CÍMKE: 'nébih'

Budapesti piacon csapott le a Nébih, hihetetlen, mit találtak - videó

Budapesti piacon csapott le a Nébih, hihetetlen, mit találtak - videó

A ha­tó­ság egy fő­ként zöld­sé­get és gyü­möl­csöt áru­sító el­adó­nál tar­tot­tak el­len­őr­zést.

Bajra figyelmeztetnek: ha ilyen étrend-kiegészítőt vettél, be ne szedd!

Bajra figyelmeztetnek: ha ilyen étrend-kiegészítőt vettél, be ne szedd!

Több ter­mé­ket is ki kel­lett vonni a for­ga­lom­ból.

Több ter­mé­ket is ki kel­lett vonni a for­ga­lom­ból.

Figyelmeztet a NÉBIH: Hazánkba is érkezett az allergiát okozó cukorból

Figyelmeztet a NÉBIH: Hazánkba is érkezett az allergiát okozó cukorból

A benne lévő étel­szí­ne­zék al­ler­giát és hi­per­ak­ti­vi­tást okoz.

A benne lévő étel­szí­ne­zék al­ler­giát és hi­per­ak­ti­vi­tást okoz.

Döbbenetes, amit a Baranya megyei vágóhídon találtak - videó

Döbbenetes, amit a Baranya megyei vágóhídon találtak - videó

Gusz­tus­ta­lan vi­deót tett közzé a Nem­zeti Élel­mi­szer­lánc-biz­ton­sági Hi­va­tal (Nébih) a hon­lap­ján. Ezt ta­lál­ták egy vá­gó­hí­don.

Élő adásban jött világra Csébih, jelentette a Nébih

Élő adásban jött világra Csébih, jelentette a Nébih

Kedd dél­után ki­kelt az első kis­csirke a to­jás­ból. A "Tú­­lélő to­­já­­sok" az első olyan va­­ló­­ság­­show, mely­­nek fő­­sze­­rep­­lői ál­­la­­tok, vagyis kez­­det­­ben to­­já­­sok.

Kedd dél­után ki­kelt az első kis­csirke a to­jás­ból. A "Tú­­lélő to­­já­­sok" az első olyan va­­ló­­ság­­show, mely­­nek fő­­sze­­rep­­lői ál­­la­­tok, vagyis kez­­det­­ben to­­já­­sok.

Figyelmeztet a hatóság: trükköztek a lisztekkel, ezt ne vedd meg!

Figyelmeztet a hatóság: trükköztek a lisztekkel, ezt ne vedd meg!

Nem pont azt tar­tal­maz­ták, ami rájuk volt írva, a lisz­te­ket ugyanis a cím­ké­vel el­len­tét­ben ke­ve­rék­ből ál­lí­tot­ták elő.

Elborzadtak az ellenőrök, amikor beléptek a két vidéki üzembe

Elborzadtak az ellenőrök, amikor beléptek a két vidéki üzembe

Élel­mi­szer­biz­ton­sági és hi­gi­é­niai jog­sér­té­sek miatt két Békés me­gyei hús­üzem mű­kö­dé­sét füg­gesz­tette fel a Nébih.

Fordulathoz érkezett az online valóságshow, reped a ketteske

Fordulathoz érkezett az online magyar valóságshow, reped a ketteske

A "Tú­lélő to­já­sok" az első olyan va­ló­ság­show, mely­nek fő­sze­rep­lői ál­la­tok.

A "Tú­lélő to­já­sok" az első olyan va­ló­ság­show, mely­nek fő­sze­rep­lői ál­la­tok, ne­ve­ze­te­sen csir­kék, vagyis kez­det­ben to­já­sok. Az in­ter­ne­ten élő­ben kö­vet­hető műsor új szint­hez ér: ha­ma­ro­san ki­kel­het a pro­duk­ció első csi­béje.

Figyelmeztet a magyar hatóság: ez az édesség rohamot okozhat

Figyelmeztet a magyar hatóság: ez az édesség rohamot okozhat

Egy kan­dí­ro­zott édes­ség­ben a meg­en­ge­dett­nél ma­ga­sabb szulfit tar­tal­mat mu­tat­tak ki.

Egy kan­dí­ro­zott édes­ség­ben a meg­en­ge­dett­nél ma­ga­sabb szulfit tar­tal­mat mu­tat­tak ki.

14 zabkása bukott meg a teszten

14 zabkása bukott meg a teszten

Zab­ká­sá­kat el­len­őr­zött a Nem­zeti Élel­mi­szer­lánc-biz­ton­sági Hi­va­tal.

Zab­ká­sá­kat el­len­őr­zött a Nem­zeti Élel­mi­szer­lánc-biz­ton­sági Hi­va­tal (NÉBIH), 17 ter­mé­ket vizs­gál­tak, 14 eset­ben in­dult ha­tó­sági el­já­rás, el­ső­sor­ban je­lö­lési prob­lé­mák miatt.

Ez a rákkeltő anyag bekerülhet a szervezetünkbe

Ez a rákkeltő anyag bekerülhet a szervezetünkbe

Ki­mondta az ame­ri­kai bí­ró­ság.

Ki­mondta a bí­ró­ság Ame­ri­ká­ban, hogy rák­keltő a gli­fo­zát tar­talmú gyom­irtó, ami az Eu­ró­pai Uni­ó­ban 2022-ig ma­rad­hat hasz­ná­lat­ban.

Tojás-túlélőshow indult, 24 órában online nézhető

Tojás-túlélőshow indult hazánkban, 24 órában online nézhető

El­in­dult az első vic­ces ál­lati va­ló­ság­show Ma­gyar­or­szá­gon. Szer­dán volt a "be­köl­tö­zés".

El­in­dult az első vic­ces ál­lati va­ló­ság­show Ma­gyar­or­szá­gon. Szer­dán volt a "be­köl­tö­zés": 8 kü­lön­böző faj­tájú tyúk to­já­sait he­lyez­ték be egy au­to­mata kel­te­tő­gépbe. A kis­csi­bék hús­vét előtt pár nap­pal búj­nak majd ki a to­já­sok­ból.

A szakemberek sem hitték el, amit az illegális sertéstelepen találtak

A szakemberek sem hitték el, amit az illegális sertéstelepen találtak Pest megyében

Az ott tar­tott ál­la­tok egész­ség­ügyi ál­la­pota nem egy­ér­telmű.

A Nem­zeti Élel­mi­szer­lánc-biz­ton­sági Hi­va­tal szak­em­be­rei száll­tak meg egy Pest me­gyei il­le­gá­lis ser­tés­te­le­pet. Az ott tar­tott ál­la­tok egész­ség­ügyi ál­la­pota nem egy­ér­telmű, rá­adá­sul a disz­nó­kat mos­lék­kal etet­ték, ami tilos.

Ettől elmegy az étvágyad, szörnyű kifőzdére csapott le a Nébih - videó

Ettől elmegy az étvágyad, szörnyű kifőzdére csapott le a Nébih - videó

Sok­kolta a lát­vány az el­len­őrö­ket. Azon­nal be­zár­ták a he­lyet.

Sok­kolta a lát­vány az el­len­őrö­ket, ami­kor be­lép­tek a ki­főz­de­ként üze­melő épü­letbe. Be­zár­ták a he­lyet.

Durva, mit találtak a Rossmann egyik termékében, visszavonták mindet

Durva, mit találtak a Rossmann egyik termékében, visszavonták mindet

Nagy a baj a ked­velt dro­gé­ria egyik élel­mi­sze­ré­vel. Ön­vizs­gá­lat során fém da­ra­bot ta­lál­tak benne.

Közölte a hatóság: üvegszilánk került a népszerű fagyasztott ételbe

Közölte a hatóság: üvegszilánk került a népszerű fagyasztott ételbe

A ma­gyar ha­tó­sá­gok már fel­vet­ték a kap­cso­la­tot a ter­mék for­gal­ma­zó­i­val, hogy sen­ki­nek ne es­hes­sen baja.

Bacilusokról és E-számokról írtak mesekönyvet

Bacilusokról és E-számokról írtak mesekönyvet

Egy mese, ami­ből ta­nulni lehet.

Me­se­könyv­ből ta­nul­hat­ják meg a 8-10 éves gye­re­kek, miért fon­tos, hogy mit eszünk és mi­ként kell fi­gyel­nünk éte­le­inkre, ho­gyan előz­het­jük meg a bajt.

Undorító, ezt találta a Nébih egy vágóhídon - videó

Undorító, ezt találta a Nébih egy vágóhídon - videó

El­ké­pesztő fel­vé­te­le­ket ké­szí­tet­tek...

Békés me­gyé­ben el­ké­pesztő fel­vé­te­le­ket ké­szí­tet­tek egy vá­gó­hí­don. Ro­var­te­tem, élő ege­rek és még sok bor­za­lom várta a Nébih szak­em­be­reit.

Sok magyart érinthet: veszélyes anyag került ebbe a tésztába

Sok magyart érinthet: veszélyes anyag került ebbe a tésztába

A Spar egyik ter­mé­kébe ke­rült fém­da­rab, ezért az összes ilyen már­kájú tész­tát vissza­hívta a ha­tó­ság.

A Spar egyik ter­mé­kébe ke­rült fém­da­rab, ezért az összes ilyen már­kájú tész­tát vissza­hívta a ha­tó­ság.

Hatalmas fogás Békés megyében: erre bukkant a hatóság a tűzifa telepen

Hatalmas fogás Békés megyében: erre bukkant a hatóság a tűzifa telepen

A ha­tó­sá­gok együtt­mű­ködve el­len­őriz­tek egy vál­lal­ko­zót, aki le­gá­li­san és il­le­gá­li­san is te­vé­keny­ke­dett.

Gond van egy jégkrémmel

Félhetnek az allergiások ettől a jégkrémtől

Al­ler­giás re­ak­ciót ki­váltó jég­rémre hívja fel a fi­gyel­met a Nébih.

Al­ler­giás re­ak­ciót ki­váltó jég­rémre hívja fel a fi­gyel­met a Nem­zeti Élel­mi­szer­lánc-biz­ton­sági Hi­va­tal (Nébih). Nem ajánl­ják al­ler­gi­á­sok szá­mára.

Tesztelték itthon a citromleveket, több gond is akadt

Tesztelték itthon a citromleveket, több gond is akadt

13 kü­lön­böző cit­romlé el­len­őr­zé­sét vé­gez­ték el a szak­em­be­rek a Nem­zeti Élel­mi­szer­lánc-biz­ton­sági Hi­va­tal (Nébih) Szu­per­menta prog­ram­já­ban.

13 kü­lön­böző cit­romlé el­len­őr­zé­sét vé­gez­ték el a szak­em­be­rek a Nem­zeti Élel­mi­szer­lánc-biz­ton­sági Hi­va­tal (Nébih) Szu­per­menta prog­ram­já­ban.

Riasztást adtak ki erre az ételre, allergiás reakciót is okozhat

Riasztást adtak ki erre az ételre, allergiás reakciót is okozhat

Az áru­ból több mint tíz uniós or­szágba, köz­tük ha­zánkba is ér­ke­zett és több for­gal­ma­zó­hoz is ke­rült.

Az áru­ból több mint tíz uniós or­szágba, köz­tük ha­zánkba is ér­ke­zett és több for­gal­ma­zó­hoz is ke­rült.

Figyelmeztetést adott ki a hatóság: méreg oldódik ki ebből a termékből

Figyelmeztetést adott ki a hatóság: méreg oldódik ki ebből a termékből

Egy ház­tar­tási esz­köz­zel akadt prob­léma, ame­lyet Bang­la­des­ben gyár­tot­tak, de Ma­gyar­or­szágra is hoz­tak be­lőle.

Lecsapott a Nébih: elképesztő extrával árulták a mákot a piacon

Lecsapott a Nébih: elképesztő extrával árulták a mákot a piacon

A de­cem­ber 1-jétől 31-ig tartó össze­han­golt vizs­gá­la­tot alatt 8 mil­lió fo­rintra bír­sá­gol­tak.

Ha vettél ilyen ételt a gyerekednek, azonnal vidd vissza

Ha vettél ilyen ételt a gyerekednek, azonnal vidd vissza

A kör­tés-almás bé­bi­étel­ben ide­gen anyagra buk­kan­tak, azon­nal vissza­hív­ták a ter­mé­ket.

A kör­tés-almás bé­bi­étel­ben ide­gen anyagra buk­kan­tak, azon­nal vissza­hív­ták a ter­mé­ket.

Fokozottan ellenőrzik a tűzifa-kereskedőket a hatóságok

Fokozottan ellenőrzik a tűzifa-kereskedőket a hatóságok

Fon­tos a nyo­mon kö­vet­he­tő­ség.

A fa­anyag-ke­res­ke­de­lem­ben is fon­tos a nyo­mon kö­vet­he­tő­ség, erre nagy fi­gyel­met for­dít a Nébih. A fa­ter­mé­kek szi­gorú nyo­mon kö­ve­té­sét el­len­őr­zik.

Európai riasztás: súlyos idegméreg került reformélelmiszerekbe!

Európai riasztás: súlyos idegméreg került reformélelmiszerekbe!

A Nébih húsz­féle, dön­tően zab­tar­talmú ter­mé­ket hí­vott vissza túl­zott DON mi­ko­to­xin­tar­ta­lom miatt.

Hihetetlen: tejet és szőlőt vontak ki a forgalomból

Hihetetlen: tejet és szőlőt vontak ki a forgalomból

Nem sok­kal az­után, hogy bio­zab­ból ké­szült ter­mé­kek­ben mér­get ta­lál­tak, a Spar egy 1,5%-os UHT tejet, a Nébih egy cse­me­ge­sző­lőt vont vissza.

Nem sok­kal az­után, hogy szám­ta­lan, ha­zánk­ban ér­té­ke­sí­tett, zab­ból ké­szült ter­mé­kek­ben mér­get ta­lál­tak, a Spar egy 1,5%-os UHT tejet, a Nébih egy cse­me­ge­sző­lőt mi­nő­sí­tett fo­gyasz­tásra al­kal­mat­lan­nak. Vajon hogy ke­rül­het­nek em­beri fo­gyasz­tásra al­kal­mat­lan ter­mé­kek a bol­tokba?

Újabb mérgező ételt hívtak vissza a boltból, mutatjuk, mi az

Újabb mérgező ételt hívtak vissza a boltból, mutatjuk, mi az

A ha­tó­ság ja­va­solja, hogy a meg­ha­tá­ro­zott ter­mé­ke­ket ne fo­gyasszák!

A ha­tó­ság ja­va­solja, hogy a meg­ha­tá­ro­zott ter­mé­ke­ket a vá­sár­lók ne fo­gyasszák! Meg­mu­tat­juk, me­lyek azok, ame­lye­ket vissza kell vinni abba az üz­letbe, ahol vá­sá­rol­tuk őket. To­vábbi in­for­má­ciót a cikk­ben ta­lálsz!

Undorító állapotok, erre használták a kacsatetemeket Bács-Kiskun megyében

Undorító állapotok, erre használták a kacsatetemeket Bács-Kiskun megyében

Szá­mos durva prob­lé­mára de­rí­tett fényt a Nébih. Az érin­tett te­le­pen sú­lyos bün­te­tést szab­tak ki a szak­em­be­rek.

Riasztott a Nébih, mérget találtak a gabonában

Riasztott a Nébih, mérget találtak a gabonában

Bajos a zab­pe­hely, -liszt és -töret.

A zabot tar­tal­mazó ter­mé­kek DON mi­ko­to­xin ér­téke meg­ha­ladta a meg­en­ge­det­tet. Zab­pely­het, zab­lisz­tet és zab­tö­re­tet hív­tak vissza a szak­em­be­rek.

Elborzadtak az ellenőrök, amikor beléptek a budapesti üzembe

Elborzadtak az ellenőrök, amikor beléptek a budapesti üzembe

Ször­nyű lát­vány fo­gadta a NÉBIH el­len­őreit egy fő­vá­rosi cuk­rász­üzem­ben, sok ko­moly prob­lé­má­val szem­be­sül­tek.

Vigyázat, mérgező dísztökök

Vigyázat, mérgező dísztökök

Sem­mi­kép­pen ne egyen a bol­tok­ban kap­ható dísz­tö­kök­ből, ha jót akar!

Sem­mi­kép­pen ne egyen a bol­tok­ban kap­ható dísz­tö­kök­ből, ha jót akar! Erre fi­gyel­mez­tet a Nébih saját ol­da­lán. A de­ko­rá­ciós célra szánt dísz­tö­kök ugyanis to­xi­kus ve­gyü­le­te­ket tar­tal­maz­nak.

Vesekárosodást okozhat egy gyerekeknek szánt tálka

Riasztott a Nébih: vesekárosodást okozhat egy gyerekeknek szánt tálka

A kony­hai esz­köz­ből hő ha­tá­sára me­l­amin ol­dód­hat ki.

A kony­hai esz­köz­ből hő ha­tá­sára me­l­amin ol­dód­hat ki.

Gyomorforgató állapotokra derült fény egy budapesti étteremben

Gyomorforgató állapotok egy budapesti étteremben, a hússal is gond volt

Az ét­te­rem ház­hozszál­lí­tás­sal is fog­lal­ko­zott. Sok prob­lé­mára de­rült fény...

Figyelmeztetés, azonnal kivonták a forgalomból ezeket a tablettákat

Figyelmeztetés, azonnal kivonták a forgalomból ezeket a tablettákat

A ha­tó­ság három po­ten­cia­nö­velő ké­szít­ményt vont ki a for­ga­lom­ból, mert nem en­ge­dé­lye­zett ha­tó­anya­got tar­tal­maz­nak.

Ezekkel a népszerű étrend-kiegészítőkkel van gond

Ezekkel a népszerű étrend-kiegészítőkkel van gond

A szak­em­be­rek máris in­téz­ked­tek és ha­tó­sági zár alá vet­ték a ki­fo­gá­solt ter­mé­ke­ket.

A szak­em­be­rek máris in­téz­ked­tek és ha­tó­sági zár alá vet­ték a ki­fo­gá­solt ter­mé­ke­ket.

Rákkeltő anyag van a citromban! Miért nem figyelmeztetnek?

Rákkeltő anyag van a citromban! Miért nem figyelmeztetnek?

Kü­lö­nös fi­gyel­mez­te­tést ta­lál­tunk.

Kü­lö­nös fi­gyel­mez­te­tést ta­lált a Ri­post ol­va­sója az Al­di­ban: a cit­rom ár­táb­lá­ján tá­jé­koz­tat­nak a cit­rom­hé­jon lévő vegy­sze­rek­ről.

Ha vettél ilyen étrend-kiegészítőt, azonnal dobd ki!

Ha vettél ilyen étrend-kiegészítőt, azonnal dobd ki!

Az érin­tett vál­lal­ko­zás baj­ban van.

Ren­ge­teg ter­mé­ket von­tak ki a for­ga­lom­ból, nem vé­let­le­nül! Az érin­tett vál­lal­ko­zás nagy baj­ban van.

Riasztást adott ki a hatóság: mérgező anyag van a reggelizőpehelyben

Riasztást adott ki a hatóság: mérgező anyag van a reggelizőpehelyben

A ter­mé­ket a for­gal­mazó vissza­ve­szi a vá­sár­lás he­lyé­től füg­get­le­nül.

A ter­mé­ket a for­gal­mazó vissza­ve­szi a vá­sár­lás he­lyé­től füg­get­le­nül.

Ezt nézd meg, mielőtt elnyalnál egy vaníliás jégkrémet

Ezt nézd meg, mielőtt elnyalnál egy vaníliás jégkrémet

Az élel­mi­szer­biz­ton­sági hi­va­tal utá­na­járt, me­lyik a leg­fi­no­mabb va­ní­lia­jég­krém!

Az élel­mi­szer­biz­ton­sági hi­va­tal utá­na­járt, me­lyik a leg­fi­no­mabb va­ní­lia­jég­krém!

Óriási parlagfűmező Budapesten! 6000 négyzetméteren ontja a pollent

Óriási parlagfűmező Budapesten! 6000 négyzetméteren ontja a pollent

Már több mint egy hó­napja sú­lyos bír­ság jár azért, ha va­laki nem irtja ki az al­ler­giát ki­váltó par­lag­fü­vet a saját te­rü­le­té­ről.

Csúnyán leszerepeltek a legdrágább jégkrémek

Csúnyán leszerepeltek a legdrágább jégkrémek

Do­bo­zos jég­kré­me­ke­tet tesz­tel­tek.

Do­bo­zos jég­kré­me­ket tesz­telt a Nem­zeti Élel­mi­szer­lánc-biz­ton­sági Hi­va­tal Szu­per­menta csa­pata.

Figyelmeztet a hatóság: undorító, mi került az itthon kapható tápszerbe

Figyelmeztet a hatóság: undorító, mi került az itthon kapható tápszerbe

Arra kérik a vá­sár­ló­kat, sem­mi­képp se fo­gyasszák el a ter­mé­ket.

Arra kérik a vá­sár­ló­kat, ha vet­tek az érin­tett ter­mék­ből, sem­mi­képp se fo­gyasszák el azt.

Undorító, ezt találták az ellenőrök egy balatoni büfében - Videó

Undorító, ezt találták az ellenőrök egy balatoni büfében - Videó

Ren­ge­te­gen ehet­tek abból az étel­ből, amit ez a ven­dég­lá­tó­hely ki­szol­gált...

Ren­ge­te­gen ehet­tek abból az étel­ből, amit ez a ven­dég­lá­tó­hely ki­szol­gált... A Nébih mun­ka­tár­sa­i­nak is el­állt a szava, ami­kor meg­pil­lan­tot­ták a ba­la­toni Ki­kötő Fa­la­tozó kony­há­ját. El­ké­pesztő, hogy miket ta­lál­tak a kony­há­ban.

Most érkezett! Gyerekeknek szánt poharat vonták ki a forgalomból

Most érkezett! Gyerekeknek szánt poharat vonták ki a forgalomból

A ki­fo­gá­solt ter­mék­ből Ma­gyar­or­szágra is szál­lí­tot­tak.

A ki­fo­gá­solt ter­mék­ből Ma­gyar­or­szágra is szál­lí­tot­tak. To­vábbi rész­le­tek a cikk­ben...

16 tonna tiltott vegyszert foglaltak le a magyar hatóságok

16 tonna tiltott vegyszert foglaltak le a magyar hatóságok

Bru­tá­lis fo­gást köny­vel­het­tek el.

Bru­tá­lis fo­gást köny­vel­het­tek el a ma­gyar ha­tó­sá­gok: egy tit­kos EUROPOL-akció ke­re­té­ben re­kord­mennyi­ségű il­le­gá­lis nö­vény­védő szerre buk­kan­tak.

Újabb részletek derültek ki a fertőzött fagyasztott zöldségekről

Újabb részletek derültek ki a fertőzött fagyasztott zöldségekről

Több tonna zöld­sé­get hív­tak vissza a pol­cok­ról, mi­u­tán ki­tört a mi­re­lit­bot­rány.

Mi van itt? Az Iglo is egy sor fagyasztott termékét visszahívta

Az Iglo is fagyasztott zöldségeket hívott vissza

Hol lesz a vége a mi­re­lit­bot­rány­nak?

Nem a Spar hívta vissza a ter­mé­ke­ket, hanem a maga az Iglo, a Nébih dön­tése alap­ján. Tehát nem csak a Spar­ban kap­ható Iglo ter­mé­kek érin­tet­tek.

Razzia a budapesti piacokon, fontos figyelmeztetést adott ki a hatóság

Razzia a budapesti piacokon, fontos figyelmeztetést adott ki a hatóság

A Nébih 14 fő­vá­rosi pi­a­con el­len­őrizte az áru­so­kat, a leg­több pi­a­cot meg­fe­le­lő­nek ta­lál­ták, de néhol volt hiba is.