CÍMKE: 'nemi erőszak'

Afrikai banda erőszakolt meg egy nőt Stockholmban!

Afrikai banda erőszakolt meg egy nőt Stockholmban!

Mind­hár­man el­is­mer­ték a tet­tü­ket, de azt ál­lí­tot­ták, hogy a 25 éves nő be­le­egye­zé­sé­vel tör­tént.

Megerőszakoltak egy nőt a kölni karneválon!

Megerőszakoltak egy nőt a kölni karneválon!

Rög­tön az első napon már 14 sze­xu­á­lis tá­ma­dás volt, az erő­sza­kot a dóm mel­lett kö­vet­ték el.

FRISS HÍREK

Németországot elárasztották a kislányokkal erőszakoskodó migránsok

Németországot elárasztották a kislányokkal erőszakoskodó migránsok

Or­szág­szerte ugyanaz a prob­léma...

Szinte már nincs nyil­vá­nos ren­dez­vény nemi erő­szak nél­kül...

Döntött a bíróság az afgán erőszakoló sorsáról

Döntött a bíróság az afgán erőszakoló sorsáról

A gyanú sze­rint a férfi szep­tem­ber­ben egy ét­te­rem mos­dó­já­ban erő­sza­kolta meg a fi­a­tal nőt. Ma bí­ró­ság elé állt.

A gyanú sze­rint a férfi szep­tem­ber­ben egy ét­te­rem mos­dó­já­ban erő­sza­kolta meg a fi­a­tal nőt. Ma bí­ró­ság elé állt.

Ilyen nincs! Megerőszakolta a saját anyját és az anyósát is

Ilyen nincs! Megerőszakolta a saját anyját és az anyósát is...

Ami­kor a rend­őrök el­fog­ták, a 32 éves férfi tel­je­sen egyedi, de a kör­nyék­be­liek szá­mára hi­hető ma­gya­rá­zat­tal szol­gált.

Megerőszakoltak egy 10 éves svéd kislányt. Ő a tettes!?

Megerőszakoltak egy 10 éves svéd kislányt. Ő a tettes!?

Egy 30 éves lí­biai be­ván­dorló.

A fel­té­te­le­zett tet­tes nem egy finn tu­rista, mint ahogy az el­ter­jedt a na­pok­ban, hanem egy 30 éves lí­biai be­ván­dorló, akit ko­ráb­ban már el­ítél­tek rab­lá­sért.

Félelem uralkodik az idilli német városban, az emberek bizalmatlanná váltak

Félelem uralkodik az idilli német városban, az emberek bizalmatlanná váltak

Egy cso­por­to­san el­kö­ve­tett nemi erő­szak a feje te­te­jére ál­lí­totta a vá­rost.

Egy cso­por­to­san el­kö­ve­tett nemi erő­szak a feje te­te­jére ál­lí­totta Fre­i­burg vá­ro­sát. Az eset óta több de­monst­rá­ciót is ren­dez­tek, minek során szi­go­rúbb mig­rá­ciós po­li­ti­kát kö­ve­tel­tek az ott élők. Fre­i­burg ko­moly vál­to­zá­so­kon ment át 2015 óta...

A csoportos nemi erőszak után elszabadultak az indulatok Freiburgban

A csoportos nemi erőszak után elszabadultak az indulatok Freiburgban

Fre­i­burg az el­múlt na­pok­ban tel­je­sen fel­boly­dult.

Fre­i­burg az el­múlt na­pok­ban tel­je­sen fel­boly­dult.

Tizenöten erőszakolhatták meg az elkábított 18 éves lányt

Tizenöten erőszakolhatták meg az elkábított 18 éves lányt

Egy fre­i­burgi diszkó előtt tör­tént a cso­por­tos nemi erő­szak, akár 15-en is érin­tet­tek le­het­nek...

Ők a 18 éves lány megerőszakolásával gyanúsított férfiak! Fotók

Ők a 18 éves lány megerőszakolásával gyanúsított férfiak!

Egyre több in­for­má­ció derül ki arról a Fre­i­burg­ban el­kö­ve­tett nemi erő­sza­kos ügy­ről, amely meg­döb­ben­tette az egész német köz­vé­le­ményt.

Hat afgán férfi erőszakolta meg a 15 éves lányt Münchenben

Hat afgán férfi erőszakolta meg a 15 éves lányt Münchenben

Öt fel­té­te­le­zett erő­sza­ko­lót már el­fog­tak, a ha­to­di­kat még ke­re­sik.

Öt fel­té­te­le­zett erő­sza­ko­lót már el­fog­tak, a ha­to­di­kat még ke­re­sik. Egye­lőre mind­annyi­u­kat egy­más­tól el­szi­ge­tel­ten tart­ják fogva, hogy ne tud­ja­nak egy­más­sal be­szélni.

Felfoghatatlan borzalom Ózdon: a szülők megerőszakolták a gyerekeket

Felfoghatatlan borzalom Ózdon: a szülők megerőszakolták a gyerekeket

Nem gon­doz­ták a gye­re­ke­ket.

Az anya és a ne­ve­lő­apa nem gon­dozta ren­de­sen a gye­re­ke­ket, de nem ez volt a leg­ször­nyűbb, amit tet­tek.

Szörnyűséget művelt a taxis: félájultra erőszakolta, majd az utcán hagyta utasát

Szörnyűséget művelt a taxis: félájultra erőszakolta, majd az utcán hagyta utasát

A fi­a­tal nő ba­rá­ta­i­val in­dult el, de végül ket­tes­ben ma­radt a so­főr­rel.

A fi­a­tal nő ba­rá­ta­i­val in­dult el, de végül ket­tes­ben ma­radt a so­főr­rel.

Dupla nemi erőszak a francia éjszakában, egy vasútállomáson

Dupla nemi erőszak a francia éjszakában, egy vasútállomáson

Hár­man tá­mad­ták rá.

Hár­man tá­mad­ták rá, ket­ten meg­erő­sza­kol­ták a 24 éves fran­cia nőt. Az­után el­lop­ták a mo­bil­ját, va­la­mint egyéb sze­mé­lyes tár­gyait.

Gyors leszek, gyors leszek - nyugtatta a nőt az afrikai az erőszak előtt

Gyors leszek, gyors leszek - nyugtatta a nőt az afrikai az erőszak előtt

Úgy lát­szik, hogy a svéd lá­nyok na­i­vi­tása nem ismer ha­tá­ro­kat. Min­den­esetre az ese­mény után be­ol­tot­ták...

Gyereklányokat erőszakolt meg a 20 fős pakisztáni banda!

Gyereklányokat erőszakolt meg a 20 fős pakisztáni banda!

Ez a tár­gya­lás Hud­dersfi­el­ben volt, de ha­sonló ese­mé­nyek ját­szód­tak le Tel­ford­ban és Rot­her­ham­ban is.

Ez a tár­gya­lás Hud­dersfi­el­ben volt, de ha­sonló ese­mé­nyek ját­szód­tak le Tel­ford­ban, Rot­her­ham­ban is.

Nemi erőszak? Ronaldót nem hatják meg a vádak

Nemi erőszak? Ronaldót nem hatják meg a vádak

Túl­tette magát a bot­rá­nyon.

Úgy fest, Cris­ti­ano Ro­naldo túl­tette magát az el­múlt hetek ese­mé­nyein.

Alig szabadult, máris újabb nőt akart megerőszakolni az afrikai migráns

Alig szabadult, máris újabb nőt akart megerőszakolni az afrikai migráns

Három hó­napja sza­ba­dult egy német bör­tön­ből egy 46 éves, nemi erő­szak miatt el­ítélt sze­ne­gáli mig­ráns...

A francia migránssegítőt megerőszakolta a marokkói migránssegítő

A francia migránssegítőt megerőszakolta a marokkói migránssegítő

Meg­le­pőek a kö­vet­kez­mé­nyek.

Az eset egy ten­ger­parti kem­ping la­kó­ko­csi­já­ban tör­tént.

A repülőről rángatták le a migránst, kiderült, megerőszakolt egy 16 éves lányt

A repülőről rángatták le a migránst, kiderült, megerőszakolt egy 16 éves lányt

A re­pülő uta­sai aka­dá­lyoz­ták meg a ki­to­lon­co­lást.

A re­pülő uta­sai aka­dá­lyoz­ták meg a ki­to­lon­co­lást.

Ceglédi nemi erőszak: nem hisznek a rendőrök a 4 éves kislány családjának

Ceglédi nemi erőszak: nem hisznek a rendőrök a 4 éves kislány családjának

Hiába ál­lítja a csa­lád, hogy a 4 éves Andi lá­bára rá­esett egy súly, és az okozta a sé­rü­lé­se­ket, a rend­őrök nem hisz­nek nekik.

Megszólalt a megerőszakolt 4 éves kislány édesapja

Megszólalt a megerőszakolt 4 éves kislány édesapja

Az egész csa­lá­dot meg­vi­seli ...

Az egész csa­lá­dot meg­vi­seli, ami a 4 éves And­re­á­val tör­tént, a csa­lád ál­lítja, egyet­len pil­la­natra sem hagy­ták ma­gára a kis­lányt...

Anális erőszak, Ronaldo támadásba lendült

Anális erőszak, Ronaldo támadásba lendült

Cris­ti­ano Ro­nal­dót aná­lis erő­szak­kal vá­dol­ják, az ügy­védje új köz­le­ményt adott ki.

Cris­ti­ano Ro­nal­dót aná­lis erő­szak­kal vá­dol­ják, az ügy­védje új köz­le­ményt adott ki.

Cristiano Ronaldo megsértődött, mindenkinek beintett

Cristiano Ronaldo megsértődött, mindenkinek beintett

A por­tu­gál lab­da­rúgó úgy érzi, le­já­rató kam­pány fo­lyik el­lene. Elege van az egész­ből.

A por­tu­gál lab­da­rúgó úgy érzi, le­já­rató kam­pány fo­lyik el­lene. Elege van az egész­ből.

Nemierőszak-botrány: vallott a 13 éves lány csapattársa

Nemierőszak-botrány: vallott a 13 éves lány csapattársa

A hírbe ho­zott két egy­kori ví­zi­lab­dázó ügyé­ben a nyo­mo­zók több tanút is ki­hall­gat­tak, köz­tük a vádló lány csa­pat­tár­sát is...

Megerőszakoltak, majd megöltek egy újságírónőt a bolgár Duna partján

Megerőszakoltak, majd megöltek egy újságírónőt a bolgár Duna partján

A rend­őr­ség azon­nal vizs­gá­la­tot in­dí­tott, de azt még nem tud­ják, vajon a mun­kája miatt vé­gez­tek-e a 30 éves nővel.

Új fejlemények, szorul a hurok Ronaldo nyaka körül

Új fejlemények, szorul a hurok Ronaldo nyaka körül

Egyre több vádat fo­gal­maz­nak meg az öt­szö­rös arany­lab­dás fut­ball­sztár­ral, Cris­ti­ano Ro­nal­dó­val szem­ben.

Egyre több vádat fo­gal­maz­nak meg az öt­szö­rös arany­lab­dás fut­ball­sztár­ral, Cris­ti­ano Ro­nal­dó­val szem­ben.

Nemierőszak-botrány: magas rangú politikus szólalt meg Ronaldo ügyében

Nemierőszak-botrány: magas rangú politikus szólalt meg Ronaldo ügyében

A por­tu­gál mi­nisz­ter­el­nök vé­del­mébe vette a honfi­tár­sát.

Por­tu­gá­lia mi­nisz­ter­el­nöke sze­rint csak arra van bi­zo­nyí­ték, hogy az öt­szö­rös arany­lab­dás egy ki­vé­te­les spor­toló.

Megerőszakoltak, majd megöltek egy svéd nőt

Megerőszakoltak, majd megöltek egy svéd nőt

Az eset Brom­ölla város mel­lett tör­tént. A 18 éves gya­nú­sí­tot­tat már le­tar­tóz­tat­ták.

Az eset Brom­ölla város mel­lett tör­tént. A 18 éves gya­nú­sí­tot­tat már le­tar­tóz­tat­ták. Ma már napi 20 nemi erő­sza­kos eset van Svéd­or­szág­ban.

Cristiano Ronaldo tudja, ki akarja tönkretenni

Anális erőszak: Cristiano Ronaldo tudja, ki akarja tönkretenni

A Real el­nö­kére gya­nak­szik.

A por­tu­gál sztár­fo­cista arra gya­nak­szik, hogy a Real Mad­rid el­nöke bosszút akar állni rajta.

Rossz hír Ronaldónak, tovább dagad a nemierőszak-botrány

Újabb rossz hír Ronaldónak, tovább dagad a nemierőszak-botrány

Újabb régi ügy ke­rült fel­színre.

Kathryn Mayorga ügy­védje kap­cso­latba akar lépni azzal a nővel, akit a por­tu­gál sztár ál­lí­tó­lag meg­erő­sza­kolt 2005-ben.

Elege lett, Ronaldo reagált az anális erőszakra

Elege lett, Ronaldo reagált az anális erőszakra

A fo­cista meg­törte a csen­det.

Cris­ti­ano Ro­nal­dót aná­lis erő­szak­kal vá­dol­ják. A Ju­ven­tus sztár­fo­cis­tája meg­törte a csen­det és az in­ter­ne­ten re­a­gált a sú­lyos ál­lí­tásra.

Újabb fordulat a népligeti erőszak ügyében

Újabb fordulat a népligeti erőszak ügyében

Meg­szó­lalt az egyik vád­lott...

Foly­ta­tó­dott a Nép­li­get­ben meg­erő­sza­kolt 23 éves fran­cia lány ügyé­nek tár­gya­lása. A vád sze­rint négy férfi kö­vette el azt a cso­por­tos sze­xu­á­lis erő­sza­kot.

Nem várt fordulat történt Ronaldo erőszakolós ügyében

Nem várt fordulat történt Cristiano Ronaldo erőszakolós ügyében

Ak­ci­óba lép­tek a rend­őrök.

A Las Vegas-i rend­őr­ség új­ra­in­dí­totta a nyo­mo­zást, a Ju­ven­tus sztárja nagy bajba ke­rül­het.