CÍMKE: 'nyár'

Nem rakjuk zsebre, amit a nyár tartogat: íme a meteorológusok jóslata

Nem rakjuk zsebre, amit a nyár tartogat: íme a meteorológusok jóslata

Kő­ke­mény meg­le­pe­tést tar­to­gat a nyár az idei évre.

Kő­ke­mény meg­le­pe­tést tar­to­gat a nyár az idei évre.

Tüzes, félmeztelenül kapták le Eszenyi Enikőt

Tüzes, félmeztelenül kapták le Eszenyi Enikőt

Fel­forrt a le­vegő! A Kos­suth-díjas szí­nésznő el­ké­pesztő lát­ványt nyújt. Ezt lát­nod kell.

Fel­forrt a le­vegő! A Kos­suth-díjas szí­nésznő el­ké­pesztő lát­ványt nyújt. Ezt lát­nod kell.

Remek hír a nyaralóknak: erre készülnek a népszerű strandon

Remek hír a nyaralóknak: erre készülnek a népszerű strandon

So­ka­kat za­varó prob­lé­mát sze­ret­né­nek or­vo­solni a Ve­len­cei-tónál.

So­ka­kat za­varó prob­lé­mát sze­ret­né­nek or­vo­solni a Ve­len­cei-tónál. Örül­het­nek a kis­gyer­me­ke­sek!

Fehér farmer lesz a nyár slágere: Ha így hordod, karcsúsít

Fehér farmer lesz a nyár slágere: Ha így hordod, karcsúsít

Esz­mé­let­len szexi a fehér far­mer.

Esz­mé­let­len szexi a fehér far­mer, sze­ren­csére idén akkor sem kell le­mon­da­nod róla, ha nem tö­ké­le­tes az ala­kod.Jól fon­told meg ho­gyan hor­dod!

Imádod a szűk farmert? Ilyen cipőt vegyél fel hozzá!

Imádod a szűk farmert? Ilyen cipőt vegyél fel hozzá!

Is­merd meg, ho­gyan dob­ha­tod fel az egy­szerű szűk far­me­ro­dat a meg­fe­lelő ci­pők­kel, hogy totál sze­xivé és iz­gal­massá vál­jon!

Jaj, ez fáj! Tényleg ilyen farmerban járnak nyáron a nők?

Jaj, ez fáj! Tényleg ilyen farmerban járnak nyáron a nők?

Far­mer nél­kül el sem tud­juk kép­zeli a nya­rat! Ha nem vagy nagy rö­vid­nad­rág ra­jongó, idén vá­laszd a ber­mu­dát! A hosszát se bízd másra.

Far­mer nél­kül el sem tud­juk kép­zeli a nya­rat! Ha nem vagy nagy rö­vid­nad­rág ra­jongó, idén vá­laszd a ber­mu­dát! A hosszát se bízd másra. Ta­láld meg a neked való fa­zont! Na­gyon ké­nyel­mes, iga­zán ked­venc nyári da­ra­bok a tren­dek­ben. Bár­hová fel­ve­he­ted.

Szédítően szexi a legújabb nadrágdivat: elképesztően formás leszel!

Szédítően szexi a legújabb nadrágdivat: elképesztően formás leszel!

Gyö­nyörű, nőies és na­gyon elő­nyös min­den­ki­nek az új trend.

Gyö­nyörű, nőies és na­gyon elő­nyös min­den­ki­nek az új trend.

Ez a dögös frizura lesz a nyár legnagyobb divatja!

Ez a dögös frizura lesz a nyár legnagyobb divatja!

Ha­tal­ma­sat tarol idén nyá­ron ez a fazon. Ér­de­mes ki­pró­bál­nod neked is!

Ha­tal­ma­sat tarol idén nyá­ron ez a fazon. Ér­de­mes ki­pró­bál­nod neked is!

Ez a farmertrend diktálja a divatot 2019 nyarán

Ez a farmertrend diktálja a divatot 2019 nyarán

Idén is iz­gal­mas fa­zo­nok hó­dí­ta­nak a férfiak által imá­dott, szexi nad­rá­gok vi­lá­gá­ban!

Idén is iz­gal­mas fa­zo­nok hó­dí­ta­nak a férfiak által imá­dott, szexi nad­rá­gok vi­lá­gá­ban! Lás­suk ho­gyan le­szel ab­szo­lút menő, jöj­je­nek a szu­per­nő­ies far­me­rok!

Itt a nyár divatja, idén könnyű lesz kicsomagolni a nőket

Itt a nyár divatja, idén könnyű lesz kicsomagolni a nőket

Szexi, ké­nyel­mes vi­se­let és min­den nő na­gyon dögös lesz benne. Vá­laszd ezt a fan­tá­ziát meg­moz­gató fa­zont, ha meg­ér­ke­zik a meleg.

Szexi, ké­nyel­mes vi­se­let és min­den nő na­gyon dögös lesz benne. Vá­laszd ezt a fan­tá­ziát meg­moz­gató fa­zont, ha meg­ér­ke­zik a meleg. Ta­vasz vagy nyár szinte mind­egy meg­ta­lá­lod az év­szak­nak meg­fe­lelő ruhát. Ér­de­mes be­sze­rez­ned mi­előbb egyet, tuti imádni fogod!

Napi 15 perc, és bombázóvá karcsúsodsz a tavaszi szezonra!

Napi 15 perc, és bombázóvá karcsúsodsz a tavaszi szezonra!

Leg­jobb for­má­dat hoz­ha­tod ki ma­gad­ból ezzel az egy­szerű gya­kor­lat­sor­ral.

Leg­jobb for­má­dat hoz­ha­tod ki ma­gad­ból ezzel az egy­szerű gya­kor­lat­sor­ral.

Káprázatos színekkel indít a nyári körömlakk szezon

Káprázatos színekkel indít a nyári körömlakk szezon

A klasszi­kus fran­ci­á­tól a szexi vál­to­za­to­kig min­den lesz a pa­let­tán, csak tud­jál vá­lasz­tani!

Iz­gal­mas szí­nek, le­tisz­tult for­mák és vi­dám­ság jel­lemzi a nyári tren­det. A klasszi­kus fran­ci­á­tól a szexi vál­to­za­to­kig min­den lesz a pa­let­tán, csak tud­jál vá­lasz­tani!

Szédítően karcsú és hosszú lábaid lesznek ebben a csábos cipőben

Szédítően karcsú és hosszú lábaid lesznek ebben a csábos cipőben

Ez a leg­szu­pe­rebb vá­lasz­tás, mely­nek vi­se­lése igazi álom­nővé tesz. Mond­juk és mu­tat­juk is a rész­le­te­ket!

Döbbenetes szín lesz 2019 nagy divatja, és ezt imádni fogja minden nő

Döbbenetes szín lesz 2019 nagy divatja, és ezt imádni fogja minden nő

Sze­ret­hető és üde, ki­vé­tel nél­kül min­den­kit fi­a­ta­lít ez az ár­nya­lat! Gyö­nyörű lesz a ru­ha­tá­runk, éljen a ko­rall!

Bombázó leszel a nyár legdivatosabb, szuperszexi bikinijében!

Bombázó leszel a nyár legdivatosabb, szuperszexi bikinijében!

Lát­vá­nyos, kü­lön­le­ges és na­gyon nőies, ami idén vár a strand­sze­zon­ban.

Lát­vá­nyos, kü­lön­le­ges és na­gyon nőies, ami idén vár a strand­sze­zon­ban.

Visszatér a '80-as évek bikinidivatja, ettől leizzadnak a férfiak

Visszatér a '80-as évek bikinidivatja, ettől leizzadnak a férfiak

A bugyi ész­vesztő fa­zonja esz­mé­let­le­nül meg­nyújtja a com­bo­kat, ettől biz­to­san meg­őrül­nek nyá­ron a pasik!

A bugyi ész­vesztő fa­zonja esz­mé­let­le­nül meg­nyújtja a com­bo­kat, ettől biz­to­san meg­őrül­nek nyá­ron a pasik. Ilyen szexi már rég volt a bi­kini, jöj­je­nek a leg­ütő­sebb da­ra­bok!

Micsoda bejelentés, ez a világsztár érkezik a STRAND Fesztiválra

Micsoda bejelentés, ez a világsztár érkezik a STRAND Fesztiválra

Jövő nyá­ron Za­már­di­ban lép majd szín­padra nap­ja­ink egyik leg­nép­sze­rűbb elő­adója.

Jövő nyá­ron Za­már­di­ban lép majd szín­padra nap­ja­ink egyik leg­nép­sze­rűbb elő­adója.

Trükkös rések a ruhán: így lehetsz bombanő az őszi szezonban

Trükkös rések a ruhán: így lehetsz bombanő az őszi szezonban

Né­hány rafi­nált ru­ha­da­rab és a nők egy­ből ma­ga­biz­tossá vál­nak, mu­ta­tunk is né­hány szu­per fa­zont!

Né­hány rafi­nált ru­ha­da­rab és a nők egy­ből ma­ga­biz­tossá vál­nak, mu­ta­tunk is né­hány szu­per fa­zont!

Háromnapos fesztivállal zárja hetedik évadát a Budapest Park

Háromnapos fesztivállal zárja hetedik évadát a Budapest Park

Min­den ed­di­gi­nél erő­sebb éva­dot tud­hat maga mö­gött a Bu­da­pest Park

10 fok alá süllyed a hőmérséklet, erre kell készülni jövő héten

10 fok alá süllyed a hőmérséklet, erre kell készülni jövő héten

A haj­na­lok iga­zán hű­vö­sek lesz­nek.

Nap­köz­ben nyá­rias meleg lesz, a haj­na­lok ugyan­ak­kor iga­zán hű­vö­sek lesz­nek.

Egyelőre marad a tavaszias idő és a napsütés, érdemes kiélvezni

Egyelőre marad a tavaszias idő és a napsütés, érdemes kiélvezni

Nem le­he­tett pa­na­szunk a hét­vé­gére: tíz fok­kal me­le­gebb volt, mint ta­valy.

Nem le­he­tett pa­na­szunk a hét­vé­gére: tíz fok­kal me­le­gebb volt, mint ta­valy ilyen­kor, és ha las­san, egy-egy fok­kal csök­ken is a hő­mér­sék­let, a héten még lesz ré­szünk nap­sü­tés­ben és jó idő­ben.

Nem semmi: bikinis fotó került fel az internetre Geszler Dorottyáról

Nem semmi: bikinis fotó került fel az internetre Geszler Dorottyáról

A nyá­ron több­ször is meg­cso­dál­hat­tuk für­dő­ru­há­ban.

A nyá­ron több­ször is meg­cso­dál­hat­tuk für­dő­ru­há­ban.

Gyönyörű képpel búcsúzik Palvin Barbi

Gyönyörű képpel búcsúzik Palvin Barbi

A szu­per­mo­dell Ma­gyar­or­szá­gon töl­tötte az utóbbi he­te­ket.

A cso­da­szép ma­gyar szu­per­mo­dell Ma­gyar­or­szá­gon töl­tötte az utóbbi he­te­ket, amo­lyan va­ká­ció gya­nánt. De egy­szer min­den­nek vége...

Luxusjachton nyaralnak Győzikéék

Luxusjachton nyaralnak Győzikéék

A roma show­man és csa­ládja szá­mára csak most kez­dő­dik az igazi nyár.

A roma show­man és csa­ládja szá­mára csak most kez­dő­dik az igazi nyár. A csa­lád el­uta­zott a ten­ger­hez egy kis ha­jó­ká­zásra.

Így hosszabbítják meg a nyarat a magyar sztárok

Így hosszabbítják meg a nyarat a magyar sztárok

A nyár vége a leg­több ember szá­mára egy szo­morú idő­szak, hi­szen ki sze­reti a tüsszö­gős, sálba bur­ko­ló­zós, esős és sze­les őszt?

A nyár vége a leg­több ember szá­mára egy szo­morú idő­szak, hi­szen ki sze­reti a tüsszö­gős, sálba bur­ko­ló­zós, esős és sze­les őszt? Per­sze, mint min­den év­szak­nak, az ősz­nek is meg­van­nak a szép és jó moz­za­na­tai, de sokan job­ban örül­né­nek, ha a nyár to­vább tar­tana.

Kiszel Tünde ikrei végigkísérték a nyarat

Kiszel Tünde ikrei végigkísérték a nyarat

A nap­tár­díva idén ala­po­sab­ban meg­is­mer­ke­dett az Ins­tag­ram­mal és ren­ge­te­get képet posz­tolt a de­kol­tá­zsá­ról. Íme né­hány a ja­vá­ból!

A nap­tár­díva idén ala­po­sab­ban meg­is­mer­ke­dett az Ins­tag­ram­mal és ren­ge­te­get képet posz­tolt a de­kol­tá­zsá­ról. Íme né­hány a ja­vá­ból!

3 naponta eszik a fanatikusok, ez most a magyarok legnagyobb kedvence

3 naponta eszik a fanatikusok, ez most a magyarok legnagyobb kedvence

Több okunk is lenne, hogy 10 perc alatt el­ké­szít­sük ezt az is­teni cse­me­gét.

Több okunk is lenne, hogy 10 perc alatt el­ké­szít­sük ezt az is­teni cse­me­gét.

Döbbenet, miből készül a legújabb házi fagyi! Diétázók kedvence lett

Döbbenet, miből készül a legújabb házi fagyi! Diétázók kedvence lett

Ebben a for­ró­ság­ban ké­szíts gyor­san egy is­teni fris­sí­tőt! Ér­de­kes re­cep­tet mu­ta­tunk, iz­gal­mas íz­vi­lág­gal.

Ebben a for­ró­ság­ban ké­szíts gyor­san egy is­teni fris­sí­tőt! Ér­de­kes re­cep­tet mu­ta­tunk, iz­gal­mas íz­vi­lág­gal. Ezt a szu­per fa­gyit ehe­ted lel­ki­is­me­ret-fur­da­lás nél­kül, mert biz­tos, hogy nem hiz­lal.

Amikor a nő kirázza a kisujjából az eleganciát: Stílusos, szexi és kényelmes

Amikor a nő kirázza a kisujjából az eleganciát: Stílusos, szexi és kényelmes

Min­den nő sze­retne csi­nos lenni, ami­kor hosszú idő után ta­lál­ko­zik a régi ba­rá­tok­kal. Fan­tasz­ti­kus fa­zo­no­kat mu­ta­tunk!

Úgy érzed, nem áll jól a sort? Mutatjuk, milyet hord egy szexi nő!

Úgy érzed, nem áll jól a sort? Mutatjuk, milyet hord egy szexi nő!

Ezt a nacit bár­hová fel­ve­he­ted, idén ez a fazon min­dent visz! Szexi ele­gan­cia a hét­köz­na­pok­ban, laza mo­del­lek a hét­vé­gére!

A szálloda teraszán napozott meztelenül a fiatal lány

A szálloda teraszán napozott meztelenül a fiatal lány

Nem volt szé­gyen­lős...

Azt gon­dolta, hogy min­den szem­pont­ból jó ötlet a szál­loda előtt meg­mu­tat­nia magát...

Kiderült: Hétköznap az igazi a magyar tenger!

Hétköznap az igazi a Balaton!

Ke­ve­seb­ben van­nak, és na­gyobb a vá­lasz­ték min­den­ből a Ba­la­to­non.

Ká­ni­kula vár­ható a hét­vé­gére is, a bru­tá­lis hő­sé­get pedig leg­job­ban a víz­par­ton vagy nya­kig a víz­ben lehet el­vi­selni. Aki te­heti, leg­jobb, ha marad: hét­köz­nap ke­ve­seb­ben van­nak, és na­gyobb a vá­lasz­ték min­den­ből.

Itt a női ruhatár legújabb sikerdarabja: Hódít a lenge kimonó

Itt a női ruhatár legújabb sikerdarabja: Hódít a lenge kimonó

Az idei sze­zon­ban vál­to­za­tos szí­nek­kel és stí­lus­ban tün­dö­köl­nek a leg­nép­sze­rűbb da­ra­bok. Leg­alább egyet sze­rezz be te is!

Az idei sze­zon­ban vál­to­za­tos szí­nek­kel és stí­lus­ban tün­dö­köl­nek a leg­nép­sze­rűbb da­ra­bok. Leg­alább egyet sze­rezz be te is!

Íme, 2018 nyarának legszexibb divatdobása: Hódít a görög manikűr

Íme, 2018 nyarának legszexibb divatdobása: Hódít a görög manikűr

A tür­kiz­kék vib­rá­lás és a görög minta kom­bi­ná­ci­ója iga­zán nőies.

A tür­kiz­kék vib­rá­lás és a görög minta kom­bi­ná­ci­ója iga­zán nő­i­essé va­rá­zsolja a ma­ni­kűrt.

Ilyen nincs és mégis van: Így strandol cicájával az Operett sztárja

Ilyen nincs és mégis van: Így strandol cicájával az Operett sztárja

A fi­a­tal szí­nész hí­re­sen ál­lat­ba­rát, így ter­mé­sze­te­sen házi ked­ven­cei tel­jes bi­zal­mát él­vezi. Na de ennyire?

Palazzo-fazonnal robban be ősszel a legújabb nadrágdivat

Palazzo-fazonnal robban be ősszel a legújabb nadrágdivat

Ha nad­rág, akkor Pa­lazzo!

Ezt a stí­lust al­kat­tól füg­get­le­nül min­denki imádja, ugyanis tuti ta­lál­ko­zol olyan da­rab­bal, ame­lyik tö­ké­le­te­sen fog passzolni hoz­zád! Sze­mez­gess a leg­újabb trend adta le­he­tő­sé­gek­ből!

A medence partján nudizott a fiatal csajszi! Lekapták

A medence partján nudizott a fiatal csajszi! Lekapták

A szőke szép­ség mez­te­le­nül él­vezte a nyári nap si­mo­gató su­ga­rait. Az éles­szemű fotós nem té­to­vá­zott, meg­örö­kí­tette a pil­la­na­tot...

A szőke szép­ség mez­te­le­nül él­vezte a nyári nap si­mo­gató su­ga­rait. Az éles­szemű fotós nem té­to­vá­zott, meg­örö­kí­tette a pil­la­na­tot...

Ne dőlj be a címlapoknak: ilyen a valódi nők teste bikiniben!

Ne dőlj be a címlapoknak: ilyen a valódi nők teste bikiniben!

Ne en­gedd, hogy be­csap­ja­nak a tö­ké­le­tes­nek tűnő mo­del­lek. A va­ló­ság sok­kal iz­gal­ma­sabb!

Ne en­gedd, hogy be­csap­ja­nak a tö­ké­le­tes­nek tűnő mo­del­lek. A va­ló­ság sok­kal iz­gal­ma­sabb!

Mit hoz a nyár utolsó hónapja: Ezt ígérik augusztusra az időjósok

Mit hoz a nyár utolsó hónapja: Ezt ígérik augusztusra az időjósok

Már csak három nap és át­lé­pünk az idei nyár utolsó hó­nap­jába.

Már csak három nap és át­lé­pünk az idei nyár utolsó hó­nap­jába.

Megmutatta sokat kritizált alakját a magyar celeb

Megmutatta sokat kritizált alakját a magyar celeb

Ko­ráb­ban sokat kri­ti­zál­ták még ra­jon­gói is, ami­ért túl vé­kony, de a most mu­ta­tott fotó után el­árasz­tot­ták a bókok.

Ko­ráb­ban sokat kri­ti­zál­ták még ra­jon­gói is, ami­ért túl vé­kony, de a most mu­ta­tott fotó után el­árasz­tot­ták a bókok.

Liptai Claudia cuki képpel búcsúztatja az álomnyaralást

Liptai Claudia cuki képpel búcsúztatja az álomnyaralást

A mű­sor­ve­zető fan­tasz­ti­kus he­te­ket tud­hat maga mö­gött, hi­szen csa­lád­já­val a ten­ge­ren­tú­lon ka­lan­doz­tak. De min­den jónak vége sza­kad egy­szer...

A mű­sor­ve­zető fan­tasz­ti­kus he­te­ket tud­hat maga mö­gött, hi­szen csa­lád­já­val a ten­ge­ren­tú­lon ka­lan­doz­tak. De min­den jónak vége sza­kad egy­szer...

Hajókázás közben vetkőzött meztelenre egy csapat fiatal lány! Lekapták őket

Hajókázás közben vetkőzött meztelenre egy csapat fiatal lány! Lekapták őket

Itt a nyár, mi sem ter­mé­sze­te­sebb, mint él­vezni a vizet és a nap­sü­tést.

Itt a nyár, mi sem ter­mé­sze­te­sebb, mint él­vezni a vizet és a nap­sü­tést.

Bombázó lesz minden duci nő ezekben a bikinikben a parton!

Bombázó lesz minden duci nő ezekben a bikinikben a parton!

Ha így vá­lasz­tod ki a bi­ki­ni­det, akkor min­den plusz kiló csakis az elő­nyödre válik majd.

Ha így vá­lasz­tod ki a bi­ki­ni­det, akkor min­den plusz kiló csakis az elő­nyödre válik majd.

Őrület, mit raknak újabban fejükre a nők

Brutális méret: Őrület, mit raknak újabban fejükre a nők

Az idei szal­ma­ka­lap-trend ki­csit sem diszk­rét...

Egy jól meg­vá­lasz­tott szal­ma­ka­lap nem­csak diszk­rét, de ele­gáns is. Az idei trend­ről ez ba­jo­san mond­ható el, mu­tat­juk!

Ettől elállt Liptai Claudia lélegzete: Csoda, amit látott

Ettől elállt Liptai Claudia lélegzete: Csoda, amit látott

A mű­sor­ve­zető csa­ládi nya­ra­lása új ál­lo­má­sá­hoz ér­ke­zett. Le­g­újabb poszt­já­ban olyat mutat...

A mű­sor­ve­zető csa­ládi nya­ra­lása új ál­lo­má­sá­hoz ér­ke­zett. Le­g­újabb poszt­já­ban olyat mutat, ami csak ke­ve­sek­nek ada­tik meg az élet­ben.

Ez a szoknya mindenkit megvadít! Így hordják a spanyol nők

Ez a szoknya mindenkit megvadít! Így hordják a spanyol nők

Na­gyon csa­jos és dögös le­hetsz ebben az iz­gal­mas fa­zonú szok­nyá­ban. Ezt idén ne hagyd ki a kol­lek­ci­ód­ból. A férfi­ak­nak annyi, ha fel­ve­szed.

Na­gyon csa­jos és dögös le­hetsz ebben az iz­gal­mas fa­zonú szok­nyá­ban. Ezt idén ne hagyd ki a kol­lek­ci­ód­ból. A férfi­ak­nak annyi, ha fel­ve­szed. Mu­ta­tunk né­hány kom­bi­ná­ciót, döntsd el, me­lyi­ket vá­lasz­tod be­lőle.

Brutálisat változik az időjárás a nyár második felére: ezt mondják az időjósok

Brutálisat változik az időjárás a nyár második felére: ezt mondják az időjósok

Tel­jes for­du­la­tot vesz a nyár hát­ra­lévő része. Mu­tat­juk, mi vár ránk.

Tel­jes for­du­la­tot vesz a nyár hát­ra­lévő része. Mu­tat­juk, mit hoz­nak a kö­vet­kező hetek.

Rafinált lett a divat! Mutatjuk, miért hördültek fel ettől a nők

Rafinált lett a divat! Mutatjuk, miért hördültek fel ettől a nők

Ha­tal­mas si­kere volt a ki­fu­tó­kon az ext­ra­va­gáns ru­hák­nak.

Ha­tal­mas si­kere volt a ki­fu­tó­kon az ext­ra­va­gáns ru­hák­nak, kü­lö­nös vi­se­le­tek­nek.

Divatdiktátor ducinők: Nem szégyenlősek feltűnően öltözködni

Divatdiktátor ducinők: Nem szégyenlősek feltűnően öltözködni

Még, hogy a duci nők nem le­het­nek el­ké­pesz­tően sze­xik! A leg­dö­gö­sebb plus-size mo­del­lek mu­tat­ják be a leg­va­dí­tóbb nyári szet­te­ket!

Tombol a nyár: eddig marad a kánikula

Tombol a nyár: eddig marad a kánikula

Jó hír a nya­ra­lók­nak, hogy egy tö­ké­le­tes nyári hét­vége kö­ze­pén já­runk.

Jó hír a nya­ra­lók­nak, hogy egy tö­ké­le­tes nyári hét­vége kö­ze­pén já­runk. Még jobb, hogy ez az idő­já­rás még né­hány napig biz­to­san nem vál­to­zik.

A nap rejtélye: hová lett Kiszel Tünde haja?

A nap rejtélye: hová lett Kiszel Tünde haja?

A Ba­la­to­non nya­raló Tünde akkor is posz­tol, ha nem kéne. Vagy egész egy­sze­rűen nem tűnt föl neki, hogy na­gyon nem úgy néz ki, aho­gyan azt meg­szok­hat­tuk tőle.

A ma­gyar ten­ger­nél nya­raló Tünde, bár sze­ren­csé­sen ki­fogta a jó időt, akkor is posz­tol, ha nem kéne. Per­sze az is lehet, hogy egész egy­sze­rűen nem tűnt föl neki, hogy na­gyon nem úgy néz ki, aho­gyan azt meg­szok­hat­tuk tőle. Lás­suk is, pon­to­san miről van szó!

Az olaszok már megint nagyot alkottak, ez lett a nyár nagy kedvence

Az olaszok már megint nagyot alkottak, ez lett a nyár nagy kedvence

Az olasz vi­déki konyha nem a vé­let­len­nek kö­szön­heti a hír­ne­vét.

Nem csak a pizza és a tész­ta­fé­lék re­cept­jeit ér­de­mes át­emelni a saját kony­hánkba.

Eszméletlen dögös leszel, ha így hordod idén a farmerminit

Eszméletlen dögös leszel, ha így hordod idén a farmerminit

Min­den férfit rabul ej­tesz...

Min­den férfit rabul ej­tesz, ha a szexi far­mer­mi­nit így vi­se­led idén. Le­gyél bom­bázó!

Drágább és rosszabb a hűtőbarát dinnye

Drágább és rosszabb a hűtőbarát dinnye

Vet­tünk egy bu­da­pesti pi­a­con "hű­tő­ba­rát­nak" ne­ve­zett kicsi dinnyét, ami az árus sze­rint "biz­to­san ma­gyar" volt, de az íze nem győ­zött meg min­ket.

Vet­tünk egy bu­da­pesti pi­a­con "hű­tő­ba­rát­nak" ne­ve­zett kicsi dinnyét, ami az árus sze­rint "biz­to­san ma­gyar" volt, de az íze nem győ­zött meg min­ket: rosszabb volt, mint a ha­gyo­má­nyos nagy dinnye. Lehet, hogy befér a hű­tőbe, de jóval drá­gább, és ízben sem az igazi, ezért mi leg­kö­ze­lebb in­kább fél­be­vá­gunk egy nagy dinnyét...

Ennél röhejesebb bikiniket életedben nem láttál! Mégis mi ütött ezekbe a nőkbe?!

Ennél röhejesebb bikiniket életedben nem láttál! Mégis mi ütött ezekbe a nőkbe?!

Sze­ret­jük a kre­a­tív és öt­le­tes meg­ol­dá­so­kat. És per­sze, hogy min­denki sze­retne kü­lön­le­ges lenni. Na de ennyire?

Napi 1 pohár, és 2 hét alatt 5 kilótól szabadulhatsz meg! Íme a szuper recept!

Napi 1 pohár, és 2 hét alatt 5 kilótól szabadulhatsz meg! Íme a szuper recept!

Di­é­tá­dat tö­ké­le­te­sen ki­egé­szíti, amit most mu­tatni fo­gunk.

Di­é­tá­dat tö­ké­le­te­sen ki­egé­szíti, amit most mu­tatni fo­gunk. Ha­tá­sos, és még egész­sé­ges is.

Ebben a sortban tökéletesen kerek lesz minden nő feneke: totális csábítás

Ebben a sortban tökéletesen kerek lesz minden nő feneke: totális csábítás

Ennél szu­pe­rebb sor­tot nem is ál­mod­hat­nál. Va­lódi bom­bázó le­szel benne.

Ennél szu­pe­rebb sor­tot nem is ál­mod­hat­nál. Va­lódi bom­bázó le­szel benne.

Sokkoló fotók a valóságról: a sztárok sem tökéletesek ám a bikiniben

Sokkoló fotók a valóságról: a sztárok sem tökéletesek ám a bikiniben

Azt hit­ted, min­den vi­lág­sztár irigy­lésre mél­tóan néz ki a stran­don? Meg fogsz le­pődni, mi is a va­ló­ság.

Ilyen szexi tornacipőkben járnak Párizsban és Milánóban a nők

Ilyen szexi tornacipőkben járnak Párizsban és Milánóban a nők

Vi­lág­szerte a nagy­vá­ro­sok­ban és a ten­ger­par­ton is ezt a cipőt vi­se­lik a nők. Ké­nyel­mes, szexi és na­gyon trendi, szinte bár­mi­hez fel­ve­he­ted!

Vi­lág­szerte a nagy­vá­ro­sok­ban és a ten­ger­par­ton is ezt a cipőt vi­se­lik a nők. Ké­nyel­mes, szexi és na­gyon trendi, szinte bár­mi­hez fel­ve­he­ted! Ki­hagy­ha­tat­lan a tor­na­cipő az ember ru­ha­tá­rá­ból. Hidd el te sem bánod meg. Örök da­ra­bok, és újabb fa­zo­nok a bol­tok­ban és az ut­cá­kon is.

Álomszép leszel ezekkel a nyári frizurákkal! Hódíts meg mindenkit idén

Álomszép leszel ezekkel a nyári frizurákkal! Hódíts meg mindenkit idén

Vá­lo­gass ked­vedre a le­he­tő­sé­gek közül, és igazi bom­bázó le­szel a kö­vet­kező he­tek­ben.

Vá­lo­gass ked­vedre a le­he­tő­sé­gek közül, és igazi bom­bázó le­szel a kö­vet­kező he­tek­ben.

Júliusi horoszkóp: most megtudod, rád talál-e a boldogság EZO

Júliusi horoszkóp: most megtudod, rád talál-e a boldogság

Júliusi horoszkóp: most megtudod, rád talál-e a boldogság

Szen­ve­dély, új sze­rel­mek, pár­kap­cso­lati vál­to­zá­sok - moz­gal­mas hó­na­pot ígér­nek a csil­la­gok.

Így viseld a fehér nadrágot, és igazi bombázó leszel!

Így viseld a fehér nadrágot, és igazi bombázó leszel!

Szé­dí­tően dögös le­szel, és min­denki meg­for­dul utá­nad az utcán. Hogy mi a titok? Máris mu­tat­juk!

Szé­dí­tően dögös le­szel, és min­denki meg­for­dul utá­nad az utcán. Hogy mi a titok? Máris mu­tat­juk!

Soha többet nem izzad a lábad, ezt próbáld ki!

Soha többet nem izzad a lábad, ezt próbáld ki!

A nyár egyik leg­kel­le­met­le­nebb pil­la­nata ami­kor izzad a lábad.

A nyár egyik leg­kel­le­met­le­nebb pil­la­nata ami­kor az iz­za­dás­tól csúsz­kálni kezd a ci­pő­ben a zokni nél­küli láb ad, vagy le kell ven­ned a ci­pő­det.

Döbbenetes erővel hat a nyári Mars-retrográd a szerelmi életedre EZO

Döbbenetes erővel hat a nyári Mars-retrográd a szerelmi életedre

Döbbenetes erővel hat a nyári Mars-retrográd a szerelmi életedre

Ez a nyár va­ló­ban kü­lön­le­ges lesz mind­annyi­unk szá­mára! Át­ala­ku­lás indul, mu­tat­juk a rész­le­te­ket!

Férje nélkül költözik a szüleihez Mádai Vivien

Férje nélkül költözik a szüleihez Mádai Vivien

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője most egy ideig nem Bu­da­pes­ten hajtja majd álomra a fejét, hanem a ma­gyar ten­ger part­ján, a csa­ládja ott­ho­ná­ban.

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője most egy ideig nem Bu­da­pes­ten hajtja majd álomra a fejét, hanem a ma­gyar ten­ger part­ján, a csa­ládja ott­ho­ná­ban.

Ez a szandál őrült szexivé teszi a lábad! Minden férfit rabul ejtesz

Ez a szandál őrült szexivé teszi a lábad! Minden férfit rabul ejtesz

Az idei divat nőies, szexi és még ké­nyel­mes is! Nézd meg a pom­pás vá­lasz­té­kot!

Az idei divat nőies, szexi és még ké­nyel­mes is! Nézd meg a pom­pás vá­lasz­té­kot!

Az idei nyár legvadabb divatja jön: csak erős idegzetűeknek

Az idei nyár legvadabb divatja jön: csak erős idegzetűeknek

Ez a stí­lus min­den nőből ki­hozza a va­dító szex­bom­bát. Mu­ta­tunk né­hány na­gyon ütős szet­tet!

Ez a stí­lus min­den nőből ki­hozza a va­dító szex­bom­bát. Mu­ta­tunk né­hány na­gyon ütős szet­tet!

Sosem találnád ki, mi a gyors fogyás legbiztosabb titka! Most eláruljuk

Sosem találnád ki, mi a gyors fogyás legbiztosabb titka! Most eláruljuk

Egé­szen meg­lepő öt­le­te­ket ja­va­sol­nak a szak­ér­tők.

Egé­szen meg­lepő öt­le­te­ket ja­va­sol­nak a szak­ér­tők. És a leg­jobb, hogy tény­leg ha­tá­so­sak!