CÍMKE: 'nébih'

Horror a Békés megyei vágóhídon - videó

Undorító, ezt találta a Nébih egy vágóhídon - videó

El­ké­pesztő fel­vé­te­le­ket ké­szí­tet­tek a szak­em­be­rek.

Békés me­gyé­ben el­ké­pesztő fel­vé­te­le­ket ké­szí­tet­tek egy vá­gó­hí­don.

Tesztelték itthon a citromleveket, több gond is akadt

Tesztelték itthon a citromleveket, több gond is akadt

13 kü­lön­böző cit­romlé el­len­őr­zé­sét vé­gez­ték el a szak­em­be­rek.

Ha vettél ilyen ételt a gyerekednek, azonnal vidd vissza

Ha vettél ilyen ételt a gyerekednek, azonnal vidd vissza

A kör­tés-almás bé­bi­étel­ben ide­gen anyagra buk­kan­tak, azon­nal vissza­hív­ták a ter­mé­ket.

A kör­tés-almás bé­bi­étel­ben ide­gen anyagra buk­kan­tak, azon­nal vissza­hív­ták a ter­mé­ket.

Figyelmeztetést adott ki a hatóság: méreg oldódik ki ebből a termékből

Figyelmeztetést adott ki a hatóság: méreg oldódik ki ebből a termékből

Egy ház­tar­tási esz­köz­zel akadt prob­léma, Ma­gyar­or­szágra is hoz­tak be­lőle.

Egy ház­tar­tási esz­köz­zel akadt prob­léma, ame­lyet Bang­la­des­ben gyár­tot­tak.

Lecsapott a Nébih: elképesztő extrával árulták a mákot a piacon

Lecsapott a Nébih: elképesztő extrával árulták a mákot a piacon

A de­cem­ber 1-jétől 31-ig tartó össze­han­golt vizs­gá­la­tot alatt 8 mil­lió fo­rintra bír­sá­gol­tak.

Fokozottan ellenőrzik a tűzifa-kereskedőket a hatóságok

Fokozottan ellenőrzik a tűzifa-kereskedőket a hatóságok

Fon­tos a nyo­mon kö­vet­he­tő­ség.

A fa­anyag-ke­res­ke­de­lem­ben is fon­tos a nyo­mon kö­vet­he­tő­ség, erre nagy fi­gyel­met for­dít a Nébih. A fa­ter­mé­kek szi­gorú nyo­mon kö­ve­té­sét el­len­őr­zik.

Európai riasztás: súlyos idegméreg került reformélelmiszerekbe!

Európai riasztás: súlyos idegméreg került reformélelmiszerekbe!

A Nébih húsz­féle, dön­tően zab­tar­talmú ter­mé­ket hí­vott vissza túl­zott DON mi­ko­to­xin­tar­ta­lom miatt.

Hihetetlen: tejet és szőlőt vontak ki a forgalomból

Hihetetlen: tejet és szőlőt vontak ki a forgalomból

Nem sok­kal az­után, hogy bio­zab­ból ké­szült ter­mé­kek­ben mér­get ta­lál­tak, a Spar egy 1,5%-os UHT tejet, a Nébih egy cse­me­ge­sző­lőt vont vissza.

Nem sok­kal az­után, hogy szám­ta­lan, ha­zánk­ban ér­té­ke­sí­tett, zab­ból ké­szült ter­mé­kek­ben mér­get ta­lál­tak, a Spar egy 1,5%-os UHT tejet, a Nébih egy cse­me­ge­sző­lőt mi­nő­sí­tett fo­gyasz­tásra al­kal­mat­lan­nak. Vajon hogy ke­rül­het­nek em­beri fo­gyasz­tásra al­kal­mat­lan ter­mé­kek a bol­tokba?

Újabb mérgező ételt hívtak vissza a boltból, mutatjuk, mi az

Újabb mérgező ételt hívtak vissza a boltból, mutatjuk, mi az

A ha­tó­ság ja­va­solja, hogy a meg­ha­tá­ro­zott ter­mé­ke­ket a vá­sár­lók ne fo­gyasszák!

A ha­tó­ság ja­va­solja, hogy a meg­ha­tá­ro­zott ter­mé­ke­ket a vá­sár­lók ne fo­gyasszák! Mu­tat­juk, me­lyek ezek...

Undorító állapotok, erre használták a kacsatetemeket Bács-Kiskun megyében

Undorító állapotok, erre használták a kacsatetemeket Bács-Kiskun megyében

Szá­mos durva prob­lé­mára de­rí­tett fényt a Nébih. Az érin­tett te­le­pen sú­lyos bün­te­tést szab­tak ki a szak­em­be­rek.

Riasztott a Nébih, mérget találtak a gabonában

Riasztott a Nébih, mérget találtak a gabonában

Bajos a zab­pe­hely, -liszt és -töret.

A zabot tar­tal­mazó ter­mé­kek DON mi­ko­to­xin ér­téke meg­ha­ladta a meg­en­ge­det­tet. Zab­pely­het, zab­lisz­tet és zab­tö­re­tet hív­tak vissza a szak­em­be­rek.

Hányást és fájdalmakat okozhat: ha ilyet vett, semmiképp ne egye meg!

Hányást és fájdalmakat okozhat: ha ilyet vett, semmiképp ne egye meg!

Ki­von­ták a for­ga­lom­ból.

Glu­tén­men­tes zab­pe­hely, il­letve zab­tö­ret és zab­liszt fel­hasz­ná­lá­sá­val ké­szült ter­mé­ke­ket von­tak ki a for­ga­lom­ból.

Elborzadtak az ellenőrök, amikor beléptek a budapesti üzembe

Elborzadtak az ellenőrök, amikor beléptek a budapesti üzembe

Ször­nyű lát­vány fo­gadta a NÉBIH el­len­őreit a cuk­rász­üzem­ben.

Ször­nyű lát­vány fo­gadta a NÉBIH el­len­őreit egy fő­vá­rosi cuk­rász­üzem­ben. A szak­em­be­rek szám­ta­lan hi­á­nyos­ság­gal és visszás­ság­gal szem­be­sül­tek, nem csoda, hogy azon­nali ha­tállyal fel­füg­gesz­tet­ték az üzem mű­kö­dé­sét.

Vesekárosodást okozhat egy gyerekeknek szánt tálka

Riasztott a Nébih: vesekárosodást okozhat egy gyerekeknek szánt tálka

A kony­hai esz­köz­ből hő ha­tá­sára me­l­amin ol­dód­hat ki.

A kony­hai esz­köz­ből hő ha­tá­sára me­l­amin ol­dód­hat ki.

Gyomorforgató állapotokra derült fény egy budapesti étteremben

Gyomorforgató állapotok egy budapesti étteremben, a hússal is gond volt

Az ét­te­rem ház­hozszál­lí­tás­sal is fog­lal­ko­zott. Sok prob­lé­mára de­rült fény...

Figyelmeztetés, azonnal kivonták a forgalomból ezeket a tablettákat

Figyelmeztetés, azonnal kivonták a forgalomból ezeket a tablettákat

A ha­tó­ság három po­ten­cia­nö­velő ké­szít­ményt vont ki a for­ga­lom­ból, mert nem en­ge­dé­lye­zett ha­tó­anya­got tar­tal­maz­nak.

Vigyázat, mérgező dísztökök

Vigyázat, mérgező dísztökök

Sem­mi­kép­pen ne egyen a bol­tok­ban kap­ható dísz­tö­kök­ből, ha jót akar!

Sem­mi­kép­pen ne egyen a bol­tok­ban kap­ható dísz­tö­kök­ből, ha jót akar! Erre fi­gyel­mez­tet a Nébih saját ol­da­lán. A de­ko­rá­ciós célra szánt dísz­tö­kök ugyanis to­xi­kus ve­gyü­le­te­ket tar­tal­maz­nak.

Rákkeltő anyag van a citromban! Miért nem figyelmeztetnek?

Rákkeltő anyag van a citromban! Miért nem figyelmeztetnek?

Kü­lö­nös fi­gyel­mez­te­tést ta­lál­tunk.

Kü­lö­nös fi­gyel­mez­te­tést ta­lált a Ri­post ol­va­sója az Al­di­ban: a cit­rom ár­táb­lá­ján tá­jé­koz­tat­nak a cit­rom­hé­jon lévő vegy­sze­rek­ről.

Ezekkel a népszerű étrend-kiegészítőkkel van gond

Ezekkel a népszerű, férfiaknak szánt étrend-kiegészítőkkel van gond

A ha­tó­ság máris in­téz­ke­dett.

A szak­em­be­rek máris in­téz­ked­tek és ha­tó­sági zár alá vet­ték a ki­fo­gá­solt ter­mé­ke­ket. Több márka is prob­lé­más.

Riasztást adott ki a hatóság: mérgező anyag van a reggelizőpehelyben

Riasztást adott ki a hatóság: mérgező anyag van a reggelizőpehelyben

A ter­mé­ket a for­gal­mazó vissza­ve­szi a vá­sár­lás he­lyé­től füg­get­le­nül.

Ha vettél ilyen étrend-kiegészítőt, azonnal dobd ki!

Ha vettél ilyen étrend-kiegészítőt, azonnal dobd ki!

Ren­ge­teg ter­mé­ket von­tak ki a for­ga­lom­ból, nem vé­let­le­nül! Az érin­tett vál­lal­ko­zás nagy baj­ban van.

Ren­ge­teg ter­mé­ket von­tak ki a for­ga­lom­ból, nem vé­let­le­nül! Az érin­tett vál­lal­ko­zás nagy baj­ban van.

Ezt nézd meg, mielőtt elnyalnál egy vaníliás jégkrémet

Ezt nézd meg, mielőtt elnyalnál egy vaníliás jégkrémet

Az élel­mi­szer­biz­ton­sági hi­va­tal utá­na­járt, me­lyik a leg­fi­no­mabb va­ní­lia­jég­krém!

Az élel­mi­szer­biz­ton­sági hi­va­tal utá­na­járt, me­lyik a leg­fi­no­mabb va­ní­lia­jég­krém!

Óriási parlagfűmező Budapesten! 6000 négyzetméteren ontja a pollent

Óriási parlagfűmező Budapesten! 6000 négyzetméteren ontja a pollent

Már több mint egy hó­napja sú­lyos bír­ság jár azért, ha va­laki nem irtja ki az al­ler­giát ki­váltó par­lag­fü­vet a saját te­rü­le­té­ről.

Csúnyán leszerepeltek a legdrágább jégkrémek

Csúnyán leszerepeltek a legdrágább jégkrémek

Do­bo­zos jég­kré­me­ke­tet tesz­tel­tek.

Do­bo­zos jég­kré­me­ket tesz­telt a Nem­zeti Élel­mi­szer­lánc-biz­ton­sági Hi­va­tal Szu­per­menta csa­pata.

Figyelmeztet a hatóság: undorító, mi került az itthon kapható tápszerbe

Figyelmeztet a hatóság: undorító, mi került az itthon kapható tápszerbe

Arra kérik a vá­sár­ló­kat, sem­mi­képp se fo­gyasszák el a ter­mé­ket.

Arra kérik a vá­sár­ló­kat, ha vet­tek az érin­tett ter­mék­ből, sem­mi­képp se fo­gyasszák el azt.

Undorító, ezt találták az ellenőrök egy balatoni büfében - Videó

Undorító, ezt találták az ellenőrök egy balatoni büfében - Videó

Ren­ge­te­gen ehet­tek abból az étel­ből, amit ez a ven­dég­lá­tó­hely ki­szol­gált...

Ren­ge­te­gen ehet­tek abból az étel­ből, amit ez a ven­dég­lá­tó­hely ki­szol­gált... El­ké­pesztő, amit ta­lál­tak.

16 tonna tiltott vegyszert foglaltak le a magyar hatóságok

16 tonna tiltott vegyszert foglaltak le a magyar hatóságok

Bru­tá­lis fo­gást köny­vel­het­tek el.

Bru­tá­lis fo­gást köny­vel­het­tek el a ma­gyar ha­tó­sá­gok: egy tit­kos EUROPOL-akció ke­re­té­ben re­kord­mennyi­ségű il­le­gá­lis nö­vény­védő szerre buk­kan­tak.

Újabb részletek derültek ki a fertőzött fagyasztott zöldségekről

Újabb részletek derültek ki a fertőzött fagyasztott zöldségekről

Több tonna zöld­sé­get hív­tak vissza a pol­cok­ról, mi­u­tán ki­tört a mi­re­lit­bot­rány.

Most érkezett! Gyerekeknek szánt poharat vonták ki a forgalomból

Most érkezett! Gyerekeknek szánt poharat vonták ki a forgalomból

A ki­fo­gá­solt ter­mék­ből Ma­gyar­or­szágra is szál­lí­tot­tak.

Gyer­me­kek­nek szánt, kínai bam­busz po­hár­ból mért me­l­amin ki­ol­dó­dást a szlo­vén ha­tó­ság jú­lius kö­ze­pén, mely után a német nagy­ke­res­kedő azon­nal el­ren­delte a ter­mék pi­ac­ról tör­ténő ki­vo­ná­sát és vissza­hí­vá­sát.

Mi van itt? Az Iglo is egy sor fagyasztott termékét visszahívta

Az Iglo is fagyasztott zöldségeket hívott vissza

Hol lesz a vége a mi­re­lit­bot­rány­nak?

Nem a Spar hívta vissza a ter­mé­ke­ket, hanem a maga az Iglo, a Nébih dön­tése alap­ján. Tehát nem csak a Spar­ban kap­ható Iglo ter­mé­kek érin­tet­tek.

Razzia a budapesti piacokon, fontos figyelmeztetést adott ki a hatóság

Razzia a budapesti piacokon, fontos figyelmeztetést adott ki a hatóság

A Nébih 14 fő­vá­rosi pi­a­con el­len­őrizte az áru­so­kat, a leg­több pi­a­cot meg­fe­le­lő­nek ta­lál­ták, de néhol volt hiba is.