CÍMKE: 'nav'

Újra jó parti lett Gáspár Evelin: Visszakapja 200 millióját

Újra jó parti lett Gáspár Evelin: Visszakapja 200 millióját

Gás­pár Győ­ző­vel együtt lánya is fel­lé­le­gez­het, hi­szen rö­vi­de­sen vissza kell kap­nia örök­sé­gét.

Felmentették, de még nem lélegezhet fel Gáspár Győző

Felmentették, de még nem lélegezhet fel Gáspár Győző

Ahogy arról a Ri­post el­ső­ként be­szá­molt, Gás­pár Győző né­hány napja kéz­hez kapta a fel­mentő ha­tá­ro­za­tot...

Ahogy arról a Ri­post el­ső­ként be­szá­molt, Gás­pár Győző né­hány napja kéz­hez kapta a fel­mentő ha­tá­ro­za­tot...

Fordulat Gáspár Győző sikkasztási ügyében, így döntött a NAV

Fordulat Gáspár Győző sikkasztási ügyében, így döntött a NAV

A show­man a Ri­post­nak re­a­gált a fej­le­mé­nyekre! Két évet kel­lett vár­nia, hogy fel­lé­le­gez­hes­sen.

A show­man a Ri­post­nak re­a­gált a fej­le­mé­nyekre! Két évet kel­lett vár­nia, hogy fel­lé­le­gez­hes­sen.

Nagy bajban van Gáspár Győző: Segítséget kér!

Nagy bajban van Gáspár Győző: Segítséget kér!

Gás­pár Győ­zőt meg­vi­selte az el­múlt idő­szak, a szer­ve­zete is se­gít­sé­gért kiált.

Gás­pár Győ­zőt meg­vi­selte az el­múlt idő­szak, a szer­ve­zete is se­gít­sé­gért kiált.

NAV által lefoglalt Győzike-aranyakat árvereznek 26 nap múlva

NAV által lefoglalt Győzike-aranyakat árvereznek 26 nap múlva

Az omi­­nó­­zus ék­sze­re­ket még 2017-ben, egy ház­­ku­­ta­­tás során ko­bozta el a show­­man­­től a Nem­­zeti Adó és Vám­­hi­­va­­tal.

Most érkezett: elárverezi a NAV Győzike ékszereit!

Most érkezett: elárverezi a NAV Győzike ékszereit!

A tár­gya­kat még 2017-ben, egy ház­ku­ta­tás során fog­lal­ták le.

A tár­gya­kat még 2017-ben, egy ház­ku­ta­tás során fog­lal­ták le.

Rendezni kell a sorait: A NAV-ból üzent Győzike

Rendezni kell a sorait: A NAV-ból üzent Győzike

Gás­pár Győző nem bírt ma­gá­val.

Gás­pár Győző nem bírt ma­gá­val, vi­deót ké­szí­tett és a NAV-ból üzent ra­jon­gó­i­nak.

A miskolci pénzügyőrök álla is leesett, így jelent meg egy férfi náluk

A miskolci pénzügyőrök álla is leesett, így jelent meg egy férfi náluk

A férfi hamis mo­só­sze­rek miatt tett be­je­len­tést a pénz­ügy­őrök­nél.

A férfi hamis mo­só­sze­rek miatt tett be­je­len­tést a pénz­ügy­őrök­nél, mert az egész csa­ládja ki­üté­ses lett tőlük.

Razziázott a NAV: 170 milliós kamuszállítmány akadt a horgukra

Razziázott a NAV: 170 milliós kamuszállítmány akadt a horgukra

Ha­mi­sí­tott par­fü­mök, kamu már­kás ruhák, koz­me­ti­ku­mok.

Ha­mi­sí­tott par­fü­mök, kamu már­kás ruhák, koz­me­ti­ku­mok és hamis hang­fa­lak. Eze­ket ta­lálta a NAV.

Hihetetlen, mit művelt a szerb férfi a magyar határon

Hihetetlen, mit művelt a szerb férfi a magyar határon

A szi­go­rí­tott el­len­őr­zés­kor szúr­ták ki.

A szi­go­rí­tott el­len­őr­zés során szúr­ták ki az il­le­tőt Rösz­ké­nél. Ki­de­rült: nem vé­let­le­nül vi­sel­ke­dett ide­ge­sen és be­szélt za­var­tan a férfi.

Ha kaptál ilyen levelet a NAV-tól, még véletlenül se nyisd meg

Ha kaptál ilyen levelet a NAV-tól, még véletlenül se nyisd meg

Ter­mé­sze­te­sen nem a Nem­zeti Adó- és Vám­hi­va­tal (NAV) küldi eze­ket a le­ve­ket, hanem adat­ha­lá­szok.

A nyíregyházi piacon akciózott a NAV, ezt találták

A nyíregyházi piacon akciózott a NAV, ezt találták

A Nem­zeti Adó- és Vám­hi­va­tal sza­bol­csi mun­ka­tár­sai a nyír­egy­házi pi­a­con el­len­őriz­ték az áru­sí­tást.

A Nem­zeti Adó- és Vám­hi­va­tal sza­bol­csi mun­ka­tár­sai a nyír­egy­házi pi­a­con el­len­őriz­ték az áru­sí­tást, hogy ki­szűr­jék azo­kat, akik en­ge­dély nél­kül adják el por­té­ká­i­kat. Az áru­sí­tás sza­bá­lyait min­den­ki­nek be kell tar­ta­nia!

Szép fogás! 15 milliónyi csempészcigivel bukott le a magyar határon három ukrán

Szép fogás! 15 milliónyi csempészcigivel bukott le a magyar határon három ukrán

Le­csap­tak a ha­tó­sá­gok.

A Ba­ra­bási Ha­tár­ren­dé­szeti Ki­ren­delt­ség jár­őrei a Nem­zeti Adó- és Vám­hi­va­tal mun­ka­tár­sa­i­val kö­zö­sen tar­tot­tak te­rü­let-el­len­őr­zést Be­reg­da­róc kül­te­rü­le­tén szom­ba­ton éj­szaka.

A NAV-hoz futott be a hívás: leszámolással fenyegette meg őket a férfi

A NAV-hoz futott be a hívás: leszámolással fenyegette meg őket a férfi

Azt akarta el­érni, hogy a ha­tó­ság azon­nal men­jen ki.

Azt akarta el­érni, hogy a ha­tó­ság azon­nal men­jen ki és el­len­őriz­zen egy céget.

Hatalmas fogás Békés megyében: erre bukkant a hatóság a tűzifa telepen

Hatalmas fogás Békés megyében: erre bukkant a hatóság a tűzifa telepen

A ha­tó­sá­gok együtt­mű­ködve el­len­őriz­tek egy vál­lal­ko­zót, aki le­gá­li­san és il­le­gá­li­san is te­vé­keny­ke­dett.

A hatóságot is meglepte a Ferihegyen talált négy tonnányi hamisítvány

A hatóságot is meglepte a Ferihegyen talált négy tonnányi hamisítvány

A re­pü­lő­té­ren a pénz­ügy­őrök felfi­gyel­tek a nagy mennyi­ségű mű­anyag já­tékra.

Egy éve hiába várja haza aranyait Győzike

Egy éve hiába várja haza aranyait Győzike

A show­man ügy­védje fo­lya­ma­to­san be­ad­vá­nyo­kat ír.

A show­man ügy­védje fo­lya­ma­to­san be­ad­vá­nyok­kal bom­bázza a ha­tó­sá­got, de vá­laszt sem kap a le­ve­le­ire.

Elképesztő fogás a határon: ebből találtak több ezret az ukrán férfinál

Elképesztő fogás a határon: ebből találtak több ezret az ukrán férfinál

A pénz­ügy­őrök egy ukrán ci­ga­ret­ta­csem­pészt buk­tat­tak le.

A pénz­ügy­őrök egy ukrán ci­ga­ret­ta­csem­pészt buk­tat­tak le az el­len­őr­zés során.

Kannákban jött a cucc, bajban a patikus

Kannákban jött a cucc, bajban a patikus

Hu­szonöt ki­lo­gramm gyógy­szer­alap­anya­got fog­lalt le a NAV.

Hu­szonöt ki­lo­gramm gyógy­szer­alap­anya­got fog­lalt le a NAV, az en­ge­dély­kö­te­les anya­got egy pa­ti­kus ren­delte, egye­ne­sen Kí­ná­ból. Per­sze, en­ge­dély nél­kül...

Elképesztő méretű fogás Ferihegyen, ezt akarta eladni egy magyar cég

Elképesztő méretű fogás Ferihegyen, ezt akarta eladni egy magyar cég

A meg­ren­de­lő­nek nem volt gyógy­szer-nagy­ke­res­ke­delmi en­ge­dé­lye, pedig a ter­mé­ke­ket csak úgy ad­hatta volna el.

Másfél milliárdot csaltak el külföldi használt autókkal

Másfél milliárdot csaltak el külföldi használt autókkal

A NAV pénz­ügyi nyo­mo­zói le­lep­lez­tek hasz­nált gép­jármű ke­res­ke­de­lem­mel össze­függő költ­ség­ve­tési csa­lást.

A NAV pénz­ügyi nyo­mo­zói le­lep­lez­tek hasz­nált gép­jármű ke­res­ke­de­lem­mel össze­függő költ­ség­ve­tési csa­lást.

Húszmillió forint értékű csempészcigarettát találtak a zöldhatáron

Húszmillió forint értékű csempészcigarettát találtak a zöldhatáron

Egy er­dész­ház kö­ze­lé­ben is­me­ret­le­nek 15 ezer doboz ci­ga­ret­tát ra­kod­tak le.

A NAV célkeresztjébe került Katinka cége

Lejárt a türelem: a NAV célkeresztjébe került Hosszú Katinka cége

El­já­rást in­dí­tot­tak az Iron Cor­pora­tion Kft. ellen.

El­já­rást in­dí­tot­tak az Iron Cor­pora­tion Kft. ellen, amely­ben Shane Tusup is ér­de­kelt tu­laj­do­nos­ként.

Már az USA sem búvóhelye a menekülő adócsalóknak

Már az USA sem búvóhelye a NAV elől menekülő adócsalóknak

Köl­csö­nös adóügyi meg­ál­la­po­dást kö­tött Ma­gyar­or­szág és az Egye­sült Ál­la­mok.

Köl­csö­nös adóügyi meg­ál­la­po­dást kö­tött Ma­gyar­or­szág és az Egye­sült Ál­la­mok ne­vé­ben Varga Mi­hály il­letve David B. Corns­tein nagy­kö­vet. Most már a két or­szág adó­ha­tó­sá­ga­i­val kell szem­be­néz­nie az ügyes­ke­dőd­nek.

Turista kisokos: ezeket a szabályokat kell betartani

Turista kisokos: ezeket a szabályokat kell betartani

A NAV össze­gyűj­tötte a tud­ni­va­ló­kat.

A Nem­zeti Adó- és Vám­hi­va­tal friss tá­jé­koz­ta­tó­já­ban hasz­nos in­for­má­ci­ók­kal szol­gál azok­nak, akik tu­ris­ta­ként utaz­nak az EU belül vagy kí­vüli.

NAV-botrány, megalázó helyzetbe került Győzike, el is sírta magát

NAV-botrány, megalázó helyzetbe került Győzike, el is sírta magát

A show­man nem ta­gadja, hogy na­gyon kel­le­met­len szi­tu­á­ciót élt át fe­le­sé­gé­vel, Bea asszonnyal.

Szép fogás, csempészcigi mindenfelé, amerre a szem ellát!

Szép fogás, csempészcigi mindenfelé, amerre a szem ellát!

A rend­őrök egy gya­nús autót el­len­őriz­tek...

A rend­őrök egy gya­nús autót el­len­őriz­tek, az abban meg­lelt csem­pész­cigi pedig va­ló­sá­gos la­vi­nát in­dí­tott. A vizs­gá­la­tok során össze­sen 32 mil­lió fo­rint­nyi árut ta­lál­tak a Nem­zeti Adó- és Vám­hi­va­tal em­be­rei a csem­pész­nél.

Győzike váratlan levelet kapott a rendőrségtől, ez állt benne

Győzike váratlan levelet kapott a rendőrségtől, ez állt benne

Min­den bi­zonnyal re­megő kéz­zel bon­totta ki a bo­rí­té­kot...

Min­den bi­zonnyal re­megő kéz­zel bon­totta ki a bo­rí­té­kot...

Botrány a magyar iskolában, pénzért árulták az érettségit a diákoknak

Botrány a magyar iskolában, pénzért árulták az érettségit a diákoknak

Egy ala­pít­vá­nyi is­ko­lá­ban le­he­tett pén­zért vég­zett­ség­hez jutni.

Egy ala­pít­vá­nyi is­ko­lá­ban le­he­tett pén­zért vég­zett­ség­hez jutni.

Drámai részletek: Súlyos trauma érte Gáspár Győzőt

Drámai részletek: Súlyos trauma érte Gáspár Győzőt

Gás­pár Győző össze­rop­pant.

Gás­pár Győző nagy­du­más, de ez csak a lát­szat, leg­be­lül ér­zé­keny ember, akit meg­vi­sel­nek bi­zo­nyos dol­gok.

Apja miatt nem kaphat diplomát Gáspár Evelin

Apja miatt nem kaphat diplomát Gáspár Evelin

Nem kap mun­kát sem Győ­zike lánya.

Hiába sze­retne el­he­lyez­kedni, nem kap mun­kát sem Gás­pár Győző na­gyob­bik lánya. Eve­lin sze­rint min­den­nek az apja el­leni NAV nyo­mo­zás az oka.

Újabb házkutatás, Győzike őrjöng: gyanúsított lett Bea asszony apja is!

Újabb házkutatás, Győzike őrjöng: gyanúsított lett Bea asszony apja is!

A show­man idős apó­sát is csa­lás­sal gya­nú­sít­ják, kezd tel­je­sen össze­om­lani az élete.

Nagy bajba került: megint feljelentették Győzikét

Nagy bajba került: megint feljelentették Győzikét

Nem tud sza­ba­dulni a ha­tó­sá­gok­tól.

A show­man­nak to­vábbra sem si­ke­rül meg­sza­ba­dul­nia a ha­tó­sá­gok­tól.

Itt a vége: Elvonóra kötelezték Győzikét

Itt a vége: Elvonóra kötelezték Győzikét

Évek óta szedi ma­rok­számra a gyógy­sze­re­ket, mára pedig olyan sú­lyossá vált a füg­gő­sége, hogy lépni kel­lett. Le kell szok­nia a pi­ru­lák­ról, a nor­má­lis éle­tet akar.

Évek óta szedi ma­rok­számra a gyógy­sze­re­ket, mára pedig olyan sú­lyossá vált a füg­gő­sége, hogy lépni kel­lett.

Beszóltak Győzikének, válaszul b...zott egy jót!

Beszóltak Győzikének, válaszul b...zott egy jót!

A Gás­pár csa­lád feje már nem bírja...

A Gás­pár csa­lád feje már nem bírja cér­ná­val a ren­ge­teg be­szó­lást amik a róla szóló cik­kek alá ér­kez­nek kom­ment­ben...

Váratlan fordulat a NAV-os botrányban: Győzike dönthet

Váratlan fordulat a NAV-os botrányban: Győzike dönthet

Gás­pár Győző harca.

Gás­pár Győző harca több-ke­ve­sebb si­ker­rel las­san egy éve tart az adó­ha­tó­ság­gal.

Győzikének elege lett: Perel és feljelentést tett

Győzikének elege lett: Perel és feljelentést tett

Már nem csak be­szél róla, de meg is tette a fel­je­len­tést a Gás­pár csa­lád feje.

Már nem csak be­szél róla, de meg is tette a fel­je­len­tést a Gás­pár csa­lád feje. Sőt, ennél is to­vább­ment, kár­té­rí­tést kö­ve­tel.

Sorsdöntő fordulat Győzike NAV-botrányában, ez történt

Sorsdöntő fordulat Győzike NAV-botrányában, ez történt

Gás­pár Győ­ző­től és csa­lád­já­tól kész­pénzt, arany ék­sze­re­ket, va­la­mint ér­té­kes bú­to­ro­kat és be­ren­de­zési tár­gya­kat fog­lal­tak le.

Hiába a döntés, nem kapják vissza vagyonukat Gáspárék

Hiába a döntés, nem kapják vissza vagyonukat Gáspárék

Győ­zike ér­tet­le­nül áll a dolog előtt.

Győ­zike ér­tet­le­nül áll a hi­va­tal el­já­rása előtt. Hiába dön­tött a Kúria, a csa­lád még egy fil­lért sem lá­tott a fog­lalt va­gyon­ból.

Megint üzent a NAV-nak Gáspár Győző

Megint üzent a NAV-nak Gáspár Győző

Mi­köz­ben a Gás­pár csa­lád mes­si­ás­ként várja, hogy Eve­lin vissza­kapja a le­fog­lalt 200 mil­liót, va­la­hogy össze­spó­rol­tak egy lu­xus­nya­ra­lásra valót.

Mi­köz­ben a Gás­pár csa­lád mes­si­ás­ként várja, hogy Eve­lin vissza­kapja a le­fog­lalt 200 mil­liót és a több ki­ló­nyi ara­nyat, va­la­hogy össze­spó­rol­tak egy lu­xus­nya­ra­lásra valót.

Soron kívül kell döntenie a NAV-nak Gáspár Győző lefoglalt vagyonáról

Soron kívül kell döntenie a NAV-nak Gáspár Győző lefoglalt vagyonáról

Gás­pár Győző egyre kö­ze­lebb ke­rült, hogy vissza­kapja va­gyon­tár­gyait.

Gás­pár Győző egyre kö­ze­lebb ke­rült ahhoz, hogy vissza­kapja csa­ládja va­gyon­tár­gyait.

130-nál kapott pánikrohamot az autópályán Gáspár Győző

130-nál kapott pánikrohamot az autópályán Gáspár Győző

Győ­zike arra szá­mí­tott, hogy a NAV-bot­rá­nyá­ban be­állt ked­vező for­du­lat hely­re­hozza meg­té­pá­zott ide­geit, de té­ve­dett.

Újabb csalás: most a NAV nevében próbálnak pénzhez jutni

Újabb csalás: most a NAV nevében próbálnak pénzhez jutni

A hi­va­tal fi­gyel­mez­te­tett, a levél hamis. Mu­tat­juk, mi kell fel­tűn­jön rajta, ha nem akarsz be­dőlni.

Sarokba szorította a NAV a szcientológusokat

Sarokba szorította a NAV a szcientológusokat

Zár alá vette a szci­en­to­ló­gu­sok bu­da­pesti, Váci úti in­gat­la­nát a Nem­zeti Adó- és Vám­hi­va­tal.

Zár alá vette a szci­en­to­ló­gu­sok bu­da­pesti, Váci úti in­gat­la­nát a Nem­zeti Adó- és Vám­hi­va­tal. A Hí­r­adó.hu sze­rint ez ol­vas­ható ki a föld­hi­va­tali be­jegy­zés­ből.

Dagad a botrány: Elköltözik otthonából Gáspár Győző!

Dagad a botrány: Elköltözik otthonából Gáspár Győző!

Évek óta szen­ved a csa­lád! Itt az ideje, hogy végre lép­je­nek, és hátuk mö­gött hagy­ják a múl­tat! Vajon ki tart Győ­ző­vel?

Évek óta szen­ved a csa­lád! Itt az ideje, hogy végre lép­je­nek, és hátuk mö­gött hagy­ják a múl­tat! Vajon ki tart Győ­ző­vel?

Drámai vallomás: Alkoholba fojtja bánatát Bea asszony

Drámai vallomás: Alkoholba fojtja bánatát Bea asszony

A Gás­pár csa­lád csak ne­he­zen képes túl­tenni magát az el­múlt idő­szak meg­pró­bál­ta­tá­sain.

A Gás­pár csa­lád csak ne­he­zen képes túl­tenni magát az el­múlt idő­szak meg­pró­bál­ta­tá­sain.

Szomorú hír: Nagy veszteség érte Gáspár Beát

Szomorú hír: Nagy veszteség érte Gáspár Beát

Gás­pár Be­á­nak szer­te­fosz­lott az álma.

Gás­pár Be­á­nak szer­te­fosz­lott min­den álma. Győ­zike neje ka­rá­csonyra ter­vezte ki­adatni első sza­kács­köny­vét.

Gáspár Győző édesapja beolvasott a NAV-osoknak

Gáspár Győző édesapja beolvasott a NAV-osoknak

Szer­dán dön­tést ho­zott a Kúria.

Szer­dán dön­tést ho­zott a Kúria, sza­bály­ta­lan­sá­gok miatt új­ra­kez­dik a nyo­mo­zást Győ­zike adó­csa­lási ügyé­ben.

Exkluzív videó, Győzike és apja őrjöngenek a NAV megjelenésétől!

Exkluzív videó, Győzike és apja őrjöngenek a NAV megjelenésétől!

A show­man sal­gó­tar­jáni há­zá­ban pus­ka­po­ros a han­gu­lat, Győ­zike sze­rint meg­fé­lem­lí­tet­ték a csa­lád­ju­kat.

Beelőzte a NAV-osokat Harsányi Levente felesége

Beelőzte a NAV-osokat Harsányi Levente felesége

A rá­diós egy mű­sor­ban ko­tyogta ki...

Har­sá­nyi Le­vente a reg­geli rá­dió­mű­sor­ban me­sélt a szív­me­len­gető tör­té­net­ről.

Hihetetlen fordulat: Gáspár Győző visszakapja a 11 kiló aranyat

Hihetetlen fordulat: Gáspár Győző visszakapja a 11 kiló aranyat

Erre senki nem szá­mí­tott, de Gás­pár Győző mind­vé­gig ál­lí­totta, a NAV jog­ta­la­nul vette el a csa­ládi ék­sze­re­ket.

Elképesztő ítélet Győzike ügyében: felrobbant a dühtől a showman!

Elképesztő ítélet Győzike ügyében: felrobbant a dühtől a showman!

Újabb for­du­lat! Erre nem szá­mí­tott a roma rap­per! Most bi­zony sok min­dent újra kell gon­dolni az éle­té­ben! Mi lesz így?

Csúnya alázást kap saját követőitől Győzike felesége

Csúnya alázást kap saját követőitől Győzike felesége

Tény­leg az a leg­szebb öröm, amit az ember mások kára fö­lött érez? Bea asszony min­dent meg­tesz, de...

Tény­leg az a leg­szebb öröm, amit az ember mások kára fö­lött érez? Bea asszony min­dent meg­tesz, de...

Fegyveres fenyegetést kapott a NAV: botrányos videó terjed a neten

Fegyveres fenyegetést kapott a NAV: botrányos videó terjed a neten

Né­hány férfi úgy gon­dolta, hogy di­csek­szik egy ki­csit az in­ter­ne­ten.

Né­hány férfi úgy gon­dolta, hogy di­csek­szik egy ki­csit az in­ter­ne­ten a pén­zé­vel, köz­ben pedig a NAV-ot is meg­fe­nye­geti.

Lavina: nem csak a Mall.hu-nál volt razzia

Lavina indult el: nem csak a Mall.hu-nál volt razzia

Nem­zet­közi bű­nö­ző­há­ló­za­tot lep­lez­tek le a ma­gyar fő­vá­ros­ban.

Nem­zet­közi bű­nö­ző­há­ló­za­tot lep­lez­tek le a ma­gyar fő­vá­ros­ban. A NAV em­be­rei meg­száll­ták a Mall.hu web­áru­ház bu­da­pesti szék­he­lyét is.

Megszólalt Győzike: háborút fogok indítani, mert lelkileg tönkretettek

Megszólalt Győzike: háborút fogok indítani, mert lelkileg tönkretettek

A show­man Skype-on nyi­lat­ko­zott a Mok­ká­nak, el­mondta, fel­há­bo­rítja, hogy a Kúria dön­tése előtt ki­szállt hozzá a NAV.

Nemzetközi maffiahálózatot kapcsoltak le a nyomozók Budapesten

Nemzetközi maffiahálózatot kapcsoltak le a nyomozók Budapesten

Filmbe illő je­le­ne­tek ját­szód­tak le Bu­da­pes­ten, ami­kor a Nem­zeti Adó- és Vám­hi­va­tal a Nem­zeti Nyo­mozó Iro­dá­val együtt­mű­ködve meg­szállta a má­so­dik leg­na­gyobb ma­gyar in­ter­ne­tes áru­ház bu­da­pesti szék­há­zát.

A NAV elintézte: Idén elmaradhat a Fekete Péntek

A NAV elintézte: Idén elmaradhat a Fekete Péntek

Mil­li­ár­dos csa­lás gya­núja miatt száll­ták meg az egyik leg­nép­sze­rűbb web­áru­ház szék­he­lyét.

Mil­li­ár­dos csa­lás gya­núja miatt száll­ták meg az egyik leg­nép­sze­rűbb web­áru­ház, a Mall.hu szék­he­lyét a NAV em­be­rei Bu­da­pes­ten.

Most érkezett: Ítélet született Győzike ügyében

Most érkezett: Ítélet született Győzike ügyében

A Kúria meg­hozta íté­le­tét!

A Kúria meg­hozta íté­le­tét Gás­pár Győző va­gyo­no­so­dá­sá­nak ügyé­ben, de ügy­védje még­sem tudja, mi le­hetne a kö­vet­kező lépés.

Elképesztő módon reagált Győzike a NAV-botrányra

Elképesztő módon reagált Győzike a NAV-botrányra

Ismét ki­tört a bot­rány.

Ismét ki­tört a bot­rány a show­man tar­to­zá­sai körül, de neki is meg­van a vé­le­mé­nye a tör­tén­tek­ről.

Durván rárontott a NAV Győzikére, a lányát is óriási bajba sodorta

Durván rárontott a NAV Győzikére, a lányát is óriási bajba sodorta

A bajba ju­tott show­man már csak a bí­ró­ság dön­té­sé­ben bíz­hat.

A bajba ju­tott show­man már csak a bí­ró­ság dön­té­sé­ben bíz­hat. De vajon mit szól ehhez Eve­lin?

Nagyobb a baj, mint hittük: riasztó, ami most kiderült Győzikéről

Nagyobb a baj, mint hittük: riasztó, ami most kiderült Győzikéről

Az éne­kes és té­vé­show-sze­replő megint szé­gyen­lis­tára ke­rült.

Az éne­kes és té­vé­show-sze­replő megint szé­gyen­lis­tára ke­rült. Mi tit­kol­ni­va­lója lehet még?

Körmére nézett a NAV a körmösöknek, ez derült ki

Körmére nézett a NAV a körmösöknek, ez derült ki

Meg­lepő dol­gokra de­rült fény. Jól megy a szép­ség­ipar­nak: hir­te­len sok­kal töb­bet ke­res­nek.

Meg­lepő dol­gokra de­rült fény. Jól megy a szép­ség­ipar­nak: hir­te­len sok­kal töb­bet ke­res­nek.

Exkluzív infók a szcientológus razziáról!

Exkluzív infók a szcientológus razziáról!

Nagy do­bo­zok­ban vit­ték a cuc­co­kat.

Az egész napi raz­zia után nagy do­bo­zok­ban vit­ték el a do­ku­men­tu­mo­kat, elekt­ro­ni­kus adat­tá­ro­ló­kat a rend­őrök a szci­en­to­ló­gu­sok bu­da­pesti szék­há­zá­ból.

Újabb razzia a szcientológusoknál - videó!

Újabb razzia a szcientológusoknál - videó!

Most az adó­ha­tó­ság szállt ki.

Csü­­tör­­tö­kön több NAV-os autó és egyen­­ru­­há­­sok száll­­ták meg a szci­en­­to­­ló­­gu­­sok szék­­há­­zát. Úgy tűnik, össze­­han­­golt ak­­ciót haj­­ta­­nak végre a ha­­tó­­sá­­gok em­­be­­rei.

Újabb fájdalmas dologra derült fény a Gáspár család életéből

Újabb fájdalmas dologra derült fény a Gáspár család életéből

Egy be­teg­ség­gel is meg kell küz­de­nie.

Gás­pár Eve­lin eddig féltve őr­zött tit­ko­kat osz­tott meg ma­gán­éle­té­ből. Egy be­teg­ség­gel is meg kell küz­de­nie.

Viheti a NAV Bea asszony milliós Zsolnay készletét?

Viheti a NAV Bea asszony milliós Zsolnay készletét?

A cég nem tud együtt­mű­kö­dés­ről.

Né­hány napja Bea asszony hi­va­ta­los Fa­ce­book-ol­da­lán meg­je­lent egy fény­kép, ame­lyen nagy­já­ból három tel­jes szett Zsol­nay ét­kész­let lát­ható.

Ő így nyomorog: Egy lakás árát hordja csuklóján Gáspár Evelin

Ő így nyomorog: Egy lakás árát hordja csuklóján Gáspár Evelin

Mi­köz­ben Győ­zike és Bea fil­lé­res gon­dok­kal küz­de­nek...

Mi­köz­ben Győ­zike és Bea fil­lé­res gon­dok­kal küz­de­nek...

Adókisokos: minden, amit az adóváltozásról tudni kell

Adókisokos: minden, amit az adóváltozásról tudni kell

Fel­lé­le­gez­het­nek a ma­gyar adó­zók.

Ma­gyar­or­szá­gon csök­kent a leg­na­gyobb mér­ték­ben az egy főre jutó adó mér­téke az uniós tag­ál­la­mok kö­zött az el­múlt évek­ben.

Nagy bajban Pécsi Ildikó: A NAV vizsgálódik fia miatt

Nagy bajban Pécsi Ildikó: A NAV vizsgálódik fia miatt

Pár­tos Csilla ügy­védje sem érti...

Pár­tos Csilla ügy­védje ér­tet­le­nül áll az előtt, hogy Pécsi Il­dikó fia új­ra­in­dít­tatta ügy­fele ellen azt a pert, mely­ben egy­szer már a Kúria is ki­mondta, nincs igaza.

Újabb dráma a Gáspár családban: Győzike begyógyszerezve ült a volán mögé

Újabb dráma a Gáspár családban: Győzike begyógyszerezve ült a volán mögé

Gás­pár Győző ide­gei és egész­sége is fel­mondta a szol­gá­la­tot.

Gás­pár Győző ide­gei és egész­sége is fel­mondta a szol­gá­la­tot.

Győzike édesapja egymilliót ajánlott fel fia bűnösségéért

Győzike édesapja egymilliót ajánlott fel fia bűnösségéért

Össze­fo­gott az egész Gás­pár csa­lád, és ren­ge­teg pénzt fi­zet­nek annak, aki be­bi­zo­nyítja, hogy a test­vér­pár bűnös.

Össze­fo­gott az egész Gás­pár csa­lád, és ki­ta­lál­ták, hogy ren­ge­teg pénzt fi­zet­nek annak, aki be­bi­zo­nyítja, hogy a test­vér­pár bűnös.

Még egy drága bulira futotta a családi pótlékból Győzikének

Még egy drága bulira futotta a családi pótlékból Győzikének

Par­ti­ból par­tiba...

Min­denki olyan összegű csa­ládi pót­lékra vá­gyik, ami­lyen­nel Gás­pá­rék­hoz csen­get­he­tett a pos­tás a minap.

Luxusszállodában, rejtélyes pénzből nyaral a nincstelen Győzike

Luxusszállodában, rejtélyes pénzből nyaral a nincstelen Győzike

A show­man nem­ré­gi­ben ál­lí­totta, hogy min­den va­gyo­nát el­ko­bozta az adó­ha­tó­ság, most mégis Bécs egyik lu­xus­szál­lo­dá­já­ban pihen a csa­lád­dal.

Ez nagyon durva: barátja juttathatja rács mögé Győzikét

Ez nagyon durva: barátja juttathatja rács mögé Győzikét

Gás­pár Győző sze­rint egy kö­zeli ba­rátja miatt fo­lyik el­lene el­já­rás és vit­ték el a ha­tó­sá­gok min­de­nét.

Gás­pár Győző sze­rint egy kö­zeli ba­rátja miatt fo­lyik el­lene el­já­rás és vit­ték el a ha­tó­sá­gok min­de­nét.

Napokig állnak a pulton a bulinegyed piái

Napokig állnak a pulton a bulinegyed piái

Meg­buk­tak a hat­na­pos el­len­őr­zé­sen a szó­ra­ko­zó­he­lyek. Sok he­lyen volt gond az ita­lok mi­nő­sé­gé­vel.

Meg­buk­tak a hat­na­pos el­len­őr­zé­sen a szó­ra­ko­zó­he­lyek. Sok he­lyen volt gond az ita­lok mi­nő­sé­gé­vel és a tisz­ta­ság sem volt az erős­sé­gek kö­zött.

Bea asszony döbbenetes vallomása: Családi pótlékból élünk

Bea asszony döbbenetes vallomása: Családi pótlékból élünk

Győ­zike igyek­szik óva­to­san pa­nasz­kodni, de Bea asszony dur­ván ki­te­re­gette a szennyest. Ez a drá­mai va­ló­ság.

Döbbenetes vallomás: Már a tandíjra sincs pénze Győzikének

Döbbenetes vallomás: Már a tandíjra sincs pénze Győzikének

Úgy tűnik, vége az arany­élet­nek.

Úgy tűnik, vége az arany­élet­nek a Gás­pár csa­lád­ban. Mi­köz­ben a kö­zös­ségi ol­da­la­kon még igye­kez­nek meg­őrizni a lát­sza­tot, most ki­de­rült a nyers va­ló­ság.

Újraindítja a családi koporsóbizniszt Győzike

Újraindítja a családi koporsóbizniszt Győzike

A nagy baj­ban lévő Gás­pár Győző évek­kel ez­előtt már ki­pró­bálta magát ebben az üz­let­ág­ban.

A nagy baj­ban lévő Gás­pár Győző évek­kel ez­előtt már ki­pró­bálta magát ebben az üz­let­ág­ban, ami­vel annak ide­jén édes­apja is meg­la­pozta a csa­ládi va­gyont.