CÍMKE: 'nemi erőszak'

Nem tudta, hogy tilos a nemi erőszak

Nem tudta, hogy tilos a nemi erőszak

Ezt ko­ráb­ban senki sem mondta el neki.

Azzal vá­dol­nak egy magát 17 éves­nek valló mig­ránst Svéd­or­szág­ban, hogy meg­erő­sza­kolt egy kis­korú lányt.

FRISS HÍREK

Négytagú migránsbanda erőszakolta meg a bedrogozott nőt

Négytagú migránsbanda erőszakolta meg a bedrogozott nőt

Az egyi­kük 15 évvel ez­előtt Irán­ból ér­ke­zett mint po­li­ti­kai ül­dö­zött...

Az egyi­kük 15 évvel ez­előtt Irán­ból ér­ke­zett Nagy-Bri­tan­ni­ába mint po­li­ti­kai ül­dö­zött...

A diszkó mosdójában erőszakolt meg két afrikai egy német nőt

A diszkó mosdójában erőszakolt meg két afrikai egy német nőt

Egy 51 éves wup­per­tali nő úgy dön­tött, hogy az el­múlt héten be­uta­zik a kö­zeli Düs­sel­dorfba szó­ra­kozni.

Egy 51 éves wup­per­tali nő úgy dön­tött, hogy be­uta­zik a kö­zeli Düs­sel­dorfba.

A kislánya 14 éves barátnőjét erőszakolta meg a török férfi

A kislánya 14 éves barátnőjét erőszakolta meg a török férfi

Le­vent Y.-t már má­sod­szor ítél­ték el nemi erő­szak miatt. Az első eset még 2002-ben tör­tént.

Le­vent Y.-t már má­sod­szor ítél­ték el nemi erő­szak miatt. Az első eset még 2002-ben tör­tént.

Mankóval ment Neymar a rendőrségre

Mankóval ment Neymar a rendőrségre

Három órán át hall­gat­ták ki a nemi erő­szak­kal vá­dolt bra­zil fo­cis­tát.

Három órán át hall­gat­ták ki a nemi erő­szak­kal vá­dolt bra­zil fo­cis­tát, aki per­sze min­dent tagad.

Meghalt egy migráns által megerőszakolt idős asszony Hollandiában

Meghalt egy migráns által megerőszakolt idős asszony Hollandiában

Az idős nő két hó­nap­pal a tá­ma­dás után hunyt el.

Az idős nő két hó­nap­pal a tá­ma­dás után hunyt el a kór­ház­ban.

Rendőrségi helikopterrel fogták el a 9 éves kislány megerőszakolóját

Rendőrségi helikopterrel fogták el a 9 éves kislány megerőszakolóját

Rend­őr­ségi he­li­kop­ter pász­tázta a te­re­pet a né­met­or­szági Des­sau-Ross­lau fe­lett pün­kösd­kor.

Döbbenet, ezért kellett lezárni a faluba vezető összes utat

Döbbenet, ezért kellett lezárni a faluba vezető összes utat

Nem csak a rend­őrök ke­res­ték.

A bű­nö­zőt nem csak a rend­őrök, hanem a helyi la­ko­sok is kö­röz­ték.

Kitört a botrány a gimnáziumban: szadomazó nyelvtanár zaklatta a lányokat

Kitört a botrány a gimnáziumban: szadomazó nyelvtanár zaklatta a lányokat

Lá­nyo­kat zak­la­tott és erő­sza­kolt meg a szlo­vák­nyelv-tanár.

Lá­nyo­kat zak­la­tott és erő­sza­kolt meg a szlo­vák­nyelv-tanár.

Fordulat a színész ügyében: ejtették a nemi erőszak vádját

Fordulat a színész ügyében: ejtették a nemi erőszak vádját

Ki­lenc hó­napja vá­dol­ták meg Gé­rard De­par­dieu-t, hogy meg­erő­sza­kolt egy fi­a­tal szí­nész­nőt.

Ki­lenc hó­napja vá­dol­ták meg Gé­rard De­par­dieu-t, hogy meg­erő­sza­kolt egy fi­a­tal szí­nész­nőt. Végre fel­lé­le­gez­het a sztár.

Erre ki számított? Döbbenetes fordulat Ronaldo nemierőszak-ügyében

Erre ki számított? Döbbenetes fordulat Ronaldo nemierőszak-ügyében

Egy ame­ri­kai nő azzal vá­dolta az öt­szö­rös arany­lab­dás fut­ball­sztárt, hogy meg­erő­sza­kolta őt.

Egy férfit is meg akart erőszakolni a 14 éves lány gyilkosa

Egy férfit is meg akart erőszakolni a 14 éves lány gyilkosa

Egy 14 éves lány meg­erő­sza­ko­lása és meg­gyil­ko­lása miatt vet­ték őri­zetbe a wies­ba­deni rend­őrök Ali Bas­hart ta­valy nyá­ron.

Itt a videó Neymar és a modell botrányos ágyjelenetéről

Itt a videó Neymar botrányos ágyjelenetéről a dögös modellel

Rej­tett ka­me­rás fel­vé­tel! Meg­lepő kép­so­rok ke­rül­tek elő a vi­lág­sztár nemi erő­szak-ügyé­ben.

Rej­tett ka­me­rás fel­vé­tel! Meg­lepő kép­so­rok ke­rül­tek elő a vi­lág­sztár nemi erő­szak-ügyé­ben. A vá­gat­lan ver­ziót egy­előre csak a fel­pe­res látta, de a hírek sze­rint ha­ma­ro­san át­adja azt a ha­tó­sá­gok­nak. Vajon mi lesz így Ney­mar kar­ri­er­jé­vel?

Nemi erőszak, Neymar társai reagáltak a súlyos vádra

Nemi erőszak, Neymar társai reagáltak a súlyos vádra

Ney­mar bra­zil honfi­tár­sai, a lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott tag­jai re­a­gál­tak a hét­vé­gén ki­rob­bant bot­rányra.

Ney­mar bra­zil honfi­tár­sai, a lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott tag­jai re­a­gál­tak a hét­vé­gén ki­rob­bant bot­rányra.

Ronaldo után újabb sztárfocistát vádolnak nemi erőszakkal

Ronaldo után újabb sztárfocistát vádolnak nemi erőszakkal

Egy nő ál­lí­tása sze­rint Ney­mar, a bra­zi­lok vi­lág­klasszisa aka­rata el­le­nére kény­sze­rí­tette sze­xu­á­lis együtt­létre.

Egy nő ál­lí­tása sze­rint Ney­mar, aka­rata el­le­nére kény­sze­rí­tette sze­xu­á­lis együtt­létre.

10 éves kislányt erőszakolt meg az 53 éves pakisztáni szakácsinas

10 éves kislányt erőszakolt meg az 53 éves pakisztáni szakácsinas

A me­ne­kült­tá­bor­ban a szom­szé­dok jól is­mer­ték egy­mást, de eszükbe sem ju­tott volna, hogy ez meg­tör­tén­het.

Szekszárdi gyerekgyilkosság: megerőszakolták a 6 éves kislányt

Szekszárdi gyerekgyilkosság: megerőszakolták a 6 éves kislányt

Meg­döb­bentő rész­le­tekre de­rí­tett fényt a Ri­post a Szek­szár­don meg­gyil­kolt 6 éves kis­lány ügyé­ben.

Fogyatékos kislányt erőszakolt meg egy afrikai Írországban

Fogyatékos kislányt erőszakolt meg egy afrikai Írországban

13 év bör­tönre ítél­ték.

Mi­köz­ben együtt néz­ték a te­le­ví­ziót, a férfi le­húzta a 11-12 éves kis­lány nad­rág­ját és meg­erő­sza­kolta őt, mi­köz­ben azt sug­dosta fü­lébe, hogy "sze­ret­lek".

Garázsban akarták megerőszakolni a német Nagy Ő játékosát

Garázsban akarták megerőszakolni a német Nagy Ő játékosát

Egy af­ri­kai mig­ráns set­ten­ke­dett a 24 éves gyö­nyörű nő mögé, majd a sa­rokba von­szolta, és meg akarta erő­sza­kolni.

19 éves gyönyörű lány lett erőszak áldozata a szükségszállón! Elborzasztó részletek

19 éves gyönyörű lány lett erőszak áldozata a szükségszállón

A héten kez­dő­dött el a pere a 17 éves (?) ni­gé­riai gya­nú­sí­tott­nak.

A héten kez­dő­dött el a pere a 17 éves (?) ni­gé­riai gya­nú­sí­tott­nak.

A saját lakásában erőszakolta meg az afgán pincér a bécsi nőt

A saját lakásában erőszakolta meg az afgán pincér a bécsi nőt

Séta köz­ben ger­jedt rá va­la­kire, akit az utcán vé­let­le­nül meg­lá­tott. Kö­vette őt a la­ká­sáig, a többi pedig majd el­me­sél­jük.

4 vagy 5 afgán erőszakolt meg egy 15 éves lányt

4 vagy 5 afgán erőszakolt meg egy 15 éves lányt

Az eset egy me­ne­kült­szál­lón tör­tént.

Az eset egy augs­burgi me­ne­kült­szál­lón tör­tént. Amit ma tudni lehet a bűn­ügy­ről, azt meg­oszt­juk. A gya­nú­sí­tot­tak mind­annyian fog­dá­ban ülnek.

Egy parkban lett nemi erőszak áldozata a 13 éves lány

Egy parkban lett nemi erőszak áldozata a 13 éves lány

Egy 13 éves kis­lányt ke­zel­nek a né­met­or­szági Lü­ne­burg nevű város pszi­chi­át­ri­á­ján.

Egy 13 éves kis­lányt ke­zel­nek a né­met­or­szági Lü­ne­burg nevű város pszi­chi­át­ri­á­ján.

Egy kombi csomagtartójában erőszakolták meg a 14 éves lányt

Egy kombi csomagtartójában erőszakolták meg a 14 éves lányt

A 43 éves mig­ráns egy szó­ra­ko­zó­hely előtt szó­lí­totta le a lányt.

A 43 éves mig­ráns egy szó­ra­ko­zó­hely előtt szó­lí­totta le a lányt, majd vod­kát és ko­ka­int is adott neki.

10 nőt erőszakolt meg a migráns

10 nőt erőszakolt meg a migráns

Le­tar­tóz­tat­tak egy af­ri­kai mig­ránst Hol­lan­di­á­ban.

Le­tar­tóz­tat­tak egy af­ri­kai mig­ránst Hol­lan­di­á­ban, mert leg­alább 10 fi­a­tal nőt erő­sza­kolt meg, vagy zak­la­tott sze­xu­á­li­san, köz­tük kis­ko­rú­a­kat is. Pszi­chi­á­tere sze­rint "adap­tá­ciós za­var­ban" szen­ved.

Szíriai migráns erőszakolt meg egy 16 éves lányt Brémában

Szíriai migráns erőszakolt meg egy 16 éves lányt Brémában

Feb­ruár ele­jén tör­tént a tá­ma­dás.

Feb­ruár ele­jén tá­madt meg egy is­me­ret­len férfi egy 16 éves lányt. Az ál­do­zat nemi erő­szak el­kö­ve­tése miatt tett fel­je­len­tést.

5 éves kislányt erőszakolt meg egy migráns Spanyolországban

5 éves kislányt erőszakolt meg egy migráns Spanyolországban

A fel­té­te­le­zett tet­tes szökni pró­bált, de Gra­na­dá­ban el­fog­ták.

Ahhoz ké­pest, hogy il­le­gá­li­san tar­tóz­ko­dott az or­szág­ban, egy szál­lo­dá­ban dol­goz­ha­tott. A fel­té­te­le­zett tet­tes szökni pró­bált, de Gra­na­dá­ban el­fog­ták. A férfi el­is­merte bű­nös­sé­gét, ezen a héten ál­lít­ják bí­ró­ság elé.

Megfojtotta a férfit, megerőszakolta és megölte a barátnőjét

Megfojtotta a férfit, megerőszakolta és megölte a barátnőjét

A ru­an­dait ko­ráb­ban már nemi erő­sza­kért is el­ítél­ték, de nem tud­ták ha­za­to­lon­colni.

A ru­an­dait ko­ráb­ban már nemi erő­sza­kért is el­ítél­ték, de nem tud­ták ha­za­to­lon­colni.

Felfoghatatlan, brutális részletek derültek ki a zsámboki gyilkosságról

Felfoghatatlan, brutális részletek derültek ki a zsámboki gyilkosságról

Egy 88 éves idős asszonnyal vég­zett egy ré­szeg, ke­gyet­len gyil­kos két évvel ez­előtt.

Megerőszakolta a saját 15 éves húgát egy iskolás és két idősebb bátyja

Megerőszakolta a saját 15 éves húgát egy iskolás és két idősebb bátyja

Az idő­sebb fiúk 22 és 30 év kö­zöt­tiek. Mind­hár­man arra kér­ték a kis­lányt, hogy "Allah ne­vé­ben" sen­ki­nek se szól­jon.

Szívszorító vallomás: ezért volt abortusza a sztárszínésznőnek

Szívszorító vallomás: ezért volt abortusza a sztárszínésznőnek

Az 50 éves szí­nész­nőt ko­ráb­ban több­ször is meg­erő­sza­kol­ták, egy­szer pedig baba is fo­gant a ször­nyű­ség­ből.

Az 50 éves szí­nész­nőt ko­ráb­ban több­ször is meg­erő­sza­kol­ták, egy­szer pedig baba is fo­gant a ször­nyű­ség­ből.

Csoportos nemi erőszak áldozata lett egy 12 éves kislány Felsősófalván

Csoportos nemi erőszak áldozata lett egy 12 éves kislány Felsősófalván

A ször­nyű rém­tettre csak most de­rült fény, el­já­rást in­dí­tott a rend­őr­ség!

A ször­nyű rém­tettre csak most de­rült fény, el­já­rást in­dí­tott a rend­őr­ség!

Fiatalkorú lány megerőszakolása miatt körözik ezt az afgán migránst

Fiatalkorú lány megerőszakolása miatt körözik ezt az afgán migránst

Bár 5 hónap telt el az eset óta, a német rend­őr­ség mégis csak most adott ki nyil­vá­nos kö­rö­zési fotót a gya­nú­sí­tott­ról.

Bandában erőszakolt meg három fekete afrikai egy 17 éves lányt

Bandában erőszakolt meg három fekete afrikai egy 17 éves lányt

A leg­fi­a­ta­labb, Sad­dam Mu­ha­ma­daim Szu­dán­ból ér­ke­zett Nagy-Bri­tan­ni­ába.

A nemi erőszak fővárosa Stockholm

A nemi erőszak fővárosa Stockholm

Ja­ma­ica, Costa Rica és Bo­lí­via is sok­kal jobb hely­zet­ben van, mint a jó­léti állam Svéd­or­szág a nők el­leni nemi erő­sza­kok te­kin­te­té­ben.

Ja­ma­ica, Costa Rica és Bo­lí­via is sok­kal jobb hely­zet­ben van, mint a jó­léti állam Svéd­or­szág a nők el­leni nemi erő­sza­kok te­kin­te­té­ben.

Állásinterjún erőszakolták meg a 21 éves lányt

Állásinterjún erőszakolták meg a 21 éves lányt

Meg­erő­sza­kolta, majd pénzt kö­ve­telt.

A 21 éves lányt a 45 éves ukrán férfi ál­lás­in­ter­júra hívta, meg­erő­sza­kolta, majd pénzt kö­ve­telt tőle.

A bírónő szerint túl ronda volt az áldozat ahhoz, hogy megerőszakolják

A bírónő szerint túl ronda volt az áldozat ahhoz, hogy megerőszakolják

Több tu­cat­nyian til­ta­koz­tak egy bí­ró­ság előtt, mert sza­bad­lábra he­lyez­tek két nemi erő­szak­kal vá­dolt férfit.

Borzalmas látvány a mezőn: holtan találtak egy 49 éves napszámos nőre

Borzalmas látvány a mezőn: holtan találtak egy 49 éves napszámos nőre

Az asszonyt három fi­a­tal tá­madta meg a múlt héten.

Az asszonyt három fi­a­tal tá­madta meg a múlt héten, majd ször­nyű­sé­get mű­vel­tek vele.

Nemi erőszak, szexuális molesztálás naponta, Spanyolországban

Nemi erőszak, szexuális molesztálás naponta, Spanyolországban

Nem csoda, hogy erő­sö­dik a jobb­ol­dal és a mig­rán­s­el­le­nes han­gu­lat.

Nem csoda, hogy erő­sö­dik a jobb­ol­dal és a mig­rán­s­el­le­nes han­gu­lat.

Mi jöhet még? Egyre borzalmasabb részletek szivárognak ki Jackóról

Mi jöhet még? Egyre borzalmasabb részletek szivárognak ki Jackóról

A pop ki­rá­lyá­ról do­ku­men­tumfil­met for­gat­tak, amely­ben ál­do­za­tai bru­tá­lis rész­le­tes­ség­gel szá­mol­tak be a múlt­ról.

Négy hónap börtönt kapott egy 14 éves nemi erőszakoló

Négy hónap börtönt kapott egy 14 éves nemi erőszakoló

Sokak sze­rint túl enyhe az íté­let.

Egy 14 éves mig­rá­ciós hát­terű ti­né­dzser­nek kel­lett a bécsi bí­ró­ság vád­lot­tak pad­jára ülnie, mert az ügyész­ség vádja sze­rint meg­erő­sza­kolta az is­ko­la­tár­sát.

Nemi erőszak a farsangi buli után, több áldozata is lehetett a tettesnek

Nemi erőszak a farsangi buli után, több áldozata is lehetett a tettesnek

A rend­őr­ség egy szí­nes bőrű, tört né­met­tel be­szélő férfit keres.

Nagy erők­kel ke­resi a rend­őr­ség azt a szí­nes bőrű, tört né­met­tel be­szélő férfit, aki egy 21 éves lányt erő­sza­kolt meg egy far­sangi par­tit kö­ve­tően a né­met­or­szági Gi­eßen­ben.

Durva, milyen módon erőszakolták meg az oroszlányi nőt

Durva, milyen módon erőszakolták meg az oroszlányi nőt

Az ügyész­ség sze­xu­á­lis erő­szak miatt emelt vádat.

A Ko­má­rom-Esz­ter­gom Me­gyei Főügyész­ség sze­xu­á­lis erő­szak miatt emelt vádat.

Kitudódott: így él a börtönben a legkegyetlenebb magyar gyilkos, Muki

Kitudódott: így él a börtönben a legkegyetlenebb magyar gyilkos, Muki

A fi­a­tal férfi még csak 14 éves volt, ami­kor Makó mel­lett fel­fog­ha­tat­lan tet­tét el­kö­vette egy akkor 18 éves lány ellen.

40 percig erőszakolta az elemi iskolás kislányt az afgán

40 percig erőszakolta az elemi iskolás kislányt az afgán

15 év bör­tönre ítél­ték.

Még a ki­ren­delt védő Vic­to­ria Lamballe sem ta­lált sem­mi­lyen enyítő kö­rül­ményt vé­dence ér­de­ké­ben. 15 év bör­tönre ítél­ték.

Megerőszakolta a 21 éves brit egyetemistát a kameruni migráns

Megerőszakolta a 21 éves brit egyetemistát a kameruni migráns

A lány a Mad­rid mel­letti egye­temi cam­pusra tért haza egy au­tó­bus­szal szom­ba­ton este. Az af­ri­kai férfi már a bu­szon zak­latni kezdte.

A lány a Mad­rid mel­letti egye­temi cam­pusra tért haza egy au­tó­bus­szal szom­ba­ton este. Az af­ri­kai férfi már a bu­szon zak­latni kezdte.

Egyre rosszabb, összecsaptak a hullámok Ronaldo felett

Egyre rosszabb, összecsaptak a hullámok Ronaldo felett

Élete talán leg­ne­he­zebb idő­sza­kán megy ke­resz­tül Cris­ti­ano Ro­naldo.

Élete talán leg­ne­he­zebb idő­sza­kán megy ke­resz­tül Cris­ti­ano Ro­naldo. A Ju­ven­tus öt­szö­rös arany­lab­dás fut­bal­lis­tá­ját sú­lyos ma­gán­életi prob­lé­mák gyöt­rik, és iga­zá­ból szak­ma­i­lag sem lehet ma­ra­dék­ta­la­nul elé­ge­dett.

87 éves nénit erőszakolt meg Ibizán egy marokkói!

87 éves nénit erőszakolt meg Ibizán egy marokkói!

Akkor még nem fog­ták el, de nem so­káig buj­kál­ha­tott. Ké­sőbb meg­pró­bált meg­erő­sza­kolni egy 19 éves nőt.

Akkor még nem fog­ták el, de nem so­káig buj­kál­ha­tott.

A drogozó, börtönviselt muszlimot nem veszi vissza Marokkó

A drogozó, börtönviselt muszlimot nem veszi vissza Marokkó a belgáktól!

Pedig Musz­tafa már ült 17 évet drog­ke­res­ke­de­le­mért és még 3 évre rács mögé ke­rül­het.

15 éves szexuális ragadozó vezeti orránál fogva az igazságszolgáltatást

15 éves szexuális ragadozó vezeti orránál fogva az igazságszolgáltatást

Az afgán mig­ránst egy 13 éves kis­lány meg­erő­sza­ko­lá­sá­val is meg­gya­nú­sí­tot­ták.

Spanyol villát és csillogó életet ígért a pakisztáni férfi, rémálom lett belőle

Spanyol villát és csillogó életet ígért a pakisztáni férfi, rémálom lett belőle

Ki­de­rült, hogy a férfi le­pusz­tult há­zá­ban, öt szo­bá­ban húsz ember él, és min­den szava ha­zug­ság volt.

Újabb nemi erőszakok történtek, ezúttal Helsinkiben

Újabb nemi erőszakok történtek, ezúttal Helsinkiben

"El­vi­sel­he­tet­len, hogy ilyen go­no­szak."

"El­vi­sel­he­tet­len, hogy az em­be­rek, akik tő­lünk kér­tek me­ne­dé­ket, ilyen go­no­szak és itt bi­zony­ta­lan­sá­got okoz­nak" - mondta Sauli Ni­i­nistö finn elnök.

Játszótéren erőszakolták meg az üvegvisszaváltásból élő nőt

Játszótéren erőszakolták és ölték meg az üvegvisszaváltásból élő nőt

Egy szu­dáni mig­ránst gya­nú­sí­ta­nak a nő meg­ölé­sé­vel.

Egy szu­dáni mig­ráns­nak kez­dő­dött el a pere a né­met­or­szági Han­no­ver­ben.

Nemi erőszak Mallorcán! 25 éves marokkói a tettes

Nemi erőszak Mallorcán! 25 éves marokkói a tettes

A nő is hi­bá­zott...

Az igazi hibát akkor kö­vette el a nő, ami­kor be­hívta őt egy italra. A la­kásba érve előbb fel akarta hívni a ba­rát­ját, de erre a te­le­fonra már nem ma­radt ideje.

Elfogták! Ez az ápoló erőszakolta meg a kómában fekvő nőt

Elfogták! Ez az ápoló erőszakolta meg a kómában fekvő nőt

Az ember egy­sze­rűen szó­hoz sem jut!

Ez az a tör­té­net, ami után az ember egy­sze­rűen szó­hoz sem jut! Az Egye­sült Ál­la­mok­ban gyer­meke szü­le­tett egy kó­má­ban fekvő nőnek.

Migráció és bűnözés - Svédországban mérhető az összefüggés

Migráció és bűnözés - Svédországban mérhető az összefüggés

To­vább nőtt a bűn­cse­lek­mé­nyek száma Svéd­or­szág­ban.

Kü­lö­nö­sen a nőket és a gye­re­ke­ket érintő nemi erő­sza­kok száma ug­rott meg 2018-ban.

Egy sátorban alvó afgánt megerőszakolt egy másik afgán

Egy sátorban alvó afgánt megerőszakolt egy másik afgán

Mind­ket­ten füves ci­ga­ret­tát szív­tak el­al­vás előtt. Utána az ál­do­zat mély álomba me­rült...

Mind­ket­ten füves ci­ga­ret­tát szív­tak el­al­vás előtt. Utána az ál­do­zat mély álomba me­rült...

Megerőszakolták és lefejezték az Írországban élő lett nőt Indiában. Videó

Megerőszakolták és lefejezték az Írországban élő lett nőt Indiában. Videó

A test­vé­ré­vel uta­zott oda, hogy egy ájur­véda köz­pont­ban ki­gyó­gyít­sák.a de­presszi­ó­já­ból.

Habpartin csapott le a 15 éves kislányra a férfi, durva, ami eztán történt

Habpartin csapott le a 15 éves kislányra a férfi, durva, ami eztán történt

Kö­nyör­te­le­nül meg­erő­sza­kolta a ma­rok­kói mig­ráns a spa­nyol kis­lányt, aki rá­adá­sul még szűz volt.

Szülés előtt próbálták megerőszakolni a kismamát egy római klinikán

Szülés előtt próbálták megerőszakolni a kismamát egy római klinikán

Egy af­ri­kai mig­ráns ápo­ló­nak öl­tözve tá­madt a szü­lés előtt álló nőre.

Olasz­or­szág­ban egy af­ri­kai mig­ráns ápo­ló­nak öl­tözve pró­bált meg­erő­sza­kolni egy szü­lés előtt álló nőt.

Az elegáns migránsok megerőszakolták a segítséget kérő nőt!

Az elegáns migránsok megerőszakolták a segítséget kérő nőt!

A 20 éves Na­ji­rul Miah és a 21 éves Syed Ahmed "ál­do­za­tok után va­dá­szott" a gép­ko­csi­val.

A 20 éves Na­ji­rul Miah és a 21 éves Syed Ahmed "ál­do­za­tok után va­dá­szott" a gép­ko­csi­val.

Hosszú, szőke hajú férfit akart megerőszakolni egy kanos migráns

Hosszú, szőke hajú férfit akart megerőszakolni egy kanos migráns

Egy af­ri­kai mig­ráns tá­madt rá egy 54 éves szőke hosszú hajú férfira Mün­chen­ben...

Álrendőr erőszakolt meg egy 18 éves lányt a linzi pályaudvaron

Álrendőr erőszakolt meg egy 18 éves lányt a linzi pályaudvaron

Szí­nes bőrű férfit keres a rend­őr­ség.

Rend­őr­nek adta ki magát egy szí­nes bőrű férfi a linzi pá­lya­ud­va­ron, ahol le­szó­lí­tott egy 18 éves lányt, majd az au­tó­jába zárva meg­erő­sza­kolta.

Kiskorú gyerekeket erőszakoltak meg migránsok Finnországban

Kiskorú gyerekeket erőszakoltak meg migránsok Finnországban

Ou­lu­ban ha­tal­mas bot­rányt ka­vart a rend­őr­ség múlt heti je­len­tése.

A finn­or­szági Ou­lu­ban ha­tal­mas bot­rányt ka­vart a rend­őr­ség múlt heti je­len­tése. A köz­le­mény sze­rint a finn vá­ros­ban szá­mos eset­ben mo­lesz­tál­tak fi­a­tal­korú gye­re­ke­ket Af­ri­ká­ból és a Közel-Ke­let­ről szár­mazó mig­rán­sok. Több em­bert őri­zetbe vet­tek.

Ronaldo arca mindent elárul, így viseli a szexbotrányt

Ronaldo arca mindent elárul, így viseli a szexbotrányt

Cris­ti­ano Ro­naldo neve ismét a szex­bot­rány miatt ke­rült fó­kuszba. A Ju­ven­tus fo­cis­tá­ját a pén­teki edzés előtt kap­ták len­cse­végre.

Cris­ti­ano Ro­naldo neve ismét a szex­bot­rány miatt ke­rült fó­kuszba. A Ju­ven­tus fo­cis­tá­ját a pén­teki edzés előtt kap­ták len­cse­végre.

Nemierőszak-botrány: fontos fejlemény Ronaldo ügyében

Nemierőszak-botrány: fontos fejlemény Ronaldo ügyében

A Las Vegas-i ha­tó­sá­gok DNS-min­tát kér­tek a por­tu­gál fut­bal­lis­tá­tól. A Ju­ven­tus já­té­kosa nem ag­gó­dik.

A Las Vegas-i ha­tó­sá­gok DNS-min­tát kér­tek a por­tu­gál fut­bal­lis­tá­tól. A Ju­ven­tus já­té­kosa nem ag­gó­dik.

Csoportosan erőszakoltak meg egy 19 éves spanyol lányt

Csoportosan erőszakoltak meg egy 19 éves spanyol lányt

Min­d­annyian Ecua­dor­ból szár­maz­nak.

A négy férfi közül az egyik már egy kis­ko­rút is zak­la­tott, és egy fel­nőtt nő is fel­je­len­tette ugyan­ezért.

Botrány a kórházban: 14 éve kómában fekvő nő szült

Botrány a kórházban: 14 éve kómában fekvő nő szült

Meg­erő­sza­kol­ták a nőt.

Vizs­gá­lat in­dult az ari­zo­nai kór­ház­ban, hogy ki­de­rít­sék, ki erő­sza­kolta meg a nőt.

A szeméttárolóban erőszakolta meg a 9 éves svéd kislányt a líbiai!

A szeméttárolóban erőszakolta meg a 9 éves svéd kislányt a líbiai!

A bru­tá­lis férfi már 2010 óta él tar­tóz­ko­dási en­ge­déllyel Svéd­or­szág­ban, de még min­dig lí­biai ál­lam­pol­gár.

Albérlő erőszakolta meg az ágyában talált idegen nőt

Albérlő erőszakolta meg az ágyában talált idegen nőt

Egye­lőre sok a kér­dő­jel az ügy­ben.

Egy 17 éves lány azt me­sélte a rend­őr­sé­gen, hogy az egyik vá­rosi szó­ra­ko­zó­hely ki­do­bó­já­val ment haza a buli után, de rá nem sok­kal meg­erő­sza­kol­ták.

Késelés és nemi erőszak szilveszter éjjelén Kölnben

Késelés és nemi erőszak szilveszter éjjelén Kölnben

Este hat­tól reg­gel 10 óráig 249 fel­je­len­tés ér­ke­zett Köln és Le­ver­kusen város rend­őre­i­hez.

Este hat­tól reg­gel 10 óráig 249 fel­je­len­tés ér­ke­zett Köln és Le­ver­kusen város rend­őre­i­hez. Ez egy ki­csit több, mint a ta­va­lyi 214.

Újévi borzalom: A pláza előtt erőszakolták meg a 14 éves tinilányt

Újévi borzalom: A pláza előtt erőszakolták meg a 14 éves tinilányt

A fe­kete ruhás, 30-as 40-es korú alak kedd reg­gel 9 óra körül kö­ze­lí­tette meg gya­nút­lan ál­do­za­tát.

Megtört a csend Ronaldo nemi erőszak-ügyében

Megtört a csend Ronaldo nemi erőszak-ügyében

A por­tu­gál biz­tos az ár­tat­lan­sá­gá­ban.

A por­tu­gál sztár biz­tos az ár­tat­lan­sá­gá­ban. A Ju­ven­tus já­té­kosa el­mondta azt is, mi fájt neki a leg­job­ban a bot­rány ki­rob­ba­nása után.

Ez a büntetés várhat a futónő támadójára, évekre rács mögé kerülhet

Ez a büntetés várhat a futónő támadójára, évekre rács mögé kerülhet

A tá­ma­dás a X. ke­rü­let­ben tör­tént még ok­tó­ber­ben.

A tá­ma­dás a X. ke­rü­let­ben tör­tént még ok­tó­ber­ben. A férfi azóta le­tar­tóz­ta­tás­ban van.

Palesztin férfi akart erőszakolni Budapesten

Palesztin férfi akart erőszakolni Budapesten

A rend­őr­ség köz­le­ményt adott ki, el­mon­dá­suk alap­ján a férfi­nak nem ez volt az első erő­sza­kos cse­le­ke­dete.

A rend­őr­ség köz­le­ményt adott ki, el­mon­dá­suk alap­ján a férfi­nak nem ez volt az első erő­sza­kos cse­le­ke­dete.

Fordulat Andika ügyében: ketten erőszakolhatták meg a kislányt

Fordulat Andika ügyében: ketten erőszakolhatták meg a kislányt

A kis­lány val­lo­mása alap­ján őri­zetbe vet­ték az édes­apát, akit azzal gya­nú­sí­ta­nak, hogy meg­erő­sza­kolta a lá­nyát.

Apja erőszakolhatta meg a 4 éves Andikát: döbbenet, mit mond az ismerős

Apja erőszakolhatta meg a 4 éves Andikát: döbbenet, mit mond az ismerős

Édes­apja erő­sza­kol­hatta meg azt a ceg­lédi kis­lányt, akit ok­tó­ber­ben vit­tek sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel kór­házba.

Most jött! Több afgán is megerőszakolta a 15 éves iskoláslányt

Most jött! Több afgán is megerőszakolta a 15 éves iskoláslányt

Je­len­leg már öt fel­té­te­le­zett tet­tes várja elő­ze­tes­ben a vizs­gá­la­tok végét. Az ese­mé­nyek egy része az augs­burgi me­ne­kült­szál­lá­son tör­tént.

Je­len­leg már öt fel­té­te­le­zett tet­tes várja elő­ze­tes­ben a vizs­gá­la­tok végét. Az ese­mé­nyek egy része az augs­burgi me­ne­kült­szál­lá­son tör­tént.

Sokkos állapotban a finnek! A migránsok kiskorú lányokat vettek célba

A finnek ilyet még nem láttak! A migránsok kiskorú lányokat vettek célba

Az oului rend­őr­ség hetek óta nyo­moz az ügy­ben...

Az oului rend­őr­ség hetek óta nyo­moz az ügy­ben...

12 és 14 éves osztrák kislányokkal közösült a szíriai díler

12 és 14 éves osztrák kislányokkal közösült a szíriai díler

Most a kremsi bör­tön­ben van.

Egye­lőre az a kér­dés, hogy fi­zi­kai erő­szak­kal vagy zsa­ro­lás­sal vette-e rá őket. Most Krems város bör­tö­né­ben várja a vizs­gá­lat végét.

Öltözőkabinban erőszakolta meg áldozatát a kegyetlen szatír

Öltözőkabinban erőszakolta meg áldozatát a kegyetlen szatír

Kony­hai ol­ló­val vé­de­ke­zett egy nő a ba­jor­or­szági Mem­min­gen­ben az őt éppen meg­erő­sza­koló erit­reai mig­ráns ellen.

Lefejezéssel fenyegette áldozatát a nemi erőszak után

Lefejezéssel fenyegette áldozatát a nemi erőszak után egy férfi

El­ké­pesztő el­lent­mon­dá­sokba ke­ve­re­dett a bí­ró­sá­gon a fel­té­te­le­zett el­kö­vető.

El­ké­pesztő el­lent­mon­dá­sokba ke­ve­re­dett a frank­furti bí­ró­sá­gon az a mig­ráns, aki a gyanú sze­rint több­ször is meg­erő­sza­kolt egy nőt a la­ká­sá­ban, majd azzal fe­nye­gette meg, hogy le­vágja a fejét.