcsak uborkát lehet kovászolni: Tarol az új nyári savanyúság!

A ko­vi­ubi kel­le­mes ko­vá­szos íze jól áll a ká­posz­tá­nak is. Sok ka­por­ral el­ké­szítve va­lami zse­ni­á­lis!

Teljesen megújul a francia manikűr - íme a csodás, nyári viselet!

Teljesen megújul a francia manikűr - íme a csodás, nyári viselet!

Neked is ki kell pró­bál­nod eze­ket az üde, iz­gal­mas vál­to­za­to­kat, me­lyek a fran­cia ma­ni­kűr nyári ver­ziói.

Neked is ki kell pró­bál­nod eze­ket az üde, iz­gal­mas vál­to­za­to­kat, me­lyek a fran­cia ma­ni­kűr nyári ver­ziói.

Súlyos állapotba került Zámbó Jimmy 91 éves édesanyja!

Súlyos állapotba került Zámbó Jimmy 91 éves édesanyja!

Az egész csa­lád ag­gó­dik az idős asszony éle­té­ért! Min­dent meg­tesz­nek azért, hogy job­ban le­gyen!

Az egész csa­lád ag­gó­dik az idős asszony éle­té­ért! Min­dent meg­tesz­nek azért, hogy job­ban le­gyen!

A nyár legtrendibb ruhái, amik nem hiányozhatnak a szekrényedből

A nyár legtrendibb ruhái, amik nem hiányozhatnak a szekrényedből

A nyári for­ró­ság­ban nem könnyű ké­nyel­me­sen, nő­i­e­sen és egy­ben di­va­to­san is öl­tözni. Meg­mu­tat­juk a leg­jobb ru­há­kat.

Főnyeremény ez a női ruha, hihetetlen, de minden alkatra csinos!

Főnyeremény ez a női ruha, hihetetlen, de minden alkatra csinos!

A nyári for­ró­ság­ban is dö­gö­sen és egy­út­tal ké­nyel­me­sen mu­tat­koz­nál? Íme, a neked való darab!

A Balaton közepén vészelik át a meleget a hazai hírességek

A Balaton közepén vészelik át a meleget a hazai hírességek

Van va­lami ti­tok­za­tos bája a Ba­la­ton­nak, mivel a forró na­po­kon szám­ta­lan ma­gyar sztár lá­to­gatja.

Van va­lami ti­tok­za­tos bája a Ba­la­ton­nak, mivel a forró na­po­kon szám­ta­lan ma­gyar sztár lá­to­gatja.

Szex a vízparton? Kiderült, mire kell pontosan figyelni

Szex a vízparton? Kiderült, mire kell pontosan figyelni

Nincs is ro­man­ti­ku­sabb annál, mint a fül­ledt nyári nap­le­men­té­ben össze­bújni a ked­ve­sünk­kel. Azon­ban nem árt tudni né­hány alap­sza­bályt.

Nincs is ro­man­ti­ku­sabb annál, mint a fül­ledt nyári nap­le­men­té­ben össze­bújni a ked­ve­sünk­kel. Azon­ban nem árt tudni né­hány alap­sza­bályt, hogy el­ke­rül­jük a kel­le­met­len­sé­ge­ket!

Fagyival hűtik magukat a hőségben a sztárok!

Fagyival hűtik magukat a hőségben a sztárok!

A va­do­natúj fe­kete fagy­lal­tot el­ső­ként híres ma­gyar sztár­ja­ink pró­bál­hat­ták ki, az egész­sé­ges nya­lánk­ság pedig na­gyon íz­lett nekik.

A va­do­natúj fe­kete fagy­lal­tot el­ső­ként híres ma­gyar sztár­ja­ink pró­bál­hat­ták ki, az egész­sé­ges nya­lánk­ság pedig na­gyon íz­lett nekik.

A legtrendibb körmök nyaraláshoz! Melyik a kedvenced?

A legtrendibb körmök nyaraláshoz! Melyik a kedvenced?

A va­ká­ció alatt nyu­god­tan en­gedd el a hét­köz­napi szür­ke­sé­get, és vá­lassz me­ré­szebb, szí­ne­sebb min­tá­kat a kör­me­idre.

A va­ká­ció alatt nyu­god­tan en­gedd el a hét­köz­napi szür­ke­sé­get, és vá­lassz me­ré­szebb, szí­ne­sebb min­tá­kat a kör­me­idre. Mu­tat­juk a leg­dö­gö­seb­be­ket, amik­kel biz­to­san fel­tűnő je­len­ség le­hetsz a víz­par­ton.

Ezért fontos a nyári vakációban elutazni: itt a magyarázat

Ezért fontos a nyári vakációban elutazni: itt a magyarázat

Utazni sok­fé­le­kép­pen lehet, de akár­hogy is vágsz neki az útnak, biz­to­san jó ha­tás­sal lesz az éle­tedre.

Kiderült, kivel tölti a nyarat Bereczki Zoltán

Kiderült, kivel tölti a nyarat Bereczki Zoltán

A szí­nész a nya­rat egy olyan em­ber­rel tölti, aki örökre el­ra­bolta a szí­vét.

A szí­nész ren­ge­te­get dol­go­zik, egy sza­bad perce sincs. A nya­rat azon­ban egy olyan em­ber­rel tölti, aki örökre el­ra­bolta a szí­vét.

Nyáron több a betörés: világgá kürtöljük, hogy szabad a lakás

Nyáron több a betörés: világgá kürtöljük, hogy szabad a lakás

Egy friss ku­ta­tás sze­rint a ma­gya­rok nyá­ron job­ban tar­ta­nak a lo­pá­sok­tól - nem hiába.

Egy friss ku­ta­tás sze­rint a ma­gya­rok nyá­ron job­ban tar­ta­nak a lo­pá­sok­tól - nem hiába.

Izomláz extrával: Ez a legjobb időpont nyáron a futásra

Izomláz extrával: Ez a legjobb időpont nyáron a futásra

A reg­geli edzés remek dolog, de nyá­ron van egy még jobb idő­pont a fu­tásra, ez pedig a kora este.

A reg­geli edzés remek dolog, de nyá­ron van egy még jobb idő­pont a fu­tásra, ez pedig a kora este. Az edzés köz­vet­len jó­té­kony ha­tása mel­lett még va­la­mit nyersz vele, ugyanis a lé­lekre gya­ko­rolt ha­tása sem el­ha­nya­gol­ható. Meg­mu­tat­juk, ho­gyan hozd ki a leg­töb­bet az esti fu­tás­ból!

Fellélegeztek a nők, ilyen trükkösen szexi még nem volt a bikini

Fellélegeztek a nők, ilyen trükkösen szexi még nem volt a bikini

Kor­tól tel­je­sen füg­get­le­nül, mi tesz iga­zán csi­nossá a stran­don?

Kor­tól tel­je­sen füg­get­le­nül, mi tesz iga­zán csi­nossá a stran­don?

Már most írd be a naptáradba! Augusztusban Vodka Fesztivál!

Már most írd be a naptáradba! Augusztusban Vodka Fesztivál!

Nyá­ron vodka? Naná! Össze­kötve Bu­da­pest egyik leg­na­gyobb au­gusz­tusi bu­li­já­val, meg­fű­sze­rezve fesz­ti­vál han­gu­lat­tal.

Egyforma fürdőruhában nyaral a két sztár! De vajon kinek áll jobban?

Egyforma fürdőruhában nyaral a két sztár! De vajon kinek áll jobban?

Hi­he­tet­len, de Hor­váth Évá­nak és Mol­nár Szil­ágyi Szil­vi­nek ugyan­arra a Pal­mers für­dő­ru­hára esett a vá­lasz­tása!

Szülők figyelem: Telefonon is terjed a Kék Bálna gyilkos játéka

Szülők figyelem: Telefonon is terjed a Kék Bálna gyilkos játéka

Ret­teg­nek a szü­lők a Kék Bálna-ki­hí­vás­tól!

A leg­na­gyobb német bul­vár­lap, a Bild pén­te­ken cím­la­pon hozta: ret­teg­nek a szü­lők a Kék Bálna-ki­hí­vás­tól! Ma­gyar­or­szá­gon a Ri­post írta meg el­ső­ként, hogy az ön­gyil­kos já­ték­nak ma­gyar ál­do­za­tai van­nak.

Így kell nem diszkréten
szexelni
a strandon!

Így kell nem diszkréten
szexelni
a strandon!

Tud­juk, nyá­ron sok­kal na­gyobb a vágy, de azért ez így tény­leg na­gyon durva. Vajon ko­mo­lyan gon­dol­ták?

Tud­juk, nyá­ron sok­kal na­gyobb a vágy, de azért ez így tény­leg na­gyon durva.

Így lesz minden dús keblű nő pokoli szexi a strandon

Így lesz minden dús keblű nő pokoli szexi a strandon

Vá­lassz dögös für­dő­ru­hát.

A Ma­ri­lyn Mon­roe tí­pusú mel­le­ket ne pró­báld el­rej­teni a nyá­ron! A telt ido­mokra és dús keb­lekre is vá­lassz dögös für­dő­ru­hát.

Azok a '80-as évek! Emlékszel még az igazi retro balatoni nyarakra?

Azok a '80-as évek! Emlékszel még az igazi retro balatoni nyarakra?

Egész évben ter­vez­get­tük, hogy ju­tunk el két hétre a Ba­la­tonra. A sze­ren­csé­sek te­lekre in­dul­tak, a töb­bi­e­ket várta a SZOT üdülő.

Dögös divat-trükkel leszel igazán csábító ezen a nyáron

Dögös divat-trükkel leszel igazán csábító ezen a nyáron

Szu­per­egy­szerű a mód­szer, és min­den­ki­nek jól áll. Fi­a­ta­los, szexi és na­gyon menő.

Szu­per­egy­szerű a mód­szer, és min­den­ki­nek jól áll. Fi­a­ta­los, szexi és na­gyon menő.