CÍMKE: 'novák katalin'

Itt vannak a részletek az autóvásárlási támogatáshoz

Itt vannak a részletek az autóvásárlási támogatáshoz

Novák Ka­ta­lin ál­lam­tit­kár is­mer­tette a sza­bá­lyo­zás rész­le­teit.

Új részletek a kormány családtámogatási tervéből - téged érinteni fog?

Új részletek a családtámogatási tervből - téged érinteni fog?

Csa­lá­dok száz­ez­rei szá­mol­gat­nak most... A Ri­post össze­gyűj­tötte a rész­le­te­ket!

Ma kiderülnek a hétpontos családvédelmi akcióterv részletei

Mindjárt kiderülnek a hétpontos családvédelmi akcióterv részletei

Novák Ka­ta­lin saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ját élő­ben néz­het­jük a Fa­ce­boo­kon.

Novák Ka­ta­lin ál­lam­tit­kár nem­so­kára saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón is­mer­teti a csa­lád­vé­delmi ak­ció­terv rész­le­teit.

Korábban érkezik a nyugdíj decemberben

Korábban érkezik a nyugdíj decemberben

Hét­főn meg­ér­kez­nek az át­uta­lás­sal fo­lyó­sí­tott de­cem­beri nyug­dí­jak a bank­szám­lákra, és a posta szin­tén meg­kezdi a kéz­be­sí­tést - kö­zölte az Em­beri Erő­for­rá­sok Mi­nisz­té­ri­uma.

Hét­főn meg­ér­kez­nek az át­uta­lás­sal fo­lyó­sí­tott de­cem­beri nyug­dí­jak a bank­szám­lákra, és a posta is meg­kezdi a kéz­be­sí­tést.

A kétgyerekeseknek is jár a 10 milliós kamattámogatott hitel

A kétgyerekeseknek is jár a 10 milliós kamattámogatott hitel

De­cem­ber 1-jétől a két­gyer­me­ke­sek is igénybe ve­he­tik a tá­mo­ga­tott ka­ma­to­zású 10 mil­lió fo­rin­tos hi­telt.

Jó hír, decemberben tovább bővül a CSOK

Jó hír, decemberben tovább bővül a CSOK

Még az idén meg­nyí­lik a 10 mil­lió fo­rin­tos ked­vez­mé­nyes ka­mat­tá­mo­ga­tású köl­csön igény­lé­sé­nek le­he­tő­sége a két­gyer­me­kes csa­lá­dok szá­mára.

Még az idén meg­nyí­lik a 10 mil­lió fo­rin­tos ked­vez­mé­nyes ka­mat­tá­mo­ga­tású köl­csön igény­lé­sé­nek le­he­tő­sége a két­gyer­me­kes csa­lá­dok szá­mára.

Százezer forint lesz a gyermekek otthongondozási díja

Százezer forint lesz a gyermekek otthongondozási díja

Ti­zen­hét­ezer csa­lád jo­go­sult.

Ti­zen­hét­ezer csa­lád jo­go­sult a gyer­me­kek ott­hon­gon­do­zási dí­jára, amely jö­vőre egy­sé­ge­sen havi bruttó 100 ezer fo­rintra nő - mondta Novák Ka­ta­lin.

Emelkedik a gyermekek után járó ápolási díj

Emelkedik a gyermekek után járó ápolási díj

Ezt csü­tör­tö­kön je­len­tet­ték be.

Az ápo­lásra szo­ruló gyer­me­kek után járó díj összege egy­sé­ge­sen havi 100 ezer fo­rintra nő ja­nuár 1-jével.

Ezek a kérdések közvetlen közelről érintenek minden magyar családot

Ezek a kérdések közvetlen közelről érintenek minden magyar családot

A gyer­mek­vál­la­lás kér­dé­se­i­vel ismét nem­zeti kon­zul­tá­ció kez­dő­dik.

Új té­má­val, a csa­lá­dok és a gyer­mek­vál­la­lás kér­dé­se­i­vel ismét nem­zeti kon­zul­tá­ció kez­dő­dik. A Ma­gyar Idők tette közzé. a 2018-as csa­lád­vé­delmi kon­zul­tá­ció kér­dé­seit.

18 ezer forint is lehet az idei nyugdíjprémium, az év vége előtt fizetik

18 ezer forint is lehet az idei nyugdíjprémium

A Kos­suth rádió reg­geli mű­so­rá­ban Novák Ka­ta­lin csa­lád-és ifjú­ság­po­li­ti­káért fe­le­lős ál­lam­tit­kár is­mer­tette a nyug­dí­ja­so­kat érintő vál­to­zá­so­kat.

Újraírják híres költők műveit a diákok

Újraírják híres költők műveit a diákok

A mo­bi­los, like-olós ge­ne­rá­ci­ó­hoz­szól a pá­lyá­zat

A pá­lyá­zat révén a mo­bi­los, like-olós ge­ne­rá­ci­ó­hoz is kö­ze­lebb ke­rül­het­nek a ver­sek.

Januártól még inkább érdemes családban gondolkodni

Januártól még inkább érdemes családban gondolkodni

Januártól még inkább érdemes családban gondolkodni

Ja­nu­ár­tól még több jön.

Ja­nu­ár­tól még több tá­mo­ga­tásra szá­mít­hat­nak a csa­lá­dok: ked­ve­zően vál­to­zik a csa­ládi tí­pusú adó­zás és a dip­lo­más gyed, jön a jel­zá­log­hi­te­le­sek tá­mo­ga­tása.