CÍMKE: 'nyár'

Napi 15 perc, és bombázóvá karcsúsodsz a tavaszi szezonra!

Napi 15 perc, és bombázóvá karcsúsodsz a tavaszi szezonra!

Leg­jobb for­má­dat hoz­ha­tod ki ma­gad­ból ezzel az egy­szerű gya­kor­lat­sor­ral.

Káprázatos színekkel indít a nyári körömlakk szezon

Káprázatos színekkel indít a nyári körömlakk szezon

A klasszi­kus fran­ci­á­tól a szexi vál­to­za­to­kig min­den lesz a pa­let­tán, csak tud­jál vá­lasz­tani!

Szédítően karcsú és hosszú lábaid lesznek ebben a csábos cipőben

Bárki megirigyelhet: Szédítően karcsú és hosszú lábaid lesznek ebben a csábos cipőben

Ez a leg­szu­pe­rebb vá­lasz­tás, mely­nek vi­se­lése igazi álom­nővé tesz. Mond­juk és mu­tat­juk is a rész­le­te­ket!

Ez a le­hető leg­szu­pe­rebb vá­lasz­tás, mely­nek vi­se­lése igazi álom­nővé tesz. A titok egyet­len apró, ám csep­pet sem el­ha­nya­gol­ható trükk. Máris mond­juk és ter­mé­sze­te­sen mu­tat­juk is a rész­le­te­ket!

Visszatér a '80-as évek bikinidivatja, ettől leizzadnak a férfiak

Visszatér a '80-as évek bikinidivatja, ettől leizzadnak a férfiak

A bugyi ész­vesztő fa­zonja esz­mé­let­le­nül meg­nyújtja a com­bo­kat, ettől biz­to­san meg­őrül­nek nyá­ron a pasik!

Ilyen szexi már rég volt a bi­kini, jöj­je­nek a leg­ütő­sebb da­ra­bok!

Döbbenetes szín lesz 2019 nagy divatja, és ezt imádni fogja minden nő

Döbbenetes szín lesz 2019 nagy divatja, és ezt imádni fogja minden nő

Sze­ret­hető és üde, ki­vé­tel nél­kül min­den­kit fi­a­ta­lít!

Sze­ret­hető és üde, ki­vé­tel nél­kül min­den­kit fi­a­ta­lít ez az ár­nya­lat!

Trükkös rések a ruhán: így lehetsz bombanő az őszi szezonban

Trükkös rések a ruhán: így lehetsz bombanő az őszi szezonban

Né­hány rafi­nált ru­ha­da­rab és a nők egy­ből ma­ga­biz­tossá vál­nak, mu­ta­tunk is né­hány szu­per fa­zont!

Egyelőre marad a tavaszias idő és a napsütés, érdemes kiélvezni

Egyelőre marad a tavaszias idő és a napsütés, érdemes kiélvezni

Nem le­he­tett pa­na­szunk a hét­vé­gére: tíz fok­kal me­le­gebb volt, mint ta­valy ilyen­kor.

Micsoda bejelentés, ez a világsztár érkezik a STRAND Fesztiválra

Micsoda bejelentés, ez a világsztár érkezik a 2019-es STRAND Fesztiválra a Balaton partjára

Jövő nyá­ron Za­már­di­ban lép majd szín­padra nap­ja­ink egyik leg­nép­sze­rűbb elő­adója.

Jövő nyá­ron Za­már­di­ban lép majd szín­padra nap­ja­ink egyik leg­nép­sze­rűbb kül­földi elő­adója. Ter­mé­sze­te­sen nem csak nem­zet­közi, de szá­mos hazai ked­venc is tisz­te­le­tét teszi majd a könnyű­ze­nei ese­mé­nyen.

Háromnapos fesztivállal zárja hetedik évadát a Budapest Park

Háromnapos fesztivállal zárja hetedik évadát a Budapest Park

Min­den ed­di­gi­nél erő­sebb éva­dot tud­hat maga mö­gött a Bu­da­pest Park

Min­den ed­di­gi­nél erő­sebb éva­dot tud­hat maga mö­gött a Bu­da­pest Park

Nem semmi: bikinis fotó került fel az internetre Geszler Dorottyáról

Nem semmi: bikinis fotó került fel az internetre Geszler Dorottyáról

A mű­sor­ve­zető remek for­má­ban van. A nyá­ron több­ször is meg­cso­dál­hat­tuk für­dő­ru­há­ban.

Így hosszabbítják meg a nyarat a magyar sztárok

Így hosszabbítják meg a nyarat a magyar sztárok

Me­se­beli he­lyekre utaz­tak.

Össze­ál­lí­tá­sunk­ban olyan hí­res­sé­ge­ket gyűj­töt­tünk össze, akik me­se­beli he­lyekre utaz­tak.

10 fok alá süllyed a hőmérséklet, erre kell készülni jövő héten

10 fok alá süllyed a hőmérséklet, erre kell készülni jövő héten

Nap­köz­ben nyá­rias meleg lesz, a haj­na­lok ugyan­ak­kor iga­zán hű­vö­sek lesz­nek.

Nap­köz­ben nyá­rias meleg lesz, a haj­na­lok ugyan­ak­kor iga­zán hű­vö­sek lesz­nek.

Gyönyörű képpel búcsúzik Palvin Barbi

Gyönyörű képpel búcsúzik Palvin Barbi

A cso­da­szép ma­gyar szu­per­mo­dell Ma­gyar­or­szá­gon töl­tötte az utóbbi he­te­ket, amo­lyan va­ká­ció gya­nánt. De egy­szer min­den­nek vége...

A cso­da­szép ma­gyar szu­per­mo­dell Ma­gyar­or­szá­gon töl­tötte az utóbbi he­te­ket, amo­lyan va­ká­ció gya­nánt. De egy­szer min­den­nek vége...

Luxusjachton nyaralnak Győzikéék

Luxusjachton nyaralnak Győzikéék

A roma show­man és csa­ládja szá­mára csak most kez­dő­dik az igazi nyár. A csa­lád el­uta­zott a ten­ger­hez egy kis ha­jó­ká­zásra.

A roma show­man és csa­ládja szá­mára csak most kez­dő­dik az igazi nyár. A csa­lád el­uta­zott a ten­ger­hez egy kis ha­jó­ká­zásra.

Kiszel Tünde ikrei végigkísérték a nyarat

Kiszel Tünde ikrei végigkísérték a nyarat

A nap­tár­díva idén ala­po­sab­ban meg­is­mer­ke­dett az Ins­tag­ram­mal...

A nap­tár­díva idén ala­po­sab­ban meg­is­mer­ke­dett az Ins­tag­ram­mal és ren­ge­te­get képet posz­tolt a de­kol­tá­zsá­ról...

3 naponta eszik a fanatikusok, ez most a magyarok legnagyobb kedvence

3 naponta eszik a fanatikusok, ez most a magyarok legnagyobb kedvence

Au­gusz­tus van és a sze­zon kel­lős kö­zepe. Több okunk is lenne, hogy 10 perc alatt el­ké­szít­sük ezt az is­teni cse­me­gét.

Döbbenet, miből készül a legújabb házi fagyi! Diétázók kedvence lett

Döbbenet, miből készül a legújabb házi fagyi! Diétázók kedvence lett

Ebben a for­ró­ság­ban ké­szíts gyor­san egy is­teni fris­sí­tőt! Ér­de­kes re­cep­tet mu­ta­tunk, iz­gal­mas íz­vi­lág­gal.

Kiderült: Hétköznap az igazi a magyar tenger!

Hétköznap az igazi a Balaton!

Ke­ve­seb­ben van­nak, és na­gyobb a vá­lasz­ték min­den­ből a Ba­la­to­non.

Ká­ni­kula vár­ható a hét­vé­gére is, a bru­tá­lis hő­sé­get pedig leg­job­ban a víz­par­ton vagy nya­kig a víz­ben lehet el­vi­selni. Aki te­heti, leg­jobb, ha marad: hét­köz­nap ke­ve­seb­ben van­nak, és na­gyobb a vá­lasz­ték min­den­ből.

Amikor a nő kirázza a kisujjából az eleganciát: Stílusos, szexi és kényelmes

Amikor a nő kirázza a kisujjából az eleganciát: Stílusos, szexi és kényelmes

Fan­tasz­ti­kus fa­zo­no­kat, szu­per öt­le­te­ket mu­ta­tunk!

Fan­tasz­ti­kus fa­zo­no­kat, szu­per öt­le­te­ket mu­ta­tunk!

Kánikulaőrület: Fertőzhet a szökőkutak vize, sokan isznak belőle

Kánikulaőrület: Fertőzhet a szökőkutak vize, sokan isznak belőle

El­ve­szi az eszün­ket a ká­ni­kula! A nagy­vá­ro­sok­ban az em­be­rek min­den al­kal­mat meg­ra­gad­nak, hogy le­hűt­sék ma­gu­kat.

A szálloda teraszán napozott meztelenül a fiatal lány

A szálloda teraszán napozott meztelenül a fiatal lány

Nem volt szé­gyen­lős...

Azt gon­dolta, hogy min­den szem­pont­ból jó ötlet a szál­loda előtt meg­mu­tat­nia magát...

Úgy érzed, nem áll jól a sort? Mutatjuk, milyet hord egy szexi nő!

Úgy érzed, nem áll jól a sort? Mutatjuk, milyet hord egy szexi nő!

Ezt a nacit bár­hová fel­ve­he­ted, idén ez a fazon min­dent visz! Szexi ele­gan­cia a hét­köz­na­pok­ban, laza mo­del­lek a hét­vé­gére!

Ezt a nacit bár­hová fel­ve­he­ted, idén ez a fazon min­dent visz! Szexi ele­gan­cia a hét­köz­na­pok­ban.

Itt a női ruhatár legújabb sikerdarabja: Hódít a lenge kimonó

Itt a női ruhatár legújabb sikerdarabja: Hódít a lenge kimonó

Az idei sze­zon­ban vál­to­za­tos szí­nek­kel és stí­lus­ban tün­dö­köl­nek a leg­nép­sze­rűbb da­ra­bok. Leg­alább egyet sze­rezz be te is!

Az idei sze­zon­ban vál­to­za­tos szí­nek­kel és stí­lus­ban tün­dö­köl­nek a leg­nép­sze­rűbb da­ra­bok. Leg­alább egyet sze­rezz be te is!

A medence partján nudizott a fiatal csajszi! Lekapták

A medence partján nudizott a fiatal csajszi! Lekapták

Mez­te­le­nül él­vezte a nyári napot.

A szőke szép­ség mez­te­le­nül él­vezte a nyári nap si­mo­gató su­ga­rait. Az éles­szemű fotós nem té­to­vá­zott, meg­örö­kí­tette a pil­la­na­tot...

Ilyen nincs és mégis van: Így strandol cicájával az Operett sztárja

Ilyen nincs és mégis van: Így strandol cicájával az Operett sztárja

A fi­a­tal szí­nész hí­re­sen ál­lat­ba­rát, így ter­mé­sze­te­sen házi ked­ven­cei tel­jes bi­zal­mát él­vezi. Na de ennyire?

Íme, 2018 nyarának legszexibb divatdobása: Hódít a görög manikűr

Íme, 2018 nyarának legszexibb divatdobása: Hódít a görög manikűr

A tür­kiz­kék vib­rá­lás és a görög minta kom­bi­ná­ci­ója iga­zán nőies ma­ni­kűr.

A tür­kiz­kék vib­rá­lás és a görög minta kom­bi­ná­ci­ója iga­zán nő­i­essé va­rá­zsolja a ma­ni­kűrt a cso­dá­la­tos nyár­ban. Segít fel­dobni a hét­köz­na­po­kat, fel­idézi a nya­ra­lás él­mé­nyét. Mu­tat­juk az álom­szép tren­det!

Palazzo-fazonnal robban be ősszel a legújabb nadrágdivat

Palazzo-fazonnal robban be ősszel a legújabb nadrágdivat

Ha nad­rág, akkor Pa­lazzo! Ezt a stí­lust al­kat­tól füg­get­le­nül min­denki imádja, ugyanis tuti ta­lálsz olyan da­ra­bot, ame­lyik tö­ké­le­te­sen fog passzolni hoz­zád!

Ha nad­rág, akkor Pa­lazzo! Ezt a stí­lust al­kat­tól füg­get­le­nül min­denki imádja, ugyanis tuti ta­lál­ko­zol olyan da­rab­bal, ame­lyik tö­ké­le­te­sen fog passzolni hoz­zád! Sze­mez­gess a leg­újabb trend adta le­he­tő­sé­gek­ből!

Megmutatta sokat kritizált alakját a magyar celeb

Megmutatta sokat kritizált alakját a magyar celeb

Ko­ráb­ban sokat kri­ti­zál­ták még ra­jon­gói is, ami­ért túl vé­kony, de a most mu­ta­tott fotó után...

Ko­ráb­ban sokat kri­ti­zál­ták még ra­jon­gói is, ami­ért túl vé­kony, de a most mu­ta­tott fotó után el­árasz­tot­ták a bókok.

Ne dőlj be a címlapoknak: ilyen a valódi nők teste bikiniben!

Ne dőlj be a címlapoknak: ilyen a valódi nők teste bikiniben!

Ne en­gedd, hogy be­csap­ja­nak a tö­ké­le­tes­nek tűnő mo­del­lek.

Ne en­gedd, hogy be­csap­ja­nak a tö­ké­le­tes­nek tűnő mo­del­lek. A va­ló­ság sok­kal iz­gal­ma­sabb!

Mit hoz a nyár utolsó hónapja: Ezt ígérik augusztusra az időjósok

Mit hoz a nyár utolsó hónapja: Ezt ígérik augusztusra az időjósok

Már csak három nap és át­lé­pünk az idei nyár utolsó hó­nap­jába.

Már csak három nap és át­lé­pünk az idei nyár utolsó hó­nap­jába. Eddig hek­ti­kus­nak mu­tatta magát a leg­me­le­gebb év­szak és ez nagy­já­ból így is marad.

Liptai Claudia cuki képpel búcsúztatja az álomnyaralást

Liptai Claudia cuki képpel búcsúztatja az álomnyaralást

A mű­sor­ve­zető fan­tasz­ti­kus he­te­ket tud­hat maga mö­gött, hi­szen csa­lád­já­val a ten­ge­ren­tú­lon ka­lan­doz­tak.

A mű­sor­ve­zető fan­tasz­ti­kus he­te­ket tud­hat maga mö­gött, hi­szen csa­lád­já­val a ten­ge­ren­tú­lon ka­lan­doz­tak. De min­den jónak vége sza­kad egy­szer...

Bombázó lesz minden duci nő ezekben a bikinikben a parton!

Bombázó lesz minden duci nő ezekben a bikinikben a parton!

Ha így vá­lasz­tod ki a bi­ki­ni­det, akkor min­den plusz kiló csakis az elő­nyödre válik majd.

Ha így vá­lasz­tod ki a bi­ki­ni­det, akkor min­den plusz kiló csakis az elő­nyödre válik majd.

Brutális méret: Őrület, mit raknak újabban fejükre a nők

Brutális méret: Őrület, mit raknak újabban fejükre a nők

Az idei szal­ma­ka­lap-trend ki­csit sem diszk­rét, vi­szont fel­tűnő jel­lege miatt igen­csak szem­re­való!

Egy jól meg­vá­lasz­tott szal­ma­ka­lap nem­csak diszk­rét, de ele­gáns is. Az idei trend­ről mindez ba­jo­san mond­ható el. Ugyanis ki­csit sem diszk­rét, vi­szont épp fel­tűnő jel­lege miatt igen­csak szem­re­való! A nőket is ér­de­mes meg­nézni alat­tuk, mu­tat­juk!

Ez a szoknya mindenkit megvadít! Így hordják a spanyol nők

Ez a szoknya mindenkit megvadít! Így hordják a spanyol nők

Na­gyon csa­jos és dögös le­hetsz ebben az iz­gal­mas fa­zonú szok­nyá­ban. Ezt idén ne hagyd ki a kol­lek­ci­ód­ból. A férfi­ak­nak annyi, ha fel­ve­szed.

Na­gyon csa­jos és dögös le­hetsz ebben az iz­gal­mas fa­zonú szok­nyá­ban. Ezt idén ne hagyd ki a kol­lek­ci­ód­ból. A férfi­ak­nak annyi, ha fel­ve­szed. Mu­ta­tunk né­hány kom­bi­ná­ciót, döntsd el, me­lyi­ket vá­lasz­tod be­lőle.

Brutálisat változik az időjárás a nyár második felére: ezt mondják az időjósok

Brutálisat változik az időjárás a nyár második felére: ezt mondják az időjósok

Tel­jes for­du­la­tot vesz a nyár hát­ra­lévő része. Mu­tat­juk, mi vár ránk.

Tel­jes for­du­la­tot vesz a nyár hát­ra­lévő része. Mu­tat­juk, mit hoz­nak a kö­vet­kező hetek.

A nap rejtélye: hová lett Kiszel Tünde haja?

A nap rejtélye: hová lett Kiszel Tünde haja?

Tünde akkor is posz­tol, ha na­gyon nem kéne...

Tünde akkor is posz­tol, ha nem kéne. Vagy csak egy­sze­rűen nem tűnt föl neki, hogy na­gyon nem úgy néz ki, aho­gyan azt meg­szok­hat­tuk tőle.

Divatdiktátor ducinők: Nem szégyenlősek feltűnően öltözködni

Divatdiktátor ducinők: Nem szégyenlősek feltűnően öltözködni

Még, hogy a duci nők nem le­het­nek el­ké­pesz­tően sze­xik! A leg­dö­gö­sebb plus-size mo­del­lek mu­tat­ják be a leg­va­dí­tóbb nyári szet­te­ket!

Rafinált lett a divat! Mutatjuk, miért hördültek fel ettől a nők

Rafinált lett a divat! Mutatjuk, miért hördültek fel ettől a nők

Ha­tal­mas si­kere volt a ki­fu­tó­kon az ext­ra­va­gáns ru­hák­nak.

Ha­tal­mas si­kere volt a ki­fu­tó­kon az ext­ra­va­gáns ru­hák­nak, kü­lö­nös vi­se­le­tek­nek. Mégis sok nő húzza most a szá­ját, mert nem könnyű vi­selni eze­ket a da­ra­bo­kat. Döntsd el te, vá­lasz­ta­nál-e egy ilyen fa­zont, vagy az csak csont­so­vány nők­nek való?

Tombol a nyár: eddig marad a kánikula

Tombol a nyár: eddig marad a kánikula

Jó hír a nya­ra­lók­nak, hogy egy tö­ké­le­tes nyári hét­vége kö­ze­pén já­runk. Még jobb, hogy ez az idő­já­rás még né­hány napig biz­to­san nem vál­to­zik.

Jó hír a nya­ra­lók­nak, hogy egy tö­ké­le­tes nyári hét­vége kö­ze­pén já­runk. Még jobb, hogy ez az idő­já­rás még né­hány napig biz­to­san nem vál­to­zik.

Drágább és rosszabb a hűtőbarát dinnye

Drágább és rosszabb a hűtőbarát dinnye

Mi leg­kö­ze­lebb in­kább fél­be­vá­gunk egy nagy dinnyét...

Vet­tünk egy bu­da­pesti pi­a­con "hű­tő­ba­rát­nak" ne­ve­zett kicsi dinnyét, ami az árus sze­rint "biz­to­san ma­gyar" volt, de az íze nem győ­zött meg min­ket: rosszabb volt, mint a ha­gyo­má­nyos nagy dinnye.

Eszméletlen dögös leszel, ha így hordod idén a farmerminit

Eszméletlen dögös leszel, ha így hordod idén a farmerminit

Min­den férfit rabul ej­tesz...

Min­den férfit rabul ej­tesz, ha a szexi far­mer­mi­nit így vi­se­led idén. Le­gyél bom­bázó!

Az olaszok már megint nagyot alkottak, ez lett a nyár nagy kedvence

Az olaszok már megint nagyot alkottak, ez lett a nyár nagy kedvence

Az olasz vi­déki konyha nem a vé­let­len­nek kö­szön­heti a hír­ne­vét.

Az olasz vi­déki konyha nem a vé­let­len­nek kö­szön­heti a hír­ne­vét. És per­sze nem­csak a pizza és a tész­ta­fé­lék re­cept­jeit ér­de­mes át­emelni a saját kony­hánkba, hanem az olyan fi­nom­sá­go­két is, mint ez a táp­láló nyári leves Tos­ca­ná­ból.

3 hét alatt lapos has - a legjobb gyakorlatok, hogy búcsút ints a derékhájnak!

3 hét alatt lapos has - a legjobb gyakorlatok, hogy búcsút ints a derékhájnak!

Csak napi 15 perc, mégis el­ké­pesz­tően lát­vá­nyos a hatás. Vágj bele!

Csak napi 15 perc, mégis el­ké­pesz­tően lát­vá­nyos a hatás. Vágj bele!

Ennél röhejesebb bikiniket életedben nem láttál! Mégis mi ütött ezekbe a nőkbe?!

Ennél röhejesebb bikiniket életedben nem láttál! Mégis mi ütött ezekbe a nőkbe?!

Per­sze, hogy min­denki sze­retne kü­lön­le­ges lenni. Na de ennyire?

Sze­ret­jük a kre­a­tív és öt­le­tes meg­ol­dá­so­kat. Na de ennyire?

Napi 1 pohár, és 2 hét alatt 5 kilótól szabadulhatsz meg! Íme a szuper recept!

Napi 1 pohár, és 2 hét alatt 5 kilótól szabadulhatsz meg! Íme a szuper recept!

Di­é­tá­dat tö­ké­le­te­sen ki­egé­szíti, amit most mu­tatni fo­gunk. Ha­tá­sos, és még egész­sé­ges is.

Di­é­tá­dat tö­ké­le­te­sen ki­egé­szíti, amit most mu­tatni fo­gunk. Ha­tá­sos, és még egész­sé­ges is.

Ne dőlj be hazugságoknak: narancsbőre mindenkinek van!

Ne dőlj be hazugságoknak: narancsbőre mindenkinek van! Fotókon a bizonyíték!

Hagyd a hátad mö­gött a gát­lá­said, és szem­be­sülj a va­ló­ság­gal. Meg­lá­tod, nem vagy egye­dül!

Sokkoló fotók a valóságról: a sztárok sem tökéletesek ám a bikiniben

Sokkoló fotók a valóságról: a sztárok sem tökéletesek ám a bikiniben

Azt hit­ted, min­den vi­lág­sztár irigy­lésre mél­tóan néz ki a stran­don?

Azt hit­ted, min­den vi­lág­sztár irigy­lésre mél­tóan néz ki a stran­don?

Ilyen szexi tornacipőkben járnak Párizsban és Milánóban a nők

Ilyen szexi tornacipőkben járnak Párizsban és Milánóban a nők

Vi­lág­szerte a nagy­vá­ro­sok­ban és a ten­ger­par­ton is ezt a cipőt vi­se­lik a nők. Ké­nyel­mes, szexi és na­gyon trendi, szinte bár­mi­hez fel­ve­he­ted!

Vi­lág­szerte a nagy­vá­ro­sok­ban és a ten­ger­par­ton is ezt a cipőt vi­se­lik a nők. Ké­nyel­mes, szexi és na­gyon trendi, szinte bár­mi­hez fel­ve­he­ted! Ki­hagy­ha­tat­lan a tor­na­cipő az ember ru­ha­tá­rá­ból. Hidd el te sem bánod meg. Örök da­ra­bok, és újabb fa­zo­nok a bol­tok­ban és az ut­cá­kon is.

Álomszép leszel ezekkel a nyári frizurákkal! Hódíts meg mindenkit idén

Álomszép leszel ezekkel a nyári frizurákkal! Hódíts meg mindenkit idén

Vá­lo­gass ked­vedre a le­he­tő­sé­gek közül, és igazi bom­bázó le­szel.

Vá­lo­gass ked­vedre a le­he­tő­sé­gek közül, és igazi bom­bázó le­szel a kö­vet­kező he­tek­ben.

Júliusi horoszkóp: most megtudod, rád talál-e a boldogság EZO

Júliusi horoszkóp: most megtudod, rád talál-e a boldogság

Júliusi horoszkóp: most megtudod, rád talál-e a boldogság

Szen­ve­dély, új sze­rel­mek, pár­kap­cso­lati vál­to­zá­sok - moz­gal­mas hó­na­pot ígér­nek a csil­la­gok.

Szen­ve­dély, új sze­rel­mek, pár­kap­cso­lati vál­to­zá­sok - moz­gal­mas hó­na­pot ígér­nek a csil­la­gok.

Férje nélkül költözik a szüleihez Mádai Vivien

Férje nélkül költözik a szüleihez Mádai Vivien

Egy ideig nem Bu­da­pes­ten hajtja majd álomra a fejét.

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője most egy ideig nem Bu­da­pes­ten hajtja majd álomra a fejét, hanem a ma­gyar ten­ger part­ján, a csa­ládja ott­ho­ná­ban.

Soha többet nem izzad a lábad, ezt próbáld ki!

Soha többet nem izzad a lábad, ezt próbáld ki!

A nyár egyik leg­kel­le­met­le­nebb pil­la­nata ami­kor izzad a lábad.

A nyár egyik leg­kel­le­met­le­nebb pil­la­nata ami­kor az iz­za­dás­tól csúsz­kálni kezd a ci­pő­ben a zokni nél­küli láb ad, vagy le kell ven­ned a ci­pő­det.

Így viseld a fehér nadrágot, és igazi bombázó leszel!

Így viseld a fehér nadrágot, és igazi bombázó leszel!

Szé­dí­tően dögös le­szel, és min­denki meg­for­dul utá­nad az utcán. Hogy mi a titok? Máris mu­tat­juk!

Szé­dí­tően dögös le­szel, és min­denki meg­for­dul utá­nad az utcán. Hogy mi a titok? Máris mu­tat­juk!

Döbbenetes erővel hat a nyári Mars-retrográd a szerelmi életedre EZO

Döbbenetes erővel hat a nyári Mars-retrográd a szerelmi életedre

Döbbenetes erővel hat a nyári Mars-retrográd a szerelmi életedre

Ez a nyár va­ló­ban kü­lön­le­ges lesz mind­annyi­unk szá­mára! Át­ala­ku­lás indul, mu­tat­juk a rész­le­te­ket!

Ez a nyár va­ló­ban kü­lön­le­ges lesz mind­annyi­unk szá­mára! Át­ala­ku­lás indul, mu­tat­juk a rész­le­te­ket!

Sosem találnád ki, mi a gyors fogyás legbiztosabb titka! Most eláruljuk

Sosem találnád ki, mi a gyors fogyás legbiztosabb titka! Most eláruljuk

Egé­szen meg­lepő öt­le­te­ket ja­va­sol­nak a szak­ér­tők. És a leg­jobb, hogy tény­leg ha­tá­so­sak!

Az idei nyár legvadabb divatja jön: csak erős idegzetűeknek

Az idei nyár legvadabb divatja jön: csak erős idegzetűeknek

Ütős szet­tek kö­vet­kez­nek!

Ez a stí­lus min­den nőből ki­hozza a va­dító szex­bom­bát. Mu­ta­tunk né­hány na­gyon ütős szet­tet!

Ez a szandál őrült szexivé teszi a lábad! Minden férfit rabul ejtesz

Ez a szandál őrült szexivé teszi a lábad! Minden férfit rabul ejtesz

Az idei divat nőies, szexi és még ké­nyel­mes is!

Az idei divat nőies, szexi és még ké­nyel­mes is! Nézd meg a pom­pás vá­lasz­té­kot!

A kutatók szerint ez a megdöbbentő trükk látványos fogyást okoz! Meg fogsz lepődni

A kutatók szerint ez a megdöbbentő trükk látványos fogyást okoz! Meg fogsz lepődni

Egé­szen fur­csa trükk de­rült ki...

Egé­szen fur­csa trükk­ről de­rült ki, hogy ha­tá­sos a fo­gyó­kú­rá­ban. Ezt neked is ki kell pró­bál­nod.

Sikeres vizsgát tett: Kisfiát is lőni tanítja Németh Kristóf

Sikeres vizsgát tett: Kisfiát is lőni tanítja Németh Kristóf

Né­meth Kris­tóf és fia férfias spor­tok­kal szó­ra­koz­tat­ják egy­mást. Kris­tóf min­denre meg akarja ta­ní­tani Lócit.

Né­meth Kris­tóf és fia férfias spor­tok­kal szó­ra­koz­tat­ják egy­mást. Kris­tóf min­denre meg akarja ta­ní­tani Lócit.

Ez az apróság a nagy titok: Így leszel tökéletes bombanő a strandon

Ez az apróság a titok: Így leszel tökéletes bombanő a strandon

Az idei nyár hosszú­nak és for­ró­nak ígér­ke­zik, ne fe­led­kezz meg a meg­fe­lelő láb­ápo­lás­ról sem. Egy di­va­tos pe­di­kűr­rel pedig fel­dob­ha­tod az egész he­te­det!

Ettől a divattól mindenkinek jobb kedve lesz! Te felvennéd?

Ettől a divattól mindenkinek jobb kedve lesz! Te felvennéd?

Ki ne vágyna a nyári me­leg­ben az iroda he­lyett egy tró­pusi szi­getre, ahol kok­tél­lal a ke­zé­ben la­zít­hatna?

Ez a formájú táska mindent visz idén, egyszerűen imádják a csinos nők

Ez a formájú táska mindent visz idén, egyszerűen imádják a csinos nők

Hódít nyá­ron a kis kerek táska, és nem vé­let­le­nül: min­den fon­tos dolog be­le­fér, és szinte min­den al­ka­lomra fel­ve­he­ted.

Ez nem semmi, fürdőruhában mutatta meg magát Kulcsár Edina!

Ez nem semmi, fürdőruhában mutatta meg magát a várandós Kulcsár Edina!

Ko­ráb­ban azt nyi­lat­kozta, idén nem lát­hat­ják majd őt für­dő­ru­há­ban, ez mégis meg­tör­tént.

Albánia - túl a bunkereken, Teréz anyán és a maffián

Albánia - túl a bunkereken, Teréz anyán és a maffián

Még most, 2018-ban is alig tu­dunk va­la­mit erről a tő­lünk csu­pán egy órá­nyi re­pü­lőútra lévő bal­káni or­szág­ról.

Még most, 2018-ban is alig tu­dunk va­la­mit erről a tő­lünk csu­pán egy órá­nyi re­pü­lőútra lévő bal­káni or­szág­ról.

Álomszexi a nyár legszebb hajszíne: gyöngy-szőke frizurával hódíts!

Álomszép a nyár legszebb hajszíne: gyöngy-szőke frizurával hódíts!

Ez a szín ren­ge­teg le­he­tő­sé­get kínál. És hi­he­tet­le­nül nőies!

Ez a szín ren­ge­teg le­he­tő­sé­get kínál. És hi­he­tet­le­nül nőies!

Mindenki maradjon otthon, nagy eső várható vasárnap!

Mindenki maradjon otthon, nagy eső várható vasárnap!

Nem ki­fe­je­zet­ten nyá­rias idő ígér­ke­zik a hét utolsó nap­jára. Aki nem akar el­ázni, jobb, ha fe­dett te­rü­le­ten marad.

Nem ki­fe­je­zet­ten nyá­rias idő ígér­ke­zik a hét utolsó nap­jára. Aki nem akar el­ázni, jobb, ha fe­dett te­rü­le­ten marad.

Elképesztő fotó, csontsoványra fogyott Demcsák Zsuzsa!

Elképesztő fotó, csontsoványra fogyott Demcsák Zsuzsa!

A csi­nos mű­sor­ve­zető meg­lepő képet osz­tott meg a ra­jon­gók­kal. Talán soha eddig nem volt olyan vé­kony, mint most.

A csi­nos mű­sor­ve­zető meg­lepő képet osz­tott meg a ra­jon­gók­kal. Talán soha eddig nem volt olyan vé­kony, mint most.

Meghan Markel felrobbantotta a netet: elképesztő gyönyörű manikűr

Meghan Markel felrobbantotta a netet, elképesztő gyönyörű manikűr

Meg­őrül­nek idén a nők a ha­sonló ér­zéki, szép ke­ze­kért. Ta­láld meg ma­gad­nak a saját szín­ár­nya­la­tod! Ma­radj ter­mé­sze­tes!

Ebben a bikiniben szuperszexi lesz minden husi nő a nyáron!

Ebben a bikiniben szuperszexi lesz minden husi nő a nyáron!

Meg­mu­tat­juk azt a fa­zont, ami iga­zán elő­nyös és dögös! Idén meg­hó­dí­tod a par­tot.

Ez a menő rúzs lesz az idei nyár nagy divatja

Ez a menő rúzs lesz az idei nyár nagy divatja

Vá­lassz egy erős színt, de ne vidd túl­zásba! Egy jó nyár rúz­zsal az aj­ka­don va­dí­tóan szép és nőies le­hetsz. Menő smin­kek, új és régi tren­dek a di­vat­ban. Mu­tat­juk az öt­le­te­ket.

Vá­lassz egy erős színt, de ne vidd túl­zásba! Egy jó nyár rúz­zsal az aj­ka­don va­dí­tóan szép és nőies le­hetsz. Menő smin­kek, új és régi tren­dek a di­vat­ban. Ha nem is smin­ke­led ki magad egész napra, vagy akár a strandra, egy rúzst azért min­den­kép­pen dobj fel! Mu­tat­juk az öt­le­te­ket.

Villan a tetkó a bikiniből! Ez a minta lesz nyáron a divat

Villan a tetkó a bikiniből! Ez a minta lesz nyáron a divat

Idén nyá­ron cso­da­szép nőies min­ták, szim­bó­lu­mok buk­kan­tak fel a te­to­vá­lá­sok kö­zött. Így ejtsd ámu­latba a férfi­a­kat. Mu­tat­juk a szexi, és kifi­no­mult for­má­kat.

Idén nyá­ron cso­da­szép nőies min­ták, szim­bó­lu­mok buk­kan­tak fel a te­to­vá­lá­sok kö­zött. Így ejtsd ámu­latba a férfi­a­kat. Az ön­ki­fe­je­zés­hez fon­tos szem­pont, hogy ki­mu­tasd nő­i­es­sé­ged a magad egyedi és fan­tasz­ti­kus mód­ján. Vá­lassz íz­lé­sed sze­rint. Mu­tat­juk a szexi, és kifi­no­mult for­má­kat.

Szuperszexi a nyár hajszíne: A fahéj árnyalattal mindenkit meghódítasz

Szuperszexi a nyár hajszíne: A fahéj árnyalattal mindenkit meghódítasz

Bá­mu­la­tos ez a haj­szín. Min­den­ki­nek jól áll, dögös és ter­mé­sze­tes.

Bá­mu­la­tos ez a haj­szín. Min­den­ki­nek jól áll, rá­adá­sul dögös és ter­mé­sze­tes!

Fürdőruha felső nélkül kapták le a fiatal topmodellt

Fürdőruha felső nélkül kapták le a tökéletes alakú, fiatal topmodellt

Újabb, ve­szé­lye­sen szexi kép ke­rült ki a ga­zel­la­testű lány­ról. Most éppen nya­ra­lás köz­ben si­ke­rült vil­lan­ta­nia...

Újabb, ve­szé­lye­sen szexi kép ke­rült ki a ga­zel­la­testű szép­ség­ről. A bom­bá­zó­nak éppen nya­ra­lás köz­ben si­ke­rült vil­lan­ta­nia, nem is akár­mek­ko­rát! Máris mu­tat­juk a friss, lé­leg­zet­el­ál­lító fotót, s hozzá egy egész ga­lé­ri­á­nyi fény­ké­pet.