CÍMKE: 'németország'

Képtelenek szabadulni a migránsoktól a németek

Képtelenek szabadulni a migránsoktól a németek

Né­met­or­szág­ban az il­le­gá­lis be­ván­dor­ló­kat most sem könnyű vissza­kül­deni ha­zá­jukba.

Kik és hányan kértek menedékjogot Németországban március végéig?

Kik és hányan kértek menedékjogot Németországban március végéig?

Azt gon­dol­nánk, hogy a há­ború le­csen­gé­sé­vel már alig jön­nek szí­ri­a­iak. Té­ve­dés.

A Hertha nem mondott le végleg Dárdairól

A Hertha nem mondott le végleg Dárdairól

A ma­gyar szak­em­ber ál­ta­lá­nos szer­ző­dése ér­vény­ben marad, 2020 nya­rá­tól újra után­pót­lás-edző­ként foly­tat­hatja.

A ma­gyar szak­em­ber ál­ta­lá­nos szer­ző­dése ér­vény­ben marad, 2020 nya­rá­tól újra után­pót­lás-edző­ként foly­tat­hatja.

Szomorú hír, döntöttek Dárdai Pál jövőjéről

Szomorú hír, döntöttek Dárdai Pál jövőjéről

A né­met­or­szági Her­tha ma­gyar ve­ze­tő­edzője nem esik két­ségbe. Sőt, szá­mos terve van, me­lyek­ről kész­ség­gel nyi­lat­ko­zott is.

A né­met­or­szági Her­tha ma­gyar ve­ze­tő­edzője nem esik két­ségbe. Sőt, szá­mos terve van, me­lyek­ről kész­ség­gel nyi­lat­ko­zott is.

Dárdai Pált a Fradi korábbi edzője miatt meneszthetik

Dárdai Pált a Fradi korábbi edzője miatt meneszthetik

Ismét ki­ka­pott a Her­tha.

A Her­tha so­ro­zat­ban ötö­dik ve­re­sé­gét szen­vedte el a hét­vé­gén, ez­út­tal a Hoffen­heim­től ka­pott ki 2-0-ra. A Han­no­ver el­leni meccs döntő lehet.

Migránsáradat és terrorizmus fenyeget

Migránsáradat és terrorizmus fenyeget

A Frank­fur­ter All­ge­meine Ze­i­tung hír­por­tálja ol­va­só­i­nak több­sége egyet­ért a német szö­vet­ségi lkot­mány­vé­delmi hi­va­tal volt ve­ze­tő­jé­vel.

Egyet­ért a Frank­fur­ter All­ge­meine Ze­i­tung hír­por­tálja ol­va­só­i­nak több mint két­har­mada a német szö­vet­ségi al­kot­mány­vé­delmi hi­va­tal volt ve­ze­tő­jé­vel.

Megtízszereződött a bűncselekmények száma 2015 óta egy német községben

Megtízszereződött a bűncselekmények száma 2015 óta egy német községben

2015 óta me­re­de­ken meg­emel­ke­dett a német köz­ség­ben el­kö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek száma.

Németországban már az emberek negyede migrációs hátterű

Németországban már minden negyedik ember migrációs hátterű

A tö­me­ges be­ván­dor­lás több szem­pont­ból is ha­tás­sal van a német tár­sa­da­lomra.

A tö­me­ges be­ván­dor­lás több szem­pont­ból is ha­tás­sal van a német tár­sa­da­lomra. A leg­fris­sebb ada­tok sze­rint az em­be­rek ne­gyede mig­rá­ciós hát­terű, rá­adá­sul ebből a tár­sa­dalmi ré­teg­ből kerül ki min­den má­so­dik mun­ka­nél­küli.

Lehúzott nadrággal közelített áldozata felé, egy harapás mentette meg a nőt

Lehúzott nadrággal közelített áldozata felé, egy harapás mentette meg a nőt

2 év 3 hó­napra ítélte a kons­tanzi ke­rü­leti bí­ró­ság a szí­riai mig­ránst.

Két év három hó­napra ítélte a kons­tanzi ke­rü­leti bí­ró­ság a szí­riai mig­ránst.

Több ezer háborús bűnös szökhetett Németországba

Több ezer háborús bűnös szökhetett Németországba

Nem ez volt az első bot­rány.

Több ezer fel­dol­go­zat­lan, fe­nye­ge­tést tar­tal­mazó akta he­vert a német ha­tó­sá­gok asz­ta­lán 2015-ben, a mig­rá­ciós vál­ság csúcs­pont­ján.

Már a rendőrség is kereste a barátnőjét halálra késelő migránst

Már a rendőrség is kereste a barátnőjét halálra késelő migránst

Egy tu­né­ziai mig­ráns által el­kö­ve­tett gyil­kos­ság­tól han­gos a német sajtó.

Még több zsebpénzt dug a német kormány a migránsok zsebébe

Még több zsebpénzt dug a német kormány a migránsok zsebébe

A szö­vet­ségi mun­ka­ügyi mi­nisz­ter által elő­ter­jesz­tett ter­vek sze­rint 11 szá­za­lék­kal nö­vel­nék a mig­rán­sok­nak járó zseb­pénzt.

A szö­vet­ségi mun­ka­ügyi mi­nisz­ter által elő­ter­jesz­tett ter­vek sze­rint 11 szá­za­lék­kal nö­vel­nék a mig­rán­sok­nak járó zseb­pénzt. A szo­ci­a­lista tár­ca­ve­zető öt­le­té­ért sokan nem ra­jon­ga­nak.

Halála után áll gyilkos bosszút haragosain egy kertész

Halála után áll gyilkos bosszút haragosain egy kertész

Fi­gyel­mez­tet­ték egy német ker­tész is­me­rő­seit és ha­ra­go­sait. A férfi a ha­lála előtt gyil­kos csap­dá­kat küld­he­tett szét ha­ra­go­sa­i­nak.

Fi­gyel­mez­tet­ték egy német ker­tész is­me­rő­seit és ha­ra­go­sait. A férfi a ha­lála előtt gyil­kos csap­dá­kat küld­he­tett azok­nak, akik­kel rossz­ban volt. Egy 64 éves orvos ke­zé­ben már fel­rob­bant egy al­kalmi po­kol­gép, de egy anyu­kát és lá­nyát is meg­se­be­sí­tett egy há­zi­lag ké­szí­tett esz­köz.

Kiraboltak egy pénzszállítót a reptéren

Kiraboltak egy pénzszállítót a reptéren

Ha­tal­mas a ké­szült­ség a Köln-Bonn rep­té­ren, mi­u­tán ál­ar­cos fegy­ve­re­sek meg­tá­mad­tak egy pénz­szál­lí­tót.

Ha­tal­mas a ké­szült­ség a Köln-Bonn rep­té­ren, mi­u­tán ál­ar­cos fegy­ve­re­sek meg­tá­mad­tak egy pénz­szál­lí­tót.

Németország már majdnem elveszett

Németország már majdnem elveszett

Az il­le­gá­lis be­ván­dor­lók vissza­élé­sei miatt ke­zel­he­tet­lenné válik a hely­zet.

Az il­le­gá­lis be­ván­dor­lók vissza­élé­sei miatt las­san ke­zel­he­tet­lenné válik a hely­zet Né­met­or­szág­ban - írta az MTI-hez ked­den el­jut­ta­tott elem­zé­sé­ben a Szá­zad­vég Ala­pít­vány.

Gyermekeket is megkéselnek a migránsok

Gyermekeket is megkéselnek a migránsok

Tíz év alatt 900 szá­za­lé­kos nö­ve­ke­dés.

Tíz év alatt 900 szá­za­lék­kal nőtt meg a kés­sel el­kö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek száma Né­met­or­szág­ban. Csak ta­valy 4100 ilyen ese­tet je­gyez­tek fel...

Orbán Viktor: Meg kell várni az európai polgárok döntését

Orbán Viktor: Meg kell várni az európai polgárok döntését

Min­den nagy dön­tés­sel meg kell várni a má­jusi eu­ró­pai par­la­menti (EP-) vá­lasz­tást, az eu­ró­pai pol­gá­rok dön­té­sét - mondta Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök.

Merényletet tervezett három terrorista Németországban, elfogták őket

Merényletet tervezett három terrorista Németországban, elfogták őket

Isz­lam­ista ter­ror­tá­ma­dás elő­ké­szí­té­sé­nek gya­núja miatt el­fog­tak három iraki férfit Né­met­or­szág­ban.

Menekültek akarták vérbe borítani Németországot

Menekültek akarták vérbe borítani Németországot

A 900 fős El­pers­büt­tel nevű falu la­kóit sok­kolta, hogy ilyen em­be­rek köl­töz­het­tek a szom­szédba.

A 900 fős El­pers­büt­tel nevű falu la­kóit sok­kolta, hogy ilyen em­be­rek köl­töz­het­tek a szom­szédba.

Egyetlen mondattal alázták meg a magyar sportolókat

Egyetlen mondattal alázták meg a magyar sportolókat

Kohlsch­re­i­ber őszin­tén val­lott.

Phi­lipp Kohlsch­re­i­ber azt sem tudja, kik ellen kell majd te­ni­szez­nie a német csa­pat­nak. Frank­furt­ban nehéz dolga lesz a mi­e­ink­nek.

Aljas, alattomos provokáció a Sea Watch 3 ügye

Aljas, alattomos provokáció a Sea Watch 3 ügye

Nem köt­het ki a Sea Watch 3.

Ide­ig­le­nes in­téz­ke­dés­ként a stras­bourgi Em­beri Jogok Eu­ró­pai Bí­ró­sága éle­lem, ivó­víz, il­letve or­vosi el­lá­tás biz­to­sí­tá­sára szó­lí­totta fel az olasz kor­mányt.

A szudánit elengedték, majd erőszakolt és gyilkolt Németországban

A szudánit elengedték, majd erőszakolt és gyilkolt Németországban

Az eset kí­sér­te­ti­e­sen ha­son­lít egy ta­va­lyira.

Az eset kí­sér­te­ti­e­sen ha­son­lít egy ta­va­lyira, amely Des­sau vá­ro­sá­ban tör­tént.

A migránserőszak áldozatainak állítottak emléket ismeretlenek

A migránserőszak áldozatainak állítottak emléket ismeretlenek Németországban

A né­met­or­szági Ba­u­tzen nevű te­le­pü­lé­sen 23 fa­ke­resz­tet tá­vo­lí­tot­tak el.

A né­met­or­szági Ba­u­tzen nevű te­le­pü­lés tu­ris­ta­út­já­ról 23 fa­ke­resz­tet tá­vo­lí­tott el a rend­őr­ség a múlt hét­vé­gén. A ha­tó­sá­gok egy­előre nem tud­ják, hogy ki ál­lí­totta azo­kat...

Elképesztő hívást kaptak egy kisfiútól a német rendőrök, ezt tették

Elképesztő hívást kaptak egy kisfiútól a német rendőrök, ezt tették

A rend­őrök pró­bál­tak se­gí­teni a kisfiún.

A rend­őrök pró­bál­tak se­gí­teni a kisfiún, a vizs­gá­lat pedig gyor­san le is zá­rult.

Németországban már boldog karácsonyt sem mernek kívánni

Németországban már boldog karácsonyt sem mernek kívánni

Nye­résre áll a mul­ti­kulti...

Az ad­venti idő­szak­ban több mil­li­árd ember kíván sze­ret­te­i­nek, ba­rá­ta­i­nak, kol­lé­gá­i­nak bol­dog ka­rá­csonyt. Ám akad, aki hi­va­ta­lo­san nem mer ilyet tenni...

Az afrikai migráns és a németek ajándéka. Felháborító videó!

Az afrikai migráns és a németek ajándéka. Felháborító videó!

Ér­de­kel, hogy miért látod ezt?

Ér­de­kel, hogy miért látod azt amit Bern­burg­ban rög­zí­tett va­laki egy mo­bil­lal? El­árul­juk, de nem le­szel tőle bol­dog.

Állig felfegyverzett rendőrök lepték el a német reptereket!

Állig felfegyverzett rendőrök lepték el a német reptereket

Gya­nús ala­kok tar­tot­tak te­rep­szem­lét a stutt­garti re­pü­lő­té­ren. Négy em­bert keres a rend­őr­ség.

Gya­nús ala­kok te­rep­szem­léz­het­tek a stutt­garti re­pü­lő­té­ren, ami azon­nali ter­ror­ri­a­dót vál­tott ki a német ha­tó­sá­gok­nál. Négy em­bert keres a rend­őr­ség, akik ál­lí­tó­lag már Pá­rizs­ban is ha­son­ló­kép­pen pró­bál­ták fel­de­rí­teni az egyik leg­for­gal­ma­sabb rep­te­ret.

Hősies győzelem, világraszóló bravúrt arattak a magyar kézis lányok

Hősies győzelem, világraszóló bravúrt arattak a magyar kézis lányok

Né­met­or­szá­got egy gól­lal győzte le Kim Ras­mus­sen csa­pata.

A nor­vé­gok­tól el­szen­ve­dett sú­lyos ve­re­ség után Né­met­or­szá­got egy gól­lal győzte le Kim Ras­mus­sen csa­pata.

Szörnyű hírt közöltek: a kórházi ágyán halt meg a világhírű bajnok

Szörnyű hírt közöltek: a kórházi ágyán halt meg a világhírű bajnok

Markus Beyer ko­ráb­ban a WBC nagy­kö­zép­sú­lyú vi­lág­baj­noka volt. A német bok­szoló 47 éves volt.

Markus Beyer ko­ráb­ban a WBC nagy­kö­zép­sú­lyú vi­lág­baj­noka volt. A német bok­szoló 47 éves volt.

Év végi akciós ajánlat a migránsoknak!

Év végi akciós ajánlat a migránsoknak!

Az ed­digi 1200 euró he­lyett akár 3000 euró is el­ér­hető szá­mukra.

A te or­szá­god, a te jövőd. Most! Ilyen szö­vegű óri­ás­pla­ká­to­kon aján­la­nak pénzt azok­nak, akik haj­lan­dóak ha­za­térni Né­met­or­szág­ból. Az ed­digi 1200 euró he­lyett akár 3000 euró is el­ér­hető szá­mukra.

Párton belüli feszültség! Egyre többen mondanak ellent Merkelnek

Párton belüli feszültség! Egyre többen mondanak ellent Merkelnek

Az Ang­ela Mer­kel ve­zette CDU-ban is egyre töb­ben fe­je­zik ki nem­tet­szé­sü­ket a mig­rá­ciós pak­tum­mal kap­cso­lat­ban.

Ilyen még nem történt, élő adásban zokogott a focibíró

Ilyen még nem történt, élő adásban zokogott a focibíró

A román já­ték­ve­ze­tő­nek nem­rég halt meg az édes­anyja, a hol­lan­dok csa­pat­ka­pi­tá­nya vi­gasz­talta.

Döbbenet a bíróságon, a vécében halt meg a tanú

Döbbenet a bíróságon, a vécében halt meg a tanú

Napok múlva fe­dez­ték fel a holt­tes­tet.

Napok múlva fe­dez­ték fel a holt­tes­tet. A ta­ka­rí­tó­sze­mély­zet azt hi­hette, szán­dé­ko­san van le­zárva a vécé aj­taja.

Sordöntő kérdésről szavazhat Angela Merkel pártja

Sordöntő kérdésről szavazhat Angela Merkel pártja

Jens Spahn az egyik leg­esé­lye­sebb je­lölt arra, hogy be­töltse CDU párt­el­nöki po­zí­ci­ó­ját.

Jens Spahn az egyik leg­esé­lye­sebb je­lölt arra, hogy be­töltse Ang­ela Mer­kel meg­üre­sedő he­lyét a kor­mányzó CDU párt­el­nöki po­zí­ci­ó­já­ban.

Akció egy Lidl parkolójában: egzotikus állatok miatt hívtak rendőrt

Akció egy Lidl parkolójában: egzotikus állatok miatt hívtak rendőrt

A tevék egy ván­dor­cir­kusz­ból lép­tek meg és sö­tét­ben kezd­tek rend­bon­tásba.

Gerhard Schröder szerint a előrehozott választásokat rendeznek jövőre

Gerhard Schröder szerint a nyár elején előrehozott választásokat rendeznek

Né­met­or­szág­ban nagy erők­kel ke­resi Ang­ela Mer­kel utód­ját. Iz­gal­mas esé­lyes­ről be­szél­nek.

Beazonosíthatatlan migránsok árasztják el Németországot

Beazonosíthatatlan migránsok árasztják el Németországot

Egy friss je­len­tés sze­rint a fel­nőtt me­ne­dék­ké­rők 58 szá­za­léka hi­va­ta­los ira­tok nél­kül uta­zik be Né­met­or­szágba.

Egy friss je­len­tés sze­rint a fel­nőtt me­ne­dék­ké­rők 58 szá­za­léka hi­va­ta­los ira­tok nél­kül uta­zik be Né­met­or­szágba.

Antifa besúgó portált támogat Merkel kormánya!

Antifa besúgó portált támogat Merkel kormánya!

Az in­ter­ne­ten te­szik közzé a jobb­ol­dali sze­mé­lyek és szer­ve­ze­tek ada­tait, cí­meit.

Az in­ter­ne­ten te­szik közzé a jobb­ol­dali sze­mé­lyek és szer­ve­ze­tek ada­tait, cí­meit. Lis­táz­nak, ami a szo­ci­ál­li­be­rá­li­sok sze­rint meg­ve­tendő dolog.

Ki akartak siklatni egy gyorsvonatot, arabul írt levelet találtak a helyszínen

Ki akartak siklatni egy gyorsvonatot, arabul írt levelet találtak a helyszínen

Nagy va­ló­szí­nű­ség­gel ki akar­ták sik­latni az ICE nevű német gyors­vo­na­tot.

Nagy va­ló­szí­nű­ség­gel ki akar­ták sik­latni az ICE nevű német gyors­vo­na­tot azok az el­kö­ve­tők, akik acél­ká­belt és fa­éke­ket he­lyez­tek a sínre Nürn­berg és Mün­chen kö­zött. A nyo­mo­zók egy ara­bul írt le­ve­let is ta­lál­tak.

Jóval több illegális bevándorló él Németországban, mint azt eddig hitték

Jóval több illegális bevándorló él Németországban, mint azt eddig hitték

Ezt az Eu­ró­pai Bi­zott­ság ál­lítja je­len­té­sé­ben...

Ezt az Eu­ró­pai Bi­zott­ság ál­lítja je­len­té­sé­ben...

Sokkot kapott az anyuka, amikor meglátta, mi van a gyereke táskájában

Sokkot kapott az anyuka, amikor meglátta, mi van a gyereke táskájában

A gye­rek a kü­lö­nös tár­gyat egy tó part­ján ta­lálta és tette bele a há­ti­zsák­jába, de a szü­le­i­nek nem szólt róla.

Új ünnepnapot követelnek a migrációnak Németországban

Új ünnepnapot követelnek a migrációnak Németországban

A mig­rá­ciót nem meg­ál­lí­tani, hanem ün­ne­pelni kell - ál­lít­ják bi­zo­nyos szer­ve­ze­tek Né­met­or­szág­ban.

Lövöldözés tört ki egy német településen: családi tragédiához vezetett az akció

Lövöldözés tört ki egy német településen: családi tragédiához vezetett az akció

Egy anya és fia éle­tü­ket vesz­tet­ték, míg két rendőr meg­sé­rült.

Egy anya és fia éle­tü­ket vesz­tet­ték, míg két rendőr meg­sé­rült a lö­völ­dö­zés­ben.

Úgy viselkedett Angela Merkel, mint egy sértődött kisgyerek

Úgy viselkedett Angela Merkel, mint egy sértődött kisgyerek

El­fo­gyott a le­vegő Ang­ela Mer­kel körül!

El­fo­gyott a le­vegő Ang­ela Mer­kel német kan­cel­lár körül! Saját pártja 13 év után el­tá­vo­lí­totta a leg­bi­zal­ma­sabb em­be­rét a frak­ció­ve­ze­tői poszt­ról. Mer­kel ezt ve­re­ség­nek fogja fel, de a bi­zalmi sza­va­zás le­he­tő­sé­gét egy­előre el­veti.

Politikai gyilkosság Németországban?

Politikai gyilkosság Németországban?

Me­göl­ték a "Hu­li­gá­nok a sza­lafis­ták ellen" cso­port ala­pí­tó­ját Mönc­heng­lad­bach­ban! A fel­ső­tes­tén több kés­szú­rás volt lát­ható, a gyil­kos kése pedig a hulla mel­lett fe­küdt.

Me­göl­ték a "Hu­li­gá­nok a sza­lafis­ták ellen" cso­port ala­pí­tó­ját Mönc­heng­lad­bach­ban! A fel­ső­tes­tén több kés­szú­rás volt lát­ható, a gyil­kos kése pedig a hulla mel­lett fe­küdt.

Angela Merkel kifulladt! Vérfrissítésre lenne szükség

Angela Merkel kifulladt! Vérfrissítésre lenne szükség

A Német Sza­bad­de­mok­rata Párt ve­ze­tője sze­rint a kan­cel­lár po­li­ti­kai ér­te­lem­ben ki­ful­ladt...

Kínos magyarázkodásra kényszerült a magyar szövetségi kapitány

Kínos magyarázkodásra kényszerült a magyar szövetségi kapitány

A foly­ta­tás csak ne­he­zebb lesz pó­ló­sa­ink­nak. Märcz Tamás csa­pata rosszul kezdte a né­met­or­szági Vi­lág­ku­pát.

Rettenetes légi baleset történt, lezuhant egy gép

Rettenetes légi baleset történt, lezuhant egy gép

Men­tő­he­li­kop­tert ri­asz­tot­tak.

Men­tő­he­li­kop­tert ri­asz­tot­tak a bal­eset­hez Eichs­tätt­ban.

Ettől fog csődbe menni Németország

Ettől fog csődbe menni Németország

101 rendőr kísér 46 ki­to­lon­colt mig­ránst.

A minap 46 el­uta­sí­tott me­ne­dék­ké­relmű mig­ránst to­lon­col­tak vissza Mün­chen­ből Ka­bulba. Az afgán mig­rán­sok közül 22 el­ítélt bű­nöző volt. A 46 il­le­gá­lis be­ván­dor­lót 101 német rendőr kí­sérte a ha­za­úton.

Óriási elismerés, Dárdai Pál büszke lehet a fiára

Óriási elismerés, Dárdai Pál büszke lehet a fiára

Dár­dai Palkó pén­te­ken újabb fon­tos lé­pést tett meg a kar­ri­er­jé­ben. Az U20-as német vá­lo­ga­tott­ban ját­szott.

Dár­dai Palkó pén­te­ken újabb fon­tos lé­pést tett meg a kar­ri­er­jé­ben. Az U20-as német vá­lo­ga­tott­ban ját­szott.

Seehofer: a migráció minden baj eredője

Német miniszter: a migráció minden baj eredője

A bel­ügy­mi­nisz­ter sze­rint nem vé­let­le­nül erő­söd­nek a szél­ső­sé­ges erők.

A német bel­ügy­mi­nisz­ter sze­rint nem vé­let­le­nül erő­söd­nek ro­ha­mo­san a szél­ső­sé­ges erők Né­met­or­szág­ban.

Egy meztelen lány akadályozta a villamosközlekedést! - videó

Egy meztelen lány akadályozta a villamosközlekedést! - videó

Nem tudni, hogy mi okból tette, de va­ló­szí­nű­leg nem tün­te­tett semmi ellen a tök pucér nő.

Havi 1000 eurót kapnak a szomáliai kalózok Németországban!

Havi 1000 eurót kapnak a szomáliai kalózok Németországban!

Eddig még­sem to­lon­col­ták ki őket. Az is ér­de­kes, hogy miért nem.

Eddig még nem to­lon­col­ták ki őket. Az is ér­de­kes, hogy miért nem.

Szörnyű, mit műveltek a pályaudvar mellett parkoló autóba zárt nővel

Szörnyű, mit műveltek a pályaudvar mellett parkoló autóba zárt nővel

Két me­di­ter­rán ki­né­zetű arab férfit keres a heilbronni rend­őr­ség.

Két me­di­ter­rán ki­né­zetű arab férfit keres a heilbronni rend­őr­ség.

Súlyos autóbalesetet szenvedett a sportolónő, azonnal kórházba vitték

Most kaptuk a hírt: súlyos autóbalesetet szenvedett a sportolónő, azonnal kórházba vitték

Éppen útban volt a té­vébe, ahol in­ter­jút kel­lett volna adnia az Eu­rópa-baj­nok súly­lö­kő­nek.

Százezrével érkeznek a migránsok családtagjai Európába

Százezrével érkeznek a migránsok családtagjai Európába

2015 ja­nu­árja óta 322 ezer eset­ben adtak ki a német ha­tó­sá­gok ví­zu­mot csa­lád­egye­sí­tés ke­re­té­ben. A leg­több érin­tett szír és iraki szár­ma­zású.

Schumacher rajongói nem örülnek Hamilton tettének

Schumacher rajongói nem örülnek Hamilton tettének

A négy­sze­res vi­lág­baj­nok brit szu­per­sztár be­ál­lí­totta a német le­genda egyik nagy re­kord­ját.

A négy­sze­res vi­lág­baj­nok be­ál­lí­totta a német le­genda egyik nagy re­kord­ját. A Hun­ga­ror­ingre 17 pon­tos előnnyel ér­ke­zik a Mer­ce­des él­me­nője.

Gyilkosság ellen... Betiltják a kést a dortmundi vasúti pályaudvaron!

Gyilkosság ellen... Betiltják a kést a dortmundi vasúti pályaudvaron!

Na­ponta Észak-Rajna-Weszt­fá­li­á­ban is át­la­go­san 10 késes tá­ma­dás tör­té­nik.

Na­ponta Észak-Rajna-Weszt­fá­li­á­ban is át­la­go­san 10 késes tá­ma­dás tör­té­nik.

Kiderült, a sok szex a vb-siker titka

Kiderült, a sok szex a vb-siker titka

To­vábbra sem tel­jes az egyet­ér­tés a fut­ball­csa­pa­tok kö­ré­ben.

To­vábbra sem tel­jes az egyet­ér­tés abban, hogy a fo­cis­ták él­je­nek-e sze­xu­á­lis éle­tet a meccsek előtt.

Megtörte a csendet a megkéselt lány édesanyja

Megtörte a csendet a megkéselt 14 éves lány édesanyja

"Mi lett ebből a szép or­szág­ból?"

Úgy érezte, hogy tar­to­zik annyi­val lá­nyá­nak és a többi mig­rán­sok által el­kö­ve­tett erő­szak ál­do­za­ta­i­nak, hogy kiáll a nyil­vá­nos­ság elé.

Kirúgják a német focikapitányt? Válaszolt a szövetség

Kirúgják a német focikapitányt? Válaszolt a szövetség

A ki­esés után na­gyon ko­moly dön­tést hoz­tak az or­szág­ban.

A ki­esés után na­gyon ko­moly dön­tést hoz­tak az or­szág­ban.

Csúnyán beleszállt Anglia a németekbe, ezt nem nyelik le könnyen

Csúnyán beleszállt Anglia a németekbe, ezt nem nyelik le könnyen

Leg­szebb öröm a kár­öröm, ezt már az an­go­lok is tud­ják.

Leg­szebb öröm a kár­öröm, ezt már az an­go­lok is tud­ják.

Azt suttogják, hogy ez a nő válthatja Merkelt Németország élén

Azt suttogják, hogy ez a nő válthatja Merkelt Németország élén

A plety­kák ko­moly­nak tűn­nek...

Három hét­tel ez­előtt ren­dez­ték meg a világ leg­be­fo­lyá­so­sabb em­be­re­i­nek közös ta­lál­ko­zó­ját...

Ilyen nincs, erre senki nem számított a foci vb-n

Ilyen nincs, erre senki nem számított a foci vb-n

Ki­esett a cím­védő.

A cím­védő nem lesz ott a nyol­cad­dön­tő­ben. Dél-Korea óri­ási meg­le­pe­tésre le­győzte Né­met­or­szá­got. A své­dek nyer­ték a cso­por­tot.

70 éves pártszövetségnek lehet vége a migráció miatt

70 éves pártszövetségnek lehet vége a migráció miatt

Ős­szel tar­to­má­nyi vá­lasz­tá­so­kat tar­ta­nak Ba­jor­or­szág­ban is, ahol a Ke­resz­tény­szo­ci­á­lis Unió már nem szá­mít Mer­kel se­gít­sé­gére.

Németországot megint rohamozzák a migránsok

Németországot megint rohamozzák a migránsok

Nagy nö­ve­ke­dés egy hónap alatt.

Má­jus­ban 14 ezer­rel több be­ván­dorló ér­ke­zett Né­met­or­szágba, mint egy hó­nap­pal ko­ráb­ban.

Csodát tettek a németek a foci vb-n

Csodát tettek a németek a foci vb-n

Az utolsó kör­ben dől el a cím­védő sorsa a vb-n. Toni Kroos a 94. perc­ben lőtte Né­met­or­szág győz­tes gól­ját. A má­so­dik fél­időt nem bírta a svéd vá­lo­ga­tott.

Az utolsó kör­ben dől el a cím­védő sorsa a vb-n. Toni Kroos a 94. perc­ben lőtte Né­met­or­szág győz­tes gól­ját. A má­so­dik fél­időt nem bírta a svéd vá­lo­ga­tott.

Migránshorda támadt meg egy 19 éves lányt

Migránshorda támadt meg egy 19 éves lányt

Sze­xu­á­lis zak­la­tás miatt in­dí­tott nyo­mo­zást a güst­rowi rend­őr­ség.

Sze­xu­á­lis zak­la­tás miatt in­dí­tott nyo­mo­zást a güst­rowi rend­őr­ség. A gyanú sze­rint 8 mig­ráns tá­madt rá egy 19 éves lányra. A fő gya­nú­sí­tott, egy afgán fi­a­tal már rend­őr­ké­zen van.

Lánykérés az utcán, megdöbbentek a járókelők

Lánykérés az utcán, megdöbbentek a járókelők

Nem min­den­napi je­le­net.

Nem min­den­napi je­le­ne­tet pro­du­kált egy sze­rel­mes férfi, aki vá­rat­la­nul meg­kérte ba­rát­nője kezét.

Bombameglepetés, ez lett a német botrányból

Bombameglepetés, ez lett a német botrányból

Ezt senki nem hit­tem volna a vi­lág­baj­nok­ság előtt. El­vér­zett a cím­védő a tor­nán.

Ezt senki nem hit­tem volna a vi­lág­baj­nok­ság előtt. El­vér­zett a cím­védő a tor­nán.

Dagad a botrány, súlyos büntetést kaptak a német válogatott sztárjai

Dagad a botrány, súlyos büntetést kaptak a német válogatott sztárjai

Jo­a­chim Löw ál­lí­tó­lag Özilt és Gün­do­gant is a kis­padra szám­űzte.

Jo­a­chim Löw szö­vet­ségi ka­pi­tány ál­lí­tó­lag Özilt és Gün­do­gant is a kis­padra szám­űzte.

Dárdai elárulta, milyen munkákra mondott nemet a közelmúltban

Dárdai elárulta, milyen munkákra mondott nemet a közelmúltban

Mit fog kapni a tipp­jéért? St­ressz és sze­rep­lés he­lyett ba­ráti kör­ben, tévén él­vezi a meccse­ket.

Szétverték a kocsiját, közellenség lett a híres focistából

Szétverték a kocsiját, közellenség lett a híres focistából

A német szur­ko­lók kö­ré­ben most nem Ilkay Gün­do­gan a leg­nép­sze­rűbb já­té­kos.

A német szur­ko­lók kö­ré­ben most nem Ilkay Gün­do­gan a leg­nép­sze­rűbb já­té­kos.

Lehetetlen 16 veszélyes dzsihadista kitoloncolása

Lehetetlen 16 veszélyes dzsihadista kitoloncolása

Az észak-rajna-veszt­fá­liai tar­to­mány­ban ab­szurd hely­zet ala­kult ki a si­ker­te­len ki­to­lon­co­lá­sok miatt.

Az észak-rajna-veszt­fá­liai tar­to­mány­ban ab­szurd hely­zet ala­kult ki a si­ker­te­len ki­to­lon­co­lá­sok miatt.

Hoppá! Löw lehet a Real Madrid vezetőedzője

Hoppá! Löw lehet a Real Madrid vezetőedzője

A szak­em­ber­nek szer­ző­dése van a né­me­tek­nél, ki kel­lene vá­sá­rolni őt.

Iszonyat egy német vonaton, kegyetlen vérengzés történt

Iszonyat egy német vonaton, kegyetlen vérengzés történt

Egy rendőr is sú­lyo­san meg­sé­rült.

Egy rendőr is sú­lyo­san meg­sé­rült az in­ci­dens során. A tá­ma­dó­val vé­gez­tek.

Naponta több mint 100 német polgár vált a bevándorlók áldozatává!

Naponta több mint 100 német polgár vált a bevándorlók áldozatává!

A la­kos­ság ará­nyá­ban ők hat­szor annyi bűn­cse­lek­ményt kö­vet­tek el!

A kor­mányhű sajtó so­káig azzal vé­de­ke­zett, hogy a be­ván­dor­lók sem kö­vet­nek el a né­me­tek­nél több bűn­cse­lek­ményt. A la­kos­ság ará­nyá­ban azon­ban ők majd­nem hat­szor annyit kö­vet­tek el!