CÍMKE: 'neoton'

Fájdalmas döntést hozott a Neoton egykori sztárja

Fájdalmas döntést hozott a Neoton egykori sztárja

Az éne­kesnő hiába pró­bál­ko­zott so­káig, hosszú évek ki­ha­gyása után kép­te­len volt vissza­térni a ze­ne­iparba.

Az éne­kesnő hiába pró­bál­ko­zott so­káig, hosszú évek ki­ha­gyása után kép­te­len volt vissza­térni a ze­ne­iparba.

Nem hittünk a szemünknek: Itt dolgozik a Neoton egykori énekesnője

Nem hittünk a szemünknek: Itt dolgozik a Neoton egykori énekesnője

A flit­te­res ruhát fehér kö­tény­kére cse­rélte, abban dol­go­zik Pál Éva.

A flit­te­res ruhát fehér kö­tény­kére cse­rélte, abban dol­go­zik Pál Éva, a Neo­ton haj­dani éne­kes­nője.

Ez botrány: Betiltott, rákkeltő gyógyszert kapott Végvári Ádám

Ez botrány: Betiltott, rákkeltő gyógyszert kapott Végvári Ádám

Arról fo­galma sincs, mennyi kárt oko­zott a szer­ve­ze­té­ben a hibás vi­vő­anyag...

Arról fo­galma sincs, mennyi kárt oko­zott a szer­ve­ze­té­ben a hibás vi­vő­anyag...

Megmenekült, mégsem kerül utcára a magyar énekesnő

Megmenekült, mégsem kerül utcára a magyar énekesnő

Fel­csil­lant a re­mény...

Bár már csak alig né­hány napja ma­radt hátra a ki­je­lölt ha­tár­időig, most fel­csil­lant a re­mény, hogy még­sem kell el­hagy­nia az ott­ho­nát.

Meglepő helyen kapott állást Pál Éva!

Meglepő helyen kapott állást Pál Éva!

Az éne­kes­nő­nek alig két hete ma­radt arra, hogy el­adja a cse­peli házát, kü­lön­ben a bank áron alul ár­ve­rezi el, és nem lesz hová men­nie.

Az éne­kes­nő­nek alig két hete ma­radt arra, hogy el­adja a cse­peli házát, kü­lön­ben a bank áron alul ár­ve­rezi el, és nem lesz hová men­nie.

Élő adásban, sírva vallott nehéz anyagi helyzetéről a magyar énekesnő

Élő adásban, sírva vallott nehéz anyagi helyzetéről a magyar énekesnő

A Neo­ton egy­kori sztárja nehéz hely­zetbe ke­rült, mi­u­tán ki­de­rült, hogy a bank el­vi­szi egyet­len va­gyo­nát, az ott­ho­nát.

Milliókat bukik a Neoton zenésze

Milliókat bukik a Neoton zenésze

Majd­nem biz­tos, hogy meg­tor­lás nél­kül marad az a sze­mér­met­len lopás.

Majd­nem biz­tos, hogy meg­tor­lás nél­kül marad az a sze­mér­met­len dal­lo­pás, ami­vel ren­ge­te­get ke­re­sett a kínai sztár.

Így lepték meg a rajongók a Neoton bajba jutott sztárját

Így lepték meg a rajongók a Neoton bajba jutott sztárját

Pál Éva a na­pok­ban rossz hírt ka­pott: el kell hagy­nia az ott­ho­nát, mert a bank­nak nem tudta fi­zetni a hi­te­le­ket.

Pál Éva a na­pok­ban rossz hírt ka­pott: el kell hagy­nia az ott­ho­nát, mert a bank­nak nem tudta fi­zetni a hi­te­le­ket. Ám a szü­le­tés­nap­ján vá­rat­lan meg­le­pe­tés érte.

Meg akart halni: tönkrement a producer zaklatásától a magyar énekesnő!

Meg akart halni: tönkrement a producer zaklatásától a magyar énekesnő!

A hí­res­ség két hó­na­pig fe­küdt a kór­ház­ban.

A hí­res­ség két hó­na­pig fe­küdt a kór­ház­ban, az an­ti­de­presszán­sok­tól dur­ván meg­hí­zott, az élete ro­mok­ban he­vert.

Botrány a láthatáron, kollégáin áll durva bosszút a magyar énekesnő!

Botrány a láthatáron, kollégáin áll durva bosszút a magyar énekesnő!

Be­so­kallt az egy­kori ala­pító tag, pénzre van szük­sége, ezért el­len­ze­ne­kart ala­pí­tana.

Látványos fogyás: Mi történt Csepregi Évával?

Látványos fogyás: Mi történt Csepregi Évával?

Ki gon­dolná, hogy már 64 éves?

Ki gon­dolná, hogy a Neo­ton éne­kes­nője már 64 éves? Éva na­gyon csi­nos, és min­dent meg­tesz azért, hogy ez így is ma­rad­jon!

Összeomlott, zokogva vallott helyzetéről a Neoton egykori sztárja

Összeomlott, zokogva vallott helyzetéről a Neoton egykori sztárja

Sokan tá­mad­ták az éne­kes­nőt, aki most tiszta vizet ön­tött a po­hárba. Sírva adott in­ter­jút.

Sokan tá­mad­ták az éne­kes­nőt, aki most tiszta vizet ön­tött a po­hárba. Sírva adott in­ter­jút.

Családi értekezletet hív össze a konfliktusok miatt Végvári Ádám!

Családi értekezletet hív össze a konfliktusok miatt Végvári Ádám!

A ze­nész min­dig is arra vá­gyott, hogy ren­ge­teg gye­rek vegye őt körül...

A Neo­ton front­em­bere min­dig is arra vá­gyott, hogy ren­ge­teg gye­rek vegye őt körül, és arra, hogy sza­bad­ide­jét sze­ret­tei tár­sa­sá­gá­ban tölt­hesse. Ez meg­ada­tott neki!

Döbbenetes fotó: Szerinted mi történt Csepregi Éva arcával?

Döbbenetes fotó: Szerinted mi történt Csepregi Éva arcával?

Egy néző le­fo­tózta az éne­kes­nőt!

Egy néző le­fo­tózta az éne­kes­nőt! Min­denki meg­döb­bent! A Neo­ton va­sár­nap este adott nagy­kon­cer­tet a Kin­csem Park­ban...

Gyógyszer sem segít: Fájdalmaktól szenved Végvári Ádám!

Gyógyszer sem segít: Fájdalmaktól szenved a Neoton sztárja!

Az idő­já­rás fel­erő­síti kín­jait!

A nép­szerű ze­nész bal­ese­tet szen­ve­dett, hó­na­pok óta fáj­dal­mai van­nak. A sze­szé­lyes idő­já­rás csak fel­erő­síti kín­jait!

Drámai diagnózis: Soha nem épül fel balesetéből Végvári Ádám!

Drámai diagnózis: Soha nem épül fel balesetéből Végvári Ádám!

A ze­nészt két hó­nap­pal ez­előtt érte bal­eset, az orvos sze­rint ma­ra­dandó sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett! Mi lesz vele?

Csepregi Éva kivételes hódításra készül!

Csepregi Éva kivételes hódításra készül!

A 63 éves, örök­ifjú éne­kes­nő­ben kü­lö­nös ér­zé­sek ka­va­rog­nak!

A 63 éves, örök­ifjú éne­kes­nő­ben kü­lö­nös ér­zé­sek ka­va­rog­nak! El­árulta: na­gyon bol­dog!

Kritikussá vált Végvári Ádám állapota!

Kritikussá vált Végvári Ádám állapota!

Egy hét­tel ez­előtt szen­ve­dett sú­lyos sé­rü­lést...

Egy hét­tel ez­előtt szen­ve­dett sú­lyos sé­rü­lést, sem­mit sem ja­vult az ál­la­pota! A ze­nész na­gyon szen­ved!

Fájdalmas baleset: Kórházba került Végvári Ádám!

Fájdalmas baleset: Kórházba került Végvári Ádám!

Or­vosi se­gít­sé­get kel­lett kér­nie!

Ele­inte fo­galma sem volt arról, mek­kora a baj! Na­pok­kal ké­sőbb vi­szont tu­da­to­sult a ze­nész­ben, azon­nali or­vosi se­gít­sé­get kell kér­nie!

Ennyiért hakniznak a magyar sztárzenekarok!

Ennyiért hakniznak a magyar sztárzenekarok!

Ki­de­rí­tet­tük, hogy mennyit tesz­nek zsebre ha­zánk leg­na­gyobb hí­res­sé­gei egy-egy kon­cer­tért.

Ki­de­rí­tet­tük, hogy mennyit tesz­nek zsebre ha­zánk leg­na­gyobb hí­res­sé­gei egy-egy kon­cer­tért.

Gyógytornával kerülheti csak el a súlyos műtétet Csepregi Éva!

Gyógytornával kerülheti csak el a súlyos műtétet Csepregi Éva!

Öt évvel ez­előtt meg­ope­rál­ták az éne­kesnő tér­dét, azóta is ke­ze­lé­sekre kell jár­nia.

Hoppá: Mély dekoltázsából bukkant elő Csepregi Éva melle!

Hoppá: Mély dekoltázsából bukkant elő Csepregi Éva melle!

A Neo­ton éne­kes­nő­jé­ről de­ko­ra­tív fotó ke­rült fel az in­ter­netre! Ilyen sze­xi­nek még egé­szen biz­to­san nem lát­tad!

Életmentő műtéten esett át a Neoton frontembere

Életmentő műtéten esett át a Neoton frontembere

Vég­vári Ádám ko­moly mű­té­ten esett át, emi­att több fel­lé­pést le kel­lett mon­da­nia a ze­ne­kar­nak.

Vég­vári Ádám ko­moly mű­té­ten esett át, emi­att több fel­lé­pést le kel­lett mon­da­nia a ze­ne­kar­nak.

Reptéri balhéba keveredett a Neoton

Reptéri balhéba keveredett a Neoton

Majd­nem Tor­on­tó­ban re­kedt az együt­tes.

Majd­nem Tor­on­tó­ban re­kedt a Neo­ton, haj­szá­lon mú­lott, hogy ne kés­sék le a re­pü­lő­gé­pü­ket ha­za­felé.

Drasztikusan megváltozott Csepregi Éva! Elárulta, mitől!

Drasztikusan megváltozott Csepregi Éva! Elárulta, mitől!

Rá sem lehet is­merni!

Az éne­kesnő le­rán­totta a lep­let arról, mi áll a szem­be­tűnő vál­to­zás hát­te­ré­ben! Rá sem lehet is­merni!

Kitálalt magánéletéről a szingli Csepregi Éva!

Kitálalt magánéletéről a szingli Csepregi Éva!

A 65 éve­sen is irigy­lésre méltó for­má­ban lévő éne­kesnő biz­tos benne, hogy ha­ma­ro­san újra rá­ta­lál a sze­re­lem. Addig is él­vezi az egye­dül­lé­tet.

A 65 éve­sen is irigy­lésre méltó for­má­ban lévő éne­kesnő biz­tos benne, hogy ha­ma­ro­san újra rá­ta­lál a sze­re­lem. Addig is él­vezi az egye­dül­lé­tet.

Hűha: Ilyen durván lefogyott Csepregi Éva!

Hűha: Ilyen durván lefogyott Csepregi Éva!

A Neo­ton sztárja több­ször me­sélt ne­künk az utóbbi idő­ben arról, hogy le­fo­gyott, és most a saját sze­münk­kel is meg­győ­ződ­he­tünk Éva bom­ba­for­má­já­ról!

A 65 éves éne­kes­nőt az Ope­rett­szín­ház előtt fo­tózta le a Ri­post egyik ol­va­sója! A Neo­ton sztárja több­ször me­sélt ne­künk az utóbbi idő­ben arról, hogy le­fo­gyott, és most a saját sze­münk­kel is meg­győ­ződ­he­tünk Éva bom­ba­for­má­já­ról!

Csepregi Éva bombaformában van!

Csepregi Éva bombaformában van!

A fi­a­ta­los éne­kesnő sok min­den­ről me­sélt Kasza Ti­bi­nek a Kasza Ta­xi­ban. Szó esett nu­dista stran­dok­ról és az első csók­ról is...

A fi­a­ta­los éne­kesnő sok min­den­ről me­sélt Kasza Ti­bi­nek a Kasza Ta­xi­ban. Szó esett nu­dista stran­dok­ról és az első csók­ról is...

Élete végéig gyógytornára kényszerül Csepregi Éva!

Élete végéig gyógytornára kényszerül Csepregi Éva!

Hosszú ideig küz­dött a fáj­da­lom­mal, végül rá­szánta magát a mű­tétre...

Éveken át élt életveszélyben Csepregi Éva

Éveken át élt életveszélyben Csepregi Éva

Durva al­vás­prob­lé­mái van­nak máig.

Csep­regi Éva rég­óta al­vás­prob­lé­mák­kal küzd, ami ko­ráb­ban nem­csak fur­csa hal­lu­ci­ná­ci­ók­hoz ve­ze­tett, de né­hány­szor az éle­tét is ve­szélybe so­dorta.

Csepregi Éva képtelen megválni exével közös otthonától

Csepregi Éva képtelen megválni exével közös otthonától

Meg­gon­dolta magát.

Sza­kí­tása után fel­rep­pent a hír, hogy árulja álom­ott­ho­nát az éne­kesnő. Csep­regi Éva most el­mondta, hogy ko­moly ér­zelmi okok miatt meg­gon­dolta magát.

Munkába temetkezik szakítása után Csepregi Éva

Munkába temetkezik szakítása után Csepregi Éva

15 bol­dog év után sza­kí­tott pár­já­val...

Ti­zenöt bol­dog év után sza­kí­tott pár­já­val Csep­regi Éva, aki fáj­dal­mas ma­gán­életi vál­sá­gá­ról árult el rész­le­te­ket a Ri­post­nak.

Csepregi Évát komoly döntésekre késztette szakítása

Csepregi Évát komoly döntésekre késztette szakítása

A Neo­ton éne­kes­nő­jét tel­je­sen ki­cse­rélte sú­lyos ma­gán­életi vál­sága. Sza­kí­tása után át­ér­té­kelte az éle­tét.

A Neo­ton éne­kes­nő­jét tel­je­sen ki­cse­rélte sú­lyos ma­gán­életi vál­sága. Sza­kí­tása után át­ér­té­kelte az éle­tét.

Megkönnyebbült a szakítástól Csepregi Éva

Megkönnyebbült a szakítástól Csepregi Éva

Ki­egyen­sú­lyo­zot­tabb, mint va­laha.

15 év ren­ge­teg idő. Ezért is olyan fur­csa, hogy az éne­kesnő a sza­kí­tás után egy­ál­ta­lán nem om­lott össze, sőt, ki­egyen­sú­lyo­zot­tabb, mint va­laha.

Ezt híresztelik Csepregi Éva szakításáról

Ezt híresztelik Csepregi Éva szakításáról

El­ké­pesztő dol­go­kat sut­tog­nak...

El­ké­pesztő dol­go­kat sut­tog­nak arról, miért lett vége a Neo­ton éne­kes­nője és sze­relme kap­cso­la­tá­nak ilyen hir­te­len.

79 millióért árulja álomházát az egyedül maradt Csepregi Éva

79 millióért árulja álomházát az egyedül maradt Csepregi Éva

Mi­u­tán 15 bol­dog évet kö­ve­tően sza­kí­tott pár­já­val a Neo­ton éne­kes­nője, azon­nal pi­acra is dobta há­zu­kat.

Mi­u­tán sza­kí­tott pár­já­val a Neo­ton éne­kes­nője, azon­nal pi­acra is dobta há­zu­kat.