CÍMKE: 'népszerűség'

Férfiarcú guminő a Balaton Sound sztárja

Férfiarcú guminő a Balaton Sound sztárja

A fesz­ti­vál idén is ren­ge­teg fi­a­talt von­zott.

A fesz­ti­vál idén is ren­ge­teg fi­a­talt von­zott.

Lelepleződött Meghan valódi személyisége, ezért irigy Katalin hercegnére

Lelepleződött Meghan valódi személyisége, ezért irigy Katalin hercegnére

A hírek sze­rint Meg­han her­cegné sokat ri­va­li­zál.

A hírek sze­rint Meg­han her­cegné meg­le­he­tő­sen sokat ri­va­li­zál.

Le Pen bevitt egy gyomrost a választások előtt Macronnak

Marine Le Pen bevitt egy gyomrost a választások előtt Emmanuel Macronnak

Alig három hét van már csak hátra az eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tá­so­kig.

Alig három hét van már csak hátra az eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tá­so­kig.

György herceg elrabolta a szíveket, ez derült ki róla

György herceg elrabolta a szíveket, ez derült ki róla

A her­ceg­ről és szü­le­i­ről is nyi­lat­ko­zott egy benn­fen­tes. Arra is fény de­rült, hogy mi a kis György be­ce­neve.

A her­ceg­ről és szü­le­i­ről is nyi­lat­ko­zott egy benn­fen­tes. Arra is fény de­rült, hogy mi a kis György be­ce­neve.

Meglepő dolog derült ki Shane Tusupról

Meglepő dolog derült ki Shane Tusupról

Az Egye­sült Ál­la­mok­ban egy­ál­ta­lán nem nép­szerű Shane Tusup.

Az Egye­sült Ál­la­mok­ban egy­ál­ta­lán nem nép­szerű Shane Tusup, Hosszú Ka­tinka ex­férje. A ko­rábbi úszó­edző emi­att is ra­gasz­ko­dik Ma­gyar­or­szág­hoz, hi­szen to­rony­ma­ga­san innen kö­ve­tik a leg­töb­ben kö­zös­ségi ol­da­lán.

Salvini pártja hatalmas előnyre tett szert

Salvini pártja hatalmas előnyre tett szert

Egy or­szá­go­san el­vég­zett, friss köz­vé­le­mény-ku­ta­tás azt mu­tatja, hogy a ta­va­lyi vá­lasz­tá­sok óta meg­dup­lázta nép­sze­rű­sé­gét Mat­teo Sal­vini pártja.

Egy or­szá­go­san el­vég­zett, friss köz­vé­le­mény-ku­ta­tás azt mu­tatja, hogy a ta­va­lyi vá­lasz­tá­sok óta meg­dup­lázta nép­sze­rű­sé­gét Mat­teo Sal­vini pártja.

Már szinte mindenkinek tele van a hócipője Macronnal

Már szinte mindenkinek tele van a hócipője Macronnal

Hiába ígér­get fűt-fát.

Ta­valy év végén ígé­ret­cu­na­mi­val pró­bált meg a fran­cia elnök véget vetni a hetek óta tartó or­szá­gos tün­te­tés- és za­var­gás­hul­lám­nak.

Palvin Barbi formás testétől egész konkrétan megveszett az internet

Palvin Barbi formás testétől egész konkrétan megveszett az internet

A ma­gyar top­mo­dell ero­ti­kus fotói el­ké­pesztő ér­dek­lő­dést vál­tot­tak ki.

Meghantól fél Katalin hercegné? Kellemetlen helyzetbe került

Meghantól fél Katalin hercegné? Kellemetlen helyzetbe került

Úgy tűnik, hogy az egy­kori szí­nésznő meg­je­le­nése át­ren­dezte a sze­re­pe­ket.

Úgy tűnik, hogy az egy­kori szí­nésznő meg­je­le­nése át­ren­dezte a sze­re­pe­ket a ki­rá­lyi csa­lád­ban.

Macront sokkolhatta az orra elé tolt legújabb felmérés

Macront sokkolhatta az orra elé tolt legújabb felmérés

Egyet­len fran­cia elnök sem volt még ilyen nép­sze­rűt­len, mint Em­ma­nuel Mac­ron.

Egyet­len fran­cia elnök sem volt még ilyen nép­sze­rűt­len, mint Em­ma­nuel Mac­ron.

Erre senki sem számított, Harry herceg elhúzott felesége mellett

Erre senki sem számított, Harry herceg durván elhúzott felesége mellett

Úgy tűnik Meg­han her­cegné nem ör­vend ak­kora nép­sze­rű­ség­nek, mint új­don­sült férje.

Így áll a csajozással a magyar tinisztár

Rossz hír a lányoknak: így áll a csajozással a magyar tinisztár

Milák Kris­tóf egy­előre nem akar ko­moly kap­cso­la­tot.

A si­kert si­kerre hal­mozó Milák Kris­tóf egyre nép­sze­rűbb a höl­gyek kö­ré­ben, de egy­előre nem akar ko­moly kap­cso­la­tot.

Megvan a végeredmény: Ennek nagyon nem fog örülni Károly herceg

Megvan a végeredmény: Ennek nagyon nem fog örülni Károly herceg

Ha a nép­sze­rű­sé­gén múlna, talán soha nem ke­rülne ko­rona a fe­jére.

Bár az örö­kö­sö­dési rend ér­tel­mé­ben Ká­roly lenne a trón vá­ro­má­nyosa, ha a nép­sze­rű­sé­gén múlna, talán soha nem ke­rülne ko­rona a fe­jére.

Szétszedik a nők Stohl Andrást!

Szétszedik a nők Stohl Andrást!

A TV2 si­ker­pro­duk­ci­ó­já­nak zsű­ri­tagja rend­kí­vül nép­szerű a gyen­géb­bik nem kö­ré­ben, amint le­he­tő­ség adó­dik rá, rög­tön meg­ro­ha­moz­zák őt közös fo­tóért.

A TV2 si­ker­pro­duk­ci­ó­já­nak zsű­ri­tagja rend­kí­vül nép­szerű a gyen­géb­bik nem kö­ré­ben, amint le­he­tő­ség adó­dik rá, rög­tön meg­ro­ha­moz­zák őt közös fo­tóért.

Titanicnak csúfolják Angela Merkel pártját, közel a jéghegy!

Titanicnak csúfolják Angela Merkel pártját, közel a jéghegy!

Ang­ela Mer­kel német kan­cel­lár pártja, a CDU to­vábbra is me­re­dek lej­tőn van a nép­sze­rű­ségi szá­mo­kat el­nézve.

Ang­ela Mer­kel pártja, a CDU to­vábbra is me­re­dek lej­tőn van a nép­sze­rű­ségi szá­mo­kat el­nézve.

Az élre tört Matteo Salvini, Macron kezdhet rettegni

Az élre tört Matteo Salvini, Macron kezdhet rettegni

Ezt mu­tatja egy friss fel­mé­rés.

A Cor­ri­ere della Sera című olasz na­pi­lap­ban meg­je­lent fel­mé­rés sze­rint az olasz bel­ügy­mi­nisz­ter pártja meg­dup­lázta tá­mo­ga­tott­sá­gát a már­ci­usi vá­lasz­tá­sok óta.

Hillary Clinton 1992 óta nem volt ekkora bajban

Hillary Clinton 1992 óta nem volt ekkora bajban

Tö­me­ge­sen for­dul­tak el tőle...

Az egy­kori first lady, majd kül­ügy­mi­nisz­ter, végül el­nök­je­lölt tá­mo­ga­tott­sága még sosem volt ilyen ala­csony, mint a leg­utóbbi fel­mé­rés­kor.

Brigitte Bardot szégyelli magát Franciaország miatt

Brigitte Bardot szégyelli magát Franciaország miatt

A 83 éves szí­nésznő nem bol­dog...

A 83 éves Bri­gitte Bar­dot nem örül annak, ami a ha­zá­já­ból lett, mint mondja, egy picit szé­gyelli is magát...

Csúcson a Fidesz, míg az ellenzék eltörpülni látszik

Csúcson a Fidesz, míg az ellenzék eltörpülni látszik

Három hó­nap­pal a vá­lasz­tá­sok után...

A vá­lasz­tá­sok óta el­telt három hó­nap­ban a kor­mány­pár­tok meg tud­ták őrizni nép­sze­rű­sé­gü­ket, sőt még ja­ví­tot­tak is a ko­rábbi ér­té­kek­hez ké­pest.

Bukás lesz belőle? Macron népszerűsége 64-ről 34 százalékra zuhant!

Bukás lesz belőle? Macron népszerűsége 64-ről 34 százalékra zuhant!

Ezen a héten el­kezdte sér­te­getni a saját népét.

Ezen a héten el­kezdte sér­te­getni a saját népét.

Kelet-Németországban már lázadoznak Merkel ellen

Kelet-Németországban már lázadoznak Merkel ellen

Az Ang­ela Mer­kel ve­zette CDU-val hó­nap­ról hó­napra elé­ge­dett­le­neb­bek a kelet-né­met­or­szági em­be­rek.

Egyre népszerűbb a migránsellenes Salvini

Egyre népszerűbb a migránsellenes olasz belügyminiszter

Nem bánik kesz­tyűs­kéz­zel a mig­rán­sok­kal.

A köz­vé­le­mény-ku­ta­tá­sok sze­rint fo­lya­ma­to­san nő Mat­teo Sal­vini olasz mi­nisz­ter­el­nök-he­lyet­tes és bel­ügy­mi­nisz­ter el­is­mert­sége.

Egyre több ember fordít hátat Angela Merkel kormányának

Egyre több ember fordít hátat Angela Merkel kormányának

Je­len­leg Né­met­or­szá­got egy úgy­ne­ve­zett nagy­ko­a­lí­ció ve­zeti, amely három párt­ból te­vő­dik össze.

Je­len­leg Né­met­or­szá­got egy úgy­ne­ve­zett nagy­ko­a­lí­ció ve­zeti, amely három párt­ból te­vő­dik össze.

Egy év alatt megduplázta hallgatottságát a 103.9 Sláger FM!

Egy év alatt megduplázta hallgatottságát a 103.9 Sláger FM!

A retro rádió ha­tal­mas tem­pót dik­tálva nyitja a 2018-as sze­zont!

A köz­ked­velt retro rádió ha­tal­mas tem­pót dik­tálva nyitja a 2018-as sze­zont!

Szinte hihetetlen: ezek a régi sorozatok visszatérnek a képernyőre

Szinte hihetetlen: ezek a régi sorozatok visszatérnek a képernyőre

Újra ren­del Hegyi dok­tor, és vissza­tér a régi nagy ked­venc, a német Rex fel­ügyelő!

Erdélyi Mónika elárulta a videói sikerének titkát!

Erdélyi Mónika elárulta a videói sikerének titkát!

Né­hány hó­napja in­dí­tott csa­tor­nát.

A Chili TV mű­sor­ve­ze­tője né­hány hó­nap­pal ez­előtt in­dí­tott közös Yo­u­tube-csa­tor­nát ki­seb­bik lá­nyá­val, Mol­li­val.

Kétmillióba kerül és 120 kiló, mégis ez a garázsok féltett kincse

Kétmillióba kerül és 120 kiló, mégis ez a garázsok féltett kincse

A ka­pa­rós sors­jegy után a má­so­dik leg­nép­sze­rűbb játék a flip­per­gép. Van, ahol sorok kí­gyóz­nak egy já­té­kért!

Ki hinné, hogy a ka­pa­rós sors­jegy után a má­so­dik leg­nép­sze­rűbb játék a flip­per­gép. Akad hely­szín, ahol egy moz­gal­ma­sabb hét­vé­gén sorok kí­gyóz­nak egy-egy já­té­kért! A ga­rá­zsok­ban 3-4000 pél­dány rej­tő­zik az ilyen ma­si­nák­ból.

Egyre többen utálják az EU-t

Egyre többen utálják az EU-t

El­ke­se­rítő ered­mé­nye­ket ho­zott egy friss ku­ta­tás, ame­lyet az EU-val szo­ros kap­cso­lat­ban álló, de nem tag­ál­la­mok­ban vé­gez­tek: egyre töb­ben gon­dol­nak ne­ga­tí­van Brüsszelre.

El­ke­se­rítő ered­mé­nye­ket ho­zott egy friss köz­vé­le­mény-ku­ta­tás, ame­lyet az EU-val szo­ros kap­cso­lat­ban álló, de nem tag­ál­la­mok­ban vé­gez­tek: egyre töb­ben gon­dol­nak ne­ga­tí­van Brüsszelre.

Hihetetlen dolog derült ki Bálint Gazdáról

Hihetetlen dolog derült ki Bálint Gazdáról

Igazi nagy­ágyú­kat nyo­mott le.

Egész konk­ré­tan az, hogy ő az or­szág egyik leg­nép­sze­rűbb em­bere. A Fa­ce­boo­kon igazi celeb nagy­ágyú­kat uta­sí­tott maga mögé ra­jon­gó­gyűj­tés­ben.

Nem hiszed el, ki Magyarország legnépszerűbb sztárja

Nem hiszed el, ki Magyarország legnépszerűbb sztárja

A Mar­ke­ting és Média idén is el­ké­szí­tette a Top25 leg­nép­sze­rűbb hí­res­ség lis­tá­ját.

A Mar­ke­ting és Média idén is el­ké­szí­tette a Top25 leg­nép­sze­rűbb hí­res­ség lis­tá­ját.

Itt a lista arról, hogy mely országokban legnépszerűbb az ISIS. Az USA a negyedik

Itt a lista arról, hogy mely országokban legnépszerűbb az ISIS. Az USA a negyedik

A Twit­ter alap­ján ké­szí­tet­ték a fel­mé­rést. Ter­mé­sze­te­sen a Közel-Ke­le­ten tá­mo­gat­ják a leg­töb­ben a ter­ror­szer­ve­ze­tet.

Fotó a múltból: Bolondultak a férfiak a tini Király Lindáért

Fotó a múltból: Bolondultak a férfiak a tini Király Lindáért

Egy 18 évvel ez­előtti fel­vé­tel ke­rült elő az arany­hangú éne­kes­nő­ről. Csá­bos mo­so­lyá­val min­den­kit le­vett a lá­bá­ról!

Egy 18 évvel ez­előtti fel­vé­tel ke­rült elő az arany­hangú éne­kes­nő­ről. Csá­bos mo­so­lyá­val min­den­kit le­vett a lá­bá­ról!

Merkel egyre nagyobb bajban, elfordulnak tőle a németek

Merkel egyre nagyobb bajban, elfordulnak tőle a németek

Elé­ge­det­le­nek a mig­ráns­po­li­ti­ká­já­val.

Az utóbbi idő­ben fo­lya­ma­to­san csök­kent a kan­cel­lár nép­sze­rű­sége. A mig­ráns­ügy­ben kép­vi­selt po­li­ti­ká­já­val na­gyon sok német elé­ge­det­len.