CÍMKE: 'művész'

Gór Nagy Mária: A férjem tart el

Gór Nagy Mária: A férjem tart el

Immár 38 éve él bol­dog há­zas­ság­ban Gór Nagy Mária.

Immár 38 éve él bol­dog há­zas­ság­ban Gór Nagy Mária és Gu­lyás Buda.

Drámai részletek Sas József tragikus utazásáról

Drámai részletek Sas József tragikus utazásáról

Ha­za­tért szom­bat éjjel Thai­föld­ről Sas Jó­zsef fe­le­sége.

Ők kaptak idén Artisjus-díjat

Ők kaptak idén Artisjus-díjat

Az egye­sü­let célja, hogy fel­hívja a fi­gyel­met a si­ke­res zenei pro­duk­ci­ókba fek­te­tett szer­zői mun­kára. A szer­zői egye­sü­let 19. al­ka­lom­mal adta át az Ar­tis­jus-dí­ja­kat.

Az egye­sü­let célja, hogy fel­hívja a fi­gyel­met a si­ke­res zenei pro­duk­ci­ókba fek­te­tett szer­zői mun­kára. A szer­zői egye­sü­let 19. al­ka­lom­mal adta át az Ar­tis­jus-dí­ja­kat.

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt a Príma-díjas magyar művész

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt a Príma-díjas magyar művész

Az is­mert ma­gyar mű­vész utolsó ki­tün­te­té­se­ként ta­valy ve­hette át a Prima díjat.

Az is­mert ma­gyar mű­vész utolsó ki­tün­te­té­se­ként ta­valy ve­hette át a Prima díjat.

Most kaptuk a tragikus hírt: Meghalt Dargay Lajos

Most kaptuk a tragikus hírt: Meghalt Dargay Lajos

A Príma-díjas ma­gyar mű­vész 72 éves volt, te­me­tése ja­nuár 11-én egy órá­tól lesz a Hat­vani te­me­tő­ben.

A Príma-díjas ma­gyar mű­vész 72 éves volt, te­me­tése ja­nuár 11-én egy órá­tól lesz a Hat­vani te­me­tő­ben.

Megható fotó, így néz ki Sinkovits Imre sírja

Megható fotó, így néz ki most Sinkovits Imre sírja

Kü­lön­le­ges al­ko­tók sír­ja­i­val is ta­lál­koz­ha­tunk a te­me­tők­ben.

El­hunyt sze­ret­te­in­ket lá­to­gatva kü­lön­le­ges, oly­kor éle­tük­ben meg­kö­ze­lít­he­tet­len al­ko­tók sír­ja­i­val is ta­lál­koz­ha­tunk a te­me­tők­ben.

Hihetetlen, ami történt: Eladás után megsemmisítette magát a festmény

Hihetetlen, ami történt: Eladás után megsemmisítette magát a festmény

Több mint egy­mil­lió eu­ró­ért el­kelt a kép.

Több mint egy­mil­lió eu­ró­ért el­kelt a kép, majd meg­tör­tént, amire senki sem szá­mí­tott.

Tragikus hírt közölt a család: Meghalt a közkedvelt magyar művész

Tragikus hírt közölt a család: Meghalt a közkedvelt magyar művész

Ko­ráb­ban ki­tün­te­tést ve­he­tett át 1956 szel­lemi örök­sé­gé­nek ápo­lá­sáért és a ma­gyar­ság­nak tett szol­gá­la­táért.

Felesége közölte a tragikus hírt: Meghalt a Kossuth-díjas művész

Felesége közölte a tragikus hírt: Meghalt a Kossuth-díjas művész

Az is­mert mű­vész nem­csak al­ko­tott, hanem ta­ní­tott is. Fáj­dal­mas űrt ha­gyott most maga után...

Ezért rettegett forgatás alatt a TV2 sztárja

Ezért rettegett forgatás alatt a TV2 sztárja

Nyári Ká­roly annyira félt, hogy be­von­zotta a bajt a Mas­terC­hef­ben. A zon­go­ra­mű­vész a ke­zé­ből él.

Nyári Ká­roly annyira félt, hogy be­von­zotta a bajt a Mas­terC­hef­ben. A zon­go­ra­mű­vész a ke­zé­ből él.

Cinthya Dictator mélypontra jutott, segítséget kért rajongóitól

Cinthya Dictator mélypontra jutott, segítséget kért rajongóitól

Cin­thya Dic­ta­tor mű­vész­em­ber­ként néha meg­járja a pok­lok pok­lát.

Cin­thya Dic­ta­tor mű­vész­em­ber­ként néha meg­járja a pok­lok pok­lát.

Lajcsi ezért nem akarja, hogy gyermekei kövessék

Lajcsi ezért nem akarja, hogy gyermekei kövessék

Pedig te­het­sé­ge­sek.

A nép­szerű ze­nész annak el­le­nére sem sze­retné, hogy gyer­me­kei a zenei pá­lyára lép­je­nek, hogy be­val­lása sze­rint mind­hár­man te­het­sé­ge­sek.

Elhunyt a legendás, Jászai Mari-díjas művész

Elhunyt a legendás, Jászai Mari-díjas művész

Gyá­szol a Fő­vá­rosi Nagy­cir­kusz.

Gyá­szol a Fő­vá­rosi Nagy­cir­kusz: el­hunyt a híres ar­tis­ta­mű­vész. Pá­lya­fu­tása során a fél vi­lá­got be­járta, na­gyon sok cir­kusz­ban fel­lé­pett.

Aggódnak a rajongók: Ijesztően lefogyott Cinthya Dictator

Aggódnak a rajongók: Ijesztően lefogyott Cinthya Dictator

A fo­tó­mű­vész már meg­szokta, hogy kül­seje miatt sok kri­tika éri, de nem hall­gat sen­kire.

A fo­tó­mű­vész már meg­szokta, hogy kül­seje miatt sok kri­tika éri, de nem hall­gat sen­kire.

Kiderült, ki búcsúztatja az elhunyt Stadler Józsefet

Kiderült, ki búcsúztatja az elhunyt Stadler Józsefet

Szom­bat dél­előtt vesz­nek végső bú­csút St­ad­ler Jó­zsef­től a szü­lő­fa­lu­já­ban, Akasz­tón.

Szom­bat dél­előtt vesz­nek végső bú­csút St­ad­ler Jó­zsef­től a szü­lő­fa­lu­já­ban, Akasz­tón.

Tragikus hír: Váratlanul meghalt az ismert magyar művész

Tragikus hír: Váratlanul meghalt az ismert magyar művész

Hir­te­len, búcsú nél­kül örökre tá­vo­zott az is­mert fes­tő­mű­vész és ide­gen­ve­zető.

Hir­te­len, búcsú nél­kül örökre tá­vo­zott az is­mert fes­tő­mű­vész és ide­gen­ve­zető.

Így menti meg a kormány a nyomorgó magyar művészeket!

Így menti meg a kormány a nyomorgó magyar művészeket!

Végre meg­van a kiút!

Egyes 65 év fe­letti nyug­dí­ja­sok, akik ki­emel­kedő élet­pá­lyát fu­tot­tak be, élet­hosszig tartó jut­ta­tás­ban ré­sze­sül­het­nek - Balog Zol­tán tör­vény­ja­vas­lata sze­rint.

Gyászhír érkezett: elhunyt a nemzet Kossuth-díjas művésze

Gyászhír érkezett: elhunyt a nemzet Kossuth-díjas művésze

Pá­lya­társa kö­zölte a szo­morú hírt.

Pá­lya­társa je­len­tette be, hogy va­sár­nap éle­tét vesz­tette Kos­suth- és Ba­lázs Béla-díjas mű­vész.

Vége a háborúnak, kibékült az Oszter család

Vége a háborúnak, kibékült az Oszter család

Újra bé­ké­ben élhet az Osz­ter csa­lád. Anya és lánya már be­szél­get­nek egy­más­sal.

Újra bé­ké­ben élhet az Osz­ter csa­lád. Anya és lánya már be­szél­get­nek egy­más­sal, és hosszú hó­na­pok után Do­na­tella végre uno­ká­ját is meg­ölel­hette.

Őrült költő tombolt Budakeszin

Őrült költő tombolt Budakeszin

Nyom­ta­la­nul el­tűnt a tom­boló mű­vész

Nyom­ta­la­nul el­tűnt a tom­boló mű­vész

Emiatt a férfi miatt háborúzik az Oszter család

Emiatt a férfi miatt háborúzik az Oszter család

Osz­ter Ale­xandra párja miatt nem áll szóba szü­le­i­vel! A szí­nésznő úgy dön­tött, az át­lag­éle­tet és az igaz sze­rel­met vá­lasztja.

Osz­ter Ale­xandra párja miatt nem áll szóba szü­le­i­vel! A szí­nésznő úgy dön­tött, az át­lag­éle­tet és az igaz sze­rel­met vá­lasztja.

Ennek a férinak az a munkája, hogy női mellekre fest! Még jó, hogy élvezi - Videó

Ennek a férinak az a munkája, hogy női mellekre fest! Még jó, hogy élvezi - Videó

Da­niel Gill női mel­lekre fest áb­rá­kat, majd róluk ké­szít vá­szonra le­nyo­ma­tot. A részt­ve­vők is él­ve­zik a dol­got.

Papot hívjunk vagy orvost? Elborult az agya Hujber Ferinek!

Papot hívjunk vagy orvost? Elborult az agya Hujber Ferinek!

Sokan ag­gód­nak Huj­ber Fe­ri­ért, aki ko­ráb­ban al­ko­hol­prob­lé­mái, zűrös ma­gán­éle­té­vel sze­re­pelt az új­sá­gok cím­lap­ján.

Sokan ag­gód­nak Huj­ber Fe­ri­ért, aki ko­ráb­ban al­ko­hol­prob­lé­mái, zűrös ma­gán­élete és nem éppen hét­köz­napi sze­xu­á­lis szo­ká­sai miatt ke­rült a cím­la­pokra. Most azon­ban lehet, hogy még na­gyobb a baj, ugyanis három napja Jé­zus­nak kép­zeli magát.

Ettől retteg a Viszkis

Ettől retteg a Viszkis

Ti­zen­há­rom évet ült bör­tön­ben, majd sza­ba­du­lá­sát kö­ve­tően jó útra tért, és új éle­tet kez­dett. Egyet­len parája azon­ban ma­radt, és ettől még a bör­tön­nél is job­ban ret­teg.

Ti­zen­há­rom évet ült bör­tön­ben, majd sza­ba­du­lá­sát kö­ve­tően jó útra tért, és új éle­tet kez­dett. Egyet­len parája azon­ban ma­radt, és ettől még a bör­tön­nél is job­ban ret­teg.