CÍMKE: 'nemi erőszak'

10 nőt erőszakolt meg a migráns

10 nőt erőszakolt meg a migráns

Le­tar­tóz­tat­tak egy af­ri­kai mig­ránst Hol­lan­di­á­ban.

Le­tar­tóz­tat­tak egy af­ri­kai mig­ránst Hol­lan­di­á­ban, mert leg­alább 10 fi­a­tal nőt erő­sza­kolt meg, vagy zak­la­tott sze­xu­á­li­san, köz­tük kis­ko­rú­a­kat is.

Megfojtotta a férfit, megerőszakolta és megölte a barátnőjét

Megfojtotta a férfit, megerőszakolta és megölte a barátnőjét

A ru­an­dait ko­ráb­ban már nemi erő­sza­kért is el­ítél­ték, de nem tud­ták ha­za­to­lon­colni.

A ru­an­dait ko­ráb­ban már nemi erő­sza­kért is el­ítél­ték, de nem tud­ták ha­za­to­lon­colni.

Szívszorító vallomás: ezért volt abortusza a sztárszínésznőnek

Szívszorító vallomás: ezért volt abortusza a sztárszínésznőnek

Az 50 éves szí­nész­nőt ko­ráb­ban több­ször is meg­erő­sza­kol­ták, egy­szer pedig baba is fo­gant a ször­nyű­ség­ből.

Az 50 éves szí­nész­nőt ko­ráb­ban több­ször is meg­erő­sza­kol­ták.

Felfoghatatlan, brutális részletek derültek ki a zsámboki gyilkosságról

Felfoghatatlan, brutális részletek derültek ki a zsámboki gyilkosságról

Egy 88 éves idős asszonnyal vég­zett egy ré­szeg, ke­gyet­len gyil­kos.

Egy 88 éves idős asszonnyal vég­zett egy ré­szeg, ke­gyet­len gyil­kos.

Megerőszakolta a saját 15 éves húgát egy iskolás és két idősebb bátyja

Megerőszakolta a saját 15 éves húgát egy iskolás és két idősebb bátyja

Az idő­sebb fiúk 22 és 30 év kö­zöt­tiek. Mind­hár­man arra kér­ték a kis­lányt, hogy "Allah ne­vé­ben" sen­ki­nek se szól­jon.

Csoportos nemi erőszak áldozata lett egy 12 éves kislány Felsősófalván

Csoportos nemi erőszak áldozata lett egy 12 éves kislány Felsősófalván

A ször­nyű rém­tettre csak most de­rült fény, el­já­rást in­dí­tott a rend­őr­ség!

A ször­nyű rém­tettre csak most de­rült fény, el­já­rást in­dí­tott a rend­őr­ség!

Fiatalkorú lány megerőszakolása miatt körözik ezt az afgán migránst

Nemi erőszak miatt körözik ezt az afgán migránst

A német rend­őr­ség nyil­vá­nos kö­rö­zési fotót tett közzé a gya­nú­sí­tott­ról.

Bár öt hónap telt el a ször­nyű tá­ma­dás óta, a német rend­őr­ség mégis csak most adott ki nyil­vá­nos kö­rö­zési fotót a gya­nú­sí­tott­ról.

Állásinterjún erőszakolták meg a 21 éves lányt

Állásinterjún erőszakolták meg a 21 éves lányt

Meg­erő­sza­kolta, majd pénzt kö­ve­telt.

A 21 éves lányt a 45 éves ukrán férfi ál­lás­in­ter­júra hívta, meg­erő­sza­kolta, majd pénzt kö­ve­telt tőle.

A bírónő szerint túl ronda volt az áldozat ahhoz, hogy megerőszakolják

A bírónő szerint túl ronda volt az áldozat ahhoz, hogy megerőszakolják

Több tu­cat­nyian til­ta­koz­tak egy bí­ró­ság előtt, mert sza­bad­lábra he­lyez­tek két nemi erő­szak­kal vá­dolt férfit.

A nemi erőszak fővárosa lett Stockholm

A nemi erőszak fővárosa Stockholm

Ja­ma­ica, Costa Rica és Bo­lí­via is sok­kal jobb hely­zet­ben van, mint a jó­léti állam Svéd­or­szág a nők el­leni nemi erő­sza­kok te­kin­te­té­ben.

Ja­ma­ica, Costa Rica és Bo­lí­via is sok­kal jobb hely­zet­ben van, mint a jó­léti állam Svéd­or­szág a nők el­leni nemi erő­sza­kok te­kin­te­té­ben. A mig­ráns­vál­ság kez­dete óta lát­vá­nyo­san rom­lott a köz­biz­ton­ság a skan­di­náv ál­lam­ban, mi­köz­ben a ha­tó­sá­gok­nak egyre ke­ve­sebb esé­lye van arra, hogy si­ke­re­sen fel­ve­gyék a bű­nö­zők el­leni har­cot.

Bandában erőszakolt meg három fekete afrikai egy 17 éves lányt

Bandában erőszakolt meg három fekete afrikai egy 17 éves lányt

A leg­fi­a­ta­labb, Sad­dam Mu­ha­ma­daim Szu­dán­ból ér­ke­zett Nagy-Bri­tan­ni­ába.

A leg­fi­a­ta­labb, Sad­dam Mu­ha­ma­daim Szu­dán­ból ér­ke­zett Nagy-Bri­tan­ni­ába. Ami­kor men­dék­jo­got kért, azt ál­lí­totta, hogy 1993-ban szü­le­tett. A mos­tani cse­lek­mény után már fi­a­ta­lí­tani pró­bálta magát.

Borzalmas látvány a mezőn: holtan találtak egy 49 éves napszámos nőre

Borzalmas látvány a mezőn: holtan találtak egy 49 éves napszámos nőre

Az asszonyt három fi­a­tal tá­madta meg a múlt héten.

Az asszonyt három fi­a­tal tá­madta meg a múlt héten, majd ször­nyű­sé­get mű­vel­tek vele.

Nemi erőszak, szexuális molesztálás naponta, Spanyolországban

Nemi erőszak, szexuális molesztálás naponta, Spanyolországban

Vá­lo­ga­tás a feb­ru­ári ese­tek közül, ame­lye­ket csak egyet­len hon­lap tesz közzé min­den hó­nap­ban.

Mi jöhet még? Egyre borzalmasabb részletek szivárognak ki Jackóról

Mi jöhet még? Egyre borzalmasabb részletek szivárognak ki Jackóról

A pop ki­rá­lyá­ról do­ku­men­tumfil­met for­gat­tak, amely­ben ál­do­za­tai bru­tá­lis rész­le­tes­ség­gel szá­mol­tak be a múlt­ról.

Kitudódott: így él a börtönben a legkegyetlenebb magyar gyilkos, Muki

Kitudódott: így él a börtönben a legkegyetlenebb magyar gyilkos, Muki

A fi­a­tal férfi még csak 14 éves volt, ami­kor Makó mel­lett fel­fog­ha­tat­lan tet­tét el­kö­vette egy akkor 18 éves lány ellen.

Négy hónap börtönt kapott egy 14 éves nemi erőszakoló

Négy hónap börtönt kapott egy 14 éves nemi erőszakoló

Egy 14 éves mig­rá­ciós hát­terű ti­né­dzser­nek kel­lett a bécsi bí­ró­ság vád­lot­tak pad­jára ülnie...

Egy 14 éves mig­rá­ciós hát­terű ti­né­dzser­nek kel­lett a bécsi bí­ró­ság vád­lot­tak pad­jára ülnie...

Durva, milyen módon erőszakolták meg az oroszlányi nőt

Durva, milyen módon erőszakolták meg az oroszlányi nőt

A Ko­má­rom-Esz­ter­gom Me­gyei Főügyész­ség sze­xu­á­lis erő­szak, élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés miatt emelt vádat.

Megerőszakolta a 21 éves brit egyetemistát a kameruni migráns

Megerőszakolta a 21 éves brit egyetemistát a kameruni migráns

Az eset Mad­rid mel­lett tör­tént.

A lány a Mad­rid mel­letti egye­temi cam­pusra tért haza egy au­tó­bus­szal szom­ba­ton este.

40 percig erőszakolta az elemi iskolás kislányt az afgán

40 percig erőszakolta az elemi iskolás kislányt az afgán

Még a ki­ren­delt védő Vic­to­ria Lamballe sem ta­lált sem­mi­lyen enyítő kö­rül­ményt vé­dence ér­de­ké­ben.

Még a ki­ren­delt védő Vic­to­ria Lamballe sem ta­lált sem­mi­lyen enyítő kö­rül­ményt vé­dence ér­de­ké­ben.

A drogozó, börtönviselt muszlimot nem veszi vissza Marokkó

A drogozó, börtönviselt muszlimot nem veszi vissza Marokkó a belgáktól!

Pedig Musz­tafa már ült 17 évet drog­ke­res­ke­de­le­mért és még 3 évre rács mögé ke­rül­het.

15 éves szexuális ragadozó vezeti orránál fogva az igazságszolgáltatást

15 éves szexuális ragadozó vezeti orránál fogva az igazságszolgáltatást

Az afgán mig­ránst egy 13 éves kis­lány meg­erő­sza­ko­lá­sá­val is meg­gya­nú­sí­tot­ták.

87 éves nénit erőszakolt meg Ibizán egy marokkói!

87 éves nénit erőszakolt meg Ibizán egy marokkói!

Akkor még nem fog­ták el, de nem so­káig buj­kál­ha­tott. Ké­sőbb San An­to­ni­ó­ban meg­pró­bált meg­erő­sza­kolni egy 19 éves nőt a nyílt utcán.

Akkor még nem fog­ták el, de nem so­káig buj­kál­ha­tott. Ké­sőbb San An­to­ni­ó­ban meg­pró­bált meg­erő­sza­kolni egy 19 éves nőt a nyílt utcán.

Spanyol villát és csillogó életet ígért a pakisztáni férfi, rémálom lett belőle

Spanyol villát és csillogó életet ígért a pakisztáni férfi, rémálom lett belőle

Ki­de­rült, hogy a férfi le­pusz­tult há­zá­ban, öt szo­bá­ban húsz ember él.

Ki­de­rült, hogy a férfi le­pusz­tult há­zá­ban, öt szo­bá­ban húsz ember él.

Nemi erőszak Mallorcán! 25 éves marokkói a tettes

Nemi erőszak Mallorcán! 25 éves marokkói a tettes

A nő is hi­bá­zott...

Az igazi hibát akkor kö­vette el a nő, ami­kor be­hívta őt egy italra. A la­kásba érve előbb fel akarta hívni a ba­rát­ját, de erre a te­le­fonra már nem ma­radt ideje.

Elfogták! Ez az ápoló erőszakolta meg a kómában fekvő nőt

Elfogták! Ez az ápoló erőszakolta meg a kómában fekvő nőt

Az ember egy­sze­rűen szó­hoz sem jut!

Ez az a tör­té­net, ami után az ember egy­sze­rűen szó­hoz sem jut! Az Egye­sült Ál­la­mok­ban gyer­meke szü­le­tett egy kó­má­ban fekvő nőnek.

Játszótéren erőszakolták az üvegvisszaváltásból élő nőt

Játszótéren erőszakolták és ölték meg az üvegvisszaváltásból élő nőt

Egy szu­dáni mig­ránst gya­nú­sí­ta­nak a nő meg­ölé­sé­vel.

Egy szu­dáni mig­ráns­nak kez­dő­dött el a pere a né­met­or­szági Han­no­ver­ben, akit azzal gya­nú­sí­ta­nak, hogy nemi erő­szak köz­ben olyan erő­sen foj­to­gatta ál­do­za­tát, hogy az a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette.

Újabb nemi erőszakok történtek, ezúttal Helsinkiben

Újabb nemi erőszakok történtek, ezúttal Helsinkiben

"El­vi­sel­he­tet­len, hogy az em­be­rek, akik tő­lünk kér­tek me­ne­dé­ket, ilyen go­no­szak" - mondta Sauli Ni­i­nistö finn elnök.

"El­vi­sel­he­tet­len, hogy az em­be­rek, akik tő­lünk kér­tek me­ne­dé­ket, ilyen go­no­szak" - mondta Sauli Ni­i­nistö finn elnök.

Migráció és bűnözés - Svédországban mérhető az összefüggés

Migráció és bűnözés - Svédországban mérhető az összefüggés

To­vább nőtt a bűn­cse­lek­mé­nyek száma Svéd­or­szág­ban.

Kü­lö­nö­sen a nőket és a gye­re­ke­ket érintő nemi erő­sza­kok száma ug­rott meg 2018-ban.

Egy sátorban alvó afgánt megerőszakolt egy másik afgán

Egy sátorban alvó afgánt, álmában megerőszakolt egy másik afgán

Mind­ket­ten füves ci­ga­ret­tát szív­tak.

Mind­ket­ten füves ci­ga­ret­tát szív­tak. Utána az ál­do­zat mély álomba me­rült és arra éb­redt, hogy iszo­nyúan fáj a vég­bele.

Szülés előtt próbálták megerőszakolni a kismamát egy római klinikán

Szülés előtt próbálták megerőszakolni a kismamát egy római klinikán

Olasz­or­szág­ban egy af­ri­kai mig­ráns ápo­ló­nak öl­tözve pró­bált meg­erő­sza­kolni egy szü­lés előtt álló nőt.

Megerőszakolták és lefejezték az Írországban élő lett nőt Indiában. Videó

Megerőszakolták és lefejezték az Írországban élő lett nőt Indiában. Videó

A test­vé­ré­vel uta­zott oda, hogy egy ájur­véda köz­pont­ban ki­gyó­gyít­sák.a de­presszi­ó­já­ból.

Hosszú, szőke hajú férfit akart megerőszakolni egy kanos migráns

Hosszú, szőke hajú férfit akart megerőszakolni egy kanos migráns

Egy af­ri­kai mig­ráns tá­madt rá egy 54 éves szőke hosszú hajú férfira Mün­chen­ben...

Habpartin csapott le a 15 éves kislányra a férfi

Habpartin csapott le a 15 éves kislányra a férfi

Dur­ván meg­erő­sza­kolta a ma­rok­kói mig­ráns a spa­nyol kis­lányt, aki rá­adá­sul még szűz volt.

Dur­ván meg­erő­sza­kolta a ma­rok­kói mig­ráns a spa­nyol kis­lányt, aki rá­adá­sul még szűz volt.

Az elegáns migránsok megerőszakolták a segítséget kérő nőt!

Az elegáns migránsok megerőszakolták a segítséget kérő nőt!

A 20 éves Na­ji­rul Miah és ba­rátja.

A 20 éves Na­ji­rul Miah és a 21 éves Syed Ahmed "ál­do­za­tok után va­dá­szott" a gép­ko­csi­val, ami­kor a nő le­in­tette őket.

Kiskorú gyerekeket erőszakoltak meg migránsok Finnországban

Kiskorú gyerekeket erőszakoltak meg migránsok Finnországban

A finn­or­szági Ou­lu­ban ha­tal­mas bot­rányt ka­vart a rend­őr­ség múlt heti je­len­tése.

Álrendőr erőszakolt meg egy 18 éves lányt a linzi pályaudvaron

Álrendőr erőszakolt meg egy 18 éves lányt a linzi pályaudvaron

Rend­őr­nek adta ki magát egy szí­nes bőrű férfi a linzi pá­lya­ud­va­ron, ahol le­szó­lí­tott egy 18 éves lányt...

Rend­őr­nek adta ki magát egy szí­nes bőrű férfi a linzi pá­lya­ud­va­ron, ahol le­szó­lí­tott egy 18 éves lányt...

Ronaldo arca mindent elárul, így viseli a szexbotrányt

Ronaldo arca mindent elárul, így viseli a szexbotrányt

Ro­naldo neve ismét a szex­bot­rány miatt ke­rült fó­kuszba. A Ju­ven­tus fo­cis­tá­ját az edzés előtt fo­tóz­ták.

Ro­naldo neve ismét a szex­bot­rány miatt ke­rült fó­kuszba. A Ju­ven­tus fo­cis­tá­ját az edzés előtt fo­tóz­ták.

Csoportosan erőszakoltak meg egy 19 éves spanyol lányt

Csoportosan erőszakoltak meg egy 19 éves spanyol lányt

Min­d­annyian Ecua­dor­ból szár­maz­nak.

A négy férfi közül az egyik már egy kis­ko­rút is zak­la­tott, és egy fel­nőtt nő is fel­je­len­tette ugyan­ezért.

Botrány a kórházban: 14 éve kómában fekvő nő szült

Botrány a kórházban: 14 éve kómában fekvő nő szült

Meg­erő­sza­kol­ták a nőt.

Vizs­gá­lat in­dult az ari­zo­nai kór­ház­ban, hogy ki­de­rít­sék, ki erő­sza­kolta meg a nőt.

Nemierőszak-botrány: fontos fejlemény Ronaldo ügyében

Nemierőszak-botrány: fontos fejlemény Ronaldo ügyében

A Las Vegas-i ha­tó­sá­gok DNS-min­tát kér­tek a por­tu­gál fut­bal­lis­tá­tól.

A Las Vegas-i ha­tó­sá­gok DNS-min­tát kér­tek a por­tu­gál fut­bal­lis­tá­tól. A Ju­ven­tus já­té­kosa to­vábbra sem ag­gó­dik.

A szeméttárolóban erőszakolta meg a 9 éves svéd kislányt a líbiai!

A szeméttárolóban erőszakolta meg a 9 éves svéd kislányt a líbiai!

A bru­tá­lis férfi már 2010 óta él tar­tóz­ko­dási en­ge­déllyel Svéd­or­szág­ban.

A bru­tá­lis férfi már 2010 óta él tar­tóz­ko­dási en­ge­déllyel Svéd­or­szág­ban.

Újévi borzalom: A pláza előtt erőszakolták meg a 14 éves tinilányt

Újévi borzalom: A pláza előtt erőszakolták meg a 14 éves tinilányt

A fe­kete ruhás, 30-as 40-es korú alak kedd reg­gel 9 óra körül kö­ze­lí­tette meg gya­nút­lan ál­do­za­tát.

Megtört a csend Ronaldo nemi erőszak-ügyében

Megtört a csend Ronaldo nemi erőszak-ügyében

A por­tu­gál biz­tos az ár­tat­lan­sá­gá­ban.

A por­tu­gál sztár biz­tos az ár­tat­lan­sá­gá­ban. A Ju­ven­tus já­té­kosa el­mondta azt is, mi fájt neki a leg­job­ban a bot­rány ki­rob­ba­nása után.

Késelés és nemi erőszak szilveszter éjjelén Kölnben

Késelés és nemi erőszak szilveszter éjjelén Kölnben

Este hat­tól reg­gel 10 óráig 249 fel­je­len­tés ér­ke­zett Köln és Le­ver­kusen város rend­őre­i­hez. Ez egy ki­csit több, mint a ta­va­lyi 214.

Este hat­tól reg­gel 10 óráig 249 fel­je­len­tés ér­ke­zett Köln és Le­ver­kusen város rend­őre­i­hez. Ez egy ki­csit több, mint a ta­va­lyi 214, ame­lyen belül 86 sze­mé­lyi sé­rü­lés és hét sze­xu­á­lis jel­legű bűn­cse­lek­mény tör­tént.

Albérlő erőszakolta meg az ágyában talált idegen nőt

Albérlő erőszakolta meg az ágyában talált idegen nőt

Egy 17 éves linzi lány azt me­sélte a rend­őr­sé­gen, hogy az egyik vá­rosi szó­ra­ko­zó­hely ki­do­bó­já­val ment haza...

Egy 17 éves linzi lány azt me­sélte a rend­őr­sé­gen, hogy az egyik vá­rosi szó­ra­ko­zó­hely ki­do­bó­já­val ment haza a buli után, de rá nem sok­kal egy afgán mig­ráns erő­sza­kolta meg.

Ez a büntetés várhat a futónő támadójára, évekre rács mögé kerülhet

Ez a büntetés várhat a futónő támadójára, évekre rács mögé kerülhet

A tá­ma­dás a X. ke­rü­let­ben tör­tént még ok­tó­ber­ben.

A tá­ma­dás a X. ke­rü­let­ben tör­tént még ok­tó­ber­ben. A férfi azóta le­tar­tóz­ta­tás­ban van.

Palesztin férfi akart erőszakolni Budapesten

Palesztin férfi akart erőszakolni Budapesten

A rend­őr­ség köz­le­ményt adott ki.

A rend­őr­ség köz­le­ményt adott ki, el­mon­dá­suk alap­ján a férfi­nak nem ez volt az első erő­sza­kos cse­le­ke­dete. A nőnek sze­ren­cséje volt, el tu­dott me­ne­külni.

Most jött! Több afgán is megerőszakolta a 15 éves iskoláslányt

Most jött! Több afgán is megerőszakolta a 15 éves iskoláslányt

Már öten van­nak elő­ze­tes­ben.

Je­len­leg már öt fel­té­te­le­zett tet­tes várja elő­ze­tes­ben a vizs­gá­la­tok végét. Az ese­mé­nyek egy része az augs­burgi me­ne­kült­szál­lá­son tör­tént.

Fordulat Andika ügyében: ketten erőszakolhatták meg a kislányt

Fordulat Andika ügyében: ketten erőszakolhatták meg a kislányt

A kis­lány val­lo­mása alap­ján őri­zetbe vet­ték az édes­apát, akit azzal gya­nú­sí­ta­nak, hogy meg­erő­sza­kolta a lá­nyát.

12 és 14 éves osztrák kislányokkal közösült a szíriai díler

12 és 14 éves osztrák kislányokkal közösült a szíriai díler

Most a kremsi bör­tön­ben van.

Egye­lőre az a kér­dés, hogy fi­zi­kai erő­szak­kal vagy zsa­ro­lás­sal vette-e rá őket. Most Krems város bör­tö­né­ben várja a vizs­gá­lat végét.

Apja erőszakolhatta meg a 4 éves Andikát: döbbenet, mit mond az ismerős

Apja erőszakolhatta meg a 4 éves Andikát: döbbenet, mit mond az ismerős

Ok­tó­ber­ben vit­ték sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel kór­házba.

Ok­tó­ber­ben vit­ték sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel kór­házba.

A finnek ilyet még nem láttak! A migránsok kiskorú lányokat vettek célba

A finnek ilyet még nem láttak! A migránsok kiskorú lányokat vettek célba

A Finn­or­szág­ban ta­lál­ható oului rend­őr­ség hetek óta nyo­moz abban az ügy­ben, amely­nek gya­nú­sí­tott­jai mind mig­rán­sok.

Lefejezéssel fenyegette áldozatát a nemi erőszak után egy férfi

Lefejezéssel fenyegette áldozatát a nemi erőszak után egy férfi

El­ké­pesztő el­lent­mon­dá­sokba ke­ve­re­dett a bí­ró­sá­gon az a mig­ráns, aki több­ször is meg­erő­sza­kolt egy nőt a la­ká­sá­ban.

Öltözőkabinban erőszakolta meg áldozatát a szatír

Öltözőkabinban erőszakolta meg áldozatát a szatír

Ol­ló­val vé­de­ke­zett egy nő a ba­jor­or­szági Mem­min­gen­ben az őt éppen meg­erő­sza­koló erit­reai mig­ráns ellen.

Ol­ló­val vé­de­ke­zett egy nő a ba­jor­or­szági Mem­min­gen­ben az őt éppen meg­erő­sza­koló erit­reai mig­ráns ellen.

Iszonyat, csoportosan erőszakolták meg a klubból elráncigált modellt

Iszonyat, csoportosan erőszakolták meg a klubból elráncigált modellt

Egy­szerre öt férfi ve­tette rá magát a 20 éves szép­ségre.

Egy­szerre öt férfi ve­tette rá magát a 20 éves szép­ségre.

Fejlemény az erőszakkal vádolt 69 éves sztárszínész ügyében

Fejlemény az erőszakkal vádolt 69 éves sztárszínész ügyében

A fran­cia szí­nész ál­lítja, hogy ár­tat­lan és nem erő­sza­kolt meg sen­kit, de a rend­őr­ség ki­hall­gatta.

Elfogták a férfit, aki egy 12 éves kislányt próbált megerőszakolni

Elfogták a férfit, aki egy 12 éves kislányt próbált megerőszakolni

A 19 éves férfi egy ka­pu­aljba rán­gatta be a di­ák­lányt.

A 19 éves férfi egy ka­pu­aljba rán­gatta be a di­ák­lányt.

Egy játszótér nyilvános WC-jében erőszakolták meg a 15 éves lányt

Egy játszótér nyilvános WC-jében erőszakolták meg a 15 éves lányt

Egy 21 éves afgán mig­ránst gya­nú­sí­ta­nak a bran­den­burgi rend­őrök az erő­szak el­kö­ve­té­sé­vel.

Egy 21 éves afgán mig­ránst gya­nú­sí­ta­nak a bran­den­burgi rend­őrök az erő­szak el­kö­ve­té­sé­vel.

Négy afrikai két holland lányt erőszakolt meg Belgiumban!

Négy afrikai két holland lányt erőszakolt meg Belgiumban!

A tör­té­net egy ant­wer­peni disz­kó­ban kez­dő­dött és a ho­tel­szo­bá­ban foly­ta­tó­dott.

Ájult tinilányt erőszakolt meg egy csoport férfi a Balatonnál

Ájult tinilányt erőszakolt meg egy csoport férfi a Balatonnál, rendőrök vetettek véget neki

A lány ba­rát­ját el­ül­döz­ték a tá­ma­dók, de a fiú rend­őrök­kel tért vissza a hely­színre.

Az erőszak elől menekült a táncoló fiú, majd Svédországban erőszakolt

Az erőszak elől menekült a táncoló fiú, majd Svédországban erőszakolt

Fura in­dok­kal ka­pott me­ne­dék­jo­got.

Egé­szen szo­kat­lan in­dok­kal ka­pott me­ne­dék­jo­got a své­dek­től egy erő­sza­koló fi­a­tal, akit bűn­tette el­le­nére sem uta­sí­ta­nak ki az or­szág­ból. A tet­tes­társa már nem járt ilyen jól.

11 éves fiát kényszerítette arra az apa, hogy szexeljen a mostohaanyjával

11 éves fiát kényszerítette arra az apa, hogy szexeljen a mostohaanyjával

A férfi így akarta ki­gyó­gyí­tani a gye­re­ket a ho­mo­sze­xu­a­li­tás­ból.

A férfi így akarta ki­gyó­gyí­tani a gye­re­ket a ho­mo­sze­xu­a­li­tás­ból.

Szexuális zaklatással vádolják a világhírű angol labdarúgót

Szexuális zaklatással vádolják a világhírű angol labdarúgót

Paul Gas­co­igne ko­moly bajba ke­rült, de­cem­ber­ben bí­ró­ság előtt kell fe­lel­nie a tör­tén­tek miatt.

Paul Gas­co­igne ko­moly bajba ke­rült, de­cem­ber­ben bí­ró­ság előtt kell fe­lel­nie a tör­tén­tek miatt.

Megerőszakoltak egy nőt Budapest belvárosában az utcán

Megerőszakoltak egy nőt Budapest belvárosában az utcán

Két nőt is meg­tá­mad­tak egy éj­szaka.

Két nőt is meg­tá­ma­dott egy éj­szaka alatt a férfi. Az egyi­ket meg­men­tet­ték, a má­si­kat már nem tud­ták.

Kiderült: titkolta a rendőrség egy nő megerőszakolását

Kiderült: titkolta a rendőrség egy nő megerőszakolását

Lá­tás­sé­rült nő az ál­do­zat.

A szász­or­szági Chem­nitz­ben nem csil­la­pod­nak a ke­dé­lyek. Ki­de­rült, hogy egy szí­riai me­ne­dék­kérő meg­erő­sza­kolt egy lá­tás­sé­rült nőt.

A strandon erőszakolta meg a 68 éves olasz nyugdíjast egy szomáliai

A strandon erőszakolta meg a 68 éves olasz nyugdíjast egy szomáliai

Előtte a kis­vá­ros ut­cá­ján vég­zett nyil­vá­nos ön­ki­elé­gí­tést, mire töb­ben is hív­ták a rend­őrö­ket. 

Nem értik az afgánok, miért tilos nálunk a nemi erőszak

Nem értik az afgánok, miért tilos nálunk a nemi erőszak

Az afgán sze­rint nem tör­tént erő­szak.

Be­le­egye­zett a lány a sze­xu­á­lis ak­tusba!", ál­lítja Ahmad Bilal Saf­radi, aki egy bu­da­pesti bel­vá­rosi gi­ro­szo­zó­ban meg­erő­sza­kolt egy 22 éves lé­gi­kí­sérő lányt.

Horror! 14 marokkói erőszakolt meg egy lányt Barcelonában

Horror! 14 marokkói erőszakolt meg egy lányt Barcelonában

Az eset egy met­ró­ál­lo­más lift­jé­ben tör­tént. A banda előbb a lány ba­rát­ját ké­selte meg.

Az eset egy met­ró­ál­lo­más lift­jé­ben tör­tént. A banda előbb a lány ba­rát­ját ké­selte meg.

Afrikai banda erőszakolt meg egy nőt Stockholmban!

Afrikai banda erőszakolt meg egy nőt Stockholmban!

Mind­hár­man el­is­mer­ték a tet­tü­ket.

Mind­hár­man el­is­mer­ték a tet­tü­ket, de azt ál­lí­tot­ták, hogy a 25 éves nő be­le­egye­zé­sé­vel tör­tént. A rend­őr­sé­gen szo­máli és arab nyelvű tol­má­csot is kér­tek.

Megerőszakoltak egy nőt a kölni karneválon!

Megerőszakoltak egy nőt a kölni karneválon!

A dóm mel­lett kö­vet­ték el.

Rög­tön az első napon már 14 sze­xu­á­lis tá­ma­dás volt, az erő­sza­kot a dóm mel­lett kö­vet­ték el. A kar­ne­vál kez­dete óta száz ki­sebb bűn­cse­lek­mény tör­tént.

Németországot elárasztották a kislányokkal erőszakoskodó migránsok

Németországot elárasztották a kislányokkal erőszakoskodó migránsok

Or­szág­szerte ugyanaz a prob­léma...

Szinte már nincs nyil­vá­nos ren­dez­vény nemi erő­szak nél­kül...

Döntött a bíróság az afgán erőszakoló sorsáról

Döntött a bíróság az afgán erőszakoló sorsáról

A gyanú sze­rint a férfi szep­tem­ber­ben egy ét­te­rem mos­dó­já­ban erő­sza­kolta meg a fi­a­tal nőt. Ma bí­ró­ság elé állt.

A gyanú sze­rint a férfi szep­tem­ber­ben egy ét­te­rem mos­dó­já­ban erő­sza­kolta meg a fi­a­tal nőt. Ma bí­ró­ság elé állt.

Végre Budapestre hozzák a magyar lányt megerőszakoló afgán migránst

Végre Budapestre hozzák a magyar lányt megerőszakoló afgán migránst

Két hónap után, pén­te­ken végre Bu­da­pestre szál­lít­ják a ször­nyű tett után Auszt­ri­ába me­ne­kült férfit.

Félelem uralkodik az idilli német városban, az emberek bizalmatlanná váltak

Félelem uralkodik az idilli német városban, az emberek bizalmatlanná váltak

Egy cso­por­to­san el­kö­ve­tett nemi erő­szak a feje te­te­jére ál­lí­totta Fre­i­burg vá­ro­sát.

Ilyen nincs! Megerőszakolta a saját anyját és az anyósát is...

Ilyen nincs! Megerőszakolta a saját anyját és az anyósát is...

A kör­nyé­ken élők szá­mára hi­he­tő­nek tűnő ma­gya­rá­zat­tal szol­gált.

Ami­kor a rend­őrök el­fog­ták, a 32 éves férfi a kör­nyék­be­liek szá­mára hi­hető ma­gya­rá­zat­tal szol­gált nem min­den­napi tet­te­ire. Most már csak a bí­ró­sá­gon múlik, hogy el­hi­szik-e mind­azt a vád­lott­nak, ami­vel vé­de­kezni pró­bál.

Megerőszakoltak egy 10 éves svéd kislányt. Ő a tettes!?

Megerőszakoltak egy 10 éves svéd kislányt. Ő a tettes!?

A fel­té­te­le­zett tet­tes egy 30 éves lí­biai be­ván­dorló, akit ko­ráb­ban már el­ítél­tek rab­lá­sért.

A fel­té­te­le­zett tet­tes egy 30 éves lí­biai be­ván­dorló, akit ko­ráb­ban már el­ítél­tek rab­lá­sért.

A csoportos nemi erőszak után elszabadultak az indulatok Freiburgban

A csoportos nemi erőszak után elszabadultak az indulatok Freiburgban

A nyu­godt tör­té­nelmi német város, Fre­i­burg az el­múlt na­pok­ban tel­je­sen fel­boly­dult.

Hat afgán férfi erőszakolta meg a 15 éves lányt Münchenben

Hat afgán férfi erőszakolta meg a 15 éves lányt Münchenben

Öt fel­té­te­le­zett erő­sza­ko­lót már el­fog­tak, a ha­to­di­kat még ke­re­sik. Min­d­annyi­u­kat egy­más­tól el­szi­ge­tel­ten tart­ják fogva.

Borzalom: csapatostul erőszakolták meg a fiatal nőt fényes nappal

Borzalom: csapatostul erőszakolták meg a fiatal nőt fényes nappal

Kora reg­gel tá­madt rá a három férfi, akik ellen esé­lye sem volt.

Kora reg­gel tá­madt rá a három férfi, akik ellen esé­lye sem volt.