CÍMKE: 'nemi erőszak'
FRISS HÍREK

Vállalnák a hazugságvizsgálatot a megvádolt pólósok

Vállalnák a hazugságvizsgálatot a megvádolt pólósok

A meg­vá­dolt egy­kori ví­zi­lab­dá­sok min­dent el­kö­vet­nek annak ér­de­ké­ben, hogy ki­de­rül­jön az igaz­ság.

A meg­vá­dolt egy­kori ví­zi­lab­dá­sok min­dent el­kö­vet­nek annak ér­de­ké­ben, hogy ki­de­rül­jön az igaz­ság.

Kiállt édesapja mellett az egyik megvádolt vízilabdázó lánya

Kiállt édesapja mellett az egyik megvádolt vízilabdázó lánya

A lány Fa­ce­boo­kon írt az ügy­ről. Nem akarta szó nél­kül hagyni mind­ezt.

A lány Fa­ce­boo­kon írt az ügy­ről. Nem akarta szó nél­kül hagyni mind­ezt.

Ezt mondja az ügyvéd az erőszakkal vádolt magyar sportolókról

Ezt mondja az ügyvéd az erőszakkal vádolt magyar sportolókról

Ví­zi­lab­dá­zó­kat gya­nú­sí­ta­nak.

A ví­zi­lab­dá­zó­kat azzal gya­nú­sí­tot­ták meg, hogy meg­erő­sza­kol­tak egy 11 éves kis­lányt.

Megszólalt Kemény Dénes a nemi erőszak botrány kapcsán

Megszólalt Kemény Dénes a nemi erőszak botrány kapcsán

A ko­rábbi si­ker­edző is ol­vasta a ne­ve­ket, ame­lyek meg­je­len­tek egyes por­tá­lo­kon.

A ko­rábbi si­ker­edző is ol­vasta a ne­ve­ket, ame­lyek meg­je­len­tek egyes por­tá­lo­kon.

Most érkezett: elfogták a Budapesten erőszakoskodó afgánt!

Most érkezett: elfogták a Budapesten erőszakoskodó afgánt!

Auszt­ri­á­ban kap­ták el.

El­fog­ták a va­sár­nap haj­nal­ban, Bu­da­pes­ten erő­sza­kos­kodó afgán mig­ránst.

Percekig erőszakoskodott a magyar lánnyal!

Az afgán 27 percig erőszakoskodott a mosdóban a magyar lánnyal!

A Ri­post bir­to­kába ju­tott egy fel­vé­tel.

A Ri­post bir­to­kába ju­tott a Döner Kebab vi­de­ó­ka­me­rá­já­nak fel­vé­tele, ami tisz­tán meg­mu­tatja, mi is tör­tént va­sár­nap.

A kokainkirály a diszkó parkolójában erőszakolta meg az olasz lányt

A kokainkirály a diszkó parkolójában erőszakolta meg az olasz lányt

A vizs­gá­ló­bíró sze­rint a férfi "nem volt képes el­len­őrizni az ösz­tö­neit".

Elő­ző­leg el­ká­bí­totta az ál­do­za­tát. A vizs­gá­ló­bíró sze­rint a férfi "nem volt képes el­len­őrizni az ösz­tö­neit". Rá­adá­sul olasz­ként kerül be a bű­nö­zési sta­tisz­ti­kákba...

Tibi atya éttermében erőszakolta meg az afgán migráns a magyar lányt

Tibi atya éttermében erőszakolta meg az afgán migráns a magyar lányt

Azt hit­tük, hogy ná­lunk ilyen nem tör­tén­het!

Azt hit­tük, hogy ná­lunk ilyen nem tör­tén­het!

Horror az olasz faluban. 74 éves nénit erőszakolt meg egy bevándorló

Horror az olasz faluban. 74 éves nénit erőszakolt meg egy bevándorló

Az idős asszony egye­dül volt ott­hon, ami­kor a férfi rá­tá­madt. Az erő­szak­te­vőt még ke­re­sik.

Megerőszakoltak egy 10 éves kisfiút az osztálykiránduláson

Megerőszakoltak egy 10 éves kisfiút az osztálykiránduláson

Bes­ti­á­lis tá­ma­dásra de­rült fény...

Bes­ti­á­lis tá­ma­dásra de­rült fény Né­met­or­szág­ban. A sajtó be­szá­mo­lói sze­rint egy 10 éves kisfiút erő­sza­kolt meg afgán osz­tály­társa a ki­rán­du­lá­son.

Most kaptuk a hírt: migráns erőszakolt meg egy nőt Budapesten

Most kaptuk a hírt: migráns erőszakolt meg egy nőt Budapesten

Az V. ke­rü­let­ben, egy gyors­ét­te­rem mos­dó­já­ban tá­madt rá a nőre.

Az V. ke­rü­let­ben, egy gyors­ét­te­rem mos­dó­já­ban tá­madt rá a nőre.

Felfoghatatlan szörnyűség, álmában erőszakolták meg a 11 éves kislányt

Felfoghatatlan szörnyűség, álmában erőszakolták meg a 11 éves kislányt

A férfit a biz­ton­sági ka­mera fel­vé­te­lei alap­ján azo­no­sí­tot­ták.

A férfit a biz­ton­sági ka­mera fel­vé­te­lei alap­ján azo­no­sí­tot­ták, mi­u­tán el­me­ne­kült a hely­szín­ről.

Kitört a botrány: megerőszakolt egy 22 évest a 69 éves sztárszínész?

Kitört a botrány: megerőszakolt egy 22 évest a 69 éves sztárszínész?

Gé­rard De­par­dieu ellen a rend­őr­ség el­já­rást in­dí­tott.

A ha­zánk­ban is nép­szerű Gé­rard De­par­dieu ellen a rend­őr­ség el­já­rást in­dí­tott.

13 "fiatal" elrabolt és két hónapig erőszakolt meg egy 17 éves lányt... Videó!

13 "fiatal" elrabolt és két hónapig erőszakolt meg egy 17 éves lányt...

Az eset óri­ási fel­há­bo­ro­dást kel­tett az or­szág­ban. Az egyik te­le­ví­zió erről ké­szí­tett vi­de­ó­ját már több mint 1 mil­li­óan lát­ták.

Vonattal menekült megerőszakolói elől!

Vonattal menekült megerőszakolói elől!

Az eset Düs­sel­dorf mel­lett egy me­ne­kült­ott­hon­ban tör­tént.

Az eset Düs­sel­dorf mel­lett egy me­ne­kült­ott­hon­ban tör­tént. Hogy miért ott lá­to­gatta meg új­don­sült af­ri­kai is­me­rő­seit a 35 éves német nő, az talán rö­vi­de­sen ki­de­rül.

Úgy tett a férfi, mintha ismerné a 14 éves lányt, majd megerőszakolta

Úgy tett a férfi, mintha ismerné a 14 éves lányt, majd megerőszakolta

A köz­vé­le­ményt az sok­kolta leg­in­kább, hogy az egyik leg­for­gal­ma­sabb idő­pont­ban tör­tént az erő­szak, még­hozzá a nyílt utcán.

Ötször több nemi erőszakot követnek el a bevándorlók mint a svájciak!

Ötször több nemi erőszakot követnek el a bevándorlók mint a svájciak!

Igaz, ebben a sta­tisz­ti­ká­ban né­hány tu­rista is benne van.

Igaz, ebben a sta­tisz­ti­ká­ban né­hány tu­rista is benne van, de a lé­nye­gen nem sokat vál­toz­tat.

Felfoghatatlan, 12-szer erőszakolta meg orvosa az ájult nőt

Felfoghatatlan, 12-szer erőszakolta meg orvosa az ájult nőt

Ki­hasz­nálta, hogy te­he­tet­le­nül fe­küdt.

A nőt egy éj­szaka alatt több­ször is meg­erő­sza­kolta, ki­hasz­nálva azt, hogy te­he­tet­le­nül fe­küdt.

9-szer elítélt visszaeső bűnöző erőszakolta meg a 14 éves lányt

9-szer elítélt visszaeső bűnöző erőszakolta meg a 14 éves lányt

Hosszú bűn­lajst­roma van...

Hosszas bűn­lajst­roma van annak a mig­ráns­nak, aki szom­ba­ton nap­köz­ben erő­sza­kolt meg egy 14 éves lányt.

Hajléktalan nőt erőszakolt, majd ölt meg egy visszaeső bűnöző

Hajléktalan nőt erőszakolt, majd ölt meg egy visszaeső bűnöző

Já­ró­ke­lők ta­lál­tak rá a 63 éves nő holt­tes­tére egy han­no­veri ját­szó­té­ren.

Jú­lius 31-én já­ró­ke­lők ta­lál­tak rá a 63 éves Su­sanne M. holt­tes­tére egy han­no­veri ját­szó­té­ren.

Kétszer is megtörtént az iszonyat Miskolcnál, kislányokat erőszakoltak

Kétszer is megtörtént az iszonyat Miskolcnál, kislányokat erőszakoltak

Két ti­zen­nyolc év alatti lány esett nemi erő­szak ál­do­za­tául a na­pok­ban.

Két ti­zen­nyolc év alatti lány esett nemi erő­szak ál­do­za­tául a na­pok­ban.

Előzetesben a saját gyerekét megerőszakoló öcsényi apa

Előzetesben a saját gyerekét megerőszakoló öcsényi apa

Au­gusz­tus 3-án elő­ze­tes le­tar­toz­ta­tásba ke­rült a saját gyer­me­két három éven ke­resz­tül meg­erő­sza­koló őcsé­nyi apa.

13 éves svéd kislányt erőszakolt meg egy szíriai migráns

13 éves svéd kislányt erőszakolt meg egy szíriai migráns

16 éves "me­ne­kült" volt a tet­tes.

A magát 16 éves me­ne­kült­nek valló su­hanc akár el is tűn­he­tett volna a tett hely­szí­né­ről, de nem volt sze­ren­cséje. Ami tör­tént, arra ő sem szá­mít­ha­tott...

Ítélet a visszaváltható üvegeket gyűjtő nő megerőszakolóinak ügyében

Ítélet a visszaváltható üvegeket gyűjtő nő megerőszakolóinak ügyében

Az ügyész­ség sze­rint kü­lö­nö­sen ke­gyet­len tá­ma­dás tör­tént.

6-tól 8 évig ter­jedő bör­tönre ítél­ték azt a négy erit­reai mig­ránst, akik ta­valy cso­por­to­san meg­erő­sza­kol­tak egy 56 éves nőt. Az ügyész­ség sze­rint kü­lö­nö­sen ke­gyet­len tá­ma­dás tör­tént.

6 arab és török ifjú 5 dán lányt erőszakolt meg

6 arab és török ifjú 5 dán lányt erőszakolt meg

Leg­alábbis ezt fel­té­te­lezi a rend­őr­ség. Volt olyan is, akit "csak" orá­lis szexre kény­sze­rí­tet­tek.

Leg­alábbis ezt fel­té­te­lezi a rend­őr­ség, mely vizs­gálja az ügyet. Azt be­szé­lik, volt ál­do­zat, akit "csak" orá­lis szexre kény­sze­rí­tet­tek.

31 éves pakisztáni erőszakolt meg egy 21 éves nőt Bajorországban

31 éves pakisztáni erőszakolt meg egy 21 éves nőt Bajorországban

Úgy tűnik, nem jó em­ber­rel szim­pa­ti­zált, de az volt az igazi hiba, hogy fel­hívta a saját la­ká­sába.

7 arab suhanc 10 órán keresztül erőszakolt egy svéd nőt

7 arab suhanc 10 órán keresztül erőszakolt meg egy svéd nőt

Mal­mő­ben, egy új no-go zó­ná­ban...

Ismét Mal­möben, azzal a kü­lönb­ség­gel, hogy az ed­di­gi­ek­hez ké­pest egy új no-go zó­ná­ban tör­tént az eset.

110 kilót adott le ez a csinos nő

110 kilót adott le ez a csinos nő, nem hiszed el, miért

Kel­ley Gun­ter so­káig nem tu­dott sza­ba­dulni közel 180 kilós sú­lyá­tól. Ami­kor azon­ban a lel­ké­ben is ren­det tett, 110 kilót do­bott le, és most má­sok­nak segít a saját pél­dá­já­val.

A most 53 éves, ame­ri­kai Kel­ley Gun­ter so­káig nem tu­dott sza­ba­dulni közel 180 kilós sú­lyá­tól. Ami­kor azon­ban a lel­ké­ben is ren­det tett, 110 kilót do­bott le, és most má­sok­nak segít a saját pél­dá­já­val.

Váratlan fordulat: Kiderült az igazság a magyar rocklegenda eltitkolt fiáról

Váratlan fordulat: Kiderült az igazság a magyar rocklegenda eltitkolt fiáról

Itt a meg­kér­dő­je­lez­he­tet­len bi­zo­nyí­ték...

Itt a meg­kér­dő­je­lez­he­tet­len bi­zo­nyí­ték, mely­nek ha­tá­sára a rock­le­genda vég­leg fel­lé­le­gez­het. Vita nincs, Ba­lázs nem az ő fia!

12-ből 10 nemi erőszakot bevándorlók követtek el Dániában

12-ből 10 nemi erőszakot bevándorlók követtek el Dániában

A "re­kor­dot" egy 15 éves mig­ráns su­hanc tartja, aki hat kü­lön­böző nőt is meg­tá­ma­dott Lyngby vá­ro­sá­ban.

Az erő­szak­te­vők át­la­gos élet­kora 23 év.

Megerőszakolta svéd tanítványait a híres ghánai táncmester

Megerőszakolta svéd tanítványait a híres ghánai táncmester

Négy évre ítél­ték.

A pe­dofil férfi­nak már 3000 kö­ve­tője volt az Ins­tag­ra­mon. Ami­kor ki­de­rült, hogy le­tar­tóz­tat­ták és el­ítél­ték, több szá­zan tá­mad­tak rá az in­ter­ne­ten.

A nemi erőszak után szökni akart Ausztriából, a vonaton kapták el

A nemi erőszak után szökni akart Ausztriából, a vonaton kapták el

Ez­út­tal nem oszt­rák nő az ál­do­zat, habár ez nem csök­kenti a fel­té­te­le­zett afgán bűnös tet­té­nek sú­lyát.

Elképesztő ítélet! Öten erőszakolták meg a 18 éves lányt

Elképesztő ítélet! Öten erőszakolták meg a 18 éves lányt

Ren­ge­te­gen vo­nul­tak az ut­cára.

Ren­ge­te­gen vo­nul­tak az ut­cára, hogy ki­áll­ja­nak a lány iga­záért. A férfiak még vi­de­óra is vet­ték, hogy mit tet­tek a lánnyal. Rész­le­tek a cikk­ben...

Németország, ismét. 36 éves nőt erőszakolt meg egy afrikai bevándorló

36 éves nőt erőszakolt meg egy afrikai bevándorló

A férfi egy éj­jeli klub­ban sze­melte ki ál­do­za­tát, majd el­kezdte kö­vetni... Az eset az egye­te­mé­ről híres He­i­del­berg­ben tör­tént.

Kiderült az ismert sportoló szörnyű titka, ezt tette az idős nőkkel

Kiderült az ismert sportoló szörnyű titka, ezt tette az idős nőkkel

A be­te­ges el­méjű, per­verz já­té­kos leg­idő­sebb ál­do­zata 86 éves volt.

A be­te­ges el­méjű, per­verz já­té­kos leg­idő­sebb ál­do­zata 86 éves volt.

Elcsatangoló, értelmi fogyatékos kislányt erőszakolt meg a migráns

Elcsatangoló, értelmi fogyatékos kislányt erőszakolt meg a migráns

A héten kez­dő­dött a pere annak a 28 éves pa­kisz­táni mig­ráns­nak, akit azzal vá­dol­nak, hogy ér­telmi sé­rült kis­lányt erő­sza­kolt meg.

Félholtra erőszakolták a tinilányt: sötét titkok derültek ki

Félholtra erőszakolták a tinilányt: sötét titkok derültek ki

A 16 éves ti­ni­lányt nyolcan erő­sza­kol­ták meg, sú­lyos belső sé­rü­lé­sei let­tek. Az eset után őt kezd­ték hi­báz­tatni a fa­lu­ban...

Hős született! Nemi erőszakot akadályozott meg az új olasz miniszternő!

Hős született! Nemi erőszakot akadályozott meg az új olasz miniszternő!

Ami­kor Ró­má­ban sé­tálni in­dult a fi­á­val, nem sej­tette, hogy mibe csöp­pen.

Ami­kor Ró­má­ban sé­tálni in­dult a fi­á­val, nem sej­tette, hogy mibe csöp­pen.

Hét évet kapott a 14 éves lányt megerőszakoló férfi

Hét évet kapott a 14 éves lányt megerőszakoló férfi

A férfi me­ne­kült­nek adta ki magát...

Bű­nös­nek ta­lálta a brit bí­ró­ság azt az el­uta­sí­tott me­ne­dék­ké­relmű szír mig­ránst, aki a vád sze­rint bán­tal­ma­zott és meg­erő­sza­kolt egy 14 éves kis­lányt.

18. szülinapját ünneplő részeg lányt erőszakolt meg a kegyetlen taxis

18. szülinapját ünneplő részeg lányt erőszakolt meg a kegyetlen taxis

A lu­zerni ügyész­ség sze­rint a Svájc­ban ta­xis­ként dol­gozó pa­kisz­táni férfi leg­alább hat nőt mo­lesz­tált sze­xu­á­li­san.

Szörnyű dolgot művelt 7 magyar fiú egy 14 éves kislánnyal a temetőben

Szörnyű dolgot művelt 7 magyar fiú egy 14 éves kislánnyal a temetőben

Egyre több a ha­sonló eset: úgy tűnik, hogy ez az új, sok­koló divat...

Min­denki arról be­szél a tíz­ez­res lé­lek­számú Ér­mi­hály­fal­ván, hogy mi­lyen ször­nyű­sé­get mű­velt hét ma­gyar fi­a­tal egy mind­össze 14 éves kis­lánnyal. Egyre több a ha­sonló eset: úgy tűnik, hogy saj­nos ez az új divat a meg­va­dult fi­a­ta­lok kö­ré­ben...

Komoly sérüléseket szenvedett a pincében megerőszakolt 15 éves lány

Komoly sérüléseket szenvedett a pincében megerőszakolt 15 éves lány

El­ren­del­ték a 18 éves szír mig­ráns elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tá­sát.

El­ren­del­ték a 18 éves szír mig­ráns elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tá­sát.

Fejlemény a zaklatási botrányban, végre pont kerülhet az ügy végére

Fejlemény a zaklatási botrányban, végre pont kerülhet az ügy végére

Har­vey We­ins­tein fel­adta magát, és egy­ből több bűn­cse­lek­ménnyel meg is vá­dol­ták.

Magatehetetlen német lányt erőszakolt meg az afrikai drogdíler

Magatehetetlen német lányt erőszakolt meg az afrikai drogdíler

Még azt sem tud­ják róla, hogy lí­biai vagy tu­né­ziai... Ez elég nagy gáz volt az első tár­gya­lá­son, ame­lyet el is na­pol­tak.

Sötétedés után ne sétáljanak a nők, különben sok erőszak lesz a nyáron!

Sötétedés után ne sétáljanak a nők, különben sok erőszak lesz a nyáron!

Ezt a svéd rend­őr­ség egyik szó­vi­vője mondta...

Ha ezt a svéd rend­őr­ség egyik szó­vi­vője mondja, akkor tény­leg na­gyobb lehet a baj, mint hit­tük... A fe­let­tese azon­ban nem ér­tett vele egyet és meg­nyug­tatta az érin­tet­te­ket...

Gusztustalan dolgot tett a rendőr, az egészet videóra vette

Gusztustalan dolgot tett a rendőr, az egészet videóra vette

A rendőr meg­erő­sza­kolt egy ré­szeg nőt.

A rendőr meg­erő­sza­kolt egy ré­szeg nőt.

Borzalom, éveken át erőszakolta nevelt lányait a nagyszombati apa

Borzalom, éveken át erőszakolta nevelt lányait a nagyszombati apa

Ket­tőt hét éven ke­resz­tül fo­lya­ma­tos sze­xu­á­lis erő­szak­nak tett ki.

Ket­tőt hét éven ke­resz­tül fo­lya­ma­tos sze­xu­á­lis erő­szak­nak tett ki.

Svédországban a nemi erőszak "nem elég nagy bűn" a kitoloncoláshoz!

Svédországban a nemi erőszak "nem elég nagy bűn" a kitoloncoláshoz!

Rá­adá­sul az erit­reai be­ván­dorló csak 10 hó­na­pot kapot. Ez a nemi erő­szak Upp­sala bel­vá­ro­sá­ban tör­tént.

14 éves lányok megerőszakolását akarták eltusolni Dániában

14 éves lányok megerőszakolását akarták eltusolni Dániában

Óri­ási a fel­há­bo­ro­dás Dá­ni­á­ban, mi­u­tán ki­de­rült, hogy a rend­őr­ség meg­pró­bálta el­tit­kolni az ese­tet.

Négy férfit vádolnak: Megerőszakoltak a Népligetben egy francia lányt

Négy férfit vádolnak: Megerőszakoltak a Népligetben egy francia lányt

Négy fi­a­talt vá­dol­nak a bűn­cse­lek­ménnyel, ők vi­szont azzal vé­de­kez­nek, hogy va­laki más le­he­tett.

87 éves nénit erőszakolt meg egy afrikai migráns!

87 éves nénit erőszakolt meg egy afrikai migráns!

Rá­adá­sul lo­pott az idős asszony­tól.

Rá­adá­sul el­lopta az idős asszony gyű­rű­jét is. Egye­lőre kis­ko­rú­nak vallja magát, de ezt nem hi­szik el neki a rend­őrök.

A svédországi nemi erőszakok háromnegyedét migránsok követik el

A svédországi nemi erőszakok háromnegyedét migránsok követik el

A cso­por­tos nemi erő­sza­kok túl­nyomó több­sé­gét be­ván­dor­lók kö­ve­tik el.

A cso­por­tos nemi erő­sza­kok túl­nyomó több­sé­gét be­ván­dor­lók kö­ve­tik el.

A svéd rendőrség nem adja ki a diáklány erőszakolóinak személyleírását

A svéd rendőrség nem adja ki a diáklány erőszakolóinak személyleírását

A rend­őr­ség nem adja ki annak a három férfi­nak a sze­mély­le­írá­sát, akik a gyanú sze­rint meg­erő­sza­kol­tak egy lányt.

Nem erőszak egy 10 éves kislányt megerőszakolni!

Nem erőszak egy 10 éves kislányt megerőszakolni!

Ezt nem isz­lám ál­lam­ban mon­dák ki...

Ezt nem egy isz­lám állam leg­felső bí­ró­sága mondta ki, hanem az egyik leg­fej­let­tebb eu­ró­pai or­szág íté­lő­széke. A köz­fel­há­bo­ro­dás óri­ási!

Megerőszakoltak és benzinnel leöntöttek egy kiskorú lányt

Megerőszakoltak és benzinnel leöntöttek egy kiskorú lányt

Már több ha­sonló eset is tör­tént...A rend­őr­ség több em­bert e is tar­tóz­ta­tott.

Már több ha­sonló eset is tör­tént...A rend­őr­ség több em­bert le is tar­tóz­ta­tott az el­kö­ve­tők közül.

Brutálisan megerőszakolt egy svéd anyát 3 afgán "kiskorú"

Brutálisan megerőszakolt egy svéd anyát 3 afgán "kiskorú"

Az aktus köz­ben ne­vet­gél­tek, "jól szó­ra­koz­tak".

Az aktus köz­ben ne­vet­gél­tek, "jól szó­ra­koz­tak". Rá­adá­sul mo­bil­lal fel­vé­te­le­ket is ké­szí­tet­tek.

Ilyen nincs! Véletlenül erőszakoltak meg egy belga nőt...

Ilyen nincs! Véletlenül erőszakoltak meg egy belga nőt...

Ezzel vé­de­ke­zett a be­ván­dorló.

Leg­alábbis ezzel vé­de­ke­zett az az af­ri­kai be­ván­dorló, aki már úgy érez­hette, hogy meg­úszta az évek­kel ez­előtt tör­tént nemi erő­sza­kot.

Budapesten is erőszakolhatott a producer

Budapesten is erőszakolhatott a producer

Újabb vád...

A zak­la­tási bot­rá­nyokba be­le­bukó vi­lág­hírű fil­mest, újabb egy­kori kol­lé­ga­nője vá­dolta meg nemi erő­szak­kal.

4 bevándorló 5 brit tinédzsert 22 alkalommal támadott meg!

4 bevándorló 5 brit tinédzsert 22 alkalommal támadott meg!

Nemi erő­sza­kos cse­le­ke­de­te­i­kért össze­sen 17 évre ítél­ték őket.

Nemi erő­sza­kos cse­le­ke­de­te­i­kért össze­sen 17 évre ítél­ték őket. A bíró sze­rint "ők nem ra­ga­dozó pe­dofi­lok, hanem is­ko­lás fiúk"...

Sokkoló! Megerőszakoltak és megöltek egy 5 éves kislányt Nagybányán18+

Sokkoló! Megerőszakoltak és megöltek egy 5 éves kislányt Nagybányán

Sokkoló! Megerőszakoltak és megöltek egy 5 éves kislányt Nagybányán

Éjfél körül rá­buk­kan­tak a holt­tes­tére az el­tű­nése hely­szí­né­nek kö­ze­lé­ben.

Éjfél körül rá­buk­kan­tak a holt­tes­tére az el­tű­nése hely­szí­né­nek kö­ze­lé­ben.

Bizonyítékra vágyott a svéd nő. Megkapta. Megerőszakolták

Bizonyítékra vágyott a svéd nő. Megkapta. Megerőszakolták

Durva ta­pasz­ta­lat volt.

Soha nem fél­tem vagy ag­gód­tam más or­szá­gok­ból ér­kező em­be­rek­től, azt gon­dol­tam, elég ér­de­kes be­szélni velük - mondta utó­lag a rend­őrök­nek.

Harcművésznőt akartak megerőszakolni a migránsok. Rossz ötlet volt...

Harcművésznőt akartak megerőszakolni a migránsok. Rossz ötlet volt...

"Csak a go­lyó­i­kat rúg­tam szét..."

"Csak a go­lyó­i­kat rúg­tam szét" - mondta utóbb a ka­ra­te­mes­ter. Az eset egy csen­des kis skót vá­ros­ban tör­tént még ta­valy ős­szel, de a bí­ró­sági tár­gya­lásra most ke­rült sor.

"Szexet vagy meghalsz!" A 18 éves német lány választhatott...

"Szexet vagy meghalsz!" A 18 éves német lány választhatott...

A szí­riai be­ván­dorló már három éve élt Né­met­or­szág­ban..

A szí­riai be­ván­dorló már három éve élt Né­met­or­szág­ban. A bru­tá­lis tör­té­net egy Mün­chen­hez kö­zeli kis­vá­ros­ban ját­szó­dott le, késő este.

Brutálisan megerőszakolt egy lengyel nőt két arab Stockholmban

Brutálisan megerőszakolt egy lengyel nőt Stockholmban két arab

A pszi­cho­ló­gusra pedig 11 hó­na­pot kel­lett vár­nia, mert a be­ván­dor­lók el­sőbb­sé­get él­vez­tek

Kiengedték a börtönből, újra erőszakolt. Ezúttal egy 12 éves kislányt

Kiengedték a börtönből, újra erőszakolt. Ezúttal egy 12 éves kislányt

Osman Ali az első al­ka­lom­mal cso­por­tos nemi erő­sza­kért ült, de jó ma­ga­vi­se­lete miatt meg­fe­lez­ték a bün­te­té­sét.

A WC-ben erőszakolta meg a 13 éves kislányt az afgán migráns, ki sem utasítják

A WC-ben erőszakolta meg a 13 éves kislányt az afgán. Nem toloncolják ki...

Mert vá­ran­dós a fe­le­sége és már van gyer­meke is, akik "in­do­ko­lat­la­nul szen­ved­né­nek".

Kitört a botrány: elengedték a megerőszakolt lány ügyének vádlottjait

Kitört a botrány: elengedték a megerőszakolt lány ügyének vádlottjait

Auszt­ri­á­ban senki nem akart hinni a fü­lé­nek, ami­kor a bíró ki­mondta, hogy sza­ba­don el­me­het­nek a mig­rán­sok.

670 százalékkal nőtt a nemi erőszakok száma Lipcsében

670 százalékkal nőtt a nemi erőszakok száma Lipcsében

Lip­csé­ben drá­ma­ian több sze­xu­á­lis bűn­cse­lek­ményt kö­vet­tek el ta­valy, mint az azt meg­előző évek­ben.

Lip­csé­ben drá­ma­ian több sze­xu­á­lis bűn­cse­lek­ményt kö­vet­tek el ta­valy, mint az azt meg­előző évek­ben.

Megszólalt a Duna mellékfolyójánál brutálisan megerőszakolt nő

Megszólalt a Duna mellékfolyójánál brutálisan megerőszakolt nő

A me­ne­dék­kérő férfi nem elő­ször kö­ve­tett el nemi erő­sza­kot...

Futás köz­ben kezdte kö­vetni tá­ma­dója a német nőt, akit végül bru­tá­li­san meg is erő­sza­kolt.

Bíróság előtt a migránsok: ők erőszakolták meg a 15 éves lányt

Bíróság előtt a migránsok: ők erőszakolták meg a 15 éves lányt

Ked­den kez­dő­dött meg annak a két mig­ráns­nak a pere, akik az ügyész­ség sze­rint meg­erő­sza­kol­tak egy 15 éves lányt Tulln­ban.

Saját lányát erőszakolta meg egy apa

Saját lányát erőszakolta meg egy apa

Az kis­lány is­ko­lája tett fel­je­len­tést.

Mi­u­tán a rend­őr­ség el­ren­delte a nyo­mo­zást, ha­ma­ro­san ki­de­rült, hogy a 34 éves férfit nem alap­ta­la­nul gya­nú­sít­ják.

A lakás összes szobájában megerőszakolta a 82 éves nőt egy HIV-fertőzött

A lakás összes szobájában megerőszakolta a 82 éves nőt egy HIV-fertőzött

6 év bör­tönre ítél­ték a ma­ce­dón férfit.

Hat év bör­tönre ítél­ték azt a ma­ce­dón férfit, aki Ham­burg­ban több­ször meg­erő­sza­kolt egy 82 éves nénit. Az idős nő 60 per­cen ke­resz­tül a leg­ször­nyűbb rém­ál­mait kel­lett, hogy meg­élje...

Bosszúból, családja beleegyezésével erőszakoltak meg egy lányt

Bosszúból, családja beleegyezésével erőszakoltak meg egy lányt

A csa­lá­dok össze­tű­zé­sé­nek az ár­tat­lan lány itta meg a levét.

A csa­lá­dok össze­tű­zé­sé­nek az ár­tat­lan lány itta meg a levét.

4750 nemi erőszak történt Ausztriában tavaly. Élen az afgán migránsok

4750 nemi erőszak történt Ausztriában tavaly. Élen az afgán migránsok

A fris­sen köz­zé­tett 2017-es sta­tisz­ti­kai ada­tok jól mu­tat­ják, hogy Auszt­ri­á­ban ko­moly gon­dok van­nak.

Borzalom a műtőben: belehalt a szülésbe a nemi erőszak 14 éves áldozata

Borzalom a műtőben: belehalt a szülésbe a nemi erőszak 14 éves áldozata

A fi­a­tal lány csá­szár­met­szés­sel hozta vi­lágra gyer­me­két.

A fi­a­tal lány csá­szár­met­szés­sel hozta vi­lágra gyer­me­két, de komp­li­ká­ciók lép­tek fel.