CÍMKE: 'neymar'

Mankóval ment Neymar a rendőrségre

Mankóval ment Neymar a rendőrségre

Három órán át hall­gat­ták ki.

Három órán át hall­gat­ták ki a nemi erő­szak­kal vá­dolt bra­zil fo­cis­tát, aki per­sze min­dent tagad.

Nincs tovább, Neymar könnyezve búcsúzott

Nincs tovább, Neymar könnyezve búcsúzott

Bra­zí­lia a leg­na­gyobb sztárja nél­kül lép pá­lyára a dél-ame­ri­kai lab­da­rúg-tor­nán, a Copa Ame­ri­cán.

FRISS HÍREK

Nemi erőszak, Neymar társai reagáltak a súlyos vádra

Nemi erőszak, Neymar társai reagáltak a súlyos vádra

Ney­mar bra­zil honfi­tár­sai, a lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott tag­jai re­a­gál­tak a hét­vé­gén ki­rob­bant bot­rányra.

Ney­mar bra­zil honfi­tár­sai, a lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott tag­jai re­a­gál­tak a hét­vé­gén ki­rob­bant bot­rányra.

Ebből mi lesz? Neymar a frászt hozta a brazilokra

Ebből mi lesz? Neymar a frászt hozta a brazilokra

Rossz hír ér­ke­zett a Copa Ame­ri­cára ké­szülő bra­zil lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott edzé­sé­ről.

Rossz hír ér­ke­zett a Copa Ame­ri­cára ké­szülő bra­zil lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott edzé­sé­ről.

Neymart alázták, és móresre tanította a csapattársát

Neymart alázták, és móresre tanította a csapattársát

Nem min­den­napi moz­du­la­tot rög­zí­tet­tek a bra­zil lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott edzé­sén.

Nem min­den­napi moz­du­la­tot rög­zí­tet­tek a bra­zil lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott edzé­sén.

Ebből balhé lesz, Neymart leváltották a brazilok

Ebből balhé lesz, Neymart leváltották a brazilok

Sú­lyos dön­tést hoz­tak.

Sú­lyos dön­tést hoz­tak a bra­zil lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ve­ze­tői Ney­mar kap­csán.

Áll a bál, Neymart leszólta a saját edzője

Áll a bál, Neymart leszólta a saját edzője

A Paris Saint-Ger­main tré­nere, Tho­mas Tu­chel túl őszinte volt: nincs túl jó vé­le­ménnyel sztárja, Ney­mar ve­ze­tői ké­pes­sé­ge­i­ről.

A Paris Saint-Ger­main tré­nere, Tho­mas Tu­chel túl őszinte volt: nincs túl jó vé­le­ménnyel Ney­mar ve­ze­tői ké­pes­sé­ge­i­ről.

Áll a bál, Neymar összeugrott a PSG tulajával

Áll a bál, Neymar összeugrott a PSG tulajával

Nem túl jó a lég­kör a klub­nál.

Nem túl jó a lég­kör a Paris Saint-Ger­main lab­da­rúgó-csa­pa­tá­nál a Baj­no­kok Li­gája-ki­esés óta.

Neymar szerelmes, egy színésznőnek csapja a szelet

Neymar szerelmes, egy színésznőnek csapja a szelet

Ismét egy szép­ség ol­da­lán tűnt fel.

A bra­zil lab­da­rúgó rendre szép höl­gyek tár­sa­sá­gá­ban lát­ható. Ez­út­tal egy szí­nésznő mel­lett tűnt fel.

Így kezeli Neymart és a stresszt a magyar sztáredző

Így kezeli Neymart és a stresszt a magyar sztáredző

Lőw Zsolt ta­valy nyár óta Paris Saint-Ger­main lab­da­rúgó-csa­pa­tá­nál dol­go­zik.

Lőw Zsolt ta­valy nyár óta Paris Saint-Ger­main lab­da­rúgó-csa­pa­tá­nál dol­go­zik.

Leleplezték Neymart, tombol a csatár

Leleplezték Neymart, tombol a brazilok sztárja

El­kép­zel­hető, hogy a csa­tár még­sem érzi olyan jól magát Pá­rizs­ban. A mos­tani szi­vá­rog­ta­tás­nak biz­to­san nem örül.

El­kép­zel­hető, hogy a bra­zil csa­tár még­sem érzi olyan jól magát Pá­rizs­ban. A mos­tani szi­vá­rog­ta­tás­nak biz­to­san nem örül.

Döbbenetes összeg, ismét Neymar a cél a Realnál

Döbbenetes összeg, ismét Neymar a cél a Realnál

Ismét Ney­marra haj­ta­nak.

Ismét a Real Mad­rid cél­ke­reszt­jé­ben ke­rült a Paris Saint-Ger­main já­té­kosa, Ney­mar.

Botrányos veszekedés, Neymar barátnőjét támadják

Botrányos veszekedés, Neymar barátnőjét támadják

Bru­nát kő­ke­mény tá­ma­dás érte.

Bruna Mar­quezine kény­te­len meg­vé­deni magát, kő­ke­mény tá­ma­dás érte a kö­zös­ségi ol­da­lain.

Micsoda nő! Ez a bikinimodell Neymar új barátnője

Micsoda nő! Ez a bikinimodell Neymar új barátnője

Szexi szép­ség­gel ka­rá­cso­nyo­zott a Paris Saint-Ger­main bra­zil fo­cis­tája. Úgy fest, Ney­mar újra kap­cso­lat­ban él.

Szexi szép­ség­gel ka­rá­cso­nyo­zott a Paris Saint-Ger­main bra­zil fo­cis­tája. Úgy fest, Ney­mar újra kap­cso­lat­ban él.

Önmagát leplezte le a Vidit kivégző focibíró

Önmagát leplezte le a Vidit kivégző játékvezető

A vi­lág­baj­nok­sá­gon dur­vább ese­tért nem adott lapot az olasz. Ney­mar pa­nasz­ko­dott is az eset után. Bez­zeg a ma­gya­rok ellen... Huszti ki­ál­lí­tása dön­tően be­fo­lyá­solta a mér­kő­zést.

Az Orosz­or­szág­ban ren­de­zett idei lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon dur­vább ese­tért nem adott lapot az olasz fo­ci­bíró. Ney­mar pa­nasz­ko­dott is az eset után. Bez­zeg a ma­gya­rok ellen... Huszti Sza­bolcs ki­ál­lí­tása dön­tően be­fo­lyá­solta a mér­kő­zést és annak vég­ki­me­ne­te­lét.

Nagy siker, Lőw Zsolt Neymarékkal ünnepelt

Nagy siker, Lőw Zsolt Neymarékkal ünnepelt

Első tró­fe­á­ját nyerte a ma­gyar edző a Paris Saint-Ger­ma­in­nel. Lőw Zsolt a Mo­naco ellen ün­ne­pel­he­tett a kínai mér­kő­zé­sen.

Első tró­fe­á­ját nyerte a ma­gyar edző a Paris Saint-Ger­ma­in­nel. Lőw Zsolt a Mo­naco ellen ün­ne­pel­he­tett a kínai mér­kő­zé­sen.

Nagy találkozás, Neymar csatlakozott Lőw Zsoltékhoz

Nagy találkozás, Neymar csatlakozott Lőw Zsoltékhoz

Kí­ná­ban ké­szül a PSG.

A Paris Saint-Ger­main szom­ba­ton a kínai Sen­csen­ben lép pá­lyára fel­ké­szü­lési mér­kő­zé­sen a Mo­naco ellen.

Lázadnak Neymar ellen, ezzel végleg elvágta magát

Lázadnak Neymar ellen, ezzel végleg elvágta magát

Vissza­felé sült el Ney­mar val­lo­mása.

Vissza­felé sült el Ney­mar val­lo­mása. To­vább ron­tott a hely­ze­tén a Paris Saint-Ger­main bra­zil fo­cis­tája.

Neymar változni szeretne, nagyon szenved a vb óta

Neymar változni szeretne, nagyon szenved a vb óta

Őszin­tén val­lott a bra­zil fo­cista.

Őszin­tén val­lott a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon tör­tén­tek­ről a bra­zil fo­cista, akit ren­ge­teg kri­tika ért.

Neymar a Real Madridé? Reagált a brazil sztár a hírre

Neymar a Real Madridé? Reagált a brazil sztár a hírre

Hó­na­pok óta erről plety­kál­tak.

Hó­na­pok óta arról plety­kál­tak, hogy Ney­mar a Real Mad­rid­nál foly­tatja a pá­lya­fu­tá­sát.

Neymar igazi bunkó volt, csúnyán lejáratta magát

Neymar igazi bunkó volt, csúnyán lejáratta magát

Most egy alat­to­mos húzás okán fi­gyel­tek fel Ney­marra, a bra­zil vá­lo­ga­tott fo­cis­tá­jára.

Most egy alat­to­mos húzás okán fi­gyel­tek fel Ney­marra, a bra­zil vá­lo­ga­tott fo­cis­tá­jára.

Kemény meló, Lőw Zsoltnak kell Neymart fegyelmeznie

Kemény meló, Lőw Zsoltnak kell Neymart fegyelmeznie

Ney­mar fel­ad­hatja a lec­két.

Ney­mar azt sze­retné, ha mos­tan­tól a csa­pat leg­fon­to­sabb já­té­ko­sa­ként ke­zel­nék őt a Paris Saint-Ger­ma­in­ben.

Neymarnál betelt a pohár, reagált a fetrengésekre

Neymarnál betelt a pohár, reagált a fetrengésekre

A fet­ren­gé­sei miatt tá­mad­ják.

Ney­mart a fet­ren­gé­sei miatt fog­ják em­le­getni az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság kap­csán.

Szegény, Neymar! Elbújik szégyenében, ha ezt meglátja

Szegény, Neymar! Elbújik szégyenében, ha ezt meglátja

Vic­cet csi­nál­tak Ney­mar fet­ren­gé­se­i­ből. A lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon a bra­zil sztár sűrűn földre kerül.

Vic­cet csi­nál­tak Ney­mar fet­ren­gé­se­i­ből az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Neymar a Real Madridba igazol? Máris reagáltak a spanyolok

Neymar a Real Madridba igazol? Máris reagáltak a spanyolok

To­vábbra is a világ leg­drá­gább fo­cis­tája lenne a bra­zil csa­tár.

To­vábbra is a világ leg­drá­gább fo­cis­tája lenne a bra­zil csa­tár.

Neymar felrobban dühében, lelépett az edzésről

Neymar felrobban dühében, lelépett az edzésről

Rossz hírek ér­kez­tek.

Rossz hírek ér­kez­tek a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon sze­replő, esé­lyes­nek szá­mító bra­zi­lok tá­bo­rá­ból. Szív­ből ag­gód­nak a szur­ko­lók.

Teljesen meztelen, szexjelenetet forgatott Neymar barátnője

Teljesen meztelen, szexjelenetet forgatott Neymar barátnője

Bruna Mar­quezine-t új film­ben lát­hat­juk. A bra­zil lab­da­rúgó, Ney­mar ba­rát­nője forró ágy­je­le­net­ben tér vissza.

Ingyen pia jár a vébé alatt egy kocsmában, amikor Neymar elesik a pályán! - videó

Ingyen pia jár a vébé alatt egy kocsmában, amikor Neymar elesik a pályán! - videó

Akár­hány­szor a földre kerül Ney­mar, in­gyen italt osz­ta­nak. Az ed­di­giek alap­ján ez nem kevés fe­lest je­lent.

Akár­hány­szor a földre kerül Ney­mar, in­gyen italt osz­ta­nak. Az ed­di­giek alap­ján ez nem kevés fe­lest je­lent.

Micsoda fogás! Neymarral mehet Madridba az új Real-edző

Micsoda fogás! Neymarral mehet Madridba az új Real-edző

Egye­lőre a vi­lág­baj­nok­sá­gon dol­go­zik együtt Ney­mar és a tré­ner.

Egye­lőre a vi­lág­baj­nok­sá­gon dol­go­zik együtt Ney­mar és a tré­ner.

Aggodalom a vb előtt, Neymar tele van félelemmel

Aggodalom a vb előtt, Neymar tele van félelemmel

Ney­mar még nem épült fel.

To­vábbra sem tudni, hogy mi­lyen for­má­ban lép­het pá­lyára Ney­mar a jú­ni­us­ban kez­dődő lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Erre senki sem számított, Neymar meglepetést okozott

Erre senki sem számított, Neymar meglepetést okozott

Edzésbe állt a bra­zil sztár.

Három hét­tel a vi­lág­baj­nok­ság rajtja előtt a bra­zil lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott sztár­jára fi­gyel a kö­zön­ség.

Neymar a Balatonra készül? Üzent a magyar edző

Neymar a Balatonra készül? Üzent a magyar edző

Könnyen lehet, hogy pár napon belül be­je­len­tik a nyár szen­zá­ci­ó­ját a ma­gyar fut­ball­ban.

Könnyen lehet, hogy pár napon belül be­je­len­tik a nyár szen­zá­ci­ó­ját a ma­gyar fut­ball­ban.

Kiderült, min múlik, hogy Neymar edzője lehessen Lőw Zsolt

Kiderült, min múlik, hogy Neymar edzője lehessen Lőw Zsolt

Nem csoda, hogy még té­pe­lő­dik. Két nagy le­he­tő­ség kö­zött kell vá­lasz­ta­nia, rá­adá­sul ott van­nak az ér­zel­mek is...

Nem csoda, hogy még té­pe­lő­dik. Két nagy le­he­tő­ség kö­zött kell vá­lasz­ta­nia, rá­adá­sul ott van­nak az ér­zel­mek is...

Most jött a bombahír, magyar fociedző tart a világ egyik legjobb klubjához

Most jött a bombahír, magyar fociedző tart a világ egyik legjobb klubjához

Dön­tött a jö­vő­jé­ről a kapós fi­a­tal szak­em­ber.

Dön­tött a jö­vő­jé­ről a kapós fi­a­tal szak­em­ber.

Régi magyarországi ismerőssel szelfizett Neymar és az igazi Ronaldo

Régi magyarországi ismerőssel szelfizett Neymar és az igazi Ronaldo

Rém­lik még az arca? Pá­lya­fu­tása leg­szebb idő­sza­kát éli a ko­rábbi NB I-es fo­cista, aki éve­kig erő­sí­tette a Hon­vé­dot.

Sorsfordító döntés, senkire sem kíváncsi a magyar fociedző

Sorsfordító döntés, senkire sem kíváncsi a magyar fociedző

Nagy lé­pésre szánja rá magát?

Nagy lé­pésre szánja rá magát a ma­gyar lab­da­rúgó tré­ner? Több óri­ási le­he­tő­ség közül vá­laszt­hat, szinte ga­ran­tált az elő­re­lé­pés.

Magyar fociedző nagy dilemmája: Neymar vagy a Bundesliga?

Magyar fociedző nagy dilemmája: Neymar vagy a Bundesliga?

Ki­vé­te­les hely­zetbe ke­rül­het Lőw.

Ki­vé­te­les hely­zetbe ke­rül­het Lőw Zsolt. A fi­a­tal szak­em­berre több szem­pont­ból is nehéz, mégis irigy­lésre méltó dön­tés vár.

Levetkőzött Neymar barátnője, meztelen képpel villant

Levetkőzött Neymar barátnője, meztelen képpel villant

Bruna Mar­quezine új fotót töl­tött fel.

Bruna Mar­quezine új fotót töl­tött fel az Ins­tag­ram ol­da­lára. Bo­rí­té­kol­ható a siker.

Neymar befejezi Párizsban, az utolsó meccsére készül

Neymar befejezi Párizsban, az utolsó meccsére készül

A már baj­nok pá­ri­zsiak május 19-én játsszák utolsó mér­kő­zé­sü­ket. Ez lehet Ney­mar bú­csú­fel­lé­pése.

A már baj­nok pá­ri­zsiak május 19-én játsszák utolsó mér­kő­zé­sü­ket. Ez lehet Ney­mar bú­csú­fel­lé­pése.

Megvan Neymar következő áldozata

Megvan Neymar következő áldozata

Nyár­tól új edzője lesz a PSG-nek. Ő is elő­dei sor­sára jut?

Nyár­tól új edzője lesz a PSG-nek. Ke­re­sett szak­em­ber írt alá a dús­gaz­dag pá­ri­zsi sztár­csa­pat­nál. Ő is elő­dei sor­sára jut?

Kínos fotó, Neymar ezúttal túl messzire ment

Kínos fotó, Neymar ezúttal túl messzire ment

Fur­csa módon em­lé­ke­zett meg.

A je­len­leg sé­rült sztár fur­csa módon em­lé­ke­zett meg a tu­dós­ról. A ra­jon­gók­nak nem tet­szett a kép, tisz­te­let­len­ség­nek tar­tot­ták.

Neymar befejezte Párizsban, többé nem lép pályára

Neymar befejezte Párizsban, többé nem lép pályára

Elege lett a bra­zil sztár­nak, aki kö­zölte dön­té­sét az édes­ap­já­val. Nyá­ron tá­voz­hat.

Elege lett a bra­zil sztár­nak, aki kö­zölte dön­té­sét az édes­ap­já­val. Nyá­ron tá­voz­hat.

Új kérője van Neymarnak, hoppon maradhat a Real

Új kérője van Neymarnak, hoppon maradhat a Real

Két sztár­klub vinné a bra­zilt.

Két sztár­klub sze­retné meg­sze­rezni a Paris Saint-Ger­main bra­zil lab­da­rú­gó­ját.

Neymar örülhet, távozhat a Real Madridhoz

Neymar örülhet, távozhat a Real Madridhoz

Nyá­ron ismét klu­bot vált­hat.

Nyá­ron ismét klu­bot vált­hat a bra­zil Ney­mar, aki a Real Mad­rid­hoz ke­rül­het.

Neymar ettől félt, borzalmas hírt kapott

Neymar ettől félt, borzalmas hírt kapott

Fel­ké­szült a leg­rosszabbra a Paris Saint-Ger­main bra­zil sztár­fut­bal­lis­tája, aki a hét­vé­gén sé­rült meg. Nem játsz­hat a Real Mad­rid ellen.

Fel­ké­szült a leg­rosszabbra a Paris Saint-Ger­main bra­zil sztár­fut­bal­lis­tája, aki a hét­vé­gén sé­rült meg. Nem játsz­hat a Real Mad­rid ellen.

Döntöttek, Neymar ekkor igazol a Real Madridhoz

Döntöttek, Neymar ekkor igazol a Real Madridhoz

Egyre több jel mutat arra, hogy Ney­mar a Real Mad­rid­nál foly­tatja pá­lya­fu­tá­sát.

Egyre több jel mutat arra, hogy Ney­mar a Real Mad­rid­nál foly­tatja pá­lya­fu­tá­sát.

Ronaldo keményen beszólt a Barcelonának

Ronaldo keményen beszólt a Barcelonának

Sze­rinte nem jó hely a bra­zi­lok­nak.

Sze­rinte a sztár­klub nem jó hely a bra­zi­lok­nak. Ke­resz­tül­húzza a ka­ta­lá­nok szá­mí­tá­sait a Barca leg­főbb ki­sze­melt­jé­nél?

Összeesküvés a Real ellen, Neymar Messinek üzent

Összeesküvés a Real ellen, Neymar Messinek üzent

Rang­adók kö­vet­kez­nek a BL-ben.

El­ké­szí­tet­ték a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája nyol­cad­dön­tő­jé­nek pá­ro­sí­tá­sát. Igazi rang­adók kö­vet­kez­nek.

Neymar nem tud szabadulni ettől a nőtől

Neymar nem tud szabadulni ettől a nőtől

Se veled, se nél­kü­led kap­cso­lat­ban van a bra­zil szép­ség­gel a vi­lág­sztár fut­bal­lista.

Se veled, se nél­kü­led kap­cso­lat­ban van a bra­zil szép­ség­gel a vi­lág­sztár fut­bal­lista. Már két­szer sza­kí­tot­tak, új­év­kor csó­ko­lózni lát­ták őket.

Már nem is titkolják, Neymart csalogatja a Real

Már nem is titkolják, Neymart csalogatja a Real

Hetek óta tartja magát a pletyka, mi­sze­rint a Real Mad­rid szer­ződ­tetné Ney­mart Pá­rizs­ból.

Hetek óta tartja magát a pletyka, mi­sze­rint a Real Mad­rid szer­ződ­tetné Ney­mart Pá­rizs­ból.

Neymaréknak üzent a magyar foci reménysége

Neymaréknak üzent a magyar foci nagy reménysége

Két sztár­csa­pat meccsén is meg­je­lent.

Két sztár­csa­pat meccsén is meg­je­lent az utóbbi na­pok­ban. Üzent is a PSG-nek a ma­gyar lab­da­rúgó, aki az idei sze­zon­ban három gólt szer­zett.

Földrengésszerű változás, borul minden a fociban

Földrengésszerű változás, borul minden a fociban

Mit művel ten­ger­nyi pén­zé­vel a PSG?

Mit művel ten­ger­nyi pén­zé­vel a Paris Saint-Ger­main, és med­dig süllyed még a Baj­no­kok Li­gája-győz­tes Real Mad­rid?

Magyar segítséggel lesz még pengébb Neymar

Magyar segítséggel lesz még pengébb Neymar

Ro­nal­dinho után őt is rabul ej­tette.

Ro­nal­dinho után a világ leg­drá­gább fo­cis­tá­ját is rabul ej­tette a ma­gyar ta­lál­mány. Ebben sem ügyet­len, de van még mit ta­nul­nia...

Ez kínos, Palvin Barbi is csak nevet Neymaron

Ez kínos, Palvin Barbi is csak nevet Neymaron

A bra­zil fiút ka­landja után ki­rak­ták a fran­cia csa­pat­ból. Meg lehet nézni mit értek el nél­küle a pá­ri­zsiak.

Palvin Barbi csúnyán lebuktatta magát, de mit szól ehhez Neymar?

Palvin Barbi csúnyán lebuktatta magát, de mit szól ehhez Neymar?

Egyre kö­vet­he­tet­le­nebb a vi­lág­hírű ma­gyar mo­dell sze­relmi élete!

Egyre kö­vet­he­tet­le­nebb a vi­lág­hírű ma­gyar mo­dell sze­relmi élete!

Palvin Barbi csúnyán kicsinálta Neymart

Palvin Barbi csúnyán kicsinálta Neymart

Mos­ta­ná­ban csak a baj van Ney­mar­ral.

Mos­ta­ná­ban csak a baj van Ney­mar­ral. A világ leg­drá­gább fo­cis­tája azóta szen­ved, hogy kö­ze­lebb ke­rült Pal­vin Bar­bi­hoz.

Borított a focivezér: változás fenyeget

Borított a focivezér: óriási változás fenyeget

Med­dig szór­ják szá­mo­lat­la­nul a pénzt a sportág krő­zu­sai?

Már nem so­káig szór­ják szá­mo­lat­la­nul a pénzt a sportág krő­zu­sai. Tény­leg kö­ze­leg a dús­gaz­dag klub­tu­laj­do­no­sok ural­ko­dá­sá­nak a vége?

Vallott a szemtanú, verekedés a párizsi öltözőben

Vallott a szemtanú, verekedés a párizsi öltözőben

A pálya után az öl­tö­ző­ben foly­ta­tó­dott Ca­vani és Ney­mar csa­tája. Úgy fest, ko­moly el­len­tét fe­szül kö­zöt­tük.

A pálya után az öl­tö­ző­ben foly­ta­tó­dott Ca­vani és Ney­mar csa­tája. Úgy fest, ko­moly el­len­tét fe­szül kö­zöt­tük.

Botrány Párizsban, Neymar balhézott Cavanival

Botrány Párizsban, Neymar balhézott Cavanival

Kel­le­met­len szó­csa­tába bo­nyo­ló­dott egy­más­sal a Paris Saint-Ger­main két vi­lág­sztárja a Lyon el­leni meccsen.

Kel­le­met­len szó­csa­tába bo­nyo­ló­dott egy­más­sal a Paris Saint-Ger­main két vi­lág­sztárja a Lyon el­leni meccsen.

Elsírta magát a Barcelonát elhagyó sztár

Elsírta magát a Barcelonát elhagyó sztár

A bra­zil klasszis el­ér­zé­ke­nyült.

A bra­zil klasszis el­ér­zé­ke­nyült a kez­dő­kör­ben. A ta­lál­ko­zón végül re­me­kelt a Bar­ce­lo­nát a nyá­ron el­ha­gyó tá­madó. Két gólt szer­zett.

Áll a bál Barcelonában, eszement pénzért mehet Messi

Áll a bál Barcelonában, eszement pénzért mehet Messi

Ney­mar után újabb csil­la­got ve­szít­het el a Barca fo­ci­csa­pata. Meg­in­dult a bel­harc a sztár­klub­ban.

Nagy durranás a végén, megdöntik Neymar rekordját?

Nagy durranás a végén, megdöntik Neymar rekordját?

Csü­tör­tö­kön még erő­sít­het­nek az eu­ró­pai fut­ball­csa­pa­tok. Éj­fél­kor zárul az át­iga­zo­lási piac.

Csü­tör­tö­kön még erő­sít­het­nek az eu­ró­pai fut­ball­csa­pa­tok. Éj­fél­kor zárul az át­iga­zo­lási piac.

Minden eddiginél nagyobb csapás jön? Messi távozhat a Barcából

Minden eddiginél nagyobb csapás jön? Messi távozhat a Barcából

Nem elég Ney­mar le­fal­co­lása, Su­árez sé­rü­lése és a Real el­leni le­sze­rep­lés?

Nem elég Ney­mar le­fal­co­lása, Su­árez sé­rü­lése és a Real el­leni égés? Jö­vőre in­gyen vi­he­tik a sztárt.

Ez felháborító, Dzsudzsák menedzsere kitálalt

Ez felháborító, Dzsudzsák menedzsere kitálalt

Vö­rös­ba­ra­nyi Jó­zsef re­a­gált.

Dzs­u­dzsák Ba­lázs me­ne­dzsere, Vö­rös­ba­ra­nyi Jó­zsef re­a­gált. To­vábbra sem tér­tek ma­guk­hoz a nem­zet­közi fut­ball sze­rep­lői.

Kié lesz a következő átigazolási világcsúcs? Cristiano Ronaldo elszólta magát

Kié lesz a következő átigazolási csúcs? Cristiano Ronaldo elszólta magát

Mos­tan­tól határ a csil­la­gos ég. Cris­ti­ano Ro­naldo, Leo Messi vagy más ked­véért rob­ban­ta­nak leg­kö­ze­lebb ban­kot?

Kész röhej, már nem is Neymar a legdrágább focista?

Kész röhej, már nem is Neymar a legdrágább focista?

Rob­ban az újabb fo­ci­bomba. Még mé­lyeb­ben nyúl­nak a bur­nusz­zsebbe a pá­ri­zsi klub ve­ze­tői.

Máris rob­ban az újabb fo­ci­bomba. Még a Bar­ce­lo­ná­tól el­csak­li­zott bra­zil árá­nál is mé­lyeb­ben nyúl­nak a bur­nusz­zsebbe a pá­ri­zsi klub ve­ze­tői.

Neymar csak árában a legjobb brazil

Neymar csak árában a legjobb brazil

Ko­rábbi arany­lab­dá­sok­nál is jóval ke­ve­seb­bet adtak, mint Ney­ma­rért. Ro­nal­dinho hozzá ké­pest ap­ró­ért vál­tott, a többi bra­zil le­genda is.

Ko­rábbi arany­lab­dá­sok­nál is jóval ke­ve­seb­bet adtak, mint Ney­ma­rért. Ro­nal­dinho hozzá ké­pest ap­ró­ért vál­tott, a többi bra­zil le­genda is. Az üzlet do­mi­nál a mai fo­ci­ban.

Neymar végre reagált, ebből botrány lesz

Neymar végre reagált, ebből botrány lesz

A Bar­ce­lona bra­zil lab­da­rú­gója a Paris Saint-Ger­ma­in­hez szer­ző­dött.

A Bar­ce­lona bra­zil lab­da­rú­gója a Paris Saint-Ger­ma­in­hez szer­ző­dött, és végre meg­szó­lalt.

Mindenki ezen röhög, Ibra megmondta a tutit Neymarról

Mindenki ezen röhög, Ibra megmondta a tutit Neymarról

Re­a­gált Ney­mar klub­vál­tá­sára.

Zla­tan Ib­ra­hi­movic re­a­gált Ney­mar klub­vál­tá­sára. Nem ha­zud­tolta meg magát a svéd klasszis.

Óriási balhé Barcelonában, összeverekedtek a játékosok

Óriási balhé Barcelonában, összeverekedtek a játékosok

Ez a balhé is Ney­mar tá­vo­zá­sát ve­títi előre. A bra­zil sztár por­tu­gál csa­pat­tár­sá­val ve­re­ke­dett össze az edzé­sen.

Keresd meg Neymart, az emberek 99 százaléka nem találja

Keresd meg Neymart, az emberek 99 százaléka nem találja

Pró­báld ki: te meg­ta­lá­lod?

Ott is volt a képen, meg nem is a Bar­ce­lona el­til­tott bra­zil szu­per­sztárja. Pró­báld ki: te meg­ta­lá­lod a Real Mad­rid el­leni győ­zel­met ün­neplő tár­sai kö­zött?

Neymar Párizsba szerződik, a hét elején bejelentik

Neymar Párizsba szerződik, a hét elején bejelentik

Na­po­kon belül pont kerül a Ney­mar-ügy vé­gére, ha­ma­ro­san be­je­len­tik a nyár leg­na­gyobb szen­zá­ci­ó­ját.

Na­po­kon belül pont kerül a Ney­mar-ügy vé­gére, ha­ma­ro­san be­je­len­tik a nyár leg­na­gyobb szen­zá­ci­ó­ját az át­iga­zo­lási pi­a­con.

Neymar a Barca-drukkereket fenyegeti

Neymar a Barca-drukkereket fenyegeti

Nem kön­tör­fa­la­zott a bra­zil fut­ball­klasszis, ami­kor a jö­vő­jé­ről kér­dez­ték.

Nem kön­tör­fa­la­zott a bra­zil fut­ball­klasszis, ami­kor a bar­ce­lo­nai jö­vő­jé­ről kér­dez­ték.

Új sztárpár, vele kavar Neymar dögös húga

Új sztárpár, vele kavar Neymar dögös húga

Új párt ta­lált ma­gá­nak a bra­zil fut­ball­sztár, Ney­mar húga.

Új párt ta­lált ma­gá­nak Ney­mar húga, akit Lon­don­ban lát­tak együtt friss sze­rel­mé­vel.

Bugyi és melltartó nélkül strandol a szőke bombázó

Bugyi és melltartó nélkül strandol a szőke bombázó

Csak a bi­ki­ni­vo­na­la­kat "hagyta magán". El sem hin­néd, hány éves az örök­ifjú hölgy...

Csak a bi­ki­ni­vo­na­la­kat "hagyta magán". El sem hin­néd, hány éves az örök­ifjú hölgy...

Újra együtt? Neymar összebújt az exével

Újra együtt? Neymar összebújt az exével

Úgy fest, nem tud el­sza­kadni egy­más­tól az FC Bar­ce­lona fut­ball­sztárja és Bruna Mar­quezine. Ismét együtt lát­ták őket

Úgy fest, nem tud el­sza­kadni egy­más­tól az FC Bar­ce­lona fut­ball­sztárja és Bruna Mar­quezine. Ismét együtt lát­ták őket

A szexi ringlány hetente mutatja melleit

Hétről hétre mutogatja csodás melleit a szexi ringlány

Ta­valy hi­va­ta­lo­san is a leg­szebb volt.

Ney­mar ba­rát­nője ta­valy hi­va­ta­lo­san is a leg­szebb volt.

Így rázza izgató fenekét Neymar dögös exe

Így rázza izgató fenekét Neymar dögös exe

Bruna az utcán kö­ve­telt fi­gyel­met.

Bruna Mar­quezine az utcán kö­ve­telt fi­gyel­met, a szexi szí­nésznő nem min­den­napi moz­du­la­tok­kal vil­lant.

Neymar csak új néven lehet a világ ura!

Neymar csak új néven lehet a világ ura!

Egye­lőre Li­onel Messi és Cris­ti­ano Ro­naldo le­kö­rözi Ney­mart, aki­nek egy apró vál­toz­ta­tásra lenne szük­sége a tel­jes si­ker­hez.

Egye­lőre Li­onel Messi és Cris­ti­ano Ro­naldo le­kö­rözi Ney­mart, aki­nek egy apró vál­toz­ta­tásra lenne szük­sége a tel­jes si­ker­hez.

Érik a világbotrány, kitilthatják Messiéket a BL-döntőről

Érik a világbotrány, kitilthatják Messiéket a BL-döntőről

Nem­kí­vá­na­tos sze­mé­lyekké vál­tak. Ebből még sok gond lesz a fo­ci­ban és ál­ta­lá­ban a sport­ban.

Nem­kí­vá­na­tos sze­mé­lyekké vál­tak. Ebből még sok gond lesz a fo­ci­ban és ál­ta­lá­ban a sport­ban.

Térden állva pitiztek a Barcelona sztárjának

Térden állva pitiztek a Barcelona sztárjának

A já­té­kos össze­kul­csolt kéz­zel kö­nyör­gött a csa­tár­nak.

A já­té­kos össze­kul­csolt kéz­zel kö­nyör­gött a csa­tár­nak. El­sőre úgy tűnt, a tá­madó meg­kö­nyö­rül el­len­fe­lén, aztán ke­gyet­le­nül le­csa­pott...

Karácsonyi békülés, újra együtt az álompár

Karácsonyi békülés, újra együtt az álompár

Két év után közös képet lőt­tek.

Két év után közös képet osz­tott meg ma­guk­ról a fut­ball­sztár és a szí­nésznő.

Belepirulsz! Neymar bombázó exe brutálisat terpeszt

Belepirulsz! Neymar bombázó exe brutálisat terpeszt

So­raja Vu­ce­lic Thai­föl­dön tölti a hi­de­gebb na­po­kat, és sorra tolja fel a szexi ké­pe­ket a kö­zös­ségi ol­da­lakra.

So­raja Vu­ce­lic Thai­föl­dön tölti a hi­de­gebb na­po­kat, és sorra tolja fel a szexi ké­pe­ket a kö­zös­ségi ol­da­lakra.