CÍMKE: 'németország'

V4NA: Szabadon kószálhat a terrorista

V4NA: Szabadon kószálhat a terrorista

"Ke­tyegő bom­bá­nak" tart­ják.

"Ke­tyegő bom­bá­nak" tart­ják a sza­lafista né­ze­te­ket valló Ugur S.-t.

Novák Katalin: Sok a magyarbarát politikus Németországban

Novák Katalin: Sok a magyarbarát politikus Németországban

Sok "ma­gyar­ba­rát" po­li­ti­kus van Né­met­or­szág­ban, akik sze­ret­nék se­gí­teni Ma­gyar­or­szá­got.

FRISS HÍREK

Még a közveszélyes migránsokat is lehetetlenség kitoloncolni

Még a közveszélyes migránsokat is lehetetlenség kitoloncolni

Ras­chid K.-t több al­ka­lom­mal is ve­szé­lyes­nek mi­nő­sí­tet­ték a ha­tó­sá­gok...

A cse­csen szár­ma­zású Ras­chid K.-t több al­ka­lom­mal ve­szé­lyes­nek mi­nő­sí­tet­ték a ha­tó­sá­gok.

A kislánya 14 éves barátnőjét erőszakolta meg a török férfi

A kislánya 14 éves barátnőjét erőszakolta meg a török férfi

Le­vent Y.-t már má­sod­szor ítél­ték el nemi erő­szak miatt. Az első eset még 2002-ben tör­tént.

Le­vent Y.-t már má­sod­szor ítél­ték el nemi erő­szak miatt. Az első eset még 2002-ben tör­tént.

Elátkozták a magyar sztárt? Rejtélyes sérülésről ír a német sajtó

Elátkozták a magyar sztárt? Rejtélyes sérülésről ír a német sajtó

Nincs sze­ren­cséje a vi­lág­baj­nok­sá­gok­kal a női foci vi­lág­klasszi­sá­nak.

Nincs sze­ren­cséje a vi­lág­baj­nok­sá­gok­kal a női foci vi­lág­klasszi­sá­nak. Szo­rí­tunk Dzseni fel­épü­lé­séért.

Akár már az idén végleg nyugdíjba küldhetik Angela Merkelt

Akár már az idén végleg nyugdíjba küldhetik Angela Merkelt

Fried­rich Merz, a CDU ko­rábbi frak­ció­ve­ze­tője sze­rint a kor­mány­ko­a­lí­ció nem éli meg a jövő évet.

Kukába megy az "antirasszista szivacs" Németországban?

Kukába megy az "antirasszista szivacs" Németországban?

A szi­vacs célja, hogy ma­gába szívja az em­be­rek­ben la­kozó rassziz­must...Erre pénzt adtak az öt­let­gaz­dá­nak.

A szi­vacs célja, hogy ma­gába szívja az em­be­rek­ben la­kozó rassziz­must...

Orbán Viktorról kérdezték a németek Orbán Willit, így válaszolt

Orbán Viktorról kérdezték a németek Orbán Willit, így válaszolt

Mintha nem akar­nák meg­ér­teni, hogy az RB Le­ip­zig klasszis vé­dője a ma­gyar vá­lo­ga­tot­tat vá­lasz­totta.

Berlin a családok helyett a migrációt támogatja

Berlin a családok helyett a migrációt támogatja

1,3 mil­lió ala­nyi jogon.

2018-ban ala­nyi jogon 1,3 mil­lió fo­rin­tot ka­pott min­den mig­ráns, ehhez jött még a lak­ha­tási tá­mo­ga­tás, in­teg­rá­ciós tan­fo­lya­mok ki­adása.

Iszlámhívőkkel volt tele a német kisváros főtere - megdöbbentő videó

Iszlámhívők tömege egy német kisváros főterén. Megdöbbentő videó

Mig­rán­sok szá­zai éppen a nap­nyug­tát és a va­cso­rát vár­ták.

A fel­vé­tel akkor ké­szült, ami­kor a mig­rán­sok szá­zai éppen a nap­nyug­tát és a va­cso­rát vár­ták a hosszú asz­ta­lok mel­lett Lud­wigs­burg fő­te­rén. A gyön­györű kis ba­rokk város alig 12 ki­lo­mé­terre van Stut­gart­tól.

Képtelenek szabadulni a kiutasított migránsoktól

Képtelenek szabadulni a kiutasított migránsoktól

240 ezret is meg­ha­ladta azon mig­rán­sok száma Né­met­or­szág­ban, akik­nek el­uta­sí­tot­ták a me­ne­dék­ké­rel­mét.

240 ezret is meg­ha­ladta azon mig­rán­sok száma Né­met­or­szág­ban, aki­ket ki­uta­í­tot­tak, de ma­rad­tak.

Gólya tartja rettegésben a kétszáz fős falucskát, ettől tartanak

Gólya tartja rettegésben a kétszáz fős falucskát, ettől tartanak

A falu lakói már min­dent meg­tesz­nek, hogy távol tart­sák ma­guk­tól a meg­va­dult ma­da­rat.

A rendőrök szeme is elkerekedett attól, ami egy garázsból előkerült

A rendőrök szeme is elkerekedett attól, ami egy garázsból előkerült

A rend­őr­ség ko­ráb­ban az em­be­rek­hez for­dult se­gít­sé­gért, de ami­kor fü­lest kap­tak, azt hit­ték, csak szó­ra­koz­nak velük.

A csecsen maffiából "bűnügyi szolgáltató" lett Németszágban

A csecsen maffiából "bűnügyi szolgáltató" lett Németszágban

200 kulcs­fon­tos­ságú cse­csen bű­nö­zőt fi­gyel­tek meg egy éven ke­resz­tül, majd ebből ké­szült egy je­len­tés.

200 kulcs­fon­tos­ságú cse­csen bű­nö­zőt fi­gyel­tek meg egy éven ke­resz­tül, majd ebből ké­szült egy je­len­tés, amelybe a Spie­gel is be­te­kin­tett. A hely­zet ag­gasztó és egyre csak fo­ko­zó­dik.

Lecserélné a német himnuszt egy politikus

Lecserélné a német himnuszt egy politikus

30 év telt el a ber­lini fal le­om­lása óta, de Né­met­or­szág­ban még a mai napig érez­he­tőek fe­szült­sé­gek az egy­kori NSZK-ban és az NDK-ban élők kö­zött.

30 év telt el a ber­lini fal le­om­lása óta, de Né­met­or­szág­ban még a mai napig érez­he­tőek fe­szült­sé­gek az egy­kori NSZK-ban és az NDK-ban élők kö­zött. Tü­rin­gia tar­to­mány ve­ze­tője most pél­dául azt ta­lálta ki, hogy cse­rél­jék le a je­len­legi német him­nuszt egy má­sikra.

Nem hiszed el, mit fotózott le egy városi traffipax

Nem hiszed el, mit fotózott le egy városi traffipax

A har­min­cas táb­lá­nál gyors­haj­tót fo­tó­zott a traffi­pax egy né­met­or­szági kis­vá­ros­ban.

A har­min­cas táb­lá­nál gyors­haj­tót fo­tó­zott a traffi­pax egy né­met­or­szági kis­vá­ros­ban. A rend­őrök is el­ké­ped­tek.

Tilos a többnejűség, mégis be kell tiltani

Tilos a többnejűség, mégis be kell tiltani

Meg­ta­gad­hat­ják a több­ne­jű­ek­től Né­met­or­szág­ban az ál­lam­pol­gár­sá­got.

Meg­ta­gad­hat­ják a több­ne­jű­ek­től Né­met­or­szág­ban az ál­lam­pol­gár­ság fel­vé­te­lé­nek le­he­tő­sé­gét a szö­vet­ségi bel­ügy­mi­nisz­té­rium egy hét­főn ki­szi­vá­rog­ta­tott ter­ve­zete sze­rint.

Áll a bál, piásan karamboloztak a fiatal sportolók

Áll a bál, piásan karamboloztak a fiatal sportolók

A bün­te­tés még hát­ra­van.

A bal­ese­tet meg­úsz­ták, a bün­te­tést nem. Ki­tört a balhé a német at­lé­ti­ká­ban a te­het­sé­ges baj­no­kok ki­há­gása miatt.

"Aki ellenzi a mecsetépítést, hagyja el Németországot!"

"Aki ellenzi a mecsetépítést, hagyja el Németországot!"

Nincs sze­ren­csé­jük a né­me­tek­nek. Négy hó­na­pon belül ez már a má­so­dik bics­ka­nyi­to­gató ki­je­len­tés.

Négy hó­na­pon belül ez már a má­so­dik bics­ka­nyi­to­gató Zöld párti ki­je­len­tés.

Képtelenek szabadulni a migránsoktól a németek

Képtelenek szabadulni a migránsoktól a németek

A ki­to­lon­co­lás nem mű­kö­dik.

Az il­le­gá­lis be­ván­dor­ló­kat most sem könnyű vissza­kül­deni ha­zá­jukba - mondta az Alap­jo­go­kért Köz­pont ve­zető ku­ta­tója.

Kik és hányan kértek menedékjogot Németországban március végéig?

Kik és hányan kértek menedékjogot Németországban március végéig?

Azt gon­dol­nánk, hogy a há­ború le­csen­gé­sé­vel már alig jön­nek szí­ri­a­iak. Té­ve­dés.

A Hertha nem mondott le végleg Dárdairól

A Hertha nem mondott le végleg Dárdairól

A ma­gyar szak­em­ber ál­ta­lá­nos szer­ző­dése ér­vény­ben marad, 2020 nya­rá­tól újra után­pót­lás-edző­ként foly­tat­hatja.

A ma­gyar szak­em­ber ál­ta­lá­nos szer­ző­dése ér­vény­ben marad, 2020 nya­rá­tól újra után­pót­lás-edző­ként foly­tat­hatja.

Szomorú hír, döntöttek Dárdai Pál jövőjéről

Szomorú hír, döntöttek Dárdai Pál jövőjéről

A né­met­or­szági Her­tha ma­gyar ve­ze­tő­edzője nem esik két­ségbe. Sőt, szá­mos terve van, me­lyek­ről kész­ség­gel nyi­lat­ko­zott is.

A né­met­or­szági Her­tha ma­gyar ve­ze­tő­edzője nem esik két­ségbe. Sőt, szá­mos terve van, me­lyek­ről kész­ség­gel nyi­lat­ko­zott is.

Migránsáradat és terrorizmus fenyegeti Németországot

Migránsáradat és terrorizmus fenyegeti Németországot

Hans-Georg Ma­as­sen ettől tart.

A Frank­fur­ter All­ge­meine Ze­i­tung hír­por­tálja ol­va­só­i­nak több mint két­har­mada egyet­ért a német szö­vet­ségi al­kot­mány­vé­delmi hi­va­tal volt ve­ze­tő­jé­vel.

Németországban már minden negyedik ember migrációs hátterű

Németországban már minden negyedik ember migrációs hátterű

A tö­me­ges be­ván­dor­lás több szem­pont­ból is ha­tás­sal van a német tár­sa­da­lomra.

Dárdai Pált a Fradi korábbi edzője miatt meneszthetik

Dárdai Pált a Fradi korábbi edzője miatt meneszthetik

A Her­tha so­ro­zat­ban ötö­dik ve­re­sé­gét szen­vedte el a hét­vé­gén, ez­út­tal a Hoffen­heim­től ka­pott ki 2-0-ra.

A Her­tha so­ro­zat­ban ötö­dik ve­re­sé­gét szen­vedte el a hét­vé­gén, ez­út­tal a Hoffen­heim­től ka­pott ki 2-0-ra.

Állig felfegyverkezve vonult ki a TEK, durva, ami Pest megyében folyt mostanáig

Állig felfegyverkezve vonult ki a TEK, durva, ami Pest megyében folyt mostanáig

Ki­de­rült, hogy egy csa­lád nőket dol­goz­ta­tott pros­ti­tu­ált­ként kül­föl­dön.

Ki­de­rült, hogy egy csa­lád nőket dol­goz­ta­tott pros­ti­tu­ált­ként kül­föl­dön.

Még több zsebpénzt dug a német kormány a migránsok zsebébe

Még több zsebpénzt dug a német kormány a migránsok zsebébe

11 szá­za­lé­kos lehet a nö­ve­ke­dés.

A szö­vet­ségi mun­ka­ügyi mi­nisz­ter által elő­ter­jesz­tett ter­vek sze­rint 11 szá­za­lék­kal nö­vel­nék a mig­rán­sok­nak járó zseb­pénzt.

Megtízszereződött a bűncselekmények száma 2015 óta egy német községben

Megtízszereződött a bűncselekmények száma 2015 óta egy német községben

2015 óta me­re­de­ken emel­ke­dett az el­kö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek száma.

2015 óta me­re­de­ken meg­emel­ke­dett a német köz­ség­ben el­kö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek száma. Bo­os­tedt pol­gár­mes­tere azt ál­lítja, hogy a leg­fris­sebb sta­tisz­ti­kák még őt is meg­lep­ték.

Több ezer háborús bűnös szökhetett Németországba

Több ezer háborús bűnös szökhetett Németországba

Több ezer fel­dol­go­zat­lan, fe­nye­ge­tést tar­tal­mazó akta he­vert a német ha­tó­sá­gok asz­ta­lán 2015-ben.

Több ezer fel­dol­go­zat­lan, fe­nye­ge­tést tar­tal­mazó akta he­vert a német ha­tó­sá­gok asz­ta­lán 2015-ben, a mig­rá­ciós vál­ság csúcs­pont­ján. A Szö­vet­ségi Me­ne­kült­ügyi- és Mig­rá­ciós Hi­va­tal fi­gyel­mez­tette a kor­mányt, hogy há­bo­rús bű­nö­sök van­nak a me­ne­dék­ké­rők kö­zött...

Már a rendőrség is kereste a barátnőjét halálra késelő migránst

Már a rendőrség is kereste a barátnőjét halálra késelő migránst

Egy tu­né­ziai mig­ráns által el­kö­ve­tett gyil­kos­ság­tól han­gos a német sajtó.

Egy tu­né­ziai mig­ráns által el­kö­ve­tett gyil­kos­ság­tól han­gos a német sajtó.

Halála után áll gyilkos bosszút haragosain egy kertész

Halála után áll gyilkos bosszút haragosain egy kertész

Egy 64 éves orvos már meg­halt.

Fi­gyel­mez­tet­ték egy német ker­tész is­me­rő­seit és ha­ra­go­sait. A férfi a ha­lála előtt gyil­kos csap­dá­kat küld­he­tett szét azok­nak, akik­kel rossz­ban volt.

Kiraboltak egy pénzszállítót a reptéren

Kiraboltak egy pénzszállítót a reptéren

Haj­tó­va­dá­sza­tot in­dí­tot­tak.

Ha­tal­mas a ké­szült­ség a Köln-Bonn rep­té­ren, mi­u­tán ál­ar­cos fegy­ve­re­sek meg­tá­mad­tak egy pénz­szál­lí­tót. A német rend­őrök haj­tó­va­dá­sza­tot in­dí­tot­tak.

Németország már majdnem elveszett

Németország már majdnem elveszett

Az il­le­gá­lis be­ván­dor­lók vissza­élé­sei miatt ke­zel­he­tet­lenné válik a hely­zet.

Az il­le­gá­lis be­ván­dor­lók vissza­élé­sei miatt las­san ke­zel­he­tet­lenné válik a hely­zet Né­met­or­szág­ban - írta az MTI-hez ked­den el­jut­ta­tott elem­zé­sé­ben a Szá­zad­vég Ala­pít­vány.

Egyetlen mondattal alázták meg a magyar sportolókat

Egyetlen mondattal alázták meg a magyar sportolókat

Kohlsch­re­i­ber őszin­tén val­lott.

Phi­lipp Kohlsch­re­i­ber azt sem tudja, kik ellen kell majd te­ni­szez­nie a német csa­pat­nak. Frank­furt­ban nehéz dolga lesz a mi­e­ink­nek.

Gyermekeket is megkéselnek a migránsok

Gyermekeket is megkéselnek a migránsok

Tíz év alatt 900 szá­za­lék­kal nőtt a kés­sel el­kö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek száma Né­met­or­szág­ban.

Tíz év alatt 900 szá­za­lék­kal nőtt a kés­sel el­kö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek száma Né­met­or­szág­ban. Csak ta­valy 4100 ilyen ese­tet je­gyez­tek fel.

Orbán Viktor: Meg kell várni az európai polgárok döntését

Orbán Viktor: Meg kell várni az európai polgárok döntését

Min­den nagy dön­tés­sel meg kell várni a má­jusi eu­ró­pai par­la­menti (EP-) vá­lasz­tást, az eu­ró­pai pol­gá­rok dön­té­sét - mondta Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök.

Menekültként elismert migránsok akarták vérbe borítani Németországot

Menekültként elismert migránsok akarták vérbe borítani Németországot

A 900 fős El­pers­büt­tel nevű falu la­kóit sok­kolta, hogy ilyen em­be­rek köl­töz­het­tek a szom­szédba.

Aljas, alattomos provokáció a Sea Watch 3 ügye

Aljas, alattomos provokáció a Sea Watch 3 ügye

Ide­ig­le­nes in­téz­ke­dés­ként éle­lem, ivó­víz, il­letve or­vosi el­lá­tás biz­to­sí­tá­sára szó­lí­tot­ták fel az olasz kor­mányt..

Ide­ig­le­nes in­téz­ke­dés­ként éle­lem, ivó­víz, il­letve or­vosi el­lá­tás biz­to­sí­tá­sára szó­lí­tot­ták fel az olasz kor­mányt.

Merényletet tervezett három terrorista Németországban, elfogták őket

Merényletet tervezett három terrorista Németországban, elfogták őket

Ter­ror­tá­ma­dás elő­ké­szí­té­sé­nek gya­núja miatt el­fog­tak három iraki férfit.

Ter­ror­tá­ma­dás elő­ké­szí­té­sé­nek gya­núja miatt el­fog­tak három iraki férfit.

Magánrepülővel, több mint 50 millió forintért deportáltak két afrikait

Botrány! Magánrepülővel, több mint 50 millió forintért deportáltak két afrikait

Úgy tűnik, hogy a né­me­tek szá­mo­lat­la­nul szór­ják az adófi­ze­tők pén­zét, ha a lát­szatra adni kell.

Eltüntették a zsaruk a migránserőszak áldozatainak állított emlékeket

Eltüntették a zsaruk a migránserőszak áldozatainak állított emlékeket

A né­met­or­szági Ba­u­tzen nevű te­le­pü­lés tu­ris­ta­út­já­ról 23 fa­ke­resz­tet tá­vo­lí­tott el a rend­őr­ség a múlt hét­vé­gén.

Elengedték a migránst, majd erőszakolt és gyilkolt Németországban

A szudánit elengedték, majd erőszakolt és gyilkolt Németországban

Az eset kí­sér­te­ti­e­sen ha­son­lít egy ta­va­lyira.

Az eset kí­sér­te­ti­e­sen ha­son­lít egy ta­va­lyira, ami­kor Des­sau vá­ro­sá­ban négy af­ri­kai me­ne­dék­kérő bru­tá­li­san meg­erő­sza­kolt egy pa­lack­gyűjtő asszonyt. Őket több évnyi bör­tön­bün­te­tésre ítél­ték.

Merénylet a párt ellen: robbantás történt egy németországi irodánál

Merénylet a párt ellen: robbantás történt egy németországi irodánál

A rob­ban­tás­ban senki sem sé­rült meg. Az utóbbi idő­ben több tá­ma­dás is tör­tént.

A rob­ban­tás­ban senki sem sé­rült meg, de fenn­állt a tra­gé­dia valós ve­szé­lye is.

Elképesztő hívást kaptak egy kisfiútól a német rendőrök, ezt tették

Elképesztő hívást kaptak egy kisfiútól a német rendőrök, ezt tették

A rend­őrök pró­bál­tak se­gí­teni a kisfiún, a vizs­gá­lat pedig gyor­san le is zá­rult.

Állig felfegyverzett rendőrök lepték el a német reptereket

Állig felfegyverzett rendőrök lepték el a német reptereket

Gya­nús ala­kokra let­tek fi­gyel­me­sek.

Gya­nús ala­kok te­rep­szem­léz­het­tek a stutt­garti re­pü­lő­té­ren, ami azon­nali ter­ror­ri­a­dót vál­tott ki a német ha­tó­sá­gok­nál.

Migránsok közé hajtott egy autós Németországban szilveszterkor

Migránsok közé hajtott egy autós Németországban szilveszterkor

A szán­dé­kos tá­ma­dás­ban leg­alább né­gyen meg­se­be­sül­tek.

A szil­vesz­ter éjjel tör­tént szán­dé­kos tá­ma­dás­ban leg­alább né­gyen meg­se­be­sül­tek. De most for­dult a kocka, ugyanis nem mig­ráns volt az el­kö­vető, hanem egy es­seni férfi, és mig­ráns­nak tűnő gya­lo­go­sokra va­dá­szott...

Németországban már boldog karácsonyt sem mernek kívánni

Németországban már boldog karácsonyt sem mernek kívánni

Az ad­venti idő­szak­ban több mil­li­árd ember kíván sze­ret­te­i­nek, ba­rá­ta­i­nak, kol­lé­gá­i­nak bol­dog ka­rá­csonyt...

Az ad­venti idő­szak­ban több mil­li­árd ember kíván sze­ret­te­i­nek, ba­rá­ta­i­nak, kol­lé­gá­i­nak bol­dog ka­rá­csonyt. A német in­teg­rá­ciós mi­nisz­ter azon­ban már nem ilyen bátor, ün­nepi üd­vöz­lő­kár­tyá­jára ugyanis nem merte rá­íratni a ka­rá­csony szót... Hogy mi áll akkor rajta? El­árul­juk!

Az afrikai migráns és a németek ajándéka. Felháborító videó!

Az afrikai migráns és a németek ajándéka. Felháborító videó!

Ér­de­kel, hogy miért látod azt amit Bern­burg­ban rög­zí­tett va­laki egy mo­bil­lal? El­árul­juk.

Ér­de­kel, hogy miért látod azt amit Bern­burg­ban rög­zí­tett va­laki egy mo­bil­lal? El­árul­juk.

Világraszóló bravúrt arattak a magyar kézis lányok

Hősies győzelem, világraszóló bravúrt arattak a magyar kézis lányok

Né­met­or­szá­got ver­ték egy gól­lal.

A nor­vé­gok­tól el­szen­ve­dett sú­lyos ve­re­ség után Né­met­or­szá­got egy gól­lal győzte le Kim Ras­mus­sen csa­pata.

A kórházi ágyán halt meg a világhírű bajnok

Szörnyű hírt közöltek: a kórházi ágyán halt meg a világhírű bajnok

Markus Beyer 47 éves volt.

Markus Beyer ko­ráb­ban a WBC nagy­kö­zép­sú­lyú vi­lág­baj­noka volt. A német bok­szoló 47 éves volt.

Év végi akciós ajánlat a migránsoknak!

Év végi akciós ajánlat a migránsoknak!

Az ed­digi 1200 euró he­lyett akár 3000 euró is el­ér­hető szá­mukra.

A te or­szá­god, a te jövőd. Most! Ilyen szö­vegű óri­ás­pla­ká­to­kon aján­la­nak pénzt azok­nak, akik haj­lan­dóak ha­za­térni Né­met­or­szág­ból. Az ed­digi 1200 euró he­lyett akár 3000 euró is el­ér­hető szá­mukra.

Akció egy Lidl parkolójában: egzotikus állatok miatt hívtak rendőrt

Akció egy Lidl parkolójában: egzotikus állatok miatt hívtak rendőrt

A tevék egy ván­dor­cir­kusz­ból lép­tek meg és sö­tét­ben kezd­tek rend­bon­tásba.

Egyre többen mondanak ellent Angela Merkelnek

Egyre többen mondanak ellent Angela Merkelnek

A Mer­kel ve­zet­teCDU-ban is egyre töb­ben fe­je­zik ki nem­tet­szé­sü­ket a mig­rá­ciós pak­tum­mal kap­cso­lat­ban.

A Mer­kel ve­zet­teCDU-ban is egyre töb­ben fe­je­zik ki nem­tet­szé­sü­ket a mig­rá­ciós pak­tum­mal kap­cso­lat­ban.

Ilyen még nem történt, élő adásban zokogott a focibíró

Ilyen még nem történt, élő adásban zokogott a focibíró

A román já­ték­ve­ze­tő­nek nem­rég halt meg az édes­anyja, a hol­lan­dok csa­pat­ka­pi­tá­nya vi­gasz­talta.

Sordöntő kérdésről szavazhat Angela Merkel pártja

Sordöntő kérdésről szavazhat Angela Merkel pártja

A mig­rá­ciós pak­tum lehet a téma.

Jens Spahn az egyik leg­esé­lye­sebb je­lölt arra, hogy be­töltse Ang­ela Mer­kel meg­üre­sedő he­lyét a kor­mányzó CDU párt­el­nöki po­zí­ci­ó­já­ban.

Schröder szerint a nyár elején előrehozott választásokat rendeznek

Gerhard Schröder szerint a nyár elején előrehozott választásokat rendeznek

Nagy erők­kel ke­re­sik Mer­kel utód­ját.

Né­met­or­szág nagy erők­kel ke­resi Ang­ela Mer­kel utód­ját.

Döbbenet a bíróságon, a vécében halt meg a tanú

Döbbenet a bíróságon, a vécében halt meg a tanú

Napok múlva fe­dez­ték fel a holt­tes­tet. A ta­ka­rí­tó­sze­mély­zet azt hi­hette, szán­dé­ko­san van le­zárva a vécé aj­taja.

Napok múlva fe­dez­ték fel a holt­tes­tet. A ta­ka­rí­tók azt hi­het­ték, szán­dé­ko­san van le­zárva a vécé.

Antifa besúgó portált támogat Merkel kormánya!

Antifa besúgó portált támogat Merkel kormánya!

Lis­táz­nak az in­ter­ne­ten.

Az in­ter­ne­ten te­szik közzé a jobb­ol­dali sze­mé­lyek és szer­ve­ze­tek ada­tait, cí­meit. Lis­táz­nak, ami a szo­ci­ál­li­be­rá­li­sok sze­rint meg­ve­tendő dolog.

Beazonosíthatatlan migránsok árasztják el Németországot

Beazonosíthatatlan migránsok árasztják el Németországot

Egy friss je­len­tés sze­rint a fel­nőtt me­ne­dék­ké­rők 58 szá­za­léka hi­va­ta­los ira­tok nél­kül uta­zik be Né­met­or­szágba.

Egy friss je­len­tés sze­rint a fel­nőtt me­ne­dék­ké­rők 58 szá­za­léka hi­va­ta­los ira­tok nél­kül uta­zik be Né­met­or­szágba.

Büszke tetteire az ápoló, aki több mint száz beteget mérgezett meg

Büszke tetteire az ápoló, aki több mint száz beteget mérgezett meg

A kol­lé­gái előtt akart jobb fény­ben fel­tűnni.

A kol­lé­gái előtt akart jobb fény­ben fel­tűnni azzal, hogy a meg­mér­ge­zett em­be­re­ket új­ra­éleszti.

Angela Merkel visszavonulót fújt! Nem indul többet pártja elnöki tisztségéért

Angela Merkel visszavonulót fújt! Nem indul többet pártja elnöki tisztségéért

Az el­nök­ség­nek már be is je­len­tette...

Ang­ela Mer­kel német kan­cel­lár nem indul el ismét a Ke­resz­tény­de­mok­rata Unió (CDU) el­nöki tiszt­sé­géért a párt de­cem­beri kong­resszu­sán, német saj­tó­ér­te­sü­lé­sek sze­rint ezt pártja el­nök­ségi ülé­sén je­len­tette be.

Sokkot kapott az anyuka, amikor meglátta, mi van a gyereke táskájában

Sokkot kapott az anyuka, amikor meglátta, hogy mit rejt a gyereke táskája

A gye­rek azt mondta, hogy a kü­lö­nös tár­gyat egy tó part­ján ta­lálta.

A gye­rek azt mondta, ami­kor a kü­lö­nös tárgy­ról és annak ere­de­té­ről fag­gat­ták, hogy azt egy tó part­ján ta­lálta és tette bele a há­ti­zsák­jába, ami­kor Hol­lan­di­á­ban va­ká­ci­óz­tak. Ugya­n­ak­kor a szü­le­i­nek egy szót sem szólt a szo­kat­lan zsák­mány­ról.

Új ünnepnapot követelnek a migrációnak Németországban

Új ünnepnapot követelnek a migrációnak Németországban

A mig­rá­ciót nem meg­ál­lí­tani, hanem ün­ne­pelni kell - egye­sek sze­rint.

A mig­rá­ciót nem meg­ál­lí­tani, hanem ün­ne­pelni kell - ál­lít­ják bi­zo­nyos szer­ve­ze­tek.

Úgy viselkedett Angela Merkel, mint egy sértődött kisgyerek

Úgy viselkedett Angela Merkel, mint egy sértődött kisgyerek

El­fo­gyott a le­vegő Ang­ela Mer­kel körül! Saját pártja 13 év után el­tá­vo­lí­totta a leg­bi­zal­ma­sabb em­be­rét...

Most érkezett! Politikai gyilkosság Németországban?!

Politikai gyilkosság Németországban?

Mig­rá­ció­el­le­nes cso­por­tot ve­ze­tett.

Me­göl­ték a "Hu­li­gá­nok a sza­lafis­ták ellen" cso­port ala­pí­tó­ját Mönc­heng­lad­bach­ban! A fel­ső­tes­tén több kés­szú­rás volt lát­ható, a gyil­kos kése pedig a hulla mel­lett fe­küdt.

Angela Merkel kifulladt! Vérfrissítésre lenne szükség

Angela Merkel kifulladt! Vérfrissítésre lenne szükség

A Német Sza­bad­de­mok­rata Párt ve­ze­tője sze­rint a kan­cel­lár po­li­ti­kai ér­te­lem­ben ki­ful­ladt...

Seehofer: a migráció minden baj eredője

Német miniszter: a migráció minden baj eredője

A bel­ügy­mi­nisz­ter sze­rint nem vé­let­le­nül erő­söd­nek a szél­ső­sé­ges erők.

A német bel­ügy­mi­nisz­ter sze­rint nem vé­let­le­nül erő­söd­nek ro­ha­mo­san a szél­ső­sé­ges erők Né­met­or­szág­ban.

Kínos magyarázkodásra kényszerült a magyar szövetségi kapitány

Magyarázkodásra kényszerült a magyar szövetségi kapitány

Märcz Tamás csa­pata rosszul kezdte a né­met­or­szági Vi­lág­ku­pát.

A foly­ta­tás csak ne­he­zebb lesz pó­ló­sa­ink­nak. Märcz Tamás csa­pata rosszul kezdte a Vi­lág­ku­pát.

Rettenetes légi baleset történt, lezuhant egy gép

Rettenetes légi baleset történt, lezuhant egy gép

Men­tő­he­li­kop­tert ri­asz­tot­tak.

Men­tő­he­li­kop­tert ri­asz­tot­tak a bal­eset­hez Eichs­tätt­ban.

Óriási elismerés, Dárdai Pál büszke lehet a fiára

Óriási elismerés, Dárdai Pál büszke lehet a fiára

Újabb fon­tos lépés a kar­ri­er­jé­ben.

Dár­dai Palkó pén­te­ken újabb fon­tos lé­pést tett meg a kar­ri­er­jé­ben.

Egy meztelen lány akadályozta a villamosközlekedést!

Egy meztelen lány akadályozta a villamosközlekedést! - videó

Nem tudni, hogy mi okból tette, de va­ló­szí­nű­leg nem tün­te­tett semmi ellen a tök pucér nő.

Nem tudni, hogy mi okból tette, de va­ló­szí­nű­leg nem tün­te­tett semmi ellen a tök pucér nő.

Ettől fog csődbe menni Németország

Ettől fog csődbe menni Németország

A minap 46 el­uta­sí­tott me­ne­dék­ké­relmű mig­ránst to­lon­col­tak vissza Mün­chen­ből Ka­bulba. Az il­le­gá­lis afgán be­ván­dor­lók közül 22 el­ítélt bű­nöző volt.

A minap 46 el­uta­sí­tott me­ne­dék­ké­relmű mig­ránst to­lon­col­tak vissza Mün­chen­ből Ka­bulba. Az afgán mig­rán­sok közül 22 el­ítélt bű­nöző volt.

Schumacher rajongói nem örülnek Hamilton tettének

Schumacher rajongói nem örülnek Hamilton tettének

A brit sztár be­ál­lí­tott egy re­kor­dot.

A négy­sze­res vi­lág­baj­nok be­ál­lí­totta a német le­genda egyik nagy re­kord­ját. A Hun­ga­ror­ingre 17 pon­tos előnnyel ér­ke­zik a Mer­ce­des él­me­nője.

Havi 1000 eurót kapnak a szomáliai kalózok Németországban!

Havi 1000 eurót kapnak a szomáliai kalózok Németországban!

Eddig még nem to­lon­col­ták ki őket. Az is ér­de­kes, hogy miért nem.

Kö­szö­nik, jól van­nak és bár mind az öt kalóz me­ne­dék­ké­rel­mét vissza­uta­sí­totta a német ha­tó­ság, eddig még­sem to­lon­col­ták ki őket. Az is ér­de­kes, hogy miért nem.

Súlyos autóbalesetet szenvedett a sportolónő, azonnal kórházba vitték

Súlyos autóbalesetet szenvedett a sportolónő, azonnal kórházba vitték

Éppen útban volt a té­vébe, ahol in­ter­jút kel­lett volna adnia.

Éppen útban volt a té­vébe, ahol in­ter­jút kel­lett volna adnia.

Gyilkosság ellen... Betiltják a kést a dortmundi vasúti pályaudvaron!

Gyilkosság ellen... Betiltják a kést a dortmundi vasúti pályaudvaron!

Na­ponta Észak-Rajna-Weszt­fá­li­á­ban is át­la­go­san 10 késes tá­ma­dás tör­té­nik. Most a bel­ügy­mi­nisz­ter ki­ta­lált va­la­mit.

Százezrével érkeznek a migránsok családtagjai Európába

Százezrével érkeznek a migránsok családtagjai Európába

2015 ja­nu­árja óta 322 ezer eset­ben adtak ki a német ha­tó­sá­gok ví­zu­mot csa­lád­egye­sí­tés ke­re­té­ben.

2015 ja­nu­árja óta 322 ezer eset­ben adtak ki a német ha­tó­sá­gok ví­zu­mot csa­lád­egye­sí­tés ke­re­té­ben. A leg­több érin­tett szír és iraki szár­ma­zású, azt vi­szont nem látni, hogy mennyien jö­het­nek még.