CÍMKE: 'nemi erőszak'

Újabb nemi erőszakok történtek, ezúttal Helsinkiben

Újabb nemi erőszakok történtek, ezúttal Helsinkiben

"El­vi­sel­he­tet­len, hogy az em­be­rek, akik tő­lünk kér­tek me­ne­dé­ket, ilyen go­no­szak."

Migráció és bűnözés - Svédországban mérhető az összefüggés

Migráció és bűnözés - Svédországban mérhető az összefüggés

Kü­lö­nö­sen a nőket és a gye­re­ke­ket érintő nemi erő­sza­kok száma ug­rott meg 2018-ban.

Szülés előtt próbálták megerőszakolni a kismamát egy római klinikán

Szülés előtt próbálták megerőszakolni a kismamát egy római klinikán

Olasz­or­szág még indig nem tért ma­gá­hoz a döb­be­ne­tes hír­től...

Olasz­or­szág még nem tért ma­gá­hoz a döb­be­ne­tes hír­től...

Megerőszakolták és lefejezték az Írországban élő lett nőt Indiában. Videó

Megerőszakolták és lefejezték az Írországban élő lett nőt Indiában. Videó

A test­vé­ré­vel uta­zott oda, hogy egy ájur­véda köz­pont­ban meg­gyó­gyít­sák.

A test­vé­ré­vel uta­zott oda, hogy egy ájur­véda köz­pont­ban ki­gyó­gyít­sák.a de­presszi­ó­já­ból.

Habpartin csapott le a 15 éves kislányra a férfi, durva, ami eztán történt

Habpartin csapott le a 15 éves kislányra a férfi, durva, ami eztán történt

Kö­nyör­te­le­nül meg­erő­sza­kolta a ma­rok­kói mig­ráns a spa­nyol kis­lányt, aki rá­adá­sul még szűz volt.

Az elegáns migránsok megerőszakolták a segítséget kérő nőt!

Az elegáns migránsok megerőszakolták a segítséget kérő nőt!

A 20 éves Na­ji­rul Miah és a 21 éves Syed Ahmed "ál­do­za­tok után va­dá­szott" a gép­ko­csi­val.

A 20 éves Na­ji­rul Miah és a 21 éves Syed Ahmed "ál­do­za­tok után va­dá­szott" a gép­ko­csi­val.

Hosszú, szőke hajú férfit akart megerőszakolni egy kanos migráns

Hosszú, szőke hajú férfit akart megerőszakolni egy kanos migráns

Egy af­ri­kai mig­ráns tá­madt rá egy 54 éves szőke hosszú hajú férfira Mün­chen­ben...

Álrendőr erőszakolt meg egy 18 éves lányt a linzi pályaudvaron

Álrendőr erőszakolt meg egy 18 éves lányt a linzi pályaudvaron

Szí­nes bőrű férfit keres a rend­őr­ség.

Rend­őr­nek adta ki magát egy szí­nes bőrű férfi a linzi pá­lya­ud­va­ron, ahol le­szó­lí­tott egy 18 éves lányt, majd az au­tó­jába zárva meg­erő­sza­kolta.

Kiskorú gyerekeket erőszakoltak meg migránsok Finnországban

Kiskorú gyerekeket erőszakoltak meg migránsok Finnországban

Ou­lu­ban ha­tal­mas bot­rányt ka­vart a rend­őr­ség múlt heti je­len­tése.

A finn­or­szági Ou­lu­ban ha­tal­mas bot­rányt ka­vart a rend­őr­ség múlt heti je­len­tése. A köz­le­mény sze­rint a finn vá­ros­ban szá­mos eset­ben mo­lesz­tál­tak fi­a­tal­korú gye­re­ke­ket Af­ri­ká­ból és a Közel-Ke­let­ről szár­mazó mig­rán­sok. Több em­bert őri­zetbe vet­tek.

Ronaldo arca mindent elárul, így viseli a szexbotrányt

Ronaldo arca mindent elárul, így viseli a szexbotrányt

Ro­naldo neve ismét a szex­bot­rány miatt ke­rült fó­kuszba. A Ju­ven­tus fo­cis­tá­ját az edzés előtt fo­tóz­ták.

Ro­naldo neve ismét a szex­bot­rány miatt ke­rült fó­kuszba. A Ju­ven­tus fo­cis­tá­ját az edzés előtt fo­tóz­ták.

Csoportosan erőszakoltak meg egy 19 éves spanyol lányt

Csoportosan erőszakoltak meg egy 19 éves spanyol lányt

Min­d­annyian Ecua­dor­ból szár­maz­nak.

A négy férfi közül az egyik már egy kis­ko­rút is zak­la­tott, és egy fel­nőtt nő is fel­je­len­tette ugyan­ezért.

Botrány a kórházban: 14 éve kómában fekvő nő szült

Botrány a kórházban: 14 éve kómában fekvő nő szült

Meg­erő­sza­kol­ták a nőt.

Vizs­gá­lat in­dult az ari­zo­nai kór­ház­ban, hogy ki­de­rít­sék, ki erő­sza­kolta meg a nőt.

Nemierőszak-botrány: fontos fejlemény Ronaldo ügyében

Nemierőszak-botrány: fontos fejlemény Ronaldo ügyében

A Las Vegas-i ha­tó­sá­gok DNS-min­tát kér­tek a por­tu­gál fut­bal­lis­tá­tól.

A Las Vegas-i ha­tó­sá­gok DNS-min­tát kér­tek a por­tu­gál fut­bal­lis­tá­tól. A Ju­ven­tus já­té­kosa to­vábbra sem ag­gó­dik.

A szeméttárolóban erőszakolta meg a 9 éves svéd kislányt a líbiai!

A szeméttárolóban erőszakolta meg a 9 éves svéd kislányt a líbiai!

A bru­tá­lis férfi már 2010 óta él tar­tóz­ko­dási en­ge­déllyel Svéd­or­szág­ban.

A bru­tá­lis férfi már 2010 óta él tar­tóz­ko­dási en­ge­déllyel Svéd­or­szág­ban, de még min­dig lí­biai ál­lam­pol­gár. Rá­adá­sul három saját gyer­meke is van.

Késelés és nemi erőszak szilveszter éjjelén Kölnben

Késelés és nemi erőszak szilveszter éjjelén Kölnben

Este hat­tól reg­gel 10 óráig 249 fel­je­len­tés ér­ke­zett Köln és Le­ver­kusen város rend­őre­i­hez.

Este hat­tól reg­gel 10 óráig 249 fel­je­len­tés ér­ke­zett Köln és Le­ver­kusen város rend­őre­i­hez. Ez egy ki­csit több, mint a ta­va­lyi 214.

Újévi borzalom: A pláza előtt erőszakolták meg a 14 éves tinilányt

Újévi borzalom: A pláza előtt erőszakolták meg a 14 éves tinilányt

A fe­kete ruhás, 30-as 40-es korú alak kedd reg­gel 9 óra körül kö­ze­lí­tette meg gya­nút­lan ál­do­za­tát.

Megtört a csend Ronaldo nemi erőszak-ügyében

Megtört a csend Ronaldo nemi erőszak-ügyében

A por­tu­gál biz­tos az ár­tat­lan­sá­gá­ban.

A por­tu­gál sztár biz­tos az ár­tat­lan­sá­gá­ban. A Ju­ven­tus já­té­kosa el­mondta azt is, mi fájt neki a leg­job­ban a bot­rány ki­rob­ba­nása után.

Albérlő erőszakolta meg az ágyában talált idegen nőt

Albérlő erőszakolta meg az ágyában talált idegen nőt

Egye­lőre sok a kér­dő­jel az ügy­ben.

Egy 17 éves lány azt me­sélte a rend­őr­sé­gen, hogy az egyik vá­rosi szó­ra­ko­zó­hely ki­do­bó­já­val ment haza a buli után, de rá nem sok­kal meg­erő­sza­kol­ták.

Fordulat Andika ügyében: ketten erőszakolhatták meg a kislányt

Fordulat Andika ügyében: ketten erőszakolhatták meg a kislányt

A kis­lány val­lo­mása alap­ján őri­zetbe vet­ték az édes­apát, akit azzal gya­nú­sí­ta­nak, hogy meg­erő­sza­kolta a lá­nyát.

Ez a büntetés várhat a futónő támadójára, évekre rács mögé kerülhet

Ez a büntetés várhat a futónő támadójára, évekre rács mögé kerülhet

A tá­ma­dás a X. ke­rü­let­ben tör­tént még ok­tó­ber­ben.

A tá­ma­dás a X. ke­rü­let­ben tör­tént még ok­tó­ber­ben. A férfi azóta le­tar­tóz­ta­tás­ban van.

Palesztin férfi akart erőszakolni Budapesten

Palesztin férfi akart erőszakolni Budapesten

A rend­őr­ség köz­le­ményt adott ki.

A rend­őr­ség köz­le­ményt adott ki, el­mon­dá­suk alap­ján a férfi­nak nem ez volt az első erő­sza­kos cse­le­ke­dete. A nőnek sze­ren­cséje volt, el tu­dott me­ne­külni.

Most jött! Több afgán is megerőszakolta a 15 éves iskoláslányt

Most jött! Több afgán is megerőszakolta a 15 éves iskoláslányt

Már öten van­nak elő­ze­tes­ben.

Je­len­leg már öt fel­té­te­le­zett tet­tes várja elő­ze­tes­ben a vizs­gá­la­tok végét. Az ese­mé­nyek egy része az augs­burgi me­ne­kült­szál­lá­son tör­tént.

Apja erőszakolhatta meg a 4 éves Andikát: döbbenet, mit mond az ismerős

Apja erőszakolhatta meg a 4 éves Andikát: döbbenet, mit mond az ismerős

Ok­tó­ber­ben vit­ték sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel kór­házba.

Ok­tó­ber­ben vit­ték sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel kór­házba.

Sokkos állapotban a finnek! A migránsok kiskorú lányokat vettek célba

A finnek ilyet még nem láttak! A migránsok kiskorú lányokat vettek célba

Az oului rend­őr­ség hetek óta nyo­moz az ügy­ben...

Az oului rend­őr­ség hetek óta nyo­moz az ügy­ben...

12 és 14 éves osztrák kislányokkal közösült a szíriai díler

12 és 14 éves osztrák kislányokkal közösült a szíriai díler

Most a kremsi bör­tön­ben van.

Egye­lőre az a kér­dés, hogy fi­zi­kai erő­szak­kal vagy zsa­ro­lás­sal vette-e rá őket. Most Krems város bör­tö­né­ben várja a vizs­gá­lat végét.

Öltözőkabinban erőszakolta meg áldozatát a kegyetlen szatír

Öltözőkabinban erőszakolta meg áldozatát a kegyetlen szatír

Kony­hai ol­ló­val vé­de­ke­zett egy nő a ba­jor­or­szági Mem­min­gen­ben az őt éppen meg­erő­sza­koló erit­reai mig­ráns ellen.

Lefejezéssel fenyegette áldozatát a nemi erőszak után

Lefejezéssel fenyegette áldozatát a nemi erőszak után egy férfi

El­ké­pesztő el­lent­mon­dá­sokba ke­ve­re­dett a bí­ró­sá­gon a fel­té­te­le­zett el­kö­vető.

El­ké­pesztő el­lent­mon­dá­sokba ke­ve­re­dett a frank­furti bí­ró­sá­gon az a mig­ráns, aki a gyanú sze­rint több­ször is meg­erő­sza­kolt egy nőt a la­ká­sá­ban, majd azzal fe­nye­gette meg, hogy le­vágja a fejét.

Iszonyat, csoportosan erőszakolták meg a klubból elráncigált modellt

Iszonyat, csoportosan erőszakolták meg a klubból elráncigált modellt

Egy­szerre öt férfi ve­tette rá magát a 20 éves szép­ségre.

Egy­szerre öt férfi ve­tette rá magát a 20 éves szép­ségre.

Fejlemény az erőszakkal vádolt 69 éves sztárszínész ügyében

Fejlemény az erőszakkal vádolt 69 éves sztárszínész ügyében

A fran­cia szí­nész ál­lítja, hogy ár­tat­lan és nem erő­sza­kolt meg sen­kit, de a rend­őr­ség ki­hall­gatta.

Elfogták a férfit, aki egy 12 éves kislányt próbált megerőszakolni

Elfogták a férfit, aki egy 12 éves kislányt próbált megerőszakolni

A 19 éves férfi egy ka­pu­aljba rán­gatta be a di­ák­lányt.

A 19 éves férfi egy ka­pu­aljba rán­gatta be a di­ák­lányt.

Egy játszótér WC-jében erőszakolták meg a 15 éves lányt

Egy játszótér nyilvános WC-jében erőszakolták meg a 15 éves lányt

Egy 21 éves afgán mig­ránst gya­nú­sí­ta­nak azzal a bran­den­burgi rend­őrök, hogy egy 15 éves lányt zak­la­tott a város egyik ját­szó­te­ré­nek WC-jében.

Egy 21 éves afgán mig­ránst gya­nú­sí­ta­nak azzal a bran­den­burgi rend­őrök, hogy egy 15 éves lányt zak­la­tott a város egyik ját­szó­te­ré­nek WC-jében. A fel­té­te­le­zett el­kö­ve­tő­nek tet­tes­társa is volt, őt még ke­re­sik a ha­tó­sá­gok.

Az erőszak elől menekült a táncoló fiú, majd Svédországban erőszakolt

Az erőszak elől menekült a táncoló fiú, majd Svédországban erőszakolt

Fura in­dok­kal ka­pott me­ne­dék­jo­got.

Egé­szen szo­kat­lan in­dok­kal ka­pott me­ne­dék­jo­got a své­dek­től a fi­a­tal­em­ber.

Négy afrikai két holland lányt erőszakolt meg Belgiumban!

Négy afrikai két holland lányt erőszakolt meg Belgiumban!

A tör­té­net egy ant­wer­peni disz­kó­ban kez­dő­dött és a ho­tel­szo­bá­ban foly­ta­tó­dott.

Ájult tinilányt erőszakolt meg egy csoport férfi a Balatonnál

Ájult tinilányt erőszakolt meg egy csoport férfi a Balatonnál, rendőrök vetettek véget neki

A lány ba­rát­ját el­ül­döz­ték a tá­ma­dók, de a fiú rend­őrök­kel tért vissza a hely­színre.

A strandon erőszakolta meg a 68 éves olasz nyugdíjast egy szomáliai

A strandon erőszakolta meg a 68 éves olasz nyugdíjast egy szomáliai

Előtte a kis­vá­ros ut­cá­ján vég­zett nyil­vá­nos ön­ki­elé­gí­tést, mire töb­ben is hív­ták a rend­őrö­ket. 

Szexuális zaklatással vádolják a világhírű angol labdarúgót

Szexuális zaklatással vádolják a világhírű angol labdarúgót

Paul Gas­co­igne ko­moly bajba ke­rült, de­cem­ber­ben bí­ró­ság előtt kell fe­lel­nie a tör­tén­tek miatt.

Paul Gas­co­igne ko­moly bajba ke­rült, de­cem­ber­ben bí­ró­ság előtt kell fe­lel­nie a tör­tén­tek miatt.

Megerőszakoltak egy nőt Budapest belvárosában az utcán

Megerőszakoltak egy nőt Budapest belvárosában az utcán

Két nőt is meg­tá­mad­tak egy éj­szaka.

Két nőt is meg­tá­ma­dott egy éj­szaka alatt a férfi. Az egyi­ket meg­men­tet­ték, a má­si­kat már nem tud­ták.

Kiderült: titkolta a rendőrség egy nő megerőszakolását

Kiderült: titkolta a rendőrség egy nő megerőszakolását

Lá­tás­sé­rült nő az ál­do­zat.

A szász­or­szági Chem­nitz­ben nem csil­la­pod­nak a ke­dé­lyek. Ki­de­rült, hogy egy szí­riai me­ne­dék­kérő meg­erő­sza­kolt egy lá­tás­sé­rült nőt.

Horror! 14 marokkói erőszakolt meg egy lányt Barcelonában

Horror! 14 marokkói erőszakolt meg egy lányt Barcelonában

Az eset egy met­ró­ál­lo­más lift­jé­ben tör­tént. A banda előbb a lány ba­rát­ját ké­selte meg.

Az eset egy met­ró­ál­lo­más lift­jé­ben tör­tént. A banda előbb a lány ba­rát­ját ké­selte meg.

Afrikai banda erőszakolt meg egy nőt Stockholmban!

Afrikai banda erőszakolt meg egy nőt Stockholmban!

Mind­hár­man el­is­mer­ték a tet­tü­ket, de azt ál­lí­tot­ták, hogy a 25 éves nő be­le­egye­zé­sé­vel tör­tént.

Mind­hár­man el­is­mer­ték a tet­tü­ket, de azt ál­lí­tot­ták, hogy a 25 éves nő be­le­egye­zé­sé­vel tör­tént.

Nem értik az afgánok, miért tilos nálunk a nemi erőszak

Nem értik az afgánok, miért tilos nálunk a nemi erőszak

Az afgán sze­rint nem tör­tént erő­szak.

Be­le­egye­zett a lány a sze­xu­á­lis ak­tusba!", ál­lítja Ahmad Bilal Saf­radi, aki egy bu­da­pesti bel­vá­rosi gi­ro­szo­zó­ban meg­erő­sza­kolt egy 22 éves lé­gi­kí­sérő lányt.

Megerőszakoltak egy nőt a kölni karneválon!

Megerőszakoltak egy nőt a kölni karneválon!

Rög­tön az első napon már 14 sze­xu­á­lis tá­ma­dás volt, az erő­sza­kot a dóm mel­lett kö­vet­ték el. A kar­ne­vál kez­dete óta száz ki­sebb bűn­cse­lek­mény is tör­tént.

Rög­tön az első napon már 14 sze­xu­á­lis tá­ma­dás volt, az erő­sza­kot a dóm mel­lett kö­vet­ték el. Még nem vi­lá­gos, hogy ki volt a tá­madó. A kar­ne­vál kez­dete óta száz ki­sebb bűn­cse­lek­mény is tör­tént.

Döntött a bíróság az afgán erőszakoló sorsáról

Döntött a bíróság az afgán erőszakoló sorsáról

A gyanú sze­rint a férfi szep­tem­ber­ben egy ét­te­rem mos­dó­já­ban erő­sza­kolta meg a fi­a­tal nőt. Ma bí­ró­ság elé állt.

A gyanú sze­rint a férfi szep­tem­ber­ben egy ét­te­rem mos­dó­já­ban erő­sza­kolta meg a fi­a­tal nőt. Ma bí­ró­ság elé állt.

Végre Budapestre hozzák a magyar lányt megerőszakoló afgán migránst

Végre Budapestre hozzák a magyar lányt megerőszakoló afgán migránst

Két hónap után, pén­te­ken végre Bu­da­pestre szál­lít­ják a ször­nyű tett után Auszt­ri­ába me­ne­kült férfit.

Félelem uralkodik az idilli német városban, az emberek bizalmatlanná váltak

Félelem uralkodik az idilli német városban, az emberek bizalmatlanná váltak

Egy cso­por­to­san el­kö­ve­tett nemi erő­szak a feje te­te­jére ál­lí­totta Fre­i­burg vá­ro­sát.

Ilyen nincs! Megerőszakolta a saját anyját és az anyósát is...

Ilyen nincs! Megerőszakolta a saját anyját és az anyósát is...

A kör­nyé­ken élők szá­mára hi­he­tő­nek tűnő ma­gya­rá­zat­tal szol­gált.

Ami­kor a rend­őrök el­fog­ták, a 32 éves férfi a kör­nyék­be­liek szá­mára hi­hető ma­gya­rá­zat­tal szol­gált nem min­den­napi tet­te­ire. Most már csak a bí­ró­sá­gon múlik, hogy el­hi­szik-e mind­azt a vád­lott­nak, ami­vel vé­de­kezni pró­bál.

Megerőszakoltak egy 10 éves svéd kislányt. Ő a tettes!?

Megerőszakoltak egy 10 éves svéd kislányt. Ő a tettes!?

A fel­té­te­le­zett tet­tes nem egy finn tu­rista, mint ahogy az el­ter­jedt a na­pok­ban, hanem egy 30 éves lí­biai be­ván­dorló.

A fel­té­te­le­zett tet­tes nem egy finn tu­rista, mint ahogy az el­ter­jedt a na­pok­ban, hanem egy 30 éves lí­biai be­ván­dorló, akit ko­ráb­ban már el­ítél­tek rab­lá­sért.

Borzalom: csapatostul erőszakolták meg a fiatal nőt fényes nappal

Borzalom: csapatostul erőszakolták meg a fiatal nőt fényes nappal

Kora reg­gel tá­madt rá a három férfi, akik ellen esé­lye sem volt.

Kora reg­gel tá­madt rá a három férfi, akik ellen esé­lye sem volt.

A csoportos nemi erőszak után elszabadultak az indulatok Freiburgban

A csoportos nemi erőszak után elszabadultak az indulatok Freiburgban

A nyu­godt tör­té­nelmi német város, Fre­i­burg az el­múlt na­pok­ban tel­je­sen fel­boly­dult.

Hat afgán férfi erőszakolta meg a 15 éves lányt Münchenben

Hat afgán férfi erőszakolta meg a 15 éves lányt Münchenben

Öt fel­té­te­le­zett erő­sza­ko­lót már el­fog­tak, a ha­to­di­kat még ke­re­sik. Min­d­annyi­u­kat egy­más­tól el­szi­ge­tel­ten tart­ják fogva.

Ők a 18 éves lány megerőszakolásával gyanúsított férfiak!

Ők a 18 éves lány megerőszakolásával gyanúsított férfiak!

A Fre­i­burg­ban el­kö­ve­tett nemi erő­szak ügye meg­döb­ben­tette az egész német köz­vé­le­ményt.

A Fre­i­burg­ban el­kö­ve­tett nemi erő­szak ügye meg­döb­ben­tette az egész német köz­vé­le­ményt.

Szörnyűséget művelt a taxis: félájultra erőszakolta, majd az utcán hagyta utasát

Szörnyűséget művelt a taxis: félájultra erőszakolta, majd az utcán hagyta utasát

A fi­a­tal nő ba­rá­ta­i­val in­dult el, de végül ket­tes­ben ma­radt a so­főr­rel, aki aljas módon ki­hasz­nálta a hely­ze­tet.

Dupla nemi erőszak a francia éjszakában, egy vasútállomáson

Dupla nemi erőszak a francia éjszakában, egy vasútállomáson

Hár­man tá­mad­ták rá, ket­ten meg­erő­sza­kol­ták a 24 éves fran­cia nőt. Az­után el­lop­ták a mo­bil­ját.

Hár­man tá­mad­ták rá, ket­ten meg­erő­sza­kol­ták a 24 éves fran­cia nőt. Az­után el­lop­ták a mo­bil­ját.

Gyors leszek, gyors leszek - nyugtatta a nőt az afrikai az erőszak előtt

Gyors leszek, gyors leszek - nyugtatta a nőt az afrikai az erőszak előtt

Úgy lát­szik, hogy a svéd lá­nyok na­i­vi­tása nem ismer ha­tá­ro­kat.

Úgy lát­szik, hogy a svéd lá­nyok na­i­vi­tása nem ismer ha­tá­ro­kat.

Nemi erőszak? Ronaldót nem hatják meg a vádak

Nemi erőszak? Ronaldót nem hatják meg a vádak

Túl­tette magát a bot­rá­nyon.

Úgy fest, Cris­ti­ano Ro­naldo túl­tette magát az el­múlt hetek ese­mé­nyein.

Alig szabadult, máris újabb nőt akart megerőszakolni az afrikai migráns

Alig szabadult, máris újabb nőt akart megerőszakolni az afrikai migráns

Három hó­napja sza­ba­dult egy német bör­tön­ből egy 46 éves, nemi erő­szak miatt el­ítélt sze­ne­gáli mig­ráns...

Gyereklányokat erőszakolt meg a 20 fős pakisztáni banda!

Gyereklányokat erőszakolt meg a 20 fős pakisztáni banda!

Össze­sen 221 évig ül­het­nek a bör­tön­ben. Ez a tár­gya­lás Hud­dersfi­el­ben volt.

Össze­sen 221 évig ül­het­nek a bör­tön­ben. Ez a tár­gya­lás Hud­dersfi­el­ben volt, de ha­sonló ese­mé­nyek ját­szód­tak le Tel­ford­ban, Rot­her­ham­ban és Roch­da­le­ben is. A tak­ti­ká­juk min­den eset­ben azo­nos volt.

Kábítószeres alkohollal leitatták, majd megerőszakolták a lányt. Videó!

Kábítószeres alkohollal leitatták, majd megerőszakolták a lányt. Videó!

A Lon­don­ban élő ma­rok­kói férfi­a­kat a re­pü­lő­té­ren kap­ták el.

A Lon­don­ban élő ma­rok­kói férfi­a­kat a re­pü­lő­té­ren kap­ták el.

Anális erőszak, Ronaldo támadásba lendült

Anális erőszak, Ronaldo támadásba lendült

Új köz­le­ményt adtak ki.

Cris­ti­ano Ro­nal­dót aná­lis erő­szak­kal vá­dol­ják, az ügy­védje új köz­le­ményt adott ki.

A francia migránssegítőt megerőszakolta a marokkói migránssegítő

A francia migránssegítőt megerőszakolta a marokkói migránssegítő

Meg­le­pőek az eset kö­vet­kez­mé­nyei.

Az eset az újra be­ván­dor­lók­kal meg­telő ca­lais-i dzsun­gel mel­lett, egy ten­ger­parti kem­ping la­kó­ko­csi­já­ban tör­tént. Az ál­do­zat je­len­tette az ese­tet a rend­őr­sé­gen. Meg­lepő, ami ez­után tör­tént.

Ceglédi nemi erőszak: nem hisznek a rendőrök a 4 éves kislány családjának

Ceglédi nemi erőszak: nem hisznek a rendőrök a 4 éves kislány családjának

Hiába ál­lítja a csa­lád, hogy a 4 éves Andi lá­bára rá­esett egy súly.

Hiába ál­lítja a csa­lád, hogy a 4 éves Andi lá­bára rá­esett egy súly, és az okozta a sé­rü­lé­se­ket, a rend­őrök nem hisz­nek nekik.

Megszólalt a megerőszakolt 4 éves kislány édesapja

Megszólalt a megerőszakolt 4 éves kislány édesapja

Az egész csa­lá­dot meg­vi­seli, ami And­re­á­val tör­tént, a ál­lít­ják, egyet­len pil­la­natra sem hagy­ták ma­gára a kis­lányt...

Az egész csa­lá­dot meg­vi­seli, ami a 4 éves And­re­á­val tör­tént, a csa­lád ál­lítja, egyet­len pil­la­natra sem hagy­ták ma­gára a kis­lányt...

Cristiano Ronaldo megsértődött, mindenkinek beintett

Cristiano Ronaldo megsértődött, mindenkinek beintett

Le­já­rató kam­pány fo­lyik el­lene?

A por­tu­gál lab­da­rúgó úgy érzi, le­já­rató kam­pány fo­lyik el­lene. Elege van az egész­ből. Sér­tő­dése per­sze meg­le­he­tő­sen gye­re­kes visl­ke­désre utal.

Új fejlemények, szorul a hurok Ronaldo nyaka körül

Új fejlemények, szorul a hurok Ronaldo nyaka körül

Egyre több vádat fo­gal­maz­nak meg.

Egyre több vádat fo­gal­maz­nak meg az öt­szö­rös arany­lab­dás fut­ball­sztár­ral, Cris­ti­ano Ro­nal­dó­val szem­ben.

Nemierőszak-botrány: vallott a 13 éves lány csapattársa

Nemierőszak-botrány: vallott a 13 éves lány csapattársa

A hírbe ho­zott két egy­kori ví­zi­lab­dázó ügyé­ben a nyo­mo­zók több tanút is ki­hall­gat­tak, köz­tük a vádló lány csa­pat­tár­sát is...

Cristiano Ronaldo tudja, ki akarja tönkretenni

Anális erőszak: Cristiano Ronaldo tudja, ki akarja tönkretenni

A Real el­nö­kére gya­nak­szik.

A por­tu­gál sztár­fo­cista arra gya­nak­szik, hogy a Real Mad­rid el­nöke bosszút akar állni rajta.

Megerőszakoltak, majd megöltek egy újságírónőt a bolgár Duna partján

Megerőszakoltak, majd megöltek egy újságírónőt a bolgár Duna partján

Azt még nem tud­ják, vajon a mun­kája miatt vé­gez­tek-e a 30 éves nővel.

Azt még nem tud­ják, vajon a mun­kája miatt vé­gez­tek-e a 30 éves nővel.

Nemierőszak-botrány: politikus szólalt meg Ronaldo ügyében

Nemierőszak-botrány: magas rangú politikus szólalt meg Ronaldo ügyében

Vé­del­mébe vette a honfi­tár­sát.

Por­tu­gá­lia mi­nisz­ter­el­nöke sze­rint csak arra van bi­zo­nyí­ték, hogy az öt­szö­rös arany­lab­dás egy ki­vé­te­les spor­toló.

Megerőszakoltak, majd megöltek egy svéd nőt

Megerőszakoltak, majd megöltek egy svéd nőt

Az eset Brom­ölla vá­ro­sá­ban tör­tént.

Az eset Brom­ölla város mel­lett tör­tént. A 18 éves gya­nú­sí­tot­tat már le­tar­tóz­tat­ták. Ma már 20 nemi erő­sza­kos eset van Svéd­or­szág­ban min­den egyes napon!

Rossz hír Ronaldónak, tovább dagad a nemierőszak-botrány

Újabb rossz hír Ronaldónak, tovább dagad a nemierőszak-botrány

Kathryn Mayorga ügy­védje kap­cso­latba akar lépni azzal a nővel, akit a por­tu­gál sztár ál­lí­tó­lag meg­erő­sza­kolt.

Mayorga ügy­védje kap­cso­latba akar lépni azzal a nővel, akit a fo­ci­sztár ál­lí­tó­lag meg­erő­sza­kolt.

Elege lett, Ronaldo reagált az anális erőszakra

Elege lett, Ronaldo reagált az anális erőszakra

A fo­cista meg­törte a csen­det.

Cris­ti­ano Ro­nal­dót aná­lis erő­szak­kal vá­dol­ják. A Ju­ven­tus sztár­fo­cis­tája meg­törte a csen­det és az in­ter­ne­ten re­a­gált a sú­lyos ál­lí­tásra.

Újabb fordulat a népligeti erőszak ügyében

Újabb fordulat a népligeti erőszak ügyében

Meg­szó­lalt az egyik vád­lott...

Foly­ta­tó­dott a Nép­li­get­ben meg­erő­sza­kolt 23 éves fran­cia lány ügyé­nek tár­gya­lása. A vád sze­rint négy férfi kö­vette el azt a cso­por­tos sze­xu­á­lis erő­sza­kot.

Nem várt fordulat történt Ronaldo erőszakolós ügyében

Nem várt fordulat történt Cristiano Ronaldo erőszakolós ügyében

Ak­ci­óba lép­tek a rend­őrök.

A Las Vegas-i rend­őr­ség új­ra­in­dí­totta a nyo­mo­zást, a Ju­ven­tus sztárja nagy bajba ke­rül­het.