CÍMKE: 'nyár'

Topless nyaralós képet posztolt a csinos modell

Topless nyaralós képet posztolt a csinos modell

Szexi alsón kívül sem­mit sem visel a barna hajú szép­ség.

Ezeket a divattrendeket gondosan kerüld el

Ezeket a divattrendeket gondosan kerüld el

Fu­tó­tűz­ként ter­jed a hü­lye­ség a vi­lág­ban. Eze­ket biz­to­san nem fogod ki­pró­bálni soha!

Brutálisan szexi ez a falatnyi ruhadarab, megőrülnek tőle a férfiak

Brutálisan szexi ez a falatnyi ruhadarab, megőrülnek tőle a férfiak

Hi­he­tet­le­nül szexi és a pasik is imád­ják. Szinte bár­mi­vel kom­bi­nál­ható, így ugyan­ab­ban a fel­ső­ben le­hetsz őrül­ten dögös, de ele­gáns is.

Hi­he­tet­le­nül szexi és a pasik is imád­ják. Szinte bár­mi­vel kom­bi­nál­ható, így ugyan­ab­ban a fel­ső­ben le­hetsz őrül­ten dögös, de ele­gáns is.

Gondoltad volna? Minden idők legforróbb nyara búcsúzik

Gondoltad volna? Minden idők legforróbb nyara búcsúzik

Teli lesz­nek a stran­dok és a tó­par­tok or­szág­szerte ezen az utolsó au­gusz­tusi hét­vé­gén.

Meglepő idővel búcsúzik a nyár, közeleg a rideg fordulat

Meglepő idővel búcsúzik a nyár, közeleg a rideg fordulat

A hét­vé­gén még igazi strand­idő lesz, de egy-egy eső fel­fris­síti a le­ve­gőt.

A hét­vé­gén még igazi strand­idő lesz, de oly­kor egy-egy eső fel­fris­síti a le­ve­gőt.

A Balaton közepén fotózták le Liptai Claudiát, elképesztő, hogy néz ki

A Balaton közepén fotózták le Liptai Claudiát, elképesztő, hogy néz ki

Cla­u­dia leg­alább 10 évet le­ta­gad­hat! Hiába, no, a bol­dog­ság­nál nincs jobb koz­me­ti­kus!

Egyetlen vékony pánt a titok: Ettől eszelősen szexik az olasz nők

Egyetlen vékony pánt a titok: Ettől eszelősen szexik az olasz nők

Ettől az öt­let­től fel­forr a férfiak vére!

A me­di­ter­rán élet­ér­zés egyik lé­nyege a min­dig szexi meg­je­le­nés, ami­hez rafi­nált módon jól ér­te­nek az olasz nők.

Erről álmodozik Schobert Norbi, de messze még a cél

Erről álmodozik Schobert Norbi, de messze még a cél

A fit­nesz­guru éppen csa­ládi nya­ra­lá­son jár...

A fit­nesz­guru éppen csa­ládi nya­ra­lá­son jár, és egy me­se­szép ki­kö­tő­ből je­lent­ke­zett be a kö­zös­ségi ol­da­lon. A vi­de­ó­ból ki­de­rül, miért kezd el még ke­mé­nyeb­ben dol­gozni, ha ha­za­tér.

Láthatatlan melltartó lett a nők új kedvence

Láthatatlan melltartó lett a nők új kedvence

Kevés nő te­heti meg, hogy mell­tartó nél­kül in­dul­jon útnak.

Kevés nő te­heti meg, hogy mell­tartó nél­kül in­dul­jon útnak, pedig sok nyári ruha alatt egy­ál­ta­lán nem mutat szé­pen ez a fe­hér­nemű. Íme, a meg­ol­dás!

Faképnél hagyták a zenészek a színpadon Zoltán Erikát!

Faképnél hagyták a zenészek a színpadon Zoltán Erikát!

Az éne­kes­nő­nek kel­le­met­len per­ce­ket oko­zott a tom­boló vihar, pedig ő min­dent meg­tett a kö­zön­sé­géért...

Az éne­kes­nő­nek kel­le­met­len per­ce­ket oko­zott a tom­boló vihar, pedig ő min­dent meg­tett a kö­zön­sé­géért...

Király Viktor lerántja a leplet a fotóján szereplő titokzatos lányról

Király Viktor lerántja a leplet a fotóján szereplő titokzatos lányról

Ki­rály Vik­tor csü­tör­tök dél­után ka­vi­csot do­bott az ál­ló­vízbe.

Ki­rály Vik­tor csü­tör­tök dél­után ka­vi­csot do­bott az ál­ló­vízbe, és egy fotón, igen for­más női com­bo­kat mu­ta­tott, me­lyen a fejét pi­hen­tette. Most el­mondja, ki is az ido­mok bir­to­kosa.

Bekeményedtek a magyar férfiak, egészen elképesztő szexteljesítmény

Bekeményedtek a magyar férfiak, egészen elképesztő szexteljesítmény

Ki­vé­te­les re­kor­do­kat dön­tö­get­nek az év leg­for­róbb nap­ja­i­ban a ma­gya­rok.

Ki­vé­te­les re­kor­do­kat dön­tö­get­nek az év leg­for­róbb nap­ja­i­ban a ma­gyar férfiak.

Forrónaciban hergeli az olaszokat Kiszel Tünde lánya

Forrónaciban hergeli az olaszokat Kiszel Tünde lánya

Las­san eljön az az idő...

Las­san eljön az az idő, ami­kor a nap­tár­díva hát­térbe szo­rul és az ő de­kol­tá­zsa he­lyett, lánya for­más ido­mait fi­gyeli majd min­denki. A jelek egy­ér­tel­műek.

Nem sokáig tart a lehűlés: szerdán ismét rendkívüli kánikula érkezik!

Nem sokáig tart a lehűlés: szerdán ismét rendkívüli kánikula érkezik!

Bár va­sár­nap az egész or­szágra ki­ter­jedő fi­gyel­mez­te­tést adtak ki, a vi­ha­rok után újra rek­kenő hőség lesz min­den­hol.

Hevesi Tamás: Eddig kétszázhetvenezerszer szúrtam meg magam!

Hevesi Tamás: Eddig kétszázhetvenezerszer szúrtam meg magam!

Imádja a nya­rat He­vesi Tamás!

Imádja a nya­rat He­vesi Tamás, de nem csak a fesz­ti­vá­lok, sza­bad­téri kon­cer­tek és a stran­do­lás miatt: ilyen­kor va­ló­ban ki­csat­tan az egész­ség­től!

Szuperdögös leszel, ha beszerzed magadnak ezt a csodás, nyári ruhát

Szuperdögös leszel, ha beszerzed magadnak ezt a csodás, nyári ruhát

Ké­nyel­mes, szexi és prak­ti­kus vi­se­let. Te pedig káp­rá­za­to­san fogsz benne ki­nézni.

Fantasztikus retróvideó 1963-ból: Ilyen volt a hazai kánikula

Fantasztikus retróvideó 1963-ból: Ilyen volt a hazai kánikula

St­rand­örö­mök szá­ra­zon és vízen. A Pa­la­ti­nus is meg­telt, a későn ér­ke­zők már nem ta­lál­nak vizet, ül­het­nek a fa alatt.

Megdöbbentő trükk: így kerüld el a kínos izzadságfoltot a ruhádon

Megdöbbentő trükk: így kerüld el a kínos izzadságfoltot a ruhádon

A rek­kenő hő­sé­gen egy­ál­ta­lán nem könnyű ápolt­nak és üdé­nek ma­radni. Ez a trükk vi­szont se­gí­teni fog.

Brutális hőségriadó! Erre figyelj, hogy átvészeld a kánikulát!

Brutális hőségriadó! Erre figyelj, hogy átvészeld a kánikulát!

Em­bert pró­báló napok elé né­zünk, bru­tá­lis lesz a meleg. Se­gí­tünk, ho­gyan éld meg könnyeb­ben a for­ró­sá­got.

Em­bert pró­báló napok elé né­zünk, bru­tá­lis lesz a meleg. Se­gí­tünk, ho­gyan éld meg könnyeb­ben a for­ró­sá­got.

Rubint Réka elbúcsúzott, elhagyták az országot

Rubint Réka elbúcsúzott, elhagyták az országot

Réka a Fa­ce­boo­kon je­len­tette be.

Réka a Fa­ce­boo­kon je­len­tette be kö­ve­tő­i­nek, hogy egy ideig nél­kü­löz­niük kell őt az edzé­sek­ről, mivel fér­jé­vel együtt el­utaz­tak.

Éveket fiatalít rajtad ez a sminktrükk, álomszép leszel!

Éveket fiatalít rajtad ez a sminktrükk, álomszép leszel!

A sze­zon leg­jobb trükk­jét mu­tat­juk!

Va­lami csoda, amit né­hány könnyed moz­du­lat­tal te is el­ér­hetsz. A sze­zon leg­jobb trükk­jét mu­tat­juk!

Egyszerűen zseniális ez a divattrükk: minden nőnek szexi rövidnadrág!

Egyszerűen zseniális ez a divattrükk: minden nőnek szexi rövidnadrág!

Szu­per­szexi ki­egé­szí­tőt ka­pott az apró rö­vid­nad­rág, így lett al­kalmi vi­se­let.

Szu­per­szexi ki­egé­szí­tőt ka­pott az apró rö­vid­nad­rág, így lett al­kalmi vi­se­let. Rá­adá­sul ez az össze­ál­lí­tás úgy ele­gáns, hogy köz­ben vég­te­le­nül ké­nyel­mes is. Ebben a sze­re­lés­ben nincs kor­ha­tár!

Robban a paradicsomos ízbomba, ilyen finomat még nem ettél!

Robban a paradicsomos ízbomba, ilyen finomat még nem ettél!

Tom­bol­nak az ízek ebben a fan­tasz­ti­ku­san könnyű snack­ben. Min­den egyes fa­lat­kába a pa­ra­di­csom és a ba­zsa­li­kom va­rá­zsol finom har­mó­niát.

Tom­bol­nak az ízek ebben a fan­tasz­ti­ku­san könnyű snack­ben. Min­den egyes fa­lat­kába a nyár két nagy fa­vo­ritja, a pa­ra­di­csom és a ba­zsa­li­kom va­rá­zsol va­lami iszo­nya­to­san finom har­mó­niát.

Úgy megrángatták Baukó Évát, hogy "megmeredt"

Úgy megrángatták Baukó Évát, hogy "megmeredt"

Baukó Éva úgy be­le­jött az Édes Életbe, hogy Fa­ce­book ol­da­lán szinte min­den nap meg­oszt né­hány élő vi­deót kö­ve­tő­i­vel.

Baukó Éva úgy be­le­jött az Édes Életbe, hogy Fa­ce­book ol­da­lán szinte min­den nap meg­oszt né­hány élő vi­deót kö­ve­tő­i­vel. A hét­végi for­ró­ság­ban most egy tavon tör­tént ka­land­ját mu­tatta meg.

Visszatér a Wellhello a PLÁZSra

Visszatér a Wellhello a PLÁZSra

Ta­valy ők nyi­tot­ták a Ba­la­ton meg­újult buli köz­pont­ját, a Well­hello pedig a ta­va­lyi év egyik leg­jobb bu­li­ja­ként em­lék­szik vissza a PLÁZS nyi­tó­bu­li­jára.

Ta­valy ők nyi­tot­ták a Ba­la­ton meg­újult buli köz­pont­ját, a Well­hello pedig a ta­va­lyi év egyik leg­jobb bu­li­ja­ként em­lék­szik vissza a PLÁZS nyi­tó­bu­li­jára. A csa­pat jú­lius 29-én tér vissza a PLÁZSra, hogy ismét el­nöki bu­li­ban ré­sze­sítse annak kö­zön­sé­gét, mert ha hét­vége, akkor Sió­fok és ez nem lehet kér­dé­ses ez­út­tal sem.

Ganxsta pótol a Plázson

Ganxsta pótol a Plázson

Ganxsta Zolee és a Kar­tel az idő­já­rás miatt el­ma­radt jú­ni­usi kon­cert­jét pó­tolja be, jú­lius 28-án a leg­gengsz­te­rebb gengsz­ter és csa­pata.

Ganxsta Zolee és a Kar­tel az idő­já­rás miatt el­ma­radt jú­ni­usi kon­cert­jét pó­tolja be, jú­lius 28-án a leg­gengsz­te­rebb gengsz­ter és csa­pata.

Légy szédítően szexi: Itt a nyár legdögösebb fazonú felsője!

Légy szédítően szexi: Itt a nyár legdögösebb fazonú felsője!

Min­den férfi meg­for­dul utá­nad az utcán, te pedig igazi bom­bá­zó­nak érez­he­ted magad.

Pótol Ganxsta és visszatér a Wellhello

Pótol Ganxsta és visszatér a Wellhello

Nem hagy cser­ben: jú­lius 28-án most már tény­leg dől a lé a PLÁZSon Ganxsta Zolee és a Kar­tel az idő­já­rás miatt el­ma­radt jú­ni­usi kon­cert­jét pó­tolja be most pén­te­ken a leg­gengsz­te­rebb gengsz­ter és csa­pata.

Nem hagy cser­ben: jú­lius 28-án most már tény­leg dől a lé a PLÁZSon Ganxsta Zolee és a Kar­tel az idő­já­rás miatt el­ma­radt jú­ni­usi kon­cert­jét pó­tolja be most pén­te­ken a leg­gengsz­te­rebb gengsz­ter és csa­pata. A Well­hello pedig jú­lius 29-én tér vissza a PLÁZSra, hogy ismét el­nöki bu­li­ban ré­sze­sítse annak kö­zön­sé­gét.

Légkondiban dolgozol minden nap? Akkor ezt a 8 trükköt ismerned kell

Légkondiban dolgozol minden nap? Akkor ezt a 8 trükköt ismerned kell

Nem könnyű ilyen­kor a nők­nek: le­gyél ele­gáns, de köz­ben olyan szet­tet vá­lassz, ami­ben nem sülsz meg a ká­ni­ku­lá­ban, de ne is fázz meg a lég­kon­dis iro­dá­ban.

Nem könnyű ilyen­kor a nők­nek: le­gyél ele­gáns, de köz­ben olyan szet­tet vá­lassz, ami­ben nem sülsz meg a ká­ni­ku­lá­ban, de ne is fázz meg a lég­kon­dis iro­dá­ban. Ha eddig ta­nács­ta­lan vol­tál, mi a leg­al­kal­ma­sabb össze­ál­lí­tás, mu­ta­tunk né­hány le­he­tő­sé­get, amik meg­fe­lel­nek a céges öl­töz­kö­dési sza­bály­zat­nak is.

Formás fenekek és telt keblek erdejében járt a magyar zenész

Formás fenekek és telt keblek erdejében járt a magyar zenész

Jó nézni ebben a me­leg­ben...

Ha­zánk egyik leg­nép­sze­rűbb mu­la­tós sztárja meg­mu­tatta, hol és pláne, kik­kel töl­tötte a hétfő dél­előtt­jét. Hogy mit csi­nált, az tu­laj­don­kép­pen nem is szá­mít...

Augusztusban irány a Vodka Fesztivál!

Augusztusban irány a Vodka Fesztivál!

Nyá­ron vodka? Naná!

Nyá­ron vodka? Naná! Össze­kötve Bu­da­pest egyik leg­na­gyobb au­gusz­tusi bu­li­já­val, meg­fű­sze­rezve fesz­ti­vál­han­gu­lat­tal, hazai és vi­lág­sztá­rok­kal!

Kertmoziba mennél? Összeszedtük a legmenőbb helyeket

Kertmoziba mennél? Összeszedtük a legmenőbb helyeket

Nincs is annál kel­le­me­sebb, mint ami­kor a csil­la­gos ég alatt, kel­le­mes nyári me­leg­ben néz­hetsz meg egy jó fil­met. Mu­tat­juk a leg­jobb kert­mo­zi­kat.

Nincs is annál kel­le­me­sebb, mint ami­kor a ba­rá­ta­id­dal, a csa­lád­dal, vagy a sze­rel­med­del a csil­la­gos ég alatt, kel­le­mes nyári me­leg­ben néz­hetsz meg egy jó fil­met. Mu­tat­juk a leg­jobb kert­mo­zi­kat.

Ez a rejtélyes szoknya lett megint a divat! Rafináltan hordják a nők

Ez a rejtélyes szoknya lett megint a divat! Rafináltan hordják a nők

Idén is nagy slá­ger a lap­szok­nya, ami­től na­gyon sok nő fél, hogy nem neki ta­lál­ták ki. Pedig csak az ala­kod sze­rint kell vá­lasz­ta­nod. Mu­tat­juk, mire fi­gyelj!

Idén is nagy slá­ger a lap­szok­nya, ami­től na­gyon sok nő fél, hogy nem neki ta­lál­ták ki. Pedig csak arra kell oda­fi­gyel­ned, mi­lyen ala­kod van, és asze­rint ki­vá­lasz­ta­nod a hoz­zád illő da­ra­bot. Ezzel a trük­kel te is bom­bázó le­hetsz ezek­ben a szok­nya­cso­dák­ban, ga­ran­tál­tan min­den férfi meg­for­dul utá­nad! Mu­tat­juk a trük­köt!

Strandszőke hajjal csábítóan szexi leszel! Próbáld ki a nyár színét!

Strandszőke hajjal csábítóan szexi leszel! Próbáld ki a nyár színét!

Ez a tö­ké­le­tes haj­szín ga­ran­tál­tan jól fog állni neked is.

Ez a tö­ké­le­tes haj­szín, ha iga­zán sze­ret­néd ki­él­vezni a nyár összes szép­ség­trükk­jét.

Kullancs ment Medveczky Ilona karjába: Ilyen lett a csípés helye!

Kullancs ment Medveczky Ilona karjába: Ilyen lett a csípés helye!

Ezt a tá­ma­dást most még­sem si­ke­rült ki­vé­de­nie!

Az el­is­mert tánc­mű­vésznő min­dig na­gyon óva­tos, ezt a tá­ma­dást most még­sem si­ke­rült ki­vé­de­nie!

8 nyári nasi, ami biztosan felgyorsítja a fogyást

8 nyári nasi, ami biztosan felgyorsítja a fogyást

A nyár­ban az a leg­jobb, hogy a nagy me­leg­ben nem vá­gyunk a hiz­laló éte­lekre.

A nyár­ban az a leg­jobb, hogy a nagy me­leg­ben nem vá­gyunk a hiz­laló éte­lekre. A szén­hid­rát­ban gaz­dag strand­ka­ják he­lyett pedig ké­szíts in­kább olyan finom fa­la­to­kat, ame­lyek nem­csak el­te­lí­te­nek egy időre, hanem be is in­dít­ják a szer­ve­ze­ted zsír­égető funk­ci­óit. Meg­mu­tat­juk a leg­jobb nyol­cat.

Mesés, nyári manikűrök - íme a szezon legmenőbb mintái!

Mesés, nyári manikűrök - íme a szezon legmenőbb mintái!

Elő a fan­tá­zi­á­val, az üde­ség­gel és a szí­nek­kel! Ezek a nyári ma­ni­kű­rök egy­sze­rűen cso­dá­sak!

Elő a fan­tá­zi­á­val, az üde­ség­gel és a szí­nek­kel! Ezek a nyári ma­ni­kű­rök egy­sze­rűen cso­dá­sak!

Így készül a legfinomabb nyári lángos

Így készül a legfinomabb nyári lángos

A nyár ked­vence a lán­gos.

A nyár ked­vence a lán­gos. Fo­gyaszt­ható stran­don, utcán, ét­te­rem­ben, de húsz perc alatt ott­hon is össze­dob­ha­tod. Ígér­jük, is­teni lesz!

Zsidró Tamás elárulta, hogyan tölti a nyarat Dobó Katával!

Zsidró Tamás elárulta, hogyan tölti a nyarat Dobó Katával!

Idén nyá­ron nincs ide­jük egy­másra.

A sztár­pár­nak idén nyá­ron nincs ideje egy­másra, mivel Kata három pro­duk­ci­ó­ban for­gat, a mes­ter­fod­rász pedig egész au­gusz­tus­ban dol­go­zik majd.

Elképesztőt húz augusztus időjárása! Meg fogsz döbbenni!

Elképesztőt húz augusztus időjárása! Meg fogsz döbbenni!

Au­gusz­tus olyan idő­já­rás­sal lep meg, amire nem szá­mí­tot­tál. Mu­tat­juk, mi vár ránk.

Au­gusz­tus olyan idő­já­rás­sal lep meg, amire nem szá­mí­tot­tál. Mu­tat­juk, mi vár ránk.

Ne szégyelld a tested! Íme a sztárok valódi alakja bikiniben - sokkoló!

Ne szégyelld a tested! Íme a sztárok valódi alakja bikiniben, photoshop nélkül... - sokkoló!

Fe­szengsz, ha a strandra ké­szülsz? Utá­lod meg­látni magad a nya­ra­lá­sos fo­tó­kon? Ne le­gyél za­var­ban! Senki sem tö­ké­le­tes...!

Fe­szengsz, ha a strandra ké­szülsz? Utá­lod meg­látni magad a nya­ra­lá­sos fo­tó­kon? Ne le­gyél za­var­ban! Senki sem tö­ké­le­tes...!

Hirtelen felindulásból elköltözött otthonról Gregor Bernadett

Hirtelen felindulásból elköltözött otthonról Gregor Bernadett

A szí­nésznő nem bírta to­vább a fő­vá­rosi hő­sé­get: fogta magát, és le­köl­tö­zött vi­dékre fér­jé­vel és gye­re­ke­i­vel.

Nem bírta to­vább a fő­vá­rosi hő­sé­get: fogta magát, és vi­dékre uta­zott.

Súlyos állapotba került Zámbó Jimmy 91 éves édesanyja!

Súlyos állapotba került Zámbó Jimmy 91 éves édesanyja!

Az egész csa­lád ag­gó­dik...

Az egész csa­lád ag­gó­dik az idős asszony éle­té­ért! Min­dent meg­tesz­nek azért, hogy job­ban le­gyen!

A Balaton közepén vészelik át a meleget a hazai hírességek

A Balaton közepén vészelik át a meleget a hazai hírességek

Van va­lami bája a Ba­la­ton­nak.

Van va­lami ti­tok­za­tos bája a Ba­la­ton­nak, mivel a forró na­po­kon szám­ta­lan ma­gyar sztár lá­to­gatja.

Nemcsak uborkát lehet kovászolni: Tarol az új nyári savanyúság!

Nemcsak uborkát lehet kovászolni: Tarol az új nyári savanyúság!

A ko­vi­ubi kel­le­mes ko­vá­szos íze jól áll a ká­posz­tá­nak is. Sok ka­por­ral csúcs!

A ko­vi­ubi kel­le­mes ko­vá­szos íze jól áll a ká­posz­tá­nak is. Sok ka­por­ral el­ké­szítve va­lami zse­ni­á­lis! Rá­adá­sul na­gyon fi­no­ma­kat főz­hetsz be­lőle. Ezt nézd, ez csúcs!

A nyár legtrendibb ruhái, amik nem hiányozhatnak a szekrényedből

A nyár legtrendibb ruhái, amik nem hiányozhatnak a szekrényedből

A nyári for­ró­ság­ban nem könnyű ké­nyel­me­sen, nő­i­e­sen és egy­ben di­va­to­san is öl­tözni.

A nyári for­ró­ság­ban nem könnyű ké­nyel­me­sen, nő­i­e­sen és egy­ben di­va­to­san is öl­tözni. Meg­mu­tat­juk a leg­jobb ru­há­kat, ami­ket bár­mi­kor elő­kap­hatsz a gard­rób­ból.

Szex a vízparton? Kiderült, mire kell pontosan figyelni

Szex a vízparton? Kiderült, mire kell pontosan figyelni

Nincs is ro­man­ti­ku­sabb annál, mint a fül­ledt nyári nap­le­men­té­ben össze­bújni a ked­ve­sünk­kel.

Nincs is ro­man­ti­ku­sabb annál, mint a fül­ledt nyári nap­le­men­té­ben össze­bújni a ked­ve­sünk­kel.

Főnyeremény ez a női ruha, hihetetlen, de minden alkatra csinos!

Főnyeremény ez a női ruha, hihetetlen, de minden alkatra csinos!

Ki ne sze­retne a nyári for­ró­ság­ban is dö­gö­sen és egy­út­tal ké­nyel­me­sen mu­tat­kozni? Ne gon­dol­kodj to­vább, meg­ta­lál­tad a neked való da­ra­bot!

Ki ne sze­retne a nyári for­ró­ság­ban is dö­gö­sen és egy­út­tal ké­nyel­me­sen mu­tat­kozni? Ne gon­dol­kodj to­vább, meg­ta­lál­tad a neked való da­ra­bot!

Fagyival hűtik magukat a hőségben a sztárok!

Fagyival hűtik magukat a hőségben a sztárok!

A va­do­natúj fe­kete fagy­lal­tot el­ső­ként híres ma­gyar sztár­ja­ink pró­bál­hat­ták ki, az egész­sé­ges nya­lánk­ság pedig na­gyon íz­lett nekik.

A va­do­natúj fe­kete fagy­lal­tot el­ső­ként híres ma­gyar sztár­ja­ink pró­bál­hat­ták ki, az egész­sé­ges nya­lánk­ság pedig na­gyon íz­lett nekik.

A legtrendibb körmök nyaraláshoz! Melyik a kedvenced?

A legtrendibb körmök nyaraláshoz! Melyik a kedvenced?

A va­ká­ció alatt nyu­god­tan en­gedd el a hét­köz­napi szür­ke­sé­get, és vá­lassz me­ré­szebb, szí­ne­sebb min­tá­kat.

A va­ká­ció alatt nyu­god­tan en­gedd el a hét­köz­napi szür­ke­sé­get, és vá­lassz me­ré­szebb min­tá­kat.

Ezért fontos a nyári vakációban elutazni: itt a magyarázat

Ezért fontos a nyári vakációban elutazni: itt a magyarázat

Utazni sok­fé­le­kép­pen lehet, de akár­hogy is vágsz neki az útnak, biz­to­san jó ha­tás­sal lesz az éle­tedre.

Nyáron több a betörés: világgá kürtöljük, hogy szabad a lakás

Nyáron több a betörés: világgá kürtöljük, hogy szabad a lakás

Egy friss ku­ta­tás sze­rint a ma­gya­rok nyá­ron job­ban tar­ta­nak a lo­pá­sok­tól - nem hiába.

Kiderült, kivel tölti a nyarat Bereczki Zoltán

Kiderült, kivel tölti a nyarat Bereczki Zoltán

A szí­nész a nya­rat egy olyan em­ber­rel tölti, aki örökre el­ra­bolta a szí­vét.

A szí­nész ren­ge­te­get dol­go­zik, egy sza­bad perce sincs. A nya­rat azon­ban egy olyan em­ber­rel tölti, aki örökre el­ra­bolta a szí­vét.

Izomláz extrával: Ez a legjobb időpont nyáron a futásra

Izomláz extrával: Ez a legjobb időpont nyáron a futásra

A reg­geli edzés remek dolog, de nyá­ron van egy még jobb idő­pont a fu­tásra, ez pedig a kora este.

A reg­geli edzés remek dolog, de nyá­ron van egy még jobb idő­pont a fu­tásra, ez pedig a kora este. Az edzés köz­vet­len jó­té­kony ha­tása mel­lett még va­la­mit nyersz vele, ugyanis a lé­lekre gya­ko­rolt ha­tása sem el­ha­nya­gol­ható. Meg­mu­tat­juk, ho­gyan hozd ki a leg­töb­bet az esti fu­tás­ból!

Fellélegeztek a nők, ilyen trükkösen szexi még nem volt a bikini

Fellélegeztek a nők, ilyen trükkösen szexi még nem volt a bikini

Kor­tól tel­je­sen füg­get­le­nül, mi tesz iga­zán csi­nossá a stran­don?

Kor­tól tel­je­sen füg­get­le­nül, mi tesz iga­zán csi­nossá a stran­don?

Már most írd be a naptáradba! Augusztusban Vodka Fesztivál!

Már most írd be a naptáradba! Augusztusban Vodka Fesztivál!

Nyá­ron vodka? Naná! Össze­kötve Bu­da­pest egyik leg­na­gyobb au­gusz­tusi bu­li­já­val, meg­fű­sze­rezve fesz­ti­vál han­gu­lat­tal.

Egyforma fürdőruhában nyaral a két sztár! De vajon kinek áll jobban?

Egyforma fürdőruhában nyaral a két sztár! De vajon kinek áll jobban?

Úgy tűnik, meg is van az idei nyár ked­venc für­dő­ru­hája!

Úgy tűnik, meg is van az idei nyár ked­venc für­dő­ru­hája!

Dögös divat-trükkel leszel igazán csábító ezen a nyáron

Dögös divat-trükkel leszel igazán csábító ezen a nyáron

Szu­per­egy­szerű a mód­szer.

Szu­per­egy­szerű a mód­szer, és min­den­ki­nek jól áll. Fi­a­ta­los, szexi és na­gyon menő.

Így lesz minden dús keblű nő pokoli szexi a strandon

Így lesz minden dús keblű nő pokoli szexi a strandon

Vá­lassz dögös für­dő­ru­hát.

A Ma­ri­lyn Mon­roe tí­pusú mel­le­ket ne pró­báld el­rej­teni a nyá­ron! A telt ido­mokra és dús keb­lekre is vá­lassz dögös für­dő­ru­hát.

Így kell nem diszkréten szexelni a strandon!

Így kell nem diszkréten szexelni a strandon!

Tud­juk, nyá­ron sok­kal na­gyobb a vágy, de azért ez így tény­leg na­gyon durva....

Tud­juk, nyá­ron sok­kal na­gyobb a vágy, de azért ez így tény­leg na­gyon durva....

Ilyen lesz a július: Nem hisznek a szemüknek az időjósok

Ilyen lesz a július: Nem hisznek a szemüknek az időjósok

Döb­be­ne­tes ada­to­kat kö­zöl­tek a me­te­o­ro­ló­gu­sok! Ilyen az igazi hul­lám­vasút-idő­já­rás!

Nem bírja a kánikulát Paudits Béla

Nem bírja a kánikulát Paudits Béla

A nehéz sorsú szí­nész szá­mára nem öröm a leg­me­le­gebb év­szak.

A nehéz sorsú szí­nész szá­mára nem öröm a leg­me­le­gebb év­szak, egész­ség­ügyi prob­lé­mái miatt rosszul érzi magát.

Gyönyörű, napbarnított bőr - így érd el természetesen, egészségesen!

Gyönyörű, napbarnított bőr - így érd el természetesen, egészségesen!

Meg­lepő, de van­nak egész­sé­ges meg­ol­dá­sok.

Meg­lepő, de van­nak olyan egész­sé­ges meg­ol­dá­sok, me­lyek cso­dás, nap­bar­ní­tott bőr­höz jut­tat­nak anél­kül, hogy ag­gód­nod kéne a káros ha­tá­sok­tól.