CÍMKE: 'németh szilárd'

Reagált az ATV, így búcsúznak Hajdú Pétertől

Reagált az ATV, így búcsúznak Hajdú Pétertől

A ve­zér­igaz­gató hi­va­ta­los köz­le­mény­ben be­szélt a té­vés­ről. Ki­de­rült, med­dig lát­hat­juk még Haj­dút a csa­tor­nán.

A ve­zér­igaz­gató hi­va­ta­los köz­le­mény­ben be­szélt a té­vés­ről. Ki­de­rült, med­dig lát­hat­juk még Haj­dút a csa­tor­nán.

Szél Bernadett Soros zsebében van

Szél Bernadett Soros zsebében van

Pró­bált bi­zal­mas in­for­má­ci­ó­kat ki­kérni a "Soros-terv­ről".

Nem­zet­biz­ton­sági bi­zott­sági tag­sá­gá­val "vissza­élve" pró­bált bi­zal­mas in­for­má­ci­ó­kat ki­kérni a "Soros-terv­ről" és a "Soros-há­ló­zat­ról" az Al­kot­mány­vé­delmi Hi­va­tal­tól az LMP-s Szél Ber­na­dett.

Németh Szilárd: Az E.ON ne avatkozzon be a választásba!

Németh Szilárd: Az E.ON ne avatkozzon be a választásba!

Né­meth Szi­lárd, a Fi­desz al­el­nöke arra hívta fel ked­den az E.ON ener­gia­szol­gál­ta­tót, hogy ne avat­koz­zon be az áp­ri­lisi or­szág­gyű­lési vá­lasz­tásba.

Né­meth Szi­lárd, a Fi­desz al­el­nöke arra hívta fel ked­den az E.ON ener­gia­szol­gál­ta­tót, hogy ne avat­koz­zon be az áp­ri­lisi or­szág­gyű­lési vá­lasz­tásba.

Nemzetbiztonsági ügybe keveredett az LMP kormányfőjelöltje

Nemzetbiztonsági ügybe keveredett az LMP kormányfőjelöltje

Nem­zet­biz­ton­sági oka van, hogy el­ta­ná­csol­ták a nem­zet­biz­ton­sági bi­zott­ság ülé­se­i­től.

Brüsszelben irigykedve tekintenek a TEK-re

Brüsszelben irigykedve tekintenek a TEK-re

A Ter­ror­el­há­rí­tási Köz­pont (TEK) nem kis mér­ték­ben járul hozzá, hogy ma Ma­gyar­or­szág Eu­rópa egyik leg­biz­ton­sá­go­sabb or­szága le­hes­sen.

A Ter­ror­el­há­rí­tási Köz­pont (TEK) nem kis mér­ték­ben járul hozzá, hogy ma Ma­gyar­or­szág Eu­rópa egyik leg­biz­ton­sá­go­sabb or­szága le­hes­sen - mondta Né­meth Szi­lárd, az Or­szág­gyű­lés hon­vé­delmi és ren­dé­szeti bi­zott­ság­nak fi­de­szes el­nöke, mi­u­tán lá­to­ga­tást tett a Ter­ror­el­há­rí­tási Köz­pont­ban, Bu­da­pes­ten.

Kiderült, mi lesz a sorsa a zaklatással vádolt Havas Henriknek!

Kiderült, mi lesz a sorsa a zaklatással vádolt Havas Henriknek!

Né­meth Szi­lárd el­mondta, a sze­xu­á­lis zak­la­tás min­den for­má­ját mély­sé­ge­sen el­ítéli.