CÍMKE: 'nébih'

Ez a rákkeltő anyag bekerülhet a szervezetünkbe

Ez a rákkeltő anyag bekerülhet a szervezetünkbe

Ki­mondta a bí­ró­ság Ame­ri­ká­ban, hogy rák­keltő a gli­fo­zát tar­talmú gyom­irtó.

Durva, mit találtak a Rossmann egyik termékében, visszavonták mindet

Durva, mit találtak a Rossmann egyik termékében, visszavonták mindet

Nagy a baj a ked­velt dro­gé­ria egyik élel­mi­sze­ré­vel.

Nagy a baj a ked­velt dro­gé­ria egyik élel­mi­sze­ré­vel. Fém­da­rab van benne.

Közölte a hatóság: üvegszilánk került a népszerű fagyasztott ételbe

Közölte a hatóság: üvegszilánk került a népszerű fagyasztott ételbe

A ma­gyar ha­tó­sá­gok már fel­vet­ték a kap­cso­la­tot a ter­mék for­gal­ma­zó­i­val.

A ma­gyar ha­tó­sá­gok már fel­vet­ték a kap­cso­la­tot a ter­mék for­gal­ma­zó­i­val.

Bacilusokról és E-számokról írtak mesekönyvet

Bacilusokról és E-számokról írtak mesekönyvet

Egy mese, ami­ből ta­nulni lehet.

Me­se­könyv­ből ta­nul­hat­ják meg a 8-10 éves gye­re­kek, miért fon­tos, hogy mit eszünk és mi­ként kell fi­gyel­nünk éte­le­inkre, ho­gyan előz­het­jük meg a bajt.

Sok magyart érinthet: veszélyes anyag került ebbe a tésztába

Sok magyart érinthet: veszélyes anyag került ebbe a tésztába

A Spar egyik ter­mé­kébe ke­rült fém­da­rab, ezért az összes ilyen már­kájú tész­tát vissza­hívta a ha­tó­ság.

A Spar egyik ter­mé­kébe ke­rült fém­da­rab, ezért az összes ilyen már­kájú tész­tát vissza­hívta a ha­tó­ság.

Gond van egy jégkrémmel

Félhetnek az allergiások ettől a jégkrémtől

Al­ler­giás re­ak­ciót ki­váltó jég­rémre hívja fel a fi­gyel­met a Nébih.

Al­ler­giás re­ak­ciót ki­váltó jég­rémre hívja fel a fi­gyel­met a Nem­zeti Élel­mi­szer­lánc-biz­ton­sági Hi­va­tal (Nébih). Nem ajánl­ják al­ler­gi­á­sok szá­mára.

Undorító, ezt találta a Nébih egy vágóhídon - videó

Undorító, ezt találta a Nébih egy vágóhídon - videó

El­ké­pesztő fel­vé­te­le­ket ké­szí­tet­tek...

Békés me­gyé­ben el­ké­pesztő fel­vé­te­le­ket ké­szí­tet­tek egy vá­gó­hí­don. Ro­var­te­tem, élő ege­rek és még sok bor­za­lom várta a Nébih szak­em­be­reit.

Hatalmas fogás Békés megyében: erre bukkant a hatóság a tűzifa telepen

Hatalmas fogás Békés megyében: erre bukkant a hatóság a tűzifa telepen

A ha­tó­sá­gok együtt­mű­ködve el­len­őriz­tek egy vál­lal­ko­zót.

A ha­tó­sá­gok együtt­mű­ködve el­len­őriz­tek egy vál­lal­ko­zót, aki le­gá­li­san és il­le­gá­li­san is te­vé­keny­ke­dett.

Tesztelték itthon a citromleveket, több gond is akadt

Tesztelték itthon a citromleveket, több gond is akadt

13 kü­lön­böző cit­romlé el­len­őr­zé­sét vé­gez­ték el a szak­em­be­rek a Nem­zeti Élel­mi­szer­lánc-biz­ton­sági Hi­va­tal (Nébih) Szu­per­menta prog­ram­já­ban.

13 kü­lön­böző cit­romlé el­len­őr­zé­sét vé­gez­ték el a szak­em­be­rek a Nem­zeti Élel­mi­szer­lánc-biz­ton­sági Hi­va­tal (Nébih) Szu­per­menta prog­ram­já­ban.

Ha vettél ilyen ételt a gyerekednek, azonnal vidd vissza

Ha vettél ilyen ételt a gyerekednek, azonnal vidd vissza

Vissza­hív­ták a ter­mé­ket.

A kör­tés-almás bé­bi­étel­ben ide­gen anyagra buk­kan­tak, azon­nal vissza­hív­ták a ter­mé­ket.

Figyelmeztetést adott ki a hatóság: méreg oldódik ki ebből a termékből

Figyelmeztetést adott ki a hatóság: méreg oldódik ki ebből a termékből

Egy ház­tar­tási esz­köz­zel akadt prob­léma, ame­lyet Bang­la­des­ben gyár­tot­tak, de Ma­gyar­or­szágra is hoz­tak be­lőle.

Riasztást adtak ki erre az ételre, allergiás reakciót is okozhat

Riasztást adtak ki erre az ételre, allergiás reakciót is okozhat

Az áru­ból több mint tíz uniós or­szágba, köz­tük ha­zánkba is ér­ke­zett és több for­gal­ma­zó­hoz is ke­rült. El­ren­del­ték a ter­mék vissza­hí­vá­sát!

Az áru­ból több mint tíz uniós or­szágba, köz­tük ha­zánkba is ér­ke­zett és több for­gal­ma­zó­hoz is ke­rült. El­ren­del­ték a ter­mék vissza­hí­vá­sát!

Lecsapott a Nébih: elképesztő extrával árulták a mákot a piacon

Lecsapott a Nébih: elképesztő extrával árulták a mákot a piacon

Az el­len­őr­zé­sek egész de­cem­ber­ben tar­tot­tak, 8 mil­lió fo­rintra bír­sá­gol­tak.

A de­cem­ber 1-jétől 31-ig tartó össze­han­golt vizs­gá­la­tot ez al­ka­lom­mal is Zsigó Ró­bert élel­mi­szer­lánc-fel­ügye­le­tért fe­le­lős ál­lam­tit­kár ren­delte el, amit a Nem­zeti Élel­mi­szer­lánc-biz­ton­sági Hi­va­tal (Nébih) szak­em­be­rei bo­nyo­lí­tot­tak le.

Hihetetlen: tejet és szőlőt vontak ki a forgalomból

Hihetetlen: tejet és szőlőt vontak ki a forgalomból

Egy 1,5%-os UHT tej­jel van baj.

Nem sok­kal az­után, hogy bio­zab­ból ké­szült ter­mé­kek­ben mér­get ta­lál­tak, a Spar egy 1,5%-os UHT tejet, a Nébih egy sző­lőt vont ki a for­ga­lom­ból.

Fokozottan ellenőrzik a tűzifa-kereskedőket a hatóságok

Fokozottan ellenőrzik a tűzifa-kereskedőket a hatóságok

Fon­tos a nyo­mon kö­vet­he­tő­ség.

A fa­anyag-ke­res­ke­de­lem­ben is fon­tos a nyo­mon kö­vet­he­tő­ség, erre nagy fi­gyel­met for­dít a Nébih. A fa­ter­mé­kek szi­gorú nyo­mon kö­ve­té­sét el­len­őr­zik.

Európai riasztás: súlyos idegméreg került reformélelmiszerekbe!

Európai riasztás: súlyos idegméreg került reformélelmiszerekbe!

A Nébih húsz­féle, dön­tően zab­tar­talmú ter­mé­ket hí­vott vissza túl­zott DON mi­ko­to­xin­tar­ta­lom miatt.

Riasztott a Nébih, mérget találtak a gabonában

Riasztott a Nébih, mérget találtak a gabonában

Bajos a zab­pe­hely, -liszt és -töret.

A zabot tar­tal­mazó ter­mé­kek DON mi­ko­to­xin ér­téke meg­ha­ladta a meg­en­ge­det­tet. Zab­pely­het, zab­lisz­tet és zab­tö­re­tet hív­tak vissza a szak­em­be­rek.

Újabb mérgező ételt hívtak vissza a boltból, mutatjuk, mi az

Újabb mérgező ételt hívtak vissza a boltból, mutatjuk, mi az

A ha­tó­ság ja­va­solja, hogy a meg­ha­tá­ro­zott ter­mé­ke­ket a vá­sár­lók ne fo­gyasszák!

A ha­tó­ság ja­va­solja, hogy a meg­ha­tá­ro­zott ter­mé­ke­ket a vá­sár­lók ne fo­gyasszák! Mu­tat­juk, me­lyek ezek...

Hányást is okozhat: ha ilyet vett, semmiképp ne egye meg!

Hányást és fájdalmakat okozhat: ha ilyet vett, semmiképp ne egye meg!

Ki­von­ták a for­ga­lom­ból.

Glu­tén­men­tes zab­pe­hely, il­letve zab­tö­ret és zab­liszt fel­hasz­ná­lá­sá­val ké­szült ter­mé­ke­ket von­tak ki a for­ga­lom­ból.

Undorító állapotok, erre használták a kacsatetemeket Bács-Kiskun megyében

Undorító állapotok, erre használták a kacsatetemeket Bács-Kiskun megyében

Szá­mos durva prob­lé­mára de­rí­tett fényt a Nébih. Az érin­tett te­le­pen sú­lyos bün­te­tést szab­tak ki a szak­em­be­rek.

Elborzadtak az ellenőrök, amikor beléptek a budapesti üzembe

Elborzadtak az ellenőrök, amikor beléptek a budapesti üzembe

Ször­nyű lát­vány fo­gadta a NÉBIH el­len­őreit egy fő­vá­rosi cuk­rász­üzem­ben.

Ször­nyű lát­vány fo­gadta a NÉBIH el­len­őreit egy fő­vá­rosi cuk­rász­üzem­ben. Sok hi­á­nyos­sá­got ta­lál­tak.

Vesekárosodást okozhat egy gyerekeknek szánt tálka

Riasztott a Nébih: vesekárosodást okozhat egy gyerekeknek szánt tálka

A kony­hai esz­köz­ből hő ha­tá­sára me­l­amin ol­dód­hat ki.

A kony­hai esz­köz­ből hő ha­tá­sára me­l­amin ol­dód­hat ki.

Figyelmeztetés, azonnal kivonták a forgalomból ezeket a tablettákat

Figyelmeztetés, azonnal kivonták a forgalomból ezeket a tablettákat

A ha­tó­ság három po­ten­cia­nö­velő ké­szít­ményt vont ki a for­ga­lom­ból, mert nem en­ge­dé­lye­zett ha­tó­anya­got tar­tal­maz­nak.

Vigyázat, mérgező dísztökök

Vigyázat, mérgező dísztökök

Sem­mi­kép­pen ne egyen a bol­tok­ban kap­ható dísz­tö­kök­ből, ha jót akar!

Sem­mi­kép­pen ne egyen a bol­tok­ban kap­ható dísz­tö­kök­ből, ha jót akar! Erre fi­gyel­mez­tet a Nébih saját ol­da­lán. A de­ko­rá­ciós célra szánt dísz­tö­kök ugyanis to­xi­kus ve­gyü­le­te­ket tar­tal­maz­nak.

Gyomorforgató állapotok egy budapesti étteremben, a hússal is gond volt

Gyomorforgató állapotok egy budapesti étteremben, a hússal is gond volt

Sok prob­lé­mára de­rült fény.

Az ét­te­rem ház­hozszál­lí­tás­sal is fog­lal­ko­zott. Sok prob­lé­mára de­rült fény, több mil­lió fo­rin­tos bír­sá­got szab­tak ki.

Riasztást adott ki a hatóság: mérgező anyag van a reggelizőpehelyben

Riasztást adott ki a hatóság: mérgező anyag van a reggelizőpehelyben

A ter­mé­ket a for­gal­mazó vissza­ve­szi a vá­sár­lás he­lyé­től füg­get­le­nül.

Rákkeltő anyag van a citromban! Miért nem figyelmeztetnek?

Rákkeltő anyag van a citromban! Miért nem figyelmeztetnek?

Kü­lö­nös fi­gyel­mez­te­tést ta­lál­tunk.

Kü­lö­nös fi­gyel­mez­te­tést ta­lált a Ri­post ol­va­sója az Al­di­ban: a cit­rom ár­táb­lá­ján tá­jé­koz­tat­nak a cit­rom­hé­jon lévő vegy­sze­rek­ről.

Ezekkel a népszerű étrend-kiegészítőkkel van gond

Ezek a népszerű, férfiaknak szánt étrend-kiegészítők akadtak fenn az ellenőrzésen

A szak­em­be­rek máris in­téz­ked­tek és ha­tó­sági zár alá vet­ték a ki­fo­gá­solt ter­mé­ke­ket.

A szak­em­be­rek máris in­téz­ked­tek és ha­tó­sági zár alá vet­ték a la­bor­vizs­gá­la­to­kon el­bu­kott. ki­fo­gá­solt ter­mé­ke­ket. Több, sokak szá­mára is­me­rős már­ka­név is sze­re­pel a lis­tán, nem ár vi­gyázni!

Ha vettél ilyen étrend-kiegészítőt, azonnal dobd ki!

Ha vettél ilyen étrend-kiegészítőt, azonnal dobd ki!

Ren­ge­teg ter­mé­ket von­tak ki a for­ga­lom­ból, nem vé­let­le­nül! Az érin­tett vál­lal­ko­zás nagy baj­ban van.

Ren­ge­teg ter­mé­ket von­tak ki a for­ga­lom­ból, nem vé­let­le­nül! Az érin­tett vál­lal­ko­zás nagy baj­ban van.

Ezt nézd meg, mielőtt elnyalnál egy vaníliás jégkrémet

Ezt nézd meg, mielőtt elnyalnál egy vaníliás jégkrémet

Az élel­mi­szer­biz­ton­sági hi­va­tal utá­na­járt, me­lyik a leg­fi­no­mabb va­ní­lia­jég­krém!

Az élel­mi­szer­biz­ton­sági hi­va­tal utá­na­járt, me­lyik a leg­fi­no­mabb va­ní­lia­jég­krém!

Figyelmeztet a hatóság: undorító, mi került az itthon kapható tápszerbe

Figyelmeztet a hatóság: undorító, mi került az itthon kapható tápszerbe

Arra kérik a vá­sár­ló­kat, ha vet­tek az érin­tett ter­mék­ből, sem­mi­képp se fo­gyasszák el azt.

Óriási parlagfűmező Budapesten! 6000 négyzetméteren ontja a pollent

Óriási parlagfűmező Budapesten! 6000 négyzetméteren ontja a pollent

Már több mint egy hó­napja sú­lyos bír­ság jár azért, ha va­laki nem irtja ki az al­ler­giát ki­váltó par­lag­fü­vet a saját te­rü­le­té­ről.

Csúnyán leszerepeltek a legdrágább jégkrémek

Csúnyán leszerepeltek a legdrágább jégkrémek

Do­bo­zos jég­kré­me­ke­tet tesz­tel­tek.

Do­bo­zos jég­kré­me­ket tesz­telt a Nem­zeti Élel­mi­szer­lánc-biz­ton­sági Hi­va­tal Szu­per­menta csa­pata.

Újabb részletek derültek ki a fertőzött fagyasztott zöldségekről

Újabb részletek derültek ki a fertőzött fagyasztott zöldségekről

Több tonna zöld­sé­get hív­tak vissza a pol­cok­ról, mi­u­tán ki­tört a mi­re­lit­bot­rány.

Undorító, ezt találták az ellenőrök egy balatoni büfében - Videó

Undorító, ezt találták az ellenőrök egy balatoni büfében - Videó

Ren­ge­te­gen ehet­tek abból az étel­ből, amit ez a ven­dég­lá­tó­hely ki­szol­gált...

Ren­ge­te­gen ehet­tek abból az étel­ből, amit ez a ven­dég­lá­tó­hely ki­szol­gált... El­ké­pesztő, amit ta­lál­tak.

Gyerekeknek szánt poharat vonták ki a forgalomból

Most érkezett! Gyerekeknek szánt poharat vonták ki a forgalomból

Ma­gyar­or­szágra is szál­lí­tot­tak.

A ki­fo­gá­solt ter­mék­ből Ma­gyar­or­szágra is szál­lí­tot­tak. To­vábbi rész­le­tek a cikk­ben!

16 tonna tiltott vegyszert foglaltak le a magyar hatóságok

16 tonna tiltott vegyszert foglaltak le a magyar hatóságok

Bru­tá­lis fo­gást köny­vel­het­tek el.

Bru­tá­lis fo­gást köny­vel­het­tek el a ma­gyar ha­tó­sá­gok: egy tit­kos EUROPOL-akció ke­re­té­ben re­kord­mennyi­ségű il­le­gá­lis nö­vény­védő szerre buk­kan­tak.

Mi van itt? Az Iglo is egy sor fagyasztott termékét visszahívta

Mi van itt? Az Iglo is egy sor fagyasztott termékét visszahívta

Nem­csak a Spar hívta vissza a ter­mé­ke­ket, hanem maga a gyártó, az Iglo, a ha­tó­ság dön­tése alap­ján.

Hol lesz a vége a mi­re­lit­bot­rány­nak?

Razzia a budapesti piacokon, fontos figyelmeztetést adott ki a hatóság

Razzia a budapesti piacokon, fontos figyelmeztetést adott ki a hatóság

A Nébih 14 fő­vá­rosi pi­a­con el­len­őrizte az áru­so­kat, a leg­több pi­a­cot meg­fe­le­lő­nek ta­lál­ták.