CÍMKE: 'new york'

Gyerekektől hemzsegő játszótéren kezdett el lövöldözni egy férfi! -videó

Gyerekektől hemzsegő játszótéren kezdett el lövöldözni egy férfi! -videó

A fi­a­ta­lok épp ko­sár­lab­dáz­tak, ami­kor az ámok­futó több­ször rájuk lőtt.

A fi­a­ta­lok épp ko­sár­lab­dáz­tak, ami­kor az ámok­futó több­ször rájuk lőtt.

Így mentette meg a buszsofőr a figyelmetlen diák életét! - videó

Így mentette meg a buszsofőr a figyelmetlen diák életét! - videó

Hős­ként ün­nep­lik a kör­nyék­be­liek a so­főrt.

Hős­ként ün­nep­lik a kör­nyék­be­liek a so­főrt, aki egé­szen egy­sze­rűen csak kö­rül­te­kintő volt.

Döbbenet a reptéren, rendőrök rohanták le a sztársportolót

Döbbenet a reptéren, rendőrök rohanták le a sztársportolót

Az NBA-ben pat­tog­tató D'An­gelo Rus­sell ma­ri­hu­á­nát rej­te­ge­tett ma­gá­nál. Végül meg­úszta a le­tar­tóz­ta­tást.

Az NBA-ben pat­tog­tató D'An­gelo Rus­sell ma­ri­hu­á­nát rej­te­ge­tett ma­gá­nál. A le­tar­tóz­ta­tást meg­úszta.

Döbbenet fogadta vallomását: rettegésben nőtt fel a sztárszínésznő

Döbbenet fogadta vallomását: rettegésben nőtt fel a sztárszínésznő

Az Oscar-díjas szőke szí­nésznő so­káig nem mert be­szélni fé­lel­me­i­ről, de ami­kor se­gít­sé­get kért, rá­ta­lált a bol­dog­ságra is.

Szijjártó: Büszkék vagyunk zsidó sportolóinkra

Szijjártó: Büszkék vagyunk zsidó sportolóinkra

Büsz­kék va­gyunk azokra a zsidó szár­ma­zású ma­gya­rokra, akik gaz­da­gabbá tet­ték a ma­gyar sport örök­sé­gét.

Büsz­kék va­gyunk azokra a zsidó szár­ma­zású ma­gya­rokra, akik a spor­ton ke­resz­tül gaz­da­gabbá tet­ték a ma­gyar sport örök­sé­gét.

Hatalmas sikert aratott Mága Zoltán New Yorkban

Hatalmas sikert aratott Mága Zoltán New Yorkban

A ma­gyar he­ge­dű­vir­tuóz 2019-es ame­ri­kai tur­néja el­söprő si­kert ara­tott.

Felfoghatatlan dolog történt a metróban egy 78 éves nénivel

Felfoghatatlan dolog történt a metróban egy 78 éves nénivel

A né­ni­nek senki sem se­gí­tett.

A né­ni­nek senki sem se­gí­tett, csak vi­de­óz­ták. Nyu­god­tan vé­gig­néz­ték, ahogy össze­veri egy férfi.

Mit keres Budapesten a New York-i szabadságszobor?

Mit keres Budapesten a New York-i szabadságszobor?

A bel­vá­ros­ban sé­tá­lók vet­ték észre az iko­ni­kus nő­ala­kot. De vajon hogy ke­rült a ma­gyar fő­vá­ros kel­lős kö­ze­pére?

A bel­vá­ros­ban sé­tá­lók vet­ték észre az iko­ni­kus nő­ala­kot. De vajon hogy ke­rült a ma­gyar fő­vá­ros kel­lős kö­ze­pére Ame­ri­ká­ból a híres sza­bad­ság­szo­bor?

Előkapta a mellét a New York-i forgatagban a magyar bombázó

Előkapta a mellét a New York-i forgatagban a magyar bombázó

Vass Zitát ismét a világ egyik leg­is­mer­tebb fo­tósa kapta len­cse­végre.

Vass Zitát ismét a világ egyik leg­is­mer­tebb fo­tósa kapta len­cse­végre.

Világhírű szupermodell segíti a magyar divatmárka megálmodóját

Világhírű szupermodell segíti a magyar divatmárka megálmodóját

A nem­zet­közi di­vat­vi­lág meg­hó­dí­tá­sát meg­célzó Na­nushka mellé egy igazi profi, a cso­da­szép Mi­halik Enikő állt.

Bizarr jelenet a metróban: döbbenten bámulták a férfit az utasok

Bizarr jelenet a metróban: döbbenten bámulták a férfit az utasok

Egy 9 mé­te­res osz­lop­pal met­ró­zott egy férfi.

Egy 9 mé­te­res osz­lop­pal met­ró­zott egy férfi.

"Undorító képmutatás" - ezért zúdult népharag Meghan hercegnére

"Undorító képmutatás" - ezért zúdult népharag Meghan hercegnére

Meg­han Markle nem­ré­gi­ben New York­ban tar­tott ba­ba­váró bulit.

A vá­ran­dós Meg­han Markle nem­ré­gi­ben New York­ban tar­tott ba­ba­váró bulit ba­rá­tai kö­ré­ben, a pénzt pedig sem­mire sem saj­nálta.

Harry mit szól ehhez? Kiderült, kikkel töltötte az estéjét Meghan hercegné

Harry mit szól ehhez? Kiderült, kikkel töltötte az estéjét Meghan hercegné

Egyre több rész­letre derül fény a tit­kos ba­ba­váró bu­li­ról.

Egyre több rész­letre derül fény a tit­kos ba­ba­váró bu­li­ról.

Áll a bál, titokban elutazott Meghan hercegné

Áll a bál, titokban elutazott Meghan hercegné

Rá­adá­sul nem akár­hová ment!

Rá­adá­sul nem akár­hová ment! A ki­rálynő biz­to­san nem örül az ex­szí­nésznő ki­ruc­ca­ná­sá­nak, főleg, hogy ter­hes­sége he­te­dik hó­nap­já­ban jár.

Magyar világsiker: meglepetéssel készül Nanushka New Yorkban

Újabb magyar világsiker: meglepetéssel készül Nanushka New Yorkban

A fi­a­tal ma­gyar di­vat­ter­vező nevét már ős­szel meg­is­mer­hette a világ.

Ilyen luxusban él Palvin Barbi és szerelme

Ilyen luxusban él Palvin Barbi és szerelme

Máris együtt élnek.

Még egy éve sem alkot egy párt Barbi és Dylan Sp­rouse, de máris együtt élnek, még­hozzá New York egyik leg­pa­za­rabb épü­le­té­ben.

Váratlan fordulat történt a világ egyik legpechesebb lánykérésében

Váratlan fordulat történt a világ egyik legpechesebb lánykérésében

A ro­man­ti­kus New York-i rend­őrök men­tet­ték meg végül a brit férfi iga­zán pe­chesre si­ke­re­dett lány­ké­ré­sét.

Nagy bajban a magyar sztár: Emberrablási ügyben nyomoznak

Nagy bajban a magyar sztár: Emberrablási ügyben nyomoznak

New York­ban a na­pok­ban le­po­rol­ták az akkor fél­be­ha­gyott ügy ak­tá­ját, így ki­ad­hat­ják az el­fo­ga­tó­pa­ran­csot.

New York­ban a na­pok­ban le­po­rol­ták az akkor fél­be­ha­gyott ügy ak­tá­ját...

Elképesztő megtiszteltetés: Mága Zoltán a Zene templomában lép fel

Elképesztő megtiszteltetés: Mága Zoltán a Zene templomában lép fel

A nem­zet­kö­zi­leg el­is­mert ma­gyar he­ge­dű­mű­vész ismét a világ egyik leg­ran­go­sabb kon­cert­ter­mé­ben lép­het fel.

Online koldus. A neten kéreget, havi 1 millióból él

Online koldus. A neten kéreget, havi 1 millióból él

Ér­de­kes tör­té­net.

Elő­ször akkor ta­lál­ko­zott az em­be­rek nagy­lel­kű­sé­gé­vel, ami­kor 2016-ban se­gít­sé­get kért, mert nagy­ma­má­já­nál ki­kap­csol­ták az ára­mot.

Az egész világ a fiatal srácok metrós mutatványán ámul! - videó

Az egész világ a fiatal srácok metrós mutatványán ámul! - videó

Hu­szon­há­rom mil­li­óan néz­ték meg a vi­deót egyet­len nap le­for­gása alatt.

Hu­szon­há­rom mil­li­óan néz­ték meg a vi­deót egyet­len nap le­for­gása alatt.

Botrányba keveredett a 60 éves sztárapuka, nem bírta türtőztetni magát

Botrányba keveredett a 60 éves sztárapuka, nem bírta türtőztetni magát

A szí­nész­nél egy par­ko­ló­hely miatt sza­kadt el a húr.

A szí­nész­nél egy par­ko­ló­hely miatt sza­kadt el a húr.

Meztelenül, ököllel csapkodta a rendőrautót egy férfi - VIDEÓ

Meztelenül, ököllel csapkodta a rendőrautót egy férfi - VIDEÓ

Anya­szült mez­te­le­nül so­rozta egy rend­őr­autó ab­la­kát egy férfi New York ut­cáin. Az ab­szurd ese­tet vi­deón is meg­örö­kí­tet­ték.

Idős zsidó embert vertek meg New Yorkban - videó

Idős zsidó embert vertek meg New Yorkban - videó

Lipa Swartz éppen a zsi­na­gó­gába tar­tott, ami­kor egy arab ta­xi­so­főr rá­tá­madt. A je­le­ne­tet a kö­zel­ből rög­zí­tette va­laki.

Gyászhír érkezett: rejtélyes körülmények között hunyt el a zenész

Gyászhír érkezett: rejtélyes körülmények között hunyt el a zenész

A basszus­gi­tá­rost 47 éves ko­rá­ban érte a halál.

A basszus­gi­tá­rost 47 éves ko­rá­ban érte a halál, de egy­előre nem tudni mi okozta a tra­gé­diát.

Iskolánál és étteremnél lövöldöztek: több halott, gyerekek is sérültek

Iskolánál és étteremnél lövöldöztek: több halott, gyerekek is sérültek

Egy­szerre több he­lyen tá­mad­tak.

Az Egye­sült Ál­la­mok­ban egy­szerre több he­lyen tör­tén­tek tá­ma­dá­sok.

Ez igen, meghökkentő dolog történt a magyar sztársportolóval

Ez igen, meghökkentő dolog történt a magyar sztársportolóval

Nem min­den­napi lát­vány tá­rult a szeme elé az esti séta köz­ben. Pá­ros­ban be­ju­tott a leg­jobb 32 közé.

Ijesztő, több tízezer méh szabadult az utcára, lezárták a környéket

Ijesztő, több tízezer méh szabadult az utcára, lezárták a környéket

A méhek ve­szélyt je­len­tet­tek a já­ró­ke­lőkre, akik azon­ban meg­áll­tak né­ze­lődni.

Felfoghatatlan szörnyűség, álmában erőszakolták meg a 11 éves kislányt

Felfoghatatlan szörnyűség, álmában erőszakolták meg a 11 éves kislányt

A férfit a biz­ton­sági ka­mera fel­vé­te­lei alap­ján azo­no­sí­tot­ták.

A férfit a biz­ton­sági ka­mera fel­vé­te­lei alap­ján azo­no­sí­tot­ták, mi­u­tán el­me­ne­kült a hely­szín­ről.

Egy álma válik valóra Zimány Lindának: Ezért tér vissza New Yorkba

Egy álma válik valóra Zimány Lindának: Ezért tér vissza New Yorkba

Linda 2013-ban nyerte meg a világ egyik leg­is­mer­tebb mo­dell­ver­se­nyét.

Linda 2013-ban nyerte meg a világ egyik leg­is­mer­tebb mo­dell­ver­se­nyét, most pedig vissza­tér a ten­ge­ren­túlra...

Elképesztő jelenet, rendőrök szálltak ki a metróhoz

Elképesztő jelenet, rendőrök szálltak ki a metróhoz

Az egyik ma­gya­rá­zat sze­rint a kö­zel­ben lévő vá­gó­hi­dak miatt ala­kul­ha­tott ki ez a kü­lön­le­ges hely­zet.

Az egyik ma­gya­rá­zat sze­rint a kö­zel­ben lévő vá­gó­hi­dak miatt ala­kul­ha­tott ki ez a kü­lön­le­ges hely­zet. Ál­lat­vé­dő­ket is ri­asz­tot­tak.

Magyar színész unokáját gyilkolták meg Amerikában

Magyar színész unokáját gyilkolták meg Amerikában

A fi­a­tal­em­ber azon­nal ször­nyet­halt.

A fi­a­tal­em­bert egyet­len ütés­sel ölték meg Qu­e­ens­ben. Pedig ő semmi rosszat nem akart, csak egy taxit ke­re­sett, hogy ha­za­jus­son.

Kínos helyzetben a szexi tanárnő, orálisan elégítette ki a 14 évest

Kínos helyzetben a szexi tanárnő, orálisan elégítette ki a 14 évest

A jö­vő­ben is foly­tat­hatja mun­ká­ját.

A 29 éves tanár a jö­vő­ben is foly­tat­hatja mun­ká­ját, de per­sze nem ugyan­ab­ban az is­ko­lá­ban.

Hatalmas robbanás New Yorkban: több épületet evakuáltak

Hatalmas robbanás New Yorkban: több épületet evakuáltak

Egy tel­jes út­sza­kaszt le­zár­tak és több épü­let­ből eva­ku­ál­ták az em­be­re­ket New York bel­vá­ro­sá­ban.

Elképesztő, milyen helyzetben próbálta ki magát Katie Holmes lánya

Elképesztő, milyen helyzetben próbálta ki magát Katie Holmes lánya

A sztár 12 éves cse­me­téje el­in­dult az ön­ál­ló­ság felé ve­zető úton.

A sztár 12 éves cse­me­téje úgy tűnik, hogy el­in­dult az ön­ál­ló­ság felé ve­zető úton.

Elképesztő, mi derült ki most Kozsóról és egy titokzatos nőről

Elképesztő, mi derült ki most Kozsóról és egy titokzatos nőről

In­ten­zív ro­mánc volt.

Az éne­kes ro­mánca olyan gyor­san bon­ta­ko­zott ki, hogy he­te­ken belül há­zas­ság lett a vége. De aztán va­lami tör­tént.

Sokkoló jelenet, New York utcáin gyújtotta fel magát az ismert ügyvéd

Sokkoló jelenet, New York utcáin gyújtotta fel magát az ismert ügyvéd

A 60 éves ügy­véd leg­hí­re­sebb ese­té­ből film is ké­szült.

A 60 éves ügy­véd leg­hí­re­sebb ese­té­ből film ké­szült, amely két Os­cart zse­belt be.

Terrortámadástól retteg New York

Terrortámadástól retteg New York

Félő, hogy a szél­ső­sé­ges musz­li­mok vér­für­dő­vel akar­nak bosszút állni a szí­riai lé­gi­csa­pá­so­kért - és cél­pont­juk az ame­ri­kai met­ro­po­lisz lehet.

Félő, hogy a szél­ső­sé­ges musz­li­mok vér­für­dő­vel akar­nak bosszút állni a szí­riai lé­gi­csa­pá­so­kért - és cél­pont­juk az ame­ri­kai met­ro­po­lisz lehet.

Magyar siker New Yorkban

Magyar siker New Yorkban

Az ENSZ mig­rá­ciós ja­vas­lata olyan, mint a "Soros-terv".

Szél­ső­sé­ge­sen be­ván­dor­lás­pár­ti­nak ne­vezte az ENSZ mig­rá­ciós ja­vas­la­tát Tu­zson Bence kor­mány­zati kom­mu­ni­ká­ci­ó­ért fe­le­lős ál­lam­tit­kár hét­fői bu­da­pesti saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján.

Meghalt egy férfi a metróban, elsodorta a szerelvény

Meghalt egy férfi a metróban, elsodorta a szerelvény

New York-bann tör­tént a tra­gé­dia.

A fe­les­le­ges tra­gé­dia a New York-i met­ró­ban tör­tént, nem tudni, hogy ittas volt-e a férfi.

Robbanás New Yorkban: kitört a pánik, több tucat tűzoltó a helyszínen

Robbanás New Yorkban: kitört a pánik, több tucat tűzoltó a helyszínen

A he­lyiek ha­lálra ré­mül­tek a han­gos ro­baj­tól.

A he­lyiek ha­lálra ré­mül­tek a han­gos ro­baj­tól, sokan azt hit­ték, me­rény­let tör­tént.

Kövér rendőrök miatt aggódnak az emberek

Kövér rendőrök miatt aggódnak az emberek

Egyre több a túl­sú­lyos rendőr New York­ban, sok­szor már a fitt egyen­ru­há­sok is félve gon­dol­nak arra, hogy egy kö­vé­rebb kol­lé­gá­juk­kal kell együtt jár­őröz­niük.

Egyre több a túl­sú­lyos rendőr New York­ban, már a fitt egyen­ru­há­sok is félve gon­dol­nak arra, hogy egy kö­vé­rebb kol­lé­gá­juk­kal kell együtt jár­őröz­niük.

Lebukott az 59 éves színésznő, ezt a fiatal férfit csókolja

Lebukott az 59 éves színésznő, ezt a fiatal férfit csókolja

Újra sze­rel­mes az 59 éves bom­bázó.

Újra sze­rel­mes az 59 éve­sen is bom­bázó szí­nésznő, vá­lasz­tottja pedig egy igen ele­gáns úri­em­ber.

Ez aztán merész: félmeztelenül ölelte szőrös kedvencét a szupermodell

Ez aztán merész: félmeztelenül ölelte szőrös kedvencét a szupermodell

Az ame­ri­kai szép­ség egy üz­let­ben vál­lal­ko­zott me­rész do­logra.

Az ame­ri­kai szép­ség New York egyik üz­le­té­ben vál­lal­ko­zott me­rész do­logra ap­rócska ku­tyu­sá­val.

Félpucér emberek jelentek meg a metrómegállókban

Félpucér emberek jelentek meg a metrómegállókban

A csí­pős téli hideg el­le­nére több tu­cat­nyian dön­töt­tek úgy va­sár­nap, hogy nad­rág­juk­tól meg­sza­ba­dulva ülnek fel a met­rókra.

A csí­pős téli hideg el­le­nére több tu­cat­nyian dön­töt­tek úgy va­sár­nap, hogy nad­rág­juk­tól meg­sza­ba­dulva ülnek fel a met­rókra.

Így került a New York-i robbantó az Egyesült Államokba

Így került a New York-i robbantó az Egyesült Államokba

Trump szi­go­rí­tana a sza­bá­lyo­kon.

Do­nald Trump a hétfő reg­geli New York-i ter­ror­kí­sér­let kap­csán el­mondta, hogy szi­go­rí­tani kell a be­ván­dor­lás sza­bá­lyain...

Ennek köszönhető, hogy nem lett több áldozata a New York-i robbantásnak

Ennek köszönhető, hogy nem lett több áldozata a New York-i robbantásnak

A rob­bantó egy kez­det­le­ges cső­bom­bát kö­tö­zött ma­gára, ami a fel­té­te­le­zé­sek sze­rint vé­let­le­nül lé­pett mű­kö­désbe.

Sokkoló képek kerültek napvilágra a feltételezett New York-i robbantóról

Sokkoló képek kerültek napvilágra a feltételezett New York-i robbantóról

Egy 27 éves bang­la­desi férfi rob­bant­ha­tott New York Man­hat­tan vá­ros­ré­szé­ben, a leg­for­gal­ma­sabb busz­meg­ál­ló­ban.

Nagy baj történt: robbanássorozat rázta meg a gyárat, a tűzoltók is megégtek

Nagy baj történt: robbanássorozat rázta meg a gyárat, a tűzoltók is megégtek

Az első de­to­ná­ció után ér­ke­zett a se­gít­ség - nem tud­hat­ták, hogy akkor még nem múlt el a ve­szély.

Meghökkentő felvételek a New York-i robbantás utáni állapotokról

Meghökkentő felvételek a New York-i robbantás utáni állapotokról

Ször­nyű­ség­gel in­dult a ma reg­gel New York Man­hat­tan vá­ros­ré­szé­ben.

Ször­nyű­ség­gel in­dult a ma reg­gel New York Man­hat­tan vá­ros­ré­szé­ben: rob­ban­tás tör­tént.

Egyszerűen nem lehet haragudni a tettesre.

Egyszerűen nem lehet haragudni a tettesre, amiért ledózerolta a betlehemet

Le­si­fotó ké­szült a be­to­la­ko­dó­ról, aki po­fát­la­nul el­fog­lalta a kis­ded he­lyét.

Le­si­fotó ké­szült a be­to­la­ko­dó­ról, aki po­fát­la­nul el­fog­lalta a kis­ded elől a ké­nyel­mes he­lyet.

Aggasztó helyzetben látták a világsztárt, kiderült a titka

Aggasztó helyzetben látták a világsztárt, kiderült a titka

Be­teg­nek hit­ték.

A Star Wars­ból is­mert szí­nészt elő­ször sú­lyos be­teg­nek hit­ték, de ké­sőbb ki­de­rült, hogy egé­szen más­ról van szó.

Holtan esett össze az oviban a kisfiú, nem hívtak hozzá orvost

Holtan esett össze az oviban a kisfiú, nem hívtak hozzá orvost

A szü­lők előre tá­jé­koz­tat­ták az in­téz­ményt a gye­rek prob­lé­má­já­ról, de a dol­go­zók ezt sem­mibe vet­ték.

A szü­lők előre tá­jé­koz­tat­ták az in­téz­ményt a gye­rek prob­lé­má­já­ról, de a dol­go­zók ezt sem­mibe vet­ték.

Újabb sztár hagyta el az országot

Újabb sztár hagyta el az országot

Ami­óta Ábel Ani­tá­nak és pár­já­nak 2008-ban meg­szü­le­tett a kis­lá­nya, min­dig hár­mas­ban utaz­tak. De most végre el­jött az ideje a má­so­dik nász­út­nak.

Ami­óta Ábel Ani­tá­nak és pár­já­nak 2008-ban meg­szü­le­tett a kis­lá­nya, min­dig hár­mas­ban utaz­tak. De most má­so­dik nász­útra men­tek.

Megrázó fordulat: véres terrortámadás történt, sokan meghaltak

Megrázó fordulat: véres terrortámadás történt, sokan meghaltak

Pá­nik­han­gu­lat ural­ko­dott az utcán, most min­den­hol rend­őrö­ket látni. A tá­madó ki­várta, amíg nagy tömeg gyű­lik össze.

Megszólalt a New York-i mészáros: vigyorral az arcán vallott

Megszólalt a New York-i mészáros: vigyorral az arcán vallott

A mű­tétje után ki­val­lat­ták a rend­őrök a New York-i me­rény­let el­kö­ve­tő­jét.

"Nem érdemel halálbüntetést!" - megszólalt a terrorista húga

"Nem érdemel halálbüntetést!" - megszólalt a terrorista húga

Semmi nyoma nem volt annak, hogy tö­meg­gyil­kos­ságra ké­szülne.

Semmi nyoma nem volt annak, hogy a 29 éves Say­fullo Sa­i­pov véres tö­meg­gyil­kos­ságra ké­szülne, va­ló­szí­nű­leg a férfi agy­mo­sá­son esett át - ál­lítja az üzbég ter­ro­rista húga.

Durva videó érkezett a New York-i támadásban összetört iskolabuszról

Durva videó érkezett a New York-i támadásban összetört iskolabuszról

Az ame­ri­kai vá­ros­ban ked­den tör­tént me­rény­let.

Az ame­ri­kai vá­ros­ban ked­den tör­tént me­rény­let, az em­be­rek közé hajtó autó pedig egy is­ko­la­buszt is el­ta­lált.

Szörnyű jövő: víz alá kerül a világ egyik legnépszerűbb városa

Szörnyű jövő: víz alá kerül a világ egyik legnépszerűbb városa

Pusz­tí­tás­sal fe­nye­get a klí­ma­vál­to­zás.

Bor­zal­mas pusz­tí­tás­sal fe­nye­get a klí­ma­vál­to­zás: né­hány év­szá­zad múlva a 8,5 mil­lió la­kos­ságú vá­ros­ból már semmi nem marad, csak az ut­cá­kat bo­rító ár.

Megrázó dolog derült ki a New York-i terrortámadás áldozatairól

Megrázó dolog derült ki a New York-i terrortámadás áldozatairól

A keddi tá­ma­dás­nak össze­sen nyolc ha­lá­los ál­do­zata volt.

A keddi tá­ma­dás­nak össze­sen nyolc ha­lá­los ál­do­zata volt, kö­zü­lük öten egy ba­ráti tár­sa­ság­hoz tar­toz­tak.

Részletek a New York-i merényletről: a gyerekeket sem kímélte a terrorista

Durva részletek derültek ki a New York-i merényletről: a gyerekeket sem kímélte a terrorista

A New York-i tö­meg­mé­szá­ros au­tó­já­ban fel­jegy­zé­se­ket is ta­lál­tak.

A New York-i tö­meg­mé­szá­ros au­tó­já­ban fel­jegy­zé­se­ket és hű­ség­es­küt is ta­lál­tak a rend­őrök.

Tömegbe hajtott egy kocsi, lövöldözés, halottak New Yorkban

Tömegbe hajtott egy kocsi, lövöldözés, halottak New Yorkban

Leg­alább né­gyen éle­tü­ket vesz­tet­ték a new yorki tra­gé­di­á­ban. Egy fehér fur­gon a já­ró­ke­lők közé haj­tott.

Leg­alább né­gyen éle­tü­ket vesz­tet­ték a new yorki tra­gé­di­á­ban. Egy fehér fur­gon a já­ró­ke­lők közé haj­tott.

Bajba került egy utasszállító: kényszerleszállást hajtott végre

Bajba került egy utasszállító: kényszerleszállást hajtott végre

A re­pü­lő­gé­pen több mint 100 utas uta­zott, ami­kor ere­deti cél­já­tól el kel­lett té­rí­teni.

Nászútja után milliárdoshoz utazott Rúzsa Magdi

Nászútja után milliárdoshoz utazott Rúzsa Magdi

Az éne­kesnő alig három hete házas.

Az éne­kesnő alig három hete házas, de máris kon­ti­nens­nyi tá­vol­ságra uta­zott élete sze­rel­mé­től, aki mun­kája miatt ma­radt itt­hon.

Pierce Brosnant fiával csalja a szeretője

Pierce Brosnant fiával csalja a szeretője

New York-i affé­rok - fél­té­keny-e a fe­le­ség?

New York-i affé­rok - fél­té­keny-e a fe­le­ség? Ez aztán a pi­káns, ka­ci­fán­tos és ha­mi­sí­tat­la­nul ame­ri­kai story, de ter­mé­sze­te­sen ki­zá­ró­lag a film­vász­non!

Kívülről tapadt rá a metrókocsira az elszánt potyautas

Kívülről tapadt rá a metrókocsira az elszánt potyautas

A 20 mil­liós New York-i ka­val­kád­ban tény­leg bármi meg­tör­tén­het!

A 20 mil­liós New York-i ka­val­kád­ban tény­leg bármi meg­tör­tén­het!

Borzalmas látvány: szörnyethalt a belvárosi építkezésen egy férfi

Borzalmas látvány: szörnyethalt a belvárosi építkezésen egy férfi

Ket­ten zu­han­tak le egy fel­újí­tás alatt álló épü­let­ről, az egyi­kük nem élte túl a bal­ese­tet.

Harrison Ford megelégelte a dugót: elképesztő, mit művelt a szupersztár

Harrison Ford megelégelte a dugót: elképesztő, mit művelt a szupersztár

Har­ri­son Ford hig­gadt ma­radt, és ren­det ra­kott az uta­kon.

Har­ri­son Ford hig­gadt ma­radt, és ren­det ra­kott az uta­kon.

Az utolsó dermesztő percek: előkerült a szeptember 11-i gép fekete doboza

Az utolsó dermesztő percek: előkerült a szeptember 11-i gép fekete doboza

A Fehér Házba csa­pód­tak volna be, de az uta­sok fel­lá­zad­tak.

A Fehér Házba csa­pód­tak volna be, de az uta­sok fel­lá­zad­tak.

Exkluzív fotó, megmutatta New York-i otthonát Till Attila

Exkluzív fotó, megmutatta New York-i otthonát Till Attila

A nép­szerű mű­sor­ve­zető nem tit­kolja to­vább, hol hajtja álom a fejét a ten­ge­ren­tú­lon.

Megkerestük a CEU New York-i központját. Csúnyán meglepődtünk...

Megkerestük a CEU New York-i központját. Csúnyán meglepődtünk...

Gon­dol­tuk, meg­ké­rünk né­hány New York-i is­me­rőst, nézze már meg azt a bi­zo­nyos épü­le­tet...

Megrendítő képek - New Yorkban kapták le Sean Conneryt!

Megrendítő képek - New Yorkban kapták le Sean Conneryt!

Hi­he­tet­len, las­san ti­zenöt év el­telt azóta, hogy Sean Con­nery fil­met for­ga­tott volna. A nagy­szerű szí­nész 2003-ban for­ga­tott utol­jára.

Hi­he­tet­len, las­san ti­zenöt év el­telt azóta, hogy Sean Con­nery fil­met for­ga­tott volna. A nagy­szerű szí­nész 2003-ban, A Szö­vet­ség című fan­tasz­ti­kus film ked­véért ját­szott, igaz, hi­va­ta­lo­san csak öt évvel ez­előtt, 2012-ben vo­nult vissza. Most New York­ban si­ke­rült pap­araz­zik­nak el­kap­nia.

Világsztárral kapták le Iszak Esztit!

Világsztárral kapták le Iszak Esztit!

Sze­xit vil­lan­tott a szőke szép­ség. Azt pedig csak re­mélni tud­juk, hogy Dob­rády Ákos­nak nem hul­lik ki a lát­vány­tól a haja!

Sze­xit vil­lan­tott a szőke szép­ség. Azt pedig csak re­mélni tud­juk, hogy Dob­rády Ákos­nak nem hul­lik ki a lát­vány­tól a haja!

A világ legszexibb rendőrnője úgy vetkőzik mint a profik!

A világ legszexibb rendőrnője úgy vetkőzik mint a profik!

Sa­mantha mi­u­tán le­rakja jel­vé­nyét, úgy pózol fe­hér­ne­mű­ben a ka­me­rák előtt, mint egy hi­va­tá­sos mo­dell.

Kiderült, miért utazott Király Linda New Yorkba

Kiderült, miért utazott Király Linda New Yorkba

Kis­baba szü­le­tik a Ki­rály csa­lád­ban.

Az éne­kesnő alig várta, hogy meg­ér­kez­zen vő­le­gé­nyé­vel Ame­ri­kába. A csa­ládi ta­lál­ko­zó­nak az az ap­ro­pója, hogy Beni fe­le­sége feb­ruár 13-ára van ki­írva.

Cindy Crawford fiával pózolt Iszak Eszter

Cindy Crawford fiával pózolt Iszak Eszter

Iszak Esz­ter mos­ta­ná­ban elég sokat uta­zik a világ körül, így al­kalma nyí­lik rá, hogy vi­lág­sztá­rok­kal ta­lál­koz­zon. Most a leg­hí­re­sebb szu­per­mo­dell fia volt a soron.

Iszak Esz­ter mos­ta­ná­ban elég sokat uta­zik a világ körül, így al­kalma nyí­lik rá, hogy vi­lág­sztá­rok­kal ta­lál­koz­zon.