CÍMKE: 'nb1'

Bejelentették, ebben a magyar vidéki városban fog játszani Dzsudzsák

Bejelentették, ebben a magyar vidéki városban fog játszani Dzsudzsák

Igazi ün­nep­nap lesz Za­la­eger­sze­gen. Hét éve vár­tak a fel­ju­tásra, meg­ad­ják a mód­ját a rajt­nak.

Rejtélyes helyzet, idő előtt távozhat az NB I sztárja?

Rejtélyes helyzet, idő előtt távozhat az NB I sztárja?

Pa­pí­ron sé­rü­lés után lá­ba­do­zik, de va­lami nem stim­mel a ko­rábbi Bun­des­liga-já­té­kos ügyé­ben.

Hoppá, Böde Dánielt hét éve nem láttuk így

Hoppá, Böde Dánielt hét éve nem láttuk így

Ott­hon­ról ha­za­tért a vá­lo­ga­tott csa­tár, aki egy­ből a leg­na­gyobb sztár lett a paksi fo­cis­ták­nál. Így mu­tat­ko­zott be a tár­sak­nak.

Ott­hon­ról ha­za­tért a vá­lo­ga­tott csa­tár, aki egy­ből a leg­na­gyobb sztár lett a paksi fo­cis­ták­nál.

Piás világsztár dobhatja föl balhéival a magyar focit

Piás világsztár dobhatja föl balhéival a magyar foci hétköznapjait

Alap­ta­lan pletyka vagy sem, min­den­kép­pen ér­de­mes fog­lal­kozni vele. Kis­pestre tart Nick­las Bendt­ner?

Alap­ta­lan pletyka vagy sem, min­den­kép­pen ér­de­mes fog­lal­kozni vele. Kis­pestre tart Bendt­ner?

Hallássérülteket hagyott ott: ez az edző jön az NB I-be

Hallássérülteket hagyott ott: ez a külföldi edző jön az NB I-be

Pár nap­pal az Eu­rópa-baj­nok­ság előtt mon­dott le az olasz vá­lo­ga­tott élé­ről. Min­dent a ma­gyar ka­lan­dért.

Pár nap­pal az Eb előtt mon­dott le az olasz vá­lo­ga­tott élé­ről. Min­dent a ma­gyar ka­lan­dért.

Milliárdos nyeremény a magyar focival

Milliárdos nyeremény a magyar focival

Nép­szerű volt a hazai fo­ci­baj­nok­ság a sport­fo­ga­dók kö­zött.

Nép­szerű volt a hazai fo­ci­baj­nok­ság a sport­fo­ga­dók kö­zött, el­ké­pesztő össze­get fi­zet­tek ki.

Megválasztották az NB I legjobb focistáját

Megválasztották az NB I legjobb focistáját

Ki­lenc ka­te­gó­ri­á­ban hir­det­tek győz­test az MLSZ Rang­adó díj­át­adó gá­lá­ján. A leg­jobb edző a deb­re­ceni Her­czeg And­rás lett.

Ki­lenc ka­te­gó­ri­á­ban hir­det­tek győz­test az MLSZ Rang­adó díj­át­adó gá­lá­ján. A leg­jobb edző a deb­re­ceni Her­czeg And­rás lett.

Dráma, eldőlt három NB I-es csapat sorsa

Dráma az NB I-ben, eldőlt három csapat sorsa

Tisz­tá­zó­dott az eu­ró­pai ku­pa­sze­rep­lés és a ki­esés kér­dése is.

Tisz­tá­zó­dott az eu­ró­pai ku­pa­sze­rep­lés és a ki­esés kér­dése is az iz­gal­mas zá­ró­for­du­ló­ban.

Kirúghatja a főbérlőt a Honvéd focicsapata

Kirúghatja a főbérlőt a Honvéd focicsapata

Három csa­pat az éle­té­ért küzd ma az NB I-ben.

Három csa­pat az éle­té­ért küzd ma az NB I-ben. A leg­na­gyobb baj­ban az MTK van.

Mélyütés, elrontották a fradisták bajnoki ünneplését

Mélyütés, elrontották a fradisták ünneplését

A szíve azt dik­tálná, ma­rad­jon. Böde sza­va­i­ból ki­de­rült: biz­to­sat még nem mond­hat a jö­vő­jé­ről, de...

A szíve azt dik­tálná, ma­rad­jon. Böde sza­va­i­ból ki­de­rült: biz­to­sat még nem mond­hat a jö­vő­jé­ről, de...

Váratlan, visszatérhet az NB I-be a magyar válogatott focista

Váratlan, visszatérhet az NB I-be a magyar válogatott focista

A du­na­szer­da­he­lyi DAC kö­zép­pá­lyása, Kal­már Zsolt újra a ma­gyar él­vo­nal­ban játsz­hat.

A du­na­szer­da­he­lyi DAC kö­zép­pá­lyása, Kal­már Zsolt újra a ma­gyar él­vo­nal­ban játsz­hat.

Jaj a magyar fociklubok ostoba tulajdonosainak: bekeményít az MLSZ

Jaj a magyar fociklubok ostoba tulajdonosainak: bekeményít az MLSZ

Új kor­szak kez­dő­dik: ki­bo­rí­totta a bilit Csá­nyi Sán­dor elnök. Oda­csör­dí­te­nek a fe­le­lőt­len ve­ze­tők­nek.

Megható képsorok az NB I-ből, könnyek között búcsúzott a Haladás

Megható képsorok az NB I-ből, könnyek között búcsúzott a Haladás

Biz­tossá vált a szom­bat­he­lyi Ha­la­dás ki­esése a lab­da­rúgó NB I-ből.

Biz­tossá vált a szom­bat­he­lyi Ha­la­dás ki­esése a lab­da­rúgó NB I-ből, mi­u­tán 1-0-s ve­re­sé­get szen­ve­dett Me­ző­kö­ves­den.

Leesik az állad, ritka fotó került elő a Fradi focistáiról

Leesik az állad, ritka fotó került elő a Fradi focistáiról

A zöld-fe­hé­rek 116 év alatt gyűj­töt­ték össze a 30 darab arany­ér­mü­ket. De vajon kik vol­tak az első hősök?

A zöld-fe­hé­rek 116 év alatt gyűj­töt­ték össze a 30 darab arany­ér­mü­ket. De vajon kik vol­tak az első hősök?

Történelmi videó, így még sosem ünnepelt a Fradi

Történelmi videó, így még sosem ünnepelt a Fradi

A zöld-fe­hé­rek fur­csa módon tud­ták meg, hogy baj­no­kok let­tek. Ez­után még egy apró baki is be­le­fért.

A zöld-fe­hé­rek fur­csa módon tud­ták meg, hogy baj­no­kok let­tek. Ez­után még egy apró baki is be­le­fért.

Hadat üzentek az álruhás fradistáknak

Honvéd-Ferencváros derbi: hadat üzentek az álruhás fradistáknak

Ezrek tó­dul­ná­nak a Hon­véd el­leni meccsre, de...

Hol­nap baj­nok lehet az FTC, de el­vi­leg csak 700 szur­ko­lója előtt. Ezrek tó­dul­ná­nak a Hon­véd el­leni meccsre, de...

Micsoda izgalmak: különleges kihívás vár Lanzafaméra

Micsoda izgalmak: különleges kihívás vár Lanzafaméra

Mes­ter küzd a ta­nít­vá­nya ellen.

A baj­noki cím már le­fu­tott ügy, de tar­to­gat még bőven iz­gal­ma­kat az NB I haj­rája. Mes­ter küzd a ta­nít­vá­nya ellen.

Ma eldőlhet a bajnoki cím, ez lehet a Vidi utolsó esélye

Ma eldőlhet a bajnoki cím, ez lehet a Vidi utolsó esélye

Jön az NB I csúcs­rang­adója.

Az NB I csúcs­rang­adó­ján a Fe­renc­vá­ros hazai pá­lyán fo­gadja a Mol Vidit, eset­le­ges si­ke­ré­vel pedig lé­nye­gé­ben meg­nyerné a baj­nok­sá­got.

Európában bizonyíthatnak az NB I sztárlégiósai

Európában bizonyíthatnak az NB I sztárlégiósai

Ki­lenc lé­giós is be­hí­vót ka­pott.

A lab­da­rúgó NB I egyre nö­vekvő szín­vo­na­lát jelzi, hogy ki­lenc lé­giós is be­hí­vót ka­pott ha­zája vá­lo­ga­tott­jába, nyolcan Eb-se­lej­te­zőt játsz­hat­nak.

Szörnyű baleset, mentő vitte el az újpesti szurkolót a stadionból

Szörnyű baleset, mentő vitte el az újpesti szurkolót a stadionból

A Mol Vidi 2-1-re győzte le hazai pá­lyán az Új­pes­tet a lab­da­rúgó NB I-ben.

A Mol Vidi 2-1-re győzte le hazai pá­lyán az Új­pes­tet a lab­da­rúgó NB I-ben. Meg­sé­rült az egyik druk­ker.

Hemingway visszatérhet a magyar futballba?

Hemingway visszatérhet a magyar futballba?

Ma­radt még bőven ten­ni­va­lója.

Ma­radt még bőven ten­ni­va­lója a Hon­véd­tól meg­vált ma­gyar-ame­ri­kai üz­let­em­ber­nek. Új klu­bot aligha vesz, de min­den más­tól talán nem bú­csú­zik vég­leg.

Csodát láttak több ezren Szombathelyen

Csodát láttak több ezren Szombathelyen

Már­ci­us­ban meg­tál­to­so­dott Hor­váth Fe­renc csa­pata.

Az utóbbi napok tör­té­né­sei alap­ján min­den a Ha­la­dás ellen szólt, mégis újra győ­zött Hor­váth Fe­renc csa­pata. Már­ci­us­ban meg­tál­to­so­dott a Hali.

Kiderült végre, mennyit keresnek az NB I-es focisták

Kiderült végre, mennyit keresnek az NB I-es focisták

Hi­he­tet­len össze­gek röp­köd­nek. Nem csak a pá­lyán, a fi­ze­té­sek terén is ki­emel­ke­dik az FTC és a Vidi.

Hi­he­tet­len össze­gek röp­köd­nek. Nem csak a pá­lyán, a fi­ze­té­sek terén is ki­emel­ke­dik a me­zőny­ből az FTC és a Vidi.

Kemény menet, a Haladás a Fradinak is feladta a leckét

Kemény menet, a Haladás a Fradinak is feladta a leckét

Ne­he­zen törte meg a Ha­la­dás el­len­ál­lá­sát a Fe­renc­vá­ros a lab­da­rúgó NB I szom­bati já­ték­nap­ján.

Ne­he­zen törte meg a Ha­la­dás el­len­ál­lá­sát a Fe­renc­vá­ros a lab­da­rúgó NB I szom­bati já­ték­nap­ján.

Magyar focicsoda öt percben, Szombathelyen még csak most jön a java

Magyar focicsoda öt percben, Szombathelyen még csak most jön a java

A szinte biz­tos ki­eső­nek el­köny­velt Ha­la­dás szó sze­rint meg­tál­to­so­dott.

Barcelonából igazol jó nevű focistát a Vidi

Barcelonából igazol jó nevű focistát a Mol Vidi

Itt a baj­noki cím­védő csa­pat har­ma­dik téli szer­ze­mé­nye.

Itt a baj­noki cím­védő szé­kes­fe­hér­vári fut­ball­csa­pat har­ma­dik téli szer­ze­mé­nye Fu­tács Márkó és Elek Ákos után.

Meglepő hír jött az NB I-ből: edzőt vált a fővárosi focicsapat

Meglepő hír jött az NB I-ből: edzőt vált a fővárosi focicsapat

A Fradi-meccs volt a hattyú­dala. Közös meg­egye­zés­sel szü­le­tett meg a vá­rat­lan dön­tés.

A Fradi-meccs volt a hattyú­dala. Közös meg­egye­zés­sel szü­le­tett meg a vá­rat­lan dön­tés.

Szárnyal a Fradi Rebrov irányításával, ez az oka

Szárnyal a Fradi Rebrov irányításával, ez az oka

Be­le­jött a gól­gyár­tásba a Fe­renc­vá­ros lab­da­rú­gó­csa­pata. Két hete még szid­ták a szur­ko­lók Szer­hij Reb­ro­vot.

Be­le­jött a gól­gyár­tásba a Fe­renc­vá­ros lab­da­rú­gó­csa­pata., amely 11-et lőtt a leg­utóbbi két baj­no­kin.

Hoppá, ilyen még nem történt idén a Fradival

Hoppá, ilyen még nem történt idén a Fradival

Szom­bat dél­után öt mér­kő­zést ját­szot­tak az OTP Bank Li­gá­ban.

Szom­bat dél­után öt mér­kő­zést ját­szot­tak a lab­da­rúgó OTP Bank Liga 22. for­du­ló­já­ban.

Csodagól okozta a Fradi vesztét, újabb drámai végjáték

Csodagól okozta a Fradi vesztét, újabb drámai végjáték

A Deb­re­cen a Fra­dit fo­gadta.

A Fe­renc­vá­ros a Deb­re­cen ott­ho­ná­ban lé­pett fel a lab­da­rúgó OTP Bank Liga 21. for­du­ló­já­nak rang­adó­ján.

Elképesztő különbséggel nyert a Ferencváros az NB I-ben

Elképesztő különbséggel nyert a Ferencváros az NB I-ben

A Fradi és a Vidi is győ­zött az NB I szom­bati já­ték­nap­ján.

A Fradi és a Vidi is győ­zött az NB I szom­bati já­ték­nap­ján. To­vábbra is hat­pon­tos a zöld-fe­hé­rek elő­nye a ta­bel­lán.

Balhés sztár jött az NB I-be, magyarul üzent a korábbi Bundesliga-ász

Balhés sztár jött az NB I-be, magyarul üzent a korábbi Bundesliga-ász

Dár­dai baja is meg­gyűlt már a Kis­pestre iga­zolt Ben-Hat­i­rá­val.

Dár­dai baja is meg­gyűlt már a Hert­há­nál a most Kis­pestre iga­zolt Ben-Hat­i­rá­val. Nem csak a pá­lyán ér­de­mes fi­gyelni rá.

Hihetetlen sztori: főhős lett a legpechesebb magyar focistából

Hihetetlen sztori: főhős lett a legpechesebb magyar focistából

Három sú­lyos sé­rü­lése sem törte meg az Új­pest-FTC derbi fő­sze­rep­lő­jét.

Három sú­lyos sé­rü­lése sem törte meg az Új­pest-FTC derbi fő­sze­rep­lő­jét. 2015 óta 880 napot ha­gyott ki.

Dráma Újpesten, erre nem számítottak a fradisták

Dráma Újpesten, erre nem számítottak a fradisták

Simon Krisz­tián lett a hős.

Az utolsó perc­ben egyen­lí­tett az Új­pest a Fradi ellen a lab­da­rúgó NB I rang­adó­ján. Ismét hazai pá­lyán ka­pott ki a Vidi, ez­út­tal a Di­ós­győr­től.

Ilyen még nem volt az évszázadban, erre büszkék a Fradinál

Ilyen még nem volt az évszázadban, erre büszkék a Fradinál

Nem csak a csa­pat tel­je­sít jól idén a Fe­renc­vá­ros­nál, a druk­ke­rek is ki­tesz­nek ma­gu­kért.

Hogy kerül egy amerikai pornósztár a magyar focimeccsekre?

Hogy kerül egy amerikai pornósztár a magyar focimeccsekre?

NFL he­lyett az NB I ér­dekli. Dan Leal már-már törzs­szur­koló a bu­da­pesti csa­pat­nál, hazai és ide­gen­beli mér­kő­zé­sekre is jár.

Ebbe az országba utazik a legtöbb NB I-es csapat

Ebbe az országba utazik a legtöbb NB I-es csapat

Nyolc csa­pat ké­szül Tö­rök­or­szág­ban.

A na­pok­ban min­den együt­tes meg­kezdi a fel­ké­szü­lést a lab­da­rúgó NB I feb­ruár 2-án in­duló ta­va­szi idé­nyére. Nyolc együt­tes ké­szül Tö­rök­or­szág­ban.

Meglepő helyre igazolt a Ferencváros drágán vett légiósa

Meglepő helyre igazolt a Ferencváros drágán vett légiósa

Ma­tías Rod­rí­guez 125 mil­lió fo­rin­tért ér­ke­zett a Fra­di­hoz. Az NB I-ben négy ta­lál­ko­zón lé­pett pá­lyára.

Ma­tías Rod­rí­guez 125 mil­lió fo­rin­tért ér­ke­zett a Fra­di­hoz. Az NB I-ben négy ta­lál­ko­zón lé­pett pá­lyára.

A régió egyik legértékesebb klubja lett a Vidi

A régió egyik legértékesebb klubja lett a Vidi

Tör­té­nel­met írt a Vidi.

Át­lépte a bűvös 20 mil­lió eurós (6,5 mil­li­árd fo­rint) ha­tárt a Mol Vidi FC lab­da­rú­gó­csa­pata. Ko­ráb­ban egyet­len ma­gyar klub ke­re­té­nek össz­ér­téke sem érte el ezt a szá­mot a Trans­fer­markt szá­mí­tása alap­ján.

Böde Dánielt a szurkolók szeretete mentette meg

Böde Dánielt a szurkolók szeretete mentette meg

Ta­vas­szal újra sze­rep­hez jut­hat.

Fel­lé­gez­het­nek a Fradi-szur­ko­lók, Böde Dá­niel is el­uta­zott a lab­da­rú­gó­csa­pat tö­rök­or­szági edző­tá­bo­rába. Ta­vas­szal újra sze­rep­hez jut­hat.

Szájzár az NB I sztárján, a felesége borított helyette

Szájzár az NB I sztárján, a felesége borított helyette

Gróf Dávid nem be­szél­het, mert nem hosszab­bí­tott szer­ző­dést. A szur­ko­lók ki­cse­lez­ték He­ming­wayt.

Gróf Dávid nem be­szél­het, mert nem hosszab­bí­tott szer­ző­dést. A szur­ko­lók ki­cse­lez­ték He­ming­wayt.

Bombaigazolás? Óriási sikert elért edző jöhet Felcsútra

Bombaigazolás a kispadra? Óriási sikert elért edző jöhet Felcsútra

Nagy hú­zásra ké­szül a PAFC. Spa­nyol tré­ner lehet a me­nesz­tett Ben­czés Mik­lós utóda.

Nagy hú­zásra ké­szül a PAFC. Spa­nyol tré­ner lehet a me­nesz­tett Ben­czés Mik­lós utóda.

Fradi, Vidi: nő a feszültség az NB I élcsapatai között

Fradi, Vidi: nő a feszültség az NB I élcsapatai között

Közös ki­sze­mel­tek, szú­rós üze­ne­tek.

Közös ki­sze­mel­tek, szú­rós üze­ne­tek. Nem csak a pá­lyán, azon kívül is egyre éle­sebb a klu­bok ver­sen­gése.

Kitették Böde Dánielt a Fradi keretéből

Kitették Böde Dánielt a Fradi keretéből

Áll a bál a zöld-fe­hé­rek­nél a Vidi el­leni szu­per­rang­adó előtt.

Áll a bál a zöld-fe­hé­rek­nél a Vidi el­leni szu­per­rang­adó előtt. Be­ke­mé­nyí­tett a meg­sér­tett edző.

Vidi-Fradi botrány: kipakolt bíróügyben az MLSZ-elnök Csányi Sándor

Vidi-Fradi botrány: kipakolt bíróügyben az MLSZ-elnök Csányi Sándor

A konk­rét meccs­ről és ál­ta­lá­ban a já­ték­ve­ze­tés hely­ze­té­ről is be­szélt.

A konk­rét meccs­ről és ál­ta­lá­ban a já­ték­ve­ze­tés hely­ze­té­ről is be­szélt a fo­ci­ve­zér. Nem va­lami szív­de­rítő a hely­zet.

Kellemetlen meglepetés a Vidi-siker után, kipakolt Juhász és Nikolics

Kellemetlen meglepetés a Vidi-siker után, kipakolt Juhász és Nikolics

Üze­net az ott­hon ma­radt szur­ko­lók­nak. A baj­nok­csa­pat ve­zére és edzője sem ment el szó nél­kül a tör­tén­tek mel­lett.

Eldőlt, erre vártak a Fradi és az Újpest szurkolói is

Eldőlt, erre vártak a Fradi és az Újpest szurkolói is

Ki­je­lölte az idő­pon­tot az MLSZ.

A MLSZ köz­zé­tette az NB I kö­vet­kező öt for­du­ló­já­nak a pon­tos me­net­rend­jét. A Fe­renc­vá­ros összes mér­kő­zése a kép­er­nyőre kerül.

Mától új nevet tanulhatnak a Vidi szurkolói

Mától új nevet tanulhatnak a Vidi szurkolói

Meg­van az új, mo­dern szé­kes­fe­hér­vári fut­ball­sta­dion el­ne­ve­zése. Íz­lel­ges­sük: MOL Aréna Sóstó.

Meg­van az új, mo­dern szé­kes­fe­hér­vári fut­ball­sta­dion el­ne­ve­zése. Íz­lel­ges­sük: immár MOL Aréna Sóstó a baj­noki cím­védő ott­hona.

Ennyit ér az NB I! Fapados brazilok, olcsó légiósok szállták meg a bajnokságot

Ennyit ér az NB I! Fapados brazilok, olcsó légiósok szállták meg a bajnokságot

Egy ma­gyar fo­cista árá­ból három bra­zilt tud­nak meg­vá­sá­rolni

Meg­döb­bentő ki­je­len­tést tett Ré­vész At­tila, az NB I-es Kis­várda szak­mai igaz­ga­tója. Ál­lí­tása sze­rint egy ma­gyar fo­cista árá­ból három bra­zilt tud­nak meg­vá­sá­rolni. Ezért is van az, hogy je­len­leg 17 lé­giós erő­síti a baj­nok­ság­ban 0 pon­tos újon­cot.

Titokban régi NB I-es ismerős dirigál Cristiano Ronaldónak

Titokban régi NB I-es ismerős dirigál Cristiano Ronaldónak

Ezt se gon­dolta Ma­gyar­or­szá­gon.

Ezt se gon­dolta volna az edző pár éve, ami­kor Ma­gyar­or­szá­gon dol­go­zott. Véget ért a Ju­ven­tus sztár­iga­zo­lá­sá­nak pi­he­nője, de a szur­ko­lók elől még buj­kál.

Rossz széria, a Fradi megtörné az átkot az örökrangadón

Rossz széria, a Fradi megtörné az átkot az örökrangadón

Ide­gen­ben nem megy Doll­ék­nak.

A zöld-fe­hé­rek 2018-ban még nem nyer­tek tét­mér­kő­zést ide­gen­ben. Az újonc MTK ott­ho­ná­ban sza­kí­ta­nák meg ezt a so­ro­za­tot.

"Neked beszélek" - csúnyán elküldték a magyar tévést

"Neked beszélek" - csúnyán elküldték a magyar tévést

Pedig sze­gény ope­ra­tőr csak a mun­ká­ját sze­rette volna vé­gezni. Erre ő sem szá­mí­tott.

Óriási változás az NB I-ben, most akkor ki is a bajnok?

Óriási változás az NB I-ben, most akkor ki is a bajnok?

Me­gint új nevet ta­nul­hat­nak a vi­di­sek.

Me­gint új nevet ta­nul­hat­nak a Vidi szur­ko­lói. Emelt összegű tá­mo­ga­tá­sért cse­rébe eu­ró­pai helyt­ál­lás az el­vá­rás.

Meglepetés, hazatér Magyarországra a világvándor

Meglepetés, hazatér Magyarországra a világvándor

Csak az rej­tély, med­dig marad.

13 év után ját­szik újra ma­gyar csa­pa­tá­ban a sok­szo­ros vá­lo­ga­tott fo­cista. Csak az rej­tély, med­dig marad.

Megabotrányról jött hír: csalt a sztár Magyarországon? Éveket kaphat

Megabotrányról jött hír: csalt a sztár Magyarországon? Éveket kaphat

To­vább tart a há­ború a Fradi és Pa­int­sil, no meg főleg a me­ne­dzsere kö­zött. El­já­rás in­dult, durva bün­te­tés lehet a vége.

Itt a nagy bejelentés: Berki Krisztián visszatér a pályára

Itt a nagy bejelentés: Berki Krisztián visszatér a pályára

2006-ban hagyta abba profi sport­kar­ri­er­jét, és most 12 év után vissza­tér. Rá­adá­sul mind­járt az NB-I-ben.

2006-ban hagyta abba profi sport­kar­ri­er­jét, és most 12 év után vissza­tér. Rá­adá­sul mind­járt az NB-I-ben.

Tátjuk a szánkat, óriási meglepetéssel zárult az NB I

Tátjuk a szánkat, óriási meglepetéssel zárult az NB I

Ezt nem gon­dol­ták volna a Vi­deo­ton­nál és a Fe­renc­vá­ros­nál. Vajon miért dön­töt­tek így a klu­bok?

Ezt nem gon­dol­ták volna a Vi­deo­ton­nál és a Fe­renc­vá­ros­nál. Vajon miért dön­töt­tek így a klu­bok?

Irány a topliga, óriási sikert ért el az elfeledett NB I-es focista

Irány a topliga, óriási sikert ért el az elfeledett NB I-es focista

Gálán dí­jaz­ták a volt kis­pesti lé­gi­óst. Ősz­től már a PSG és a többi sztár­csa­pat ellen foly­tat­hatja a re­mek­lést.

Tartalékosan küzdenek tovább az NB I bajnokesélyesei

Tartalékosan küzdenek tovább az NB I bajnokesélyesei

Sok a sé­rült a Fra­di­nál.

Mind­két csa­pat több alap­em­be­rét el­vesz­tette sé­rü­lé­sek, il­letve el­til­tás miatt a der­bin. A Fradi egy­pon­tos előnnyel ve­zeti a ta­bel­lát a Vi­deo­ton előtt.

Eldőlt a bajnoki cím az NB I-ben, három éve nem történt ilyen

Eldőlt a bajnoki cím az NB I-ben, három éve nem történt ilyen

Az utolsó for­duló ered­mé­nyé­től füg­get­le­nül arany­ér­mes a fe­hér­vári csa­pat.

Az utolsó for­duló ered­mé­nyé­től füg­get­le­nül arany­ér­mes a szé­kes­fe­hér­vári csa­pat.

Idén is elveszíti a Videoton az aranycsatát? Jön a szuperrangadó

Idén is elveszíti a Videoton az aranycsatát? Jön a szuperrangadó

A Vi­deo­ton Fel­cs­úton fo­gadja a lis­ta­ve­zető Fe­renc­vá­rost.

Szom­ba­ton ren­de­zik a ma­gyar lab­da­rúgó-baj­nok­ság rang­adó­ját, amely a baj­noki cím­ről is dönt­het.

Döntő napok várnak a Ferencvárosra

Döntő napok várnak a Ferencvárosra

Hány­szor ün­ne­pel­nek, hány­szor szo­mor­kod­nak?

Hány­szor ün­ne­pel­nek, hány­szor szo­mor­kod­nak a zöld-fe­hé­rek? Más­fél hét alatt három csa­pat­sport­szak­osz­tá­lyuk baj­noki címét szur­kol­hat­ják ki a Fradi hívei.

Nagy a baj Debrecenben, gyülekeznek a viharfelhők

Nagy a baj Debrecenben, gyülekeznek a viharfelhők

Be­ke­mé­nyít a város. Jó­kora összeg hi­ány­zik a kasszá­ból a kö­zel­múlt ki­ra­kat­csa­pa­tá­nál. Jogi útra te­re­lőd­het az ügy.

Szuper hír érkezett, ez vár a csapatokra az NB I rangadóján

Szuper hír érkezett, ez vár a csapatokra az NB I rangadóján

Nagy az ér­dek­lő­dés a derbi iránt. A Fradi 59 pont­tal ve­zeti a ta­bel­lát, a Vi­deo­ton 58 pont­tal áll a má­so­dik he­lyen.

Nagy az ér­dek­lő­dés a derbi iránt. A Fradi 59 pont­tal ve­zeti a ta­bel­lát, a Vi­deo­ton 58 pont­tal áll a má­so­dik he­lyen.

Nagy a baj Miskolcon, dühös hozzászólások árasztották el a Facebookot

Nagy a baj Miskolcon, dühös hozzászólások árasztották el a Facebookot

Ki­a­kasz­totta a DVTK-szur­ko­ló­kat az edző me­nesz­tése.

Ki­a­kasz­totta a DVTK-szur­ko­ló­kat az edző me­nesz­tése. Nem ő, hanem a klub­ve­ze­tők és a fo­cis­ták ke­rül­tek a cél­ke­resztbe.

Elfeledett NB I-es focista robbant be az európai topligába

Ilyen van? Elfeledett NB I-es focista robbant be az európai topligába

Ki em­lék­szik még rá? A ma­gyar baj­nok­ság­ban tűnt föl, ősz­től vi­lág­sztá­rok­kal fo­ciz­hat.

Ki em­lék­szik még rá? A ma­gyar baj­nok­ság­ban tűnt föl, ősz­től vi­lág­sztá­rok­kal fo­ciz­hat.

Kemény szavak, Pintér Attila durván kiosztotta az egyik légiósát

Kemény szavak, Pintér Attila durván kiosztotta az egyik légiósát

A Pus­kás Aka­dé­mia dön­tet­lent ját­szott a Hon­véd­dal. A szak­ve­zető vél­he­tően az albán já­té­ko­sát hi­báz­tatta.

Szívszorító, Pintér Attila élő adásban beszélt focistája gyászáról

Szívszorító, Pintér Attila élő adásban beszélt focistája gyászáról

El­csukló han­gon szólt az edző. Tőle tudta meg vá­lo­ga­tott lab­da­rú­gónk az édes­apja ha­lál­hí­rét.

Sokkoló sérülés, ez történt válogatott focistánkkal, amíg aludtál

Sokkoló sérülés, ez történt válogatott focistánkkal, amíg aludtál

Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek! Előbb hő­si­e­sen küz­dött a pá­lyán, aztán éjjel posz­tolt az el­ke­rül­he­tet­len be­avat­ko­zás­ról.

Éles kritika, Pintér Attila odaszúrt a játékosainak

Éles kritika, Pintér Attila odaszúrt a játékosainak

Pak­son kap­tak ki a fel­csú­tiak.

To­vábbra sem nyert baj­no­kit 2018-ban a Pus­kás Aka­dé­mia. Pin­tér At­tila nem kí­mélte a meccs után a lab­da­rú­góit. Pak­son kap­tak ki a fel­csú­tiak.

Tizennégy éve nem előzte meg ilyen az Újpest-Fradi derbit

Tizennégy éve nem előzte meg ilyen az Újpest-Fradi derbit

Szom­bat dél­után ren­de­zik az NB I rang­adó­ját. A két gárda 223. össze­csa­pása kö­vet­ke­zik.

Szom­bat dél­után ren­de­zik az NB I rang­adó­ját. A két gárda 223. össze­csa­pása kö­vet­ke­zik. Leg­utóbb 1-0-ra nyer­tek a zöld-fe­hé­rek.

Sztáredzőkkel együtt díjazták hazájában a Honvéd sikerkovácsát

Sztáredzőkkel együtt díjazták hazájában a Honvéd sikerkovácsát

Le a ka­lap­pal Marco Rossi előtt!

Mi­csoda név­sor: Al­legri, An­ce­lotti, Conte és... Marco Rossi mun­ká­ját végre az olasz fut­ball­ban is el­is­mer­ték.

Király-sztriptíz az öltözőfolyosón, láttad már így a kapuslegendát?

Király-sztriptíz az öltözőfolyosón, láttad már így a kapuslegendát?

Less be a ku­lisszák mögé! Hová lett a Ha­la­dás-já­té­kos híres szürke mac­kó­nad­rágja?

Balhé az NB I-es csapatnál, repült a focista

Balhé az NB I-es csapatnál, repült a focista

Gólok he­lyett job­bára a bot­rá­nya­i­val hal­lat ma­gá­ról a lé­giós. Kér­dés, most mit lép a klubja.

Gólok he­lyett job­bára a bot­rá­nya­i­val hal­lat ma­gá­ról a lé­giós. Kér­dés, most mit lép a klubja. Újabb edzőt él túl a meg­bíz­ha­tat­lan já­té­kos?

Bombahír a magyar fociban: visszatér a korábbi szövetségi kapitány?

Bombahír a magyar fociban: visszatér a korábbi szövetségi kapitány?

Újra Ma­gyar­or­szá­gon vál­lal­hat mun­kát Bernd Storck.

Bun­des­liga he­lyett NB I? Saj­tó­ér­te­sü­lés sze­rint újra Ma­gyar­or­szá­gon vál­lal­hat mun­kát Bernd Storck.

Most jelentették be, máshol kell fociznia a Fradinak

Most jelentették be, máshol kell fociznia a Fradinak

Rossz hír a di­ós­győ­ri­ek­nek.

Rossz hír a di­ós­győ­ri­ek­nek. Mis­kolc he­lyett Deb­re­cen­ben fo­gad­ják Tho­mas Doll együt­te­sét. Az ok meg­lepő, ko­moly bot­rány lehet be­lőle.

Durva, senkinek nem kellenek a magyar focisták

Durva, senkinek nem kellenek a magyar focisták

Nem jött össze a téli iga­zo­lási idő­szak.

A téli át­iga­zo­lási idő­szak­ban egy ma­gyar lab­da­rú­góért sem adtak pénzt a kül­földi csa­pa­tok. Még né­hány or­szág­ban nyitva van a piac.

Magyar focisták vagy légiósok? Meglepő adatok az NB I-ről

Magyar focisták vagy légiósok? Meglepő adatok az NB I-ről

Régi vi­tá­hoz új ada­lék. Most végre ki­de­rül, hogy me­lyik csa­pat­épí­tési út a cél­ra­ve­ze­tőbb.

Régi vi­tá­hoz új ada­lék. Most végre ki­de­rül, hogy me­lyik csa­pat­épí­tési út a cél­ra­ve­ze­tőbb.

Havi 15-20 milliós fizetés az NB I-ben? Szédítő számok derültek ki

Havi 15-20 milliós fizetés az NB I-ben? Szédítő számok derültek ki

Dur­ván el­száll­tak a gá­zsik. Tény­leg ennyit ke­res­nek az itt ját­szó fo­cis­ták?

Dur­ván el­száll­tak a gá­zsik. Tény­leg ennyit ke­res­nek a fo­cis­ták a ma­gyar baj­nok­ság­ban?

Mérlegen az NB I: ezért nem nyugodt focistáink téli szünete

Mérlegen az NB I: ezért nem nyugodt focistáink téli szünete

Bejg­li­ri­adó a de­cem­beri va­ká­ción.

Bejg­li­ri­adó a de­cem­beri va­ká­ción. Két­sze­re­sen rá­fa­rag, aki nem tartja be a sza­bad­sá­gára is ér­vé­nyes sza­bá­lyo­kat.

Hihetünk a számoknak? Óriási buli lesz a Fradinál

Hihetünk a számoknak? Óriási buli lesz a Fradinál

Vajon már ős­szel el­dőlt a baj­noki cím az NB I-ben? A zöld-fe­hé­rek ebben bíz­nak.

Milliárdokat érnek a korábbi NB I-es légiósok

Milliárdokat érnek a korábbi NB I-es légiósok

Em­lék­szel még rájuk, vagy itt nem is al­kot­tak túl sok ma­ra­dan­dót? Pár év múl­tán na­gyot dob­ban­tot­tak.

Em­lék­szel még rájuk, vagy itt nem is al­kot­tak túl sok ma­ra­dan­dót? Pár év múl­tán na­gyot dob­ban­tot­tak.