CÍMKE: 'nagypapa'

Nagy Feró: Máris imádom a kisunokámat!

Nagy Feró: Máris imádom a kisunokámat!

Úszik a bol­dog­ság­ban a Be­at­rice front­em­bere, aki­nek két hét­tel ez­előtt meg­szü­le­tett a má­so­dik uno­kája.

Gólyahír, megszületett Nagy Feró unokája

Gólyahír, megszületett Nagy Feró unokája

Az öröm­hírt a ze­nész je­len­tette be Fa­ce­boo­kon!

Bővült az MTK-család: megszületett Deutsch Tamás unokája

Megszületett Deutsch Tamás unokája

A ma­gyar po­li­ti­kus a saját Ins­tag­ram­ján szá­molt be az öröm­hír­ről. Az új­szü­lött csöpp­ség nevét is lehet már tudni.

A ma­gyar po­li­ti­kus a saját Ins­tag­ram­ján szá­molt be az öröm­hír­ről. Az új­szü­lött csöpp­ség nevét is lehet már tudni.

Fura dolgokat mond nemrégiben született unokájáról Kóbor János

Fura dolgokat mond nemrégiben született unokájáról Kóbor János

Kóbor nem repes az öröm­től, hogy a má­so­dik unoka is meg­ér­ke­zett...

Kóbor nem repes az öröm­től, hogy a má­so­dik unoka is meg­ér­ke­zett, sőt még a kis­lány ne­vé­vel sem tu­dott meg­ba­rát­kozni.

Először látja majd unokáját a világhírű magyar zenész

Először látja majd unokáját a világhírű magyar zenész

A világ egyik leg­is­mer­tebb or­go­na­vir­tu­óza egy hó­napja lett nagy­papa. Ha­ma­ro­san uta­zik.

A világ egyik leg­is­mer­tebb or­go­na­vir­tu­óza egy hó­napja lett nagy­papa, így ha­ma­ro­san út­ra­kel, hogy sze­mé­lye­sen is ta­lál­koz­zon a kis­lánnyal.

Megszereztük: itt vannak az első fotók Kerényi Miklós Gábor unokájáról

Megszereztük: itt vannak az első fotók Kerényi Miklós Gábor unokájáról

Ismét nagy­papa lett Ke­ré­nyi Mik­lós Gábor, aki elő­ször a Ri­post­nak mu­tatta meg a tün­déri kis­lányt, Lucát!

Gólyahír, újra nagypapa lett Kerényi Miklós Gábor

Gólyahír, újra nagypapa lett Kerényi Miklós Gábor

Fia, Dávid fe­le­sége hozta vi­lágra a Kos­suth-díjas ren­dező ne­gye­dik uno­ká­ját, Lucát.

Fia, Dávid fe­le­sége hozta vi­lágra a Kos­suth-díjas ren­dező ne­gye­dik uno­ká­ját, Lucát.

Felkavaró részletek a pénteki családi tragédiáról, a nagypapa gyilkolt

Felkavaró részletek a pénteki családi tragédiáról, a nagypapa gyilkolt

Egy auszt­rá­liai ott­hon­ban ta­lál­ták meg a héten a holt­tes­te­ket, mind­annyi­uk­kal lövés vég­zett.

Így reagált Pirner Alma erotikus fotóira az idős nagypapája!

Így reagált Pirner Alma erotikus fotóira az idős nagypapája!

A múlt­já­ról is őszin­tén be­szélt.

A csi­nos sztár hét­főn az édes­any­já­val sze­re­pel a Vi­gyá­zat, szü­lő­vel va­gyok! adá­sá­ban, ennek kap­csán pedig a múlt­já­ról is őszin­tén be­szélt.

Döbbenetes dolgot mondott az anya, aki meg akarta öletni 3 éves kislányát

Döbbenetes dolgot mondott az anya, aki meg akarta öletni 3 éves kislányát

Mó­nika saját, ré­sze­ges édes­ap­já­val akarta meg­öletni a kis­lá­nyát, Han­nát.

Mó­nika saját, ré­sze­ges édes­ap­já­val akarta meg­öletni a 3 éves kis­lá­nyát, Han­nát. Ennek ér­de­ké­ben egy csomó sze­szes italt is vá­sá­rolt a férfi­nak, ám a nagy­papa meg­saj­nálta az uno­ká­ját. A ször­nyű ügy­ben azon­ban a most min­dent tagad a nő...

Eltitkolta unokáját Istenes László

Eltitkolta unokáját Istenes László

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője ez idáig nem be­szélt a Né­met­or­szág­ban élő lá­nyá­ról, Bo­gi­ról és csa­lád­já­ról. Is­te­nes ke­ve­set látja őket, de napi szin­ten tartja velük a kap­cso­la­tot.

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője ez idáig nem be­szélt a Né­met­or­szág­ban élő lá­nyá­ról, Bo­gi­ról és csa­lád­já­ról. Is­te­nes ke­ve­set látja őket, de napi szin­ten tartja velük a kap­cso­la­tot.

50 év után találta meg legénykori barátját ez a szentendrei nagypapa

50 év után találta meg legénykori barátját ez a szentendrei nagypapa

Uno­ká­i­nak kö­szön­he­tően ta­lálta meg fél év­szá­zada nem lá­tott ba­rát­ját egy szent­end­rei nagy­papa!

Születendő unokájáról vallott Istenes László!

Születendő unokájáról vallott Istenes László!

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője ismét nagy­apai örö­mök elé néz.

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője ismét nagy­apai örö­mök elé néz, Nátán kis­öccse hat hónap múlva ér­ke­zik.

42 évesen nagypapaszerepre készül a magyar énekes

Hiába 42 éves, máris nagypapaszerepre készül a magyar énekes

Nem tartja ki­zárt­nak, hogy a kö­zel­jö­vő­ben uno­kája szü­les­sen.

Bár a nép­szerű éne­kes fi­a­tal még nagy­szü­lő­nek, egy­ál­ta­lán nem tartja ki­zárt­nak, hogy a kö­zel­jö­vő­ben uno­kája szü­les­sen. Sőt, ma­da­rat le­hetne vele fo­gatni, ha a na­gyob­bik fia be­je­len­tené, hogy babát vár­nak a ked­ve­sé­vel.

Sosem látott nagyapját keresi a 19 éves lány

Sosem látott nagyapját keresi a 19 éves lány

Anyai nagy­pa­pája után kutat a kun­szent­mik­lósi Her­mann Bi­anka. A ma 66 esz­ten­dős férfi­ról alig tud va­la­mit.

Anyai nagy­pa­pája után kutat a kun­szent­mik­lósi Her­mann Bi­anka. A ma 66 esz­ten­dős férfi­ról csak annyit tud, hogy 41 évvel ez­előtt, még mi­előtt ő meg­szü­le­tett volna, annyira össze­kü­lön­bö­zött a csa­lád­já­val, hogy azóta sem be­szél­nek róla. Bi­anka mégis sze­retné meg­ölelni.

Itt az első fotó a világhírű magyar zenész születendő unokájáról

Itt az első fotó a világhírű magyar zenész születendő unokájáról

Az or­go­na­vir­tuóz fi­a­ta­lab­bik gyer­meke ha­ma­ro­san édes­apa lesz. Ba­rát­nője már meg is mu­tatta a po­cak­la­kót.

Óriási hír: Nagypapa lesz a világhírű magyar zenész

Óriási hír: Nagypapa lesz a világhírű magyar zenész

Fel­hőt­len öröm...

A vi­lág­szerte is­mert or­go­na­vir­tuóz kü­lö­nös hely­zetbe ke­rült, hi­szen, mi­köz­ben rég­óta ha­lo­ga­tott gyo­mor­mű­tét­éjére vár, élete egyik leg­jobb hírét kapta.

Dráma a sajtótájékoztatón, zokogásban tört ki a világsztár

Dráma a sajtótájékoztatón, zokogásban tört ki a világsztár

Gyá­szol az ame­ri­kai sík­irálynő. Imá­dott nagy­pa­pája em­lé­kéért küzd a téli olim­pián.

Kétségbeesett segélykiáltás, eltűnt rokonát keresi Muri Enikő!

Kétségbeesett segélykiáltás, eltűnt rokonát keresi Muri Enikő!

Az éne­kesnő a ra­jon­gói ol­da­lán kért se­gít­sé­get, el­tűnt a nagy­pa­pája öz­ve­gye.

Nagypapája nyomdokaiba lép Aradszky László unokája!

Nagypapája nyomdokaiba lép Aradszky László unokája!

Hi­he­tet­le­nül te­het­sé­ges a kisfiú! Örö­költe nagy­pa­pája te­het­sé­gét!

Hi­he­tet­le­nül te­het­sé­ges a kisfiú! A gyer­kőc örö­költe nagy­pa­pája te­het­sé­gét!

Óriási örömhír: Hamarosan érkezik Orbán Viktor második unokája

Óriási örömhír: Hamarosan érkezik Orbán Viktor második unokája

A mi­nisz­ter­el­nök má­so­dik ki­suno­kája nyá­ron fog meg­szü­letni, egy­előre nem tudni, hogy kis­lány vagy kisfiú lesz-e.

Veszélybe kerülhet, napok óta nincs meg a magyar sztár eltűnt rokona!

Veszélybe kerülhet, napok óta nincs meg a magyar sztár eltűnt rokona!

Az éne­kesnő nagy­pa­pá­já­nak öz­ve­gye négy nap­pal ez­előtt tűnt el, sú­lyos de­men­ci­á­ban szen­ved.

Íme, az első fotó, megmutatta újszülött unokáját Michael Douglas

Íme, az első fotó, megmutatta újszülött unokáját Michael Douglas

Az is­mert mű­vész nem­csak a tün­déri kis­ba­bára büszke...

Az is­mert mű­vész nem­csak a tün­déri kis­ba­bára büszke...

Örömhír, nagypapa lesz Doszpot Péter!

Örömhír, nagypapa lesz Doszpot Péter!

Az egy­kori fő­rendőr ha­ma­ro­san egy tel­je­sen új sze­rep­ben pró­bál­hatja ki magát, hi­szen a leg­na­gyobb fia ha­ma­ro­san édes­apává válik.

Az egy­kori fő­rendőr ha­ma­ro­san egy tel­je­sen új sze­rep­ben pró­bál­hatja ki magát.

Hosszú Katinka összeállt legelső edzőjével, ez lett belőle

Hosszú Katinka összeállt legelső edzőjével, ez lett belőle

Meg­ható fo­tó­val je­lent­ke­zett világ leg­jobb úszó­nője. A baj­noknő a nagy­pa­pá­ját lá­to­gatta meg.

Nagy nap a mai a Zámbó család életében

Nagy nap a mai a Zámbó család életében

Büszke lenne a Ki­rály!

Ma ment elő­ször ál­ta­lá­nos is­ko­lába Zámbó Jimmy uno­kája.

Nagy Feró nem bánná, ha már érkezne a következő unoka!

Nagy Feró nem bánná, ha már érkezne a következő unoka!

A Be­at­rice front­em­bere imádja el­ső­szü­lött uno­ká­ját, Pat­ri­kot, aki pápai ál­dás­sal fo­gant meg Ró­má­ban.

A Be­at­rice front­em­bere imádja el­ső­szü­lött uno­ká­ját, Pat­ri­kot, aki pápai ál­dás­sal fo­gant meg Ró­má­ban.

Gólyahír, nagypapa lesz az ismert magyar színész

Gólyahír, nagypapa lesz az ismert magyar színész

Alig várja már, hogy kéz­ben tart­hassa uno­ká­ját, aki­nek a nevét is el­árulta.

Alig várja már, hogy kéz­ben tart­hassa uno­ká­ját, aki­nek a nevét is el­árulta.

Megdöbbentő kijelentés: nem kíváncsi az unokájára Benkő Dániel!

Megdöbbentő kijelentés: nem kíváncsi az unokájára Benkő Dániel!

A lant­mű­vész be­val­lotta, hogy bár né­hány éve már nagy­papa, még­sem haj­landó fog­lal­kozni a kis jö­ve­vénnyel.

Hamarosan nagypapa lesz Stohl András

Hamarosan nagypapa lesz Stohl András

Ha­tal­mas ki­hí­vás előtt áll A Nagy Duett sztárja.

Ha­tal­mas ki­hí­vás előtt áll A Nagy Duett sztárja, ugyanis a kö­zel­jö­vő­ben meg kell ta­lál­nia új ott­ho­nát, ahol pár­já­val csa­lá­dot ala­pít­hat.

Váratlan fordulat a csúszdaparkos tragédia ügyében

Váratlan fordulat a csúszdaparkos tragédia ügyében

Ahogy azt a Ri­post is meg­írta, a 74 éves N. Jó­zse­fet szer­dán ki­kap­cso­ló­dás köz­ben az Aqu­a­world­ben érte a halál.

Ahogy azt a Ri­post is meg­írta, a 74 éves N. Jó­zse­fet szer­dán ki­kap­cso­ló­dás köz­ben az Aqu­a­world­ben érte a halál. Az eset után a szem­ta­núk el­mond­ták, hogy az csúsz­da­park ál­lí­tá­sá­val el­len­tét­ben az úr még esz­mé­le­té­nél volt, ami­kor a me­den­cébe ér­ke­zett a Ka­mi­kaze csúsz­dá­ról.

Borzalmas: értéktelen mobilért kellett meghalnia a nagypapának

Borzalmas: értéktelen mobilért kellett meghalnia a nagypapának

Cső­kulccsal ver­ték ha­lálra a 89 éves férfit Cse­mőn, uno­kája is benne volt.

Cső­kulccsal ver­ték ha­lálra a 89 éves férfit Cse­mőn, uno­kája is benne volt.

Kilenc éve várják haza az ajkai nagypapát

Kilenc éve várják haza az ajkai nagypapát

Ma­gya­rék­nál az idei ka­rá­csony is szo­morú lesz, ahogy 2007 óta mind­egyik. Azóta nincs meg ugyanis a csa­ládfő, Lajos bácsi, aki anno nyom­ta­la­nul tűnt el egy szo­ci­á­lis ott­hon­ból.

Ma­gya­rék­nál az idei ka­rá­csony is szo­morú lesz, ahogy 2007 óta mind­egyik. Azóta nincs meg ugyanis a csa­ládfő, Lajos bácsi.

Borzalmas, mit művelt unokáival a hírhedt magyar pedofil...

Borzalmas, mit művelt unokáival a hírhedt magyar pedofil...

Ször­nyű sor­sot szánt nekik az élet.

Hiába múl­nak az évek, be­te­ges vágy­tól ve­zé­relt nagy­ap­juk kín­zá­sait soha nem fog­ják tudni fel­dol­gozni...

Megmutatta unokáját Nagy Feró - Videó!

Megmutatta unokáját Nagy Feró - Videó!

A büszke nagy­pa­pát tel­je­sen meg­vál­toz­tatta az új jö­ve­vény.

A büszke nagy­pa­pát tel­je­sen meg­vál­toz­tatta az új jö­ve­vény.

Ez a szexi nagypapa a kifutók sztárja

Ez a szexi nagypapa a kifutók sztárja

Meg­do­bog­tatja a női szí­ve­ket a 80 éves, örök­ifjú bácsi...

Meg­do­bog­tatja a női szí­ve­ket a 80 éves, örök­ifjú bácsi, aki fél­mez­te­le­nül, lo­bogó haj­jal vonul végig a ki­fu­tón...

Valami nagyon nem stimmel Hosszú Katinka fotóján!

Valami nagyon nem stimmel Hosszú Katinka fotóján!

Az Iron Lady a sötét ol­dalt vá­lasz­totta.

Az Iron Lady a sötét ol­dalt vá­lasz­totta. Mint a me­den­cé­ben, a sakk­táb­lán is egy-két lé­pés­sel elő­rébb jár el­len­fe­lé­nél.

Váratlan bejelentést tett Nagy Feró

Váratlan bejelentést tett Nagy Feró

Meg­lepő val­lo­más: eny­hülni lát­szik a Nem­zet Csó­tá­nya­ként is em­le­ge­tett éne­kes szíve? El­árulta, mi­lyen ter­ve­ket szö­vö­get a jö­vő­vel kap­cso­lat­ban.

Meg­lepő val­lo­más: eny­hülni lát­szik a Nem­zet Csó­tá­nya­ként is em­le­ge­tett éne­kes szíve? El­árulta, mi­lyen ter­ve­ket szö­vö­get a jö­vő­vel kap­cso­lat­ban.

Elképesztő dolgot művel ez a férfi, felesége lefotózta

Elképesztő dolgot művel ez a férfi, felesége lefotózta

Fel­rob­ban­totta a netet a fülig sze­rel­mes nagy­szü­lők fo­tója! Ilyet még nem lát­tál!

Négy éve szívatják Hosszú Katinka férjét

Négy éve szívatják Hosszú Katinka férjét

Akár­mit csi­nál az ame­ri­kai edző, nem tud fe­lül­ke­re­kedni a prob­lé­mán.

Akár­mit csi­nál az ame­ri­kai edző, nem tud fe­lül­ke­re­kedni a prob­lé­mán. Van­nak he­lyek, ahol még min­dig nem Shane Tusup a főnök. A hét­vé­gén Ka­tinka is ta­lál­ko­zott a prob­lé­má­val.

Hosszú Katinka ezzel lepte meg a nagypapáját

Hosszú Katinka ezzel lepte meg a nagypapáját

Ez az Iron Lady szá­mára a leg­na­gyobb ju­ta­lom. Pa­pája ta­ní­totta meg úszni a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó­nőt.

Ez az Iron Lady szá­mára a leg­na­gyobb ju­ta­lom. Pa­pája ta­ní­totta meg úszni a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó­nőt.

Micsoda fotó! Így még nem láttad Hosszú Katinkát

Micsoda fotó! Így még nem láttad Hosszú Katinkát

El­ol­vadsz, ha meg­lá­tod ezt a képet. Vé­let­len, hogy az olim­pia kö­ze­led­té­vel ke­rült elő?

El­ol­vadsz, ha meg­lá­tod ezt a képet első számú riói arany­esé­lye­sünk­ről. Vé­let­len, hogy éppen az olim­pia kö­ze­led­té­vel ke­rült elő?

Orbán Viktor nagypapa lett!

Orbán Viktor nagypapa lett!

Nagy a bol­dog­ság az Orbán-csa­lád­ban. Meg­szü­le­tett az első unoka!

Nagy a bol­dog­ság az Orbán-csa­lád­ban. Meg­szü­le­tett a mi­nisz­ter­el­nök első uno­kája.

Felrobbantja a netet a szuperpapi!

Felrobbantja az internetet az izomember szuperpapi!

Juan Bar­reto Le­desma mu­tat­vá­nyát bárki meg­iri­gyelné.

Egy 64 éves férfit cso­dá­lunk. Juan Bar­reto Le­desma mu­tat­vá­nyát bárki meg­iri­gyelné, mi biz­to­san nem mer­nénk be­le­kötni.

Holtan találták
az eltűnt fehérvári nagypapát!

Holtan találták az eltűnt, fehérvári nagypapát!

Múlt ked­den ment el ott­hon­ról a 65 éves férfi, akit utol­jára a fe­hér­vári kór­ház sür­gős­ségi osz­tá­lyán lát­tak. Szer­dán ta­lál­ták meg a holt­tes­tét.

Múlt ked­den ment el ott­hon­ról a 65 éves férfi, akit utol­jára a fe­hér­vári kór­ház sür­gős­ségi osz­tá­lyán lát­tak. Kip­la­ká­tol­ták a vil­lany­osz­lo­pokra,hogy el­tűnt, a csa­lád és a fél város ke­reste, de hiába: szerda reg­gel ta­lál­ták meg a holt­tes­tét a 7-es út mel­lett.

Már Freddie nagyapja is sztár volt Győrben

Már Freddie nagyapja is sztár volt Győrben

Az éne­kes nagy­pa­pája profi fo­cista volt, még­hozzá annyira köz­ked­velt, hogy még szek­tort is ne­vez­tek el róla. Sőt, Pus­kás Öcsi is félt tőle.

Az éne­kes nagy­pa­pája profi fo­cista volt, még­hozzá annyira köz­ked­velt, hogy még szek­tort is ne­vez­tek el róla. Sőt, Pus­kás Öcsi is félt tőle.

Magányos nagypapa lett az internet sztárja

Magányos nagypapa lett az internet sztárja

A ne­te­zők nem hagy­ták szo­mor­kodni.

Nem lehet könnyű annak a nagy­szü­lő­nek, aki va­cso­rára várja hat uno­ká­ját, de csak az egyik ér­ke­zik meg...

Szívszorító üzenet a fél éve eltűnt nagypapa kisunokájától

Szívszorító üzenet a fél éve eltűnt nagypapa kisunokájától

He­gyesi János még jú­lius végén tűnt el Fü­zes­gyar­mat­ról, azóta ag­gódva ke­resi csa­ládja.

Nagy Feró újra pelenkázni fog, bekopogtatott hozzájuk a gólya

Nagy Feró újra pelenkázni fog, bekopogtatott hozzájuk a gólya

Nagy a bol­dog­ság, hi­szen idő­seb­bik fia be­je­len­tette: fe­le­sége vá­ran­dós.

Nagy a bol­dog­ság a ro­cker csa­lád­já­ban, hi­szen idő­seb­bik fia be­je­len­tette, hogy fe­le­sége vá­ran­dós. A büszke nagy­papa már azt ter­vez­geti, hogy fo­ci­meccsre és bu­lizni jár majd uno­ká­já­val.

Porrá zúzta a lapostévéjét az őrjöngő nagypapa

Porrá zúzta a lapostévéjét az őrjöngő nagypapa

A té­vé­ké­szü­lé­kén ve­zette le a mér­gét egy idős szur­koló a Super Bowl haj­rá­já­ban. Ki­hozta a sod­rá­ból a ked­ven­cei ve­re­sége.

A té­vé­ké­szü­lé­kén ve­zette le a mér­gét egy idős szur­koló az ame­ri­kai csúcs­meccs, a Super Bowl haj­rá­já­ban. Ki­hozta a sod­rá­ból a ked­ven­cei ve­re­sége.

Orbán Viktor nagypapa lesz!

Orbán Viktor nagypapa lesz!

Anyai örö­mök elé néz a mi­nisz­ter­el­nök leg­na­gyobb lánya, Orbán Ráhel! Orbán Vik­tor első uno­kája nyár végén jöhet vi­lágra.

Anyai örö­mök elé néz a mi­nisz­ter­el­nök leg­na­gyobb lánya, Orbán Ráhel! Orbán Vik­tor első uno­kája nyár végén jöhet vi­lágra.

16 évvel később került elő az aranykereszt a kórházi pizsamából

16 évvel később került elő az aranykereszt a kórházi pizsamából

A cso­dá­val ha­tá­ros módon.

A cso­dá­val ha­tá­ros módon ta­lált rá egy csa­lád a nagy­papa régi, el­ve­szett­nek hitt em­lé­kére.

Hat nap után vették észre, hogy eltűnt az idősek otthonából

Hat nap után vették észre, hogy eltűnt az idősek otthonából

Ön­kén­tes ke­re­sést indít a csa­lád.

A ba­la­ton­fűz­fői szo­ci­á­lis ott­honba na­po­kig nem ment vissza a 73 éves bácsi, nem tűnt fel sen­ki­nek. Ön­kén­tes ke­re­sést indít a csa­lád szom­ba­ton.

Tisztánlátó segítségével találták meg az eltűnt veszprémi bácsit

Tisztánlátó segítségével találták meg az eltűnt bácsit

Közel száz szá­za­lé­kos pon­tos­ság­gal ha­tá­rozta meg a vár­pa­lo­tai 65 éves bácsi hely­ze­tét a látó, az ő in­for­má­ciói se­gí­tet­ték a ke­re­sést.

Aranyórát és húszezer forintot vitt magával az eltűnt nagypapa

Aranyórát és húszezer forintot vitt magával az eltűnt cukorbeteg bácsi

Pén­te­ken lát­ták utol­jára a bá­csit.

Pén­te­ken lát­ták utol­jára a 65 éves férfit, sú­lyos be­teg­sége és vér­nyo­más­prob­lé­mája miatt or­vosi se­gít­ségre szo­rul­hat.

Nyugdíjazás után szó nélkül ment el otthonról

Nyugdíjazás után szó nélkül ment el otthonról a bácsi

A 71 éves Mar­o­vitz Ist­vánt ke­res­sük!

Pén­tek reg­gel óta nem ad élet­je­let ma­gá­ról a 71 éves Mar­o­vitz Ist­ván, aki au­tó­já­val in­dult lánya. Nem ér­ke­zett meg, a rend­őr­ség is ke­resi.