CÍMKE: 'nagyszeben'

Csak olyan vezetőket tudunk támogatni, akik bevándorlásellenesek

Olyan vezetőket tudunk támogatni, akik bevándorlásellenesek

A kor­mányfő ér­té­ke­lése Nagy­sze­ben­ből.

Csak olyan do­ku­men­tu­mot tu­dunk tá­mo­gatni, ami egy­ér­tel­műen be­ván­dor­lás­el­le­nes, és olyan ve­ze­tő­ket tu­dunk tá­mo­gatni, akik be­ván­dor­lás­el­le­ne­sek, mondta Nagy­sze­ben­ben az EU-csú­csot kö­ve­tően Orbán Vik­tor.

Orbán Viktor Nagyszebenben egyeztetett a V4-országok vezetőivel

Orbán Viktor Nagyszebenben egyeztetett a V4-országok vezetőivel

Az Eu­ró­pai Unió jö­vő­jé­ről ta­nács­koz­nak ta­lál­ko­zó­ju­kon az EU állam- és kor­mány­fői.

Orbán Viktor videóüzenete Nagyszebenből

Orbán Viktor videóüzenete Nagyszebenből

A mai ta­nács­ko­zás csak a kez­dete, és nem le­zá­rása lehet az Eu­rópa jö­vő­jé­ről szóló gon­dol­ko­dás­nak.

A mai ta­nács­ko­zás csak a kez­dete, és nem le­zá­rása lehet az Eu­rópa jö­vő­jé­ről szóló gon­dol­ko­dás­nak. Ezt is el­mondta Fa­ce­book-üze­ne­té­ben a ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök.

Aljas támadás a magyarok ellen

Aljas támadás a magyarok ellen

A já­té­kost ki akar­ták ül­dözni az or­szág­ból. Nem ez az első eset.

A já­té­kost ki akar­ták ül­dözni az or­szág­ból. Nem ez az első eset.

Megszületett a nagyszebeni uniós Nyilatkozat

Megszületett a nagyszebeni uniós Nyilatkozat

Erő­sebb és egy­sé­ge­sebb Eu­ró­pai Unió meg­te­rem­té­sé­ről fo­gad­tak el a jövő nem­ze­dé­kek­nek szóló tíz­pon­tos kö­te­le­zett­ség­vál­la­lást.

Erő­sebb és egy­sé­ge­sebb Eu­ró­pai Unió meg­te­rem­té­sé­ről fo­gad­tak el a jövő nem­ze­dé­kek­nek szóló tíz­pon­tos kö­te­le­zett­ség­vál­la­lást csü­tör­töki nagy­sze­beni ta­lál­ko­zó­ju­kon az Egye­sült Ki­rály­ság ki­lé­pése (Bre­xit) után az EU-ban ma­radó 27 tag­ál­lam ve­ze­tői.

Háztetőkön rohangált egy medve Nagyszeben belvárosában

Háztetőkön rohangált egy medve Nagyszeben belvárosában

Három órán át bo­lyon­gott szerda reg­gel Nagy­sze­ben bel­vá­ro­sá­ban egy medve. A ha­tó­sá­gok végül le­lőt­ték.