CÍMKE: 'nyár'

Baywatch-lányként hergeli a strandolókat Baukó Éva

Baywatch-lányként hergeli a strandolókat Baukó Éva

Ala­po­san meg­nőtt az egy főre jutó hí­res­sé­gek ará­nya a Ba­la­ton­nál. Éva is arra cir­kál.

Zimány Linda bikinis fotói elindítják a nyarat

Zimány Linda bikinis fotói elindítják a nyarat

A gyö­nyörű mo­dell úgy dön­tött, ki­hasz­nálja a hosszú hét­vé­gét és el­uta­zott a Ba­la­ton­hoz.

FRISS HÍREK

Krémszóda haj a nyár legnagyobb őrülete, bezsonganak tőle a férfiak

Krémszóda haj a nyár legnagyobb őrülete, bezsonganak tőle a férfiak

Hó­díts a hol­ly­woodi sztá­rok és a leg­na­gyobb mo­del­lek által is­mertté tett haj­trend­del!

Nyári csizma lesz a divat. Biztos, hogy szeretik ezt a nők?

Nyári csizma lesz a divat. Biztos, hogy szeretik ezt a nők?

Fel­tűnő csiz­mák az idei nyár trend­jei kö­zött! Mit gon­dolsz, tény­leg ké­nyel­mes lehet egy ilyen darab? Fel­ve­szik a hét­köz­na­po­kon is ezt a fur­csa láb­be­lit a nők?

Fel­tűnő csiz­mák az idei nyár trend­jei kö­zött! Mit gon­dolsz, tény­leg ké­nyel­mes lehet egy ilyen darab? Sokan tar­ta­nak attól, hogy va­ló­ban fel­ve­szik-e a hét­köz­na­po­kon is ezt a fur­csa láb­be­lit a nők. Ér­de­mes meg­pró­bálni? Ha tet­szik, tiéd a vá­lasz­tás, ne hagyd ki! Mu­ta­tunk né­hány fa­zont!

Szuper kényelmes magassarkú a nők legnagyobb nyári kedvence

Szuper kényelmes magassarkú a nők legnagyobb nyári kedvence

A leg­ké­nyel­me­sebb fazon, amit va­laha ké­szí­tet­tek, szár­nyal a te­li­talpú szandi!

Ne hagyd ki! A leg­ké­nyel­me­sebb fazon , amit va­laha ké­szí­tet­tek, szár­nyal a te­li­talpú szandi!

Tarol a statement cipő: Idén nyáron ebben lesz ultraszexi minden nő

Tarol a statement cipő: Idén nyáron ebben lesz ultraszexi minden nő

Fan­tasz­ti­ku­san csi­nos nyári vi­se­let: tarol a szan­din a bo­ka­pánt. Ne hagyd ki ezt a zic­cert, mu­tat­juk a mo­del­le­ket!

Fan­tasz­ti­ku­san csi­nos nyári vi­se­let: tarol a szan­din a bo­ka­pánt.

Minden részlet Weisz Fanni esküvőjéről, kiderült, kit nem hívtak meg!

Minden részlet Weisz Fanni esküvőjéről, kiderült, kit nem hívtak meg!

A csi­nos mo­dell és ked­vese au­gusz­tus­ban mond­ják ki egy­más­nak a bol­do­gító igent és mos­tanra el­dön­töt­ték, kiket hív­nak meg a lag­zira.

Egy ilyen kényelmes cipőre mindenkinek szüksége van

Egy ilyen kényelmes cipőre mindenkinek szüksége van

Aján­dé­kozd meg magad !

Ami­kor a hő­mérő hi­gany­szála 25 fok fölé szö­kik, vedd elő a nyár leg­ké­nyel­me­sebb ci­pő­jét. Aján­dé­kozd meg magad az idei év leg­szebb láb­be­li­jé­vel!

Megint hódít a bokalánc, őrülten szexi lesz a női láb

Megint hódít a bokalánc, őrülten szexi lesz a női láb

Egé­szítsd ki a szexi bi­ki­ni­det egy va­dí­tóan vonzó bo­ka­lánc­cal! A nyár nél­kü­löz­he­tet­len kel­léke, a férfiak ked­vence! Idén ismét nagy a vá­lasz­ték.

Egé­szítsd ki a szexi bi­ki­ni­det egy va­dí­tóan vonzó bo­ka­lánc­cal! A nyár nél­kü­löz­he­tet­len kel­léke, a férfiak ked­vence! Min­den egyes darab na­gyon nő­i­essé tesz, fel­csi­gázza az el­len­té­tes nemet. Idén ismét nagy a vá­lasz­ték, vá­lassz egy iz­gal­mas da­ra­bot, mu­tat­juk a leg­me­nőb­be­ket!

5 szuper virágos növény a teraszra, ezek mindent kibírnak

5 szuper virágos növény a teraszra, ezek mindent kibírnak

Sze­ret­néd, hogy er­ké­lye­det egész nyá­ron il­la­tos vi­rág­zu­ha­tag dí­szítse? Mu­tat­juk a sze­zon leg­stra­pa­bí­róbb­jait!

Sze­ret­néd, hogy er­ké­lye­det egész nyá­ron il­la­tos vi­rág­zu­ha­tag dí­szítse?

Rémisztő előrejelzés: Minden idők legforróbb nyara jön!

Rémisztő előrejelzés: Minden idők legforróbb nyara jön!

Meg­dől­het­nek a me­leg­re­kor­dok!

A Ri­post több me­te­o­ro­ló­giai por­tál és a Dávid-nap­tár ada­tait össze­vetve arra ju­tott, hogy idén nyá­ron még a ta­va­lyi­nál is na­gyobb ká­ni­kula vár­ható!

Ettől a kiegészítőtől leszel ellenállhatatlan a nyáron

Ettől a kiegészítőtől leszel ellenállhatatlan a nyáron

A szal­ma­táska a nyár di­vatja.

A szal­ma­táska a nyár leg­na­gyobb di­vatja. A város kö­ze­pén is olyan le­szel, mint aki épp a strandra ké­szül, rá­adá­sul min­den elfér benne.

Ha így viseled a fehér farmert, akkor eszméletlen karcsú leszel

Ha így viseled a fehér farmert, akkor eszméletlen karcsú leszel

Örök darab a fehér far­mer, mégis sokan félve nyúl­nak hozzá.

Örök darab a fehér far­mer, mégis sokan félve nyúl­nak hozzá. Pedig őrült szexi le­hetsz benne még tel­ten is!

Nem hiszed el, mi teszi boldoggá a legendás magyar színészt

Nem hiszed el, mi teszi boldoggá a legendás magyar színészt

Nehéz idő­sza­kon van túl Koncz Gábor, akit 2016-ban mű­töt­tek ge­rinc­sérv­vel.

Nehéz idő­sza­kon van túl Koncz Gábor, akit 2016-ban mű­töt­tek ge­rinc­sérv­vel. Fáj­dal­mai el­le­nére egy évvel ké­sőbb vissza­tért a szín­padra, ami sokat se­gí­tett gyó­gyu­lá­sá­ban. Koncz Gábor most újra bol­dog és alig várja, hogy újra lóra ül­hes­sen.

Óriási bikini-meglepetés: ez a szín lesz idén nyáron a legnagyobb divat

Óriási bikini-meglepetés: ez a szín lesz idén nyáron a legnagyobb divat

Szé­pen ki­emeli a bar­na­sá­got és min­den­ki­nek szu­pe­rül áll!

Szé­pen ki­emeli a bar­na­sá­got és min­den­ki­nek szu­pe­rül áll!

Így lesz elegáns a nők legtöbbet kritizált új ruhadarabja

Így lesz elegáns a nők legtöbbet kritizált új ruhadarabja

Akik eddig nem tud­tak vele meg­ba­rát­kozni, azok­nak jó hí­rünk van: ügye­sen kom­bi­nálva raj­tad is szu­pe­rül fog állni, íme!

2018-ban tö­ret­le­nül hódít ez a pi­cike holmi és min­den év­szakra jut be­lőle egy-egy ha­tá­sos darab. Akik eddig nem tud­tak vele meg­ba­rát­kozni, azok­nak jó hí­rünk van: ügye­sen kom­bi­nálva raj­tad is szu­pe­rül fog állni, íme!

Durva, mi van a Balatonnál, meglepi a fürdőzőket is

Durva, mi van a Balatonnál, meglepi a fürdőzőket is

Min­den­kit vá­rat­la­nul ért

Min­den­kit vá­rat­la­nul ért a ta­va­szi nyár: oly­annyira, hogy a ked­dig tartó hosszú hét­vé­gén meg­lepő dol­gok­kal ta­lál­koz­tunk a Ba­la­ton­nál.

Hódít a strandékszer, így lesz még szexibb a bikini

Hódít a strandékszer, így lesz még szexibb a bikini

Így igazi dí­va­ként hó­dít­hatsz a par­ton.

Lehet raj­tad kevés ruha, de egy lát­vá­nyos nyak­lánc vagy fül­be­való cso­dá­san öl­töz­tet. Vi­selj ék­szert a bi­ki­nid­hez! Igazi dí­va­ként hó­dít­hatsz a par­ton.

Így viseld a miniszoknyát, és minden férfit megbabonázol

Így viseld a miniszoknyát, és minden férfit megbabonázol

Va­rá­zsold elő nőies és dögös ol­da­lad!

Ez a szu­per­szexi vi­se­let sok­kal több le­he­tő­sé­get rejt ma­gá­ban, mint hin­néd. Va­rá­zsold elő nőies és dögös ol­da­lad!

Idén nyáron tarol a '90-es évek legszexibb frizurája

Idén nyáron tarol a '90-es évek legszexibb frizurája

Ismét di­va­tos a 90-es évek leg­fel­ka­pot­tabb fri­zu­rája, már a sztá­rok is ezt hord­ják! Most a rö­vi­debb fazon hódít, ami ért­hető, hisz szu­per nőies és min­den­kit fi­a­ta­lít!

Elkészült a beach-body! Hódi Pamela megmutatta nyári formáját!

Elkészült a beach-body! Hódi Pamela megmutatta nyári formáját!

Az anyuka már fel­ké­szült a bi­ki­ni­sze­zonra, tö­ké­le­tes alak­kal hódít!

Ez a nadrágfazon lesz idén nyáron a nők legnagyobb divatja

Ez a nadrágfazon lesz idén nyáron a nők legnagyobb divatja

Lenge, ké­nyel­mes és rend­kí­vül nőies az idei nyár nad­rág­trendje. Mu­tat­juk a sze­zon leg­di­va­to­sabb da­rab­jait!

Lenge, ké­nyel­mes és rend­kí­vül nőies az idei nyár nad­rág­trendje. Mu­tat­juk a leg­di­va­to­sabb da­ra­bo­kat!

Brutális nyarunk lesz a meteorológusok előrejelzése szerint

Brutális nyarunk lesz a meteorológusok előrejelzése szerint

Az idei nyár hú­zós­nak ígér­ke­zik, és erre még nem késő fel­ké­szül­nöd.

Az idei nyár hú­zós­nak ígér­ke­zik, és erre még nem késő fel­ké­szül­nöd.

Igazi bombázó leszel ebben a szuperdögös kánikularuhában

Igazi bombázó leszel ebben a szuperdögös kánikularuhában

Nem rövid, mégis esz­mé­let­le­nül szexi!

Nem rövid túl me­ré­szen, mégis esz­mé­let­le­nül szexi! Éppen az ilyen sej­tel­mes meg­ol­dá­sok­kal csá­bít­ják el az okos nők a férfi­a­kat.

Jégeső csaphat le az országra, durva hidegfront érkezik

Jégeső csaphat le az országra, durva hidegfront érkezik

Va­sár­nap még csak zápor lehet.

Va­sár­nap még csak néhol kell zá­porra szá­mí­tani, a hétfő azon­ban nem ke­gyel­mez.

Kiszivárogtak a részletek: Majkáé vagy Claudiáé lesz az év esküvője?

Kiszivárogtak a részletek: Majkáé vagy Claudiáé lesz az év esküvője?

Kü­lön­le­ges lesz az idei nyár, ami ce­le­b­es­kü­vő­ket il­leti!

Kü­lön­le­ges lesz az idei nyár, ami ce­le­b­es­kü­vő­ket il­leti!

Ez a szín lesz a nyár legnagyobb slágere - szexi, fiatalos és üde szépség

Ez a szín lesz a nyár legnagyobb slágere - szexi, fiatalos és üde szépség

Be­ra­gyogja meg­je­le­né­sed és han­gu­la­tod is a nyár leg­szu­pe­rebb trendje.

Be­ra­gyogja meg­je­le­né­sed és han­gu­la­tod is a nyár leg­szu­pe­rebb trendje.

Óriási divat lesz idén ez a szexi és vagány nadrág!

Óriási divat lesz idén ez a szexi és vagány nadrág!

Menő, dögös, for­ma­bontó - ez a nad­rág lesz 2018 nya­rá­nak sztárja.

Menő, dögös, for­ma­bontó - ez a nad­rág lesz 2018 nya­rá­nak sztárja.

Hűha, ilyen lesz Liptai Claudia menyasszonyi ruhája

Hűha, ilyen lesz Liptai Claudia menyasszonyi ruhája

A Nagy Duett mű­sor­ve­ze­tője nyá­ron megy férj­hez kisfia édes­ap­já­hoz, Pa­taki Ádám­hoz.

A Nagy Duett mű­sor­ve­ze­tője nyá­ron megy férj­hez kisfia édes­ap­já­hoz, Pa­taki Ádám­hoz.

Eszméletlen szexi és izgalmas a nyár legdivatosabb slágere!

Eszméletlen szexi és izgalmas a nyár legdivatosabb slágere!

Na­gyon kü­lön­le­ges és na­gyon nőies az anyag, mely ta­rolni fog a nyá­ron.

Na­gyon kü­lön­le­ges és na­gyon nőies az anyag, mely ta­rolni fog a nyá­ron.

Virágos legyen és nagyon hosszú: bombanő leszel ebben a ruhában

Virágos legyen és nagyon hosszú: bombanő leszel ebben a ruhában

Dü­bö­rög a hosszú fazon és a na­gyon szí­nes lát­vá­nyos vi­rág­minta.

Dü­bö­rög a hosszú fazon és a na­gyon szí­nes lát­vá­nyos vi­rág­minta. Mu­tat­juk miket ál­mod­tak meg a ter­ve­zők 2018-ra!

Dögös és vagány a szezon izgalmas divatja - próbáld ki te is!

Dögös és vagány a szezon izgalmas divattrükkje - próbáld ki te is!

Egyet­len ap­ró­ság, mégis min­dent egé­szen új for­mába önt. A rojt lesz a sze­zon egyik nyerő hú­zása.

Egyet­len ap­ró­ság, mégis min­dent egé­szen új for­mába önt. A rojt lesz a sze­zon egyik nyerő hú­zása.

Most érkezett: Ez lesz 2018 nyarának legnagyobb divatdobása

Ragyogóan szexi a nyár legnagyobb divathulláma! Ezt látnod kell!

Csil­logó, va­rázs­la­tos, akár­csak te - a flit­ter lesz a sze­zon slá­gere. Szám­ta­lan módon be­épít­he­ted az öl­tö­zé­kedbe!

Hihetetlen, mit csinált a magyar mulatós sztár

Hihetetlen, mit csinált a magyar mulatós sztár

Már na­gyon ké­szül az idei nyárra...

Már na­gyon ké­szül az idei nyárra...

Hódit a falatnyi farmertanga: Ez lesz a nyár legizgalmasabb slágere!

Hódit a falatnyi farmertanga: Ez lesz a nyár legizgalmasabb slágere!

Az alsót úgy hir­de­tik, mint az idei fesz­ti­vál­sze­zon el­en­ged­he­tet­len da­rab­ját.

Az alsót úgy hir­de­tik, mint az idei fesz­ti­vál­sze­zon el­en­ged­he­tet­len da­rab­ját.

2018 legszexibb fürdőruhái bombázóvá teszik a duci nőket

2018 legszexibb fürdőruhái bombázóvá teszik a duci nőket

Iz­gal­mas szí­nek, dögös fa­zo­nok - az idei nyár nagy siker lesz a telt nők­nek.

Iz­gal­mas szí­nek, dögös fa­zo­nok - az idei nyár nagy siker lesz a telt nők­nek.

Íme, 2018 legrafináltabb női divattrükkje, nehogy kihagyd idén nyáron!

Íme, 2018 legrafináltabb női divattrükkje, nehogy kihagyd idén nyáron!

Hi­he­tet­le­nül egy­szerű, de hun­cut öt­let­től lesz szu­per a de­kol­tá­zsod!

Hi­he­tet­le­nül egy­szerű, de hun­cut öt­let­től lesz szu­per a de­kol­tá­zsod!

Ez a titka, így szabadulhatsz meg nyárig a hashájtól

Ez a titka, így szabadulhatsz meg nyárig a hashájtól

Sok fo­gyó­kú­rázó el­sőd­le­ges célja a lapos has. El­árul­juk: a fel­ülé­sek nem se­gí­te­nek!

Sok fo­gyó­kú­rázó el­sőd­le­ges célja a lapos has. De vajon ho­gyan va­ló­sít­ha­tod meg ezt nyá­rig? El­árul­juk: a fel­ülé­sek nem se­gí­te­nek!

Visszatért a lábgyilkos ronda cipő, durvább, mint valaha

Visszatért a lábgyilkos ronda cipő, durvább, mint valaha

Der­mesztő a lát­vány...

Der­mesztő a lát­vány, és sze­rin­tünk in­kább ciki, mint menő...

Ez a szín lesz a tavasz nagy kedvence! Feltűnőek lesznek benne a nők

Ez a szín lesz a tavasz nagy kedvence! Feltűnőek lesznek benne a nők

Mire zöldbe borul a ter­mé­szet, te is sze­rezz be egy zöld szet­tet.

Mire zöldbe borul a ter­mé­szet, te is sze­rezz be egy zöld szet­tet. Ér­ke­zik a di­vatba az idei év egyik ked­venc színe! Akár te­tő­től tal­pig fel­öl­töz­hetsz ebbe a színbe! Min­den­na­pok­ban és a sza­bad­időd­ben is ki­váló vá­lasz­tás.

Megdöbbentő lesz a nyár eleje - ezt mondják a meteorológusok

Megdöbbentő lesz a nyár eleje - ezt mondják a meteorológusok

Az idő­jó­sok sze­rint meg­le­pe­tésre kell ké­szül­nünk nem is olyan so­kára.

Az idő­jó­sok sze­rint meg­le­pe­tésre kell ké­szül­nünk nem is olyan so­kára.

Gálvölgyi János elszólta magát, nagyon aggasztó dolgot mondott

Gálvölgyi János elszólta magát, nagyon aggasztó dolgot mondott

Egyik új be­mu­ta­tó­já­ról kér­dez­ték az idén 70 éves szí­nészt, ami­kor sötét uta­lást tett a jö­vőre...

Idén hálóingben mennek utcára a nők. Csoda, hogy megvadulnak a pasik?

Idén hálóingben mennek utcára a nők. Csoda, hogy megvadulnak a pasik?

Nincs is sze­xi­sebb egy csi­nos nyári ruhát vi­selő nőnél a nagy ká­ni­ku­lá­ban.

Így készülj a melegre, jön a nyár legizgatóbb ruhája

Így készülj a melegre, jön a nyár legizgatóbb ruhája

Las­san be­kö­szönt a ta­vasz, de a nagy di­vat­há­zak már a nyárra ké­szül­nek. St­rand­ruha is kell. Íme a leg­sze­xibb da­ra­bok.

Las­san be­kö­szönt a ta­vasz, de a nagy di­vat­há­zak már a nyárra ké­szül­nek. Egyre több nő gon­dol­ko­dik azon, mi­lyen bi­ki­nit vá­lasszon ma­gá­nak a nya­ra­lás­hoz, csak­hogy ez még nem elég, strand­ruha is kell. Fon­tos, hogy a für­dő­ruha és a ruci passzol­jon egy­más­hoz. Íme a leg­sze­xibb da­ra­bok.

Robban a fürdőruha bomba: Jönnek a duci bikinik

Robban a fürdőruha bomba: Jönnek a duci bikinik

Dögös, szexi és di­va­tos fa­zo­no­kat mu­ta­tunk, mely­ben plusz ki­lók­kal le­hetsz igazi bom­bázó.

Dögös, szexi és di­va­tos fa­zo­no­kat mu­ta­tunk, mely­ben plusz ki­lók­kal le­hetsz igazi bom­bázó.

Télből a nyárba menekülnek a magyar sztárok!

Télből a nyárba menekülnek a magyar sztárok!

A hideg, téli idő­já­rás he­lyett a ma­gyar hí­res­sé­gek me­le­gebb ég­haj­latra utaz­tak, ott pi­he­nik ki a ma­gu­kat.

A hideg, téli idő­já­rás he­lyett a ma­gyar hí­res­sé­gek me­le­gebb ég­haj­latra utaz­tak, ott pi­he­nik ki a ma­gu­kat.

Tavasszal visszatér a romantika! Így hódítanak az utcán a nők

Tavasszal visszatér a romantika! Így hódítanak az utcán a nők

Bár még alud­nunk kell né­há­nyat ta­va­szig, de a fod­ros divat már meg­ál­lít­ha­tat­lan! Idén akár túl­zá­sokba is es­he­tünk, jö­het­nek a ha­tal­mas fod­rok.

Bár még alud­nunk kell né­há­nyat ta­va­szig, de a fod­ros divat már meg­ál­lít­ha­tat­lan! Idén akár túl­zá­sokba is es­he­tünk, jö­het­nek a ha­tal­mas fod­rok, a habos-babos. Fon­tos, hogy ha tü­körbe nézel, egy iga­zán szexi, és csi­nos nő néz­zen vissza! Mu­tat­juk az idei év nagy ked­ven­ceit!

Így hozhatod formába magad, ha szinte semmi időd nincs

Így hozhatod formába magad, ha szinte semmi időd nincs

Az idő­hi­ány többé nem ki­fo­gás.

Az idő­hi­ány többé nem ki­fo­gás, hi­szen ezzel a mód­szer­rel né­hány per­ces edzé­sek­kel is for­mába hoz­ha­tod magad...

Eszméletlen dögös lesz a 2018-as bikinidivat - a férfiak mind elcsábulnak!

Eszméletlen dögös lesz a 2018-as bikinidivat - a férfiak mind elcsábulnak!

Meg­mu­tat­juk, mi­lyen cso­dás bi­ki­nik­ben fogod rabul ej­teni a pa­si­kat idén nyá­ron. Bom­bázó le­szel!

Gömbölyű fenekével okozott felfordulást a magyar sztár

Gömbölyű fenekével okozott felfordulást a magyar sztár

Vok­sán Virág tudja, mivel lehet meg­bo­lon­dí­tani a férfi­a­kat. A le­mez­lo­vas le­dobta ru­háit.

Vok­sán Virág tudja, mivel lehet meg­bo­lon­dí­tani a férfi­a­kat. A le­mez­lo­vas le­dobta ru­háit és meg­mu­tatta amije van.

2018-ban bevadul a fürdőruhadivat, eszméletlen szexi lesz minden nő

2018-ban bevadul a fürdőruhadivat, eszméletlen szexi lesz minden nő

Fan­tasz­ti­kus az idei nyár für­dő­ruha trendje! Káp­rá­za­tos fa­zo­nok, tom­boló szí­nek jön­nek és ez­út­tal nem tudsz a vá­lasz­tás­sal hi­bázni.

Fan­tasz­ti­kus az idei nyár für­dő­ruha trendje! Káp­rá­za­tos fa­zo­nok, tom­boló szí­nek jön­nek és ez­út­tal nem tudsz a vá­lasz­tás­sal hi­bázni. Iga­zán trendi da­ra­bo­kat mu­ta­tunk, ezek­től fog­nak idén nyá­ron meg­őrülni a férfiak! Ne cso­dál­kozz, ha te is pont ezt vál­tod majd ki a stran­do­kon!

Depresszió kínozza Papadimitriu Athinát!

Depresszió kínozza Papadimitriu Athinát!

A szí­nésznő lel­ki­leg ki­ké­szült! Kép­te­len meg­emész­teni, hogy egyet­len perce sem volt ma­gára a nyá­ron! Mi lesz így vele?

A szí­nésznő lel­ki­leg ki­ké­szült! Kép­te­len meg­emész­teni, hogy egyet­len perce sem volt ma­gára a nyá­ron!

Ezeket a divattrendeket gondosan kerüld el

Ezeket a divattrendeket gondosan kerüld el

Az egyre őrül­tebb di­vat­tren­dek korát éljük, és mióta az in­ter­net­nek kö­szön­he­tően min­den könnyen el­ér­hető, fu­tó­tűz­ként ter­jed a hü­lye­ség a vi­lág­ban.

Falatnyi bikiniben, hatalmas melleivel búcsúztatja a nyarat Baukó Éva!

Falatnyi bikiniben, hatalmas melleivel búcsúztatja a nyarat Baukó Éva!

Az Édes Élet egy­kori sztárja még ebben a hideg idő­ben is fel­me­le­gíti a férfi­szí­ve­ket.

Őrület, már most kiderült, mi lesz a bikinidivat 2018-ban

Őrület, már most kiderült, mi lesz a bikinidivat 2018-ban

Még csak most ért véget az idei nyár, ám a ki­fu­tó­kon máris meg­je­len­tek a jövő évi bi­ki­ni­mo­del­lek. Cse­me­gézz be­lő­lük te is.

Még csak most ért véget az idei nyár, ám a ki­fu­tó­kon máris meg­je­len­tek a jövő évi bi­ki­ni­mo­del­lek. Egy hű­vö­sebb napon cse­me­gézz be­lő­lük te is, hozd vissza a nyári han­gu­la­tot!

Brutálisan szexi ez a falatnyi ruhadarab, megőrülnek tőle a férfiak

Brutálisan szexi ez a falatnyi ruhadarab, megőrülnek tőle a férfiak

Hi­he­tet­le­nül szexi és a pasik is imád­ják. Szinte bár­mi­vel kom­bi­nál­ható, így ugyan­ab­ban a fel­ső­ben le­hetsz őrül­ten dögös, de ele­gáns is.

Hi­he­tet­le­nül szexi és a pasik is imád­ják. Szinte bár­mi­vel kom­bi­nál­ható, így ugyan­ab­ban a fel­ső­ben le­hetsz őrül­ten dögös, de ele­gáns is.

Meglepő idővel búcsúzik a nyár, közeleg a rideg fordulat

Meglepő idővel búcsúzik a nyár, közeleg a rideg fordulat

A hét­vé­gén még igazi strand­idő lesz, de egy-egy eső fel­fris­síti a le­ve­gőt.

A hét­vé­gén még igazi strand­idő lesz, de oly­kor egy-egy eső fel­fris­síti a le­ve­gőt.

Gondoltad volna? Minden idők legforróbb nyara búcsúzik

Gondoltad volna? Minden idők legforróbb nyara búcsúzik

Teli lesz­nek a stran­dok és a tó­par­tok az utolsó au­gusz­tusi hét­vé­gén.

Teli lesz­nek a stran­dok és a tó­par­tok or­szág­szerte ezen az utolsó au­gusz­tusi hét­vé­gén, és idén va­ló­szí­nű­leg most utol­jára lesz ká­ni­kula. Ami­óta fel­jegy­zik az idő­já­rást, a ta­va­lyi volt a leg­me­le­gebb nyár, ám idén a ta­va­lyi re­kord is meg­dől!

Erről álmodozik Schobert Norbi, de messze még a cél

Erről álmodozik Schobert Norbi, de messze még a cél

A fit­nesz­guru éppen csa­ládi nya­ra­lá­son jár...

A fit­nesz­guru éppen csa­ládi nya­ra­lá­son jár, és egy me­se­szép ki­kö­tő­ből je­lent­ke­zett be a kö­zös­ségi ol­da­lon. A vi­de­ó­ból ki­de­rül, miért kezd el még ke­mé­nyeb­ben dol­gozni, ha ha­za­tér.

A Balaton közepén fotózták le Liptai Claudiát, elképesztő, hogy néz ki

A Balaton közepén fotózták le Liptai Claudiát, elképesztő, hogy néz ki

Leg­alább 10 évet le­ta­gad­hat! A bol­dog­ság­nál nincs jobb koz­me­ti­kus!

Leg­alább 10 évet le­ta­gad­hat! A bol­dog­ság­nál nincs jobb koz­me­ti­kus!

Egyetlen vékony pánt a titok: Ettől eszelősen szexik az olasz nők

Egyetlen vékony pánt a titok: Ettől eszelősen szexik az olasz nők

A me­di­ter­rán élet­ér­zés egyik lé­nyege a min­dig szexi meg­je­le­nés, ami­hez rafi­nált módon jól ér­te­nek az olasz nők. Le­g­újabb öt­le­tük­től pedig fel­forr a férfiak vére!

A me­di­ter­rán élet­ér­zés egyik lé­nyege a min­dig szexi meg­je­le­nés, ami­hez rafi­nált módon jól ér­te­nek az olasz nők. Le­g­újabb öt­le­tük­től pedig fel­forr a férfiak vére! A rég­ről is­me­rős ru­ha­da­rab tel­je­sen új arcát mu­tatja meg: va­dí­tóan dö­gö­sek benne a nők, és olyan al­kal­makra is fel­ve­he­ted, amire leg­va­dabb ál­mod­ban sem gon­dol­tál volna!

Kiló és kor nem számít! Ezt a karcsúsító fürdőruhát mindenki imádja

Kiló és kor nem számít! Ezt a karcsúsító fürdőruhát mindenki imádja

Hódít az egy­ré­szes für­dő­ruha, amit ősz­től az uszo­dá­ban is bát­ran vi­sel­hetsz. Vá­laszd ki az ala­kod­hoz illő tö­ké­le­tes fa­zont.

Faképnél hagyták a zenészek a színpadon Zoltán Erikát!

Faképnél hagyták a zenészek a színpadon Zoltán Erikát!

Az éne­kes­nő­nek kel­le­met­len per­ce­ket oko­zott a tom­boló vihar, pedig ő min­dent meg­tett a kö­zön­sé­géért...

Az éne­kes­nő­nek kel­le­met­len per­ce­ket oko­zott a tom­boló vihar, pedig ő min­dent meg­tett a kö­zön­sé­géért...

Láthatatlan melltartó lett a nők új kedvence

Láthatatlan melltartó lett a nők új kedvence

Kevés nő te­heti meg, hogy mell­tartó nél­kül in­dul­jon útnak, pedig sok nyári ruha alatt egy­ál­ta­lán nem mutat szé­pen ez a fe­hér­nemű. Íme, a meg­ol­dás!

Kevés nő te­heti meg, hogy mell­tartó nél­kül in­dul­jon útnak, pedig sok nyári ruha alatt egy­ál­ta­lán nem mutat szé­pen ez a fe­hér­nemű. Íme, a meg­ol­dás!

Király Viktor lerántja a leplet a fotóján szereplő titokzatos lányról

Király Viktor lerántja a leplet a fotóján szereplő titokzatos lányról

Ki­rály Vik­tor csü­tör­tök dél­után ka­vi­csot do­bott az ál­ló­vízbe...

Ki­rály Vik­tor csü­tör­tök dél­után ka­vi­csot do­bott az ál­ló­vízbe...

Bekeményedtek a magyar férfiak, egészen elképesztő szexteljesítmény

Bekeményedtek a magyar férfiak, egészen elképesztő szexteljesítmény

Ki­vé­te­les re­kor­do­kat dön­tö­get­nek az év leg­for­róbb nap­ja­i­ban a ma­gya­rok.

Ki­vé­te­les re­kor­do­kat dön­tö­get­nek az év leg­for­róbb nap­ja­i­ban a ma­gyar férfiak.

Nem sokáig tart a lehűlés: szerdán ismét rendkívüli kánikula érkezik!

Nem sokáig tart a lehűlés: szerdán ismét rendkívüli kánikula érkezik!

Bár va­sár­nap az egész or­szágra ki­ter­jedő fi­gyel­mez­te­tést adtak ki, a vi­ha­rok után újra rek­kenő hőség lesz min­den­hol.

Hevesi Tamás: Eddig kétszázhetvenezerszer szúrtam meg magam!

Hevesi Tamás: Eddig kétszázhetvenezerszer szúrtam meg magam!

Imádja a nya­rat He­vesi Tamás!

Imádja a nya­rat He­vesi Tamás, de nem csak a fesz­ti­vá­lok, sza­bad­téri kon­cer­tek és a stran­do­lás miatt: ilyen­kor va­ló­ban ki­csat­tan az egész­ség­től!

Forrónaciban hergeli az olaszokat Kiszel Tünde lánya

Forrónaciban hergeli az olaszokat Kiszel Tünde lánya

Las­san eljön az az idő, ami­kor a nap­tár­díva hát­térbe szo­rul és az ő de­kol­tá­zsa he­lyett, lánya for­más ido­mait fi­gyeli majd min­denki.

Las­san eljön az az idő, ami­kor a nap­tár­díva hát­térbe szo­rul és az ő de­kol­tá­zsa he­lyett, lánya for­más ido­mait fi­gyeli majd min­denki. A jelek egy­ér­tel­műek.

Szuperdögös frizurák a forró napokra! Bombázó leszel ezzel a hajjal

Szuperdögös frizurák a forró napokra! Bombázó leszel ezzel a hajjal

Egy­szerű, mégis ké­nyel­mes, szexi és vonzó. Ja, és rá­adá­sul még éve­ket fi­a­ta­lít is raj­tad. Kell ennél több?

Egy­szerű, mégis ké­nyel­mes, szexi és vonzó. Ja, és rá­adá­sul még éve­ket fi­a­ta­lít is raj­tad. Kell ennél több?

Megdöbbentő trükk: így kerüld el a kínos izzadságfoltot a ruhádon

Megdöbbentő trükk: így kerüld el a kínos izzadságfoltot a ruhádon

A rek­kenő hő­sé­gen egy­ál­ta­lán nem könnyű ápolt­nak és üdé­nek ma­radni.

A rek­kenő hő­sé­gen egy­ál­ta­lán nem könnyű ápolt­nak és üdé­nek ma­radni. Ez a trükk vi­szont se­gí­teni fog.

Fantasztikus retróvideó 1963-ból: Ilyen volt a hazai kánikula

Fantasztikus retróvideó 1963-ból: Ilyen volt a hazai kánikula

St­rand­örö­mök szá­ra­zon és vízen. A Pa­la­ti­nus is meg­telt.

St­rand­örö­mök szá­ra­zon és vízen. A Pa­la­ti­nus is meg­telt, a későn ér­ke­zők már nem ta­lál­nak vizet, ül­het­nek a fa alatt.